خرید بازی آرای تفکیکی سه انتخابات هیات رئیسه مجلس

خبرگزاری خانه ملت آرای تفکیکی اعضای هیات رئیسه هشتمین دوره مجلس شورای سلامی را در سه سالی که تاکنون برگزار شده است، مورد مقایسه قرار داد.

  ردیفسال اول (87)سال دوم(88)سال سوم(89)رئیس مجلس علی لاریجانی  237 رای از مجموع 259
رای ماخوذهعلی
لاریجانی 216 رای از مجموع 241 رای ماخوذه علی لاریجانی 214 رای از مجموع  258 رای ماخوذهنایب رئیس اولمحمدحسن ابوترابی فرد 177 رایمحمدحسن ابوترابی فرد 184 رای از
مجموع 243رای ماخوذهمحمد
حسن ابوترابی فرد 188 رای ازمجموع 265نایب رئیس دوممحمدرضا باهنر 126 رای محمدرضا باهنر 151 رای از مجموع 243 رای ماخوذهشهاب الدین صدر 145 رای از مجموع
265 رای ماخوذهناظر احمد
ناطق نوری 199 رایمحمد
آشوری 209 رایمحمد
آشوری 203 رایناظر
محمدآشوری تازیانی
191 رای محسن کوهکن
166 رایمحسن کوهکن 160
رایناظرمحسن کوهکن 148 رای احمد ناطق نوری 158 رایاحمد ناطق نوری 154 رایدبیر حسن غفوری فرد 172 رایجاسم ساعدی 171 رایمحمد دهقان 184 رایدبیرحمیدرضا حاجی بابایی 159 رایحمیدرضا حاجی بابایی 151 رای و از
تاریخ 26 آبان امیدوار رضایی با 146 رایجاسم ساعدی 180 رایدبیرجاسم ساعدی 154 رایمحمدرضا میرتاج الدینی 138 رای واز تاریخ 26 آبان
حسین سبحانی نیا با 103 رایامیدوار رضایی 177 رایدبیر محمدرضا میرتاج الدینی147 رایجهانبخش محبی نیا 138 رایحسین سبحانی نیا 159 رایدبیرجهانبخش محبی نیا 136 رایمحمد دهقان 137 رایمحمد حسین فرهنگی 147 رایدبیرموسی قربانی 121 رایحسن غفوری فرد 135 رایجهانبخش محبی نیا با 145 رای 

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی