خرید بازی جنوب تهران در حال فرو نشست است

یک کارشناس ارشد بیابان با اشاره به رشد نرخ بیابانزایی در ایران نسبت به فرونشست زمین در جنوب تهران هشدار داد و گفت: دشتهای ورامین، معین آباد و شهریار به دلیل برداشت بیش از حد آب از سفره های زیرزمینی در حال نشست هستند.به گزارش مهر محمد درویش با اشاره به سرعت بیابانزایی در ایران گفت: بیابانی شدن تمامی مناطق استان فارس به خصوص دشت سگزی و خشکی تالابهای این منطقه، خشکی گاوخونی و افزایش تنشهای اجتماعی در اصفهان، فرو نشست دشتهای جنوب تهران و … همه نشان از استفاده بی امان از سفره های آب زیرزمینی و تخریب سرزمین ایران دارد.این کارشناس امور بیابان تاکید کرد: در سالهای اخیر بیشترین خشکسالی در استان فارس بوجود آمده به طوری که 2.1 میلیارد متر مکعب تراز آبی در فارس منفی است و تمامی باغات در جهرم و دیگر مناطق استان فارس از بین رفته اند که مجموعه این حوادث نشان می دهد بالاترین نرخ رشد بیابانی شدن در فارس انجام شده است.خشک شدن تالابها، دریاچه ها و رودخانه های استان فارس بر اثر خشکسالی و برداشت آب از سفره های زیر زمینی برای استفاده کشاورزی و همین طور مدیریت ناصحیح خاک در سالیان گذشته استان فارس را در معرض بزرگترین تخریب بیابانی در سالهای اخیر قرار داده است.عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور با بیان اینکه ایران تنها کشوری است که تمام مناطق قابل زیست آن در معرض بیابانی شدن است، گفت: میزان برداشت آب در ایران 9 میلیارد متر مکعب بیشتر از آن چیزی است که در سفره های زیر زمینی ذخیره می شود.این متخصص محیط زیست و منابع طبیعی با تاکید بر هشدارهای سازمان ملل به خطر بیابانی شدن زمین، اضافه کرد: در ایران حساسیت برای بیابانی شدن بسیار زیاد است و به جز در مناطقی مثل جازموریان و دشت کویر که قابل زیست نیستند در تمامی نقاط قابل زیست ایران خطر شدید بیابانزایی وجود دارد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی