خرید بازی توزيع کارت کنکوري‌ها از 5 تير

معاون اجرايي سازمان سنجش آموزش کشور با تشريح جزئيات رفع نقص کارت کنکور 89 گفت: داوطلبان براي رفع نقص کارت هاي کنکور بايد در تاريخ هاي 7 و 12 تير ماه به نماينده سازمان سنجش آموزش کشور در باجه رفع نقص و سايت سازمان مراجعه کنند.حسين توکلي در گفتگو با مهر افزود: بر اساس برنامه زماني پيش بيني شده کارت هاي شرکت در آزمون کليه داوطلبان گروه هاي آزمايشي کنکور سراسري 89 از روز شنبه 5 تيرماه تا 9 تيرماه بر روي سايت سازمان سنجش به نشاني www.sanjesh.org  قرار مي گيرد لذا براي پرينت کارت بايد در تاريخ تعيين شده به سايت مراجعه کرده و با وارد کردن مشخصات کارت اعتباري از کارت پرينت دريافت کنند.وي اظهار داشت: داوطلباني که در دو يا سه گروه آزمايشي شرکت کرده اند بايد نسبت به پرينت کارت دوم و يا سوم نيز اقدام کنند.براي شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرينت کارت، اصل شناسنامه عکس دار و کارت ملي و ارائه آنها الزامي است.معاون اجرايي سازمان سنجش آموزش کشور افزود: اگر داوطلبان موفق به تهيه پرينت نشوند و اطلاعات کارت اعتباري را در اختيار نداشته باشند بايد به باجه رفع نقص مراجعه کنند. محل رفع نقص کارت کليه داوطلبان بر مبناي شهرستان محل اقامت فعلي آنها به شرح جدول شماره 1 و آدرس آن در اطلاعيه امروز سازمان که در نشريه پيک سنجش منتشر شده درج شده است.جزئيات رفع نقص از کارت کنکورتوکلي گفت: در صورتي که داوطلبان در بندهاي نام خانوادگي و نام، شماره شناسنامه، سال تولد، سال اخذ و نوع ديپلم، شماره ملي، سري شناسنامه، محل تولد، شماره دانش آموزي، منطقه اخذ ديپلم، معدل کتبي نهايي ديپلم، محل اخذ مدرک ماقبل مدرک ديپلم، محل اخذ مدرک ديپلم، سال و محل اخذ مدرک دوره پيش دانشگاهي و استفاده از بورسيه آموزگار، کارمندان مغايرت دارند لازم است براي اصلاح موارد تا تاريخ 12 تير ماه نسبت به رفع نقص به سايت سازمان سنجش مراجعه و موارد را اصلاح کنند.وي اظهار داشت: همچنين در صورتي که مغايرت در بندهاي جنس، دين، زبان امتحاني، معلوليت و بهيار بودن باشد بايد از روز دوشنبه 7 تيرماه تا 9 تيرماه به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص مراجعه کنند.رفع نقص سهميه از کارت کنکورمعاون سازمان سنجش گفت: اگر سهيه درخواستي داوطلبان به جز سهميه مناطق يعني ايثارگران باشد و در بند 18 کارت شرکت در آزمون آنها سهميه مناطق درج شده باشد بايد در صورت متقاضي بودن سهميه هاي بنياد شهيد و امور ايثارگران تا تاريخ 20 تيرماه به سايت اينترنتي ايثار مراجعه کنند در غيراين صورت با سهميه مناطق گزينش مي شوند.وي اظهار داشت: چنانچه مشکلاتي در کارت آزمون نظير فاقد مهر بودن عکس و نداشتن عکس مشاهده شد، داوطلبان بايد از دوشنبه 7 تيرماه تا 9 تيرماه با به همراه داشتن دو قطعه عکس به نماينده مستقر در باجه رفع نقص مراجعه کنند.توکلي اضافه کرد: همچنين اگر شماره داوطلب به صورت ناخوانا در کارت آزمون درج شده باشد بايد از تاريخ 8 تا 9 تيرماه به نماينده مستقر در باجه رفع نقص مراجعه و مورد را اصلاح کنند.آزمون داوطلبان رياضي صبح پنجشنبه 10 تيرماه، آزمون گروه هنر بعدازظهر 10 تيرماه، آزمون علوم تجربي صبح جمعه 11 تيرماه، آزمون زبان بعدازظهر 11 تيرماه و آزمون انساني صبح 12 تيرماه برگزار مي شود.در آزمون سراسري سال 89 تعداد يک ميليون و 286 هزار و 813 نفر تقاضانامه ثبت نام را تکميل کردند که از تعداد کل ثبت نام کنندگان 773 هزار و 653 نفر زن و 513 هزار و 160 نفر مرد هستند يعني 60 درصد شرکت کنندگان را زنان تشکيل مي‌دهند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی