دانلود رشته مهندسی کشاورزیدراصلاح نباتات(M.Sc.) با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود رشته مهندسی کشاورزیدراصلاح نباتات(M.Sc.) با word دارای 110 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود رشته مهندسی کشاورزیدراصلاح نباتات(M.Sc.) با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود رشته مهندسی کشاورزیدراصلاح نباتات(M.Sc.) با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود رشته مهندسی کشاورزیدراصلاح نباتات(M.Sc.) با word :

دانلود رشته مهندسی کشاورزیدراصلاح نباتات(M.Sc.) با word
فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: مقدمه

مقدمه ———————————————————— 2

فصل دوم: بررسی منابع

10 کلزا————————————————————-

2-1- خصوصیات کلی وعمومی کلزا————————————— 10

2-1-1- تاریخچه ومبدا ژنتیکی گیاه کلزا———————————— 10

2-1-2- خصوصیات گیاه شناسی کلزا————————————- 10

2-1-3- کشت و تولید کلزا——————————————– 11

2-1-4- برداشت کلزا———————————————— 13

2-1-5- ارقام وگونه های کلزا—————————————— 14

2-1-6- مهمترین گونه های جنس براسیکا———————————- 16

2-1-7- اهمیت اقتصادی وصنغتی کلزا————————————- 17

2-2- اصلاح گیاه کلزا———————————————— 18

2-2-1- روشهای اصلاح کلزا——————————————- 18

2-2-2- اهداف اصلاحی کلزا——————————————- 19

2-3- گیاهان هاپلوئید————————————————- 20

2-3-1- مزایا و کاربردهای هاپلوئیدها————————————– 21

2-3-2- مشکلات ومحدودیت های هاپلوئیدها——————————– 22

2-3-3- روشهای تولید گیاهان هاپلوئید————————————- 23

2-3-3-1- تولید خود به خودی (روشهای طبیعی)—————————– 23

2-3-3-2- تولید القایی(روشهای آزمایشگاهی)——————————- 24

2-3-3-2-1- آندروژنز(نرزایی)—————————————– 24

2-3-3-2-1-1- کشت بساک——————————————- 25

2-3-3-2-1-2- کشت میکروسپور————————————— 25

2-3-3-2-2- ژینوژنز(کشت تخمدان وتخمک)——————————- 26

2-3-3-2-3- روش حذف کروموزومی————————————- 27

2-4- کشت میکروسپورهای جدا گردیده کلزا——————————— 28

2-5- عوامل موثر بر رویانزایی میکروسپورهای جدا گردیده کلزا——————— 29

2-5-1- شرایط رشد، فیزیولوژی و ژنوتیپ گیاه مادری————————— 29

2-5-2- اندازه غنچه————————————————– 32

2-5-3- مراحل تکاملی میکروسپورها————————————— 33

2-5-4- تراکم میکروسپور در محیط کشت———————————– 35

2-5-5- ترکیب محیط کشت——————————————– 36

2-5-6- دما——————————————————- 40

2-6- مکانیسم رویانزایی———————————————– 43

2-6-1- مقدمه—————————————————– 43

2- 6-2- تقسیم قرینه هسته والقائ رویانزایی——————————— 45

2-6-3- حوادث چرخه سلولی در طی رویانزایی میکروسپورها——————— 47 2-6-4- خانواده های ژنی درگیر با رویانزایی میکروسپورها در کلزا—————– 47

2-7- عوامل موثر بر باززایی گیاه از رویانهای هاپلوئیدی کلزا———————- 48

2-7-1- بلوغ ،مرحله رشد ونمو رویانها———————————— 48

2-7-2- اندازه رویانها————————————— ——— 49

2-7-3- محیط کشت———————————————— 50

2-7-5- BAP وژیبرلیک اسید——————————————- 50

2-7-6- استفاده از کاغذ فیلتر در محیط کشت یا زراعی————————- 51

2-7-7- زغال فعال————————————————– 51

2 -7-8- تیمار ABA و ابگیری رویانها————————————- 51

2-8- موارد استفاده از کشت میکروسپورکلزا——————————– 56

2-8-1- اصلاح نباتات و مهندسی ژنتیک———————————– 56

2-8-2- موتا سیون و انتخاب —————————————— 56

2-8-3- کشت میکروسپوروتکنولوژی بذر مصنوعی————————— 57

2-8-4- سیستم کشت میکروسپور در مطالعات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی————- 57

2-8-5- استفاده در کشت و امتزاج پروتوپلاستها—————————– 57

فصل سوم: مواد و روشها

3-1- مواد گیاهی————————————————– 60

3-2- کشت بذور————————————————– 60

3-3- شرایط اتاق رشد———————————————- 60

3-4- مراقبت های زراعی——————————————– 61

3-5- برداشت غنچه ها وتعیین مرحله مناسب میکروسپورها جهت جنین زایی——— 61

3-6- محیط های کشت، ایزولاسیون وباززاییدر کشت میکروسپورهای کلزا———– 62

3-6-1- محیط ایزولاسیون میکروسپورها———————————- 62

3-6-2- محیط کشت میکروسپورها————————————- 62

3-6-3-1- استریل کردن محیط کشت میکروسپورهای کلزا——————— 62

3-6-4- محیط کشت باززایی ، جنین های حاصل از کشت میکروسپورهای کلزا——- 63

3-6-5- وسایل مورد نیاز جهت کشت میکروسپورهای کلزا——————— 68

3-7- روش انجام آزمایش کشت میکروسپورهای کلزا————————- 69

3-7-1- برداشت غنچه ها——————————————– 69

3-7-2- استریل کردن غنچه ها—————————————– 69

3-7-3- استخراج میکروسپورها—————————————– 69

3-7-4- تعیین تراکم میکروسپورها————————————— 70

3-8- آزمایشات انجام شده——————————————– 71

3-8-1-مطالعه اثرتراکمهای مختلف میکروسپوربرروی جنین زایی میکروسپورهای کلزا—- 71

3-8-2- مطالعه باززایی گیاه در جنین هایی با اندازه های مختلف حاصل از کشت

میکروسپورهای کلزا————————————————- 72

3-8-3- مطالعه اثراستفاده از کاغذ صافی یا کاغذ فیلتردر میزان ریشه زایی ،ارتفاع گیاهچه ها

ودرصد گیاهچه های نرمال——————————————— 73

3-8-4- مطالعه اثر استفاده ازشوک سرمایی بر روی درصد تشکیل گیاهچه های طبیعی– 74

3-8-5- تعین سطح پلوئیدی گیاهچه های باززایی شده————————– 75

3-9- تجزیه و تحلیل داده ها——————————————– 78

فصل چهارم:نتایج وبحث

4-1- جنین زایی میکروسپورهای کلزا در تراکمهای مختلف میکروسپور در محیط کشت—- 82

4-2- اثراندازه های مختلف جنین برروی صفات باززایی جنین های حاصل ازکشت

میکروسپورهای کلزا————————————————– 84

4-3- اثراستفاده ازکاغذ صافی یا کاغذ فیلتردر میزان ریشه زایی ،ارتفاع گیاهچه ها

ودرصد گیاهچه های نرمال——————————————— 90

4-4- اثر استفاده ازشوک سرمایی بر روی درصد تشکیل گیاهچه های طبیعی———- 97

4-5- پیشنهادات————————————————— 105

منابع مورد استفاده————————————————– 107

مقدمه :

گیاه كلزا مهمترین گونه زراعی جنس براسیكا (Brassica) میباشد. و ویژگیهای خاص این گیاه یعنی قابلیت كشت در نقاط مختلف ، در صد بالای روغن آن ، كیفیت مطلوب روغن ، كاربرد روغن آن در صنایع نساجی و پلاستیك و نیز استفاده از كنجاله آن در تغذیه دام سبب شده است كه توسعه كشت این گیاه بعنوان نقطه امیدی جهت تامین روغن خام مورد نیاز كشور و رهائی از وابستگی بشمار رود .بطوریكه در حال حاضر كلزا نقطه ثقل طرحهای افزایش تولید دانه های روغنی محسوب میگردد. دانه‎های روغنی قسمت مهمی از تولید محصولات كشاورزی را شامل می‎شوند، چون علاوه بر مصارف صنعتی از لحاظ تغذیه نیز اهمیت بسزایی دارند. سطح زیر کشت دانه‌های روغنی در سال 1383 (بجز کنجد که در سیستم روغن کشی وارد نمی‌شود) 319 هزار هکتار و محصول تولید شده (دانه) حدود 400 هزار تن بوده ‌است. مصرف روغن نباتی در سال 1383 بالغ بر 1180 هزار تن بوده‌است که 170 هزار تن از آن معادل حدود 4/14 درصد، از تولید داخل تامین شده ‌است ( بی نام ، 1382 ). كلزا به عنوان یك گیاه روغنی با بیش از 40% روغن در دانه از گیاهان مهم جهت توسعه كشت نباتات روغنی وتولید روغن نباتی در ایران است. كلزا با نام علمی Brassica napus و نام انگلیسی Rapeseed گیاهی از تیره Brassicacea ( چلیپائیان یا شب بو ) می‎باشد كه پس از سویا و نخل روغنی مقام سوم را در تأمین روغن نباتی جهان به خود اختصاص داده است كه در حدود 7/14% كل تولید روغن نباتی جهان را تأمین می‎كند. این گیاه در برابر خشكی و سرما مقاوم بوده و به دلیل سازگاری، دامنه كشت وسیعی دارد ( دهشیری 1378 ). روشهای سنتی (كلاسیك) اصلاح نباتات از دیر باز برای تولید گیاهان زراعی برتر مورد استفاده قرار میگرفته است كه مبتنی بر ایجاد تغییر در ساختار ژنتیكی گیاه كامل در جهت هدف خاصی با استفاده از تلاقیهای بین جنسی ودرون جنسی بوده است.

روشهاییكه جهت اصلاح گیاهان خود گشن بكار گرفته میشوند عمدتا روشهای گزینش (Selection) و یا دورگ گیری (Hybridization) است كه در مورد اول از تنوع ژنتیكی موجود در توده های طبیعی و بومی استفاده شده و واریته های اصلاح شده ای كه نسبت به جامعه اولیه برتری هائی از نظر كمی و كیفی دارند بوجود می آیند. شانس موفقیت در این روش نسبتا كم است زیرا به غنای ژنتیكی توده های محلی بستگی دارد كه امروزه رو به كاهش بوده و كمتر قابل دسترسی است. در مقابل روشهای مبتنی بر تلاقی به اصلاحگر این امكان را میدهد كه بطور هدفدار صفات مطلوب واریته های مختلف را با یكدیگر تلفیق نماید(Poehlman and Mitton , 2003).

یك پروژه اصلاح نباتات از زمان انجام دورگ گیری تا آماده شدن واریته جهت كشت ، حدودا 10 تا 15 سال زمان صرف می شود لذا امروزه متخصصین اصلاح نباتات به دنبال روشهائی هستند كه بتوان این مدت زمان را به حداقل ممكن رسانید تا در وقت و هزینه های سنگین برنامه های اصلاح نباتات صرفه جوئی شود. برای این كار سعی بر اینست كه بتوان با ایجاد تغییرات ژنتیكی در سطح سلول ، زمان لازم برای تهیه ارقام پر محصول با كیفیت بالا و مقاوم به بیماری و یا تنشهای محیطی را در برنامه های به نژادی كوتاه كرد(اصلانی و همكاران ، 1381).

كلزا گیاهی‎ خودگشن‎-‎ دگرگشن می‎باشد ودرصد دگرگشنی آن در ارقام مختلف بین 33%-22% گزارش شده است ( شهیدی و فروزان ، 1376 ). این گیاه آلوتتراپلویید (38=x4=n 2) می‎باشد.روشهای سنتی اصلاح نباتات در چند دهه اخیر نقش بسیار مهمی در اصلاح عملكرد و كیفیت كلزا داشته اند كه از میان این روشها می توان به روش انتخاب توده ای[1] و گزینش شجره ای[2] اشاره كرد. از معایب این روشها طولانی بودن دوره آنها می باشد. امروزه متخصصین اصلاح نباتات به دنبال روشهای دیگری هستند كه بتوانند این مدت را به حداقل ممكن برسانند تا در وقت و هزینه های سنگین برنامه های اصلاح نباتات صرفه جویی شود. یكی از این روشها اصلاح از طریق سیستم دابل هاپلوئیدی[3] می باشد، كه به عنوان وسیله ای برای تركیب صفات یك تلاقی می تواند مكمل روش شجره ای باشد. اهمیت استفاده از گیاهان هاپلوئید در برنامه های اصلاح نباتات از مدتها پیش برای دانشمندان مسلم گردیده است و یكی از موضوعات مهم تحقیقاتی در این زمینه، تولید لاینهای هموزیگوس جهت تولید گیاهان هیبرید در گونه های خودناسازگار می باشد. با تولید لاینهای كاملاً هموزیگوت در این روش 5-3 سال در زمان برنامه های اصلاحی صرفه جویی می شود. سیستم دابل هاپلوئیدی در صورتی موفق است که به توان گیاهان هاپلوئید ودابل هاپلوئید تولید کرد، بدین منظور قبل از استفاده از این سیستم آزمایشاتی را در جهت بهینه سازی گیاهان می بایست انجام داد. روشهای متعددی جهت تولید گیاهان هاپلوئید و به دنبال آن گیاهان دابل هاپلوئید وجود دارد كه یكی از این روشها آندروژنز[4] می باشد.

آندروژنز به دو روش انجام می شود : الف ـ كشت بساك[5] ب ـ كشت میكروسپور[6] . كشت میكروسپور اخیراً به لحاظ مزایای آن بر كشت بساك، مورد توجه قرار گرفته است. در این روش امكان تولید تعداد زیادی گیاهان هاپلوئید وجود دارد. تولید سریع لاینهای خالص از میكروسپورهای جدا شده، مهمترین ویژگی این روش در برنامه‌های اصلاحی می باشد. همچنین با توجه به فراوانی بالای تولید گیاه از كشت میكروسپور و نیز سهولت انتقال ژن ، كشت میكروسپور ، كارآمدترین و بهترین اندام هدف در انتقال ژن به شمار می آید و دانشمندان امیدوارند كه در آینده ای نزدیك از این روش به عنوان یك روش متدوال در مهندسی ژنتیك استفاده نمایند. میكروسپورهای گیاهان F1 می توانند لاینهای دابل هاپلوئید بسیاری تولید كنند تا برای تركیب مطلوبی از صفات گزینش شوند. لاینهای انتخابی، كاملاً خالص هستند و از نظر یكنواختی و پایداری برای به نژادگران مشكلات كمتری به دنبال دارند .(Mohan Jain et al., 1996) تولید رویانهای هاپلوئید و به دنبال آن تولید گیاهان دی هاپلوئید در كلزا از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد . در طبیعت تولید گیاهان هاپلوئید به صورت خود‎به‎خودی، درگونه‏های Brassica در فراوانی بسیار پایین (حدود 4/19-05/0 در هزار گیاه ) اتفاق می‎افتد ( Banga and Labana , 2003 ) . اما به هر جهت بهره وری واقعی از هاپلوئیدهای ردهBrassica با كشف روشهای القاء رویان از بساكها و میكروسپورهای جدا شده در شرایط درون شیشه ای آغاز گردید . گیاهان هاپلوئید زیادی بطور رایج توسط كشت بساك یا میكروسپورهای جدا شده تولید می شوند، اگرچه تنوع قابل ملاحظه ای بین گونه‎ها ، واریته‎ها و ارقام مختلف وجود دارد ، اما تكنیكهای كشت میكروسپور جدا شده و كشت بساك به طور موفقیت‎آمیزی برای اكثرگونه‎ها و واریته‎های تجاری رده Brassica استفاده شده است و در سالهای اخیر پیشرفتهای چشمگیری در این زمینه بدست آمده است ، به طوریكه ‎ رویان زایی میكروسپور در B. napus یكی از كامل‎ترین سیستم‎ها برای تولید گیاه در شرایط درون شیشه ای[7] است((Burnett et al., 1992 .

تكنیك باززایی گیاه از رویانهای حاصل از كشت میكروسپور برای اصلاح نباتات و مهندسی ژنتیك ضروری است اما گزارش شده است كه اكثر رویانها به گیاهچه تبدیل نمی‌شوند و به صورت غیر طبیعی باززایی می‌شوند یا اینكه رویانهای ثانوی را تشكیل می‌دهند. ( Takahata,1997 ) همچنین عدم باززایی یا باززایی بسیار اندك رویانهای هاپلوئید به خصوص در كشت پرچم نیز گزارش گردیده است ( Bruins and Snijder, 1995 ) . در ایران ، برای اولین مرتبه آزمایشاتی در زمینه رویان زایی و باززایی در قالب پایان‎نامه كارشناسی‎ارشد در دانشكده كشاورزی دانشگاه تربیت مدرس انجام شد ‎‎كه موفقیت چشمگیری نیز حاصل شد. در اولین تحقیق ( باقری ، 1379 )، سه رقم بهاره ( F704, Global, Maluka ) وسه رقم پاییزه كلزا (Ceres Slmo46, Bounty, ) از لحاظ پاسخ به كشت میكروسپور مورد ارزیابی قرار گرفتند كه در دو آزمایش هیچ رویانی بدست نیامد، اما در آزمایش آخر، از 36 پتری‎دیش كشت شده حدود 20 رویان حاصل شد و رقم Bounty در رویان زایی و باززایی گیاه، به عنوان بهترین ژنوتیپ شناخته شد. در تحقیق دیگر ( خنجی ، 1380 )، پاسخ به كشت میكروسپورهای جدا شده كلزا در یك رقم بهاره ( Global ) و دو رقم پاییزه ( Okapi و Colvert ) مورد بررسی قرار گرفت. رقم Global به عنوان بهترین رقم در بین ارقام استفاده شده از نظر پاسخ دهی به كشت میكروسپور كلزا شناخته شد و در هر پتری‎دیش كشت شده، حدود 22% رویان بدست آمد. در تحقیق دیگر ( عبدالهی ، 1381 )، اثر تراکم، اثر شوک حرارتی و اثر تعویض محیط کشت بر روی رویان زایی، واثر اندازه های مختلف رویان بر روی باززایی گیاه در رقم بهاره کلزا ( Global ) مطالعه شد. در این تحقیق، بالاترین میزان رویان زایی در تراکم 40000 میكروسپور در هر میلی‌لیتر محیط كشت بدست آمد. تعویض محیط كشت، میزان رویان زایی میكروسپورهای کلزا را در تراكم های مختلف میكروسپور افزایش داد و رویانهای5 میلیمتری، بهترین باززایی را نشان دادند. در تحقیق دیگر ( حبیبی ، 1382 )، اثر حجمهای مختلف محیط کشت بر روی رویان زایی و اثر شوک حرارتی و زغال فعال بر روی باززایی گیاه رقم بهاره کلزا ( PF ) مطالعه شد. در این تحقیق، بالاترین میزان رویان ‌زایی در پتری‌دیشهایی با قطر cm 10 و حجمهای محیط كشت ml 5/12 و ml 10 بدست آمد. همچنین مقایسه میانگین اثر غلظتهای مختلف زغال فعال در محیط کشت باززایی بر روی درصد تشكیل گیاهچه‌های طبیعی نشان ‌داد، كه غلظتهای مختلف زغال فعال در سطح 5% با هم اختلاف معنی‌داری را نشان می‌دهند، بطوریكه میزان l-1 g 125/0 زغال فعال با تولید 40% گیاهچه كاملاً طبیعی، در گروه a قرار گرفت .

در این تحقیق سعی بر این است تا شرایط برای باززایی گیاهان حاصل از رویانهای بدست آمده از میكروسپورها بهینه ‎سازی شود، برای این منظور اثرات مختلف شوكهای سرمائی و نیز آبگیری رویانها و اثر استفاده از كاغذ صافی مورد آزمایش و مطالعه قرار گرفت ، تیمار آبگیری رویانها با تسریع در بلوغ رویانها ( Wang et al., 2002 ) ، درصد باززایی گیاهان را افزایش می دهند. در ارتباط با مطالعه اثرشوكهای سرمائی، سرمای هوا نیز می تواند بر روی تبدیل رویان به گیاه موثر باشد.

در هنگام انجام این تحقیق سوالهائی از قبیل سوالات ذیل مطرح بودندکه پاسخ به آنها به تفصیل در قسمت مربوطه آورده شده است .

1- آیا اعمال شوكهای سرمائی می‎تواند اثر معنی داری بردرصد باززایی گیاهان کلزای مورد مطالعه داشته باشد ؟

2- آیا استفاده از كاغذ صافی می‎تواند اثر معنی داری روی درصد باززایی گیاهان کلزای مورد مطالعه داشته باشد؟

3- آیا اثر تراكمهای مختلف میكروسپورها بر روی جنین زائی میكروسپورهای كلزا اثر معنی داری دارد؟

4- آیا باززائی گیاه سبز در جنین هائی با اندازه های مختلف حاصل از كشت میكروسپورهای كلزا با هم تفاوت معنی داری دارند؟

بوجود آمده است. B.oleracea وB.rapa های كلزا گیاهی آلو تترا پلوئیدست.كه از تلاقی بین گونه

یكی از روشهای كشت میكروسپور كلزا و سپس باززایی جنینهای بدست آمده از كشت میكروسپور می باشد. دراین تحقیق که در سازمان انرژی اتمی اجرا شد مشخص گردید که استقاده از تیمارهای مختلف در میزان باززایی جنین ها موثر است. در آزمایش اول اثرتراكمهای مختلف ( ml20000 ml30000 وml 40000 ) میكروسپور بر روی جنین زایی میكروسپورهای كلزا در رقم گلوبال مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد كه هر سه تراكم در سطح 1%با هم اختلاف معنی داری دارند . تراكمml 40000 میكروسپور (باتولید 33/1031% جنین) بالاترین و تراكمml 20000 میكروسپور ( با تولید 72/137% جنین) پایین ترین گروه میزان جنین زایی را داشتند.درحالیکه تراکمml 30000 میکروسپوربا52/413جنین در گروه حدواسط قرارگرفت.درآزمایش دیگراثراندازه های مختلف جنین بر روی صفات باززایی جنینهای حاصل از کشت میکروسپورهای کلزا در رقم گلوبال موردمطالعه قرارگرفت که این صفات عبارت بودنداز: 1.تولیدنوساقه:که درجنینهای بزرگتر از 6میلیمتر دارای بیشترین مقدارست. 2.کالزایی برروی لپه:که اندازه های مختلف جنین در سطح 1% و 5% اختلاف معنی داری با هم ندارند. 3.تولیدبرگ:که در جنین های بزرگتر از 6 میلیمتردارای بیشترین مقدارست. 4.تولیدجوانه های نابجا:که درجنینهای 5 تا6 میلیمتری دارای بیشترین مقدارست. 5.ریشه زایی:که در سطح 1%دارای اختلاف معنی داری میباشد . در آزمایش دیگر مطالعه اثر استفاده از کاغذ صافی در میزان طول ریشه ارتفاع گیاهچه ودرصد تولید گیاهچه های نرمال در دو رقم گلوبال و آپشن مورد مطالعه قرار گرفت . نتایج حاصل از این آزمایش در میزان طول ریشه ارتفاع گیاهچه وتولید گیاهان نرمال بیانگر آنست که در رقم گلوبال در دو حالت با کاغذ و بدون کاغذ فیلتر نسبت به رقم آپشن دارای طول ریشه و ارتفاع گیاهچه بیشتری بودند . ولی در حالت اثر متقابل نوع رقم با کاغذ فیلتر دارای اختلاف معنی داری نبودند در آزمایش دیگر اثر استفاده از شوک سرمایی بر روی درصد تشکیل گیاهچه های طبیعی در دو رقم گلوبال و آپشن مورد مطالعه قرار گرفت . که در این آزمایش مشاهده شد که تشکیل گیاهچه های طبیعی در دمای 4 درجه به مدت 10 روز در دو رقم گلوبال و آپشن با95/55% دارای بیشترین مقدار تولید بودند.

– 1- مواد گیاهی

ارقام مورد استفاده در این آزمایش2 رقم گلوبال وآپشن از تیپهای بهاره ودوصفر می باشند و در چند سال اخیر کشت آنها در ایران رایج شده است.

3- 2- كشت بذور

بذور کلزا در داخل گلدانهایی با قطر cm25 كشت گردیدند. خاك مورد استفاده شامل دو قسمت خاك معمولی، یك قسمت خاك برگ، یك قسمت كود دامی، یك قسمت ماسه بود. در داخل هر گلدان 5 الی 6 بذر در قسمتهای مختلف گلدان كشت گردید و گلدانها پس از كشت بذور در داخل اتاقک رشد گروه اصلاح نباتات سازمان انرژی اتمی بخش كشاورزی هسته ای قرار گرفتند. دو هفته پس از سبز شدن بذور و اطمینان از رشد گیاهچه‌ها، در هر گلدان 2 بوته حفظ گردیده و بقیه حذف شدند.

3- 3- شرایط اتاق رشدin vivo

نور اتاق رشدی كه گلدانها در آن قرار داشتند با 6 لامپ 400 وات بخار سدیم تأمین می شد لامپها در ارتفاع 4/1 متری از سطح گلدانها قرار داشتند و شدت نور در اتاق رشد 30000 لوكس بود. از لحاظ فتوپریودی اتاق رشد روی 8/16 ساعت تاریكی و روشنائی و دمای روز و شب°C10/ °C15 تنظیم شده بود.

3- 4- مراقبت‌های زراعی

مراقبت‌های زراعی، شامل آبیاری، سم پاشی، محلول پاشی بود. برنامه آبیاری هر سه روز یكبار انجام گرفت. از نظر كنترل آفات و بیماریها یكی از آفاتی كه به وفور در فیتوترون دیده ‌شد شته بود كه جهت دفع آنها از دیازینون 2/1 در هزار و متاسیستوكس 1 در هزار استفاده گردید و برنامه سم پاشی در هر دوره رشد گیاهان 2 مرتبه انجام گرفت. یكی از كارهایی كه جهت جلوگیری از شیوع آفات و بیماریها انجام گرفت حذف برگهای زرد و مرده در قسمت تحتانی گیاه بود كه در هر هفته یك بار این عمل انجام ‌گرفت.به منظور تقویت گیاهان مادری از كودهای مغذی كامل استفاده گردید كه این كود به صورت محلول پاشی هر دو هفته یكبار روی برگ گیاهان اسپری شد.

3- 5- برداشت غنچه‌ها و تعیین مرحله مناسب میكروسپورها جهت جنین‌زایی

گیاهان كلزای بهاره پس از 35 ـ 45 روز از كشت به تدریج شروع به غنچه‌دهی كردند كه به منظور تعیین مرحله مناسب میكروسپورها جهت جنین‌زایی، یك آزمایش سیتولوژیكی روی غنچه‌ها انجام گرفت. بدین ترتیب كه غنچه هایی با اندازه‌های مختلف 2-1، 3-2، 4-3، 5-4 و 6-5 میلیمتر از گیاهان مختلف به طور تصادفی انتخاب شدند. پس از انتخاب غنچه‌ها با اندازه‌های فوق، از هر غنچه یك پرچم با پنس برداشته شد و روی لام قرار داده شد. سپس یك قطره استوكارمن 2% به آن اضافه گردید و با نوك سوزن پرچم را له كرده و دیواره و قسمتهای اضافی پرچم حذف گردید. سپس یك لامل روی آن قرار داده شد. و پس از تهیه نمونه از غنچه ها با اندازه های مختلف، نمونه‌ها در زیر میكروسكوپ از نظر سیتولوژیكی بررسی شدند و مرحله میكروسپور در هر نمونه تعیین گردید.

3- 6- محیط‌های كشت، ایزولاسیون و باززایی در كشت میكروسپورهای كلزا

3- 6- 1- محیط ایزولاسیون میكروسپورها

محیط جداسازی یا استخراج میكروسپورها میكروسپورها را از سایر قسمت‌های غنچه كه طی آسیاب شدن ایجاد می‌شوند، جدا می‌كند.محیط استخراج میكروسپورها در این آزمایش طبق یک پروتکل کانادایی تهیه گردید..(Fletcher et al., 1998) برای تهیه این محیط جداسازی g130 ساكاروز در داخل 1 لیتر آب حل گردید وpH محلول حاصل روی 6pH= تنظیم گردید. و پس از تهیه آن به مقدارml 150 در هر ارلن توزیع کرده و جهت استریل شدن در اتوكلا و با دمای °C121 و فشار 2/1 بار قرار گرفتند.محیط ایزولاسیون میكروسپورها پس از اتوكلاو شدن در دمای°C4 ، در داخل یخچال نگهداری شدند.

3- 6- 2- محیط كشت میكروسپورها

محیط كشت مورد استفاده در این آزمایش(Kott., 1998) NLN-13 می باشد كه میكروسپورهای استخراج شده در این محیط كشت می‌گردند. به منظور تهیه محیط كشت NLN-13 طبق پروتكل از محلولهای مادری تهیه شده به مقدار مورد نیاز برداشته شد و سپس g130 ساكاروز به آن اضافه گردید و حجم محلول به 1 لیتر رسانده شد ودر نهایتpH آن روی 6 تنظیم گردید.

3- 6- 3- استریل كردن محیط كشت میكروسپورهای كلزا

به خاطر حساس بودن بعضی ویتامین‌ها به گرمای اتوكلاو استریل كردن محیط كشت با دستگاه فیلتراستریلیزاسیون انجام گرفت. بدین ترتیب كه ابتدا فیلتری با سوراخ‌هایی به قطرµm 22/0 روی دستگاه نصب ‌گردید و سپس دستگاه فیلتراستریلیزاسیون در داخل فویل آلومینیم پیچیده شده و در دمای°C121 و فشار 2/1 بار استریل گردید. پس از عبور تمام محیط كشت از فیلتر، در حالی كه دستگاه روشن است درپوش لاستیكی طرف دیگر دستگاه را به آهستگی باز كرده و سپس پمپ خلاء خاموش می گردد. در این مرحله عمل فیلتراستریلیزسیون محیط كشت تمام می‌شود و محیط كشت داخل مخزن در داخل بطری‌های درب آبی استریل شده به میزانml 200 در هر بطری توزیع می‌گردد. بطری‌های حاوی محیط كشت استریل شده به مدت 3-2 روز در دمای اتاق قرار می گیرند و پس از اطمینان از استریل بودن آنها در داخل یخچال در دمای °C4 نگهداری می شوند.

3- 6- 4- محیط کشت باززایی برای جنین‌های حاصل از كشت میكروسپورهای كلزا

محیط کشت باززایی استفاده شده در این آزمایش، محیط حاویmgl-11/0 جیبرلیك اسید (kott et al., 1998) می باشد. بدین ترتیب كه برای تهیه یك لیتر محیط کشت باززایی پس از تهیه محلولهای مادری از جمله محلولهای مادری ماكروالمنت، میكروالمنت, محلول مادری ویتامین‌ها و محلول مادری یدید پتاسیم, از هر كدام مطابق پروتكل موجود به مقدار مورد نیاز برداشته شد و هورمون اسید جیبرلیك، اضافه گردیده سپس 2% ساكاروز وgl-18 آگار به محیط باززایی اضافه شد.

در نهایت حجم محلول به 1 لیتر رسانده شد وpH آن روی 7/5 تنظیم گردید و در دمای °C121 و فشار2/1 بار به مدت 20 دقیقه استریل گردید. پس از استریل كردن، محیط کشت باززایی در زیر لامنیارایرفلو در شرایط كاملاً استریل در پتری دیش‌های شیشه ای به ابعاد mm 15×100 توزیع گردید و تا زمان انتقال جنین‌ها، پتری دیش‌ها در داخل پلاستیک محافظ غذا پیچیده شدند و در داخل یخچال نگهداری شدند

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود کارآموزی میوه ها و سبزیجات گلخانه ای با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود کارآموزی میوه ها و سبزیجات گلخانه ای با word دارای 83 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود کارآموزی میوه ها و سبزیجات گلخانه ای با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود کارآموزی میوه ها و سبزیجات گلخانه ای با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود کارآموزی میوه ها و سبزیجات گلخانه ای با word :

اکولوژی درخت انگور

مقدمه

هر موجود زنده‌ای برای برخی از فرآورده‌ها و فرایندهای زیستی اساسی بطور انکارناپذیری به محیط زیست خود و بویژه به موجودات زنده دیگر وابسته است. لازمه بقا ، همبستگی گروهی است و بررسی چگونگی این همبستگیها مورد توجه دانش اکولوژی است. دانش اکولوژی مجموعه شناختهایی است که انسان درباره اثرات محیط بر روی موجودات زنده ، اثرات موجود زنده بر روی محیط و ارتباطات متقابل بین موجودات زنده دارد.

وقتی موجود زنده‌ای از لحاظ بوم شناسی مورد مطالعه قرار می‌گیرد، هدف این است که معلوم شود، چرا موجود مورد نظر در محیطهای خاص و تحت شرایط معینی زندگی می‌کند؟ شرایط محیطی چه اثراتی بر موجود زنده دارند؟ و موجود زنده به نوبه خود چه تحولاتی در محیط پدید می‌آورد؟ طبیعی است که خود انسان به عنوان یک موجود زنده ، متاثر از عوامل محیط و موثر بر روی عوامل طبیعت در چارچوپ مطالعات اکولوژی از توجه و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

دید کلی

انگور یا مو با نام علمی Vitis یکی از انواع گیاهان دو لپه‌ای می‌باشد. انگور یکی از مهمترین میوه‌هایی است که از زمانهای بسیار قدیم مورد استفاده بشر قرار گرفته است. بطورکلی ، دو نظریه متفاوت در مورد دیرینگی انگور وجود دارد. عده‌ای معتقدند که انگور ، حتی قبل از پیدایش غلات ، مورد استفاده بشر قرار گرفته است. انگور بطور وحشی و به مقدار فراوان در جنگلها وجود داشته و انسانهای نخستین از برگ و میوه آن بهره می‌جستند. انگور میوه‌ای است بهشتی که شامل ویتامینهای A , B ، C می‌باشد هچنین دارای مقداری منیزیم ، کلسیم ، آهن ، فسفر ، پتاسیم و آلبومین است. انگور یکی از میوه‌های ضد سرطان شناخته شده است و این به خاطر خواص ضد عفونی کنندگی آن است.

فیزیولوژی رشد و نمو انگور

تعریق

این عمل عبارت است از تبخیر مقدار فراوانی از آب بطور روزانه توسط برگهای انگور. عوامل محیطی موثر در میزان تبخیر از سطح برگ عبارتند از: شدت نور ، دما ، رطوبت و باد. نور و دما باعث افزایش تبخیر ولی رطوبت باعث پایین آمدن میزان تبخیر از سطح برگ می‌شود. جریان هوا و باد میزان تبخیر را افزایش می‌دهد.

جذب آب

تبخیر آب از سطح برگها ، باعث غلیظ‌تر شدن شیره یاخته‌ای شده و این غلظت شیرابه که از بالا به سوی ریشه ادامه می‌یابد، بوجود آورنده نیروی کشش است که باعث جذب آب به درون ریشه می‌شود. آب جذب شده، درون آوند چوبی به حرکت درآمده و از طریق آن به تمام یاخته‌ها می‌رسد. در مواردی که رطوبت هوا زیاد باشد آب بوسیله فشار اسمزی وارد ریشه می‌شود که با حالت اول یعنی کشش تبخیری تفاوت اندکی دارد.

اشک مو

فرایندی است که نحوه عمل آن ، کاملا شناخته نشده است. این فرایند غالبا بر براثر دیر هرس کردن در اوایل بهار روی می‌دهد. ریزش اشک مو تا چندین ادامه می‌یابد. در اشک مو ، هورمونهای گیاهی مانند سیتوکینین ، جیبرلین و به میزان اندکی قند و مواد کانی دیده می‌شود. ریزش اشک مو به دلیل فعالیت شدید ریشه می‌باشد.

جذب مواد کانی

تمام موادی که توسط گیاه از طریق ریشه جذب می‌شوند، ابتدا در آب به صورت محلول درمی‌آیند. جذب این مواد ، بوسیله تارهای کشنده‌ای که در انتهای ریشه قرار دارند صورت می‌گیرد. که پس از ورود یونهای مختلف ، از طریق ریشه به نقطه مصرف می‌رسد.

فتوسنتز

یکی از مهمترین پدیده فیزیولوژیکی در گیاه روی می‌دهد فرایند فتوسنتز است که طی آن مواد قندی در برگهای گیاه ساخته می‌شود. این مواد قندی هم مستقیما به مصرف گیاه می‌رسند. و هم برای تهیه موادی دیگر در داخل گیاه بکار می‌روند.

تنفس

در فرایند تنفس مواد قندی ، چربیها ، پروتئینها ، اسیدهای آلی و اسیدهای آمینه می‌سوزند و گاز کربنیک و انرژی تولید می‌کنند. به عنوان مثال هنگام رسیدن میوه انگور بر اثر عمل تنفس مقدار فراوانی از اسید مالیک و اسید تارتاریک می‌سوزد و از ترشی انگور کاسته می‌شود.

رشد

عمل رشد ناشی از تولید یاخته‌های جدید و بزرگ شدن آنها است. ناحیه تولید یاخته‌های جدید ، انتهای شاخه و ریشه است. آشکارترین شکل رشد ، طویل شدن شاخه‌ها است. به شکل بزرگ شدن یاخته ، رشد متفاوت بوده و بعضی از آنها فقط رشد طولی دارند و پاره‌ای دیگر رشد قطری. پس از رشد کامل ، یاخته‌ها از یکدیگر تمایز یافته و انواع بافتها را بوجود می‌آورند.

ارزش غذایی انگور

انگور از نظر ارزش غذایی و خواص بهداشتی ، دارای سودمندیهای بسیاری است. از مهمترین مواد قندی موجود در حبه‌های انگور تازه ، ساکارز ، گلوکز و دکستروز می‌باشد. از اسیدهای آلی اسید فرمیک ، اسید مالیک ، اسید سیتریک و اسید تارتاریک را می‌توان نام برد. نمک‌های کانی مانند آهک ، منیزیم ، آهن ، منگنز ، سیلیس وجود دارد. مقدار انرژی موجود در هر 100 گرم انگور تازه 67 کیلوکالری است.

مشخصات انواع انگور

انگورها را به 2 گروه می‌توان تقسیم کرد. یکی انگورهای کشمشی که برای تهیه سبزه و دیگر کشمش مورد استفاده قرار می‌گیرند. دیگری انگورهایی که غالبا دانه‌دار بوده و برای تهیه آب انگور به مصرف می‌رسند.

آفات و بیماریهای مو

سفیدک حقیقی و یا سطحی مو

این بیماری ، یکی از خطرناک‌ترین بیماریهای قارچی انگور در دنیا به شمار آمده و خسارات فراوانی را به بار آورد. مبدا اصلی آن آمریکا بوده و در حدودسال 1845 به اروپا و سپس کشورهای آسیایی سرایت کرده است.

سفیدک دروغین و یا داخلی مو

این بیماری در بیشتر کشورهای دنیا ، بویژه در مناطق مرطوب شیوع داشته و خسارات فراوانی را به بار می‌آورد.

بیماری لکه سیاه برگ مو

این بیماری بیشتر در مناطق آذربایجان شرقی و غربی ، کرج ، قزوین و نواحی مرطوب کشور شیوع داشته و هر ساله باعث وارد آمدن خسارات فراوانی به موکاران می‌شود.

بیماری پوسیدگی سفید ریشه مو

این بیماری بیشتر در مناطق موخیز نواحی نسبتا مرطوب که دارای خاکهای رسی غیرقابل نفوذ هستند به صورت ناحیه‌ای دیده می‌شوند. در ایران ، این بیماری در کرج ، قزوین و اصفهان دیده شده است.

خواص انگور

میوه بسیار مفیدی است که خاصیت قلیایی دارد و باعث قلیایی شدن خون می‌شود. و از این لحاظ هر کیلوی آن معادل یک لیتر آب معدنی است. به علت وجود مواد قندی زیاد انرژی‌زا است و حرارت بدن را تامین می‌کند. به علت داشتن پتاسیم مقوی قلب و یک داروی موثر برای کم خونی است زیرا دارای آهن ، منگنز و منزیم است. آب انگور در رژیم غذایی افراد چاق که بخواهند لاغر شوند زیاد مصرف می‌شود و به علت کم داشتن مواد چربی مانع افزایش وزن می‌شود.

انگور

درخت انگور با نام علمی Vitis vinifera از خانواده انگورسانان Vitaceae است. در این خانواده حدود 11 جنس و بیش از 600 گونه وجود دارد. مهمترین جنس این خانواده جنس انگور است. این گیاه حالت بوته‌ای و رونده دارد و دارای پیچک در مقابل بعضی از برگها می‌‌باشد.

انگور به نوع دانه دارو بی دانه تقسیم می‌شود هر یك از این دو نوع در رنگهای قرمز وسیاه وزرد و تقریبا سبز دیده میشوند این میوه در مناطقی كه حداكثر دمای ان بیش از 40 درجه سانتیگرادو حد اقل ان كمتر از 15 درجه زیر صفر نباشد بهتر رشد می‌‌كند برای كاشت بوته مو ابتدائ قلمه هائی از انرا در فصل بهار قبل از جوانه زدن ان در جائی بعنوان مخزن می‌‌كارند دربهار اینده كه دارای ریشه شده است از مخزن با احتیاط در می‌‌آورند وانرا در گودال های اماده شده به ردیف می‌‌كارند پس از كاشت انرا آب می‌‌دهند بوته جدید با گرم شدن هواباید هر 5 روز یا هر هفته اب داده شود این بوته بعد از چهار سال بار می‌‌اورد و در ده سالگی باران كامل خواهد شد یك بوته كامل میتوا ند بیش از دویست كیلو انگور بیاورد بوته مو را بعد از چهار ساله شدن هرز میكنند یعنی شاخهای فرعی و دراز یا شاخهای ضعیف انرا می‌‌برند تاهم فرصت رشد به شاخها قوی تر داده باشند وهم مقدار بار انرا تحت كنترل دراورند وكیفیت بار انرا بالا ببرند بوته مو رامی توان روی زمین یا در حال تكیه بر چیزی بالا تر از خاك وزمین قرار داد محل كشت موهائی كه روی زمین قرار گرفته است با بیل شخم می‌‌زنند تا علفهای موجود كه در فصل بهار می‌‌روید از بین برده شود زیرا این علفها می‌توانند به بوته مو وبار ان اسیب وارد كنند بعلاوه باشخم كردن زیر مو نفوذ اب برای رسیدن بریشه راحتر انجام می‌‌پذیرد نوع بی دانه وكشمشی انگور از نظر شیرینی بهترین ان است البته انواع دانه دار بخاطر درشتی انها از شكل بسیار زیبا برخوردار هستند.

اکولوژی درخت گردو

هر موجود زنده‌ای برای برخی از فرآورده‌ها و فرایندهای زیستی اساسی بطور انکارناپذیری به محیط زیست خود و بویژه به موجودات زنده دیگر وابسته است. لازمه بقا ، همبستگی گروهی است و بررسی چگونگی این همبستگیها مورد توجه دانش اکولوژی است. دانش اکولوژی مجموعه شناختهایی است که انسان درباره اثرات محیط بر روی موجودات زنده ، اثرات موجود زنده بر روی محیط و ارتباطات متقابل بین موجودات زنده دارد.

وقتی موجود زنده‌ای از لحاظ بوم شناسی مورد مطالعه قرار می‌گیرد، هدف این است که معلوم شود، چرا موجود مورد نظر در محیطهای خاص و تحت شرایط معینی زندگی می‌کند؟ شرایط محیطی چه اثراتی بر موجود زنده دارند؟ و موجود زنده به نوبه خود چه تحولاتی در محیط پدید می‌آورد؟ طبیعی است که خود انسان به عنوان یک موجود زنده ، متاثر از عوامل محیط و موثر بر روی عوامل طبیعت در چارچوپ مطالعات اکولوژی از توجه و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

كلیات گیاه شناسی

گردو در ختی است زیبا وسایه افكن كه بعنوان درخت زینتی بكار می رود . این درخت در مناطق معتدل دنیا رشد و پرورش می یابد .

گلهای نر و ماده روی یك پایه قرار دارند سنبله گلهای نر بصورت آویخته است ولی گلهای ماده آن بوضع قائم روی شاخه قرار درد .

میوه گردو ، گرد و در دارون مغز قرار درد و در فاصله های پدره های نازكی قرار گرفته است . قشری كه روی مغز گردو است سبز رنگ و كمی گوشتی می باشد

درخت گردو هنگامیكه به سن بیست سالگی می رسد شروع به میوه دادن می كند و بلاترین باروری خود را در سنین پنجاه سالگی درد .

از تمام قسمتهای درخت گردو استفاده طبی به عمل می آید .

تركیبات شیمیایی:

مغز گردو دارای چند اسید آلی ، مقدر كمی اسانس ، اگزالات آهك و ویتامینهای A,B,C,D,E می باشد . همچنین مغز گردو دارای مقدر كمی ( 12%) ارسنیك است .

برگ درخت گردو دارای 3 درصد اینوژیت ، اسید الاژیك ، اسید گالیك و اسانسی با بوی مخصوص و مقدری پارافین ، تانن ، مواد چرب و املاح معدنی مانند كلسیم ، پتاسیم ، منیزیوم ، باریوم و همچنین كاروتن است .

پوسته گوشتدار میوه سبز گردو دارای امولسیون ، قند و اسیدهای آلی مانند اسید سیتریك ، اسید مالیك ، فسفاتها و اگزالات كلسیم است .

عصاره برگ درخت گردو خاصیت میكروب كشی و باكتری كشی درد .

در صد گرم مغز گردو خام و خشك مواد زیر موجود است

آب 3/5 گرم

پروتئین 14/8 گرم

مواد چربی 65 گرم

مواد نشاسته ای 13 گرم

كلسیم 100 میلی گرم

فسفر 380 میلی گرم

آهن 3 میلی گرم

سدیم 2 میلی گرم

پتاسیم 50 میلی گرم

ویتامین آ 30 واحد

ویتامین ب 1 0/35 میلی گرم

ویتامین ب 2 0/12 میلی گرم

ویتامین ب 3 1 میلی گرم

ویتامین ث 2 میلی گرم

گرنام گردو به هر گونه درخت از رده Juglans که به خانواده گردوها یا Juglandaceae تعلق دارد اطلاق می شود. آنها درختانی برگریز هستند به ارتفاع 45-10 متر، با برگهای شانه ای به طول 90-20 سانتیمتر، تعداد 25-5 برگچه و جوانه ها دارای درونه حفره دار هستند که این ویژگی در همه (Pterocarya) Wingnut مشترک است بجز گردوهای آمریکایی (Carya) در همین خانواده.

شاید معروف ترین اعضای این رده گردوی سیاه (Juglans nigra) متعلق به شرق آمریکای شمالی و گردوی ایرانی یا معمولی (Juglans regia) که بومی بالکان در جنوب شرقی اروپا، مرکز و جنوب غربی آسیا تا هیمالایا و جنوب غربی چین است، باشد. گردوی معمولی را درآمریکا اغلب ولی به صورت نادرست گردوی انگلیسی می نامند. (این گونه بومی انگلیسی نیست).

این دو گونه از نظر چوب قابل توجهی که دارند دارای اهمیت می باشند. گریبانه های گردو به علت دارا بودن مقدار زیادی رنگ زرد – قهوه ای، منبع مهمی برای رنگ به شمار می رود.

دانه تمامی گونه هایی که در بالا به آنها اشاره شد و سایر گونه ها، خوراکی هستند اما گردوهایی که در فروشگاهها موچود می باشند از نوع گردوی ایرانی هستند. نوع باغی که به جهت پوسته های نازک مغز . پایداری در مناطق معتدله انتخاب گشت را گاهاً گردوی کارپات می نامند. گردو سرشار از روغن است و بصورت گسترده هم به شکل تازه و هم در غذا خورده می شود. آنها را باید در مکانهای خشک و خنک نگهداری کرد چون در شرایط گرم در مدت چند هفته- مخصوصاً بعد از کندن پوسته آن، فاسد می شوند.

گردو آمریکایی

این گردو بومی آمریکای شمالی است و زمانی، منبع غذای مقوی برای سرخپوستان آمریکای جنوبی بوده است. در کشور آمریکا از آن در تهیه انواع کیک و نان استفاده می شود. گردو آمریکایی منبع انواع ویتامین و مواد معدنی، بویژه ویتامین A))،((B و E، کلسیم، فسفر، منیزیم، روی و پتاسیم است.

خواص گردو:

گردو از دوران ما قبل تاریخ وجود داشته است. در قرون وسطی اعتقاد بر این بود که گردو سر درد را معالجه می کند حتی شواهد دال بر وجود یک باغ گردوی بسیار زیبا در باغهای معلق بابل وجود دارد. گردو هم به صورت خشکبار و هم به صورت تازه و خورده می شود و از آن در تهیه برخی از غذاها استفاده می شود. گردو منبع خوبی از فسفر، پتاسیم، منیزیم، پروتئین و ویتامین E است.

دو گِردو (نام علمی: جنس Juglans) درختی است گلدار (Magnoliophyta) از رده دولپه‌ای‌ها (Magnoliopsida)، از تیره درختان توس (Fagales) خانواده گردوها (Juglandaceae).

نام گردو به هر گونه درخت از خانواده گردو اطلاق می‌شود. آنها درختانی برگریز هستند به ارتفاع 45-10 متر، با برگهای شانه‌ای به طول 90-20 سانتیمتر، تعداد 25-5 برگچه و جوانه‌ها دارای درونه حفره دار هستند که این ویژگی در همه بال‌میوه‌ای‌ها (Pterocarya) مشترک است بجز گردوهای امریکایی (Carya) در همین خانواده.

شاید معروف‌ترین اعضای این رده گردوی سیاه (Juglans nigra) متعلق به شرق امریکای شمالی و گردوی ایرانی یا معمولی (Juglans regia) که بومی بالکان در جنوب شرقی اروپا، مرکز و جنوب غربی آسیا تا هیمالایا و جنوب غربی چین است، باشد. گردوی معمولی را درامریکا اغلب ولی به صورت نادرست گردوی انگلیسی می‌‌نامند. (این گونه بومی انگلیسی نیست).

این دو گونه از نظر چوب قابل توجهی که دارند دارای اهمیت می‌‌باشند. گریبانه‌های گردو به علت دارا بودن مقدار زیادی رنگ زرد – قهوه ای، منبع مهمی برای رنگ به شمار می‌رود.

دانه تمامی گونه‌هایی که در بالا به آنها اشاره شد و سایر گونه ها، خوراکی هستند اما گردوهایی که در فروشگاهها موچود می‌‌باشند از نوع گردوی ایرانی هستند. نوع باغی که به جهت پوسته‌های نازک مغز. پایداری در مناطق معتدله انتخاب گشت را گهگاه گردوی کارپات می‌‌نامند. گردو سرشار از روغن است و بصورت گسترده هم به شکل تازه و هم در غذا خورده می‌شود. آنها را باید در مکانهای خشک و خنک نگهداری کرد چون در شرایط گرم در مدت چند هفته- بویژه پس از کندن پوسته آن، فاسد می‌شوند.

گردوی امریکایی

این گردو بومی امریکای شمالی است و زمانی، منبع غذای مقوی برای سرخپوستان امریکای جنوبی بوده است. در کشور امریکا از آن در تهیه انواع کیک و نان استفاده می‌شود. گردو امریکایی منبع انواع ویتامین و مواد معدنی، بویژه ویتامین A))،((B و E، کلسیم، فسفر، منیزیم، روی و پتاسیم است.

خواص گردو

گردو از دوران ما قبل تاریخ وجود داشته است. در قرون وسطی اعتقاد بر این بود که گردو سر درد را معالجه می‌کند حتی شواهد دال بر وجود یک باغ گردوی بسیار زیبا در باغهای معلق بابل وجود دارد. گردو هم به صورت خشکبار و هم به صورت تازه و خورده می‌شود و از آن در تهیه برخی از غذاها استفاده می‌شود. گردو منبع خوبی از فسفر، پتاسیم، منیزیم، پروتئین و ویتامین E است.

از معروفترین مناطق کشت گردو در ایران منطقه تفرش در استان مرکزی است .

خواص درخت گردو

گردو درخت زیبایی است كه ارتفاع آن میتواندبه 2 متر برسد.مغز گردو دارای پروتئین،قند ،آب وویتامین ،املاح معدنی و همچنین مواد چربی است . مقدار فسفر موجود در گردو با ماهی و برنج و حتی تخم مرغ نیز برابری میكند . برگ و پوست گردو مقوی و تصفیه كننده خون است . برگها و پوست آن بخصوص بخاطر مادهءتلخ و تانن آن در مداوای بیماریهای جلدی و خنازیر مفید واقع می شوند . مهمترین خواص گردو : درمان ورم روده و معده: 15 تا 20 گرم برگ گردو را به مدت ده دقیقه در یك لیتر آب جوش دم كنید ،برای ورم معده و روده . به به عنوان كرم كش 3 فنجان در روز از این دم كرده را بنوشید . درمان خستگی و ورم : دم كردهء50 گرم برگ گردو در یك لیتر آب را در آب وان بریزید این حمام آرام بخش خستگی ست و ورم را بر طرف می كند همچنین در مورد مداوای سرمازدگی و بیماریهای پوستی تجویز میشود . درمان ورم لثه ولوزه : دمكردهء فوق را به میزان حجمش با آب رقیق كنید و آنرا غرغره كنید تا ورم لثه و لوزه شما درمان شود . درمان كم خونی : جوشانده برگ یا پوست سبزگردو برابر تجویز فوق درمان كم خونی و ضعف است . 20 تا 30 گرم از پوست سبز گردو یا خشك آن را در یك لیتر آب به مدت یك ربع بجوشانید و صاف كنید و قبل از هر وعده غذا یك فنجان از آن را بنوشید .

زیان گردو :

به هیچ وجه نباید در خوردن گردو افراط و از پنج عدد در روز بیشترمصرف بشود زیرابرای سلامتی زیان آور است . درضمن لثه ها و زبان و گلو را می آزارد. كسانی كه ناراحتی معده و كبد دارند نباید گردو بخورند. افراد چاق نیز باید از آن پرهیز كنند. خوابیدن در زیر درخت گردو به علت صدور فراوان گاز كربنیك در شب خطر ناك است.

گردو یكی از اعضای خانواده ژوگلانداسه است. شمار اعضای این خانواده به 600 گونه می رسد كه 20 تای آنها در جنس ژوگلانس یا گردو قرار می گیرند. فندوقه های تمامی اعضای این جنس خوردنی است اما هیچ یك از آنها به اندازه گردوی ایرانی یا ژوگلانس رژیا به لحاظ اقتصادی ارزشمند نیستند. تمام اعضای تیره گردو در نیمكره شمالی انتشار دارند و هیچ نمونه ای از آنها در آفریقا نمی روید. انواع گردو از یونان و آسیای صغیر تا لبنان و ایران پراكنده اند و در سرتاسر هندوكش تا هیمالیا و كشمیر به وفور یافت می شوند. برخی از اقسام آن نیز بومی شمال، مركز و جنوب
آمریكا و اروپاست. طبق شواهد گیاه گردو (Juglans regia ) كه دارای ارزش اقتصادی بسیاری است، بومی ایران است. این گیاه علاوه بر داشتن میوه های ارزشمند، دارای چوب كاملاً صنعتی است و در اغلب نقاط معتدله و معتدله سرد ایران كاشته شده وگاهی در مناطق جنگلی شمال ایران به صورت خودروی نیز دیده می شود.
از آنجایی كه گیاه گردو در اغلب نقاط ایران پراكنده است، اسامی محلی بسیاری برای آن وجود دارد كه عبارتند از جوز، گوز، چارمغز، گردكان، اقوز، آقوزدار، قز، جویز، جویزه و چوئس.

طبق نوشته های پلنی گردو از ایران وارد ایتالیا شد رومیان كشت آن را در سرتاسر جنوب اروپا متداول ساختند. این گیاه توسط مهاجران انگلیسی به آمریكا راه یافت و درآن جا نیز مورد توجه قرار گرفت. به طوریكه امروزه، ایالات متحده آمریكا بزرگترین تولیدكننده گردوی جهان است.

نام انگلیسی گردو (WALNUT ) از نام ژرمنی (WALNUSS) مشتق شده است. طبق افسانه ای در دوران «عصر طلایی» انسان ها روی میوه های بلوط و خدایان روی میوه های گردو می زیستند؛ از این رو گیاه گردو (ژوگلانس)، Jovis glans ، یا میوه ژوپیتر نامیده شد.

توصیف گیاهشناسی

گردو درختی تك پایه، بلند، دارای برگ های مركب شانه ای با برگچه های وسیع، بدون گوشوارك و پوشیده از كرك ها منشعب است. در محل رگبرگ ها معمولاً فرو رفتگی های غارمانند یا گریپت دیده می شود كه از كرك های فراوان پوشیده است. گل ها تك جنسی اند هر دو گل نر و ماده بر روی یك درخت قرار می گیرند. سنبله یا شاتون نر همیشه در شاخه های سال گذشته در كنار یا محل برگ های افتاده، به طور آویخته ظاهر می شود. گل های نر دارای پوشش 3 تا 4 قطعه ای با 10 تا 40 پرچم است كه در وسط آنها معمولاً آثار یك مادگی كه نشانه تك جنسی شدن گل و تبدیل آن از گل هرما فرودیت به یك گل نر است ملاحظه می شود. سنبله یا شاتون ماده حالت ایستاده دارد و همیشه در انتهای شاخه بهاره ظاهر می شود و دارای 2 تا 4 گل است. گل های ماده دارای پوششی از قطعات كوچك چسبیده به برگه و برگك است و از سوی دیگر به تخمدان متصل می شود. كلاله دو تایی و كاملاً گسترده است. گرده افشانی به وسیله باد انجام می شود و لقاح نیز به روش شالازوگامی صورت می گیرد. میوه شفت با میان بر گوشتی و درون بر به سختی چوبی شده و استخوانی است كه هنگام رویش دانه در اثر یك شكاف طولی حلقوی به صورت دو كفه از هم باز می شود . مهمترین ماده موجود در گردو مانند تمام فندقه های دیگر نیوسین یا ژوگلان است. مغز گردو نیز سرشار از روغن، موسیلاژ، آلبومین، مواد معدنی، سلولز و آب است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود اهمیت کشاورزی در زندگی انسان با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود اهمیت کشاورزی در زندگی انسان با word دارای 40 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود اهمیت کشاورزی در زندگی انسان با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود اهمیت کشاورزی در زندگی انسان با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود اهمیت کشاورزی در زندگی انسان با word :

چکیده:

لوبیا سفید دارای یک ریشه ی اصلی راست و ریشه های فرعی فراوان است و بر اثر تلقیح گل میوه آن که به صورت غلاف یا نیام می باشد به وجود می آید . نیام نارس آن را به صورت سبز مصرف می کنند . لوبیا سبز جزء گیاهان فصل گرم محسوب می شود و نسبت به سرها و یخبندان کاملاً حساس است . بهترین دما برای رشد 15 -30 درجه سانتی گراد است . طرح روی یک رقم لوبیا سان سیت در مزرعه ی دانشگاه درطی مدت 3 ماه انجام می گرفت . در ابتدا آماده سازی خاک انجام گرفت . لوبیا سبز در هر نوع خاک رشد می کند . بهترین خاک ، خاکهای رسی – شنی می باشد . با PH = 5/5 – 5/6 . کودهای شیمیایی فسفرو پتاسیم قبل از کشت به زمین اضافه می شود . زمین به صورت مربع m216 است و کرت بندی صورت می گیرد این آزمایش در قالب طرح بلوک های تصادفی است . فاصله ی ردیف ها در کرت از هم cm 30 و عمق کاشت cm 4 است . در روز 9/4/86 بذرها کاشته شد .

فاصله بوته روی خاک

4D

CM 25

3D

CM 20

2D

CM 15

1D

CM 10

4D

CM 25

3D

CM 20

1D

CM 10

2D

CM 15

1D

CM 10

2D

CM 15

3D

CM 20

4D

CM 25

3D

CM 15

3D

CM 20

4D

CM 25

1D

CM 10

تکرار 1

تکرار 2

تکرار 3

تکرار 4

برداشت اول در تاریخ 20/5/86 انجام شد و پس از برداشت محصول وزن شد .

تکرار1 kg 844/2 ، تکرار 2 kg 320/2، تکرار 3 kg 052/3 ، تکرار4 kg 616/3 ، وزن کل : kg 832/11

برداشت دوم در تاریخ 14/6/86 انجام شد .

تکرار1 kg 509/2 ، تکرار2 kg 432/2 ، تکرار3 kg 085/2 ، تکرار4 kg 311/2 ، وزن کل : kg 337/9

برداشت سوم در تاریخ 29/6/86 انجام شد .

تکرار1 kg 437 ، تکرار2 kg 436 ، تکرار3 kg 290 ، تکرار4 kg 2/302 ، وزن کل : kg 429/1

مقدمه :

جمعیت دنیا از اوایل قرن بیستم با شتاب زیادی رو به فزونی گذاشته پیوسته زمین های آباد کشاورزی و باغات و نیز جنگل ها و مراتع توسط انسان برای تهیه ی سرپناه ، جاده ، کارخانه و سایر تأسیسات مورد نیاز دست خوش ویرانی گردیده است . از میان رفتن زمین های کشاورزی در واقع باعث افت تولید مواد غذایی شده ، و در نتیجه انسان روز به روز گرسنه تر و فقیر تر می شود .

نیاز روزانه ی انرژی انسان 2800 کیلو کالری می باشد . در کشورهای پیشرفته مصرف روزانه ی کالری 3500 و در کشور های جهان سوم این میزان 200 کیلو کالری برای هرنفر در روز می رسد . بررسی ها ی آماری نشان داده که در بخش هایی ازجهان که معمولاٌ دنیای در حال توسعه نامیده می شود و 3/2 کل جمعیت دنیا را تشکیل می دهدعلائم تغذیه ناقص وجود دارد / به طور متوسط رژیم غذایی خصوصاً در جهان سوم بیشتر نشاسته است و از محصولاتی مانند برنج، گندم ، ذرت ، سورگوم ، ارزن و همچنین گیاهان غده ای مثل سیب زمینی و غیره استفاده می شود .

از گیاهان از پروتئین غنی نبوده و کمبود پروتئین در تغذیه میلیون ها انسان در کشورهای فوق مشکلی حاوی باشد پروتئین یکی از مواد عمده ی غذایی در تغذیه ی انسان و جانوران محسوب می شود و از دو منبع گیاهی و حیوانی قابل دسترسی ایت . میزان پروتئین در منبع گیاهی است . برای مثال : پروتئین موجود در پنیر 25 درصد ، گوشت تازه 15 تا 20 ، ماهی 10 تا 15 ،تخم مرغ 13 ، شیر 3/3 و کره 6/0 در صداست . در حالی که پروتئین موجود در نخود خشک 25 ، باقلاع 4/23 ،لوبیای خشک 22 ، گندم 14 ، برنج 8 و سیب زمینی 2 درصد است . از مقایسه و میزان پروتئین بالا ، اهمیت پروتئین گیاهی و به خصوص پروتئین موجود در دانه ی حبوبات روشن می شود . هرچند باید اشاره نمود که پروتئین های موجود در غذاهای حیوانی به علت داشتن تعداد و مقدار اسید آمینه های بیشتر، با ارزش تر از پروتئین های گیاهی می باشد اما باید اشاره نمود که پروتئین های گیاهی اساس تولید پروتئین هیای حیوانی از قبیل گوشت قرمز ، مرغ ، ماهی ، شیر و تخممرغ می باشند . لذا در کشورهایی که به دلایل اقتصادی گوشت و فراورده های دامی را کم مصرف کرده و یا به دلایل مذهبی مصرف نمی کنند ، حبوبات می توانند منبع عمده ی تهیه ی این ماده غذایی ( پروتئین ) باشند . علاوه بر این حبوبات نه تنها غذای اصلی مردم را از نقطه نظر تغذیه ای کامل می کنند ، بلکه رژیم غذایی را نیز متنوع می سازند .

حبوبات علاوه بر تأمین پروتئین به علت یک ویژگی که تقریباً خاص گیاهان خانواده بقولات است ، یعنی وجود باکتری های تثبیت کننده ی ازت اتمسفر روی ریشه ، در حاصل خیزی خاک مؤثرند و هر ساله مقادیر زیادی ازت بعد از برداشت این محصولات به خاک افزوده می شود . سایر قسمتهای بعضی از گیاهان گلوم مانند برگ ، ساقه ، گل ، غلاف ها ینارس و غده ها به عنوان غذای انسان ، دام و کود سبز برای تقویت و بهبود وضع فیزیکی خاک می توانند مورد استفاده قرار گیرند حبوبات از نظر انبار و نگهداری دفتر به بعضی محصولات زراعی مناسب تر بوده و آسیب پذیری کمتری در برابر حشرات و آفات انباری دارند و بدین جهت می توان آنها را برای مدت نسبتاً طولانی تری ذخیره نمود ، البته طبق تحقیقاتی که انجام شده گفت در میان حبوبات باقلا بدلیل هجوم سوسک انباری باقلا ( rufi manus brochus ) حساس بودن این آفت نسبت به نگهداری در شرایط نامناسب انبار استثنا بوده و جزء گیاهان حساس از نظر انبار داری به حساب می آید . این آفت نه تنها به باقلا بلکه به سایر حبوبات مانند نخود ، لوبیا محله کرده و از دانه های آن تغذیه می کند .

حبوبات با داشتن 18تا 32درصد پروتئین در دانه نقش بسیار مهمی در زندگی انسان دارند هرچند که این گیاهان مانند غلات به عنوان مایه حیات آدمی نیستند . مانند برنج ، غذای واحد محسوب نمی شوند و یا مانند گوشت به ذائقه انسان خوش نمی آیند اما به دلیل اینکه از پروتئین غنی می باشند ، می توانند در کشورهای فقیر و به اصطلاح جهان سوم جانشین نسبتاً خوبی برای پروتئین های حیوانی به حساب می آیند .

غذاهایی که حاوی پروتئین حیوانی هستند مانند گوشت قرمز ، مرغ ، ماهی ، تخم مرغ ، شیر ، پنیر و غیره به دلیل گرانی قیمت در کشورهای فقیر کمتر در دسترس همگان قرار دارد . در حالی که محصولات خانواده بقولات با هزینه ی بسیارکمتر نسبت به مواد پروتئینی حیوانی در این مناطق قابل دسترسی هستند . لازم به ذکر است که پروتئین های گیاهی نه تنها از نظر ذائقه کمتر مورد پسند مردم هستند بلکه از نظر تعداد و مقدار اسید ، آمینه های ضروری نیز نسبت به پروتئین های حیوانی در رتبه ی پایین تری قرار دارند . اما به هر حال تا حدود زیادی می توانند جبران کمبود پروتئین حیوانی را بنمایند .

در میان حبوبات لوبیا جایگاه ویژه ای دارد ، دانه ی لوبیا بین 20 تا 25 درصد پروتئین و 50 تا 56 درصد کربو هیدرات دارد . دانه ی لوبیا به صورت کنسرو و خوراک لوبیا و مخلوط با غذاایی مانن انواع خورشت ، مصرف می شوند . علوفه ی لوبیا و کاه و کلشن باقی مانده از کشت آن سرشار از پروتئین بوده و جهت تغذیه دام ها استفاده می شود .

لوبیا با داشتن ریشه ی قوی باعث پوک شدن خاک زراعی شده و نفوذ پذیری خاک های سنگین را افزایش می دهد . علاوه بر این وجود غده ای تثبیت کننده ی ازت اتمسفری روی ریشه حبوبات و نیز لوبیا ازت هوا را در خاک تثبیت کرده و باعث تقویت خاک زراعی می شود . این امر علاوه بر اهمیت حبوبات در تغذیه انسان یکی از عوامل مهم توسعه ی کشت این محصولات در جهان می باشد . سطح زیر کشت حبوبات در جهان بیش 68 میلیون هکتار ، بیش از 24 میلیون در ایران 994 هزار هکتار است . و در استان لرستان 160 هزار هکتار می باشد . سطح زیر کشت انواع لوبیا در ایران 89 هزار هکتار و متوسط عملکرد آن 1570 کیلو گرم می باشد .

فصل دوم

شرح گیاه

آماده سازی خاک

سان سیت : نام رقم

Leguminosa : تیره بقولات

شرح گیاه :

گیاهی است یک ساله ، دارای یک ریشه ی اصلی راست و ریشه های فرعی فراوان ، در روی ریشه های کوچک لوبیا غده های قهوه ای رنگ نا منظم ، تثبیت کننده ی ازت قرار گرفته است . برگ های مرکب که از 3 جفت برگچه تشکیل شده اند با دمبرگ طولانی به طور متناوب روی ساقه ی آن قرار گرفته اند . ممکن است برگچه ها از کرک های ریز پوشیده شده باشند . برگهای لوبیا دارای گوشواره هستند . گلهایشان به صورت خوشه ای یا منفرد از جوانه های جانبی کنار برگها به وجود می آیند جام گلشن سفید یا ارغوانی می باشد .

و گل خود گشن است . بر اثر تلقیح گل میوه آن که به صورت غلاف یا نیام می باشد به وجود می آید . نیام آن بلند ، باریک و گاهی ممکن است خمیده باشد . در هر نیام تعداد 4 تا 12 عدد بذر وجود دارد . نیام نارس لوبیا به صورت سبز مصرف می شود و به آن snop beans می گویند . نیام ممکن است نخ دار و یا بدون نخ باشد . انواع نخ آن بخصوص زمانیکه به صورت نارس برداشت می شود بیشتر مورد توجه است و آن را string less bean می نامند . از نظر طول بوته لوبیا به دو دسته تقسیم می شود . دسته اول بالا رونده است به 1 تا 2 متر برسد . دسته دوم غیر بالا رونده . پا کوته Dwarf type می باشد ودر آن Bush beans می گویند . طول بوته در انواع پاکوتاه از 40 تا 50 cm تجاوز نمی کند . انواع بالارونده احتیاج به قیم دارند . و دارای رشد طولانی بوده ، از میزان محصول بالایی برخوردار می باشند . در حال حاضر بیش از چند صد رقم لوبیا سبز در دنیا کشت می شود و آن هارا از نظر عادت رشد ، رنگ گل ، اندازه گل ، شکل غلاف ، شکل و رنگ دانه تقسیم بندی می کنند

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی ریشه دهی در ارقام مختلف انگور با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی ریشه دهی در ارقام مختلف انگور با word دارای 76 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی ریشه دهی در ارقام مختلف انگور با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی ریشه دهی در ارقام مختلف انگور با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی ریشه دهی در ارقام مختلف انگور با word :

دانلود بررسی ریشه دهی در ارقام مختلف انگور با word
فهرست

عنوان صفحه

تاریخچه ارزش اقتصادى و غذایى انگور 1

گیاه شناسى انگور 10

ساختار اندام هاى مو 14

روشهاى تكثیر مو 31

انواع مختلف قلمه مو 36

طرز تهیه قلمه 40

كاشت قلمه 45

گزینش پیوندك 52

پیوندك انگیلیسى یا نیمانیم 56

آماده سازى پایه 57

شیوه اجراى پیوند ترصیعى 63

تأثیر پیوند بر تولید و كیفیت میوه 76

توافق پایه و انواع مختلف خاك 78

گزارش كار 80

شرح كار 80

جداول 87

نتیجه گیرى 96

منابع 97

تاریخچه و ارزش اقتصادی و غذایی انگور

اصل و دیرینگی انگور

انگور،یکی از مهمترین میوه هایی است از زمانهای بسیار قدیم مورد استفاده بشر قرار گرفته است. بطور کلی ،دو نظریه متفاوت در مورد دیرینگی انگور وجود دارد . عده ای از آگاهان معتقدند که انگور،حتی پیش از پیدایی غلات ،مورد استفاده بشر قرار گرفته است انگور،بطور وحشی و به مقداری فراوان در جنگلها وجود داشته و انسانهای نخستین،از برگ و میوه آن بهره می جستند. عده ای دیگر دیرینگی انگور را در حدود 6تا7 هزار سال تخمین می زنند. بر طبق روایات موجود ،حضرت نوح (ع)نخستی کسی بود که به پرورش انگور پرداخت. در نگاره های موزائیکهای مصری که به 3500سال پیش از میلاد تعلق داشته و به دوران سلطه فنیقی ها و آشوری ها بر مصر مربوط می شوند،می توان چگونگی کاشت و پرورش تاک را بطور کامل مشاهده کرد . در دوران سلطنت ها موراپی 1 پادشاه بابل ( 1728 -1686پیش از میلاد ) تاکستانها ی فراوانی در منطقه ای پهناور بین رودخانه های دجله و فرات وجود داشته است که بطور مصنوعی آبیاری می شده اند . و بر طبق نظریه ی مورخین شخصی به نام سایبولد 2، بذر انگور های کاشته شده را از منطقه ای نا معلوم ، به جنوب آرارات و شرق دجله ( تقریبا منطقه ی آذربایجان و کردستان ) آورد .

پرورش انگور در آسیای صغیر از حدود 2000 تا 2500 سال پیش از میلاد شروع شده و توسط مهاجرین از طریق دریای مدیترانه به کشورهای بالکان گسترش یافته است بر طبق نشانه های بدست آمده یونانیان در حدود هزار سال پیش از میلاد پرورش انگور را در کشور خود آغاز کردند .عدهای از آگاهان بر این عقیده اند که یونانیان شیوه ی پرورش و تولید انگور را از فنیقی ها که حدود 2 هزار سال پیش از میلاد در مصر می زیسته اند فراگرفته اند .در سال 600 پیش از میلاد پرورش انگور در فرانسه از شهر بندری مارسی 1 آغاز شده و کاشت آن به سوی شمال این کشور گسترش یافت . رومیان نیز در حدود 30 تا 50 سال پس از میلاد کشت انگور را در قسمتهای جنوبی آلمان آغاز کردند و مبدا تاریخی کاشت انگور در ایران متاسفانه بطور دقیق معلوم نیست .اما بر طبق نظر متخصصین کاشت انگور حداقل از 2 هزار سال پیش از میلاد در این کشور متداول بوده است . در مورد انگور حکایات داستانها و روایات بسیار فراوانی وجود دارد که اکثرا در زمینه ی استفاده از انگور برای تهیه ی شراب (دوران پیش از میلاد ) در منطقه ی آسیا صغیر روم و یونان قدیم بوده و بیانگر مصرف آن در بزمهای درباری لشکر کشی ها و جنگل های مختلف می باشند . این رسم در میان شاهان ایران و اطرافیانشان رواج داشته و بخشی از ادبیات منظوم منشور فارسی نیز به شراب و می گساری اختصاص یافته است که خمریات نامیده می شود . اما پس از ظهور اسلام در ایران کاشت و پرورش انگور بطور کلی برای تولید فرآورده های غیر الکلی مورد استفاده قرار گرفت.

ارزش اقتصادی انگور

انگور یکی از مهمترین میوه هایی است که از دیر باز تاکنون به مقدار زیادی و به اشکال مختلف مورد استفاده ی بشر قرار گرفته است.

بر طبق آمار سازمان بین المللی انگور در پاریس سطح زیر کشت انگور در سال 1910، برابر با 7 میلیون هکتار بود که تا سال 1987 نزدیک به 10 میلیون هکتار رسیده است .

تولید و پرورش انگور در قاره های مختلف ، به دلیل متفاوت بودن شرایط اقلیمی دارای سطوح زیر کشت گوناگونی است که به ترتیب اهمیت عبارتند از:

نام کشور میلیون هکتار درصد کل

اروپا 409/7 73

آسیا 476/1 3/14

آمریکا 516/0 15

آفریقا 458/0 6/3

از مهمترین کشورهای تولید کننده انگور ، می توان اسپانیا ( 1740000هکتار) ، ایتالیا ( 1406000هکتار ) ، فرانسه ( 1320000هکتار ) و شوروی ( 1203000هکتار ) را نام برد که جمعاً بیش از 55% از کل سطوح زیر کشت جهان را دربر می گیرند . در جدول شماره 1 سطح زیر کشت و مقدار کل تولید انگور برای مصارف تازه خوری ، کشمش و شراب سازی در کشورهای مختلف ، ارئه شده است .

در سال 1987 ، مقدار کل تولید انگور ( به استثنای کشمش ) در دنیا ، حدود 66میلیون و 990 هزار تن بوده که حدود 38 میلیون تن از این مقدار ، فقط در قاره اروپا تولید شده است . متاسفانه ، افزون بر 80% از میزان کل تولید انگور در دنیا ، در صنایع شراب سازی مورد استفاده قرار می گیرد و به همین دلیل ، در بسیاری از کشورهای تولید کننده انگور در قاره اروپا و آمریکا ، ارزش اقتصادی انگور فقط به تولید و تهیه شراب و دیگر فراورده های مشابه ، وابستگی دارد . در کشورهای مسلمان جهان ، انگور برای مصارف تازه خوری ، کشمش ، شیره و یا آب انگور ، تهیه شده و مورد استفاده قرار می گیرد .

میزان کل تولید انگور برای مصارف تازه خوری ، حدود 7 میلیون تن و میزان کل تولید کشمش دنیا در سال 1987 ، افزون بر 1 میلیون و 81 هزار تن می باشد.

سطح زیر کشت انگور در سال 1354 نسبت به سال 1353 حدود 16%افزایش نشان می دهد . مهمترین مراکز زیر کشت انگور در ایران استان مرکزی با 41 هزار هکتار (26% از کل کشور )استان فارس با 34988 هکتار استان خراسان با 30 هزار هکتار (19% از کل کشور ) و استان آذربایجان غربی با 20 هزار هکتار (12% از کل کشور ) می باشد .میزان تولید انگور نیز در سال 1354 نسبت به سال 1353 حدود 28% افزایش نشان می دهد .مهمترین مراکز تولید انگور نیز به ترتیب اهمیت عبارتند از:

استان مرکزی با 254 هزار تن ( 34%از کل کشور )خراسان با 140 هزار تن (18% از کل کشور ) و آذربایجان غربی با 84 هزار تن ( 11% از کل کشور ) تعداد کل بوته های مو در ایران در سال 1354 حدود 156 میلیون اصله تخمین زده شده و میانگین عملکرد انگور همین سال در سطح کشور برابر با 4725 کیلو در هکتار است.

ارزش غذایی انگور

انگور از نظر ارزش غذایی و خاص بهداشتی دارای سودمندی های بسیار ی است. میزان مواد و عناصر مختلف موجود در میوه ی انگور با توجه به نوع رقم شرایط محل کاشت و درجه رسیدگی حبه ی انگور کاملا متفاوت است .از مهمترین مواد قندی موجود در حبه ی انگور تازه ساکاروز، گلوکز، دکستروز واز اسیدهای آلی ، اسید فرمیک،اسید مالیک ، اسید سیتریک واسید تارتاریک را می توان نام برد . درآب انگور علاوه بر آب ، قند و اسید های مختلف ، 5/3 تا 4 گرم بی تارتارات پتاسیم و همچنین نمک های کانی مانند آهک منیزیم ، آهن ، منگنز و سیلیس وجود دارد . مقدار انرژی موجود در هر 100 گرم انگور تازه ، 67 کیلو کالری و در هر 100 گرم کشمش برابر با 268 کیلو کالری می باشد.

در مورد ارزش طبی انگور روایات و مطالب بسیاری وجود دارد که همگی بیانگر اثرات فوق العاده زیاد انگور از لحاظ بهبودی و درمان بیماریهای مختلف می باشد .

در کتاب طب النسی و الائمه نوشته ی سید محمود ده سرخی از قول رسول اکرم (ص) آمده است که :

بهترین طعام شما نان و بهترین میوه های شما انگور است .

از بین میوه ها انگور و خربزه را دوست دارم .

خرید و فروش من انگور و خربزه است.

انگور را دانه دانه بخورید که گوارا تر است.

در همین کتاب از حضرت صادق (ع) نقل شده است که :

چهار چیز است که از بهشت نازل شده است که یکی از آنان انگور است.

در حدیث دیگری آمده است : چون آب تمام شد و استخوان مردگان نمایان شد. حضرت نوح (ع) چون آنها را بدید سخت نا شکیبایی نمود و غمگین گشت خداوند وحی فرمود :

انگور سیاه بخور تا غمت زائل شود . از حضرت امیرالمومنین علی (علی) نیز نقل شده است که : بخورید سرکه که از انگور درست شده و آن کرم شکم بکشد .و همچنین: بخورید کشمش که صفرا را خاموش بلغم را ساکن و پی را محکم و خستگی را می برد و قلب را نیکو می کند .

بطوری که اشاره شد در مورد انگور و خواص طبی و موارد استفاده ی آن برای درمان بیماریهای مختلف گفته های فراوانی وجود دارد که در اینجا اثرات متفاوت قسمتها ی مختلف بوته ی انگور بطور مختصر شرح داده می شود . از برگ تازه مو در پخت غذا استفاده می شود .

دم کرده ی برگ خشک آن نیز به عنوان چای برای رفع بیماریهای نقرس یرقان اسهال و خون ریزی ها مورد استفاده قرار می گیرد.

از قطره های تراونده ی شاخه های انگور در اوائل فصل رویشی (اشک انگور ) برای درمان بیماریهای پوستی تب خال و دفع سنگهای کلیه استفاده می شود .

در کتاب سبزیها و میوه های شفا بخش ترجمه و نگارش م- نراقی چنین آمده است که: انگور املاح معدنی بدن را زیاد می کند ادرار می آورد و ملین است و برای کم خونی مسمومیت بدن در مقابل خستگی و یا سو تغذیه درد مفاصل رماتیسم و انسداد مجاری طحال و کبد و از بین بردن سنگ مثانه و کلیه ،مورد استفاده قرار می گیرد .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پاورپوینت بررسی کشت جنین با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 دانلود پاورپوینت بررسی کشت جنین با word دارای 19 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت دانلود پاورپوینت بررسی کشت جنین با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود پاورپوینت بررسی کشت جنین با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پاورپوینت بررسی کشت جنین با word :

پاورپوینت کشت جنین در 19 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

دانلود پاورپوینت بررسی کشت جنین با word
فهرست مطالب:

مقدمه

انواع کشت جنین

خصوصیات جنین در این ویترو

تکنیک ها : روش جدا سازی جنین

لانگ در کشت جو از میان 1888 جنین تنها 201 گیاه کامل به دست آورد زیرا

دلایل برای مناسب بودن کشت تخمدان و تخمک

عوامل محیطی که در موفقیت کشت جنین دخالت دارند

عدم استفاده از اکسین و سیتو کنین : تشکیل کالوس
استفاده از جیبرلین : تسریع رشد جنین

موارد کاربرد جنین

مقدمه :

کشت جنین : جدا نمودن و رشد یک جنین نارس یا رسیده ی

استریل در این ویترو با هدف تولید یک گیاه زنده .

هدف از کشت جنین:

1) کوتاه کردن دوره اصلاحی

2) جلوگیری از سقط جنین

3)غلبه کردن بر ناسازگاری

4)تولید هاپلوئید

5)منبعی برای تشکیل کالوس

انواع کشت جنین :

دو نوع کشت جنین وجود دارد :

  1. کشت جنین نابالغ با استفاده از بذر نارس : جلوگیری از سقط جنین و با هدف تولید یک گیاه زنده
  2. کشت جنین بالغ با استفاده از بذر رسیده : روش نسبتا ساده تری است،حذف موانع جوانه زنی

خصوصیات جنین در این ویترو:

  1. جنین رشد حجمی بیشتری داشته و گلابی شکل است .
  2. ظهور مورفوژنتیکی آهسته تر و مرحله ی گلبولی شکل طولانی تر .
  3. در ابتدا در گیاهان دو لپه،تنها یک لپه وجود دارد اما در این ویوو همزمان دو لپه وجود دارد .
  4. احتمال مشاهده ی چند لپه وجود دارد اما در این ویوو و به ندرت این اتفاق می افتد .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود ویژگیهای چربی مورد استفاده در خوراك دام و طیور با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود ویژگیهای چربی مورد استفاده در خوراك دام و طیور با word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود ویژگیهای چربی مورد استفاده در خوراك دام و طیور با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود ویژگیهای چربی مورد استفاده در خوراك دام و طیور با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود ویژگیهای چربی مورد استفاده در خوراك دام و طیور با word :

دانلود ویژگیهای چربی مورد استفاده در خوراك دام و طیور با word

مقدمه

از چربیهای غیرقابل استفاده در تغذیه انسان می‏توان بعنوان منبع انرژی برای تغذیه دام و طیور استفاده نمود . معمولا هرگرم چربی خالص 9/3 كیلوكالری انرژی تولید می‏كند و در مقایسه با سایر مواد انرژی‏زا , چربیهای قابل هضم 2/35 برابر بیشتر از كربوهیدراتها و پروتئین‏های قابل هضم انرژی تولید می‏كند . این گونه مواد قابلیت هضم غذا را بالا برده و اشتهای حیوان را زیاد می‏كند .

علاوه بر این چربیها دارای مقادیر قابل توجهی اسیدلینولئیك و ویتامین‏های محلول در چربی می‏باشد كه از نظر تغذیه بسیار حائز اهمیت است . با توجه به مراتب فوق چنانچه استفاده از چربیها بطور صحیح صورت گیرد افزودن مقداری از آن به جیره غذائی مقرون به صرفه خواهد بود .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله خوراک دام و طیورو آبزیان در اندازه گیری منیزیم به روش بیناب سنجی جذب اتمی در روش آزمون با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله خوراک دام و طیورو آبزیان در اندازه گیری منیزیم به روش بیناب سنجی جذب اتمی در روش آزمون با word دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله خوراک دام و طیورو آبزیان در اندازه گیری منیزیم به روش بیناب سنجی جذب اتمی در روش آزمون با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله خوراک دام و طیورو آبزیان در اندازه گیری منیزیم به روش بیناب سنجی جذب اتمی در روش آزمون با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله خوراک دام و طیورو آبزیان در اندازه گیری منیزیم به روش بیناب سنجی جذب اتمی در روش آزمون با word :

دانلود مقاله خوراک دام و طیورو آبزیان در اندازه گیری منیزیم به روش بیناب سنجی جذب اتمی در روش آزمون با word
فهرست مندرجات صفحه

پیشگفتار الف

مقدمه ب

1ـ هدف و دامنه كاربرد 1

2ـ مراجع الزامی 1

3ـ اصطلاحات و تعاریف 2

4ـ مواد لازم 2

5ـ وسایل لازم 3

6ـ نمونه برداری 3

7ـ آماده سازی 4

8ـ روش كار 5

9ـ بیان نتایج 8

10ـ دقت 8

11ـ گزارش آزمون 10

پیشگفتار

استاندارد(خوراك دام و طیوروآبزیان ـ اندازه گیری منیزیم به روش بیناب سنجی جذب اتمی ـ روش آزمون)كه توسط كمیسیون های مربوطه تهیه و تدوین شده و در سیصدو نودو چهارمین جلسه كمیته ملی استاندارد خوراك و فرآورده های كشاورزی مورخ 5/5/82 مورد تصویب قرار گرفته است اینك به استناد بند یك ماده سه قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ابران مصوب بهمن ماه 1371 بعنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود.

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفتهای ملی و جهانی در زمینه صنایع ، علوم و خدمات . استاندارد های ملی ایران در موقع لزوم و تجدید نظر خواهد شد و هرگونه پیشنهادی كه برای اصلاح یا تكمیل این استاندارد ها ارائه شود ، در هنگام تجدید نظر در كمیسیون فنی مربوطه مورد توجه قرار خواهد گرفت بنابر این برای مراجعه به استاندارد های ملی ایران باید از آخرین تجدید نظر آنها بهره گیری كرد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بیماری های حبوبات با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بیماری های حبوبات با word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بیماری های حبوبات با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بیماری های حبوبات با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بیماری های حبوبات با word :

الف – بیماری های عمومی حبوبات

1 – بیماری تار عنكبوتی یا مرگ گیاهچه حبوبات Web blight

  • عامل بیماری : فرم غیر جنسی Rhizoctonia solani فرم جنسی Thananthephorus cucumeris

قارچ عامل بیماری دامنه میزبانی بسیار وسیعی دارد و تقریباً به همه حبوبات حمله می‌كند. علایم كلی آن شامل مرگ گیاهچه، پوسیدگی بذر و ریشه و نیز مرگ گیاه بالغ است. هنگامیكه این قارچ به قسمتهای هوایی گیاه حمله می‌كند، علایمی شبیه به خسارت كنه‌ها در آن نمایان می‌شود كه از اینرو آن را Web blight (بلایت تارعنكبوتی) می‌گویند. علایم زیرزمینی در همه حبوبات یكسان و شامل پوسیدگی ریشه و طوقه است. علایم هوایی تاحدی در حبوبات متفاوت است. در عدس برگهای گیاهان مبتلا برنگ ارغوانی تا بنفش درمی‌آید. در نخود سفید برگها زرد شده و سریعاً فرومی‌ریزند و گیاه از پای درمی‌آید. در لوبیا گیاه ضعیف و پژمرده می‌شود.

كنترل بیماری

1 – ضدعفونی بذر با قارچكش های نظیر PCNB

2 – آیش و تناوب زراعی

3 – كشت غیرعمیق. می‌توان كشت را سطحی انجام داده و بعد از رویش خاك‌دهی نمود.

2 – بیماری پوسیدگی خشك ریشه حبوبات Dry rot

عوامل بیماری :

در لوبیا Fusarium solani f.sp. phaseoli

در نخودفرنگی F. solani f.sp. pisi

در باقلا F. solani f.sp. fabae

در گیاهان مبتلا به این قارچها پوسیدگی ریشه اصلی بصورت خشك دیده می شود. گیاه كوتوله و ضعیف می‌شود و در حالت شدید بیماری ممكن است از بین برود. در لوبیا بر روی ریشه ابتدا لكه های قرمزی بوجود می آید كه به تدریج قهوه ای شده و كل ریشه اصلی را می پوشاند. ریشه های فرعی نیز معمولاً منهدم می شوند. دامنه میزبانی این قارچها محدود به گیاه مورد نظر می‌باشد. بقای قارچ اغلب به صورت كلامیدوسپور و نیز كنیدهای بزرگ (ماكروكنیدی ها) با جداره بیرونی ضخیم و یا در خاك و بقایای گیاهی طی سالهای زیاد (حداقل 6 سال) می‌باشد.

كنترل بیماری

1 – استفاده از ارقام مقاوم و تناوب زراعی با گیاهانی مثل چغندر و گندم و جو 6 تا 8 سال

2 – جلوگیری از متراكم‌كاری برای تهویه بیشتر و نیز جلوگیری از كاشت عمیق و آبیاری زیاده از حد

3 – اقدامات بهداشت زراعی از جمله دفن بقایا با انجام شخم و ضدعفونی بذر

4 – دادن كود سرك برای افزایش توان و تعداد ریشه ها در كنترل بیماری مفید می باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی اصول پرورش کرم ابریشم با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی اصول پرورش کرم ابریشم با word دارای 80 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی اصول پرورش کرم ابریشم با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی اصول پرورش کرم ابریشم با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی اصول پرورش کرم ابریشم با word :

دانلود بررسی اصول پرورش کرم ابریشم با word

فهـرست مطالب

عنــوان صفحه

فصل اول

پیشگفتار

تاریخچه كرم ابریشم ………………………………………. 1

وضعیت ابریشم در ایران ……………………………….. 2

چگونگی پرورش كرم ابریشم در ایران …………………. 4

برخی مشكلات صنعت ابریشم در ایران …………………… 5

مراكز تهیه و توزیع ، تولید تخم نوغان تا مرحله ابریشم در ایران …………………………………………………………………….. 7

فصل دوم

توتستان …………………………………………………….. 6

كلیاتی راجع به درخت توت و توتستان …………………. 6

روشهای تولد نهال توت ………………………………….. 8

بذر كاری ………………………………………………… 8

پیوند زنی ………………………………………………….. 9

خوابانیدن شاخه …………………………………………… 10

قلم چوب نرم ………………………………………………. 11

قلم چوب سخت ………………………………………………… 13

خزانه نهال ………………………………………………… 13

انتخاب نهالهای توت و روش انتقال آن ………………… 14

ایجاد توتستان ………………………………………………. 16

وضعیت هواشناسی ……………………………………………. 17

بررسی خاكشناسی …………………………………………… 19

روش پیداكردن بیماریهای پوسیدگی و ریشه …………… 20

انتخاب نهال توت …………………………………………. 20

فاصله درختان ……………………………………………… 21

كاشت ………………………………………………………… 21

روشهای داشت ، هرس و برداشت …………………………… 22

روش بهره برداری از توتستان ویژه كرم جوان ……….. 23

نحوه برداشت از توتستان برای كرم بالغ ……………… 26

نگهداری توتستان …………………………………………. 27

فصل سوم

بررسی كرم ابریشم از نظر جانورشناسی و سیر تكامل آن 28

لارو ……………………………………………………………. 28

مراحل رشد …………………………………………………… 30

اندامهای درونی كرم ابریشم …………………………….. 31

اعضای گوارشی ……………………………………………… 31

دستگاه گردش خون …………………………………………… 31

دستگاه دفع كرم ابریشم ……………………………………. 32

دستگاه تنفس ………………………………………………… 33

دستگاه عصبی ………………………………………………… 33

دستگاه تولید مثل …………………………………………… 34

غده های ابریشم ……………………………………………. 35

فصل چهارم

كرم ابریشم

تخم كرم ابریشم …………………………………………… 37

تعیین جنس ………………………………………………….. 37

تولید تخم ………………………………………………… 39

نگهداری و به كاربردن تخم كرم ابریشم ………………… 41

تفریخ مصنوعی تخم كرم ابریشم …………………………… 42

روش اجرایی تفریخ تخم ………………………………………. 44

فصل پنجم

پرورش كرم ابریشم

مشخصات كرم ابریشم ………………………………………… 45

فصل پرورش …………………………………………………… 49

آماده سازی پرورش …………………………………………. 49

انتخاب واریته كرم ابریشم ………………………………. 50

ضد عفونی …………………………………………………….. 50

آغاز پرورش ………………………………………………… 52

پرورش كرم جوان ……………………………………………. 53

پرورش كرم بالغ ……………………………………………. 56

پیله رفتن لارو ………………………………………………… 57

برداشت پیله و حمل آن ………………………………………. 61

خشك كردن پیله …………………………………………… 63

فصل ششم

بیماری های كرم ابریشم

بیماریهای های قارچی ……………………………………. 67

بیماریهای فلاشری …………………………………………… 70

بیماریهای پیرین …………………………………………… 71

آفات كرم ابریشم …………………………………………. 72

منابع ……………………………………………………….. 74

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید