خرید بازی دعوای زنانه 2 راننده، در خلاف جهت بزرگراه

اجتماعی ـ دعوای زنانه راننده‌های 2 خودروی مدل بالا به جایی کشید که آنان در خلاف جهت بزرگراه صدر، یکدیگر را تعقیب می‌کردند. این 2 زن با خودروهای آزرا و تویوتا کمری دست به انتقام‌جویی عجیبی در رانندگی زدند و همه را در بزرگراه صدر به وحشت انداختند.در یکی از روزهای اردیبهشت‌ماه سال جاری زن جوانی سوار بر خودروی آزرا، پشت چراغ قرمز قیطریه بود که ناگهان راننده یک خودروی تویوتا کمری با سرعت به سمت وی آمد و آینه آزرا را شکست و با سرعت گریخت.زن جوان وقتی متوجه فرار راننده خاطی شد با چهره‌اي خشمگين به تعقیب وی پرداخت تا از او انتقام بگیرد. راننده خودروی تویوتا کمری نیز که یک زن بود، وقتی متوجه شد زن خشمگین در تعقیب او است پایش را روی پدال گاز گذاشت و وارد بزرگراه صدر شد. راننده زن برای فرار دست به اقدام عجیبی زد و بزرگراه صدر را خلاف جهت حرکت کرد. همه خودروها با دیدن 2 خودروی مدل بالا که رانندگان آن زن بودند و بزرگراه را خلاف جهت می‌رفتند، وحشت کردند و موضوع را به پلیس اطلاع دادند. هر 2 زن با سرعت بسیار بالا یکدیگر را تعقیب می‌کردند تا اینکه راننده خودروی آزرا خود را به تویوتا کمری رساند و برای انتقامجویی آینه آن را شکست. هر 2 زن از خودرو پیاده شدند و راننده خشمگین آزرا به جان راننده خودروی تویوتا کمری افتاد و او را به باد کتک گرفت.همان لحظه بود که پلیس سر رسید و هر 2 زن را بازداشت کرد. 24 ساعت بعد این 2 راننده با سرو‌صورتی کبود پیش روی بازپرس شمس‌الدینی از شعبه 7‌بازپرسی دادسرای شمیرانات ایستادند. راننده تویوتا گفت: من از راننده خودروی آزرا شکایت دارم، چون به سمت من حمله کرد و مرا به باد کتک گرفت. وی که دانشجوی رشته پزشکی است، گفت: من عجله داشتم و می‌خواستم به خانه یکی از بستگانم بروم وقتی با خودروی این زن برخورد کردم، اصلا متوجه شکستن آینه آن نشدم و با گمان اینکه اتفاقی نیفتاده، به راهم ادامه دادم اما در یک لحظه راننده خودروی آزرا را دیدم که برایم خط و نشان می‌کشید. ترسیدم و ناچار شدم در خلاف جهت بزرگراه صدر حرکت کنم. فکر نمی‌کردم تعقیبم کند اما این زن هم خلاف جهت آمد و آینه خودرویم را شکست و بعد مرا به باد کتک گرفت.وی افزود: من از این زن شاکی هستم و برای طول‌درمان به پزشکی قانونی خواهم رفت.راننده خودروی آزرا نیز چنین ادعا کرد: پشت چراغ قرمز ایستاده بودم که ناگهان این زن با سرعت بسیار بالا از کنار من گذشت و آینه خودرویم را شکست. ترسیدم، بوق زدم، چراغ زدم تا توقف کند اما او اعتنایی نکرد. من هم به تعقیبش پرداختم که ناگهان وارد بزرگراه صدر شد و در اقدامی عجیب خلاف جهت حرکت کرد. عصبانی بودم و باید هر طور شده بود رویش را کم می‌کردم و از او انتقام می‌گرفتم به همین خاطر من هم خلاف جهت وارد بزرگراه شدم و خود را به نزدیکی خودروی تویوتا کمری رساندم. آینه‌اش را شکستم و از شدت عصبانیت با مشت ضربه‌ای به صورتش زدم تا اینکه پلیس سر رسید و… .بررسی‌ها درباره این دعوای زنانه و تخلف در رانندگی آنها از سوی شمس‌الدینی، بازپرس شعبه هفتم دادسرای شمیرانات ادامه دارد تا زوایای پنهان آن آشکار شود.آخرین اخبار اجتماعی و حوادث
ایران و
جهان را در اجتماعی بخوانید.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی