دانلود مقاله سرقفلی حق کسب و پیشه با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله سرقفلی حق کسب و پیشه با word دارای 69 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله سرقفلی حق کسب و پیشه با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله سرقفلی حق کسب و پیشه با word

مقدمه
چکیده
فصل اول : کلیات
گفتار اول : تعریف سرقفلی
گفتار دوم
تعریف حق کسب وپیشه وتجارت
گفتار سوم
تفاوت حق سرقفلی باحق کسب وپیشه وتجارت
فصل دوم: بررسی ماهیت حقوقی وفقهی سرقفلی
گفتار اول : سوابق تاریخی
سیر قانونی مربوط به روابط موجرو مستأجر
بند اول : قانون تعدیل مال الاجاره مصوب
بند دوم : قانون سال
بند سوم : قانون روابط مؤجر و مستأجرسال
بندچهارم : قانون روابط موجر و مستأجر سال
بند پنجم : قانون روابط موجرو مستأجر سال
بند ششم : قانون روابط موجرو مستأجر سال
گفتار دوم: وضعیت سر قفلی وحق کسب وپیشه وتجارت ازنظرفقهی
بند اول : نظریات امام خمینی (ره)
بنددوم: نظریات حضرت آیت الله خویی ( ره )
بند سوم : نظر آیت الله سید علی حسینی سیستانی
بند چهارم : سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
بندپنجم : میرزا جوادتبریزی
بند ششم : دیدگاه دکتر سید مهدی مولوی شهری
فصل سوم : احکام سر قفلی وحق کسب وپیشه وتجارت
گفتار اول: سرقفلی دررابطه مالک و مستأجر دست اول
گفتار دوم : سر قفلی دررابطه مستأجر اول و مستأجر دوم
به موجب ماده 6 قانون
گفتار دوم : مبلغ سرقفلی
« طبق ماده 9قانون
گفتار چهارم: چند نکته درباب سرقفلی
فصل چهارم : دعاوی مربوط به سر قفلی وحق کسب وپیشه
گفتاراول: موارد پرداخت کل سرقفلی به مستأجر
مبحث اول: تخلیه به لحاظ احداث بناء
مبحث دوم : تخلیه به منظور احتیاج شخصی موجر
مبحث سوم : تخلیه محل کسب برای سکونت
گفتاردوم : موردی که نصف سرقفلی اسقاط می شود
انتقال به غیر
گفتار سوم: موارد اسقاطی سر قفلی
مبحث اول: تخلیه به لحاظ تعدی وتفریط
مبحث دوم : تخلیه به لحاظ تغییر شغل
«مبحث سوم : تخلیه به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها »
گفتار چهارم : گزارش کارگاه حقوقی درمورد سر قفلی
منابع و مؤاخذ

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله سرقفلی حق کسب و پیشه با word

1- سر قفلی وحق کسب وپیشه وتجارت درحقوق ایران وفقه اسلام ، بهمن کشاورز ، تهران ، انتشارات کشاورز ،تهران انتشارات کشاورز ،ج چهارم ، سال
2- حق سرقفلی ، حق کسب وپیشه وتجارت ، زهرا بهرامی ،تهران ، موسسه فرهنگی انتشاراتی نگاه بینه ،ج اول،
3- بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر ومستاجر مصوب 1376 ،بهمن کشاورز ، تهران ،انتشارات کشاورز ،ج چهارم ، سال 1384
4- اموال ومالکیت ناصرکاتوزیان ،تهران ،ا نتشارات میزان ، چاپ هفتم ،
5- حقوق تجارت، ناصر رسائی نیا ،تهران ، انتشارات خیام ، چاپ اول ، پاییز1376
6- ترینولوژی حقوقی ، محمد جعفر لنگرودی ،تهران ، کتابخانه گنج ودانش ، چاپ چهاردهم ، 1383
7- جزوه درسی مدنی 6 دکتر جواد خالقیان ،بهار سال 1384
8- سرقفلی ، پویا ،دانشنامه آزاد ،دسامبر 2006 ، ص 1
9- نقل وانتقال علامت تجاری ، رضا وصالی محمود ،قاضی دادگاه تجدید نظر ، مجله بازرگانی ، سال 1381
10- احکام سرقفلی ، امیر مقامی
11- 11-حق کسب وپیشه وتجارت ( سرقفلی )گزارش کارگاه حقوقی ، بررسی رای افزاری ش 19-20/4/
12- سرقفلی وحق کسب وپیشه چیست ؟ دکتر سیدمهدی موسوی شهری ، روزنامه همشهری ،
13- قانون مدنی درنظم کنونی ، دکتر ناصر کاتوزیان
14- قانون روابط مالک ومستأجر

 

مقدمه

به نظر می رسد در اماکن تجاری  در بسیاری ازشغلها محل کار برای شخص اهمیت زیادی دارد. به این صورت که وقتی شخصی مغازه ای  باز می کند بعد از یک مدت  اعتباری  پیدا می کند ، مشتریهایی پیدا می کندحق سرقفلی ناظر به همین حالت است یعنی حقی که برای صاحب مغازه در رابطه با مشتریها ومحل پیدا می شود. زیرا اگرمستأجر  محل کارش را تغییر دهد مشتریهای خود را از دست می دهد ومجدداً باید از صفر شروع کند

سر قفلی مفهومی  متمایز از حق کسب وپیشه وتجارت است و آنچه در قانون روابط مؤجر ومستأجر موردبحث قرار گرفته حق کسب وپیشه وتجارت است نه سر قفلی. با توجه به اینکه فقها درمورد خلاف شرع  بودن این نهاد حقوقی حکمی نداده اند وقانونگذار  بعداز انقلاب این پدیده پذیرفته واغلب محاکم  حتی دیوان  عالی کشور هم حق کسب وپیشه وتجارت را موردحکم قرار داده اند ودرعرف تجّار  هم این مسئله پذیرفته است دراعتبار حق کسب وپیشه وتجارت تردیدی نیست

 

 

چکیده

با توجه به اهمیتی که امروزه  حق سرقفلی  در املاک تجاری پیدا کرده است دراین  تحقیق و مورد بررسی  قرارمی گیرد این تحقیق به چهار فصل تقسیم می شود که درآن عناوین ذیل بررسی می شود

در فصل اول تعریف سر قفلی وحق کسب وپیشه  وتجارت  وتفاوت این دوباهم مطرح شده است فصل دوم ماهیت  حقوقی وفقهی حق سر قفلی  را موردبررسی  قرار داده و سیر تاریخی  آن و آرای چند تن از فقها را درمورد سرقفلی  بیان می کند. فصل سوم به بیان احکام سر قفلی و حق کسب وپیشه وتجارت  می پردازد  ودر آن  به نکاتی  در مورد حق سر قفلی اشاره شده  فصل چهارم دعاوی مربوط به حق سرقفلی وحق کسب وپیشه رابیان می کند وموارد  اسقاط حق سر قفلی  وموارد پرداخت  سر قفلی  را بیان می کند  ودرنهایت گزارش کارگاه حقوقی درمورد حق سر قفلی بیان شده

فصل اول : کلیات

گفتار اول : تعریف سرقفلی

« آقای دکتر لنگرودی  درترمینولوژی حقوق آورده اند  « پولی که مستأجر ثانی ( به معنی  اعم ) به مستأجر  سابق درموقع انتقال اجاره بلاعوض می دهد وهمچنین مستأجراول به  مؤجر مالک می دهد .» [1]

« تعریف آقای دکتر  لنگرودی  به معنای وسیع کلمه بیان شده  که علاوه  بر سرقفلی به معنی خاص ،  شامل حق کسب وپیشه هم می شود. ولی این تعریف دارای این حسن است که قائل به تفکیک بین سرقفلی وحق کسب وپیشه شده است .[2]»

« حق سرقفلی « حقی است که بازرگانان وکاسب نسبت به محل پیدا میکند  به جهت تقدم در اجاره ، شهرت، جمع آوری مشتری وغیره ;.»[3]

« درفرهنگ دهخدا آمده است : « سرقفلی چیزی است که ازکرایه دار سرای یادکان بگیرند  و آن مزد گشودن قفل  است که داخل کرایه نیست .. حق آب وگل  یاحقی که مستأجر را پیدا آید دردکان ویا حمام ویا کاروان سرایی وامثال آن واوآن حق را به مستأجر بعد خود تواند فروخت.»[4]

« مرحوم ناظم الامباء درفرهنگ نفیسی آورده است: وجهی که ازکرایه  داروخانه ودکان  علاوه بر کرایه دریافت کنند و آن نزدگشودن قفل است وداخل کرایه نیست .»[5]

ناصر رسائی نیا معتقد است « سر قفلی  حقی است معنوی  شامل شهرت  محل تجاری  وموقعیت آن وتعداد مشتریان یاخریداران اتفاقی و رهگذر که  تاجر برای تقدم در اجاره ادامه فعالیت  تجاری خود در محل کار دارا می باشد  و این  نوع سر قفلی  مبنای حقوقی  دارد وقابل نقل وانتقال  به دیگران است همچون سایر حقوق معنوی  مانند اسم  تجارتی  ، علایم تجارتی خرید وفروش می شود ودرروابط مالک ومستأجر سابقاً حق سرقفلی  منشأ قانونی نداشت وباتوجه به عرف تجار معامله می گردید. لیکن درقانون  مالک ومستأجر که درخرداد 1356 تصویب گردید بجای سر قفلی  از حق کسب ویاپیشه ویاتجارت استفاده شده اما منظور آن مترادف  قرار دادن  حق سرقفلی  با حق کسب وپیشه  نبوده ».[6]

« درماده  6 قانون  روابط مؤجر ومستأجر  مصوب 1376 آمده است : « هر گاه مالک ، ملک تجاری  خود رابه  اجاره واگذار نماید ، می توان مبلغی  را به عنوان  سر قفلی ازمستأجر  دریافت نماید

همچنین  مستأجر می توانددراثناء مدت اجاره برای واگذاری  حق خود مبلغی  را از موجر ومستأجر دیگربه عنوان سرقفلی  دریافت کند  مگرآنکه درضمن عقد اجاره حق  انتقال  به غیر از وی سلب شده باشد

تبصره 1: چنانچه مالک سر قفلی  نگرفته باشد مستأجر بادریافت سرقفلی  ملک را به دیگری واگذار نماید پس از پایان  مدت اجاره  مستأجر  اخیرحق  مطالبه سر قفلی ازمالک را ندارد

تبصره 2: در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی  سر قفلی رابه مستأجر منتقل نماید ، هنگام تخلیه  مستأجر مطالبه سرقفلی به قیمت  عادلانه  روز را دارد .»[7]

« باتوجه  به ماده 6 قانون روابط مؤجر ومستأجر مصوب 1376 سرقفلی  ناظر به املاک تجاری است. بنابراین اگرشخصی ملک غیر تجاری را به اجاره بدهد مشمول مورد نیست. مگر اینکه درتشخیص ملک تجاری ملاک را تراضی طرفین بدانیم . درتشخیص اینکه ملک تجاری است یا غیر تجاری  سه مبنا به عنوان  ملاک  ومعیار  قابل تصور است : الف) اعلام مراجع  ذی صلاح  قانونی مانندشهر داری ب ) تراضی طرفین  عقد ، ج ) عرف .»[8]

«دکتر کاتوزیان سر قفلی رادرمفهوم عام آن چنین تعریف می کند  « حقی است برمشتریان  دائم وسرمایه  تجارتخانه » وادامه می دهند که : « این حق رادرفارسی  «درسایه تجارت  » می توان  ترجمه کرد. ولی ، سرقفلی درحقوق ایران مفهومی  این وسعت ندارد. حق سرقفلی  که قانون روابط مؤجر ومستأجر از آن به « حق  کسب یا پیشه یا تجارت» تعبیر کرده : حقّی است که به موجب  آن مستأجر متصرف دراجاره  کردن محل کسب  خود بر دیگران  مقدّم شناخته می شود  ودر عرف بازار نیز وقتی  می گویند سرقفلی مغازه اش را فروخت  یعنی آن را تخلیه  کرد وبه دیگری  واگذار  نمود  واین مفهوم  شامل انتقال  سرمایه مستأجر ونام تجاری اونمی شود .» [9]


[1]- لنگرودی ، محمد جعفر ، تومینو لوژی حقوقی ، تهران کتابخانه  گنج دانش  ، چاپ چهاردهم  ، 1383 ، ص 356

[2] –    زهرا ،حق، سر قفلی  حق کسب وپیشه وتجارت ، تهران ، مؤسسه فرهنگی  انشتاراتی نگاه بینه ، ج اول ، بهار1384 ص14

[3] – فرهنگ فارسی هیم،  دکترمحمد  معین ، به نقل از حق سر قفلی ، حق کسب پیشه وتجارت ، ص

[4] – فرهنگ دهخدا ، به نقل از حق سر قفلی  حق کسب و پیشه وتجارت، ص    

[5] فرهنگ نفیسی  ، ناظم الاصباء به نقل از سر قفلی  وحق کسب وپیشه  وتجارت در حقوق ایران وفقه اسلام ، تهران انتشارات  کشاورز ، (ج چهارم ، 1382) ص 25

[6] – رسائی نیا ، ناصر ، حقوق تجارت ، تهران ، انتشارات  خیام ، چا پ اول،  1376 ، جلد اول  ، ص 179

[7] – قانون روابط موجر ومستاجر معوب1376

[8] – حق سر قفلی ، حق کسب ، پیشه وتجارت  ،ص

[9] – عقود معین ، ناصر کاتوزیان به نقل از سر قفلی، حق کسب وپیشه وتجارت ص

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید