خرید بازی جزئیات لیگ برتر دهم فوتبال

رييس سازمان ليگ حرفه اي فوتبال با ارسال نامه‌اي به باشگاه‌هاي ليک برتر 8 مورد را براي برگزاري ليگ دهم اعلام کرد.به گزارش ايسنا، در نامه عزيز محمدي به باشگاه هاي ليگ برتر آمده است:1- زمان نقل و انتقالات از تاريخ سه شنبه 4 خرداد تا دوشنبه 28 تيرماه سال جاري اعلام مي شود.2- قراردادهاي ثبت شده در هيئت فوتبال استان مي بايست به انضمام مدارک در مدت 72 ساعت به کميته نقل و انتقالات سازمان ليگ ارسال شود.3- مدارک لازم براي بازيکنان داخلي (مفاصا حساب مالياتي، وضعيت نظام وظيفه، تصوير کارت ملي و شناسنامه، عکس، فسخ يا رضايتنامه، تسويه حساب از باشگاه قبلي، فيش خروج از استان، فرم مشخصات فردي تکميل شده، امضا فرم مرامنامه منشور اخلاقي ممهور به مهر باشگاه و هيئت فوتبال، مجوز استفاده از بازيکنان سرباز از ستاد کل، فرم تعهد دوپينگ، فيش حق عضويت سالانه، ارائه عملکرد رفتار اخلاقي به استناد ماده 12 منشور اخلاقي و رفتاري با تأئيديه کميته نظارت، بازرسي و ارزشيابي سازمان ليگ حرفه اي فوتبال ايران).4- مدارک لازم براي بازيکنان خارجي (تصوير پاسپورت، پروانه اقامت و کار با تاريخ اعتبار، گواهي پزشک، ITC).5- قرعه کشي با حضور نماينده باشگاه ها مورخ 16 تير 89 .6- شروع مسابقات ليگ دهم مورخه 5 مرداد 89.7- قراردادها در پنج نسخه براي تمام بازيکنان و پرسنل براساس آئين نامه نقل و انتقالات و دستورالعمل هاي موجود تنظيم و پس از ثبت در هيات فوتبال استان برگ مخصوص بازيکن و هيئت منفک و توسط مسئول نقل و انتقالات تحويل ذينفع مي شود.8- تغييرات احتمالي در قوانين و مقررات به صورت متمم پس از تصويب ارسال خواهد شد.بديهي است سازمان ليگ از پذيرفتن قراردادهاي مخدوش و غيرخوانا و برگ مشخصات فردي ناقص معذور خواهد بود و قرارداد فاقد مدارک پيوست حقي را براي باشگاه و فرد طرف قرارداد ايجاد نخواهد کرد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی