دانلود جزوه گیاه شناسی و خاك شناسی (علوم باغبانی) رشته کشاورزی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 دانلود جزوه گیاه شناسی و خاك شناسی (علوم باغبانی) رشته کشاورزی با word دارای 299 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف دانلود جزوه گیاه شناسی و خاك شناسی (علوم باغبانی) رشته کشاورزی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود جزوه گیاه شناسی و خاك شناسی (علوم باغبانی) رشته کشاورزی با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود جزوه گیاه شناسی و خاك شناسی (علوم باغبانی) رشته کشاورزی با word :

دانلود دانلود جزوه گیاه شناسی و خاك شناسی (علوم باغبانی) رشته کشاورزی با word

آناتومی رویشی
تعریف بافت
به مجموعه سلولهایی که از لحاظ ساختار و عمل مشابه هستند بافت میگویند، بعضی از بافتها وجود دارنـد کـه از ایـن
قانون پیروی نمیکنند بهتر است از کلمه بخش استفاده شود همانند بافت آوندی
دسته بندی بافتهای گیاهی
بافت مریستم: جایگاه سلولهای فعال از لحاظ همانند سازی میباشد ما دو نوع بافت مریستم داریم مریسـتمهـای اولیـه-
ثانویه و یا پسین.
بافت که دارای نقش تغذیه گیاهاند: بافتهای پارانشیمی ذخیرهایی و بافتهای هادی (آوندی)
بافتهایی که نقش مکانیکی را به عهده دارند: بافتهـایی محـافظ (پوششـی) کـه در ایـن حالـت انـدامهـای مختلـف را
میپوشاند. 2- بافت نگهدارنده این بافتها در اثر سفتی دیواره سلولی آنها به گیاه استحکام میبخشد.
بافتهای ترشحی: این بافتها نقش ذخیره متابولیتهای ثانویه را برعهده دارند.
بافت مریستم
مریستم اولیه
مریستمهای اولیه در نوك ساقه و ریشه قرار دارند و مسئول رشد طولی ساقه و ریشه هستند و از لحـاظ سـاختار سـلولی
این بافتها دارای سلولهای مساوی ابعاد و دارای هسته درشت واکوئل کوچک و فعالیت بالا میباشند.
مریستم پسین
(مریستمهای ثانویه) در واقع حلقهای از سلولهای مریستمی میباشد که فعالیت مریسـتمی خـود را حفـظ کـردهانـد و از
لحاظ ساختار سلولی، سلولهای تشکیل دهنده بافت مریستم ثانویه دارای واکوئل بزرگتر و تعداد کمتر میباشند.
در نهاندانگان لایهلایهائی ولی در نهانزادان آوندی- بازدانگان تودهای سکتوریان دو نوع تشکیلات پسین وجود دارد:
لایه چوب پنبه
فلودرمی- فلوژن این لایه در قسمت خارجی استوانه مرکزی تشکیل میشود (در قسمت پوست) در اثر فعالیت ایـن لایـه
مریستمی در قسمت خارجی خود تشکیل چوب پنبه یک بافـت محـافظتی اسـت و در تشـکیل داخلـی خـود سـلولهای»

فلودرمی را میسازد. که بیشتر نقش همانند سازی و ذخیرهائی را دارند. دومـین لایـه مریسـتمی کـه در قسـمت داخلـی
(چوب) قرار دارد. در اثر فعالیت این لایه بافت چوب پسین جوان در قسمت داخلی این لایه و بافت آبکش پسـین جـوان
در قسمت خارجی خود به وجود میآورد.
لایه چوب و آبکش و یا کامبیوم- لایه زاینده چوب و آبکش
در قسمت استوانه مرکزی (در قسمت چوب قرار دارد) فعالیت بدین نحو است که در قسمت خارج خودش آبکش پسـین
را میسازد و در قسمت داخل چوب پسین را میسازد.
آبکش پسین را میسازد. نتیجه فعالیت دو لایه مریستمی رشد پسین میباشد رشد پسین خاص بازدانگـان و نهانـدانگان
دو لپهای میباشد یعنی اینکه بازدانگان و نهاندانگان دو لپهای رشد قطری میکنند.
نتیجه فعالیت مریستم اولیه: رشد طولی
کامبیوم و فلوژن: رشد قطری
محدوده پیوند در باغبانی به بازدانگان و نهاندانگان دو لپه بر میگردد چون در این گروه لایه زاینده کـامبیوم مـیباشـد و
محدود پیوند است.
بافت پارانشیم
مجموعه بافتهایی که از فعالیت مریستمهای مختلف به وجود میآیند. این بافتها بلافاصـله از سـلولهای مریسـتمی بـه
وجود میآید. گاهی مواقع سلولهای تشکیل دهنده بافت پارانشیمی خاصیت همانند سازی خود را حفـظ کـرده و منشـاء
برای سایر بافتها تبدیل میگردد.
تستهای مربوط به گیاه شناسی

1. گل ناقص Incomplete Flower به گلهایی گفته میشود که:
1) گل فاقد یکی از اندامهای خود باشد.
2) گل دارای اندامهای تولید مثل باشد.
3) گل دارای اندامهای تولید مثل باشد ولی اندامهای پوششی را ندارد.
4) گل دارای اندامهای پوششی باشد ولی اندامهای تولید مثل را نداشته باشد.
2. لایه زاینده مخصوص گیاهان………..میباشد.
1) دو لپه 2) نهاندانگان 3) نهانزادان آوندی 4) بازدانگان و نهاندانگان
Pepo .3 میوهای است که از تخمدان…………..حاصل میشود.
1) میانی 2) فوقانی 3) تحتانی 4) میان و تحتانی
4. میوههای Aggregate عبارتست از:
1) میوههای تشکیل شده از یک گل با تعداد زیادی تخمدان
2) میوههای تشکیل شده از تعدادی گل که روی یک نهنج قرار دارد.
3) میوههایی هستند که دارای درون بر فیبری هستند.
4) میوههایی هستند که جداره تخمدان آنها خوراکی میباشد.
5. کدام دو گیاه به یک جنس تعلق دارند؟
1) ازگیل و ازگیل ژاپنی 2) آلو و آلبالو 3) بادام و بادام زمینی 4) به و به ژاپنی
6. کدام میوه از مادگی یک برچهای Carpelle حاصل شده است؟
Silique خرچین (2 Caryops گندمه (1
Capsule کپسون (4 Legume نیام (3
پاسخ تستهای مربوط به گیاه شناسی
1 گزینه-1
4 گزینه -2
3 گزینه -3
1 گزینه -4
2 گزینه – 5
3 گزینه -6

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق بذرپاش ها با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق بذرپاش ها با word دارای 42 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق بذرپاش ها با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق بذرپاش ها با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق بذرپاش ها با word :

بذرپاش ها

این محصول در قالب فایل word و در 42 صفحه تهیه و تنظیم شده است.

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل ” قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)” را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

عناوین :

بذرپاشها (Broadcaster . Seeders)

1-انواع بذر پاش

2- ساختمان بذرپاش

3-تنظیمات بذر پاش

1-3- تنظیم ارتفاع

2-3-تنظیم تراز افقی

3-3-تنظیم عرض پاشش

4-3-تنظیم مقدار ریزش بذر در هکتار (مقدار پاشش)

الف-تغییر وضعیت اهرم کنترل دریچه خروج بذر

ب-تغییر سرعت پیشروی

5-3-تنظیم سرعت پیشروی

4- کاربرد دستگاه در مزرعه

5- سرویس و نگهداری بذرپاش

6- محدودیتها و مشکلات استفاده از بذرپاش

خطی کارها (Grain Drill)

1- اصول کار خطی کار

2- اجزای ساختمانی خطی کار

1-2-شاسی

2-2- مالبند

3-2-مخزن بذر

4-2- سوراخهای خروج بذر و همزن

5-2- مُوَزَّع

الف-مُوَزَع شیاردار

ب- مُوَزَّع دو طرفه

تغییر سرعت دورانی صفحه بذر

تغییر وضعیت دریچه تغذیه

تغییر وضعیت صفحه پوشاننده

6-2- لوله سقوط

7-2- شیار بازکن

شیار بازکن کفشکی

شیار بازکن خنجری

شیار بازکن بشقابی

شیار بازکن بیلچه ای

8-2- پوشاننده

9-2- چرخ فشار دهنده( فشارنده)

10-2- اهرم شروع و خاتمه کار

11-2- علامتگذار

12-2- مساحت شمار

3- تنظیمات خطی کار

1-3- تنظیم تراز افقی

2-3- تنظیم فاصله خطوط

3-3- تنظیم مقدار ریزش بذر

4-3- تنظیم عمق کاشت

5-3- تنظیم طول علامتگذار

4- کاربرد خطی کار در مزرعه

5- واسنجی کارگاهی خطی کار

6- سرویس و نگهداری خطی کار

ردیف کارها (Row Crop Planters)

تعریف ردیف کار

1- انواع ردیف کار

2- اجزای ردیف کار

1-2- مخزن بذر

2-2- مُوَزَّع

الف- مُوَزَّع صفحه ای

ب-مُوَزَّع مکشی

روش کار موزع مکشی

3-2- لوله سقوط

4-2- شیار باز کن

5-2- پوشاننده

6-2- جعبه دنده

7-2- مخزن کود

8-2- پاک کننده اثر چرخ تراکتور

9-2- علامتگذار و دسته مربوط

10-2- پمپ مکنده و درجه باد

11-2- شیارکش

3- تنظیم ردیف کار

1-3- تنظیم فاصله ردیف

2-3- تنظیم فاصله بذور روی ردیف ها

3-3- تنظیم عمق کاشت

4-3- تنظیم علامتگذار

5-3- تنظیم شیارکش

6-3- تنظیم موقعیت کود نسبت به بذر در ردیف کارهایی که به کودکار مجهز هستند

7-3- تنظیم مقدار ریزش کود

4- کاربرد ردیف کار در مزرعه

5- واسنجی

6- سرویس ونگهداری

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پاورپوینت شبدر سفید26 اسلاید با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 دانلود پاورپوینت شبدر سفید26 اسلاید با word دارای 26 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت دانلود پاورپوینت شبدر سفید26 اسلاید با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود پاورپوینت شبدر سفید26 اسلاید با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پاورپوینت شبدر سفید26 اسلاید با word :

عناوین:

§ نیازهای غذایی

§علف های هرز

§آفات

§بیماریها

§ویروس ها

§تولید علوفه

§ارزش غذایی

§فاکتورهای ضد کیفیت

§مصارف مدیریت چرا

§مدیریت نگهداری و ذخیره ی علوفه

§عملکرد دامی

§ویژگیهای عمده

§نقایص عمده

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی نماتد چغندر قند درشهرستان چناران به همراه فایل پاورپوینت جهت ارائه با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی نماتد چغندر قند درشهرستان چناران به همراه فایل پاورپوینت جهت ارائه با word دارای 114 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی نماتد چغندر قند درشهرستان چناران به همراه فایل پاورپوینت جهت ارائه با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی نماتد چغندر قند درشهرستان چناران به همراه فایل پاورپوینت جهت ارائه با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی نماتد چغندر قند درشهرستان چناران به همراه فایل پاورپوینت جهت ارائه با word :

بررسی نماتد چغندر قند درشهرستان چناران به همراه فایل پاورپوینت جهت ارائه

این محصول در قالب فایل word و powerpoint در 56 صفحه و 58 اسلاید تهیه و تنظیم شده است

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل ” قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)” را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

دانلود بررسی نماتد چغندر قند درشهرستان چناران به همراه فایل پاورپوینت جهت ارائه با word
فهرست مطالب

چکیده : 2
نماتد چیست ؟ 6
تاریخچه 7
مبداٌ، تاریخچه و پراکنش 7
توصیف نماتد 8
زیست شناسی 9
نماتود مولد سیست چغندر قند 10
علائم بیماری 11
مشخصات نماتود 12
چرخه بیماری 13
مبارزه 14
خشک و خردکردن خاک 15
مخلوط کردن خاک 15
تفکیک و شمارش سیست 16
شمارش تخم و لارو 18
مناطق آلوده : 20
طبقه بندی و زیست شناسی : 20
دوره زندگی و شکل شناسی نماتد : 21
فصل و طول دوره زندگی : 24
آسیب شناسی : 25
علائم آلودگی در مزرعه : 26
راههای مبارزه و پیشگیری :‌ 28
آشنائی با آزمایشگاه نماتولوژی : 31
نتیجه : 33
نماتود در چغندر قند 33
علائم 34
علائم پژمردگی که در لکه های آلوده مزرعه 35
آلودگی به نماتود درمزرعه 36
جاروئی شدن ریشه در چغندرهای آلوده به نماتود 37
سیست های به اندازه ته گرد سوزن در ریشه چغندر قند 37
جنبه های تکامل بیماری 38
محتویات یک سیست له شده 38
جنبه های سرایت بیماری Epidemiologie 40
خسارات و اثر آنها بر گیاه 47
جدول ارزیابی آلودگی مزرعه چغندر قند توسط نماتود ( روش Fenwick طبق Schlang ) 48
روشهای مبارزه 50
نتیجه گیری و پیشنهادات : 61
منابع : 63

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود نمونه سوالات ارشد کشاورزیدراقتصاد کشاورزی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 دانلود نمونه سوالات ارشد کشاورزیدراقتصاد کشاورزی با word دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف دانلود نمونه سوالات ارشد کشاورزیدراقتصاد کشاورزی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود نمونه سوالات ارشد کشاورزیدراقتصاد کشاورزی با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود نمونه سوالات ارشد کشاورزیدراقتصاد کشاورزی با word :

دانلود نمونه سوالات ارشد کشاورزیدراقتصاد کشاورزی با word

جزوه نمونه سوالات آمادگی آزمون ارشد پیام نور کشاورزی-اقتصاد کشاورزی

شامل دروس زیر

1-ژنتیک میکروبها

2-کاربرد برنامه ریزی ریاضی در کشاورزی

3-اقتصاد و مدیریت منابع طبیعی تکمیلی

نوع فایل:Pdf

سایز: 287 KB

تعداد صفحه:20

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی اثرات تنش خشكی در مراحل انتهایی رشد بر صفات زراعی و شاخص‌های رشد ارقام بهاره كلزا با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی اثرات تنش خشكی در مراحل انتهایی رشد بر صفات زراعی و شاخص‌های رشد ارقام بهاره كلزا با word دارای 169 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی اثرات تنش خشكی در مراحل انتهایی رشد بر صفات زراعی و شاخص‌های رشد ارقام بهاره كلزا با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی اثرات تنش خشكی در مراحل انتهایی رشد بر صفات زراعی و شاخص‌های رشد ارقام بهاره كلزا با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی اثرات تنش خشكی در مراحل انتهایی رشد بر صفات زراعی و شاخص‌های رشد ارقام بهاره كلزا با word :

بررسی اثرات تنش خشكی در مراحل انتهایی رشد بر صفات زراعی و شاخص‌های رشد ارقام بهاره كلزا

این محصول در قالب فایل word و در 169 صفحه تهیه و تنظیم شده است.

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل ” قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)” را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

دانلود بررسی اثرات تنش خشكی در مراحل انتهایی رشد بر صفات زراعی و شاخص‌های رشد ارقام بهاره كلزا با word
فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………. 1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. 3

فصل اول: كلیات………………………………………………………………………………………….. 6

1-1- تاریخچه………………………………………………………………………………………………. 7

1-2- كلیاتی درباره كلزا………………………………………………………………………………….. 8

1-3- اهمیت وجایگاه كلزا در ایران……………………………………………………………………. 10

1-4- سطح زیركشت، تولید وعملكرد كلزا در جهان و ایران…………………………………….. 12

1-5- تركیب شیمیایی دانه كلزا………………………………………………………………………….. 14

1-6- خصوصیات گیاه شناسی…………………………………………………………………………… 16

1-6-1- ریشه……………………………………………………………………………………………. 16

1-6-2- ساقه…………………………………………………………………………………………….. 17

1-6-3- برگ…………………………………………………………………………………………….. 18

1-6-4- گل………………………………………………………………………………………………. 18

1-6-5- میوه……………………………………………………………………………………………… 18

1-6-6- دانه كلزا……………………………………………………………………………………….. 19

1-7- مراحل فنولوژی……………………………………………………………………………………… 19

1-8- اكولوژی كلزا………………………………………………………………………………………… 19

1-9- كاشت ………………………………………………………………………………………………… 22

1-9-1- آماده سازی زمین…………………………………………………………………………….. 22

1-9-2- تاریخ كاشت………………………………………………………………………………….. 22

1-9-3- میزان بذر وتراكم بوته………………………………………………………………………. 23

1-9-4- عمق و ابعاد كاشت………………………………………………………………………….. 23

1-9-5- روش كاشت………………………………………………………………………………….. 23

1-10- داشت……………………………………………………………………………………………….. 24

1-10-1- نیازهای غذایی……………………………………………………………………………… 24

1-10-2- علف‌های هرز………………………………………………………………………………. 24

1-10-3- آفات و بیماری‌ها………………………………………………………………………….. 25

1-11- برداشت…………………………………………………………………………………………….. 26

1-11-1- خرمن كوبی…………………………………………………………………………………. 26

1-12- انبار كردن…………………………………………………………………………………………… 27

فصل دوم : بررسی منابع…………………………………………………………………………………. 28

2-1- تنش…………………………………………………………………………………………………… 29

2-2- تنش خشكی یا تنش آبی…………………………………………………………………………. 29

2-3- مكانیزم‌های مقاومت به خشكی………………………………………………………………….. 30

2-4- تنظیم اسمزی………………………………………………………………………………………… 33

2-5- تأثیر تنش خشكی بر رشد برگ…………………………………………………………………. 34

2-6- تأثیر تنش خشكی بر رشد ساقه و برگ……………………………………………………….. 35

2-7- عكس العمل كلزا در برابر تنش خشكی ورژیمهای رطوبتی………………………………. 36

2-8- تأثیر تنش خشكی بر عملكرد دانه………………………………………………………………. 39

2-9- تأثیر تنش خشكی بر اجزای عملكرد…………………………………………………………… 41

2-9-1- تعداد خورجین در گیاه بوته……………………………………………………………….. 41

2-9-2- تعداد دانه در خورجین……………………………………………………………………… 42

2-9-3- وزن هزار دانه………………………………………………………………………………… 43

2-9-4- شاخص برداشت…………………………………………………………………………….. 44

2-10- تأثیر تنش خشكی بر صفات كیفی……………………………………………………………. 45

2-10-1- درصد روغن دانه………………………………………………………………………….. 45

2-11- تجزیه و تحلیل رشد……………………………………………………………………………… 46

2-11-1- تجمع ماده خشك…………………………………………………………………………. 48

2-11-2- شاخص سطح برگ……………………………………………………………………….. 49

فصل سوم : مواد و روش ها……………………………………………………………………………. 51

3-1- مشخصات محل اجرای آزمایش………………………………………………………………… 52

3-2- مشخصات آزمایش…………………………………………………………………………………. 52

3-2-1- معرفی تیمارها………………………………………………………………………………… 52

3-2-2- طرح آزمایشی………………………………………………………………………………… 53

3-2-3- تجزیه آماری………………………………………………………………………………….. 54

3-3- عملیات زراعی………………………………………………………………………………………. 54

3-3-1- آماده سازی زمین…………………………………………………………………………….. 54

3-3-2- کاشت………………………………………………………………………………………….. 54

3-3-3- داشت………………………………………………………………………………………….. 55

3-3-4- برداشت………………………………………………………………………………………… 55

3-4- برآورد شاخص های رشد………………………………………………………………………… 55

3-4-1- نمونه برداری………………………………………………………………………………….. 56

3-4-2- تعیین سطح برگ…………………………………………………………………………….. 56

3-4-3- تعیین وزن خشك برگ و وزن خشك كل…………………………………………….. 56

3-5- اندازه گیری صفات كمی………………………………………………………………………….. 56

3-6- اندازه گیری صفات كیفی مورد مطالعه…………………………………………………………. 58

3-6-1- تعیین درصد روغن دانه……………………………………………………………………. 58

3-7- تعیین مراحل فنولوژیکی………………………………………………………………………….. 59

فصل چهارم : نتایج و بحث…………………………………………………………………………….. 60

4-1- تأثیر تنش خشكی بر ویژگیهای مورفولوژیكی، ساختاری و زراعی……………………… 61

4-1-1- ارتفاع بوته…………………………………………………………………………………….. 61

4-1-2- تعداد شاخه فرعی در بوته…………………………………………………………………. 64

4-1-3- قطر ساقه………………………………………………………………………………………. 67

4-1-4- طول خورجین ساقه اصلی…………………………………………………………………. 70

4-1-5- طول خورجین شاخه فرعی………………………………………………………………… 73

4-1-6- طول خورجین بوته………………………………………………………………………….. 76

4-1-7- تعداد خورجین در ساقه اصلی……………………………………………………………. 79

4-1-8- تعداد خورجین در شاخه فرعی…………………………………………………………… 83

4-1-9- تعداد خورجین در بوته…………………………………………………………………….. 87

4-1-10- تعداد دانه در خورجین ساقه فرعی…………………………………………………….. 91

4-1-11- تعداد دانه در خورجین شاخه فرعی…………………………………………………… 94

4-1-12- تعداد دانه در خورجین……………………………………………………………………. 98

4-1-13- وزن هزار دانه………………………………………………………………………………. 102

4-1-14- عملكرد دانه…………………………………………………………………………………. 105

4-1-15- عملكرد بیولوژیك…………………………………………………………………………. 109

4-1-16- شاخص برداشت…………………………………………………………………………… 113

4-2- تأثیر تنش خشكی بر روی صفات كیفی………………………………………………………. 116

4-2-1- درصد روغن دانه……………………………………………………………………………. 116

4-2-2- عملكرد روغن دانه………………………………………………………………………….. 120

4-3- تأثیر تنش خشكی بر روی شاخص‌های رشد………………………………………………… 124

4-3-1- وزن خشك كل گیاه………………………………………………………………………… 124

4-3-1-1- روندتغییرات وزن خشک کل گیاه درشرایط آبیاری معمول وتنش کم آبی…………….. 124

4-3-1-2- روند تغییرات وزن خشک کل ارقام برتر در شرایط آبیاری معمول………. 125

4-3-1-3- روند تغییرات وزن خشک کل ارقام برتر در شرایط تنش کم آبی…………. 126

4-3-2- وزن خشك برگ…………………………………………………………………………….. 128

4-3-2-1- روند تغییرات وزن خشک برگ در شرایط آبیاری معمول و تنش کم آبی.. 128

4-3-2-2- روند تغییرات وزن خشک برگ ارقام برتر در شرایط آبیاری معمول…….. 129

4-3-2-3- روند تغییرات وزن خشک برگ ارقام برتر در شرایط تنش کم آبی………. 130

4-3-3- شاخص سطح برگ…………………………………………………………………………. 131

4-3-3-1-روندتغییرات شاخص سطح برگ ارقام کلزادرشرایط آبیاری معمول وتنش کم آبی….. 131

4-3-3-2-روندتغییرات شاخص سطح برگ ارقام برتر در شرایط آبیاری معمول……. 132

4-3-3-3- روند تغییرات شاخص سطح برگ ارقام برتر در شرایط تنش کم آبی……. 133

4-4- همبستگی ساده صفات مورد مطالعه…………………………………………………………….. 134

4-5- نتیجه گیری كلی…………………………………………………………………………………….. 138

4-6- پیشنهادات……………………………………………………………………………………………. 139

دانلود بررسی اثرات تنش خشكی در مراحل انتهایی رشد بر صفات زراعی و شاخص‌های رشد ارقام بهاره كلزا با word
فهرست منابع……………………………………………………………………………………………….. 140

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق بررسی روشهای مختلف آبیاری بر روی برخی صفات مرفولوژیك و فیزیولوژیك برنج ‎(Oryza satival L.) با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق بررسی روشهای مختلف آبیاری بر روی برخی صفات مرفولوژیك و فیزیولوژیك برنج ‎(Oryza satival L.) با word دارای 60 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق بررسی روشهای مختلف آبیاری بر روی برخی صفات مرفولوژیك و فیزیولوژیك برنج ‎(Oryza satival L.) با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق بررسی روشهای مختلف آبیاری بر روی برخی صفات مرفولوژیك و فیزیولوژیك برنج ‎(Oryza satival L.) با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق بررسی روشهای مختلف آبیاری بر روی برخی صفات مرفولوژیك و فیزیولوژیك برنج ‎(Oryza satival L.) با word :

تحقیق بررسی روشهای مختلف آبیاری بر روی برخی صفات مرفولوژیك و فیزیولوژیك برنج ‎(Oryza satival L.)

مقدمه:

برنج به عنوان غذای اصلی حدود نیمی از جمعیت جهان به شمار می‎آید و به همین دلیل این محصول یكی از مهمترین منابع اصلی تأمین كننده نیاز غذایی جهان است (56،71). طبق آمار فائو مصرف سرانه برنج در كشورهای مختلف بین 2/4 تا 1/102 كیلوگرم متغیر است و معمولاً كشورهای عمده تولید كننده برنج مصرف كنندگان عمده نیز هستند و تا حدی بین تولید و مصرف آنها موازنه وجود دارد. ولی در كشور ما متأسفانه این توازن برقرار نیست و ایران به عنوان یازدهمین كشور تولید كننده برنج، سومین وارد كننده در جهان است (11). برنج در كشور ما بعد از گندم دومین كالای مصرفی از نظر مقدار و تنها غله‎ای است كه منحصراً برای تغذیه انسان كشت می‎شود و در حدود نصف جیره غذائی 1/6 میلیارد نفری از جمعیت دنیا را تشكیل می‎دهد (11) و در بخش عظیمی از قاره آسیا تأمین كننده بیش از 80% كالری و 75% پروتئین مصرفی مردم است. در كشور ما نیز به طور متوسط، روزانه 14% نیاز به انرژی از طریق برنج تأمین می‎شود (11). این گیاه در بین گیاهان عمده زراعی دارای خصوصیات منحصر به فردی از نظر مصرف آب است (رشد در شرایط غرقابی، غیرغرقابی و دیم). آب اولین و اساسی‎ترین عامل محدود كننده تولید محصولات كشاورزی است. كمبود آب كه به بحران قرن حاضر موسوم شده است باعث گردید دانشمندان و محققان تلاش‎های وسیعی را در جهت یافتن راه حل‎های مناسب برای افزایش توان تولید واحد آب مصرفی آغاز نمایند.

با توجه به محدودیت منابع آبی در كشورمان، افزایش جمعیت، نیاز روزان كشور به امنیت غذایی و پایین بودن راندمان آبیاری در مزارع، ضروری است كه برنامه‎ریزی دقیقی برای استفاده بهینه از منابع موجود صورت گیرد. در این راستا هرگونه تلاش در بخش كشاورزی به عنوان بزرگترین مصرف كننده آب و بخصوص برنج به عنوان پرمصرف‎ترین گیاه و رایج‎ترین كشت در شمال كشور كه 80 تا 85% سطح زیر كشت برنج كشور را تشكیل می‎دهد قابل توجه و تقدیر است.

بنابراین در كشور ما باید تولید به ازای هر واحد آب مصرفی جایگزین تولید در واحد سطح ملاك ارزیابی‎ها قرار گیرد. در حال حاضر به ازای هر متر مكعب آب مصرفی در بخش كشاورزی معادل 7/0 كیلوگرم محصول تولید می‎شود كه این رقم در كشورهای پیشرفته حدود 2 كیلوگرم است (18). برای رسیدن به این ركورد، كاراترین راه‎حل، افزایش بازده آبیاری و بهینه‎سازی مصرف آب می‎باشد.

دانلود تحقیق بررسی روشهای مختلف آبیاری بر روی برخی صفات مرفولوژیك و فیزیولوژیك برنج ‎(Oryza satival L.) با word
فهرست مطالب

عنوان

صفحه

مقدمه

1

فصل اول – كلیات

3

1-1- سطح زیر كشت و میزان تولید در دنیا و ایران

4

1-2- سابقه كشت برنج در ایران

6

1-3- گیاه‎شناسی برنج

6

1-3-1- نوع ژاپونیكا

7

1-3-2- نوع ایندیكا

7

1-3-3- نوع جاوائیكا

7

1-4- سیستم‎های كشت برنج

7

1-5- فیزیولوژی و مراحل رشد برنج

10

1-6- فنولوژی و مراحل رشد برنج

11

1-6-1- مرحله رویشی

11

1-6-2- مرحله‌ زایشی

12

1-6-3- مرحله رسیدگی

13

1-7- آب در گیاه

14

1-8- آبیاری در برنج

15

عنوان

صفحه

1-8-1- روش آبیاری غرقاب دائم

15

1-8-2- روش آبیاری متناوب

16

1-8-3- آبیاری برنج براساس مراحل مختلف رشد

17

1-9- اثر كمبود آب

19

فصل دوم – بررسی منابع

24

2-1- عملكرد

25

2-2- اجزای عملكرد

29

2-3- عملكرد بیولوژیكی

34

2-4- راندمان مصرف آب

34

2-5- شاخص برداشت

37

2-6- فتوسنتز

37

2-7- ماده خشك

40

2-8- سرعت رشد محصول و سرعت رشد نسبی

41

2-9- فواصل آبیاری و مقدار آب مصرفی

43

2-10- مقاومت به خشكی

46

2-11- كیفیت و پروتئین دانه

48

2-12- شاخص سطح برگ

49

– منابع

51

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پروژه طراحی و ساخت مزارع آبی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پروژه طراحی و ساخت مزارع آبی با word دارای 100 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه طراحی و ساخت مزارع آبی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود پروژه طراحی و ساخت مزارع آبی با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پروژه طراحی و ساخت مزارع آبی با word :

طراحی و ساخت مزارع آبی

این محصول در قالب فایل word و در 100 صفحه تهیه و تنظیم شده است.

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل ” قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)” را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

دانلود پروژه طراحی و ساخت مزارع آبی با word
فهرست مطالب :

چکیده

طرح و ساخت مزارع آبی

6-1 استخرهای پرورش دور و نزدیک از ساحل

6-1-1 اطلاعاتی برای طرح استخرها

کیفیت خاک

منبع آب

شوری و جریانات جزر و مدی در مزارع و پرورش گاههای ساحلی

محل‌های تخم ریزی ماهی و دسترسی به ورودیهای دیگر

6-1-2 طرح و ساخت مزارع آبگیر (استخرها)

اندازه و شکل

طرح‌ بندی مزارع

طراحی و ساخت خندق

منبع و زهکشی آب

روش‌های ساخت

برنامه و توالی ساخت

مواد ساخت و ساز

6-2- مزارع حوضی و نهری

6-2-1- مزارع حوضی

گردش مجدد سیستم های تولید حوضچه کشت آب

6-2-2- مزارع نهری

6-3- مزارع قفسی

6-3-1- انواع قفس ها و طرح اولیه مزارع قفسی

6-3-2- قفس های قابل غوطه ور شدن و حفظ قفس

6-4- بندها و حصارها

6-5- طرح و ساخت محل های تخم ریزی

6-5-1- منبع و تامین آب

6-5-2- باز یافت وباز چر خش آب

6-5-4 – طرح بندی و متعلقات

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق و مقاله ای در مورد علفزار و علوفه با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق و مقاله ای در مورد علفزار و علوفه با word دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق و مقاله ای در مورد علفزار و علوفه با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق و مقاله ای در مورد علفزار و علوفه با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق و مقاله ای در مورد علفزار و علوفه با word :

دانلود تحقیق و مقاله ای در مورد علفزار و علوفه با word

برخی از سر فصل ها:

علفزار یا مرتع چیست

مراتع ایران در کجا قرار دارند

مراتع ییلاقی شمال

مراتع قشلاقی شمال

مراتع مشجر

مراتع خراسان

مراتع خوزستان

توزیع یا تناوب مراتع با پراکندگی احشام

برنامه مشترک مرتع داری و دامداران

چکیده:

علفزار یك محیط زندگی تا حدی خشك، پرباد و پوشیده از علف –دریایی از علف- است. تقریباً یك چهارم منطقه خشكی زمین علفزار است. در بسیاری از مناطق،‌ علفزارها جنگل ها را از بیابان ها جدا می كنند. علف های با ریشه های عمیق گیاهان غالب در یك علفزار هستند. تعداد خیلی كمی درخت و بوته هم در یك علفزار وجود دارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تراکتورهای چرخ دار کشاورزی در ادوات جلوسوار در محور توان دهی و اتصال 3 نقطه ای با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 دانلود تراکتورهای چرخ دار کشاورزی در ادوات جلوسوار در محور توان دهی و اتصال 3 نقطه ای با word دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف دانلود تراکتورهای چرخ دار کشاورزی در ادوات جلوسوار در محور توان دهی و اتصال 3 نقطه ای با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود تراکتورهای چرخ دار کشاورزی در ادوات جلوسوار در محور توان دهی و اتصال 3 نقطه ای با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تراکتورهای چرخ دار کشاورزی در ادوات جلوسوار در محور توان دهی و اتصال 3 نقطه ای با word :

دانلود تراکتورهای چرخ دار کشاورزی در ادوات جلوسوار در محور توان دهی و اتصال 3 نقطه ای با word

دانلود تراکتورهای چرخ دار کشاورزی در ادوات جلوسوار در محور توان دهی و اتصال 3 نقطه ای با word
فهرست مطالب

صفحه پیش گفتار………………………………………………………………………………..ب 1- 1……………………………………………………………………………. هدف ودامنه كاربرد 2- 1…………………………………………………………………………………. مراجع الزامی 3- 2…………………………………………………………………………… اصطحات وتعاریف 4- 2………………………………………………………………………………. محورتوان دهی 5- 5…………………………………………………………………………….. اتصال سه نقطه ای

هدف ودامنه

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ابعاد و الزامات محورتوان دهی و اتصال نقطه ای مربوط به تراكتورهای چرخ دار كشاورزی است كه درآنها امكان اتصال و به كارگیری تجهیزات و ادوات در جلو تراكتور فراهم شده است . این استاندارد در مورد تراكتورهایی كه برای حركت در دو جهت طراحی شده ودر نتیجه هرسمت . كاربرد ندارد ، آنها می تواند جلو یا عقب تراكتور تصور شود

2 مراجع الزامی

مدارك زیرحاوی مقرراتی است كه درمتن این استاندارد به آنها ارجاع داده شده است بدین ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد محسوب می شود .در مورد مراجع دارای تاریخ چاپ و یا تجدید نظر، اصحیه ها و تجدید نظرهای بعدی این مدارك مورد نظرنیست . معهذا بهتر است كاربران ذینفع این استاندارد امكان كاربرد آخرین اصحیه ها وتجدید نظرهای مدارك الزامی زیر رامورد بررسی قراردهند . در مورد مراجع بدون تاریخ چاپ و / یا تجدیدنظر، آخرین چاپ و / یا تجدید نظرآن مدارك الزامی ارجاع داده شده مورد نظراست. استفاده از مراجع زیربرای كاربرد این استاندارد الزامی است : 1. ISO 500 : 1991 , Agricultural tractors – Rear – mounted power take – off – Types 1,2 and 3 2. ISO 730-1 : 1994 – Agricultural wheeled tractors – Rear – mounted three – point linkage – part 1 : Categories 1,2,3 and 4

3 اصطحات وتعاریف

دراین استاندارد اصطحات و /یا واژه ها با تعاریف زیر به كار می رود:

جلوی تراكتور 1-3 1

وقتی كه درجهت پیشروی مورد قبول در جـاده حـركت می كند ، انتهای هدایت كننده ماشین می باشد .از كنترلها و ، چرخهای هدایت شونده ، مشخصه های آن موقعیت های نسبی صندلی چراغها می باشد.

محورتواندهی 4

1-4 سرعت دورانی و جهت دوران

باشد ISO 500 ,1991محورتوان دهی باید برابرمشخصات ذكرشده در این محورمی تواند از نوع 35 ) قطر 2 شیار21 میلی متر، ( 45 ) قطر 3ونوع شیار20 میلی متر، (باشد. دور 1000 مشخصه باید دور در دقیقه وجهت دوران زمانـیكه از جلوتـراكتو ، ر مشاهده می شود در جهت حركت عقربه های ساعت باشد. جهت دوران باید شود توسط جهت نما نشان داده .

نوع فایل:pdf

سایز:393 KB

تعداد صفحه:15

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید