خرید بازی رد اساسنامه سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها

شوراي نگهبان اساسنامه سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها را تاييد نكرد.به گزارش ايسنا، اساسنامه سازمان هدفندسازي يارانه‌ها كه با اصلاحاتي در جلسه‌ي مورخ نوزدهم ارديبهشت ماه 1389 هيات وزيران به تصويب رسيده بود در جلسه‌ي مورخ نوزدهم خردادماه سال جاري شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زير اعلام ‌شد:- ماده‌ي 2 علي‌رغم اصلاح به عمل آمده مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی