خرید بازی اتاق بازرگانی تهران: عضویت در “اتاق” به معنی میلیاردر بودن نیست

در پی انتشار فهرستی از ثروتمندان ایرانی به نقل از سایت خبری عصر ایران، اتاق بازرگانی تهران با ارسال نامه ای، در این باره توضیحاتی داد.در نامه روابط عمومی اتاق تهران آمده است:عطف به گزارش منتشر شده در تاریخ 27/2/89 با عنوان” میلیاردرهای ایرانی چه کسانی هستند” لازم است برای روشن شدن ذهن خوانندگان پر شمار “سایت خبری عصر ایران “نکاتی را یاد آورشویم.درگزارش “عصرایران” نکات مثبتی درمورد تکریم کارآفرینی وسرمایه گذاری مطرح شده بود که درابتدا لازم است به این دلیل از نویسنده گزارش یاد شده تقدیر شود اما واقعیت این است که انتخاب تیتراین گزارش گویای واقعیت های زندگی وفعالیت اقتصادی30 عضو محترم هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران نبود و درانعکاس فعالیت برخی ازآنها اشتباه صورت گرفت.30نفری که در آن گزارش از آنها نام برده شده است، همگی در هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران عضویت دارند که در سال 1385 از طریق برگزاری انتخاباتی پرشور با رأی فعالان بخش خصوصی به عضویت هیئت نمایندگان انتخاب شده اند.هیئت نمایندگان اتاق تهران از اقشار مختلف جامعه از جمله صاحبان صنایع، صاحبان مشاغل آزاد، مدیران صنایع ومعادن وکارآفرینان و استاد دانشگاه تشکیل شده است که همه به اتفاق، درراستای حفظ منافع بخش خصوصی فعالیت می کنند ودر راستای توسعه و رشد اقتصادی کشور گام بر  می دارند ودرعین حال باید یادآوری کنیم که اکثریت این افراد”میلیاردر” نیستند.کمی کنکاش وجست وجو درزندگی وفعالیت های این افراد نشان می دهد که آنها درزمره “سرمایه های انسانی” این کشور قراردارند که اتفاقا ازدرجه بالای “مسئولیت اجتماعی” برخوردارند چه آن که درهمین فهرست افرادی وجود دارند که ازدیر باز بنیان گذارموسسه های خیریه بوده واز فعالیت های اجتماعی، علمی وفرهنگی حمایت کرده اند.به همین دلیل لازم است یادآوری کنیم که صرف عضویت در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران به معنی داشتن ” میلیاردها تومان پول”نیست و دلیل مالکیت بر واحدهای اقتصادی به شمارنمی رود. از این رو استفاده از واژه “میلیاردر” که به نظرمی رسد بیشتر واژه ای ژورنالیستی است، برای تشریح فعالیت های اقتصادی این افراد مناسب نبوده ومستدعی است برای روشن شدن ذهن خوانندگان، نسبت به انتشار این توضیحات،اقدام فرمایید.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی