دانلود مقدمه‌ای بر بیوتكنولوژی انتقال ژن در ماهی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقدمه‌ای بر بیوتكنولوژی انتقال ژن در ماهی با word دارای 50 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقدمه‌ای بر بیوتكنولوژی انتقال ژن در ماهی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقدمه‌ای بر بیوتكنولوژی انتقال ژن در ماهی با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقدمه‌ای بر بیوتكنولوژی انتقال ژن در ماهی با word :

مقدمه‌ای بر بیوتكنولوژی انتقال ژن در ماهی

بخش اول: دست كاریهای ژنی در ماهیان

مقدمه:

یكی از زمینه های كه امروزه بیوتكنولوژیست ها روی آن تحقیق می كنند ایجاد گونه های ترانسژنیك است. طبق تعریف ترانسژنیك موجودی است كه، دارای DNA نو تركیبی باشد. به طوری كه در ژنوم آن موجود ژن نو تركیب بیان می شود. بیان ژن خارجی یكی از جنبه های تولید ترانسژنیك و انتقال DNA به زاده های هدف بعدی می باشد. در این زمینه تكنیك میكرواینجكش در انتقال ژن به تخم مهره داران اولین بار به وسیله گوردون (Gordon) و همكاران در سال 1980 گزارش شد. در این تكنیك یك لوله مؤئین شیشه ای را برای وارد كردن DNA نو تركیب به پیش هسته نریا با سیتوپلاسم تخم لقاح یافته موش به كار گرفتند. در همین سال میكروانجكش مستقیم DNA نو تركیب در شرایط آزمایشگاهی جهت ایجاد حیوانات ترانسژنیك مورد استفاده قرار گرفته است. طوری كه ژن را از این طریق وارد تخم های لقاح نیافته یا لقاح یافته موجوداتی نظیر جنین توتیای دریایی،‌ موش،‌ قورباغه، مگس سركه، خرگوش و خوك كرده اند (Brem 1988) در سال 1985 زئو (Zhu) و همكاران ژنی شامل پرتومتالوتیونین موش و ژن هورمون رشد انسانی را به ناحیه مركزی صفحه زایای تخم های لقاح یافته ماهی طلایی تزریق كردند و قسمتی از این ژن را در DNA ماهیان مشاهده كرند. در همین سال روكونس (Rokkones) تكنیك میكرواینجكشن دو مرحله ای بر روی تخم آزاد ماهیان را شرح داده است. در این تكنیك ابتدا به كمك یك وسیله نوك تیز فلزی در قطب حیوانی سوراخی ایجاد شده و از طریق این سوراخ محلول حاوی DNA نو تركیب به كمك پی پت ریز تخم شدند به طوری كه به كیسه زرده وارد نشوند. پس از 14 روز پلاسمیدهای كامل را مشخص كردند. چوروت (Chourrout) و همكاران در سال 1986 روش فوق را بر روی قزل آلای قهوه ای رنگ به كار برند با توجه به وجود DNA خارجی همراه با ملكولهای DNA میزبان پیشنهاد شده كه این ژن به داخل ژنوم ماهی وارد شده است. محققان به ورش دستی یا از طریق هضم آنزیمی از جمله با تریپسن كوریون را برداشته و تزریق میكرواینجكشن انجام دادند. در همین سال اوزاتا (Ozata) ماهی كوچك مدوكا را به عنوان مدلی برای ترانسژنیك مطرح كرد. او پلاسمیدهای حاوی ژن كریستالین جوجه را به هسته تخم ها از طریق میكرواینجكشن وارد كرد. به علت كوریون سفت در تخم لقاح یافته تعدادی از ماهیان استفاده از میكرواینجكشن مشكل و مستلزم اتلاف وقت زیادی است. به همین منظور روشهایی جهت غلبه بر این مشكل به كار گرفته شده است. از جمله در سال 1988 بریم (Brem) و همكاران ژن هورمون رشد انسان را به كمك وكتور مناسب از طریق میكروپیل به صفحه زایای تخم های تیلاپیا تزریق كردند و رشد بچه ماهیان طی 90 روز بررسی شد. مشابه این تحقیق توسط فلت چر (Fletcher) و همكاران در همین سال بر روی ماهی آزاد اتلانتیك انجام شد. همچنین تكنیكهای دیگر شامل الكتروپورشن (Electroporation) شلیك ذرات ژن Shatagun بر روی تخمك و طراحی لیپوزوم جهت ورود به زرده تخم انجام شده است. میكر واینجكشن نیاز به مهارت زیادی دارد و از طرفی سرعت آن كم و هزینه و تجهیزات آن زیاد است و مستلزم زحمات و زمان زیادی برای ایجاد تعداد زیادی از ما هیان ترانسژنیك است علاوه بر این از دیگر مشكلات آن این است كه در تخم های القاح یافته اغلب ماهیان هسته به وسیله میكرسكوپ قابل روئیت نیست بنابراین DNA را به سیتو پلاسم تزریق می كنند.

2-1- بیان ژن هورمون رشد ماهی در باكتریچ

هورمون رشد یك پلی پپتید تك زنجیره است كه به وسیله هیپوفیز پیشین تولید و ترشح می شود. در مهره داران اولین نقش هورمون رشد افزایش رشد سوماتیكی است علاوه بر این ماهیان استخوانی این هورمون در تنظیم شرایط اسمزی و تعادل الكترولیتی بدن و چندین عمل متابولیكی دیگر نقش دارد. ساختار ژن هورمون رشد و بیان آن، از مدلهای مهم برای مطالعه رابطه سا ختمان و عمل پروتئین و تنظیم بیان ژن است، طی تحقیقی كه سال 1993 توسط سونگ (Song) و همكارانش انجام شد جداسازی ژن هورمون رشد و تولید پلی پپتید آن به میزان بسیار زیاد در میكروارگانیسم ها بررسی شد. در سالهای اخیر در بسیاری از ماهیان این ژن از طریق cDNA كلون شده است. از جمله در یكی از فعالیتهای تحقیقاتی ژن هورمون رشد ماهی آزاد چنوك (Chinook salmon) از این طریق جدا و به باكتری اشیرشیاكلی تزریق شده است (Song 1993) در این تكنیك ابتدا cDNA هورمون رشد و جدا و كلون شد. cDNA 2/1 كیلو جفت باز بوده و در ساختار pSGH4 طراحی شد. سپس دو تا پروب الیگونكلئوتیدی و پرایمر برا‌ی آن ساخته شد.

طراحی پروبها و پرایمرها بر اساس ردیف اسیدهای امینه به روش باندهای فسفر دی استری روی فاز جامد انجام گرفت. پروب A بر اساس ردیف رزیدوهای 7-1 و پرب B بر اساس رزیدوهای 172-166 طراحی شدند و به وسیله الكتروفورز روی ژل اكریل آمید خالص گردیدند. همچنین طراحی پرایمرهای 1و2 بر اساس الگوی cDNA انجام شد. سپس آمپلی فیكاسیون ژن هورمون رشد به وسیله PCR انجام و محصولات PCR به وسیله الكتروفورز روی ژل آگاروز چك و با اتانل رسوب داده شدند و در قدم بعدی پلاسمید لازم برای بیان ژن طراحی گردید. و ژن مدیفای شده cDNA هورمون رشد به وسیه آنزیمهای برش دهنده Bam HI , Eco RI برش به ناقل پلاسمیدی كه آن هم به وسیله همین آنزیمها برش شده بود منتقل شد.

سپس پلاسمید طراحی شده به باكتری Ecoli JM105 وارد گریدند نو تركیب به وسیله پروب نشانه گذاری شده A مشخص شدند. كلونهای كه ژن به آ‌نها وارد شده بود. به نام pmAK5 نامیده شدند. اگر چه جهت تأئید بیشتر مجدد این كلونها تحت اثر آنزیمهای برش دهنده قرار داده شدند و با پروب نشانه B هیربد شدند. سپس اشیرشیا كولی های Ecoli K12 – JM105 حاوی پلاسمید pmAK5 كه دارای ژن هورمون رشد بودند در محیط كشت YT كلون شدند. پس از انكوباسیون باكتریها با ایزوپروپیل دی تیوگالاكتو پیرانوزید (IPTG) برای مدت 4 ساعت در دمای 37 درجه، سلولها جدا و در بافر لایملی (Laemmli 1971) حل و با SDS-PAGE و كماسی بررسی شدند. نتایج نشان داد كه به طور تخمین میزان 10-6 درصد از مجموع تمام پروتئین سلولی در اشیرشیاكولی مربوط به ژن هومون رشد بوده است.

3-1- انتقال ژن به تخم ماهی از طریق میكروپیل با میكروپیپت

در سال 1998 بریم و همكاران در تحیقیقی ژن هورمون رشد انسان را از طریق میكروپیل به صفحه زایای ماهیان تیلاپیا انتقال دادند رشد ماهیان طی 90 روز بررسی شد. جهت تكثیر، تعداد 4 یا 5 ماهی ماده را در كنار یك ماهی نر قرار دادند به طوریكه در شرایط آ‌زمایشگاهی تخمك گذاری ماهیان ماده انجام و با اسپرم لقاح شدند. تخم های لقاح یافته 10 دقیه پس از تخمك گذاری در شرایط مصنوعی برداشته شدند. تمام تخم ها به انكو باتورهای ویژه با جریان آب و دمای منتقل شدند و تا زمان دست كاری نگهداری گردیدند. تزریق به تخم ها در زمانهای 10 دقیقه و 24-21 و 43-40 ساعت پس از تخمك گذاری انجام شد. ساختار پلاسمیدی كه در انتقال ژن به تیلاپیا به كار گرفته شد بنام 1- pXGH در تصویر 4 نشان شده است. این پلاسمید دارای 31/9 كیلوباز شامل 35/2 كیلو باز از قطعه ای از BPV-1 كه دارای دو محل ویژه برش توسط آنزیمهای EcoRI , Bam H1 می باشد. تصویر 4- ساختمان پلاسمید pXGH-1 و جایگاههای مورد شناسایی آنزیمهای برش دهنده از طرف دیگر 46/2 كیلو باز آن از قطعه ای از پلاسمید pBR322 و 4 كیلو باز آن كه دارای دو محل ویژه برش توسط Eco RI در دو انتهای خود می باشد مربوط به پروموترمتالوتیونین موش mMTI و ژن هورمون رشد انسان ‌hGH كه به آن متصل كرده اند بوده است. اگر چه از این مقدار 8/1 كیلو باز آن مربوط به پروموترژن متالوتیونین موش و 7/1 كیلو باز آن مربوط به ژن ساختمانی هورمون رشد انسان بوده است. در ژن هورمون رشد نواحی اگزون و انترون و ترتیبات غیر قابل ترجه در طراحی شده بود همچنین در سمت ژن هورمون رشد انسان قطعه ای به اندازه 5/0 كیلو از فاژ طراحی شده كه دارای محلهای ویژه ای جهت برش توسط آنزیمهای برش دهنده بوده است. علاوه بر این برای قطعه ای از ژن hGH كه در اثر برش توسط دو آنزیم Bg1 II , Pvn II ایجاد می شود پروب طراحی شده بود تزریق در یك پتری دیش پر از آب به كمك استریومیكروسكوپ (Wild M8) و دو پیپت انجام شد. تخم ها به كمك یك میكروپیپت نگهدارنده كه سر آن به شكل فنجان طراحی شده بود مكش و تثبیت و از حركت آنها به طرفین جلوگیری شد. سپس به كمك میكروپیپت دوم به قطر 5 میكرومتر محلول حاوی DNA از طریق میكروپیل به صفحه زایای تخم ها تزریق شد. مقدار تقریبی 106 كپی از DNA به كمك فشار هوا به هر تخم تزریق شده است. جزئیات تزریق و هچ تا مرحله 90 روز در جدول شماره 2 ذكر شده است.

دانلود مقدمه‌ای بر بیوتكنولوژی انتقال ژن در ماهی با word
فهرست مطالب

عنوان صفحه

بخش اول: دست كاریهای ژنی در ماهیان

مقدمه………………………………………………………………………………………………….

1-1- به كار گیری پروموتر از ژن ماهیان……………………………………………..

2-1- بیان ژن هورمون رشد ماهی در باكتری………………………………………..

3-1- انتقال ژن به تخم ماهی از طریق میكروپیل با میكروپیپت…………………

4-1- انتقال ژن از طریق اسپرم با انكوبه كردن آن در سیستم بافری………..

5-1- انقال ژن از طریق اسپرم با الكتروپورشن در سیستم بافری…………….

6-1- انتقال ژن به تخم ماهی از طریق الكتروپورش……………………………….

7-1- انتقال ژن به تخم ماهی از طریق میكروپیل با میكرواینجكشن…………..

8-1- بررسی امكان وراثت ژن منتقل شده به نسل ها بعد………………………..

بخش دوم : دست كاریهای كروموزومی در ماهیان

1-2- دست كاریهای جنسی…………………………………………………………………..

1-1-2- دست كاریهای جنسی با تكنیك ژینوژنز……………………………………..

2-1-2- دست كاریهای مجموعه كروزومی به وسیله تكنیك اندروژنز……….

2-2- پلوئیدی………………………………………………………………………………………

1-2-2- تریپلوئیدی……………………………………………………………………………..

2-2-2- تتراپلوئیدی…………………………………………………………………………….

بخش سوم: كلونینگ

مقدمه………………………………………………………………………………………………….

1-3- ایجاد كلون به وسیله دوژینوژنز متوالی…………………………………………

2-3- كلون كردن به وسیله تركیبی از اندروژنز و ژینوژنز………………………

3-3- جابجایی هسته…………………………………………………………………………….

4-3- جابجایی سلولهای سوماتیك جنینی به جنین دیگر……………………………

5-3- دورگه گیری………………………………………………………………………………

4- منابع………………………………………………………………………………………………

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی گیاه‌شناسی (Story chos huxvomica linn) با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بررسی گیاه‌شناسی (Story chos huxvomica linn) با word دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی گیاه‌شناسی (Story chos huxvomica linn) با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسی گیاه‌شناسی (Story chos huxvomica linn) با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی گیاه‌شناسی (Story chos huxvomica linn) با word :

مقاله بررسی گیاه‌شناسی (Story chos huxvomica linn)

(kuchala)

نام گیاه شناختی: Strychnos huxvomica linn

خانواده: Strychraceae

گونه: Strychnos colubrinal., Strychnes Potatoum

نام بومی: انگلیسی: Nuxvomica، سانسكریت kuchala هنر: kuchalag

این درخت برگ‌ریزه بوده و رشد خوبی در سراسر هنداستوایی دارد. یك پوست باریك خاكستری و برگهای بیضی شكل درخشان دارد. گلها به شكل سایم‌های ترمینالی مرتب شده‌اند و سفید و سبز هستند. میوه‌ها هسته قرمز تلخ دارند – دانه‌ها از كشورهای جنوبی خصوصاً آندراپراوش، تامیل نادو و كرالا جمع‌آوری شده‌اند.

كاربردها: پوست درخت، دانه‌ها، هسته‌ها ارزش دارویی دارد – دانه‌ها منبع داروی nuxvonica هستند كه به عنوان داروی تقویتی، محرك و در درمان فلج و اختلالات عصبی استفاده می‌شود – حالت بالقوه سمی درخت Strchnes توسط تمام فرهنگهای قدیمی‌ جهان شناخته و بهره‌برداری شده‌است – متخصصان و پزشكان Ayurwedic از خصوصیات پزشكی این گیاه با فرآوری محصولات آن از طریق Shuddni استفاده كردند، یك روش سم‌زدایی- بنابراین بنابراین تركیب به عنوان درمان اسهال و اختلالات عصبی استفاده می‌شود – دانه‌ها به آبجو اضافه می‌شوند تا آن را سم‌زدایی كند – چوب نرم بوده و برای كاربردهای كشاورزی، كابینت‌سازی و پانل‌های تزئینی استفاده می‌شود.

آلكالوئیدها از تمام بخشهای درخت گرفته می‌شوند – Sttychnine بیشترین مطالعه را به خود اختصاص داده است – پوست و برگها سم، بروسین، مصنوعی را در بردارند – و نیز سم مصنوعی و بتا كلبرین را شامل می‌شوند – ریشه‌ها 99% آلكالوئید دادند و مقدار سم 0.7% است و بروسین –276% روشهای گوناگون عصاره‌گیری برای افزایش اندش تجاری آلكالوئیدها مورد تحقیق قرار‌ گرفته‌اند – آب پوست تازه برای درمان و با و اسهال‌خونی استفاده می‌شود. پوست خشك شده به عنوان یك جوشانده یا چسب استفاده می‌شود. – یك ضماد ساخته شده از برگها برای زخم‌های مزمن استفاده می‌شود. – دانه‌ها در شیر جوشانده شده و به شكل چسب در می‌كنید و برای افراد معتاد در مواد مخدر استفاده می‌شود و به نظر می‌رسد كه در درمان اعتیاد هم سودمند باشد –

تمرینات زراعت

تكثیر – رشد آن توسط دانه‌ها است – دانه‌ها در آب به مدت 2 ساعت قبل از قراردادن آنها در كیسه‌های چندتایی، فرو می‌روند – این فرآیند باعث پاك شدن راحت و آسان دانه‌ها می‌شود – قلمستان باید در سایه پراكنده شده‌باشد و آبرسانی باید توسط روش چشم انجام شود – دانه‌ها باید در ماه اكتبر كاشته شوند – وجین كردن باید به طور منظم انجام شود، گیاهان در ماه جولای برای پیوند در مزرعه آماده خواهند بود.

پیوند زدن در مزرعه: در ماه می – ژوئن یك محل جوی 2×2 را حفر كنید – فاصله میان 2 درخت باید 15 باشد – در هفته اول ماه جولای، جویه‌یها باید با kgs 20 فضولات گاو و 5kg. Neem یا برگ‌های روناس madar پرشده باشند – در طول هفته دوم و یا سوم جولای وقتی 2-1 باران بیاید – گیاه باید به دقت در جوی پس از برداشتن كیسه‌های چندتایی كاشته شود.

آبیاری – سریعاً پس از كاشت گیاه، آبیاری باید انجام شود – آبیاری زیاد باید در فواصل 5-7 روز در مقدار كم انجام شود – گیاه در یك حالت متوسط رشد می‌كند – و به ارتفاع40-30 در یكسال می‌رسد – در مرحله اولیه رشد، گیاه نیازمند حمایت است – پس از 2 سال وقتی كه به درخت تبدیل می‌شود، حمایت آن در برابر حیوانات لازم نیست (گله گاو)

جمع‌آوری شده و یك شب در آب می‌مانند-

در آب فرو كردن و خشك‌كردن دانه‌ها هم به افزایش درصد جوانه‌زدن كمك می كند دانه‌های عمل‌آمده روی بستر پخش می‌شوند با یك لایه سنگ یا خاك و در خاك با استفاده از انگشت فرو می‌روند – هل دادن با استفاده از یك اهرم چوبی و برای فشاردادن دانه‌ها در عمق خاك پیشنهاد می‌شود بسترهای دانه باید روزانه به خوبی آبیاری شوند –

پیوند زدن در بیرون: پیوند زدن جوانه‌ها به كیسه‌های چندتایی در هوای مرطوب انجام می‌شود ریشه راست شاید آنقدر بلند باشد كه كشیدن آن به بیرون انجام شود اگر سن جوانه‌ها بیشتر از یكسالی باشد. جوانه‌ها در محل كاشته می‌شوند در زمانی كه یكساله باشند – واین كار در فصل بارانی انجام می‌شود – بخشهای گودالی cm3 30 تهیه شده و با مخلوط فضولات گاو و خاك قبل از كاشتن پر می‌شود.

مطالعات نشان داده‌اند كه جوانه زدن بیشتر در دانه‌های با اندازه متوسط (%69) انجام می‌شود – برای مسیرهای جاده‌ای، مخازن یا گیاهان سبدی، یك به یك و جوانه‌های یكساله در گودال cm360 و با فضاهای با فاصله6-8 m كاشته شده‌اند – در برخی نواحی كاشت كنده درخت به اندازه كل كاشت موفق است – كنده‌ها از گیاهان 15-12 ماهه تهیه شده و در ماه جولای – آگوست پس از بارش باران در گودال‌های cm330 یا حفره‌های دیلم كاشته می‌شوند –

بیماری و مدیریت

سایه و خشكی شدید، در طول مرحله قطب باید حذف شود – میوه‌ها را نمی‌توان با میان‌بر mesocrap گوشتی ذخیره كرد چون قارچ و حشرات را جذب می‌كنند – دانه‌ه ای دوباره پیوندزده شده، شسته شده و برای ذخیره دانه، در آفتاب خشك می‌شوند – دانه‌ها در كیسه‌های گونی نگهداری شده تا هر گونه گوشت اضافی روی آنها از بین برود-

بیماری آفت – حشرات تغذیه كننده از برگ، آسیب‌جدی را به درخت نمی‌رسانند بیماری قارچی Puccinia terminaliae زخمهای چوبی كروی را روی شاخه‌های و برگها موجب می‌شوند – كپك پودری روی برگهای پیرتر حاصل Phyllactiniaterminalial است كه تولید كننده لاك‌هایی در اطراف نواحی بافت مرده necrotic روی سطح برگ بالاتر می‌باشد – Frobineac , Fomes fastuosus باعث پوسیدگی مغز گیاه می‌شود-

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود گزارش کارآموزی در محل احداث پارک ناز با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود گزارش کارآموزی در محل احداث پارک ناز با word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود گزارش کارآموزی در محل احداث پارک ناز با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود گزارش کارآموزی در محل احداث پارک ناز با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود گزارش کارآموزی در محل احداث پارک ناز با word :

به نام خدا

گزارش کارورزی در محل احداث پارک ناز

محل پروژه : منطقه 22 شهرداری – میدان امیر کبیر – خ هوا نیروز – محل احداث پارک ناز

کارفرما: شهرداری منطقه 22

پیمانکار : شرکت آرمه تاب بنیان

ماشین آلات و وسایل مورد استفاده: مساحت پارک 12.000 متر مربع

لودر: برای انجام خاکبرداری های اولیه و تسطیح اولیه سطح خاک

بیل بکهو: برای اجرای کنده کاری کانال ها و تراشه های حمل کابل ای برق ، چراغ های پارک

تراکتور بیل: برای تسطیح خاک در محل های خاکریزی معابر پیاده رو

بتونیر: برای ساخت بتن، برای اجرای جدول کاری و بتن ریزی فونداسیون دفتر پارک

کامیون: برای محا مصالح (شن ، ماسه ، خاک ، کف پوش بتونی و …)

نیسان وانت: برای حمل سیمان پاکتی و حمل آهن آلات و سایر مصالح در ابعاد کوچک

جرثقیل: برای حمل و جابجایی کانکس دفتر اجرایی

غلتک دیزل یا تن: برای متراکم سازی خاک های دستی ریخته شده در محل زیر جداول و همچنین فیرهای اجرائی کپوش بتنی برای جلوگیری از نشت خاک

دستگاه جوش برقی : برای اجرای اسکلت فلزی ساختمان دفتر پارک

ویبراتور بنزینی : برای ویبره کردن بتن فونداسیون دفتر پارک

بیل و کلنگ و فرغون و انبر آرماتوربندی و … نیز سایر وسایل مورد استفاده می باشند.

قاب فلزی : جهت قالب بندی کنار جدول برای بتن تقویتی و پایه چراغ های بتنی اقدامات مورد نیاز برای اجرای موضوعات پیمان:

اجرای جدول کاری

اجرای کفپوش بتنی

اجرای سنگ کاری

اجرای ساختمان دفتر پارک با جزئیات زیر :

اجرای فوندانسیون

اجرای اسکلت فلزی

اجرای دیوار آجری

نصب چارچوب درب و پنجره ها

لوله کشی و تاسیسات

اجرای سقف کاذب رابیس

اجرای گچ و خاک دیوارها

سیم کشی برق و تلفن

سفید کاری

اجرای کاشی و سرامیک و تاسیسات مربوط به سرویس

حفر چاه های فاضلاب و ارت

شرح جزئیات :

برای شروع کار ابتدا عملیات نقشه برداری برای بدست آوردن سطح اولیه کار پروژه توسط دوربین های نقشه برداری نیوو و تئودولیت انجام شد و پس از بدست آوردن سطح مناسب عملیات خاکبرداری توسط لودر انجام شد و خاکهای مازاد برداشته شد و به محل گود انتقال یافت و سپس در محل های لازم خاک جدی مرغوب ریخته شد. به دلیل وجود آسفالت در قسمت های مختلف زمین ، خاک برداشت شده نامناسب تشخیص داده شد و به گود انتقال پیدا کرد و قابلیت استفاده مجدد برای — مورد نظر را نداشت و به همین سبب مجبور به حمل توسط پیاده سازی نقشه و گچ ریزی در محل توسط بیل انجام شد و خاک های حاصل از این خاکبرداری در کنار تراشه های مذکور قرار گرفت تا پس از عملیات کابل کشی مجدداً به داخل محل ها برگردادنده شود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی سطوح كود نیتروژن با پوشش گوگردی و اوره بر میزان خصوصیات رشدی، جذب عناصر، خصوصیات اكوفیزیولوژیك و درصد اسانس نعناع با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی سطوح كود نیتروژن با پوشش گوگردی و اوره بر میزان خصوصیات رشدی، جذب عناصر، خصوصیات اكوفیزیولوژیك و درصد اسانس نعناع با word دارای 102 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی سطوح كود نیتروژن با پوشش گوگردی و اوره بر میزان خصوصیات رشدی، جذب عناصر، خصوصیات اكوفیزیولوژیك و درصد اسانس نعناع با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی سطوح كود نیتروژن با پوشش گوگردی و اوره بر میزان خصوصیات رشدی، جذب عناصر، خصوصیات اكوفیزیولوژیك و درصد اسانس نعناع با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی سطوح كود نیتروژن با پوشش گوگردی و اوره بر میزان خصوصیات رشدی، جذب عناصر، خصوصیات اكوفیزیولوژیك و درصد اسانس نعناع با word :

دانلود بررسی سطوح كود نیتروژن با پوشش گوگردی و اوره بر میزان خصوصیات رشدی، جذب عناصر، خصوصیات اكوفیزیولوژیك و درصد اسانس نعناع با word

قسمتی از متن:

– نیازهای اکولوژیکی:

گیاه دارویی نعناع را می توان در اکثر نقاط کشت کرد . اما مناطق خیلی سرد برای کشت این گیاه مناسب نیستند . مواد و عناصر غذایی فراوان و آب کافی برای رویش نعناع ضروری است( 5 و 55) . چنانچه سطح خاک از برف پوشیده شده باشد ، اندام های زیر زمینی در 17- درجه سانتی گراد زنده نمانده و فعالیت بسیار خفیفی خواهند داشت . این اندام ها قادرند تا سرمای 30- درجه سانتی گراد را هم برای مدت محدودی تحمل کنند . گیاه در 2 تا 3 درجه سانتی گراد شروع به رویش می کند ،ولی درجه حرارات مطلوب برای رویش نعناع 10 درجه سانتی گراد است . درجه حرارت مناسب به منظور تسریع در رشد ونمو گیاه و همچنین افزایش در تولید اسانس 18 تا 20 درجه سانتی گراد است . برخی از محققان اعتقاد دارند که هرچند در درجه حرارت های بالاتر (22 تا 25 درجه سانتیگراد ) مقدار تولید اسانس در گیاه افزایش می یابد ، ولی این میزان حرارت در مقدار منتول اسانس تاثیر منفی داشته و سبب کاهش آن می شود . نعناع گیاهی روز بلند است و تابش نور سبب افزایش محصول نعناع میشود ودر سنتز اسانس آن نیز تاثیر مثبت دارد . نعناع در طول رویش به حداقل 700 تا 800 میلیمتر بارندگی نیاز دارد (5 و 55) . خاک مناسب برای کشت این گیاه خاک لوم شنی حاوی مقادیر زیاد ترکیبات هوموسی است . (pH) خاک مناسب برای نعناع بین 5 تا 8 است . باید از کاشت نعناع در خاک های رسی واشباع از آب و آنها بالاتر از 5/8 است، اجتناب کرد .خاک های اسیدی و زهکشی شده خاک های مناسبی برای کشت نعناع محسوب می شوند (23 و 69).

1-8 – کاشت:

نعناع مانند هر گیاه هیبرید دیگر بذر تولید نمی کند و تکثیر آن به وسیله استولون ، قلمه ساقه و یا جدا کردن پا جوش از گیاه مادری انجام می شود . کشت و تکثیر نعناع از طریق اندامهای زیر زمینی را می توان در پاییز یا در بهار به سبب وجود شرایط رطوبتی و اقلیمی مناسب انجام داد . مناسب ترین زمان در کشت های بهاره اواسط بهار است (31 و 55) . در تکثیر توسط استولون ، فاصله ردیف ها از یکدیگر 50 تا 60 سانتی متر و عمق مناسب برای کاشت آن 10 تا12 سانتی متر است . عمق کاشت نباید از میزان مذکور تجاوز کند ، زیرا قدرت رویشی گیاه کاهش می یابد . اواخر بهار زمان مناسبی برای تکثیر نعناع از طریق قلمه های ساقه است . در این روش فاصله ردیف ها از یکدیگر بین 50 تا 70 سانتی متر است . همچنین اواخر بهار زمان مناسبی برای جدا کردن پاجوش هااز پایه مادری و انتقال آنها به زمین مورد نظر است . پاجوشها در ردیف هایی به فاصله 60 سانتی متر کشت میشوند . فاصله بوته ها برروی هر ردیف 20 تا30 سانتی متر است. (31 و 55).

1-9- نیازهای غذایی :

نعناع در طول رویش و تولید مواد موثره به مقدار زیادی مواد و عناصر غذایی نیاز دارد . فایلات نشان داده است که مقادیر مناسب ازت به میزان قابل توجهی موجب افزایش اسانس نعناع می شود (31 و 55). گیاه برای تولید یک تن پیکره رویشی تازه به 25 کیلوگرم ازت و8 کیلوگرم اکسید فسفر و10 کیلوگرم اکسید پتاسیم نیاز دارد . بنابر این نیاز غذایی نعناع تا مرحله گلدهی بسیار زیاد است . به طور کلی در سال اول قبل از کشت ، 50 تا 90 کیلوگرم در هکتار اکسید فسفر و 60 تا 90 کیلوگرم در هکتار کودهای ازته باید به زمین هایی که برای کشت نعناع اختصاص می یابد اضافه شود . ازسال دوم کشت هر ساله در فصل پاییز افزودن 50 تا 80 کیلوگرم در هکتار اکسید فسفر و 60 تا 80 کیلوگرم در هکتار اکسید پتاس به خاک سبب افزایش عملکرد وبهبود کیفیت مواد موثره نعناع می شود . کمبود عناصری نظیر بر ، منگنز ، مولیبدن و کبالت در کاهش عملکرد ونیز کاهش اسانس نعناع تاثیر بسزایی دارد و در طول رویش گیاهان ، کاربرد مواد غذایی محلول که حاوی ریزمغذی های مناسب هستند ، سبب افزایش عملکرد خواهد شد (23 و 69).

همچنین باید به این نکته توجه داشت که اگر آهک زمین زراعتی زیاد باشد ،مقدار نسبی اسانس درگیاه،کاهش حاصل می نماید (5 و34) .

1-10- مراقبت ونگهداری:

در طول رویش نعناع ، علفهای هرز موجب ایجاد اختلال در رشد گیاه می شوند . مبارزه با علف های هرز به دو روش شیمیایی و مکانیکی انجام می گیرد . اوایل بهار زمان مناسبی برای مبارزه مکانیکی با علفهای هرز است. برای مبارزه شیمیایی با علف های هرز در کشت پاییزه، درفصل بهار و قبل از رویش گیاه و در کشت بهاره پس از کشت نعناع ، می توان از علف کش مرکازین به مقدار 3.5 تا 4 کیلوگرم در هکتار استفاده کرد. در سال دوم وسوم رویش ، اوایل بهار ، قبل از رویش مجددگیاهان ، کاربرد علف کش های مرکازین به مقدار 4 تا 5 کیلوگرم در هکتار وآرزین به مقدار 3 تا4 کیلوگرم در هکتار نتایج مطلوبی در ازبین بردن علف های هرز دارد.

نعناع در طول رویش ، ممکن است تحت تاثیر عوامل بیماریزای خطرناک قرار بگیرد و صدمات جبران ناپذیری به محصول وارد آید . از بیماریهای قارچی می توان از زنگ نعناع نام برد . برای مبارزه با این قارچ می توان از ماده شیمیایی ضد قارچ کرزونیت به مقدار 8 تا9 کیلوگرم در هکتار پس از رویش گیاه ، زمانی که ارتفاع ساقه کم است ، به صورت محلول پاشی استفاده کرد (125) . در طول رویش، آفات ممکن است خسارات زیادی به بار آورند ، از اینرو ، در فصل بهار می توان از آفت کش وقارچ کش های مناسب استفاده کرد (31 و63) .

1-11- برداشت:

نعناع را می توان 2 تا3 بار در سال برداشت کرد .روش وزمان برداشت بستگی به چگونگی استفاده از اندام‌های جمع آوری شده دارد . در اکثر کشورها نعناع را برای استخراج اسانس آن کشت می کنند . بنابراین مرحله گلدهی زمان مناسبی برای برداشت محصول است (31 و 55). در صورت کشت نعناع درسطوح وسیع ، باید به وسیله ماشین های مناسب اقدام به برداشت اندام های مورد نظر کرد . در این صورت گیاهان از فاصله 4 تا5 سانتیمتر از سطح زمین بریده می شوند سپس برای مدتی روی زمین می مانند تا حدود 25 تا 40 درصد رطوبت آنها تبخیر شود (16 و 55). در صورتی که گیاهان در پاییز برداشت شوند ، باید مستقیما” به کارخانه برای استخراج اسانس منتقل شوند . قرار دادن گیاهان بر روی زمین به منظور تبخیر آب آنها سبب کاهش اسانس نعناع می شود . ولی از آنجا که 25 تا 40 درصد از رطوبت آنها کاسته میشود وحجم آنها نیز به طور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد ، حمل ونقل آنها آسانتر می شود (5). برطبق نظر محققان محصول نعناع را تا قبل از خرداد نباید برداشت کرد ، زیرا اسانس در این مرحله کیفیت چندان مطلوبی ندارد و حاوی مقدار زیادی منتون است . عقیده بر این است که زمان مناسب برای اولین برداشت ، آخر خرداد تا 25 تیر ماه ، دومین مرحله برداشت 10 مرداد تا 15 مهر و سومین مرحله برداشت تا 15 آذر است . (31) عملکرد سالانه وزن تازه گیاه 12تا 30 تن در هکتار است که از آن 30 تا60 کیلوگرم اسانس به دست می آید . چنانچه گیاه را به منظور استفاده از پیکر رویشی آن و به عنوان استفاده از سبزی یا ادویه کشت کنند ، می توان 3 تا4 بار در سال محصول برداشت کرد . اولین برداشت قبل ازگلدهی انجام می گیرد و اندام خشک حاصله 2.5 تا 3 تن ازهرهکتار خواهد بود . پس از برداشت ،محصول را به طور طبیعی یا مصنوعی درحرارت 40 تا 45 درجه سانتی گراد خشک می نمایند . پس از خشک کردن ،آنها را درظروف کاملا” دربسته انبار نموده وسپس درعدلهای کنفی 20 تا25 کیلوگرمی بسته بندی کرده ووارد بازار تجارت می نمایند (5 و31).

1-12 – ترکیبات شیمیایی نعناع:

1-12-1- اسانس

اسانس ها ترکیبات معطری هستند ، که به علت تبخیر شدن در مجاورت هوا ودردمای معمولی روغن های فرار (Volatile oils) یا روغن های اتری (Ethereal oils ) یا اسانس های روغنی (Essential oils) یا به طور کلی اسانس نامیده می شوند .اسانس ها بیرنگ بوده ولی براثر مرور زمان بعلت اکسایش ورزین شدن ابتدا زرد رنگ وسپس قهوه ای می شوند . این مواد در آب تا حدودی غیر محلول هستند. ولی می توانند به اندازه کافی درآب حل شده و بوی خودرا به آب انتقال دهند .اسانس ها به خوبی دراتر ، الکل و حلال های آلی حل می شوند . این مواد دراعمال فیزیولوژیکی گیاه (تنفس ، تشکیل کلروفیل ، قابلیت نفوذ سلولی و…) نقش موثری دارند (38) .

1-12-2 ـ ترکیبات اسانس

ترکیبات تشکیل دهنده اسانس نعناع به بیش از 20 نوع می رسد که مهمترین آنها منتول (40 تا 60 درصد ) است . بیشترین مقدار مانتول دراسانس استخراج شده در برگ های جوان وجود دارد . اسانس گل ها مقدار کمی منتول دارد که مهمترین ترکیب آن را منتوفوران (10 تا12 درصد ) تشکیل می دهد . از مواد دیگر اسانس نعناع می توان به سینئول ،اوسیمن و کاریوفیلن اشاره کرد. منتول یک منوترپن حلقوی اشباع شده الکلی است که به عنوان یک ماده شیمیایی بی نظیر در ایجاد حس سرما معرفی شده وبر روی پوست و غشاء مخاطی تاثیر می گذارد . وهمچنین خاصیت ضد باکتریایی دارد و از آن در تهیه محلول هایی برای شستشوی دهان و گلو استفاده می شودونیز دارای خاصیت ضد خارش نیز می باشد .و همچنین به مصارف تهیه لیکور وانواع شیرینی می رسد . درعطر سازی مخصوصا” معطر ساختن سیگار مورد توجه است بعلاوه در تهیه بعضی از فراورده های داروئی مانند محلول های رفع سرفه ،بخور وغیره مورد استفاده قرار میگیرد (62). در دامپزشکی ،بعنوان یک ماده بی حس کننده سطحی با اثر ملایم ،ضد عفونی کننده به کار میرود (88). منتول همچنین به حالت متبلور یا به حالت گرانول به دست می آید . طعم وبوی نعناع دارد . درگرمای 41-43 درجه ذوب می شود . به مقدار خیلی زیاد درالکل ،کلروفرم ،اتر ،اتر-دوپترول ولی به مقادیر کمتر دراسید استیک گلاسیال محلول است (31). 1.8-Cineol سینئول نیز یک منوترپن اکسیژن دار حلقوی است، مایعی بیرنگ با بویی شبیه کافور است که طعمی سرد وادویه ای دارد چگالی آن در25 درجه سانتی گراد برابر923/0-921/0 نقطه جوش آن درفشار اتمسفر یک 176-177 درجه سانتیگراد ونقطه ذوب آن 1.5+ درجه سانتیگراد وضریب شکست نوری آن 455/1-460/1 می باشد( 88 و 112). درعمل در آب نامحلول بوده (9/1در 100 قسمت آب ) ولی به هرنسبتی با الکل و اتر مخلوط میگردد . درکلروفرم ،اسید استیک وروغن های دیگر نیز محلول است (101). از سینئول درتهیه شربت اکسپکتورانت ودرمان برونشیت های مزمن مورد اسفاده قرار می گیرد. این ماده درداروهای شستشوکننده وانواع روغنهای پوست ومو مصرف دارد (62). اوسیمن یک منوترپن خطی است که به طورخالص درتهیه اسانس های شیمیایی مثل عطر بهار نارنج،گلابی ،پرتقال وریحان استفاده میشود (62) . B-Caryophyllen کاریوفیلن نیز یک سزکوئی ترپن دو حلقه ای است که در بسیاری ازروغن های اسانسی به ویژه در روغن میخک) (Clove oil وروغن حاصل از شاخه و گل وجوددارد . به حالت مایع بویی ترپنی دارد که هم شبیه بوی تربانتین (سقز) Syzigium aromaticum L. وهم شبیه بوی میخک است. نقطه جوش آن 13-129 درجه سانتی گراد وچگالی آن در 17 درجه سانتی گراد نسبت به آب 4 درجه سانتی گراد برابر 905. میباشد (101) . از کاریوفیلن به عنوان طعم دهنده درادویه وآدامس به کار می رود (62) . MenthofuranCarles آنرا از تقطیر شکوفه های نعناع بدست آوردو دارای وزن مولکولی 150.21 می باشد. wienhaus,Dewein ترکیب جدید را با فرمول 3,6,Dimethyl coumarone این را Tetrachydride(4,5,6,7) مشخص کرده ومنتوفوران نامگذاری کردند. به نظر می آید این ترکیب به تدریج در گیاه تشکیل شده ودرطی زمان شکوفه دهی به حداکثر مقدار می رسد وبا افزایش مقدار مانتول در گیاه ، به آرامی ناپدید میگردد .بوی آن شبیه بوی مانتول بوده ورنگ آن آبی می باشد .درمجاورت هوا به یک اسید((C7H10O2 تبدیل میگردد .به طور عمده درصنعت عطر سازی از آن استفاده به عمل می آید (135) . اسانس نعناع در صنایع غذایی ، بهداشتی و آرایشی ، شیرینی سازی ، نوشابه سازی و صنایع ادویه ای مورد استفاده قرار می گیرد . از گیاه نعناع د ربلغارستان کالتیواری به نام متا (Meta) با 46%کارون (Carvon)در اسانس و کالتیوار دیگری به نام لینا (Lina) با 90% لینالول در اسانس بدست آورده اند . چگالی اسانس حاصل از برگ نعناع تازه 908% ، چگالی اسانس حاصل از برگ نعناع خشک 912% می باشد (4) .

دانلود بررسی سطوح كود نیتروژن با پوشش گوگردی و اوره بر میزان خصوصیات رشدی، جذب عناصر، خصوصیات اكوفیزیولوژیك و درصد اسانس نعناع با word
فهرست مطالب :
فصل اول : کلیات
— تاریخچه :
– – پراکنش
— گونه های مختلف گیاه نعناع :
—گونه های خودروی نعناع در ایران :
– -گیاهشناسی :
– – موارد مصرف:
– ـ مواد موثره:
— نیازهای اکولوژیکی:
– – کاشت:
— نیازهای غذایی :
— مراقبت ونگهداری:
— برداشت:
– – ترکیبات شیمیایی نعناع:
— اسانس
— ـ ترکیبات اسانس
— استخراج اسانس:
فصل دو م : بررسی منابع
— تاثیر کود نیتروژن بر صفات مختلف گیاه
— اثر نیتروژن برعملکرد:
— اثر نیتروژن بر اجزاء عملکرد :
— اثر نیتروژن بر روی اسانس :
— اوره با پوشش گوگردی:
فصل سوم : مواد و روش ها
— شرایط اقلیمی محل اجرای آزمایش:
— مشخصات خاک محل اجرای آزمایش :
— مشخصات طرح آزمایشی:
— مراحل اجرای آزمایش:
— اندازه‌گیری پارامترها
— اندازه‌گیری پارامترهای مرفولوژیکی و رشدی
— اندازه‌گیری پارامترهای فیزیولوژیک
— استخراج و تعیین میزان کلروفیل
— استخراج و اندازه‏گیری مواد معدنی برگ
—- تهیه عصاره گیاهی
—- اندازه گیری ازت
—- اندازه گیری فسفر
—- اندازه گیری پتاسیم
—- اندازه گیری کلسیم
—- منیزیم
—- سدیم
—- آهن، روی، منگنز، مس و بور
— اندازه گیری میزان اسنس در پیکره رویشی
فصل چهارم : نتایج و بحث
— وزن خشک ریشه:
— وزن تر ریشه:
— وزن خشک ساقه:
— وزن تر ساقه:
— سطح برگ:
— طول برگ:
— عرض برگ:
— میزان ازت:
— میزان فسفر:
— میزان پتاس:
— میزان کلسیم:
— میزان منیزیم:
— میزان روی:
— میزان منگنز:
— میزان مس:
— میزان آهن:
— تعداد برگ یک ماه پس از نشاء:
— طول ساقه یک ماه بعد از نشاء:
–تعداد برگ ماه بعد از نشاء:
— طول ساقه ماه بعد از نشا:
— تعداد برگ ماه بعد از نشا:
— طول ساقه ماه پس از نشاء:
— درصد اسانس:
— کلروفیل a:
–کلروفیل b :
–کلروفیل کل:
— فتوسنتز:
— هدایت روزنه ای:
— دمای برگ
— مقاومت روزنه ای:
— تعرق
— فلورسانس کلروفیل متغیر:
— فلورسانس کلروفیل حداکثر:
— نسبت فلورسانس کلروفیل متغیر به حداکثر:
نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی كانی شناسی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی كانی شناسی با word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی كانی شناسی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی كانی شناسی با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی كانی شناسی با word :

دانلود بررسی كانی شناسی با word

عناصر نادر خاكی

مقدمه:

عناصر فلزی شناخته شده با عنوان عناصر نادر خاكی با كلمه اختصاری REE نشان داده می شوند. اصلاح مورد استفاده معمولاً برای نسبت 2 به 3 با اكسیژن RE2O3 به كار برده می شود، كه به طور شگفت انگیزی خواص شیمیایی و فیزیكی مشابهی داشته و در عین حال به سختی قابل جدایش از یكدیگر می باشند. عناصر نادر خاكی همواره به صورت تجمعی و تركیبی با یكدیگر در طبیعت یافت می‌شوند. جداسازی و تفكیك این عناصر نیاز به فرآیندهای زیاد و بسیار پر هزینه دارد كه به علت شباهت زیاد خواص فیزیكی و شیمیایی تركیبات آنهاست.

كانی شناسی، فراوانی، پیدایش:

عناصر نادر خاكی لیتوفیل هستند، بنابراین به صورت تركیبات اكسیدهای از قبیل كربناتها، سیكلاتها، تیتاناتها و فسفاتها و… می باشند:

1- كانی هایی شامل لانتانیوم، نئودیمیوم،ساماریم، یوروپیوم كه در آن سدیم و بعضی مواقع لانتانیوم یا نئودیمیوم به عنوان جزء اصلی تركیب هستند (گروه سدیم). مثال این گروه با ستنازیت به فرمول شیمیایی (Ce…)Fco3 (ماكزیمم REO 75%) مونازیت (Ce…)Po4 (ماكزیمم REO 65%)، آلانیت (Fe,Al)3(Sio4)3(OH) (Ca.Ce…) (ماكزیمم REO 48%) می باشد.

2-كانی های كادلینوم تالوتتیوم و ایتریم به عنوان جزء اصلی (گروه عناصر نادر خاكی اتیریم). مثال بارز این گروه گزنوتیم (Y=…)Po4 (ماكزیمم REO) و گادولینیت (Y=…)2FeBe2Si2O10 (ماكزیمم REO 48%) می باشند.

3- كانی های كمپلكس كه در آن هر دو گروه اتیریم و سدیم می توانند حضور داشته باشند، كه هر كدام از این گروه می توانند به عنوان جزء اصلی تلقی شوند. كانی‌های این گروه سنگهای اكسیده شامل تیتانیوم، نئوبیوم، تانتالیم، اورانیوم و توریم می باشند. برای مثال:

اگزنیت Euxenite:

سامارسكیت Samarskite:

فرگوسونیت Fergusonite:

بتافیت Betafite:

كانی های گروه اول و دوم در سنگهای پگمانیت، دگرگونی، گناسیهای هیدروترمال شدن و لایه های پنوماتولیك، اسكارنها و كربناتها وجود دارند. كانی های گروه سوم بیشتر در پگمانیتها یافت می شود. با ستنازیت و مونازیت عموماً همراه مگنتیت وهماتیت گزارش شده اند. مونازیت بیشتر در ذخایر ثانوی در كانی های سنگین ماسه‌های ساحلی وجود دارد. استخراج مونازیت همراه روتیل، ایلمنیت و زیركن در استرالیا، برزیل، هند و آمریكا می باشد.

ذخایر جهانی عناصر نادر خاكی در سال 1990 در حدود 6 10*84 تن REO تخمین زده شده است. كه در این میان چین با 6 10*43 تن ذخیره 50 درصد ذخایر جهان را داراست.

از سال 1980 تا سال 1991 قیمت مونازیت استرالیا با بیش از 55 درصد REO بین $/ton900-800 ثابت بوده است. گزنوتیم مالزی با 60 درصد ایتریم به قیمت
$/t33-32 می باشد.

باستنازیت Bastnasite:

هضم با اسیدها: فرآیندهای بسیاری برای هضم باستنازیت با اسید سولفوریك ترسیم شده است. در یكی از این فرآیندها كانی، كلسینه شده، تا كربناتها تجزیه شوند سپس تحت هضم با اسید سولفوریك 6 نرمال قرار می گیرد تا عناصر نادر خاكی به صورت سولفات محلول شوند.

در فرآیند دیگر كانی باستنازیت با اسید سولفوریك غلیظ حل شده و تا 500 گرما داده می شود. فلورین به صورت فلورید هیدروژن با So2,Co2 تحریك و رانده شده و عناصر نادر خاكی به صورت سولفات انیدریت باقی می مانند. این محصولات را سپس می توانیم مانند فرآوری مونازیت از اسیدسولفوریك فرآوری كنیم.

در پروسه دیگری كانی در دمای بالای 600 كلسینه شده و سپس با اسیدنیتریك 16 نرمال مورد و اكنش قرار داده می شود كه از اسیدهیدروكلریك 12 نرمال یا از اسید سولفوریك 18 نرمال مناسب تر است.

در فرآیند مولی كروپ Moly Crop، كانی بوسیله فلوتاسیون تا 60% تغلیظ شده سپس تكلیس می شود كه سریوم را به حالت چهار ظرفیتی تبدیل می كند. بعد از آن با اسید هیدروكلریك مورد واكنش قرار داده می شود كه باعث می شود فقط عناصر نادر خاكی سه ظرفیتی وارد محلول شوند. در این حال %80-65%، Ceo­2 باقی می‌ماند كه می تواند مستقیماً با یك مرحله تكلیس به glass-polishing تبدیل شود.

در فرآیند دیگر كربناتها بوسیله اسید هیدروكلریك تجزیه می شوند. فلورید پس ماند‌ه‌ایی بدست می آید كه تحت واكنش با قلیا قرار می گیرد. هیدروكسید عناصر نادر خاكی بدست آمده از این روش برای خنثی سازی اسید اضافی از محلول كلراید استفاده می شود.

هضم قلیایی

سنگ باستنازیت می تواند با باز غلیظ تحت 200 دما مورد واكنش قرار گرفته تا هیدروكسید عناصر نادر خاكی بدست آید كه بعداً می توانند در اسید حل شوند.

سنگهای دیگر

هضم سنگ گزونوتیم سخت تر از مونازیت می باشد. معمولاً سنگ گزونوتیم مثل مونازیت با قلیای غلیظ اما تحت شرایط حادتر مورد واكنش قرار داده می شود. كانی‌های سیلیكاته عناصر نادر خاكی با اسید سولفوریك و در دمای بالا و تقریباً بالا بهترین هضم را خواهند داشت.

روشهای گوناگونی برای استخراج عناصر نادر خاكی از سنگهای آپاتیت در طول تولید اسید فسفریك بیان گردیده است.

در حوزه تولید اورانیوم، تا كنون فقط معادن دنیسون (انتاریو)، بوسیله استخراج حلالی محلول سولفاته، كنسانتره ئیتریم تولید كرده است.

فراوری عناصر نادر خاكی

كانی های عمده و با ارزش اقتصادی عناصر نادر خاكی مونازیت [2(Ce,La,Y,Th)(Po4)] و باستنازیت [(Ce,La)Co3F] می باشند.

روشهای مختلی برای فرآوری عناصر نادر خاكی از مونازیت وجود دارد، از قبیل 1- روش معمولی هیدرومتالورژی بوسیله اسید سولفوریك، اسید نیتریك و اسید پركلریك. 2- پیرومتالورژی بوسیله اكسید منیزیم. 3- هیدروترمال یا فوزیون بوسیله هیدروكسید سدیم.

تكنیكهای هیدروترمال از محلول آبی قلیایی برای اضمحلال (Decompodition) مونازیت سیاه در آتوكلاو استفاده می كنند. در این روش پالپ حاصله به آسانی قابل حمل می باشد.

تكنیك فوزیون سودا (Soda Fusion) از جامد قلیایی برای اضمحلال مونازیت سیاه در یك راكتور باز استفاده می كند. از آنجایی كه در این روش نقل و انتقال مواد جامد مشكل است با اینكه روش ارزانتری است كمیته مورد استفاده قرار می گیرد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی میزان ATP در اسپرم مولدین نر ماهی كفال طلایی (Mugil auratus) با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی میزان ATP در اسپرم مولدین نر ماهی كفال طلایی (Mugil auratus) با word دارای 80 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی میزان ATP در اسپرم مولدین نر ماهی كفال طلایی (Mugil auratus) با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی میزان ATP در اسپرم مولدین نر ماهی كفال طلایی (Mugil auratus) با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی میزان ATP در اسپرم مولدین نر ماهی كفال طلایی (Mugil auratus) با word :

دانلود بررسی میزان ATP در اسپرم مولدین نر ماهی كفال طلایی (Mugil auratus) با word

چکیده

کفال ماهیان دریای خزر یکی از مهمترین ماهیان شیلاتی این دریا می باشند.که پس از انتقال از دریای سیاه به دریای خزر، توانستند خود را بااکوسیستم این دریا مطاقبت دهند.

هدف از این تحقیق بررسی میزان ATP اسپرم ماهی کفال طلایی در شرایط زمانی،دمایی و محلولهای تداوم بخش (Extender) مختلف بوده است. بدین منظور میزان ATP اسپرمهای تازه نمونه گیری شده در دماهای مختلف (°C12- 10،20 -18)، میزان ATPاسپرمهای نگهداری شده دردماهای مختلف (°C 4،Room temperature ) به مدت 6 ساعت، میزان ATP اسپرمهای نگهداری شده در محلولهای تداوم بخش (extender)مختلف (گلیسرول، محلول نمک 7/0% ، محلول نمک 65/0%) به مدت 5 روز، میزان ATP اسپرمهای نگهداری شده در همان شرایط به مدت 10 روز، به روش فوق حساس بیولومینوسانس اندازه گیری گردید.

براساس آزمایشات انجام شده در این تحقیق، غلظت ATP اسپرمهای تازه نمونه گیری شده در دمای °C 12- 10، 22/7 ± 04/74درصد غلظت ATP اسپرمهای تازه نمونه گیری شده در دمای °C20- 18 بود.اسپرمهای نگهداری شده در دمای °C 4 یخچال به مدت 6 ساعت و اسپرمهای نگهداری شده در دمای آزمایشگاه به مدت 6 ساعت به ترتیب 91/0 ± 26/90 درصد و 49/1 ± 17/17 درصد ATP خود را حفظ کردند. نگهداری اسپرم درextender های مختلف (گلیسرول، محلول نمک 7/0% ، محلول نمک 65/0%) به مدت 5 روز نشان داد که گلیسرول و محلول نمک 65/0%، درصد بالاتری از ATP را نسبت به محلول نمک 7/0% حفظ کردند. نگهداری اسپرم درهمان extender‌ها به مدت 10 روز نشان داد که گلیسرول درصد بالاتری از ATP را نسبت به محلول نمک 7/0% و 65/0% حفظ کرد. اسپرمهای نگهداری شده در گلیسرول در دمای °C 15- بعد از 5 روز و اسپرمهای نگهداری شده در گلیسرول در دمای °C 15- بعد از 10 روز به ترتیب 5/4 ± 19/74 و 2/6 ± 67/47 درصد ATP خود را حفظ کردند. اسپرمهای نگهداری شده در محلول نمک 7/0% در دمای °C 1 بعد از 5 روز و اسپرمهای نگهداری شده در محلول نمک 7/0% در دمای °C 1 بعد از 10 روز به ترتیب 81/2 ± 65/13 و 06/0 ± 69/0 درصد ATP خود را حفظ کردند. اسپرمهای نگهداری شده در محلول نمک 65/0% در دمای °C15- بعد از 5 روز و اسپرمهای نگهداری شده درمحلول نمک 65/0% در دمای °C 15 – بعد از 10 روز به ترتیب 68/6 ± 58/73 و 12/0 ±05/1 درصد ATP خود را حفظ کردند.

براساس نتایج به دست آمده برای حفظ میزان ATP اسپرم ماهی کفال طلایی، نمونه گیری در دمای °C20- 18 و نگهداری در گلیسرول توصیه می شود.

مقدمه

اسپرم عامل مهم تولیدمثل، بقاء و تداوم نسل است. بررسی اسپرم از نظر پارامترهایی مانند توانایی تلقیح، تحرک، درصد اسپرمهای متحرک، سرعت حرکت، فرکانس ضربه تاژکی، میزانATP و فاکتورهای شیمیایی و بیوشیمیایی، در تشخیص کیفیت اسپرم و کنترل روند تولیدمثلی برخی جانداران از جمله آبزیان کمک می کند. هدف از این تحقیق بررسی میزان ATP اسپرم ماهی کفال طلایی در شرایط دمایی ، زمانی و محلولهای تداوم بخش مختلف می باشد. تاکنون تحقیقات گسترده ای توسط پژوهشگران مختلف روی این سلول صورت گرفته است. با این حال مطالعات انجام شده در ارتباط با میزان ATP اسپرم ماهیان نسبتأ محدود است. این امر تفسیر علت ناموفق بودن پروژه پرورشی کردن برخی ماهیان را دشوار می کند. در این رابطه باید مطالعات بیشتری در زمینه بررسی میزان ATP اسپرم ماهیان صورت پذیرد.

اسپرم به کمک حرکت ضربه ای تاژک خود شنا می کند. انرژی مورد نیاز برای این حرکت ازطریق هیدرولیز ATP فراهم می شود(Billard et al, 1999 ).تحرک اسپرم به میزان ATPذخیره ای اولیه (Christen et al, 1987) و میزان ATP سنتز شده در طول فاز تحرک (Lahnsteiner et al, 1999 ) وابسته است. در اکثر ماهیانی که دارای لقاح خارجی هستند، ATP سنتتاز قادر به نگهداری نسبتهای بالای ATP هیدرولیز شده مورد نیاز در طول حرکت نیست، لذا میزان ATPبه سرعت کاهش می‌یابد. این کاهش ATP به موازات کاهش تعداد ضربات تاژکی و سرعت حرکت اسپرم است (Christen et al, 1987 و Perchec et al, 1995). تفاوت قابل توجهی بین گونه‌ها در مقدارATP مورد نیاز برای تامین حرکت اسپرم وجود دارد(Mansour et al, 2003 ).

در این مطالعه میزان ATP اسپرم ماهی کفال طلایی در شرایط مختلف دمایی نمونه گیری (10-12و 18-20 درجه سانتیگراد) و نگهداری 6 ساعته در دماهای مختلف ( دمای اتاق و 4 درجه سانتی گراد) در محلولهای تداوم بخش مختلف( گلیسرول، محلولهای نمکی 65/0 و 7/0 درصد) در زمانهای متفاوت ( 5 روز و 10 روز) به کمک روش فوق حساس بیولومینوسانس مورد اندازه گیری قرار خواهد گرفت.

– 1 پیشینه تحقیق

امروزه کشورهای پیشرفته به دلیل تلاش بیشتر و برخورداری از امکانات پیشرفته تر، در زمینه ویژگیهای اسپرم ماهیان و عوامل موثر بر آن تجارب زیادی کسب نموده اند. اطلاعات بدست آمده عمدتأ در مورد ماهیان پرورشی می با شد. دراین مورد کارهای تحقیقاتی زیادی انجام شده است و مطالعات گسترده ایی در خصوص عوامل تاثیرگذار، استرس زا و یا آلوده کننده صورت گرفته نتایج حاصله با یکدیگر مقایسه شده اند. به مواردی از این پژوهشها در ذیل اشاره شده است.

ماهیان آبشش آبی نر به دو شیوه تولید مثل می کنند. برخی از نرها که parental نام دارند تولیدمثلشان تا سن 7 سالگی به تاخیر می افتد، اما گروه دیگر (sneaker) زودتر بالغ میشوند. طبق مطالعات Burness و همکارانش در سال 2004 در هر دو شیوه تولیدمثلی، سرعت حرکت اسپرم و سطوح ATP در 60 ثانیه اول تحرک اسپرم به موازات هم کاهش می یابد. اگرچه میزان ATP اولیه اسپرم ماهیان sneakerنسبت به ماهیان parental بیشتر است ولی بین شیوه های تولید مثلی آنها تفاوتی وجود ندارد. ضمنأ از لحاظ سرعت حرکت اسپرم، درصد اسپرمهای متحرک یا فعالیت آنزیمهای متابولیک بین شیوه های تولیدمثلی تفاوتی وجود ندارد. هرچند اسپرم ماهیان parental تا حدودی نسبت بالاتری از کراتین فسفوکیناز را نسبت به سیترات سنتاز دارا می باشند. در هر دو شیوه با افزایش فعالیت کراتین فسفوکیناز و سیترات سنتاز، میزان ATPاسپرم افزایش (Burness et al, 2004) می یابد.

طبق گزارشات Kruger و همکارانش در سال 1983 میانگین مدت زمان تحرک اسپرم کپورماهی معمولی Cyprinus carpio به فصل وابستگی داشته و حدودا 2/1 تا 6/1 دقیقه است Kruger et al , 1983)). ماکزیمم مدت زمان تحرک اسپرم کپورماهی معمولی 2 دقیقه است 1984) ، .( Koldras and Moczarsk

در کپورماهی، اسپرم و ادرار از یک مجرای تناسلی آزاد می شوند لذا ممکن است اسپرم جمع آوری شده از آن توسط ادرار آلوده شود. طبق مطالعات Perchec و همکارانش در سال 1998 درصورت آلوده نشدن اسپرم ماهی به ادرار، میزان ATP اسپرم حدود nmol 9 – 8 به ازاء 108 اسپرم و سرعت ابتدایی آن حدود s/ mm 160 – 100 و فرکانس ضربه تاژکی حدود 50 – 30 اندازه گیری شد. اما، وقتی که مایع اسپرمی با 5/7% ادرار به مدت 1 ساعت آلوده شد، میزان ATP،nmol 5 – 4 به ازاء 108 اسپرم بود و اغلب اسپرمها سرعت ابتدایی کمی معادل s/ 100 – 30 و فرکانس ضربه تاژکی حدود 30 – 10 داشتند. این مسئله نشان می دهد که اسمولالیته پایین ادرارعامل کاهش کیفیت اسپرم کپورماهی است .(Poupard et al, 1998)

Zilli و همکارانش در سال 2004 نشان دادند که یک رابطه خطی بین ظرفیت تلقیح اسپرم و پارامترهای اسپرمی از جمله میزان ATPو فعالیت آمینوترانسفراز وجود دارد Zilli et al, 2004) ). طبق گزارشات Jezierska و Witeska در سال 1999 اسپرمهای کپور معمولی مدت زمان s 80 – 70، فعال می مانند و تحرکشان بعد از 24 ساعت کاهش می یابد، در حالی که اسپرمهای کپورعلفخوار s 55 – 30 فعال می مانند و تحرکشان پس از 8 ساعت کاهش می یابد. اسپرمهای کپورمعمولی پس از 24 ساعت حدود s10 متحرک می مانند. مدت زمان تحرک اسپرم متاثر از دمایی است که در آن نگهداری می‌شود. حتی نگهداری کوتاه مدت اسپرم (15 دقیقه) در دمای 20°C، موجب کاهش مدت زمان تحرک اسپرم در هر دو گونه ماهی می شود. بطوریکه پس از 2 ساعت نگهداری اسپرم کپورماهی معمولی در دمای 20°C ، تحرک اسپرم حدود 50% کاهش می یابد ( 1999، Jezierska and Witeska).

اسپرمهای نگهداری شده در دمای صفر تا °C 5 قادر به تلقیح تخم هستند. بهرحال چگونگی نگهداری اسپرمها، روی مدت زمان تحرک اسپرم اثر می گذارد Goodal et al, 1989)). در دماهای پایین تر، مدت زمان تحرک اسپرم طولانی تر است (1996،Babiak،Glogowski). نگهداری اسپرم به مدت 5 ساعت در یخچال (°C 5) روی نسبت تلقیح اسپرم اثر قابل توجهی ندارد. اسپرم کپورماهی معمولی بدون کاهش قابل توجه زمان تحرکش ، حدود 24 ساعت و اسپرم کپور علفخوار حدود 8 ساعت می تواند در یخچال(°C 5) نگهداری شود (Sarnowski et al, 1997 ).

در بررسی انجام شده بین پنج حفاظت کننده انجمادی (cryoprotectant) یعنی DMSO ،DMA، گلیسرول، گلیکول پروپیلن و متانول،DMA بهترین حفاظت را برای اسپرم گربه ماهی اروپایی (Silurus glanis) فراهم می کند (, 1999 (Ogier et al. گلیسرول با غلظت 10% در مقایسه با DMSO یا گلیکول اتیلن به عنوان بهترین cryoprotectantبرای اسپرم گربه ماهی اروپایی شناخته شده است. اسپرم منجمد شده توسط گلیسرول 10% ، 36 درصد تحرک داشت ولی اسپرم منجمد شده توسط دو نگهدارنده دیگر هیچ تحرکی نداشت (1993, Linhart et al). در این بررسی محیط منجمد مورد استفاده، یک محلول شور فاقد شکر با زرده تخم مرغ بود. زیرا کارایی کم گلیسرول در محافظت اسپرم ، به شکل رقابت بین شکر و گلیسرول برای واکنش با فسفولیپیدهای غشاء تفسیر شده است (Anchorodogug et al, 1987). متانول دارای اثر محافظت کننده برای اسپرم گربه ماهی اروپایی است. معمولأ متانول برای ماهیان آب شیرین مناطق حاره ای مثل ماهی گورخری Brachydanino rerio ((Harvey et al,1982 و چندین نمونه تیلاپیا Oreochromis spp استفاده می شودChao et al,1987)) و (Rana et al,1989).

شكل 1-5 ساختمان آنزیم ATP سنتاز

ATP سنتتاز (F1F0 ATPase) تقریبأ سه بیلیون سال قدمت دارد و در غشاء میتوکندری، کلروپلاست و باکتریها وجود دارد. ساختمان و عملکرد آن در گونه های مختلف بطور شگفت انگیزی یکسان است. آنزیم ATP سنتتاز با انتقال پروتون از طریق قسمت هیدروفوب F0 موجب سنتز مولکول حامل انرژی ATP ازADP و فسفات غیرآلی در کلاهک هیدروفیل و محلول F1 می شود. مجموعه چند زیرواحدی، شامل یک محدوده کروی، F1 (با ترکیب a3b 3g 3e ) و یک محدوده غشایی داخلی، F0(با ترکیب a b2 c12) به دو دم باریک متصل می شود. دم مرکزی بوسیله زیرواحد e و بخشی از زیرواحد g شکل گرفته است درحالیکه دم محیطی از بخشهای هیدروفیلی دو زیرواحد b بخش F0 و زیرواحدd بخش F1 تشکیل شده است. مسیر پروتون با زیرواحدهای a و c در F0 و بخشهای اتصالی کاتالیزوری که عمدتأ در زیرواحدهای b بخش F1 درحد فاصل b – a شکل گرفته است. مطالعات ساختاری، بیوشیمیایی، طیف نمایی و میکروسکوپی اخیر نشان می دهند که تغییرات ساختمانی ناشی از چرخش زیرواحد e – g در بخش ثابت زیرواحدهای a3b3 درATP سنتتاز ،این آنزیم را به عنوان کوچکترین ماشین مولکولی برای انسان شناخته است.

چرخش ایجاد شده در بخش F0 به دم مرکزی متصل به مرکز بخش چرخندهc منتقل می شود. از آنجایی که زیرواحد c دارای 12 – 9 نسخه است، چرخش ایجاد شده در بخشهای 12 – 9 را بصورت عددی نشان می دهند. بهرحال تقارن سه جانبه F1 نشان می دهد که این عدد باید 9 یا 12 باشد. آنالیز ترمودینامیکی نامتعادل سنتز ATP موید 12 بودن این عدد می باشد. برای سنتز یک مولکول ATP باید 4 پروتون جابجا شده، بخش چرخنده c در 12 بخش مجزا چرخیده و 12 پروتون باید به 3 هیدروکسی بوتیرات و 8 پروتون به سوکسینات فرستاده شود.

بنابراین طبق مکانیزم مورد نظر، انتهای دم مرکزی در 12 بخش 30 درجه مجزا می چرخد. ساختمان کریستالی F1 و آزمایشات میکروسکوپی اپی فلوئورسانس نشان می دهند که زیرواحد g در سه بخش مجزا 120 درجه می چرخد. تمایز آشکاری بین ابتدا و انتهای دم قابل تشخیص است به این صورت که دم می تواند در انتها آزادانه بچرخد ولی ابتدای دم مهار شده است. این محدودیت در حقیقت ناشی از عکس العمل بین دم و بخشهای کاتالیزوری است. انتهای دم نسبت به ابتدای دم می چرخد. این چرخش منجر به تولید فشاری می شود که با زاویه چرخش و ذخیره انرژی چرخشی در دم متناسب است. بنابراین انرژی ناپایدار پروتون بصورت انرژی چرخشی در زیرواحد g ذخیره می شود. این انرژی چرخشی بیشتر به منظور تغییرات ساختمانی در قسمتهای کاتالیزوری مصرف و منجر به سنتز ATP می شود.

آزمایشات اخیر فلوئورسانس تریپتوفان senior نشان داد که در طول سنتز ATP ، آنزیمی وجود دارد که هر سه زیرواحد b آن حاوی نوکلئوتید اتصالی است. برعکس، ساختمان کریستالی گروه Walker فقط در دو زیرواحد b دارای نوکلئوتید اتصالی است. در ساختمان کریستالی، زیرواحدb فاقد نوکلئوتید اتصالی از دو زیر واحدb دیگر مجزا ولی مشابه با آنهاست. درساختمان کریستالی، یکی از قسمتها به AMP – PNP مشابه به ATP ، متصل شده و bTP نامیده می شود، قسمت دیگر ساختمان کریستالی به ADP متصل شده و bDP نامیده می شود، درحالیکه b فاقد نوکلئوتید اتصالی bE نامیده می شود. Mg ADP به bE متصل می شود ولی درصورت عدم حضور جایگاه اتصال، نمی تواند به آن متصل شود. همزمان با جابجایی پروتون درF0، انتهای زیرواحد g شروع به چرخیدن می کند و موجب واکنش بین زیرواحد e و 381- GLU مربوط به bE شده و در نهایت موجب اتصال Mg ADP به bE می شود. در این فاصله زمانی ابتدای دم بیحرکت می ماند در نتیجه جایگاههای ترکیبات bTP و bDPبدون تغییر می مانند. با چرخش بیشتر انتهای دم، مهارشدگی ابتدای دم برطرف شده و سرتاسر دم شروع به چرخیدن می کند دراین حالت زیرواحد e با381-GLU مربوط به bDP واکنش داده و منجر به آزادسازی Mg ATP می شود(2005،et al Nath ).

دانلود بررسی میزان ATP در اسپرم مولدین نر ماهی كفال طلایی (Mugil auratus) با word
فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكیده————————————————————-2-1

مقدمه—————————————————————3

فصل اول : مروری بر تحقیقات گذشته

1-1 پیشینه تحقیق—————————————————- 8-5

1-2 تاكسونومی—————————————————– 9-8

1-3 مشخصات كلی راسته كفال ماهی شكلان ———————————–9

1-4 مشخصات خانواده كفال ماهیان —————————————-10

1-5 مشخصات كفال طلایی ——————————————-12-10

1-6 زیست شناسی كفال طلایی —————————————–13-12

1-6-1 مشخصات زیستی كفال طلایی —————————————13

1-6-1-1 تحمل درجه حرارت ——————————————–13

1-6-1-2 تحمل شوری ————————————————-13

1-6-1-3 تحمل مقادیر اكسیژن ——————————————–13

1-6-1-4 تغذیه كفال طلایی ——————————————-14-13

1-7 ارزش اقتصادی كفال ماهیان —————————————-15-14

1-8 ارزش غذایی ماهی كفال ——————————————— 16

1-9 پراكنش كفال ماهیان ———————————————18-16

1-10 دریای خزر————————————————– 22-18

1-11 تولید مثل كفال طلایی ——————————————-23-22

1-11-1 دستگاه تولید مثل كفال طلایی ————————————25-23

1-11-2 اسپرماتوژنز —————————————————25

1-11-3 ساختمان اسپرماتوزوئید ——————————————- 26

1-11-4 فعالیت اسپرماتوزوئید ——————————————– 27

1-11-5 رابطه بین میزان ATP و تحرك اسپرم ——————————— 28

1-11-6 مكانیزم چرخشی انتقال انرژی در ATP سنتاز ————————- 31-28

1-11-7 AMP حلقوی بعنوان یك پیامبر ثانویه —————————— 37-32

1-11-8 extenders ———————————————– 40-37

فصل دوم: روش تحقیق و مواد

2-1 مواد و وسایل مورد نیاز ——————————————- 43-42

2-1-1 خصوصیات كیت تعیین ATP ————————————— 43

2-1-2 اجزای كیت تعیین ATP —————————————— 43

2-1-3 روش آماده سازی محلولها ——————————————44

2-1-4 خصوصیات و كاربردهای بافر HEPES —————————– 45-44

2-1-5 روش آماده سازی محلول بافر HEPES——————————— 45

2-1-6 روش آماده سازی محلول بی كربنات سدیم——————————- 46

2-1-7 روش آماده سازی محلول گلیسرول 10% و گلوكزM 3/0 ——————— 46

2-2 روش كار —————————————————- 50-46

فصل سوم : نتایج تحقیق

نتایج ———————————————————- 62-52

فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات

بحث و نتیجه گیری ————————————————- 69-64

پیشنهادات ———————————————————- 70

منابع فارسی ———————————————————71

منابع لاتین——————————————————- 76-72

دانلود بررسی میزان ATP در اسپرم مولدین نر ماهی كفال طلایی (Mugil auratus) با word
فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 1-1 ——————————————————– 33

جدول 3-1——————————————————— 53

جدول 3-2——————————————————— 53

جدول 3-3——————————————————— 53

جدول 3-4——————————————————— 53

جدول 3-5——————————————————— 54

جدول 3-6——————————————————— 54

جدول 3-7——————————————————— 54

جدول 3-8——————————————————— 55

جدول 3-9——————————————————— 55

جدول 3-10——————————————————- 55

جدول 3-11——————————————————- 55

دانلود بررسی میزان ATP در اسپرم مولدین نر ماهی كفال طلایی (Mugil auratus) با word
فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار1———————————————————— 56

نمودار 2———————————————————– 57

نمودار 3———————————————————– 58

نمودار 4———————————————————– 59

نمودار 5———————————————————– 60

نمودار 6 ———————————————————- 61

نمودار 7———————————————————– 62

دانلود بررسی میزان ATP در اسپرم مولدین نر ماهی كفال طلایی (Mugil auratus) با word
فهرست اشكال

عنوان صفحه

شكل 1-1 ——————————————————— 10

شكل 1-2———————————————————- 11

شكل 1-3———————————————————- 17

شكل 1-4———————————————————- 26

شكل 1-5———————————————————- 29

شكل 1-6———————————————————- 35

شكل 1-7———————————————————- 36

شكل 2-1———————————————————-

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود طرح تحقیقی حل مسئله اجتماعی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود طرح تحقیقی حل مسئله اجتماعی با word دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود طرح تحقیقی حل مسئله اجتماعی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود طرح تحقیقی حل مسئله اجتماعی با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود طرح تحقیقی حل مسئله اجتماعی با word :

دانلود طرح تحقیقی حل مسئله اجتماعی با word

قسمتی از متن:

حل مسئله اجتماعی فرایندی شناختی- عاطفی- رفتاری است که به واسطه آن افراد تلاش می کنند، برای مسائلی که در زندگی روزمره با آن مواجهه می شوند، راه حل های موثر و انطباقی پیدا کنند (دیزریلاونزو، 1990، جفه[1] و دیزریلا، 2009). از حیث نظری، الگوی پردازش اطلاعات سنتی حل مسئله را به عنوان مجموعه ای از مهارت های شناختی، شامل شناسایی مسئله، هدف گزینی، انتخاب راه حل های مناسب و ارزیابی نتایج حل مسئله تلقی می کند. الگوی مذکور ابعاد انگیزشی، عاطفی و رفتاری حل مسئله را به طور قابل ملاحظه ای مورد غفلت قرار می دهد (لوگان[2]، 1989؛ نقل از سووشک[3]، 2005) با این وجود، الگوی حل مسئله اجتماعی دیزریلا ونزو (1990) نسخه جدیدی از الگوی پردازش اطلاعات مرتبط با حل مسئله قلمداد می گردد. چنین فرض می شود که حل مسئله کارآمد (اثربخش) به جهت گیری مثبت نسبت به حل مسئله[4] و به کارگیری موثر مهارت های منطقی مسئله[5] بستگی دارد. حل مسئله اجتماعی زمانی ناکارآمد محسوب می شود که با یک جهت گیری منفی نسبت به مسئله[6] تکانشگری و یا تعلل و اجتناب شدید همراه گردد. با توجه به مفهوم کیفیت زندگی که در آن ابعاد مختلفی نظیر بهزیستی مولد[7] (به طور مثال، شایستگی و زایایی) مدنظر قرار می گیرد (فلس و پری[8]، 1995؛ والاندر، اسچیمت و کولت[9]، 2001)، حل مسئله اجتماعی تحت عنوان شاخص از کفایت فردی می تواند به صورت نشانگر کیفیت زندگی در تعاملات بین فردی مورد توجه قرار گیرد. (صالحی و همکاران، 1388). الگوی مقابله حل مسئله اجتماعی دیزریلا (1989؛ نقل از سووشک، 2005) یکی از جامعه ترین الگوهای حل مسئله اجتماعی است، براساس دیدگان دیزریلا و گیلفورد[10] (1971، به نقل از دیزریلا، نزو و میدو- اکیورز[11]، 2004) حل مسئله اجتماعی یک فرایند چند بعدی تعاملی است که دو مولفه اصلی نسبتاً مستقل تشکیل شده، این دو مولفه عبارتند از به الف) جهت گیری نسبت به مسئله[12] و ب) مهارت حل مسئله یا سبک های حل مسئله[13]. جهت گیری نسبت به مسئله اشاره به چگونگی توجه افراد به مسائل در محیط اطراف آنان دارد و تا حدودی الگوی شناختی- هیجانی ثابتی که افراد نسبت به مسائل زندگی خود دارند و چگونگی ارزیابی آنان از ظرفیت های حل مسئله ای خود را نشان می دهد (دیزریلا و نزو، 2001). دیزریلا و نزو (2001) دو عامل جهت الگوی مثبت نسبت به مسئله[14] (PPO) و جهت گیری منفی نسبت به مسئله[15] (NPO) را معرفی کردند. دو عامل مذکور بخشی از مدل پنج عاملی حل مسئله اجتماعی دیزریلا و نزو (1990) محسوب می شود که ممکن است تمایلات افراد برای دیگر شدن در حل مسئله موثر را افزایش یا کاهش دهد. اما سه عامل باقی مانده همگی بر سبک های حل مسئله اشاره دارند، که از حل منطقی مسئله[16] (RPS)، سبک بی دقتی/ تکانش[17] (ICS) و سبک اجتنابی[18] (AS) تشکیل شده است. سبک های حل مسئله فعالیت های شناختی و رفتاری آشکاری هستند که به خیال پیدا کردن راه حل برای یک مسئله ویژه می باشند، به عبارت دیگر، سبک حل مسئله، یک الگوی ویژه از کنش ها و افکار است و در افرادی که برای حل مسئله معین تلاش می کنند، دیده می شود (دیزریلا، نزومیلاو- الیوز، 2002، به نقل از صالحی و همکاران، در تبیین ساختار عامل معنایی سنجش حل مسئله اجتماعی فرم کوتاه تجدید نظر شده) مهدید صالحی، شیرین کرشی، مژگان پاه منصور، 1388) صادق تقی لو


[1] – Jaffee

[2] – Logan

[3] – Sui & Shek

[4] – Pesitive problem orientation

[5] – rational problem solviny

[6] – negative problem solviny

[7] – productive well-beiny

[8] – Felce & Perry

[9] – Wallander, Schmitt & Koot

[10] – Gilford

[11] – Mayden- Olivares

[12] – Problem orentation

[13] – Problem solving styles

[14] – Positve problem orientation (PPO)

[15] – negative problem orientation (NPO)

[16] – Rational problem solving (RPS)

[17] – impulsive carelessness style (ICS)

[18] – avoidance style (AS)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود موسیقی كلاسیك با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود موسیقی كلاسیك با word دارای 99 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود موسیقی كلاسیك با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود موسیقی كلاسیك با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود موسیقی كلاسیك با word :

دانلود موسیقی كلاسیك با word

مقدمه

حتماً برای شما پیش آمده كه افسوس خورده باشید چرا از فلان موضوع سر در نمی آورید. یادگیری بعضی از موضوع ها سال ها به درازا می انجامد، اما آشنایی با موضوع ها و سردرآوردن از مطالب آن ها كاری است شدنی و آسان. اگر در مورد دانلود موسیقی كلاسیك با word هم چنین احساسی داشته اید، می توانید به منابی مثل این پاان نامه مراجعه كنید.

شاید هم تصور می كنید كه با دانلود موسیقی كلاسیك با word آشنایی كافی دارید؛ بسیار خوب می توانید دانسته های خود را با مطالب این پایان نامه مقایسه كنید.

در هر حال، اگردانلود موسیقی كلاسیك با word را دوست دارید اگر عاشق دانلود موسیقی كلاسیك با word هستید اما به علت آشنایی اندك تان از آن سر در نمی آورید، این پایان نامه برای شماست. اگر از دانلود موسیقی كلاسیك با word اصلاً خوش تان نمی آید باز هم این پایان نامه برای شماست. مطالب ثقیل و كسالت باری را كه احتمالاً در بعضی از كتاب ها خوانده اید فراموش كنید. در پایان نامه حاضر اطلاعات مفید و عملی رابه زبان ساده كسب خواهید كرد. بگذارید عده ای از بالای برج عاج سخنرانی كنند، ما توی بالكن یا كنار دستگاه پخش موسیقی می نشینیم و گوش جان می‌سپاریم به آثاری كه سال های سال لذت و رضایت عمیقی به ما می بخشند. ما می خواهیم شما در این لذت با ما سهیم شوید و بعضی از رموز موسیقی را به بیان خیلی ساده دریابید . همچنین شمه ای از ماجراها و نكته های جالب تاریخ موسیقی را برای شما تعریف می كنیم. خلاصه پایان نامه من به شما كمك می كند تا

  • كلاف ظاهرا‌ً غامض دانلود موسیقی كلاسیك با word را باز كنید.
  • وقتی به اثری گوش می كنید تشخیص دهید كه سنفونی است یا كنسرتو یا سونات.
  • دوره های مختلف موسیقی را بشناسید و فرق آنها را بدانید.
  • اگر به كنسرتی می روید احساس راحتی كنید.
  • مجموعه‌دانلود موسیقی كلاسیك با word مناسبی برای خودتان جمع كنید.

دانلود موسیقی كلاسیك با word
فهرست مطالب:

مقدمه…………………………….. 1

فصل اول:اگر چیزی از دانلود موسیقی كلاسیك با word نمی دانید، از این جا شروع كنید…………………………. 3

فصل دوم: عناصر و اجزای موسیقی………. 15

فصل سوم: صدای سازها……………….. 28

فصل چهارم: اركستر چیست؟……………. 38

فصل پنجم: پیوند سازها……………… 57

فصل ششم: موسیقی دانان……………… 63

فصل هفتم: فرم ها و اصطلاحات…………. 76

فصل هشتم: باروك…………………… 85

منابع……………………………. 97

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق در مورد چوب با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق در مورد چوب با word دارای 177 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق در مورد چوب با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق در مورد چوب با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق در مورد چوب با word :

دانلود تحقیق در مورد چوب با word

مقدمه و تاریخچه

پیش از بكار گیری مواد معدنی یا مصالح صنعتی چون آهنم آجر و سرامیك در سازه های معماری یا عمرانی ، چوب یكی از اصلی ترین و قدیمی ترین مصالح در دسترس بوده است انسان اولیه طرز شكل دادن به چوب را برای تهیه ابزار گوناگون فرا گرفت ابزار وسائل چوبی اولیه و حتی ساختمانها و تزئینات چوبی ادوار ماقبل تاریخ و اعصار مختف تاریخ ، نمایانگر اهمیت چنان ماده ای است كه قبل از فلز و همزمان با مصرف سنگ به اختیار بشر درآمده و از آن در راههای مختلفی چون ابزار و وسائل زندگی سلاح ، ساختمان استفاده كرده است ( تصویر شماره 1)

از ساختمان های روستایی گرفته تا ساختمانهای چند طبقه شعری ، پل ها و كوشك ها از چوب ساخته میشدند كه بسیاری از آنها در ایران یا كشورهای دیگر به عنوان میراث فرهنگی شناخته میشوند . قدمت ساختمانهای چوبی بدون شك بایستی به عصر نوسنگی برسد نزدیك به 6000 سال پیش ،‌معماران ایرانی برای گرمی بخشیدن به خانه های مسكونی ،‌كاخ ها و ابنیه ،‌به طور گسترده از چوب استنفاده میكردند پولی بیوس ، از نخستین تاریخ نگاران جهان ، كاخ باستانی همدان ( هگمتانه ) را كه در زمان مادها بنا شده بود چنین توصیف كرده است :

‍‍«بیشتر این كاخ از چوب سدر و سرو ساخته شده بود . ستون های چوبی آن را با ورق های نقره و زر پوشانیده بودند »

در تخت جمشید ا زچوب های بلوط ، گردو و سرو استفاده شده است . به طور كلی تیر و ستون های چوبی از ویژگی های معماری باستانی ایران است و در مراحل مختلف و سبك های معماری گوناگون ایرانی ، چوب از اركان اصلی بوده است . از نشانه های زنده ساختمان های چوبی میتوان از چهل ستون ، عالی قاپو ، مسجد بناب در حومه مراغه كه مربوط به دوره میانی معماری كشورمان است نام برد .

اما پس از مدتی كاربرد چوب بدانگونه كه شایسته است تا از اركان اصلی ساختمانها باشد ، فراموش شده است . با این حال هنوز چوب یكی از مهم ترین عناصر كارا و نقش آفرین در مسائل معماری و هنری میباشد .

چوب برخلاف سایر مصالح ساختمانی پس از گل به خاطر خاصیت شكل پذیری فراوان و طبیعی بودنش با روحیه انسان سازگار و از مطلوبیت ویژه ای برخوردار است .

فرانك لویداریت در مورد چوب میگوید :

« چوب صمیمیترین و انسانی ترین مصالح است . انسان عاشق پیوند با آن است دوست دارد آن را لمس كند ودیدن آن را خوش میدارد .»

جوب به عنوان یكی از مصالح ساختمانی دارای چند خاصیت با ارزش است :

مقاومت نسبی بالا ، مقدار چگالی كم ، رسانایی كم و مناسب برای كارهای ماشینی . در عین حال چوب چندین نقطه ضعف نیز دارد در مقطع عر ضی دارای خواص متفاوت از جهات مختلف میباشد رطوبت موجود در چوب و قابلیت ها و خواص متغیری در چوب ایجاد میكند همچنین چوب دارای قابلیت پوسیدن و اشتعال میباشد البته تكنولوژی پیشرفته روند تهیه چوب مقدار زیادی از این نقایص را برطرف كرده است .

ساختار درخت

درخت از تنه ، اجزای بالایی ( شاخته ، برگ و … ) ریشه ها تشكیل شده است ریشه های درخت با فرورفتن در خاك ، رطوبت و مواد معدنی موجود در انرژی ر ا جذب میكنند و به تنه میرساند ، تنه درخت هم شاخه ها و قسمت های بالایی را تقویت و تغذیه میكند و امكان رساندن آب و شیره درختی از ریشه به برگ ها از میان شاخه ها و بالعكس را فراهم میكند ساختار چوب كه بوسیله چشم غیر مسلح یا یك ذره بین كوچك دیده میشود ساختار قابل رؤیت و قسمت های كه فقط با یك ذره بین قوی بزرگ و اضح آشكار است ساختار ذره بینی نامیده میشوند .

ساختار قابل رؤیت :

ساختار قابل رؤ یت چوب را میتوان با برش تنه از سه جهتی كه در تصویر شماره (3و 4 ) نشان داده شده است مشاهده كرد .

پوست درخت در برابر ضربات و ضایعات مكانیكی از چوب محافظت میكند . این قسمت از یك لایه بیرونی ( لبه ) و یك لایه داخلی ( آبكش ) تشكیل شده است .

لیف درختی ( آبكش ) ،‌یك لایه نازك داخلی پوست است و هدف آن انتقال شیره درخت به شاخه ها و ذخیره آنهاست .

لایه زاینده ( كامبیوم ) ، یك لایه باریك از بافت زنده میباشد كه در كنار لیف درختی قرار گرفته است در لایه زاینده ( كامبیوم ) سلو ل های چوب رشد میكنند در بهار لایه زاینده متشكل از سلولوهای پهن با غشای نازك است در این فصل وجود آب فراوان و خاك سرشار از مواد غذایی موجب میشود كه سلولهایی كه در بهار و اوائل تابستان به وجود می آیند بافتی متخلخل و پر از خلل و فرج بسازند كه چوب بهاره را تشكیل میدهند به همین دلیل است كه این قسمت دارای رنگ روشنی میباشد در طول تابستان ، درخت با گسترش ریشه ها و برگ هایش ، سلولهای زاینده را افزایش میدهد چوبی كه در اواخر تابستان و پاییز رشد میكند و شكل میگیرد « چوب پاییزه » نام دارد.

چوب پاییزه سخت تر ، مقاوم تر ، دارای وزن حجمی بیشتری از چوب بهاره میباشد هرچه میزان رشد چوب در پاییز بیشتر باشد تاب و مقاومت آن نیز افزایش می یابد لایه هایی كه در فصل های رشد شكل میگیرند حلقه های سالیانه نام د ارد در بعضی گونه ها مانند بلوط فاصله بین حلقه های سالیانه در محل برش مقطعی (عرضی) تنه قابل مشاهده است پهنای حلقه های سالیانه كه بستگی به شرایطرشد دارد در خواص چوب موثر است هرچه حلقه سالیانه ضخیم تر باشد چوب مستحكم تر است .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی یكی از بلندترین ساختارهای تقویت شده باتركیبات زمین دراروپا با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی یكی از بلندترین ساختارهای تقویت شده باتركیبات زمین دراروپا با word دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی یكی از بلندترین ساختارهای تقویت شده باتركیبات زمین دراروپا با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی یكی از بلندترین ساختارهای تقویت شده باتركیبات زمین دراروپا با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی یكی از بلندترین ساختارهای تقویت شده باتركیبات زمین دراروپا با word :

یكی از بلندترین ساختارهای تقویت شده باتركیبات زمین دراروپا

خلاصه: یك ساختمان تقویت شده با طول 215 متر و ارتفاع 19 متر در Iserlohn ساخته شده است. ساختمان در جاده 46A قرار داشته در پایه دارای ابعادی به شرح ذیل می باشد. ارتفاع 7/16 ، پهنای 2/11 محاسبات طراحی بوسیله صورت پذیرفته است. طراحی بنا بر صورت می پذیرد. دیواره تكمیل شده دارای زاویه شیب 80 درجه می باشد این مقاله نگرش طراحی و جزئیات ساخت را تشریح می نماید. این موارد شامل زمان ساخت،‌نحوه نصب، جزئیات پیرامون ساختار سطح آن می باشد.

نتایج محاسبات تخریب در طی دوره 2 ساله پس از ساخت مد نظر قرار می گیرد.

كلمات كلیدی: مورد مطالعه – خاكریزها – تسطیح – شبكه های زمین – كنترل

مقدمه

در سال 1997 یك اداره مركزی جدید در Iserlobhm طراحی گردید. ساختار آن بگونه ای بود كه دارای یك شیب خاص در جهت شمال بود. محل آن از غرب به خط راه آهن از شمال به جاده 46A منتهی می گردید. تفاوت سطح در مرزهای شمالی و جنوبی 17 متر بود. هدف ساختار حفاظت از ساختمان جدید در برابر شلوغی خیابان 46 A بود در عین حال محل پارك مناسبی را ایجاد می نمود. كه در شكل 1 نشان داده شده است.

زیرنویس شكل 1 : ساختار طبیعی در بخش شمالی – جنوبی و ایده حاكم بر ساختار

در نتیجه زمینی به مساحت m2 3500 به عنوان محل پارك در جلوی ساختمان تعبیه گردید. یكی از خصوصیات ساختمان به كاربری یك عایق صوتی بود. به این دلیل، خط در راستای ساختار تقویت شده ثابت بود. خط در پایا دیواره به واسطه و جر و موزهای زمینی ثابت شده بود. این شرایط منجر به تغییر وضعیت 80 درجه ای ساختمان با افزایش ارتفاع m7/16 گردید. طول نهایی این دیواره در طول خط فوقانی به میزان m215 محاسبه گردید. در این راستا یك سری ساختارهای خاص تعبیه گردید. این پروسه به عنوان یك كار جانبی برای ساختمان انجام گردید.

در این ساختار از مواد بتونی با دانه بندی 32/0 و 45/0 استفاده گردید.

طرح و ساختار كامل ساختمان را ارائه می دهد.

2- طراحی ساختار زمین تقویت شده با استفاده از تركیبات زمین

1-2: روش ساختار

نویسنده این مقاله روش ساختاری را پیشنهاد می نماید كه به عنوان زمین تقویت شده با تركیبات موجود در آن شناخته می شود. روش امكان طراحی ساختار را با توجه به مزیت استفاده از مواد ساختاری بازیافت شده فراهم می نماید. QRE دارای لایه های مختلفی بوده امكان شكل دهی سطح جلویی و خلفی خاك به طور همزمان وجود دارد. شكل 4 بخش عرضی ساختار را نشان می دهد. ساختار دارای مشخصات ذیل می باشد.

– ارتفاع ساختمان :‌m7/14 – حداكثر ارتفاع: m7/16

– زاویه متوسط انحراف :‌00/80 درجه – حداكثر پهنای پایه m02/11

طول كل سیستم : m5/21

پایه ساختار دارای پهنای بستر m5/3 بوده كه بین ساختار و مرزهای حفاظتی كشیده شده است. امكان دستیابی و كنترل اهداف را فراهم می نماید. در پایانه جنوبی – غربی یك برج مارپیچ مانند ساخته شده است.

زیرنویس شكل 2 : بخش عرضی

2-2- مواد اولیه بكار رفته در این ساختار

ساختار خاك: خاك بازیافت شده : 45/0 تا 32/0

جاذبه مشخصه :

زاویه سایش:

چسبندگی :

خاك با دانسیته 100% فشرده می شود. این پروسه با استفاده از راهنمای آلمانی EIVE-STB a4 (ویرایش 1997) صورت می گیرد. پروسه های تقویت ذیل در نظر گرفته شده است.

تقویت اولیه : محصول701 TENAX TT نیروی كششی

كشش نهایی

تقویت ثانویه محصول220 TENAX LBo نیروی كششی

كشش نهایی 10% = E

تقویت استاتیك در قالب كشش یكسویه با پلی اتیلن صورت می پذیرد. این ساختار دارای پهنای 1000 می باشد. در راستای نیرو هیچگونه پوشش ساختاری مجاز نمی باشد. در برش عرضی Grid در كنار یكدیگر قرار می گیرند. در عین حال شاهد مقداری پوشش در این ساختار هستیم. از آنجا كه خمش شبكه های گسترش یافته در یك سو در بخش جلویی سخت می باشد. یك grid منعطف اضافی مورد استفاده قرار می گیرد. بنابر محاسبات طرح – ساخت میان لایه های ساختار تركیبی تا پایین ترین پایه ساختار m45/0 می باشد برای تعبیه ساختارها m9/0 می باشد. در جهت تسهیل پروسه، دستیابی به تقویت ساختار مناسب (تقویت ثانویه) از یك تركیب خاص استفاده می شود كه در نیمه بالایی نیز به كار می رود و بنابر دو نوع تقویت مورد استفاده مساحت مؤثر میان لایه ها در نیمه پایانی m45/0 می باشد. شكل 2 طرح برش عرضی را در 34/124+0 نشان می دهد. تقویت اولیه بوسیله تنش و تقویت 4/0 بوسیله خط ارائه گردیده است.

3-3- ساختار و جزئیات مرتبط با آن

خط فوقانی به واسطه نیاز به حفاظت در برابر نویز تثبیت می گردد. این پروسه در قالب انحراف 80 درجه تعیین می گردد. استفاده از خاكریز در این مورد ممكن نمی باشد چرا كه انحراف در این پروسه كمتر از 80 می باشد. همچنین حفاظت از نویز دچار اختلال می گردد. به هر حال انحراف 80 مشكلات زیادی به بار می آورد. این پروسه در دو مرحله قابل بررسی می باشد.

مرحله اول : پروسه ابتدایی

مرحله ثانویه : پروسه ثانویه

اولین مرحله به تسطیح ساختار سیستم در یك شبكه مستحكم كمك می كند. این طرحها دارای شیب 80 درجه می باشد، همچنین در اولین مرحله از یك سری همین خاص استفاده گردید. این روند در قالب رویه فوقانی خاك در ساختار مورد نظر مشاهده گردید تا از فرسایش بخش جنوبی ساختمان جلوگیری نماید. مرحله دوم پس از اتمام كار ساختمان تشكیل گردید. در این ساختار یك شبكه سیمی تقویت شده به فاصله m5/0 مورد استفاده قرار گرفت این شبكه سیستم های تقویت مختلفی مورد استفاده قرار گرفت كه سبب جلوگیری از بروز فرسایش می گردید تقویت اولیه در بخش جلویی ساختمان متمركز می گردد. به طوریكه ضخامت آن بدون المانهای مرزی مواد اولیه m3/0 می باشد. كنترل فرسایش به به كاربری یك ساختار پلیمری كه از فیبرهای نخی بازیافت شده تشكیل شده است محقق می گردد. جزئیات مهم ساختار دارای پهنای cm2 در بخش فوقانی هر لایه در بخش جلویی می باشد.

به دلیل و انحراف 80 در ساختار این سیستم به كارگیری از یك سیستم جمع آوری آب اضافی حاصل از بارش باران بر این ساختار طراحی گردیده است.

زیرنویس شكل 3 : جزئیات كار در این پروسه

3 طراحی : بررسی ابعاد ساختار بنا بر و نظریه ‌نسبی صورت می پذیرد. پایداری داخلی و خارجی ساختمان محاسبه شده است. این پروسه در قالب سه بخش ارائه گردیده است.

فاكتور كاهش A1-A4 و ضریب اصطكاك به وسیله سازندگان ارائه گردیده است این مقادیر به شرح ذیل می باشد.

A1= 62/2

A2=10/1

A3=00/1

A4= 00/1

كنترل ویژه فرسایش به واسطه وزش باد

مؤثرترین كنترل در این پروسه استفاده از یك پوشش حفاظتی در طی یك دوره فرسایش بحرانی می باشد. این روند در طی دوره هایی از بادهای با سرعت بالا و خاك خشك اهمیت می یابد. محاسباتی كنترل همانند برداشت محصول – مدیریت فاضلاب كشاورزی روشهای مؤثر مدیریتی در كاهش فرسایش می باشند. اغلب این موارد بسختی سطح را افزایش داده سرعت های باد سطحی را كاهش می دهد. به هر حال ، روشهای جلوگیری باید در دوره های خاصی طراحی گردد.

Croplaud در فرسایش حاصل از باد تحت برخی شرایط خاص مهم می باشد. این روند هنگامی حساس تر می شود كه فضولات سوزانده شده و یا جابجا می گردد.

زمینهای كشاورزی به میزان كافی فضولات را ایجاد نمی كنند تا از فرسایش ناشی از باد جلوگیری نماید. علاوه بر این، زمینهای كشاورزی با بایر در این روند قابل توجه می باشند. اجرای سیستمهای كشاورزی كه بیشترین میزان فضولات را به جای می گذارد بهترین عامل حفاظتی خاك می باشد. ساختارهایی كه كمترین زیان را به پروسه كشاورزی در این زمینها در جهت تولید فضولات ایجاد نمایند برای حفاظت از پوششهای مذكور ایده آل می باشند در این راه علف كش ها بسیار مفید می باشند. برداشتهای كشاورزی با توجه به حداكثر زمان در نظر گرفته شده بیشترین میزان فضولات را ایجاد می نماید در عین حال دارای پاینین ترین ریسك مالی می باشد. برای مثال گردش كاشت محصول جو (‌در دوره در طی سه سال ) دارای راندمان بیتشر نسبت به گردش كاشت آن در طی 2 دوره در 4 سال می باشد. در عین حال فضولات بیشتری تولید شد. رشد آن در جهت افزایش حفاظت در برابر فرسایش باد افزایش می یابد.

وجوه قانونی

قانون كانزاس كنترل فرسایش باد را مد نظر قرار می دهد. اگر خاك هجوم فرسایش ناشی از باد قرار گیرد و در این راه بدان صدمه وارد شود، در این صورت به سلامت عموم جامعه ضربه وارد می شود و این صدمات باید در اسرع وقت به حداقل رسیده و یا متوقف شود. اگر صاحبان زمین در این پروسه مشاركت ننمایندافراد مسئول در این پروسه مجاز به كنترل فرسایش باد می باشند. آنها می توانند سیستمی را طراحی نمایند كه هزینه های كنترل فرسایش را بپردازد. برای ایجاد چنین ساختاری ، می توانند بر تمامی محصولات مالیاتهای خاص را در نظر بگیرند.

همچنین می توانند هزینه های حاصله را با توجه به ارزیابی های خاص پوشش دهند.

ارزیابی خاص در طی یكسال كمتر از 3 دلار در جریب می باشد. البته چنین هزینه ای برای پوشش دادن هزینه كال كار كافی نمی باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید