خرید بازی كاهش سن مصرف دخانيات به 10 سال

چندي پيش اين مسئله مطرح شد كه سن مصرف دخانيات تا 10 سال كاهش يافته است، مشاور دبيرخانه ستاد كشوري كنترل و مبارزه با دخانيات، برخي ادعاها مبني بر كاهش سن مصرف دخانيات به 9 سال و 10 سال را بزرگنمايي و غيرواقعي خواند و گفت: طرح‌هاي جامع انجام شده از سوي وزارت بهداشت يا مراكز تحقيقاتي هرگز بازگوكننده چنين مطلبي نيست. اما در مجموع آنچه مشخص است نه تنها در ايران بلكه در تمام دنيا، سن مصرف دخانيات تا حدودي كاهش يافته است.به نوشته «تهران امروز»، هومن شريفي، معاون مركز تحقيقات، پيشگيري و كنترل دخانيات دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، در آستانه هفته بدون دخانيات به ايسنا دراين باره مي‌گويد: متاسفانه در بسياري از مواقع مشاهده مي‌شود كه با استناد به نتايج برخي طرح‌هاي تحقيقاتي، درباره افزايش يا كاهش سن مصرف مواد دخاني اظهارنظرهايي صورت مي‌گيرد. در اين باره بايد گفت كه هيچ كدام از اين اقدامات تحقيقاتي نمي‌توانند شاخصي براي ميزان استعمال دخانيات در كل كشور باشند.او با اشاره به جمعيت 20 درصدي زنان سيگاري در دنيا ادامه مي‌دهد: به اين ترتيب 20 درصد از يك ميليارد و 300 ميليون نفر سيگاري در جهان را زنان تشكيل مي‌دهند.شريفي جمعيت زنان سيگاري ايراني را در مقايسه با بسياري از كشورهاي دنيا بسيار پايين عنوان مي‌كند: بر اساس آخرين آمار، 11 درصد جمعيت عمومي كشور به صورت روزانه دخانيات مصرف مي‌كنند كه اين امر 21 درصد مردان و كمتر از يك درصد زنان را شامل مي‌شود. اين در حالي است كه مصرف تجربي ساير اشكال مواد دخاني مانند قليان و مصرف تفنني سيگار مي‌تواند از اين رقم‌ها بالاتر باشد.او، تمايل به مصرف سيگار در مردان را بيشتر از زنان مي‌داند: فاكتور سن نيز در مصرف سيگار بسيار مهم است؛ به ويژه زماني كه سن در مقابل محصولات دخاني قرار گيرد. در مجموع در رده‌هاي بالاي سني مصرف دخانيات به شكل سيگار، زياد است، اما با حركت به سمت رده‌هاي سني پايين‌تر يعني از سنين 80 – 70 سال به سمت 19 تا 15 سال، مصرف قليان زياد مي‌شود. به اين ترتيب در سنين پايين الگوي مصرف محصولات دخاني به شكل قليان است. اين امر حاكي از آن است كه در هر دو سر اين رده‌هاي سني بايد برنامه‌هاي پيشگيري از استعمال دخانيات براي هر گروه سني در نظر گرفته شود.شريفي، ميزان تحصيلات و وضعيت تاهل را فاكتورهاي مهمي براي استعمال دخانيات عنوان مي‌كند: پيش‌بيني مي‌شود هر چه ميزان تحصيلات بالاتر باشد، استعمال دخانيات پايين‌تر است. متاهل بودن نيز معمولا يك فاكتور محافظت كننده براي عدم استعمال سيگار است.او با بيان وضعيت اقتصادي ــ اجتماعي جوامع به عنوان عاملي موثر در مصرف سيگار است، مي‌گويد: به اين ترتيب هر چه وضعيت اقتصادي ـ اجتماعي جامعه بهتر باشد احتمال تمايل افراد به تجربه و مصرف روزانه دخانيات هم كاهش مي‌يابد.شريفي با تاكيد بر لزوم طراحي ابزارهاي پيشگيرانه استعمال دخانيات براي تمام رده‌هاي سني و مقاطع تحصيلي ادامه مي‌دهد: به منظور كنترل دخانيات در كشور ارائه بسته‌هاي پيشگيري از دخانيات ضروري است؛ چرا كه مشاهده مي‌شود حتي در رده‌هاي سني پايين تمايل تجربه مصرف قليان و سيگار وجود دارد.او درباره برنامه‌هاي وزارت بهداشت براي پيشگيري و مبارزه با استعمال دخانيات در كشور توضيح مي‌دهد: وزارت بهداشت به عنوان يكي از بازوهاي كنترل دخانيات در كشور محسوب مي‌شود و به اين منظور بايد وزارتخانه‌هاي ارشاد، آموزش و پرورش، نيروي انتظامي، سازمان صدا و سيما و ديگر ارگان‌هاي مسئول در كنار هم قرار گيرند و با يكديگر پيش روند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی