دانلود بیوسنتز كلسترول با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بیوسنتز كلسترول با word دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بیوسنتز كلسترول با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بیوسنتز كلسترول با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بیوسنتز كلسترول با word :

دانلود بیوسنتز كلسترول با word

قسمتی از متن:

هیستوپاتولوژیكی تجمع موكوپلی ساكاریدها و موكولیپیدها را در ماكروفاژهای بافت نشان داده و همچنین سلول های كوپفر كبد و سلولهای بدون نورون سیستم عصبی مركزی. در مقایسه با سلول شاهد تجزیه gas chromatography / mass spectrometry از استرول در مورد فیبروبلاستهای بیمار كه در محیط با كمبود كلسترول رشد داده شد، حضور یك پیك استرول افزایشی نشان داده شد و زمان بازداری این پیك با استفاده از لاتوسترول استاندارد مشخص شد. طیف جرمی این پیك به وسیله لاتوسترول استاندارد مشخص شد و طیف ها برای لاتوسترول منتشر شد. سازگار با نقص فعالیت SC5D ، فیبروبلاستهای بیمار، لاتوسترول را تجمع دادند وقتی كه در محیط با كمبود كلسترول رشد یافتند. پس از 6 روز در محیط كشت، لاتوسترول محاسبه شد و كل استرول های فیبروبلاستهای موتان بود در مقایسه با در فیبروبلاستهای شاهد برای پایداری نقص فعالیت آنزیمی SC5D در فیبروبلاستهای بیمار كه به علت موتاسیون ژن SC5D می باشد، رونویسی از فیبروبلاستهای بیمار بوسیله RT- PCR تكثیر یافت و توالی یابی شد. یك موتاسیون منفرد 137 A > C (Y 46S) مشخص شد. این موتاسیون منفرد بوسیله توالی ژنومی تایید شد. هر یك از والدین این زاده موتان برای این جهش هتروزیگوت بودند. رابطه خویشاوندی بین والدین وجود ندارد. با این وجود هر یك از والدین فرانسوی و كانادایی هستند. الل 137 A > C در 116 كروموزوم نرمال آشكار نشد و موقعیت Y46 در یك aaی حفاظت شده در اولین اگزون كد شده قرار دارد. ژن SC5D روی كروموزوم 11 قرار دارد.

دانلود بیوسنتز كلسترول با word
فهرست مطالب

عنوان صفحه

معادله كلی مسیر دانلود بیوسنتز كلسترول با word…………………………………………………………… 1

دانلود بیوسنتز كلسترول با word…………………………………………………………………………………….. 2

دانلود بیوسنتز كلسترول با word- مرحله اول………………………………………………………………….. 2

دانلود بیوسنتز كلسترول با word- مرحله دوم………………………………………………………………….. 4

دانلود بیوسنتز كلسترول با word- مرحله سوم………………………………………………………………… 6

تنظیم دانلود بیوسنتز كلسترول با word……………………………………………………………………………. 7

SREBPS چیست؟……………………………………………………………………………………… 10

ناهنجاریهای مربوط به نقص در دانلود بیوسنتز كلسترول با word……………………………………… 11

– سندروم SLOS……………………………………………………………………………………………………………….. 11

– لاتواسترولوزیز………………………………………………………………………………….. 16

منابع………………………………………………………………………………………………………. 23

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید