دانلود بررسی عوامل موثر برارتقاء بهره وری نیروی انسانی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی عوامل موثر برارتقاء بهره وری نیروی انسانی با word دارای 61 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی عوامل موثر برارتقاء بهره وری نیروی انسانی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی عوامل موثر برارتقاء بهره وری نیروی انسانی با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی عوامل موثر برارتقاء بهره وری نیروی انسانی با word :

دانلود بررسی عوامل موثر برارتقاء بهره وری نیروی انسانی با word

چکیده

این فایل به بررسی عوامل مؤثر بر افزایش بهره‌وری نیروی انسانی در سازمان تأمین اجتماعی می پردازد. روش شناسی فایل ازنظر هدف، كاربردی و ازنظر ماهیت گردآوری داده‌ها از نوع توصیفی پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری موردفایل كاركنان شاغل (رسمی و پیمانی) سازمان تأمین اجتماعی ………… و در طبقات مختلف شغلی هستند که تعداد کارکنان شاغل در سازمان 400 نفر می‌باشند. جهت محاسبه‌ی حجم نمونه‌ی موردنیاز از فرمول مورگان استفاده گردیده است که تعداد 77 نفر به‌عنوان نمونه در نظر گرفته شد. شیوه نمونه‌گیری از نمونه گیری تصادفی سیستماتیک متناسب با حجم نمونه استفاده‌شده است. تجزیه‌وتحلیل نتایج از طریق آزمون کندال تااوسی و آزمون اسپیرمن انجام شد. ابزار تجزیه و تحلیل داده ها استفاده از نرم افزار spss بوده است. جهت پایایی این فایل از روش آلفای كرونباخ و به‌منظور سنجش روایی ابزار از روش روایی صوری استفاده شده است، بدین ترتیب كه پرسشنامه اولیه بین 10 نفر از اساتید رشته مدیریت و كاركنان باتجربه و باسابقه توزیع و با اعمال نظرات اصلاحی ایشان پرسشنامه نهایی تدوین گردید. یافته ها حاکی از این است که بین متغیرهای مشارکت کارکنان، گزینش کارکنان، شیوه رهبری، ساختار سازمانی و سیستم پاداش با بهره وری نیروی انسانی رابطه معنی دارد وجود دارد و تنها بین متغیر آموزش و بهره وری رابطه معنی دار نیست

دانلود بررسی عوامل موثر برارتقاء بهره وری نیروی انسانی با word
فهرست مطالب

فصل اول: کلیات فایل.. 11

1-1-مقدمه.. 12

1-2- بیان مسئله.. 13

1-3- ضرورت و اهمیت فایل.. 15

1-4- اهداف فایل.. 16

1-4-1- هدف اصلی:.. 16

1-4-2- اهداف جزئی:.. 16

1-5- سؤالات یا فرضیات فایل.. 16

1-5-1- سؤال اصلی فایل:.. 16

1-5-2- سؤالات فرعی.. 17

1-5-3- فرضیه‌های فایل:.. 17

1-6- محدودیت‌های فایل.. 17

1-7- قلمرو فایل.. 17

فصل دوم: پیشینه و مبانی نظری.. 19

2-1- ادبیات فایل.. 20

2-3- پیشینه فایل.. 27

2-3- چارچوب مفهومی.. 29

2-4- مدل تحلیلی.. 30

فصل سوم: روش‌شناسی.. 31

3-1- روش فایل.. 32

3-2- جامعه آماری.. 32

3-3- حجم نمونه و شیوه نمونه‌گیری.. 32

3-4- ابزار گرداوری اطلاعات.. 32

3-5- تجزیه‌وتحلیل داده‌ها.. 33

3-6- متغیرهای فایل.. 34

3-8- اعتبار و پایایی.. 40

فصل چهارم: یافته‌ها.. 41

4-1- یافته‌های توصیفی.. 42

4-2- یافته‌های تحلیلی.. 46

4-2-1- آزمون رابطه بین مشارکت کارکنان و بهره وری نیروی انسانی 46

4-2-2- آزمون رابطه بین گزینش کارکنان وبهره وری.. 46

4-2-3- آزمون رابطه بین شیوه رهبری و بهره وری نیروی انسانی 47

4-2-4- آزمون رابطه بین آموزش و بهره وری نیروی انسانی 47

4-2-5- آزمون رابطه بین ساختار سازمانی و بهره وری نیروی انسانی 48

4-2-6- آزمون رابطه بین سیستم پاداش و بهره وری نیروی انسانی 48

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها.. 49

5-1- نتیجه‌گیری فایل.. 50

5-2- پیشنهاد‌ها.. 51

5-3- منابع و مأخذ.. 51

5-4- پیوست‌ها.. 53

دانلود بررسی عوامل موثر برارتقاء بهره وری نیروی انسانی با word
فهرست جداول

جدول(3-8): مربوط به میزان آلفای کرونباخ.. 40

جدول 4-1: فراوانی پاسخگویان بر اساس تاهل.. 42

جدول 4-2: فراوانی پاسخگویان بر اساس سن.. 43

جدول 4-3: فراوانی پاسخگویان بر اساس تحصیلات.. 44

جدول 4-4: فراوانی پاسخگویان بر اساس سابقه خدمت.. 45

جدول 4-5: آزمون رابطه بین مشارکت کارکنان و بهره وری نیروی انسانی 46

جدول 4-6: آزمون رابطه بین گزینش کارکنان و بهره وری نیروی انسانی 46

جدول 4-7: آزمون رابطه بین شیوه رهبری و بهره وری نیروی انسانی 47

جدول 4-8: آزمون رابطه بین آموزش و بهره وری نیروی انسانی 47

جدول 4-9: آزمون رابطه بین ساختار سازمانی و بهره وری نیروی انسانی 48

جدول 4-10: آزمون رابطه بین سیستم پاداش و بهره وری نیروی انسانی 48

دانلود بررسی عوامل موثر برارتقاء بهره وری نیروی انسانی با word
فهرست نمودارها

نمودار(1): نمودار مدل مفهومی در ارتقاء بهره وری نیروی انسانی 30

نمودار ( 2): نمودار فراوانی پاسخگویان بر اساس وضعیت تاهل 42

نمودار (3): نمودار فراوانی پاسخگویان بر اساس سن 43

نمودار (4): نمودار فراوانی پاسخگویان بر اساس تحصیلات 44

نمودار (5): نمودار فراوانی پاسخگویان بر اساس سابقه کاری 45

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید