خرید بازی توقیف محموله مرجان‌‌هاي دريايي در گمرك بندرعباس

يك محموله مرجان دريايي كه از كشور چين وارد شده بود در گمرك بندرعباس توقيف شد.
به گزارش فارس،‌ يك محموله مرجان دريايي كه از كشور چين وارد شده بود در گمرك بندرعباس، توسط مأموران گمرك و محيط زيست توقيف شد.
اين محموله شامل 3 كانتينر مرجان‌‌هاي دريايي و وسايل آكواريوم بوده كه وارد بندرعباس شده است.
محموله مرجان‌هاي دريايي وارداتي از چين به دليل نداشتن گواهي سايتيس( كنوانسيون بين المللي نظارت بر تجارت گونه هاي جانوري و گياهي در خطر انقراض) در گمرك بندرعباس متوقف و اجازه ورود به آن‌ داده نشده است.
مرجان‌هاي دريايي گونه‌اي بسيار ارزشمند و حمايت شده هستند و براي جا به جايي و انتقال آن گواهي سايتيس لازم و ضروري است.
حمل و نقل تجارت و جابه جايي گونه‌هاي حمايت شده و در خطر معرض انقراض ممنوع است مگر اين‌كه گواهي لازم براي انجام تحقيقات علمي را دارا باشند.
به گفته اميد صديقي مدير كل دفتر اكوبيولوژي سازمان محيط زيست، در صورتي‌كه محموله مرجان‌هاي دريايي كه در گمرك بندرعباس توقيف شده گواهي لازم را نتواند ارائه كند، ضبط يا به كشور چين برگردانده مي‌شود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی