خرید بازی تأمين 100 درصد سربازان مورد نياز نيرو‌هاي مسلح

فرمانده نيروي انتظامي با اشاره به تأمين 100 درصدي سربازان موردنياز نيرو‌هاي مسلح، ميزان اعزام‌ها را در حد قابل قبول اعلام كرد.به گزارش پليس، سردار اسماعيل احمدي‌مقدم در آئين توديع و معارفه رئيس سازمان وظيفه عمومي با اشاره به اينكه اين سازمان غيرمرتبط‌ترين بخش به نيروي انتظامي است، افزود: سازمان وظيفه عمومي نه مأموريت پليسي دارد، نه پشتيباني كننده پليس است. حال آن كه وظيفه سازمان وظيفه عمومي از سوي نيروهاي مسلح برعهده نيروي انتظامي گذاشته شده و برهمين اساس به نيرو‌هاي مسلح خدمات مي‌دهد.احمدي‌مقدم با تأكيد بر اينكه افتخار مي‌كنيم در سازمان وظيفه عمومي خدمت‌دهنده به بخش دفاعي كشور هستيم، تصريح كرد: وظيفه عمومي، سازماني است كه تمام مردم به نوعي با آن ارتباط دارند.فرمانده نيروي انتظامي در ادامه اظهار داشت: نبايد كاري كنيم كه جوانان فكر كنند با رفتن به سربازي حقي از آنها گرفته شده است.وي بر اقدامات فرهنگي در حوزه وظيفه عمومي تأكيد كرد و گفت: بايد با همكاري رسانه‌ها و هنرمندان برنامه‌‌هاي فرهنگي در اين حوزه ساخته شود.گفتني است رئيس‌پليس كشور در احكام جداگانه، سردار زاده‌كمند را به عنوان معاونت نيروي انساني ناجا و سردار صدرالسادات – فرمانده انتظامي پيشين استان اصفهان – را به عنوان رئيس سازمان وظيفه عمومي كشور منصوب كرد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی