دانلود بررسی افتادگی الیاف با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی افتادگی الیاف با word دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی افتادگی الیاف با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

تقلید (شبیه سازی) عملکرد افتادگی پویای الیاف کش دار و الیاف بافته شده .
خلاصه: در این مقاله روش حالت ارتجاعی –جرم عملی به منظور شبیه سازی افتادگی پارچه های بافته شده توسعه یافت. خصوصیات و ویژگی های مواد برای افتادگی پارچه، شامل چگالی هوایی، خصوصیات قابل انبساط و کش دار، برش ،دولا مردن و خمیدگی از طریق روش ارزیابی کاوابیتا اندازه گیری شد و داده های تجربی به صورت مدل حالت ارتجاعی جرم تلفیق شدند تا عملکرد افتادگی پویای تعداد کمی از پارچه های کش باف و بافته شده انتخابی را شبیه سازی کنند. افتادگی جامه متشکل از 5 نوع الیاف مشابه را نیز شبیه سازی کردند. دریافتند که در همانند سازی افتادگی پویا ان دسته از پاچه های کش باف انتخاب شده تغییر شکل بیشتری را به همراه ظاهر یکنواخت تر نسبت، به پارچه های بافته شده به خاطر خمیدگی پایین تر و اندازه گیری برش تجربه می کنند.
کلمات کلیدی و مهم: افتادگی پارچه، پارچه بافته شده پارچه کش باف،افتادگی لباس،همانند سازی،افتادگی پویا.
مقدمه:افتادگی یکی از مهمترین خصوصیات الیاف لباس می باشد؛که مستقیماً مربوط به زیبایی شناسی نساجی می شود.که برای توسعه و انتخاب مواد نساجی در صنعت لباس ضروری است . عملکرد افتادگی الیاف تکثیر شده از طریق همانند سازی کامپیوتر،توانمندی زیادی را برای طراحی و تحلیل نساجی ها، توسعه محصول و بازایابی و فروش و همین طور حجم تلاش های زیاد در تجارت لباس دارد. همانند سازی های افتادگی لباس و الیاف سه بعدی به خاطر توسعه و پیشرفت تکنولوژی کامپیوتر در حال حاضر ممکن است. افتادگی الیاف، مقدمتاً الیاف بافته شده، تماماً مورد بررسی قرار گرفته اند. مطالعات اولیه در این زمینه توسط فردی به اسم ویل صورا گرفت کسی که به طور کلی معادلات هندسی را برای شکل دادن و مدل سازی سطحی شبیه به بافت (یا ساختار) به کار برد. روش دیگر از لحاظ فیزیکی مدل های لباس پایه را استفاده می کند که اصولاً شامل مدل ای محدود عنصر(4و 11) و مدل های سیستم ذره (10و6و5و3و2) می باشد. ثابت شده است که در میان این مدل ها، مدل حالت ارتجاعی جرم ابزار قدرتمندی است. برین و دیگران (3) روش سیستم ذره را به همراه یک فرایند کمینه سازی انرژی به منظور همانند سازی افتادگی الیلف بافته شده پیشنهاد کرد در حالیکه پراوات و دیگران (10) از یک روشی بر اساس نیرو برای محاسبه شکل 3 بعدی افتادگی بافت استفاده کردند که از طریق شبکه حالت ارتجاعی – جرم ارائه و نشان داده شد. بعد از آن، مدل حالت ارتجاعی – جرم توسط چندین مولف دیگر (6و5و2) تغییر اصلاح و توسعه یافت. همه این مقالات بخش همانند سازی پیچیده ای را به منظور محاسبه مسیرهای جرم ها دارند. الیاف کش باف بیش از پیش به طور گسترده ای برای پوشاک بیرونی مانند جامه ها و لباس های ورزشی مورد استفاده قرار می گرفتند. در نتیجه،قابلیت افتادگی الیاف کش باف، بررسی های متعددی صورت گرفته است که اکثر این بررسی ها بر اساس میکرو مکانیک ساختارهای کش باف،اصولاًساختار حلقه (9و 1) می باشند. به هر حال، از آن جایی که انواع بسیار زیادی از ساختارهای کش باف وجود دارد، ایجاد مدل کلی قابل اجرا برای هر نوعی از پارچه کش باف بر اساس ساختار تک حلقه ای غیر ممکن است. علاوه بر این عملاً به کار بردن مدل های مبتنی بر ساختارهای تک حلقه ای موجود موقعی که برای همانند سازی عملکرد افتادگی کل الیاف یا لباس استفاده می شوند. به خاطر پیچیدگی و محاسبه سنگین شان مشکل هستند. برای  این نوع از مذل،آشکار سازی تصادم بین نخ ها داخل پارچه کار خته کننده ای می باشد. بنابراین یک مدل انعطاف پذیر و کلی برای همانند سازی افتادگی اکثر انواع الیاف کش باف مورد نیاز است. در این مقاله، مدل حالت ارتجاعی – جرم عملی را برای توصیف و همانند سازی عملکرد افتادگی پویای الیاف بافته شده و کش باف انتخابی به کار می برند. خصوصیات مواد مهم برای افتادگی پارچه با استفاده از روش ارزیابی کاوابیتا  (8)(KES) اندازه گیری می شود. و داده های تجربی به صورت همانند سازی تلفیق می شوند. تا نیروهای درونی را محاشبه کنند. نیروهایی که مبتنی بر عملکرد افتادگی نوع ویژه ای از پارچه هستند که از لحاظ پویایی نشان داده می شوند. پنج نوع متفاوت از الیاف شامل 2 نوع الیاف بافته شده و سه نوع الیاف کش باف آزمایش و همانند سازی می شوند. نتایج همانند سازی پارچه ها و لباس ها ارائه می شوند و مورد بحث و بررسی قرار می گیرند. روش ارتجاعی جرم برای مدل سازی الیاف بافته شده و کش باف.
ساختار هندسی: مدل لباس از طریق شبکه عملی یا شبکه جرم بار و مسیر اصلی که به ترتیب نشان دهنده مسیرهای تار و پود است طراحی می شود. هر جرم با مجاورهایش از طریق الیاف بی جرم متصل می شود که به 3 نوع مطالبق با موقعیت نسبی شان از 2 توده انتهایی (10) طبقه بندی می گردند.
الف) الیاف ساختاری متصل به هر توده یا جرم با توذه های غیر قطری مجاور و به کار رفتن برای مقاوم کردن تغییر شکل سطحی تراکم / شکل دادن انبساطی از مسیرهای تار و پود.
ب) بریدن الیاف متصل به هر توده با توده های قطری مجاور و به کار رفتن برای مقاوم کردن تغییر شکل برش
ج) خم کردن الیاف متصل به هر توده با مجاورهایش در هر ردیف دیگری در مسیرهای تارو پود و به کاربردن برای مقاوم کردن تغییر شکل خمش.
در مدل، فقط فاکتور خامت مطرح نیست با وجود این،نفوذ آن با افتادگی پارچه از طریق چگالی هوایی بافت و خصوصیات خمش نشان داده شده است. هر ذره ای مطابق با قانون اصلی نیوتن حرکت می کند.
معادله (1) در طول زمان از طریق روشی از معادلات اولر واضح انتگرال گیری می شود نیروی Fij به دو قسمت تقسیم می گردد: نیروی درونی و نیروی خارجی:
برای جز Pij نیروهای خارجی Fext (I, j) اینگونه محاسبه می گردند. 
در این جا   گرانی یا ثقل را نشان می دهد.   از تعدیل هوایی نشات می گیرد. Fwind(I,j) همان طور که یانگ و دیگران مطرح کردند نیروی باد است، نیروی Fbump(I,j) برای برطرف کردن برخورد تصادم به کار می رود. نیروهای درونی از طریق تغییر شکل الیاف القا می شوند و به همراه هر جز Pij از طریق همه الیاف متصل به این جز با مجاورهایش به کار می رود. 
در این معادله   نیروهایی هستند که از طریق تغییر شکل ساختاری،برش و خم کردن (یا دولا کردن) الیاف متصل به جز القا می گردد و موقعی که جز در یک گوشه قرار می گیرد 2 است و زمانی هم که جز در طول حاشیه قرار می گیرد3 است و در موارد دیگر 4 می باشد. عملکرد مکانیکی یک لباس در پاسخ به نیروهای خارجی برای الیافی با خصوصیات ساختاری و جنسی متفاوت فرق دارد . بنابراین پارچه های مختلف را بایداز طریق رفتارهای تنش- کرنش هر سه نوع الیاف از داده های تجربی می پردازیم . در زمینه مدل سازی لباس روش حالت ارتجاعی جرم را اصولاً برای مدل سازی پارچه های بافته شده به کار می برند و هر توده از لحاظ مفهومی یک نقطه تقاطعی از الیاف تارو پود را نشان می دهد. به هر حال، در طرز کار عملی هر نقطه توده یا جرم واقعاً برای نشان دادن یک منطقه مربعی r*r طراحی می گردد تا یک فرایند مهار (سست) را برای نرم افزار کامپیوتری موجود بدست آورد. در اینجاr بسیار بزرگتر از مسافت بین دو لیف مجاور در بافت می باشد. در این مقاله، مدل حالت ارتجاعی جرم به منظور مدلسازی پارچه  های بافته و همین طور پارچه های کش باف توسعه یافت. یک کش باف را به صورت یک شبکه حالت ارتجاعی جرم با هر نقطه توده ای که نشان دهنده حالت مربعی r*r بافت می باشد. توصیف می کنند که r باید بسیار بزرگتر از ارتفاع و پهنای حلقه کش باف باشد. بنابراین عملکردافتادگی پارچه های کش باف را می توان به همان روش پارچههای بافته شده شبیه سازی کرد. معیار قرار دادن مدل حالت ارتجاعی جرم برای نشان دادن نوع خاصی از الیاف: داده های تجربی منعکس کننده خصوصیات و ویژگی های مکانیکی نوع خاصی از لباس اصولاً از آزمایشات KES نشات می گیرد و خصوصیات مکانیکی هر نوع الیاف از رفتارهای تنش – کرنش نشان داه شده در طول آزمایشات KES سزچشمه می گیرد. سپس نیروی درونی یا نیروی الیاف را می توان به صورت عملیات پارامترهای تغییر شکل هندسی مطابق محاسبه کرد. برای دربرگرفتن دادههای تجربی از منحنی های KES ابتدا دو فرضیه عمده را مطرح می کنیم. اولاً تصور می شود که عملکرد تراکم سطحی یک پارچه منحنی تنش – کرنش را به یک شکل به صورتی که منحنی شکل دادن انبساطی مطابق با مبدا ولی متقارن باشد دنبال می کند. این بدان خاطر است که در خصوصیت تراکم در سطح یک پارچه ممکن است به خاطر ماهیت مونتاژهای الیافی که به آسانی با تراکم بار خیلی کوچک تا می خورند به درستی و با دقت آزمایش نشوند . بنابراین سفتی تراکم به منظور جلوگیری پارچه از چروک شدگی غیر منطقی عمل می کند. ثانیاً ویژگی های خمش به طرف جلو و به طرف عقب پارچه های بافته شده و کش باف دولایی مدلسازی شده یکسان هستند . این مبتنی بر این واقعیت است که تجربههای زیادی ثابت کرده اند که منحنی های خمش به طرف جلو و به طرف عقب اطراف مبدا برای اکثر الیاف پارچه های بافته شده وکش باف دولایی متقارن هستند. در طول آزمایش قابل انبساط و کش دار KES هنگامی که نیروی قابل انبساط اعمال می شود. تصور می کنند که الیاف ساختاری در مسیر بارگذاری بر طبق اصل اس تی ونانت به طور یکنواخت و یکسان بارگذاری شود. بنابراین، ویژگی تنش – کرنش الیاف ساختاری با فرض اینکه نیروی قابل انبساط خارجی به طور همواری در میان الیاف ساختاری در طول مسییر کشش سهیم است محاسبه می گردد. بر طبق فرضیات بالا نیروهای قابل انبساط الیاف ساختاری را می توان محاسبه کرد و مثلاً برای الیاف تار- ساختاری بزرگی نیروی قابل انبساط   اینگونه محاسبه می گردد.
 
در اینجا Kstr ضریب مقیاس به کار رفته برای تایید همه واحدها می باشد. مقادیر   را از طرح قابل انبساط – تار KES بدست می پاورند. تغییر شکل برش در افتادگی الیاف نمی تواند هم صفحه و منظم به صورتی که معمولاً تعریف می کنند باشد. بنابراین، 4 جز سازنده چهارگوشه مکانی در مدل ما معمولاً شکل یک هرم مثلثی شکل غیر منظم را دارد. این محاسبه نیروی برش و زاویه برشی را که معمولاً برای توصیف تغییر شکل برش در سطح خالص تعریف می شود پیچیده و دشوار می کند. برای بدست آوردن این موقعیت، تغییر شکل برش چهارضلعی مکانی از طریق شکل دادن انبساطی / منقبض کردن دو الیاف برش نشان داده می شود. بنابراین شکل 3 بعدی به دو شکل 1 بعدی خلاصه می شود. به منظور بدست اوردن ویژگی تنش – کرنشاین الیاف برش نمونه بافت انبساط با استفاده از روش KES به همراه 45 با مسیر تار آزمایش می شود. بنابراین نتیجه طرح بسیار به رابطه تنش – کرنش الیاف برش ارتباط دارد. موقعی که رابطه تنش – کرنش  از طرح آزمایش KES بدست می آید رابطه بین نیرو و فشار الیاف برش به صورت زیر است:
 
در اینجا Ksh ضریب مقیاس به کار رفته برای تایید همه واحدها می باشد. موقعی که بافت در طول 45 خارج از مسیر تار (در مقابل پود) تحت فشار و کشش قرار می گیرد حالت های ارتجاعی برش اکثراً با مقاومت برای تغییر شکل دخیل هستند در حالیکه حالت های ارتجاعی ساختاری به جای گسترش یافتن بین محدوده تغییر شکل با ملاحظه و بررسی در این مدل دوران داده می شوند . در غیراین صورت ، زمانی که پارچه قابل انبساطی بارگذاری می شود می توان از شرکت و دخالت حالت های ارتجاعی برش با مقاومت برای تغییر شکل قابل انبساط و کش دار غفلت کرد. در این مدل به طور موضعی پیچ و تاب ر قسمت از الیاف با استفاده از پیچ و تاب حالت ارتجاعی منحنی شکل توصیف می شود که در سطح هموار تشکیل شده بوسیله 3 ذره مجاور متوالی و پشت سر هم در طول نخ تار همان گونه کهدر شکل 1 نشان داده شده است قرار می گیرد. با قرار گرفتن حالت ارتجاعی پیچ تار A1A2 به عنوان مثال شکل 1 در طول افتادگی پارچه آن به صورت یک قوس و 3 ذره مجاور A3, A2, A1 که یک م ثلث فضایی را تشکیل می دهد خم می شود. برایند سطح هموار با قسمت موضعی یا مکانی مشابه بافت ، عمودی است بنابراین انحنای خمش موضعی نمونه با انتهای حالت ارتجاعی خمیدگی که به صورت زیر ارزیابی می شود یکسان است:
و لحظه خمیدگی حالت ارتجاعی پیچ و تاب A1A2 اینگونه می باشد.
از طرح خمش KES رابطه
بدست می اید .آنگاه با معادله های بالا نیروی Fspr-bend-wrap از طریق تغییر شکل حالت ارتجاعی خمیدگی تار به صورت زیر محاسبه می گردد.
و مسیر نیرو در طول خط A1A2 می باشد.
شکل 1- محاسبه نیروی حالت ارتجاعی خمیدن: a) خمیدگی قسمت از پارچه مرتبط با حالت ارتجاعی خمیدگی A1A2
b) محاسبه فرایند.در اینجا باید خاطرنشان کنیم که بای هر 3 نوععملکرد تنش- کرنش بافت ، تاثیر پسماند وجود دارد .در اکثر سیستم های حالت ارتجاعی – جرم از این تاثیر به خاطر تغییر شکل دخیل در فرایندهای فاقدافتادگی که معمولاً کوچک هستند غفلت می کنند و بنابراین تصور می کنند که تاثیر پسماد مهم نیست. بر طبق مشاهدات ما تفاوت در کشش با سطح تنش یکسان حدوداً 5/0 درصد یا کمتر از این مقدار در بین منحنی های بارگذاری و غیر بارگذاری زیر حداکثر سطح تنش درگیر در فرایند مدلسازی شده فاقد افتادگی خواهد بود. به هر حال، این تاثیر ممکن است هنوز بر دقت شبیه سازی نتایج با استفاده از این نوع مدل اثر بگذارد.در انتشارات بعدی مولفان این مشکل را بر طرف خواهیم کرد.
شبیه سازی الیاف و پارچه ها:
5 نوع متفاوت از پارچه ها (s1-S5) مورد آزمایش و شبیه سازی قرار گرفتند. خصوصیات و ویژگی های ساختاری و فیزیکی این پارچه ها در جداول 1 و 2 نشان داده شده است. و منحنی های قابل انبساط و کش دار تار KES در شکل 2 آمده است. به طور کلی موقعی که پارچه کش دار و قابل انبساطی مورد آزمایش قرار می گیرد مرحله اولیه آزمایش شامل فرایند تعویض و تبادل چین می شود که در آن نخ ها در مسیر بارگذاری چین نخوردذه یا خم نشده هستند. در صورتیکه نخ های متقاطع یا افقی چین خوردگی و خمیدگی بیشتری دارند. هنگامیکه این فرایند به اتمام می رسد، نخ ها را  در مسیر بارگذاری می کشند. بنابراین، منحنی تنش – کرنش معمولی یک پارچه صولاً شامل 3 مرحله می شود . مرحله نخستین تا اندازه ای از دوره ضریب بالا برخوردار است که در طی آن الیاف بایدبر اصطکاک درون لیف غلبه کند تا به طرف محور خنثی تا حد امکان نزدیک شود و سفتی خمیدگی به بیشترین مقدارش برسد. این دوره، تقریباً برای اکثر پارچه های باف به خاطر ساختار نسبتاً شل اشان نا محسوس است. مرحله دوم ، منطقه زیر قدر مطلق یا ضریب است در این مرحله الیاف نخ ها به محل جدیدشان نزدیک به محور خنثی حرکت می کنند . به هر حال برای الیاف کش باف فرآیند تبادل و تعویض چین وجود ندارد. در عوض،نخ های سازنده حلقه ها در طول مسیر کشش به همراه گستردگی و کشش کمی از خود نخ ها راست می شوند. محل ویژه در طی مرحله سوم،شش و امتداد نخ ها در طول مسیر بارگذاری می باشد و بنابراین این دوره دوباره منطقه ضریب بالا محسوب می گردد…

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید