خرید بازی چهار روزنامه و یک هفته‌نامه تذکر گرفتند

هیات نظارت بر مطبوعات به چهار روزنامه و یک هفته‌نامه تذکر داد.به گزارش ايلنا، محمدعلی رامین(دبير هيأت نظارت بر مطبوعات) گفت: این هیات در جلسه دو شنبه 24 خرداد 89 ، موضوع تخلفات نشريات زیر را مطرح و به این شرح تصميم‌گيري کرد:الف- روزنامه “آفتاب یزد” به‌دليل انتشار مطلب مغایر با اصول و احکام شرعی به استناد بند 7 ماده 6 قانون مطبوعات تذکر گرفت و پرونده آن جهت پیگرد قانونی به مرجع قضایی ارسال شد.ب- روزنامه “وطن امروز” بدليل بکار گیری الفاظ توهین آمیز نسبت به اشخاص که موجب تقویت مرزبندی‌های کاذب و تفرقه‌انگیز بین اقشار مختلف جامعه می‌شود به استناد بند ج ماده 2 قانون مطبوعات تذکر گرفت.ج- روزنامه “جمهوری اسلامی” به‌دلیل درج مطلب خلاف واقع به استناد بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات تذکر گرفت.د- روزنامه” پول” به‌دلیل درج مطالب خلاف واقع و افترا به مقامات کشور به استناد بند 8 و 11 ماده 6 قانون مطبوعات تذکر گرفت.ه- هفته نامه “بصیرت جوانان” به دلیل عدم پایبندی به رسالت مطبوعاتی به استناد ماده 2 قانون مطبوعات تذکر گرفت.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی