خرید بازی تهديد سلامت بيماران با تشعشعات بيمارستاني

مدير گروه نانو فن‌آوري پزشکي دانشگاه علوم پزشکي ايران با هشدار نسبت به صدمات و آسيب‌هاي ناشي از عوارض تشعشعات و پرتوداروها در بيمارستان‌ها، از وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي خواست تا مراكز درماني را مجاب به استفاده از كارشناس فيزيك پزشكي كند. بهرام بلوري در گفت‌وگو با مهر مي‌گويد: متاسفانه چندين سال است که وزارت بهداشت نمي‌تواند اين قبيل مراکز درماني را مجاب کند از کارشناس فيزيک پزشکي استفاده کنند. آنچه بيش از هرچيزي باعث شده تا مراكز درماني به راحتي از كنار استفاده از كارشناس فيزيك پزشكي بگذرند قابل رويت نبودن اشعه هاست كه اين روزها به شكل‌هاي مختلف زندگي ايرانيان را تهديد مي‌كند. برهمين اساس بهرام بلوري مي‌گويد: به دليل قابل رويت نبودن پرتوها و اشعه‌هايي که در اين مراکز درماني استفاده مي‌شود، بايد فرد مطلع در اين بيمارستان‌ها شاغل شود تا بتواند بيماران را از آسيب‌ها و خطرات مصون نگه دارد. براساس آمارهاي موجود در حال حاضر بيش از 100 مرکز پزشکي هسته‌اي در سراسر کشور مشغول ارائه اقدامات تشخيصي و درمان با داروهاي راديو اکتيو هستند که اين روند نقش موثري در تشخيص به موقع و درمان بسياري از بيماري‌ها دارد. در اين ماجرا دو مسئله بيش از هرچيزي بلوري را آزار مي‌دهد. يكي مسئولان بيمارستان‌هايي هستند كه علاقه‌اي به حضور كارشناسان فيزيك پزشكي در اين بخش‌ها را ندارد و از كنار خطراتي كه سلامت بيماران را تهديد مي‌كند به راحتي مي‌گذرند. او همچنين از بي‌توجهي وزارت بهداشت به تخلف اين بيمارستان ناراضي است و مي‌گويد:متاسفانه وزارت بهداشت نيز اهميتي براي رعايت اين موضوع در بيمارستان‌ها قائل نيست.او بحث را باز مي‌كند ومي‌گويد: با توجه به اينکه ميزان تشعشعات مضر در بيمارستان‌هاي داراي مراکز تصويربرداري پزشکي بررسي نمي‌شود، در نتيجه بيماران در معرض خطر پرتوهاي يونيزان و مضر هستند. تشخيص و درمان برخي بيماري‌هاي تيروئيد، کليوي و مجاري ادرار، قلبي عروقي، استخوان و مفاصل با راديو داروها و ابزارهايي که به کار گرفته مي‌شود، امروزه در ايران اهميت ويژه‌اي پيدا کرده است. اما دركنار آن بيماراني كه براي رهايي از اين دردها به بيمارستان‌هاي مختلف مراجعه مي‌كنند از سوي اشعه‌هاي نامرئي تهديد مي‌شوند و تهديدهاي بي‌سروصدايي كه بيماران را در بيمارستان‌هاي مختلف تهديد مي‌كند، باعث شده تا بلوري و ساير همكاران جايگاه حقوقي کارشناسان فيزيک پزشکي را براي وزارت بهداشت تشريح کنندو از مسئولان اين وزارتخانه بخواهند اين قبيل مراکز درماني را ملزم به استفاده از اين نيروها کنند.مدير گروه نانو فن‌آوري پزشکي دانشگاه علوم پزشکي ايران در عين حال از بازديدهاي مقطعي سازمان انرژي اتمي از مراکز درماني داراي اين خدمات خبر مي‌دهد و مي‌گويد: اين بازرسي‌ها به منظور اندازه‌گيري ميزان کاربرد اشعه‌ها و همچنين حفاظت در مقابل پرتوها صورت مي‌گيرد. بيمارستان‌هاي موجود در حالي به راحتي از كنار اتفاقي كه در اين بخش‌ها مي‌افتد رد مي‌شوند كه به گفته اين متخصص بيوفيزيک، پزشکي هسته‌اي درآمد خوبي براي بيمارستان دارد. اومي‌گويد: متاسفانه به‌کار گرفتن انرژي و اشعه زياد منجر به بروز آسيب و صدمه به بيماران و سايرين مي‌شود. به گفته بلوري، فاصله از منبع اشعه، مدت زمان و شدت اشعه، سه عامل اصلي در ميزان خطرزا بودن تشعشعات در مراکز درماني و بخش‌هاي تصويربرداري پزشکي است. او بحث را به سهل‌انگاري‌هايي كه در بخش‌هاي راديوداروها صورت مي‌گيرد، مي‌كشاند و مي‌گويد: متاسفانه تا زماني که کارشناس فيزيک پزشکي در بيمارستان‌ها مستقر نباشد، اين مراکز خود را ملزم نمي‌بينند جوابگوي قصوري باشند که اتفاق مي‌افتد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی