دانلود بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف موجود در ایران با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف موجود در ایران با word دارای 149 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف موجود در ایران با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مندرجات

خلاصه فارسی    1
مقدمه:    3
فصل اول: زمینه پژوهش و مروری بر اپیدمیهای رخ داده از شیر    5
فصل دوم: كلیاتی در خصوص بستنی    18
2-1: تاریخچه بستنی    19
2-2: تعریف بستنی    20
2-3: ارزش غذایی بستنی    22
2-4: مواد تشكیل دهنده بستنی    24
     2-4-1: چربی    24
     2-4-2: مواد جامد غیر از چربی    25
     2-4-3: قند    27
     2-4-4: مواد امولسیون كننده    29
     2-4-5: مواد پایداركننده    29
     2-4-6: مواد طعم دهنده    30
     2-4-7: مواد رنگ دهنده    30
2-5: فرآیند تولید بستنی    30
     2-5-1: مرحله دریافت    30
     2-5-2: تولید مخلوط بستنی    31
     2-5-3: توزین كردن    32
     2-5-4: مخلوط كردن    33
     2-5-5: یكنواخت كردن گویچه های چربی    34
     2-5-6: پاستوریزاسیون    34
     2-5-7: رسیدن مخلوط    34
     2-5-8: افزودن مواد طعم دهنده و رنگ دهنده    35
     2-5-9: انجماد به روش مداوم    35
     2-5-10: قالب گیری و بسته بندی    36
          2-5-10-1: بسته بندیهای بزرگ بستنی    36
          2-5-10-2: بسته بندیهای مورد مصرف خانگی    37
          2-5-10-3: تولید بستنی چوبی    37
    2-5-11: سخت كردن بستنی    38
2-6: باكتریولوژی بستنی    39
2-7: اپیدمیولوژی آلودگیهای میكروبی    40
     2-7-1: آلودگیهای اولیه بستنی    41
     2-7-2: آلودگیهای ثانویه بستنی    45
2-8: پیشگیری و كنترل    48
فصل سوم: خلاصه ای از خصوصیات عمومی و كلینیكی باكتریهای جدا شده در بستنی    51
3-1: میكروبیولوژی پایه    52
3-2: میكروبیولوژی لبنیات    52
3-3: رشد میكروبی     54
3-4: میكروارگانیسم ها در شیر    57
3-5: مشخصات میكروارگانیسم ها در شیر    58
3-6: میكروارگانیسم های ایجاد كننده فساد در شیر    59
3-7: میكروارگانیسم های بیماریزا در شیر    60
3-8: باسیلهای گرم منفی بی هوازی اختیاری    60
     3-8-1: تعریف انتروباكتریاسه    61
     3-8-2: اشریشیاكلی    63
     3-8-3: گروه كلبسیلا، انتروباكتر، سراتیا    67
     3-8-4: گروه پروتئوس، مورگانلا، پروویدنسیا    69
     3-8-5: سیتروباكتر    70
     3-8-6: جنس شیگلا    70
     3-8-7: جنس سالمونلا    71
          3-8-7-1: تشخیص سالمونلا از جنس های دیگر    72
           3-8-7-2: آزمایشات تشخیصی    74
           3-8-7-3: پاتوژنزو یافته های بالینی    75
           3-8-7-4: مواد غذایی كه بطور رایج در انتقال سالمونلا نقش دارند.    77
3-9: باكتریهای گرم منفی غیر تخمیری و غیرشایع    78
     3-9-1: گروه سودموناها    78
     3-9-1-1: سودمونا آئروجینوزا    78
     3-9-2: یرسینیا    79
          3-9-2-1: یرسینیا انتروكولیتیكا ویرسینیاپسودوتوبركلوزیس    80
          3-9-2-2: پاتوژنز و یافته های بالینی    81
           3-9-2-3: آزمایشات تشخیصی    82
           3-9-2-4: پیشگیری و كنترل    825
3-10: استافیلوكوك    82
      3-10-1: استافیلوكوك اورئوس    82
      3-10-2: مورفولوژی    83
      3-10-3: ساختمان سلولی    83
      3-10-4: مقاومت    84
      3-10-5: خواص بیوشیمیایی    85
      3-10-6: مسمومین غذایی استافیلوكوكی    86
      3-10-7: علائم مسمومیت غذایی استافیلوكوكی    89
       3-10-8: پیشگیری  وكنترل در مسمومیت غذایی    90
3-11: باسیل های گرم منفی بدون اسپور    91
       3-11-1: لیستریامونوسیتوجنز    91
    3-11-1-1: تاریخچه    91
         3-11-1-2: میكروبیولوژی    91
         3-11-1-3: لیستریوزیس    93
         3-11-1-4: وقوع و رشد لیستریا در شیر و فرآورده های آن    95
         3-11-1-5: حداقل دوز عفونت زایی    99
         3-11-1-6: روش های جستجوی لیستریامونوسیتوجنز درمواد غذایی    100
         3-11-1-7: پاتوژنز و ایمنی    104
فصل چهارم: روشها و مواد مورد نیاز    106
4-1: مدت مطالعه    107
4-2: تعداد نمونه    107
4-3: نحوه نمونه برداری     107
4-4: بررسی های انجام شده    108
4-5: مواد و وسایل مورد استفاده     108
4-6: روش آماده سازی    109
4-7: روش آزمایش نمونه های مواد غذایی    109
4-8: رقیق كننده ها    110
     4-8-1: روش تهیه محلول رینگر    110
     4-8-2: روش تهیه سرم فیزیولوژی    111
     4-8-3: روش تهیه محلول رقیق كننده آب پیتونه    111
4-9: روش شمارش میكروبها     111
4-10: شمارش و شناسایی كلی فرم ها    112
4-11: شناسایی اشریشیاكلی    113
4-12: شناسایی سالمونلا    113
4-13: شناسایی استافیلوكوك اورئوس    114
4-13-1: طرز تهیه محیط كشت بردپاركر    114
4-14: شناسایی یرسینیا    116
4-15: شناسایی لیستریا    117
     4-15-1: محیط اختصاصی پالكام    118
4-16: حدمجاز میكروبی در بستنی    118
4-17: تستهای تشخیصی    119
فصل پنجم: نتیجه و بحث    123
5-1: نتایج    124
5-2: بحث    138
5-3: پیشنهادات    146
خلاصه لاتین    148
منابع    149

خلاصه:
      در كشورهای در حال توسعه, آلودگی مواد غذائی و بیماربهای ناشی از آن همواره به عنوان یكی از مهمترین مشكلات در سیستم بهداشت مواد غذائی بشمار می آید.
     اگرچه در كشور ما ارتقاء سطح بهداشت عمومی در نتیجه بهبود نظام عرضه خدمات بهداشتی باعث كاهش میزان مرگ و میر در سالهای اخیر شده است, با این وجود پی آمدهای نامطلوب تغذیه ای و بهداشتی ناشی از آلودگی مواد غذائی با عواقب زیانبار اقتصادی همراه می باشد.

منابع:
1-    امید بخشی. غلامرضا «عوامل آلودگی بستنی های غیرپاستوریزه در تهران» پایان نامه دكترا دامپزشكی، دانشگاه تهران، دانشكده دامپزشكی (1346)
2-    شهراسبی. حمزه «ارزش غذایی و روشهای علمی كنترل بهداشتی و شیمیایی بعضی از فرآ‎ورده‎های گوشتی ایران» انتشارات جهاد دانشگاهی (1364)
3-    حیدری نیا. احمد «بررسی آلودگی بستنی های مصرفی شهر اهواز از نظر توتال كانت استافیلوكوك اورئوس و اشریشیا كلی با در نظر گرفتن نوع شیر» دانشگاه اهواز (1364)
4-    عفت پناه. محمد «بررسی میزان فراوانی آلودگی میكروبی بستنی های سنتی و آب میوه های دست ساز، آب هویج و شیر نارگیل درواحدهای صنفی قنادی و آب میوه فروشی منطقه 11 شهرداری تهران و برخی عوامل موثر بر آن درسال 1379» پایان نامه جهت دریافت گواهی دوره عالی بهداشت عمومMph. ، دانشكده بهداشت. دانشگاه تهران. (1380) ص:27-21
5-    حق شناس. فرهاد «بررسی آلودگی بستنی های غیرپاستوریزه به استا فیلوكوك اورئوس در شهر تهران» پایان نامه دكترا دامپزشكی ، دانشكده دامپزشكی، دانشگاه تهران. شماره 1905 .(1370). ص:55-45
6-    فلاحی. مسعود «روشهای بهتر در تولید (بهداشت در صنایع غذایی)» انتشارات بارشاوا (1375)
7-    كریم. گیتی «بررسی آلودگی بستنی های سنتی ایران به باكتریهای مهم عامل عفونتها و مسمومیتهای غذایی» دانشكده دامپزشكی، دانشگاه تهران، شماره مدرك 1905 (3171)
8-    كریم. گیتی «شیر و فرآورده های آن» انتشارات جهاد دانشگاهی (1380) ص: 267-260
9-    كریمخانی. شاهرخ «بررسی آلودگی بستنی های سنتی ایران به سالمونلا» پایان نامه دكترا دامپزشكی ، دانشكده دامپزشكی، دانشگاه تهران. شماره 2190 (1372) ص: 30-19
10- گودرزی. حسن «میكروبیولوژی جاوتز» (1381) ص:216، 255-250
11- گوكلان. نادر «بررسی آلودگی بستنی های سنتی ایران به لیستریا مونوسیتوجنز» پایان نامه دكترا دامپزشكی ، دانشكده دامپزشكی، دانشگاه تهران. شماره 2164 (3172) ص: 52-38
12-مومنی. رحمت الله «عوامل آلودگی بستنی های غیرپاستوریزه درتهران» پایان نامه كارشناسی ارشد، دانشگاه تهران دانشكده بهداشت (1356)
13-مرنوری. سیدعلیرضا و همكاران «سلامت در جمهوری اسلامی ایران» انتشارت یوسف (1377)
14-نوروزی، جمیله «بررسی‌ آلودگی بستنی، نوشمك، یخمك با باكتریها» مجله بهداشت جهان سال 12 شماره یك، (زمستان 1376) ص: 57-55
15-نیاكان. داریوش «استاندارد سنتی های شیری» انتشارات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران شماره استاندارد ایران 2450، چاپ دوم. (آذرماه 1372) ص 5-1

BOOKS:

16.    Baron  ED, Fingold  SM, Baily and Scotts. “ Diagnostic  Microbiolog ” 8 th ed, st. Lois: CV  Mosby , 1990

17.    Holt  GJ, Kriey  NR, et al. “Bergey,s Manual of Determinant Bacteriology.” 9 th ed, Wiliams and Wilkins : Blatimore.1994(14,23,24)
18.    Jiklik, Willett, Amons and Wilfert (eds). “Zinsser Microbiology.” 20 th ed. Appleton and Lange : Norwalk , California. 1993(18-31)

19.    Jacob  M. “Safe food handling .” World Health Organization Geneva. 1989(17,18)
20.    Koneman   EW, Allen  SD, Janda  WM, Schreckenberger   PC. “Color  Atlas and Text book of Diagnostic Microbiology.” 4 th ed Philadelphia: J.B. Lippincot Company. 1992(21- 30)
21.    Robinson  RK. “ Dairy Microbiology – The Microbiology of Milk.”2 th ed. London and Newyork, Elsevior applied science.1990;1: (37-75)
22.    Thomas  GC, Plotkin  SA. “ Infection Disease” In: Behrman  RE, Kliegman  M, Vaughan  VC: Nelson thnt book of pediatrics. 14 th ed . Philadelphia . WB  saunders, 1990;  (30 )
23.    Timouey  TF. etal: Hagan,s and Bruner,s Microbiology and Infection Disease of Domestic Animals, 8 th ed. By Carnell university press. 1988;1:138

JORNALS:
24.    Anderson  RJ, House  JK, Smith  BP, Kinde  H, Walker  RL, Vande steeg  BJ, Breitmeyer  RE. “Epidemiologic and biological characteristics of salmonellosis in three dairy herds.” J  Am  Vet  Med  Assoc.2001 Aug 1;219 (3): 310 – 3522

25.    Alemonoff  S. et al . “Induction of heat- stable enterotoxin receptor activity by a human .” Alu Repeat J. Biology Chem.1994;269(24) ;16610-16676

26.    Ackers ML, Schoenfled  S,Markman  J, Smith  MG, Nicholson  MA, Dewitt  W, Cameron  DN, Griffin  PM, Slutsker  L. “An outbreak of Yersinia enterocolitica O:8 infections associated with pasteurized milk.” J infect Dis.2000 May;181(5):1834-7

27.    Anderson  RJ, House  JK, Smith  BP, Kinde  H, Walker  RL, Vandesteeg  BJ,Breitimeyer  RE. “Epidemiologic and biological characteristics of Salmonellosis in three dairy herds.” J Am Vet  Med  Assoc.2001 Aug 1;219(3):310-2
28.    Barrett  NG. “Communicable disease associated with milk and dairy product in England and Wales:1983 – 1984 .” J infect. 1986 May ;12 (3): 265 – 72

29.    Black  re, Jackson  RJ, Tsai  T, Medvesky  M, Shayegani  M, Feeley  JC, Macleod  KI, Wakelee  AM. “Epidemic Yersinia enterocolitica infection due to contaminated chocolate milk.” N Engl J Med.1978 Jan 12;298(2):76-9

30.    Bastepe , Kosker. “Isolation of Coagulase-Positive Staph. From ice-cream.” N  Engl J Med.1981 Jan 15(1):55-63
31.    Cordano  AM , Rocourt  J . “Occurrence of Listeria monocytogenes in food in chile .” Int J  Food  Microbiol , 2001 Oct 22 ; 70 (1-2 ): 175 – 8
32.    Cotton  LN , White  CH . “Listeria  monocytogenes , Yersinia  enterocolitica and Salmonella in dairy plant environments .” J  Dairy  Sci. 1992 Jan ; 75 (1 ): 51 – 7
33.    Chugh  K . “Salmonella outbreak from ice cream .” Indian pediatr . 1996  NOV ; 33 (11 ) : 976 – 7
34.    Daniels  NA , Mackinnon  L , Rowe  SM , Bean  NH , Griffin  PM , Mead  PS . “foodborn disease outbreaks in unitedstates schools .” pediatr  infect  Dis  J . 2002 Jul ; 21 (7 ) : 623 – 8

35.    Djuretic  T , Wall  PG , Nichols  G. “General outbreaks of infectious intestinal disease associated with milk and dairy products in England and Wales :1992 – 1996 .” commun  Dis  Rep  Rev . 1997 Apr 4 ; (4 )

36.    Donnelly  CW. “Concer ns of microbial pathogens in association with dairy foods .J . DAIRY  SCI . 1990 Jun ;73 (6 ): 1656 –61

37.    El-Sherbini  M, ai-Agili  S, el-Jali  H, Aboshkiwan  M, Koha  M. “Isolation of Yersinia enterocolitica from cases of acute appendicitis and ice cream.” East  Mediterr Health J.1999 Jan;5(1):130-5
38.    Hassan  L , Mohammed  Ho , Mcdonough  PL , Gonzalez  RN . “A cross – sectional study on the prevalence of Listeria monocytogenes and Salmonella in Newyork dairy herds .” J  Dairy  Sci . 2000 Nov ; 83 (11) : 2441 – 7
39.    Hennessy  TW . etal . “Anational outbreak of Salmonella enteritidis infections from ice cream .” N – Engl  J  MED .1996 May 16 ;334(20 ): 1281 –6

40.    Hughes  D. “Isolation of Yersinia enyerocolitica from milk and a dairy farm in Australia.” J. Appl Bacteriol.1997 Feb;46(1):125-30

41.    Holm  S, Toma  RB, Reiboldt  W, Newcomer  C, Calicchia  M. “Cleaning frequency and the microbial load in ice cream.” Int J  Food  Sci  Nutr.2002 Jul;53(4):337-42

42.    Harl  CA.et al. “Diarrhoeae caused by E.coli.” Ann Trop paeditor.1997;13(2):121-31

43.    Klipstein  F.et al. “Partial purification and properties of Enterobacter coloacae heat-stable enterotoxin.”Infect  Immune.1990;13(5):1307-1314

44.    Kusumaningrum  HD, Riboldi  G, Hazeleger  WC, Beumer  RR. “Survival of foodborne pathogens on stainless steel surfaces and cross- contamination to foods.” Int J  Food Microbiol.2003 Aug 25;85(3):227-36

45.    Livin  MM. “Escherichia coli that cause diarrhoeae:enterotoxigenic, enteropathogenic, enteroadherent.” J Infect Dis.1987;155(3):377-89
46.    Maguire  H ,Cowden  J, Jacob  M , Rowe  B, Roberts  D, Bruce  J ,Mitchell  I . “An outbreak of Salmonella Dublin infection in England and Wales associated with a soft unpasteurized cows,milk cheese.” Epidemiol Infect . 1992  Des ; 109 (3 ) : 389 – 96
47.    Mandel  GL , Bennet  GE and Dolin  R . “Principles and practice of infectious disease .” 3 th ed . 1995 , CHURCHILL  LIVINGSTONE  NEWYORK (2053 –2057 )
48.    Morgan  D , Mawer  SL , Harman  PL . “The role of home – made ice cream as a vehicle of Salmonella enteritidis phage type 4 infection from fresh shell eggs .” Epidemiol  infect . 1994 Aug ; 113 (1 ) : 21 – 9

49.    49-Mehtha  DI.. “New developments in acute diarrholae.” Curr  Probl  pediatr.1997;24(2):95-107

50.    Masud  T. “Microbiological quality and public health significance of ice cream.” J Pac  Med Assoc.1989 Apr;39(4):102-4

51.    Maifreni  M, Civilini  M, Domenis  C,Manzano  M, Diprima  R, Comi  G. “Microbiological quality of artisanal ice-cream.” Zentralbl  Hyg unweltmed.1993 Sep;194(5-6):553-70

52.    Paul  S.et al. “Food-related illness and death in the united states.” Center for disease control and prevention.1998;5(5)
http://www.cdc.gor/ncidod
53.    Pak  S , Spahr  U , Jemmi  T, Salman  MD . “Risk factor for L .monocytogenes contamination of dairy products in Switzerland , 1990 – 1999 .” Prev  Vet  MED . 2002 Feb 14 ;53 (1 – 2 ): 55 – 65
54.    Panigrahi  D. et al. “Enterotoxigenic Klebsiella pneumonia in acute childhood diarrhea.” Indian J Med Res.1992;93:(293)

55.    Quinn  PJ. Etal “Clinical Veterinary Microbiology” by wolf edition. 1998.(261-267)

56.    Reed  BA, Grivetti  LE. “Controlling on- farm inventories of bulk-Tank raw milk on opportunity to protect public health.” J.  Dairy  Sci, 2000 Dec; 83 (12): 2988-91.

57.    Reilly WJ, Sharp  JC, Forbes GI , paterson GM. “Milk borne salmonellosis in scotland 1980 to 1982.” Vet Rec. 1983 Jun 18; 112 (25) : 578-80.

58.    Roy  R, Higgins  R, Fortin  M, Tardif  S. “salmonella Give infection in 2dairy herds” Can Vet J. 2001 Jun; 42 (6): 468-70.

59.    Sharp  JC, Paterson GM, Barrett NJ. “pasteurisation and the control of milk born infection in Britain.” Br and J (Clin. ed). 1985 Aug 17; 291 (6493): 463-4.

60.    Suchowiak  T, Hallat  Z. “Salmonella infection epidemic caused by milk product contamination with Salmonella enteritidis in the Wroclaw province in June 1980.” Prezegl Epidemiol. 1980; 34 (3): 325-31.

61.    Slavchev  G. “Development and surviad of Yersinia enterocolitica in pasteurized milk and ice-cream.” Vet Med Nauki. 1986:(77-85

62.    Schiemann  DA. “Yersinia enterocolitica in milk and dairy products.” J. Dairy  Sci. 1987  Feb; 70(2): 383-91.

63.    Vought  KJ, Tatini  SR. “Salmonella enteritidis contamination of ice-cream associated with a 1994 multistate outbreak.” J  Food Port 1998 Jan; 61(1):5-10.

64.    Vannetten  P, Perales  J. “Liquid and solid selective differential media for the detection and enumeration of Listeria monocytogenes.” Int Food Microbiol. 1989;  8:)(299-316).

65.    Wedder  Kopp  A, Stroger  U, Bitsch  V, Lind  P. “Testing of bulk Tank milk for Salmonella dublin infection in Danish dairy herds.” Can  J  Vet  Res. 2001 Jan; 65(1): 15-21.

66.    Wells  SJ, Fedorka-Cray  PJ, Dargatz  DA, Ferris  K, Green  A. “Fecal shedding of Salmonella spp. By dairy cows in farm and at cull cow markets.” J Food prot. 2001 Jan; 64 (1) : 3-11.

67.    Who. Information – 1997 Dress releases Foodborne disease- possibly 350 times frequent than reported.
http://www.who.int/ archives/ inf-pr-1997/en/ pr 97-98

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید