خرید بازی جلوگيري مصر از آزادي ياران خالد اسلامبولي

سرویس بین الملل ـ القدس العربی در گزارشی نوشت: دولت مصر از اجراي حكم آزادي “عبود الزمر” و پسرعمويش “دكتر طارق الزمر” كه در جريان ترور سادات دستگير شده و دوران محكوميت آنها به اتمام رسيده، جلوگيري مي كند.به گزارش “” همسر عبود تهديد كرده اگر قاهره سريعا شوهر او را آزاد نكند به دادگاه بين المللي شكايت خواهد كرد.”ام هيثم” خواهر دكتر طارق نيز در گفتگو با خبرنگاران گفت: تمام مواد قانوني جاري در مصر نشان دهنده اين است كه اين دو تن بايد آزاد شوند و هيچ دليلي براي ادامه زندان آنها نيست.وي افزود : مرحوم “عبدالغفار محمد” كه رئيس دادگاه محاكمه كننده اين افراد است چند روز پيش از مرگش با روزنامه “المصري اليوم” مصاحبه و با استناد به مواد قانوني ثابت كرد كه افراد شركت كننده در ترور سادات بايد سريعا آزاد شوند و در پي آن تعدادي نيز آزاد شدند اما دولت مصر از ازادي شوهر و پسر عمويم خودداري مي كند و به بهانه اينكه تشكيلات سياسي كه اين دو نفر به آن وابسته بودند، هنوز در مصر فعاليت مي كند از آزادي آنها طفره مي رود و اگر اين لجاجت ادامه داشته باشد موضوع را به دادگاه بين المللي احاله خواهم داد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی