خرید بازی صدای افشارزاده هم درآمد: پول دارند، نمي‌دهند! / وضع كمیته ملی المپیك بحرانی است

1389 سال مهم براي ورزش كشور خواهد بود. سالي پر از رويدادهاي ورزشي. المپيك نوجوانان سنگاپور (24 مرداد تا 3 شهريور)، بازي‌هاي آسيايي گوانگجو (21 آبان تا 6 آذر) و بازي‌هاي آسيايي ساحلي 2010 (18 تا 26 آذر)، از مهمترين رويدادهاي ورزشي است كه 89 آن را انتظار مي‌كشد. دولت براي پرحادثه ترين سال ورزش كميته ملي المپيك 20 ميليارد تومان در نظر گرفته است. اين در حالي است كه كميته المپيك هنوز پولي دريافت نكرده است و بايد دست خالي به مصاف كشورهاي قدرتمند آسيا و جهان برود.به گزارش ايسنا، كمتر از 63 روز تا بازي المپيك نوجوانان سنگاپور 2010 مانده است. المپيك نوجوانان سعي مي‌كند تا با ايجاد رقابت در قشر جوان، روح برادري و برابري را با آموزش‌هاي سمعي و بصري و ادراكي در ميان آنها ايجاد كند. المپيك نوجوانان روح المپيزم را در دل نسل آينده ساز كشورها نهادينه مي‌كند.سنگاپور ميزبان اولين دوره المپيك نوجوانان است. المپيك نوجوانان 24 مردادماه تا 3 شهريورماه 1389 برگزار خواهد شد و كميته ملي المپيك از ارديبهشت 89 به برنامه‌ريزي و برگزاري جلسات براي حضور مقتدرانه نوجوانان ايران در سنگاپور پرداخته و با برگزاري جلسات متعدد كميته ملي المپيك هزينه‌هاي لازم روند آماده سازي تيم‌هاي ايراني را پيش‌بيني كرده است.در زير به ارائه گزارشي از منابع مصوب جلسات اجرايي براي آماده سازي تيم‌هاي حاضر در المپيك نوجوانان مي‌پردازد. (مبالغ زير تنها مصوب هيات اجرايي كميته ملي المپيك است و تاكنون اين مبالغ پرداخت نشده است.)** 806 ميليون و 600 هزار تومان براي كشتيبراساس گزارش كميته المپيك، تيم ملي نوجوانان كشتي ايران تا زمان برگزاري المپيك نوجوانان 120 روز اردو خواهد داشت. هزينه مورد نياز براي تدارك لوازم و تجهيزات اين تيم 16 ميليون تومان است. 288 ميليون تومان هزينه اسكان و تغذيه اين تيم است. 25 ميليون تومان هزينه حق الزحمه كادر سرپرستي، فني و پزشكي و 57 ميليون و600 هزار تومان براي مكمل‌ها و هزينه پزشكي صرف خواهد شد.حق الزحمه ورزشكاران حاضر در تيم ملي كشتي 50 ميليون تومان است و 320 ميليون تومان نيز صرف اعزام‌هاي تداركاتي خواهد شد. ايران 20 نفر را در رشته كشتي به سنگاپور اعزام مي‌كند كه هزينه اين اعزام 50 ميليون تومان است. بنابراين كميته ملي المپيك براي اعزام تيم ملي كشتي به سنگاپور 806 ميليون و 600 هزار تومان است.** 292 ميليون و 900 هزار تومان صرف تدارك وزنه برداراندر رشته وزنه‌برداري 120 روز اردو با حضور 25 نفر برگزار خواهد شد. اين اردو به 4 ميليون تومان لوازم و تجهيزات نياز دارد، هزينه اسكان و تغذيه وزنه برداران 72 ميليون تومان و هزينه حق الزحمه كادر سرپرستي، فني و پزشكي 15 ميليون تومان است.كميته ملي المپيك به ترتيب براي مكمل‌ها و هزينه پزشكي، حق الزحمه ورزشكاران و اعزام‌هاي تداركاتي تيم وزنه‌برداري 14 ميليون و 400 هزار تومان، 12 ميليون و 500 هزار تومان و 40 ميليون تومان هزينه خواهد كرد. 6 نفر را در رشته وزنه برداري با صرف 15 ميليون تومان به سنگاپور اعزام مي‌شود و كميته ملي المپيك در نهايت 292 ميليون و 900 هزار تومان صرف تدارك و اعزام وزنه برداران خواهد كرد.**537 ميليون و 250 هزار تومان هزينه واليبالدر رشته واليبال نيز 120 روز با حضور 25 واليباليست اردو برگزار مي‌كند. اين كميته 7 ميليون و پانصدتومان صرف لوازم و تجهيزات و 180 ميليون تومان صرف اسكان و تغذيه اين ملي‌پوشان خواهد كرد. حق الزحمه كادر فني، سرپرستي و پزشكي تيم واليبال 20 ميليون تومان است. 36 ميليون تومان براي مكمل‌ها و هزينه‌هاي پزشكي و 31 ميليون و 350 هزار تومان براي حق الزحمه ورزشكاران صرف خواهد شد. هزينه اعزام‌هاي تداركاتي اين تيم 100 ميليون تومان است و براي اعزام 17 نفر به سنگاپور 42 ميليون و0 50 هزار تومان هزينه مي‌شود. كميته ملي المپيك در مجموع براي اعزام واليباليست‌هاي نوجوان به سنگاپور، 537 ميليون و 250 هزار تومان هزينه خواهد كرد.**160 ميليون و پانصد هزار تومان براي بسكتبال سه نفرهدر بسكتبال سه نفره تا آغاز بازي‌ها 100 روز اردو با حضور 10 ورزشكار برگزار مي‌شود. در اين رشته سه ميليون تومان براي لوازم تجهيزات، 60 ميليون تومان براي اسكان و تغذيه، 20 ميليون تومان براي حق الزحمه كادر سرپرستي و فني و پزشكي، 10 ميليون تومان براي مكمل‌ها و هزينه‌هاي پزشكي، 12 ميليون و 500 هزار تومان براي حق الزحمه ورزشكاران، 40 ميليون تومان براي اعزام‌هاي تداركاتي و 15 ميليون تومان براي اعزام به سنگاپور هزينه خواهد شد به اين ترتيب براي اعزام 6 نفر در رشته بسكتبال كل هزينه اعزامي تيم بسكتبال 160 ميليون و پانصد هزار تومان مي‌شود.** 829 ميليون و پانصد هزار تومان هزينه فوتبالدر رشته فوتبال در دو بخش مردان و زنان 100 روز اردو براي 40 ورزشكار برگزار خواهد شد. 12ميليون تومان هزينه لوازم تجهيزات است، هزينه اسكان و تغذيه 240 ميليون تومان و حق الزحمه كادر سرپرست فني و پزشكي 25 ميليون تومان خواهد بود.همچنين 40 ميليون تومان بابت مكمل‌ها و هزينه پزشكي، 50 ميليون تومان بابت حق الزحمه ورزشكاران، 320 ميليون تومان بابت اعزام‌هاي تداركاتي و 62 ميليون و پانصد تومان بابت اعزام به سنگاپور هزينه مي‌شود و كل هزينه‌هاي اعزامي براي 25 نفر در رشته فوتبال 829 ميليون و پانصد هزار تومان خواهد بود.**205 ميليون و 180 هزار تومان براي تكواندودر رشته تكواندو 12 ورزشكار، 120 روز در اردو خواهند بود.6 ميليون تومان بابت لوازم و تجهيزات و 86 ميليون و چهارصد بابت اسكان و تغذيه براي اين رشته هزينه خواهد شد. هزينه حق الزحمه كادر سرپرست فني و پزشكي 15 ميليون تومان است. 17 ميليون و 280 هزار تومان صرف مكمل‌ها و هزينه پزشكي خواهد شد. حق الزحمه ورزشكاران، اعزام‌هاي تداركاتي و اعزام به سنگاپور نيز به ترتيب 15 ميليون، 48 ميليون و 17 ميليون و 500 تومان است. كميته ملي المپيك در نهايت براي حضور 7 نفر در اين رشته 205 ميليون و 180 هزار تومان هزينه خواهد كرد.هزينه نهايي اعزام ساير تيم‌ها نيز به شرح زير است:شنا: 250 ميليون و 450 هزار تومانتيروكمان: 163 ميليون و 750 هزار توماندووميداني : 287 ميليون و 650 هزار تومانبدمينتون: 166 ميليون و 250 هزار تومانبوكس: 130 ميليون و 730 هزار توماندوچرخه سواري: 241 ميليون و 950 هزار تومانشمشيربازي: 250 ميليون و 750 هزار تومانژيمناستيك: 165 ميليون و 750 هزار تومانهندبال: 486 ميليون و 250 هزار تومانجودو: 205 ميليون و 730 هزار تومانتيراندازي: 253 ميليون و 750 هزار تومانپينگ‌پنگ: 170 ميليون و 250 هزار تومانبه اين ترتيب كميته ملي المپيك 2040 روز اردو براي 18 رشته ورزشي و 223 ورزشكار تا آغاز المپيك نوجوانان برگزار خواهد كرد كه 82 ميليون و 600 هزار تومان براي لوازم و تجهيزات، 152 ميليون و 160 هزار تومان بابت اسكان و تغذيه، 325 ميليون تومان بابت حق الزحمه كادر سرپرستي فني و پزشكي، 275 ميليون و 240 هزار تومان بابت مكمل‌ها و هزينه پزشكي، يك ميليارد و 292 ميليون تومان جهت اعزام‌هاي تداركاتي و 470 ميليون تومان براي اعزام به سنگاپور  نياز است هزينه خواهد كرد و در نهايت كاروان134 نفره  ايران به 5 ميليارد و 605 ميليون و 190 هزار تومان بودجه نياز دارد.***حتي يك ريال هم نگرفته‌ايمكميته ملي المپيك به عنوان نهاد اصلي مسوول در بازي‌هاي آسيايي و جهاني براي پيشبرد اهداف خود به بودجه نياز دارد. در حالي كه كمتر از چند ماه تا مهمترين رويداد ورزشي سال 89 (بازي‌هاي آسيايي گوانگجو) باقي نمانده و پيش از آن نوجوانان ايران قرار است حضور در المپيك نوجوانان سنگاپور را تجربه كنند كميته ملي المپيك هنوز پولي بابت تدارك تيم‌ها براي حضور موفق در سنگاپور و گوانگجو دريافت نكرده است.دبير كل كميته ملي المپيك در گفت‌وگو با ايسنا، در پاسخ به اين سوال كه آيا بالاخره بودجه كميته ملي المپيك پرداخت شد، گفت: خير، هنوز پولي نگرفته‌ايم و به دنبال اين هستيم كه هرچه سريعتر اين مشكل حل شود.*‌ يعني كميته ملي المپيك هنوز حتي يك ريال هم بابت تدارك تيم‌هاي حاضر در سنگاپور گوانگجو دريافت نكرده است؟نه. هنوز هيچ پولي نگرفته‌ايم.*‌ در اين شرايط و بدون بودجه آيا مي‌توان كار كرد؟كارهاي ‌ما پيش مي‌رود.*‌ چطور ممكن است كه بدون پول بتوان كار كرد؟با اعتبار شخصي‌ام كار مي‌كنم. از اعتباراتي كه طي 40 سال حضور در ورزش كسب كرده‌ام كارها را پيش مي‌برم. خوشبختانه كارهايمان روي زمين نمانده است. فردا قرار است اين مشكل حل شود.*‌ چرا به شما پول نمي‌دهند؟ آيا با كمبود بودجه مواجه هستند؟علتش را نمي‌دانم. يا از اهميت موضوع باخبر نيستند يا برنامه‌ها را قبول ندارند(!). در صورتي كه ما از خيلي وقت پيش برنامه ‌ها را كامل و منسجم ارائه داديم. پول دارند بايد علت را بررسي كنيم، ببينيم مشكل كجاست. وضع كمیته ملی المپیك بحرانی است؛ درخواست افشار زاده از رئیس جمهوربهرام افشار زاده دبیر كل كمیته ملی المپیك همچنین در گفتگویی با شبكه خبر درباره وضع این كمیته برای حضور در بازی های آسیایی گوانگ ژو گفت : وضع بودجه كمیته بسیار نگران كننده است و با توجه به زمان باقی مانده تا بازی های آسیایی و همچنین المپیك نوجوانان سنگاپور بودجه كمیته ملی المپیك صفر شده است و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ، بودجه مصوب این كمیته را پرداخت نكرده است.وی گفت: فقط بودجه جاری ما پرداخت شده است و به كمیته ملی المپیك قول داده اند كه این هفته بودجه ما قطعا پرداخت شود. حداقل پنج میلیارد تومان از این مبلغ نیاز سریع ماست و باید برای این كه بتوانیم اردوهای تیم های ملی برای بازی های آسیایی و المپیك را ادامه دهیم به زودی به ما پرداخت شود.بهرام افشار زاده افزود: با اعتبار شخصی‌ام كار می‌كنم و از اعتباراتی كه طی 40 سال حضور در ورزش كسب كرده‌ام كارها را پیش می‌برم ؛ خوشبختانه كارهایمان روی زمین نمانده است.وی با بیان اینكه علت این موضوع را  نمی‌داند افزود: یا از اهمیت موضوع باخبر نیستند یا برنامه‌ها را قبول ندارند. در صورتی كه ما از خیلی وقت پیش برنامه ‌ها را كامل و منسجم ارائه دادیم. پول دارند باید علت را بررسی كنیم، ببینیم مشكل كجاست. از همه مقامات درخواست می كنم به ورزش ایران رسیدگی كنند چون اگر دو ماه دیگر میلیاردها تومان هم به ما پول بدهند هیچ فایده ای ندارد.بهرام افشار زاده گفت: تیم های ما به شدت از نظر مالی در مقضیه هستند و اگر تا پایان هفته این مبلغ به دست ما نرسد به شدت به مشكل برخواهیم خورد و وضع ما بسیار بحرانی است. پیگیری های لازم از طرف رئیس سازمان تربیت بدنی و رئیس كمیته ملی المپیك انجام شده است ولی هنوز  20 میلیارد تومان طلبكار هستیم .وی در پایان از رئیس جمهور در خواست كمك فوری كرد تا وضع این كمیته بهبود پیدا كند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی