خرید بازی شارژ کارت‌ های سوخت ، فردا شب

کارت سوخت خودروهای شخصی، عمومی و موتورسیکلت‌ها از ساعت 24 دوشنبه شب شارژ می‌ شود.          با توجه به تصمیم ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، سهمیه سوخت خودروهای شخصی برای سه ماه فصل تابستان امسال ، 180 لیتر،”ماهیانه 60 لیتر” در نظر گرفته شده است .  همچنین خودروها مجازند در کنار بنزین یارانه ای، ماهانه 500 لیتر بنزین نیمه یارانه ای آزاد مصرف کنند.سهمیه موتورهای سیکلت در فصل تابستان ، به ازای سه ماه 75 لیتر ، ماهیانه 25 لیتر در کارت آنها شارژ می‌ شود.خودروهای عمومی دوگانه سوز که تا دی 88 به صورت روزانه سهمیه بنزین دریافت می ‌کردند ، بر اساس تصمیم ستاد مدیریت حمل و نقل، سهمیه سوخت این خودروها از بهمن پارسال به صورت ماهانه در کارت سوخت آنها واریز شده است.سهمیه بنزین خودروهای عمومی از جمله وانت بارها، تاکسی‌ها و آژانس ها نیز برای تیر امسال بدون تغییر در مقایسه با گذشته تصویب شده است.سهمیه ماهانه خودروهای عمومی از قبیل تاکسی‌های بنزین سوز 500 لیتر، تاکسی‌ های دوگانه سوز 200 لیتر ، وانت‌ کم مصرف نوع اول بنزینی 200 لیتر، وانت‌ کم مصرف نوع اول دوگانه ‌سوز 100 لیتر، وانت‌ پرمصرف نوع دوم بنزینی 400 لیتر، وانت پرمصرف نوع دوم دوگانه ‌سوز 200 لیتر، کامیونت بنزینی 400 لیتر، کامیونت دوگانه سوز 200 لیتر آژانس ‌های بنزینی 300 لیتر، آژانس های دوگانه سوز 200 لیتر، خودروهای خطی بین شهری بنزینی 750 لیتر، خودروهای خطی بین شهری دوگانه سوز 500 لیتر، تاکسی‌های مسافربر شخصی بنزینی 300 لیتر است.سهمیه تاکسی‌های مسافربر شخصی دوگانه‌سوز 200 لیتر، مسافربر شخصی بنزینی 300 لیتر، مسافربر شخصی دوگانه سوز 200 لیتر، خودروهای بنزینی آموزشگاه‌های رانندگی 300 لیتر، خودروهای دوگانه‌سوز آموزشگاه‌های رانندگی دوگانه سوز 200 لیتر است. قیمت هر لیتر بنزین یارانه ای در فصل تابستان نیز مانند دوره قبلی 100 تومان، بنزین سوپر یارانه ای 150 تومان، بنزین نیمه یارانه ای 400 تومان و بنزین نیمه یارانه ای سوپر 550 تومان خواهد بود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی