خرید بازی دلفين‌ها در روابطشان از ديپلماسي بهره مي‌گيرند

دانشمند‌ان ادعا مي‌كنند كه دلفين‌ها در روابطشان از ديپلماسي و تدبير استفاده مي‌كنند.
به گزارش ايسنا، تاكنون جامعه علمي تصور مي كرده كه سوت زدن صداي اصلي است كه اين پستانداران آبزي توليد مي‌كنند و از اهميت و استفاده از صداهاي پالس ناگهاني در اين جانداران ناآگاه بوده است.
اين بار محققان انستيتو تحقيقاتي دلفين‌هاي باتل نوز در ايتاليا نشان داده‌اند كه اين صداها براي زندگي اجتماعي دلفين‌ها حياتي هستند و رفتار آنها را منعكس مي‌كنند.
به گفته پژوهشگران دلفين‌هاي دماغ بطري از اصوات پالس ناگهاني در زندگي خود استفاده مي‌كنند تا ارتباط اجتماعي برقرار كرده و موقعيت خود را در طبقه اجتماعي به منظور جلوگيري از برخوردهاي فيزيكي حفظ كنند و اين تدبير همچنين نشان دهنده يك مكانيسم مهم ذخيره انرژي است.
كارشناسان مي‌گويند: صداهاي سوت آهنگين كه معمولي ترين ملودي است كه دلفين‌ها از خود خلق مي‌كنند، به آنها امكان مي‌دهد كه در تماس با يكديگر قرار بگيرند و در زمينه‌ راهكارهاي شكار با هم هماهنگ شوند.
همچنين دلفين‌ها از اصوات پالس ناگهاني استفاده مي‌كنند تا از خشونت‌هاي فيزيكي در موقعيت‌هاي پر هيجان مثل رقابت براي به دست آوردن يك تكه غذا، جلوگيري كنند.  

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی