دانلود مقاله برآورد تغییر مکان های قائم در محیط ایزوتروپ جانبی دو لایه ای ناشی ازنیروی ضربه ای قائم با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله برآورد تغییر مکان های قائم در محیط ایزوتروپ جانبی دو لایه ای ناشی ازنیروی ضربه ای قائم با word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله برآورد تغییر مکان های قائم در محیط ایزوتروپ جانبی دو لایه ای ناشی ازنیروی ضربه ای قائم با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله برآورد تغییر مکان های قائم در محیط ایزوتروپ جانبی دو لایه ای ناشی ازنیروی ضربه ای قائم با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله برآورد تغییر مکان های قائم در محیط ایزوتروپ جانبی دو لایه ای ناشی ازنیروی ضربه ای قائم با word :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
تعداد صفحات: 8
نویسنده(ها):
محمد شامخی امیری – دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد رحیمیان – دانشکده عمران، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
مرتضی اسکندری قادی – گروه علوم پایه مهندسی، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران

چکیده:
یک لایه ایزوتروپ جانبی مستقر بر یک نیم فضای ایزوتروپ جانبی با خواص متفاوت طوری در نظر گرفته می شود که محورهای ایزوتروپی آن ها موازی هم و عمود بر سطح نیم فضا باشد. این مجموعه تحت اثر ضربه سطحی دلخواه در فضای زمانی قرار می گیرد. هدف از این مقاله تعیین کلیه امواج ناشی از این ضربه سطحی به صورت تئوری می باشد. با استفاده از توابع پتانسیل اسکندری قادی، معادلات حرکت که معادلاتی کاملا درگیر می باشند به صورت معادلاتی مستقل تبدیل می شوند. برای حل این معادلات مستقل، از تبدیلات هنکل و لاپلاس در راستای شعاعی و زمان استفاده شده است. با استفاده از این تبدیلات کلیه تنش ها و تغییرمکان ها به فضای هنکل-لاپلاس انتقال می یابند. با حل معادلات در فضای تبدیل یافته و با استفاده از شرایط مرزی منتقل شده، جواب معادلات موج در فضای مذکور به دست می آیند. با استفاده از قضایای تبدیل معکوس، تنش ها و تغییرمکان ها بصورت انتگرال دوگانه برآورد می شوند که به علت پیچیدگی مسأله برای محاسبه آن ها از روش های عددی استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که در حالت های ساده تر نیم فضای ایزوتروپ جانبی و نیز ایزوتروپ، نتایج به دست آمده بر نتایج تحقیقات گذشته منطبق هستند. نتایج این مقاله می تواند در آنالیز سازه های مستقر بر نیم فضای مشابه به روش انتگرال های مرزی و روش المان های مرزی استفاده شود

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی کارمندان ادارات دولتی شهر دامغان با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی کارمندان ادارات دولتی شهر دامغان با word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی کارمندان ادارات دولتی شهر دامغان با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی کارمندان ادارات دولتی شهر دامغان با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی کارمندان ادارات دولتی شهر دامغان با word :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین
تعداد صفحات: 12
نویسنده(ها):
نسرم شایان – دانشجویی دکتری دانشگاه دبی
مهرناز شهرآرای – عضوهیئت علمی دانشگاه تربیت معلم تهران
اسماعیل ترابی – کارشناس ارشد روانشناسی عمومی،دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی با تعهد سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان اجرا گردیده به همین منظور، از بین کارکنان ادارات دولتی شهر دامغان که حدوداً یک هزار نفر می باشند تعداد دویست نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه در این تحقیق، پرسشنامه های ویژگی شخصیتی، ت عهد سازمانی و عملکرد شغلی، مورد استفاده قرار گرفتند. یافته های این تحقیق نشان داد که رابطه مثبت معناداری بین ویژگی شخصیتی و وجدانی بودن با دو ویژگی شغلی تعهد سازمانی و عملکرد شغلی وجود دارد همچنین یافته های این تحقیق رابطه مثبت معناداری را بین ویژگی شخصیتی توافقی بودن با تعهد سازمانی نشان داد در حالیکه رابطه معناداری بین این ویژگی شخصیتی با عملکرد شغلی مشاهده نگردید. همانطور که انتظار می رفت، رابطه منفی معناداری بین ویژگی شخصیتی نوروتیک بودن با تعهد سازمانی مشاهده گردید ولی رابطه معناداری بین این ویژگی شخصیتی با عملکرد شغلی مشاهده نگردید. یافته های این تحقیق رابطه بین برونگرایی با تعهد سازمانی را مثبت نشان داده در حالیکه رابطه معناداری را بین این وژگی شخصیتی و عملکرد شغلی نشان نداده هم چنین رابطه معناداری بین باز بودن به تجربه و عملکرد شغلی مشاهده نگردید در حالیکه رابطه بین این ویژگی شخصیتی و تعهد سازمانی یک رابطه منحنی شکل بود. به این صورت که بیشترین تعهد سازمانی در حد متوسط ویژگی شخصیتی باز بودن به تجربه مشاهده گردید . سرانجام اینکه، یافته های این تحقیق رابطه بین تعهد سازمانی و عملکرد شغلی را نیز مثبت معنادا ری نشان دادند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تأثیر خدمات حسابداران بر چالش های بازار سرمایه با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله تأثیر خدمات حسابداران بر چالش های بازار سرمایه با word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تأثیر خدمات حسابداران بر چالش های بازار سرمایه با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تأثیر خدمات حسابداران بر چالش های بازار سرمایه با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تأثیر خدمات حسابداران بر چالش های بازار سرمایه با word :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت
تعداد صفحات: 9
نویسنده(ها):
محمود ثانی آهنگری – دانشجو سال آخر مقطع کارشناسی، رشته حسابداری، مؤسسه ی آموزش عالی سمنگا
سیف الله خان محمدی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی
سعید نیکجو – دانشجوی سال آخر مقطع کارشناسی، رشته حسابداری، مؤسسه ی آموزش عالی سمنگ
حمید مرادی – دانشجوی سال آخر مقطع کارشناسی، رشته ی حسابداری، مؤسسه ی آموزش عالی سم

چکیده:
با توجه به اینکه حسابداری و تجارت از هم قابل تفکیک نیستند و همواره تصمیمات صحیح تجاری با اطلاعات مربوط و قابل اتکای حسابداری پیوند ناگسستنی دارند، از اینرو در این مقاله به انواع بازارهای سرمایه پرداخته، و تأثیر آن بر گزارشگری م الی و نیز به نیازهای اطلاعاتی، که بازار سرمایه از حسابدری دارد می پردازد. همچنین نحوه ی جهانی شدن آن و میزان تأثیری را که بر بورس اوراق بهادر می گذارد از مباحث دیگری است که در این مقاله به آن پرداخته شده است. تأثیری که کارایی بازار سرمایه و بر حسابداری و نقش حسابداران رسمی بر گسترش بازار سرمایه دارد را نیز مورد تبیین قرار داده است. در مقاله ی پیش رو به مزایای استفاده از استانداردهای بین المللی حسابداری و خدماتی که حسابداران در افزایش شفافیت بازارهای سرمایه می توانند داشته باشند می پردازد. مقامات ناظر در ایران، مثلاً در ح وزه ی بازار سرمایه، اعم از شوای بورس یا هیئت مدیره ی بورس، آیا قواعد حسابداری را به نفع مثلاً صنعت خاص یا رشته ی خدمات مالی بر هم زده اند؟ آای حوزه ی عمل و اقدام آنها طوری بوده است که قواعد، رویه ها و استنداردهای حسابداری ر زیر پاگذاشته باشند؟ آیا استانداردهای حسابداری مالی برای همه ی حوزه ها و رشته های فعالیت در صنایع و خدمات مختلف داریم و آنها را تهیه کرده ای؟ تقویت مقررات در این حوزه می تواند کار مشترک جامعه ی حسابداری با بازار سرمایه باد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تحلیل وضعیت آمادگی شهروندان اصفهان در برابر مخاطرات طبیعی ( با تأکید بر زلزله ) با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله تحلیل وضعیت آمادگی شهروندان اصفهان در برابر مخاطرات طبیعی ( با تأکید بر زلزله ) با word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تحلیل وضعیت آمادگی شهروندان اصفهان در برابر مخاطرات طبیعی ( با تأکید بر زلزله ) با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تحلیل وضعیت آمادگی شهروندان اصفهان در برابر مخاطرات طبیعی ( با تأکید بر زلزله ) با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تحلیل وضعیت آمادگی شهروندان اصفهان در برابر مخاطرات طبیعی ( با تأکید بر زلزله ) با word :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: 11

نویسنده(ها):

صفر قائدرحمتی – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه اصفهان.
لیلا سلطانی – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه اصفهان

چکیده:

آسیب پذیری مساکن شهری شامل دو جنبه اصلی آسیب پذیری سازه ای و آسیب غیر سازه ای ( انسانی )می باشد. آنچه در این مقاله مطرح است، تحلیل وضعیت آسیب پذیری انسانی، یعنی بررسی وضعیت آمادگی شهروندان اصفهان در مقابله با بحران احتمالی زلزله می باشد. ابعاد انسانی مورد بحث شامل؛ ویزگی های عمومی جمعیت، تراکم مسکونی، داشتن امکانات مواقع بحرانی، داشتن بیمه زلزله، وضعیت سواد و میزان آموزش شهروندان در مواقع بحرانی می باشد. در این مقاله، با هدف دستیابی به نتایج مؤثر در آینده، با استفاده ازتحلیل های آماری به بررسی و معرفی نمونه ی موردی از لحاظ وضعیت آسیب پذیری انسانی، خواهیم پرداخت.
روش بررسی این گونه است که با نمونه گیری، تعدادی از شهروندان اصفهان در رابطه با وضعیت آسیب پذیری آنها مورد مطالعه قرار گرفته است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران با سطح اطمینان 955 ، تعداد 340نمونه محاسبه شده است. روش توزیع پرسش نامه ها از الگوی ترکیبی سازمان سلسله مراتبی در چارچوب تقسیمات درون شهری اصفهان تبعیت می کند.
ابزار گرد آوری داده ها پرسش نامه است. که به منظور تعیین روایی ابزار گردآوری داده ها، از تکنیک روایی صوری استفاده شده است. به منظور تعیین پایایی ابزار سنجش نیز با توجه به ابعاد فرعی طرح شده در پرسش نامه، برای هر یک از ابعاد با استفاده از روش هماهنگی درون گویه ها و تکنیک ضریب آلفای کرنباخ بهره گرفته شده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله منطقه گرایی در معماری : خوانشی در تاثیر پذیری از منطقه گرایی در معماری و امکان استفاده از آن در برنامه ریزی منطقه ای (نمونه موردی : معماری اصیل منطقه اوامانات کردستان) با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله منطقه گرایی در معماری : خوانشی در تاثیر پذیری از منطقه گرایی در معماری و امکان استفاده از آن در برنامه ریزی منطقه ای (نمونه موردی : معماری اصیل منطقه اوامانات کردستان) با word دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله منطقه گرایی در معماری : خوانشی در تاثیر پذیری از منطقه گرایی در معماری و امکان استفاده از آن در برنامه ریزی منطقه ای (نمونه موردی : معماری اصیل منطقه اوامانات کردستان) با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله منطقه گرایی در معماری : خوانشی در تاثیر پذیری از منطقه گرایی در معماری و امکان استفاده از آن در برنامه ریزی منطقه ای (نمونه موردی : معماری اصیل منطقه اوامانات کردستان) با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله منطقه گرایی در معماری : خوانشی در تاثیر پذیری از منطقه گرایی در معماری و امکان استفاده از آن در برنامه ریزی منطقه ای (نمونه موردی : معماری اصیل منطقه اوامانات کردستان) با word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
تعداد صفحات: 15
نویسنده(ها):
صلاح الدین مولانایی – دکتری معماری و عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان
سارا سلیمانی – دکتری معماری و عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان
شاهین برزگران – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه علوم تحقیقات کردستان

چکیده:
منطقه گرایی ،یکی از رویکردهای معماری است که در تعامل با فرهنگ و بستر فرهنگی قرارداشته و بر لزوم توجه به ویژگی های فرهنگی، جغرافیایی، اقلیمی به منطقه خاص تأکید می کند.این خصوصیات در نهایت ،به معماری حال وهوا بخشیده و حس م کان را در مواجه با فضاها تقویت می کنند منطقه گرایی پس از ظهور مدرنیزم چالش های فراوانی را در خصوص تعامل یا تقابل معماری مدرن وهویت های فرهنگی منطقه ای بیش روی تئوریهای نوین معماری قرار داد که حاصل آن تحول ودگرگونی درنوع نگرش به منطقه گرایی در چارچوب واژگانی نظیر منطقه گرایی مدرن یا منطقه گرایی انتقادی است. هدف ما در این پژوهش تبیین منطقه گرایی از طریق تعریف واژگان کلیدی این حوزه صورت می گیرد. سپس با استفاده از تبیین این واژه منظور از منطقه گرایی روشن تر خواهد شد. روش تحقیق در این پژوهش براساس تحلیلی- توصیفی می باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله سبک شهریار با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله سبک شهریار با word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله سبک شهریار با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله سبک شهریار با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله سبک شهریار با word :

سبک شهریار

شهریار کلکسیونی کم نظیر از نبوغ، احساس، عاطفه سرشار و البته استاد شعر است. او یکی از نوادر عصر حاضر در پهنه ‌ادب شرقی است که توانسته است علاوه بر قلب هم‌میهنان خود قلوب بسیاری را در آسیای مرکزی، شبه قاره هند و پاکستان، عراق، ترکیه، آذربایجان و; تسخیر کند. آفرینش در دو یا سه زبان رسم معمول شاعران ترک و به ویژه شاعران آذربایجانی بوده است.

از این دست شاعران در میان شاعران ترک غیرآذربایجانی می‌توان به امیرعلیشیر نوائی و کمال خجندی اشاره کرد. در میان شاعران آذربایجان اما تعداد این شاعران بسیار زیاد است که از آنجمله می‌توان به تعدادی از این شعرای شاخص نظیر ملامحمد فضولی، صائب تبریزی، حکیم هیدجی، ماذون قشقائی، حبیب ساهر، مفتون امینی، حسین منزوی و; اشاره کرد.

در میان شاعران غیر ترک نیز شاعرانی هستند که به دو، سه و حتی چهار زبان شعر گفته‌اند. سعدی، اقبال لاهوری، نیما یوشیج و زنگلی کرمانجی از این جمله‌اند که به ترتیب سعدی به زبانهای عربی و فارسی، اقبال به زبانهای اردو و فارسی، نیما به زبانهای طبری و فارسی و زنگلی کرمانجی شاعر خراسانی به زبانهای کرمانجی، ترکی، فارسی و عربی شعر سروده‌اند.

اما معمولا کمتر شاعری پیدا می‌شود که در عین چندزبانه سرودن در همه آنها سرآمد نیز باشد. برای مثال علیشیر نوائی، فضولی، حکیم هیدجی، مأذون قشقائی شعر ترکی را بهتر از فارسی سروده‌اند و شاعرانی چون سعدی، صائب، اقبال لاهوری، نیما و منزوی در شعر فارسی موفق‌تر ظاهر شده‌اند.

اما شهریار در این میان بی‌نظیرترین پدیده‌ای است که در هر دو زبان بسیار موفق و تاثیرگذار عمل کرده است. آفرینش شهریار اما بعد دیگری نیز دارد که نباید از آن غافل بود و به ویژه همین بعد اوست که چهره‌ای بی‌نظیری از او در ادبیات شرق بلکه ادبیات جهان رقم می‌زند. شهریار در هر دو زبان علاوه بر پیشتازی و نوآفرینی سبکهای متفاوتی را آفریده و تجربه کرده است

همین ویژگی شهریار البته یکی از مهمترین موانع شهریارشناسی نیز محسوب می‌شود. اینک با یک نگاه کلی شمائی از سبکها و قالبهایی که شهریار در دو زبان تجربه کرده است ارائه میشود:
الف: شعر ترکی: 1حیدربابا 2غزل ترکی 3مکتب سهندیه و شعر آزاد خان ننه 4 شعرهای متفرقه‌ای در قوالب دیگر هجائی

ب: شعر فارسی: 1غزل 2 سبک شهریار؛ شامل شعرهایی چون ای وای مادرم و دو مرغ بهشتی، هذیان دل 3 شعر آزاد نیمائی 4 قصاید 5 مثنوی‌ها 6 قطعات 7 چهار لختی‌ها و;
علاوه بر تعدد قالبها و آفرینش قابل قبول شهریار در هریک از آنها شهریار در شعر خود به موضوعات بسیاری پرداخته است که تنها به بخشی از آنها اشاره میشود.

موضوعات مذهبی مثل اشعاری در مورد امام علی و امام حسین (علیهما السلام)
موضوعات عاشقانه و لیریک که جانمایه اصلی شعر شهریار هستند.

موسیقی؛ شهریار به فراخور دوستی خود با موسیقیندانانی مثل اقبال آذر، صبا و ; و نیز آشنائی با سه تار، جایگاه ویژه‌ای برای موسیقی قائل است.جدائی شهرهای قفقاز از ایران؛ بخشی از آفرینشهای شهریار مثل اشعار مکاتبه‌ای او باشاعران آن سوی ارس از این جمله‌اند.اشعار پان ایرانیستی؛ شهریار در برهه‌ای از حیات خود تحت تاثیر ترک‌ستیزان تهرانی شعرهایی پان ایرانیستی نیز سروده است.

اشعاری در دفاع از فرهنگ و زبان آذربایجان؛ این اشعار به ویژه در دو دهه پایانی عمر او بیشتر به چشم میخورد، از این روی آخرین حرف‌های قابل استناد شهریار در مورد عقاید او نسبت به آذربایجان و زبان ترکی نیز همین اشعار هستند.اخوانیه‌ها؛ بخش قابل توجهی از اشعار شهریار شعرهایی هستند که شاعر در مورد دوستان و آشنایان خود که تقریبا اکثر آنان از مشاهیر معاصر هستند سروده شده‌اند.

از جمله: بولود قاراچورلو «سهند»، قمرالملوک وزیری، کمال الملک، صبا، سایه و;شایان یادآوری است که به نوشته یکی از نویسندگان معاصر دیوان چاپ شده شهریار از حیث تنظیم و تبویب بسیار بدتنظیم است و گاهی غزل در بین قصیده، چهارلختی در بین رباعی و; چاپ شده است.باری همین چند بعدی بودن و آفرینش در حیطه‌های گوناگون ضمن افزودن شهرت شهریار اما موجب سردرگمی شهریارشناسان نیز شده شده است. بخصوص در عصر حاضر که همه چیز به سوی تخصصی شدن حرکت کرده است،

صحبت از شهریار بما هو شهریار (شهریار آنگونه که هست) تقریبا ناممکن است. البته بگذریم از اینکه شهریار تقریبا همانگونه که خود تحمل دانشکده و دانشگاه را نداشته است شعر او نیز تحمل محیط‌های آکادمیک را ندارد و بیش از آنکه در لای کتابهای هفتاد من کاغذ تحقیقی دیده شود

، در روح و روان این مردم اعم از ترک و فارس مستوری می‌کند و بیش از آنکه در نشریات علمی خودنمائی کند در نشریات پوپولیستی موسوم به نشریات زرد جلوه مینماید. این مقال کوشش می‌کند به اختصار و البته به وسع خود علل ناکامیهای شهریارشناسی را بررسی کند.

1: شهریار و جریان چپ
عمده مشکلی که شهریار شناسی را به شکل علمی آن عقیم گذاشته است، دلخوش نبودن جریان چپ از شهریار است. بی‌تعارف بخش معظمی از جریان ادبیات ایران و حتی جهان در قرن گذشته میلادی در دست جنبش چپ جهانی بود. بزرگترین منتقدان و نیز ادب شناسان ایران،

ترکیه، آذربایجان و;را نیز همین طیف تشکیل می‌دادند. اما شهریار جزء معدود افرادی است که در طول عمر خود با جریان چپ کنار نیامد و اصولا شهریار بر عکس شمس آل احمد که میگوید “صابون تمام محافل روشنفکری به تن مالیده است” صابون هیچ محفل روشنفکری را به تن خود نمالیده بود.

ما در مقام قضاوت و تعیین حسن و قبح این کار شهریار نیستیم، اما همین امر موجب شده است که جریان چپ که در قرن گذشته بار نقد و عیار سنجی ادبیات را به دوش می‌کشید، در مورد شعر شهریار سبکباری را ترجیح دهد.

شاید عده‌ای از خوانندگان فکر کنند که این مسئله تنها در مورد شعرهای فارسی او صادق است، اما این مسئله در مورد شعرهای ترکی او نیز صادق بلکه صادقتر است و جریان چپ که تا چندین سال اخیر شریان‌های ادبیات ترکی را در ایران به دست گرفته بود، تنها از روی ناچاری به عظمت شهریار اقرار کرد و گرنه تحقیقاتی که در مورد ترکی سرایان معاصر شهریار و بعد از او انجام گرفته هرگز در مورد شهریار انجام نگرفته است.

سهراب سپهری نیز از این منظر زمانی مورد کم لطفی جریان چپ واقع شد و از جانب منتقدان چپ «بچه اشرافی بودایی» لقب گرفت.

اما مسائل دیگری از جمله دفاع جریان پارسی‌گرایان و زبان‌وطنان فارس‌زبانی مثل شاهرخ مسکوب و دیگران از او، و نیز رواج نوع خاصی از عرفان مسلکی که به فراخور افسردگیها و معضلات عصر ماشین در کل جهان و به تبع آن ایران که معمولا در میان قشر دانشجو نیز شیوع بسیاری داشت موجب نجات شعر سهراب گشت. در اینجا باید به یک مسئله بسیار مهم نیز اشاره شود. بی‌گمان قطب راست جهانی برنامه‌های کلانی برای مبارزه با ادبیات چپ در نظر گرفته بود،

از جمله این برنامه‌ها در ایران میتواند دفاع و ترویج شعر سهراب نیز باشد. اما در اینجا نیز سر شهریار بی کلاه می‌ماند. چرا که شهریار به همان میزان که با جنبش چپ سر ناسازگاری دارد، با جنبش راست نیز سازگار نیست، چه شهریار ذاتا شاعر دلها است، و در آن «آن» شاعری و خلاقیت همه قراردادهای ضدفطری اجتماعی و سیاسی و معیشتی را به یکسو نهاده و تنها و تنها برای دل خویش آفریده است. با اینهمه نمی‌توان گفت که شعر شهریار مورد سوء استفاده جریانها و نحله‌های خاصی قرار نگرفته است.

2 شهریار نوآوری و ارتجاع
شهریار این شاعر “جامع اضداد” در عین نوآوری‌های فراوان اشعار ارتجاعی نیز دارد. ارتجاع در شعر شهریار همچون نوآوری‌های او مشهود است. ممکن است پیشروترین و روشنفکرترین شاعران نیز در بین اشعار خود شعرهای ارتجاعی داشته باشند که بی‌گمان به شرط فراغ بال و حوصله نمونه‌هایی یافت می‌شود و البته شاعرانی از این دست معمول شعرهای ارتجاعی خود را قبل از اینکه به دست خواننده برسد پاره می‌کنند.

باری شهریار نه اهل پاره کردن شعری است و نه ارتجاع او در زیر خروارها فرم، کنایه، پیچیدگی و اغلاق یا ضعف زبان و ; پنهان می‌ماند. بی‌آنکه بخواهم از این نوع شعرهای شهریار دفاع کنم، اما انگ ارتجاع زدن به کلیت شعر شهریار و ندیدن آن همه آفرینشهای ناب و محیرالعقول او را نیز روا نمی‌دانم.

3 شهریار و زبان شعری او
شهریار نزدیک به سه چهارم قرن شعر سروده است. در قرنی طوفانی که لحظه به لحظه آن آبستن حوادث بود و شعر شرق نیز هر روز شاهد یک مکتب و یک سبک جدید بود. برای مثال در شعر ترکی تنظیمات شعری، ثروت فنون شعری، چاغداش شعر، بیرینجی یئنی، ایکینجی یئنی و; و در شعر فارسی نیز از نوآوری‌نمائی‌های ملک الشعرا بهار تا شعر نو نیما، سپید شاملو، حجم رویائی، گفتار صالحی، غزل نو منزوی و انواع موجها و; می‌توان نام برد.

با یک حساب سرانگشتی میتوان گفت که در قرن حاضر، چندین برابر هزاره گذشته مکتبها و سبکهای مختلف شعری به وجود آمده است. البته شهریار نیز به تنهائی به اندازه شاعران هزاره گذشته نوآوری داشته است.

باری زیستن و آفریدن در این قرن طوفانی کار بسیار مشکلی است، آنهم برای شاعری مثل شهریار که منتقدان را به هیچ می‌گیرد و برایش صرفا آفرینیش شعری و بیان احساس خویشتن خویش فارغ از گفته‌های این و آن موضوعیت دارد و بس. برای مثال برای شاعری از جنس احمد شاملو یا فروغ فرخزاد گفته‌ها و دیدگاههای منتقدان همیشه مهم بوده است آما برای شهریار نه. طبیعی است که آفرینش در چنین قرنی آنهم به مدت سه ربع قرن کار بسیار سختی است

و شاعر در موضوعاتی از قبیل زبان، عقیده، دیدگاه سیاسی و;با مسائل بسیاری روبرو می‌شود. اما عمده منظور در اینجا زبان است. همانگونه که گفتم قرن گذشته شاهد به وجود آمدن مکتبهای بسیار در عرصه شعر بود، زبان نیز البته هر روز تغییر می‌یافت و هر شاعر و نویسنده جدید به فراخور استعداد خویش بخشی از ظرفیتهای زبان را کشف می‌کرد علاوه بر آن ترجمه متون غربی به زبان فارسی و رواج رمان نویسی، نمایشنامه‌نویسی، مقاله‌نویسی و; هر روز موجب آفریده شدن واژه‌ها، ترکیبها و البته معانی و مضامین جدید بود. طبیعی است

که در چنین شرایطی به روز شدن و همگام زمانه زیستن کاری تقریبا محال است. برای مثال شاعری مثل اخوان که روزی تجسم شکوه گذشته سبک ترکستانی یا خراسانی در فرم و شکل و زبان امروز بود عملا در شعرهای بعدی خود نه تنها از گردونه شعر و زبان دوره خود خارج شد بلکه حتی فخامت دیروزین خود را از دست داد، این انتقاد البته مقداری کم‌رنگتر شامل شعر شاملو نیز بود. سهراب و فروغ نیز که در اوج با زندگی وداع کردند البته خوش‌شانس بودند.

شهریار نیز در این عصر زیسته و آفریده است. به همین جهت زبان او که زمانی رگه‌هایی از نوآوری را داشت، طبیعی بود که با گذشت زمان بوی کهنگی بدهد. هم از این روی است که منتقدان باید در زمینه زبان شعر شهریار این مسئله بسیار مهم را در نظر بگیرند. مشکل دیگر منتقدان و شهریار در حیطه زبان این است

که منقتدان تنها به بررسی بسیار اجمالی زبان غزل شهریار پرداخته‌اند و برای مثال زبان قابل دفاع او را در منظومه‌هایی از جنس دو مرغ بهشتی و هذیان دل نادیده می‌گیرند. دیگر نکته این که شاعران بسیاری در ابتدای آفرینش خود معمولا از حیث زبان و فرم شعرهای غیرقابل دفاع بسیاری سروده‌اند که شهریار این ضعف را نیز البته اصلا ندارد. در این مورد میتوان احمد شاملو را مثال زد.

4 شهریار و قالبها و سبکهای متفاوت
اساسا منتقدان و شعرشناسان شعر معاصر را در دو حیطه بیشتر از سایر حیطه‌ها مورد بررسی قرار داده‌اند.
غزل
شعر آزاد و نو
غزل: همانگونه که اشاره شد که شهریار با آنکه به عنوان یک غزل سرا مشهور شده است، اما نابترین آفرینشهای او معمولا در فرمها و قالبهای دیگری نیز تجلی کرده است. وقتی یک استاد شعرشناسی مثل سیروس شمیسا یا کاووس حسن‌لی صحبت از غزل شهریار می‌کند و حکم! خود را در مورد او صادر می‌کند،

دانشجوی ادبیات در ذهن خود این حکم را به کلیت شعر شهریار تعمیم می‌دهد، و بدین گونه است که پرونده شهریارشناسی در ذهن آن دانشجو برای ابد بسته می‌شود.شعر آزاد: می‌دانیم که شهریار و نیما هر دو دلداده هم بوده‌اند، زمانی شهریار برای دیدار نیما به شهر بارفروش شمال میرود، زمانی دیگر نیما با فرزندش برای دیدار شهریار به تبریز می‌آید.

این دلدادگی و تاثیر و تاثر البته در زمینه شعر نیز اتفاق می‌افتد و شهریار منظومه دومرغ بهشتی و هذیان دل و; را با نیم نگاهی به افسانه و شعرهای «پیام به انشتین»، «مومیائی»، «ای وای مادرم» و ; را با نگاه به دیگر اشعار نیما می‌سراید. این اشعار که در شعر فارسی سبک شهریار لقب گرفته‌اند جزء درخشانترین شعرهای فارسی شهریار هستند. در این مورد پاره‌هایی از سخنان حسین منزوی[1] را در اینجا نقل می‌کنم:
«هر چند که دو «مرغ بهشتی» تحت تاثیر «افسانه» سروده شده اما انصاف را که شهریار با زبان روان و غنایی خود و تصاویر زنده و دلنشینی که از طبیعت می‌سازد و نیز ضبط گفتگوها و بیان عواطف، در «دو مرغ بهشتی» از «افسانه» پیش می‌افتد و به قول معروف اگر «فضل تقدم» با نیماست، «تقدم فضل» با شهریار است.» (این ترکی پارسیگوی، صص 109-110)

«شهریار هر چند از پیشنهادهای نیما استقبال می‌کند اما هرگز به یک مقلد صرف تبدیل نمی‌شود;فی‌المثل، او هرگز از زبان سخته نیما در شعر خود استفاده نمی کند بر عکس اغلب قریب به اتفاق مقلدین و پیروان نیما ;» (این ترک پارسیگوی، ص 145)فروغ فرخزاد نیز در گفتگو با م. آزاد در توضیح مسئله جدا نبودن زبان و وزن در شعر، شعر «ای وای مادرم شهریار» را مثال می‌زند که بی‌گمان توفیقی بزرگ برای شهریار است، چرا که شعر آزاد تنها بخشی از دیوان شهریار را تشکیل می‌دهد.

اما اساسا شعرآزاد شهریار نیز مورد مداقه کافی قرار نگرفته است، و این ظلمی است که شهریار از نحله‌های معاصر و عموما چپگرا دیده است.
شهریار و شعر ترکی
دو زبانه یا به قول قدما ذولسانین بودن شهریار اگر چه یکی از محسنات جدی آفرینش اوست، اما همین امر یکی از موانع جدی در پیش روی شهریار شناسی نیز هست. چرا که افراد بسیاری که از شهریار سخن میرانند، لاجرم به یکی از دو زبان ترکی و فارسی تسلط بیشتری دارند. مثلا پای حسین منزوی نگارنده جدی‌ترین کتاب در زمینه شهریار شناسی،

در بررسی شعرهای ترکی شهریار سخت می‌لنگد. علاوه بر آن بخشی از شهریار شناسی مستلزم تطبیق همه آثار فارسی و ترکی او و نگاه عمودی و افقی به آنهاست، که فعلا چنین چهره ادب‌شناسی که مسلط به هر دوزبان و آشنا به همه قالبها و سبکهای شعر ترکی و فارسی باشد سراغ نداریم.

شهریار در شعر ترکی به رغم نحیف بودن دیوان ترکی‌اش حرفهای بسیاری برای گفتن دارد، اگر ادعای شهریار مبنی بر
«تورکو بیر چشمه ایسه من اونو دریا ائله‌دیم»
را قبول نکنیم که نمی‌کنیم اما تاثیر کم نظیر او را بر شعرای ترک زبان در کل منطقه آسیا را انکار نمی‌توان کرد. شهریار در شعر ترکی حداقل سه سبک متفاوت را تجربه کرد که به اختصار به هر یک از آنها می‌پردازیم

 

الف: حیدر بابایه سلام
قالب این منظومه خارق‌العاده اگر چه «قوشما» یعنی یک قالب متداول شعر ترکی باشد، محتوا و زبان آن اما از جنس دیگری است. شخصی مثل شادروان صمد بهرنگی که با عقاید شهریار مخالف است، اما در مقابل زبان شعری حیدربابا لاجرم چاره‌ای جز تحسین ندارد. حیدربابا از نظر محتوا اما چیز دیگری است. شهریار تمام نوستالژی، بشردوستی، فراق، غم، شادی، اندوه و شکوه خود را در این منظومه یکجا تقدیم ادبیات جهان کرده است.

در زمینه حیدرباباشناسی نیز در ایران هیچ کاری، بله تقریبا هیچ کار قابل توجهی انجام نگرفته است، شاید تنها یک مقاله از محمدرضا لوائی در این زمینه برای من جالب توجه بوده است. نگارنده تنها کلیدهائی را برای آغاز پژوهش در اینجا به دست علاقمندان می‌سپارم.

الف: بررسی تطبیقی حیدربابا و سهندیه
ب: بررسی تطبیقی تبریز زمان قاجار و پهلوی و به تبع آن بررسی تفاوتهای دو منظومه حیدربابایا سلام یک و دو
ج: حیدربابا و نظیره‌هایش در ایران، آذربایجان، ترکمنستان، ترکیه و عراق و تاثیر این مکتب عظیم در فولکلور شناسی جهان ترک.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تجسم اعمال یعنی چه، آیا شدنی است با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله تجسم اعمال یعنی چه، آیا شدنی است با word دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تجسم اعمال یعنی چه، آیا شدنی است با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تجسم اعمال یعنی چه، آیا شدنی است با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تجسم اعمال یعنی چه، آیا شدنی است با word :

یكی از ویژگیهای جهان آخرت تجسم اعمال است. تجسم اعمال یعنی اینكه هر یك ازالفاظ و سخنان و اعمال نیك و بد ما با اینكه در دنیا وابسته به ما بودند و در یك لحظه پدید آمدند و به ظاهر از بین رفتند به صورت وجودهای مستقلی در صحنه قیامت ظاهر شوند.

به عبارتی، كردار ما، چه خوب و چه بد، صورتی دنیوی دارد كه ما آن را می بینیم وچهرهای اخروی، كه اكنون در آن عمل نهفته است. در روز رستاخیز، عمل پس ازتحولاتی كه در آن رخ میدهد شكل دنیوی خود را از دست میدهد و با چهرهرستاخیزی جلوه می كند و باعث آرامش و راحتی صاحب خود یا آزار او می شود. ایمان به تجسم اعمال از نظر تربیتی اثر فوِق العاده ای در انسان می گذارد،

به طوری كه او را به نیكیها و اعمال صالح علاقه مند و از زشتیها بازمی دارد. اما اولین مطلب در این موضوع این است كه صرف نظر از آیات و روایات و مدارك مهم اسلامی، كه در اثبات تجسم اعمال وجود دارد، آیا اساساً چنین امری ممكن است و با موازین علمی منطبق است؟

برای روشن شدن پاسخ، به اختصار، چند مقدمه را مطرح می كنیم:
1) اعمال ما اشكال مختلفی از نیروست. سخنان ما نیروی صوتی است كه ازنیروهای مكانیكی زبان و لب پدید می آید و از نیروی خاص مغزی مدد می گیرد. حركات و افعال و كارهای ما نیز هر یك شكلهای دیگری از نیروی مكانیكی یا آمیخته ای ازنیروی مكانیكی و صوتی است.

2) سراسر جهان تركیبی از مادّه و نیروست و تبدیل مادّه به نیرو از اصول مسلّم فیزیك است و اینكه مادّه و نیرو دو مظهر یك حقیقت اند. مادّه نیروی متراكم و فشرده است كه در شرایط معینی به نیرو تبدیل می شود.
3) با توجه به رابطه تنگاتنگ مادّه و نیرو، هیچ مانعی بر سر راه تبدیل نیرو به مادّه وجود ندارد و تبدیل هر یك به دیگری كاملاً قابل درك و ممكن است.

4) بر طبق قانون بقای مادّه و نیرو، این دو هیچ گاه از میان نمیروند و همواره در این جهان باقی اند. نتیجه اینكه ماده و نیرو جلوه هایی از یك حقیقت اند و با توجه به اصل بقای نیرو ومادّه، هرگز مانعی نخواهد داشت كه نیروهای پخش شده در این عالم بار دیگر به حالت متراكم درآیند و حالت جرمی و جسمی به خود بگیرند و به هنگام محاسبه اعمالْ هر كس همه اعمال خود را ببیند و اعمال همواره به همراه او باشد. این همان تجسم اعمال است.

صحرای محشر
در تفسیر مجمع البیان از رسول خدا(ص) مرویست که وقتی معاذ از معنی این آیه پرسید (روز قیامت که صور دمیده می شود دسته دسته می آیید) یعنی چه؟ حضرت فرمود: ای معاذ مطلب بزرگی را پرسش نمودی.امت من در روز قیامت ده صنف هستند که البته خداوند این ده صنف را از مسلمین جدا گرداندو صورتشان را تغییر می دهد:

1 کسانی که به صورت میمون وارد محشر می شوند;آنها نمام هستند یعنی سخن چین و آن کسی که میان دو نفر را برهم میزند و سخنان آنها را به یکدیگر می رساند.
2 آنکه به شکل خوک وارد محشر می شود; خورنده حرام است کسی که در کسبش کم فروشی کرده،غش در معامله کرده،مال مردم را خورده است.

3 گروهی را سرنگون و وارونه به محشر آورند و همان گونه به عذاب می برند; آنها کسانی هستند که ربا خواری می کنند.
4 گرئهی زبانشان را می جوند و از دهانشان چرک بیرون می آید;آنها عالمان بی عملند. هر عالمی که کردارش غیر از گفتارش باشد;موعظه خوب می کند اما در عمل به گل فرو رفته دیگران از سخنانش بهره برده اند اما خود بد بختش بی عمل بوده اینست که زبانش را می جود و حسرت می خورد.

5 عده ای دست و پا بریده وارد محشر می شوند;آزار رساننده به همسایه اینگونه است.
6 بعضی کور هستند;که حاکم جور و ناحق است که حکم به ناحق کرده است.
7 گروهی گنگ و کر هستند;آنها خود پسندانند، یعنی عجب دارند.

8 عده ای را به شاخه آتش می بندند;کسانی هستند که در دنیا نمامی و سعایت سلاطین را می کردند و موجب آزار مردم و اسباب زحمت آنها را فراهم می کردند.
9 بعضی به گونه ای در محشر حاضر می شوند که از مردار هم گندترند;آنها کسانی هستند که از شهوات و لذات حرام بر خوردار بوده اند.و حق واجب الهی را که در مال آنها بود نمی دادند.

10 گروهی جبه هایی از قطران بر آنها پوشانده اند که چسبیده باشد به پوستهایشان;اینان تکبرکنندگان و فخر و نازکنندگانند.
و حدیث دیگر از رسول خدا(ص) روایت است که کسانیکه دو میخ از آتش در چشمان آنهاست کسانی هستند که چشم خود را از حرام پر کرده اند.

و دیگر روایتیست از پیامبر اکرم که می فرمایند:مردم در قیامت سه جور وارد محشر می شوندبعضی سواره و بعضی پیاده و بعضی با صورتها حرکت می کنند. گفتند یا رسول الله (ص) چگونه با سر حرکت می توان کرد؟ فرمودند:همان خداییکه آنها را در دنیا بر پاهایشان حرکت میداد قادر است که با سرهایشان حرکت دهد آنها را.

چگونگى پاداش و كیفر اعمال
دانشمندان در پاداش و كیفر اعمال عقاید گوناگونى دارند: گروهى از آنها معتقدند كه جزاى اعمال، مانند پاداش و كیفرهاى این جهان روى قرار داد است؛ یعنى چنان كه در این جهان براى هر بزهى، كیفرى از طرف قانون گذاران تعیین شده است و كیفر سارق روى قرار و تقنین، غیر از كیفر قاتل است، هم چنین خداوند بزرگ براى هر عملى، كیفر و یا پاداش خاصى معین نموده است و هر كسى طبق مقررات الهى به سزاى اعمال خود مى رسد و هرگونه پاداش و كیفر، مخلوق خداوند است و كوچك ترین ربطى به شخص خوش كردار و یا بدكردار ندارد، و خداوند، در اختیار آن شخص مى گذارد و این نظریه، همان نظریه اجر و مزد و كیفرهاى مقرراتى است.

دسته دیگر معتقد است تمام كیفرها و پاداش ها مخلوق نفس و روح انسانى است، كه نفس انسان بى اختیار در آن جهان آن ها را خلق مى كند. اینان مى گویند كردار نیك و بد در این جهان در نفس انسانى ملكات خوب و بد ایجاد مى نماید و این ملكات خمیره انسان و جزء ذات او محسوب مى شود و هر ملكه اى، مناسب خویش به صورت هایى از نعمت و نقمت مى آفریند

هم چنان كه انسان در این جهان، مناسب ملكات و روحیات خویش، یك سلسله افكار و معانى را در ذهن خویش ترسیم مى نماید، اشخاص خوش باطن در این جهان با یك سلسله از افكار و تصورات نیك، سروكار دارند و افراد ناپاك در خواب و بیدارى، خواه ناخواه با افكار باطل و تصورات بد، خویش را مشغول مى سازند.

این افكار بد و یا خوب، محصول و معلول ملكاتى است كه در این جهان كسب كرده است و این ملكات در روز جزا، خهق نعمت ها و نقمت ها و شكنجه ها و دردها و روح و ریحان است و بى اختیار این حقایق را به وجود خواهد آورد.

نظریه تجسم اعمال
گروهى از دانشمندان بزرگ اسلام راه دیگرى انتخاب نموده و شواهد زیادى از آیات و احادیث براى آن آورده اند و اجمال آن این است:.
تمام پاداش ها و كیفرها، نعمت ها و نقمت ها، فرح و سرور، درد و شكنجه، حقایق اعمال دنیوى ماست؛ هر كردارى از ما – خواه خوب و خواه بد – یك صورت دنیوى دارد كه ما آن را مشاهده مى نماییم و یك صورت اخروى دارد كه هم اكنون در دل آن عمل نهفته است و روز رستاخیز پس از تحولات و تطوراتى كه در آن رخ مى دهد شكل كنونى و دنیوى خود را از دست داده و با واقعیت اخروى و روز باز پسین خود جلوه مى كند و باعث لذت و فرح عامل و یا آزار او مى گردد.

آنان معتقدند كه اعمال نیك این زندگى در روز رستاخیز تغییر شكل داده و در صورت باغ و راغ و چمن و سوسن و حوریان زیبا اندام و كاخ هاى مجلل در خواهد آمد. چنان كه اعمال بد، قیافه دنیوى خود را دگرگون كرده و به صورت آتش و زنجیر و انواع عذاب جلوه خواهد نمود و جزاى اعمال هر انسانى عین اعمال او خواهد بود و در این جمله ذره اى مجاز نیست و چیزى در محكمه عدل خداوند بهتر از این نیست كه عین عمل انسان را به خود انسان بازگردانند.(2).

از میان آیات قرآن، كه این گروه استدلال كرده اند یكى آیه زیر است:.
(وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً وَلاَیَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً؛(3).
روز رستاخیز آن چه را عمل كرده بودند در پیشگاه خود حاضر و موجود مى یابند و پروردگار تو به كسى ستم نمى كند).

آیه مزبور حاكى است كه روز رستاخیز، خود عمل در برابر انسان حاضر مى گردد و این كه گاهى برخى از مفسران، لفظ (جزاء) مقدر كرده و مى گویند منظور (جزاء ماعملوا) است خلاف ظاهر آیه است.

آیه هاى 12 و13 مورد بحث، گواه بر این قول است، زیرا آیه 12 وجود مؤمنان را در روز رستاخیز منبع نور معرفى نموده است كه با حركت آنها، نورشان نیز درحركت است.
در آیه بعد پاسخ مؤمنان را در باره درخواست منافقان كه مؤمنان مقدارى صبر كنند، تا آنها نیز در پرتو نور آنها حركت نمایند چنین نقل مى كند: (قِیْلَ ارْجِعُوا وَرَائَكُمْ فَالْتَمِسُوا نوراً) یعنى به دنیا باز گردید

و نور به دست آورید، ظاهر این پاسخ، این است كه ما نور را از دنیا آورده ایم و شما نابخردان نیز مى توانستید این نور را همراه خود بیاورید. اكنون باید دقت كرد این نور كدام نور است، كه مؤمنان همراه خود آورده اند. آیا جز ایمان و اعمال نیك، چیز دیگرى هست كه آنان همراه خود در رستاخیز آورده باشند! پس معلوم مى شود ایمان و اعمال نیك روز رستاخیز به صورت نور جلوه مى كند و صورت واقعى این اعمال همان نور است، كه در قیامت مشاهده مى گردد.

برخى از دلایل نقلى نظریه تجسم اعمال:
طرفداران نظریه تجسم اعمال، با بسیارى از آیات و روایات بر نظریه خویش استدلال كرده اند كه برخى از آنها اصل تجسم عمل را اثبات مى كند و برخى دیگر متعرض خصوصیات آنها نیز است و ما به اجمال به پاره اى از آنها اشاره مى كنیم:.

1 از آیاتى استفاده مى شود كه جهان كشتزار سراى دیگر است و عمل انسان به سان دانه اى است كه كشاورز در دل خاك فرو مى برد، آن گاه همان دانه رشد و نمو كرده و كشاورز همان دانه را با مقادیر زیادترى برداشت مى كند. اعمال انسان در این جهان با تبدلات و تغییرات بیشترى كه لازمه آن سرا ست، به خود انسان بازگشته و آن چه را كاشته با مقدارزیادترى درو مى كند، چنان كه مى فرماید:.

(مَنْ كانَ یُرِیدُ حَرْثَ الآخِرَهِ نَزِدْ لَهُ فِى حَرْثِهِ؛(4).
هركس كشت آخرت را بخواهد، كشت او را مى افزاییم).
امیرمؤمنان فرموده:.
(العمل الصالح حرث الآخره؛(5).
كار نیك، كشت آخرت است).

2 صریح آیه مورد بحث – كه در آغاز بحث مشاهده مى كنید – این است كه، حسنات این سرا در جهان دیگر به صورت نور و روشنایى درمى آیند و مؤمنان در پاسخ منافقان چنین مى گویند: (بازگردید، این نور را از دنیا طلب كنید). جاى شك نیست كه این گونه آیات و روایات را مى توان برمجاز و استعاره حمل كرد و در بسیارى از آنها لفظ (جزاء) را در تقدیر گرفت ولى آیا مجازیم كه از پیش خود چنین كارى را انجام دهیم!.

این اجمال نظریه طرفداران تجسم اعمال است كه به طور فشرده بیان داشتیم.
در كلمات پیشوایان اسلام تذكرات زیادى در این باره داده شده است. امیرمؤمنان مى فرماید:.
(فإنّ الدنیا قد أدبرت و آذنت بوداع، وإنّ الآخره قد أشرفت باطلاع. ألا وإنّ الیوم المضمار وغداً السباق، والسبقه الجنه والغایه النار؛(6).

دنیا با تزلزل و پشت كردن اعلام جدایى كرده و آخرت با فرا رسیدن ناگهانى خود نزدیك شده است. امروز روز آماده شدن و فردا روز مسابقه است و سرانجام مسابقه، یا بهشت است و یا دوزخ).
________________________________________
1 مثنوى، دفتر سوم، ص‏2
2 این مضمون در اعراف (7) آیه 30، لقمان (31) آیه 16 و تكویر (81) آیه هاى 13 و14 نیز وارد شده است.

3 كهف (18) آیه 49
4 شورى (42) آیه 20
5 نهج البلاغه، خ 56
6 نهج البلاغه عبده، ج‏1، ص‏27

بحثى دیگر درباره تجسم عمل
در روز قیامت، خوبان و بدان همگى به سزاى اعمال خود خواهند رسید و كسانى كه در این دنیا با ایمان و عمل صالح و تقوا زندگى كرده اند، در آخرت از نعمتهاى الهى برخوردار خواهند شد و كسانى كه با كفر و فسق و نافرمانىِ خداوند، زندگى خود را سركرده اند، در آخرت به عذاب الهى گرفتار خواهند شد و در آتش جهنم خواهند سوخت.

به طورى كه از آیات و روایات استفاده مى شود پاداشى كه خوبان و بدان در قیامت به آن خواهند رسید و نعمت یا عذابى كه به آنها داده خواهد شد، چیزى جز تجسم اعمال آنها در دنیا و عینیت یافتن كارهاى خوب و بد آنها نیست. یعنى نعمتى كه به مؤمن داده مى شود و یا عذابى كه كافر گرفتار آن مى گردد، عین همان عمل او در دنیاست كه تبدیل به نعمت و یا عذاب شده است.

بنابراین هر عملى كه انسان در این دنیا انجام مى دهد. البته چنین كارى از نظر علمى اشكالى ندارد زیرا این از قبیل تبدیل ماده به انرژى و انرژى به ماده است مانند آبى كه با فشار از سدّ بر توربینهاى برق مى ریزد و به نیروى برق تبدیل مى شود و آن نیز تبدیل به حرارت و حركت مى شود حتى این نیرو را مى توان در باطرى ذخیره كرد.

و یا تبدیل آب به بخار و تبدیل بخار به آب. البته بخار حالت انرژى را ندارد هر چند كه انرژى زاست ولى براى تقریب به ذهن مناسب است و مى توانیم بگوییم كه ماده در حالت انبساط تبدیل به انرژى مى شود و انرژى در حالت انقباض تبدیل به ماده مى شود.

فیزیكدانان امروز، طبق دانش حسى و تجربى، عالم را مجموعه اى از جرم و انرژى مى دانند و عقیده دارند كه جرم، انرژى متراكم و فشرده است و براى این هر دو، وجود اصیل و استقلالى قائلند و مى گویند در نظام طبیعت این دو مى توانند به یكدیگر تبدیل شوند یعنى ماده شكل انرژى به خود بگیرد و یا انرژى به شكل ماده درآید.

در سال 1905 انیشتاین فرضیه نسبیت را اعلام كرد و رابطه بین جرم و انرژى را كه تا آن موقع فكر مى كردند كه از هم متمایز مى باشند، مطرح نمود و نشان داد كه جرم و انرژى قابل تبدیل به یكدیگرند.(1)

به گفته دانشمندان: هنگام وقوع یك تبدیل، ممكن است انرژى از صورت جرم به شكل انرژى نور یا گرما درآید بدون آنكه چیزى تلف شود. یا باز هم بدون اتلاف چیزى، انرژى نور به شكل جرم درآید. پس قانون بقاء انرژى در واقع قانون بقاء جرم ـ انرژى خوانده مى شود. انرژى و جرم مى توانند از یك شكل به شكل دیگر تبدیل شوند ولى مقدار كل انرژى ثابت بماند.(2)
ــــــــــــــــــــــــــــ
1 – چه مى دانم، زندگى و مرگ ستارگان ص 44 به نقل فلسفى، معاد از نطر روح و جسم ج 2 ص 137
2 – ر.استولبرگ، فیزیك ص 127 به نقل همان مأخذ
تبدیل شدن اعمال خوب و بدانسان كه از قبیل جرم و ماده است، به انرژى و بقاى آن در جهان و تبدیل مجدد آن به ماده كه به صورت نعمت یا عذاب تجلى خواهد كرد، كارى است كه علم و عقل آن را نفى نمى كند و غیرممكن نمى داند.

آنچه مهم است این است كه ما این موضوع را از آیات و روایات متعددى به دست مى آوریم و چون كار محالى نیست، لذا باید به آن معتقد شویم. اینك بعضى از آیات وروایاتى را كه در این زمینه وارد شده و ظاهر آنها بر تجسم اعمال در روز قیامت دلالت دارد. در زیر مى آوریم:
یوم تجد كل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء (آل عمران / 30)
روزى كه هر كس آنچه كار خوب انجام داده حاضر و آماده مى یابد و نیز آنچه كار بد انجام داده است.

یوم ینظر المرء ما قدمت یداه (نبأ / 40)
روزى كه مرد به آنچه از پیش فرستاده بنگرد.
یوم یحمى علیها فى نار جهنم فتكوى بها جباههم و جنوبهم و ظهور هم هذا ما كنزتم لانفسكم (توبه / 35)
روزى كه تفتیده شود در آتش دوزخ و با آن پیشانیها و پهلوها و پشتهایشان داغ گذارده شود این است آنچه كه براى خود اندوخته بودید.

و وجدوا ما عملوا حاضرا و لایظلم ربك احدا (كهف / 49)
و آنچه را انجام داده اند حاضر مى یابند و پرودگارت به كسى ستم نمى كند.
یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرایره (زلزال / 6-8)

در آن روز مردم با گروههاى متفرق بیرون مى آیند تا اعمال آنها را به آنان نشان دهند پس هر كس به سنگینى یك ذره خوبى كند آن را مى بیند و هر كس به سنگینى یك ذره بدى كند آن را مى بیند.

از این آیات و آیات مشابه آنها استفاده مى شود كه انسان در روز قیامت خودِ عمل
را خواهد دید و با عین عمل مواجه خواهد شد و همان طلا و نقره اى كه از راه حرام اندوخته است تبدیل به آتش جهنم خواهد شد و با آن، اعضاء بدنش را داغ خواهند گذاشت. (همانگونه كه در آیه سوره توبه آمده بود)

محتواى روایاتى كه در این زمینه آمده صریحتر و روشنتر است. اینك چند روایت نقل مى شود:
قال رسول الله (ص): یا قیس و انه لابدّ لك من قرین یدفن معك و هو حىّ و انت میّت فان كان كریماً اكرمك و ان كان لئیما اسائك ثم لایحشر الامعك ; و هو فعلك(1)

پیامبر (ص) فرمود: اى قیس ناچار با تو همنشینى دفن خواهد شد كه آن زنده است و تو مرده اى پس اگر خوب و كریم باشد تو را گرامى خواهد داشت و اگر پست باشد به تو بدى خواهد كرد و محشور نمى شود مگر با تو ; و آن همان عمل توست.

قال الصادق (ع): انّ المؤمن اذا خرج من قبره خرج معه مثال من قبره یقول له ابشر بالكرامه من الله و السرور ; فلایزال معه ; فیقول من انت رحمك الله; فیقول انا السرور الذى كنت تدخله على اخوانك فى الدنیا خلقت منه ; (2)

امام صادق(ع) فرمود: هنگامى كه مؤمن از قبر خود خارج مى شود، همراه او مثالى نیز خارج مى شود كه به او مى گوید: كرامتى از خدا و سرور و شادمانى بر تو مژده باد; و همواره با آن مؤمن است; پس آن مؤمن مى گوید: تو كیستى خداى تو را رحمت كند؟; مى گوید: من همان شادمانى هستم كه تو در دنیا بر برادرانت وارد كردى من از آن آفریده شده ام;
ــــــــــــــــــــــــــــ
1 – بحار الانوار ج 3 ص 257
2 – اصول كافى ج 2 ص 191
تجسم و جاودانگى اعمال و مكتسبات انسان
از قرآن كریم و اخبار و روایات پیشوایان دینى چنین استنباط مى‏شودكه نه تنها انسان باقى است و جاوید مى‏ماند، اعمال و آثار انسان نیز به نحوى ضبط و نگهدارى مى‏شود و ازبین نمى‏رود و انسان در نشئه قیامت تمام اعمال و آثار گذشته خود را «مصور» و «مجسم‏» مى‏بیند

و مشاهده مى‏كند.اعمال‏و آثار خوب با صورتهاى بسیار زیبا و جالب و لذت بخش تجسم مى‏یابند و به صورت كانون لذت و بهجت در مى‏آیند،و اما آثار بد انسان با صورتهاى بسیار زشت و وحشت‏زا و مهیب و موذى تجسم مى‏یابند و به صورت كانون درد و رنج و عذاب در مى‏آیند (1) .

در اینجا به ذكر سه آیه از قرآن‏مجید و دو حدیث از رسول اكرم(ص)اكتفا مى‏كنیم.اما آیات: 1یوم تجد كل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا (2) .
روزى كه انسان هر كار نیك خویش را حاضر شده‏مى‏بیند و همچنین هر كار بد خود را، و دوست مى‏دارد كه اى كاش میان او و كار بدش فاصله زیادى مى‏بود.

این آیه صراحت دارد كه انسان عین این كارهاى نیك خویش‏را به صورت مطلوب و محبوب مى‏بیند و عین كارهاى بد خویش را مصور شده به صورتهایى مى‏بیند كه‏سخت از آنها نفرت و وحشت پیدا مى‏كند و دوست مى‏دارد از آنها فرار كند یا آنها را ازاو دور كنند اما آنجا جاى فرار و یا جدا كردن عمل انسان از انسان نیست،

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مروری بر چالشهای جامعیت فرایند ضمانت امنیت محصولات نرم افزاری و فرایند تولید در چرخه حیات سیستم های نرم افزاری با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله مروری بر چالشهای جامعیت فرایند ضمانت امنیت محصولات نرم افزاری و فرایند تولید در چرخه حیات سیستم های نرم افزاری با word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مروری بر چالشهای جامعیت فرایند ضمانت امنیت محصولات نرم افزاری و فرایند تولید در چرخه حیات سیستم های نرم افزاری با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله مروری بر چالشهای جامعیت فرایند ضمانت امنیت محصولات نرم افزاری و فرایند تولید در چرخه حیات سیستم های نرم افزاری با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مروری بر چالشهای جامعیت فرایند ضمانت امنیت محصولات نرم افزاری و فرایند تولید در چرخه حیات سیستم های نرم افزاری با word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات
تعداد صفحات: 10
نویسنده(ها):
ناصر ولی – پژوهشگر اول ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
بهاره ریاضیان – پژوهشگر دوم ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند
ناصر مدیری – استاد مشاور ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران زنجان

چکیده:
همواره وجود یک چاچوب همه جانبه و یکپارچه به گونه ای که از ابتدای فرایند تولید نرم افزار همه لایه های تولید را در نظربگیرد یک دغدغه بوده است. مشکلات امنیتی موجود در تکنولوژی های تولید، در بستر های برنامه سازی، نیروی انسانی و مسائلیچون رقابت در بازار و ارائه محصولات امن با حداکثر ضمانت در محیط عملیاتی امری گنگ و شاید بعید به نظر برسد. در اینبررسی ابتدا به بیان چالش های ناشی از عدم وجود چارچوب های همه جانبه پرداخته می شود و سپس به ارائه پیشنهادهایی برای رفع این کمبود ها در صنعت نرم افزار بر مبنای استانداردهای ISO/IEC 12207 و (ISO/EIC 15408 (CC خواهیم پرداخت. نتایج این مطالعه نشان می دهد که می توان مدیریت ریسک، مدیریت امنیت فرایند تولید از یکسو و ارائه محصول امنضمانت شده از سوی دیگر و به صورت یکپارچه دریک چارچوب ارائه شود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی تنوع اللی امگا گلیادین در ژنوتیپ های گندم نان با استفاده از نشانگر اختصاصی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بررسی تنوع اللی امگا گلیادین در ژنوتیپ های گندم نان با استفاده از نشانگر اختصاصی با word دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی تنوع اللی امگا گلیادین در ژنوتیپ های گندم نان با استفاده از نشانگر اختصاصی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسی تنوع اللی امگا گلیادین در ژنوتیپ های گندم نان با استفاده از نشانگر اختصاصی با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی تنوع اللی امگا گلیادین در ژنوتیپ های گندم نان با استفاده از نشانگر اختصاصی با word :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
تعداد صفحات: 3
نویسنده(ها):
محسن امینی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه بین المللی امام خمی
جعفر احمدی – دانشیار گروه اصلاح نباتات دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین
محمد رضا نقوی – ستاد گروه بیوتکنولوژی دانشگاه تهران
رامین حسینی – استادیار گروه بیوتکنولوژی نباتات دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

چکیده:
در میان غلات گندم مهمترین نقش را در تغذیه انسان دارد، همچنین محصولات متنوع تولید شده از آرد گندم به خصوصیات منحصر به فرد پروتئین های آن بستگی دارد.گلیادین ها حدود 40 تا 50 درصد از کل پروتئین دانه گندم را به خود اختصاص داده اند و نقش مهمی را در کیفیت تغذیه ای و کیفیت فراوری آرد دارند . معمولا گلیادین ها می توانند به الفا یا الفا/بتا ، گاما و امگا گروه بندی شوند. ژن های کنترل کننده امگاگلیادین ها و بعضی گاما گلیادین ها برروی بازوی کوتاه گروه یک کروموزوم های همولوگ در مکان ژنی GLI-1 قرار دارند. در این تحقیق از 25 ژنوتیپ گندم هگزاپلوئید بومی ایران موجود در بخش تحقیقات غلات موسسه نهال و بذر کرج استفاده شد. دی ان ای ژنومی از برگ های تازه گندم با روش CTAB تغییر یافته استخراج گردید. با استفاده از آغازگر اختصاصی واکنش زنجیره ای پلیمراز PCR با حجم نهایی 15 ماکرولیتر در 35 چرخه صورت پذیرفت و محصولات PCR روی ژل آگارز یک و نیم درصد تفکیک و ارزیابی شدند. که فراوانی نسبی حدود 76 درصد برای این الل مشاهده شد. همچنین در رقم شیراز 1 دو باند مماس برهم مشاهده شد. تنوع شناسایی شده در این پژوهش می تواند بعنوان منبع تنوع اللی در برنامه های اصلاحی به منظور بهبود کیفیت محصولات استفاده شود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تأثیر میزان جریان عبوری در راندمان یک مبدل و مدل آن با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله تأثیر میزان جریان عبوری در راندمان یک مبدل و مدل آن با word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تأثیر میزان جریان عبوری در راندمان یک مبدل و مدل آن با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تأثیر میزان جریان عبوری در راندمان یک مبدل و مدل آن با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تأثیر میزان جریان عبوری در راندمان یک مبدل و مدل آن با word :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: دومین همایش بین المللی مبدلهای گرمایی در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: 9

نویسنده(ها):

رضا احمدی نژاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
عرفان زیاری فر – پتروشیمی امیرکبیر دفتر تحقیق و توسعه
امیرحسین طریق الاسلامی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
بهروز رییسی – پتروشیمی امیرکبیر دفتر تحقیق و توسعه

چکیده:

با توجه به اهمیت مبدلها در واحد های صنعتی و بخصوص اهمیت یک مبدل کتابی در کنترل دمایی یک برج در واحد الفین پتروشیمی امیرکبیر و ایجاد مشکلات فراوان و تاثیر گذار در روندتولید محصول این واحد ، در دمایی پائین و دماهای بالا تر از رنج تعیین شده ، سعی بر آن شده که با انجام آزمایشات کنترل شده در حالت طبیعی بر روی این مبدل ، تاثیر میزان جریان عبوری سیال خنک شونده را در راندمان این مبدل مورد بررسی قرار داده و از نتایج در کنترل دمایی بهتر این برج استفاده گردد .قابل ذکر است که با توجه به اهمیت و شرایط خاص این برج و محصول واحد الفین ، میزان افزایش و کاهش دمای خروجی مبدل و تاثیر آن بر موارد فوق ، به ناگزیر این آزمایشات را در بازه ای خاص و تا مسلم شدن نتیجه، مورد انجام قرار داده ایم . در این پژوهش با توجه به کنترل نداشتن بر روی سیال خنک کننده ورودی به مبدل سعی بر آن بوده که آزمایشات و تغییرات در زمانهایی که دمای خنک کننده 33 در جه سانتیگراد بوده ، برای رسیدن به نتیجه ای دقیقتر صورت گیرد . با توجه به موارد فوق الذکر و نتایج به دست آمده اهمیت تاثیر جریان عبوری و شدت این جریان مشخص گردیده و مدلی در این ارتباط ارائه خواهد گردید که در محاسبه مقدار جریان مناسب مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید