خرید بازی طرحهاي بيابان زدايي برنامه چهارم محقق نشد

مديرکل دفترامور بيابان سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور گفت: بر اساس برنامه چهارم توسعه بايد در سطح 5/1 ميليون هکتار از کانونهاي بحران کشور عمليات مقابله با بيان زايي انجام مي‌شد اما به دليل اختصاص تنها 30 درصد اعتبارات اهداف اين طرح محقق نشد.غلام عباس عبدي‌نژاد در گفتگو با مهر گفت: به دليل اينکه کشور ما در يک منطقه خشک و نيمه خشک قرار گرفته است، حدود 5/32 ميليون هکتار از 164 ميليون هکتار اراضي کشور را بيابانها تشکيل مي‌دهند و به عبارتي 20 درصد از اراضي کشور بياباني هستند.وي با اشاره به اينکه اراضي بياباني کشور در 18 استان و 183 شهرستان واقع شده‌اند، يادآور شد: طي چهار دهه اخير اقدامات بسيار مناسبي براي کنترل بيابانهاي کشور انجام شده به طوري که تا کنون در سطح دو ميليون و 200 هزار هکتار از کل اراضي بياباني کشور جنگل‌ کاري انجام شده و اين جنگلها اکنون با عنوان جنگلهاي دست کاشت مستقر هستند. عبدي نژاد در ادامه با بيان اينکه در بيش از يکصد هزار هکتار از اراضي بياباني کشور طي چهل سال گذشته عمليات مالچ پاشي انجام شده اضافه کرد: همچنين در طول اين مدت در سطح 600 هزار هکتار از اراضي اطراف اراضي کشاورزي بادشکن ايجاد شده ضمن اينکه در 9 هزار کيلومتر از مسير راهها و در حدود 10هزار کيلومتر از اطراف کانال‌هاي آبياري اقدامات بيولوژيک انجام شده است.مديرکل دفترامور بيابان سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور با تاکيد بر اينکه ايران جزو کشورهاي پيشرو در امر مقابله با بيابان زايي محسوب مي‌شود، ادامه داد: در سطح 9 ميليون هکتار نيز مطالعات مناطق بياباني را انجام داده‌ايم. وي با اشاره به اينکه حدود 4/6 ميليون هکتار کانون بحراني در کشور وجود دارد که تعدادشان 185 کانون است گفت: لزومي ندارد که براي تمام اراضي بياباني کشورعمليات مقابله با بيابان‌ زايي انجام شود بلکه بايد کانونهاي بحران مورد توجه بيشتر قرار گرفته و عمليات مقابله با بيابان زايي نيز در اين کانونها انجام شود.وي سياست سازمان جنگل‌ها، مراتع وآبخيزداري کشور را جلوگيري از پديده بيابان زايي در کشور دانست و افزود: براساس برنامه چهارم توسعه بايد در سطح 5/1 ميليون هکتار از کانونهاي بحران کشور و به عبارتي هر سال يکصد هزار هکتار، عمليات مقابله با بيان زايي انجام مي‌شد که متاسفانه به دليل اينکه تنها 30 درصد اعتبارات پيش‌بيني شده براي اين عمليات تحقق پيدا کرد اين برنامه انجام نشد، هر چند که ميزان عمليات انجام شده بيش از اعتباراتي تخصيص  داده شده بود. عبدي‌نژاد با اشاره به اينکه در عمليات مقابله با بيابان زايي 900 هزار هکتار عقب هستيم، افزود: در برنامه پنجم توسعه پيش بيني شده که 5/1 ميليون هکتار عمليات مقابله با بيابان‌زايي انجام شود که با توجه به اضافه شدن عقب ماندگي برنامه چهارم به اين برنامه پيش‌بيني شده که تا پايان برنامه پنجم توسعه حدود دو ميليون هکتار عمليات مقابله با بيابانزايي انجام شود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی