خرید بازی حکم واگذاری چهار نیروگاه دولتی صادر شد

هیئت واگذاری حکم واگذاری چهار نیروگاه دولتی تبریز، مشهد، بینالود و شهید منتظری اصفهان به بخش خصوصی را صادر کرد.به گزارش خبرگزاری مهر هیئت واگذاری در جلسه امروزشنبه خود با واگذاری صد درصد سهام شرکت تولید نیروی برق بینالود از طریق فرابورس با قیمت پایه هر سهم دو هزار و 834 ریال موافقت کرد.این هیئت همچنین حکم به واگذاری نیروگاه شهید منتظری اصفهان به ارزش کل دارایی 10 هزار و 664 میلیارد ریال با شرایط 20 درصد نقد و اقساط شش ساله داد.تعیین قیمت پایه واگذاری صد درصد سهام شرکت مدیریت تولید برق شهید منتظری با قیمت پایه هر سهم 668 هزار و 734 ریال مصوب دیگر هیئت واگذاری در جلسه امروز خود بود.هیئت واگذاری  در ادامه جلسه شنبه یمت پایه واگذاری صد درصد سهام نیروگاه تبریز به ارزش کل معادل هفت هزار و 626 میلیارد ریال به صورت 20 درصد نقد را نیز به تصویب رساند.واگذاری نیروگاه تولید نیروی برق مشهد به ارزش کل یک هزار و 784 میلیارد ریال به صورت 20 درصد نفد، از دیگر مصوبات جلسه امروز هیئت واگذاری  بود.این گزارش حاکی است این هیئت، واگذاری کل سهام شرکت مدیریت تولید برق مشهد با ارزش کل نه هزار و 98 میبلیون ریال را نیز در جلسه امروز خود به تصویب رساند.در ادامه جلسه شنبه هیئت واگذاری، قیمت پایه 33 درصد سهام شرکت سیمان لوشان بابت رد دیون به بیمه خدمات درمانی به قیمت هر سهم 15 هزار و 240 ریال را به تصویب رساند.عرضه مجدد 49 درصد سهام شرکت فولاد زاگرس با قیمت هر سهم معادل یک هزار  و 532 ریال  با 10 درصد نقد و مابقی اقساط شش ساله از دیگر مصوبات هیئت واگذاری دار جلسه امروز بود.هیئت واگذاری در بخش دگیری از جلسه شنبه خود، حکم به عرضه مجدد 45 درصد سهام پایانه احداث، با قیمت پایه هر سهم 150 ریال به صورت 30 درصد نقد و مابقی اقساط دوساله داد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی