خرید بازی شمارش معكوس براي اجراي يك طرح چالشی در تأمين اجتماعي

گزارش خبرنگار اجتماعی حاكي است كه در سومين جلسه هيأت امناي سازمان تأمين اجتماعي كه در مورخه 21/2/89 برگزار شده، در بند 4 صورتجلسه به دريافت 50 درصد فرانشيز در بخش درمان ملكي اين سازمان از بيمه شدگان و كارگران تأكيد شده است كه اجراي اين مصوبه، مي تواند كشور را با چالش اجتماعي گسترده اي روبه رو كند.البته گفته مي شود كه علي ذبيحي، مشاور رئيس جمهور و مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي در نامه اي به صادق محصولي وزير رفاه و تأمين اجتماعي و رئيس هيات امناي سازمان تأمين اجتماعي با بيان آمادگي اين سازمان براي اجراي اين طرح از اثرات نامطلوب دريافت فرانشيز ازكارگران در مراكز ملكي درمان تأمين اجتماعي به محصولي هشدار داده است.ذبيحي در اين نامه گفته كه چنانچه جوانب امر انديشيده شده است این طرح در روند عملياتي شدن قرار بگيرد.البته گويا با توجه به حساس بودن اين مصوبه، رونوشت اين نامه به رييس جمهور نيز فرستاده شده است.سازمان تأمين اجتماعي، داراي سی ميليون بيمه شده و اين در حالي است كه به گفته كارشناسان تأمين اجتماعي، مصوبه هيأت امناي سازمان تأمين اجتماعي درباره دريافت فرانشيز از كارگران در مراكز ملكي درماني تأمين اجتماعي بر خلاف «قانون الزام» است، چرا كه بنا بر اين قانون و نیز بند الف و ب ماده 3 قانون تأمين اجتماعي، دريافت فرانشيز از كارگران خلاف قانون است، چراكه كارگران يك سوم از حق بيمه خود را صرف امور درماني مي كنند تا در مواقع لازم از خدمات درماني تأمين اجتماعي بهره مند شود.آخرین اخبار اجتماعی و حوادث
ایران و
جهان را در اجتماعی بخوانید.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی