دانلود مدلسازی ریاضی پیل های سوختی میکروبیولوژیکی با هدف تولید انرژی و تصفیه فاضلاب با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مدلسازی ریاضی پیل های سوختی میکروبیولوژیکی با هدف تولید انرژی و تصفیه فاضلاب با word دارای 104 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مدلسازی ریاضی پیل های سوختی میکروبیولوژیکی با هدف تولید انرژی و تصفیه فاضلاب با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مدلسازی ریاضی پیل های سوختی میکروبیولوژیکی با هدف تولید انرژی و تصفیه فاضلاب با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مدلسازی ریاضی پیل های سوختی میکروبیولوژیکی با هدف تولید انرژی و تصفیه فاضلاب با word :

دانلود مدلسازی ریاضی پیل های سوختی میکروبیولوژیکی با هدف تولید انرژی و تصفیه فاضلاب با word

پیل های سوختی میکروبیولوژیکی (MFC) به عنوان یکی پتانسیل های مهم در تامین انرژی پاک و تجدید پذیر آینده مطرح می باشند. MFC ها علاوه بر تامین انرژی از نوع الکتریکی که در میان سایر انواع انرژی ها، پرکاربرد ترین و انعطاف پذیر ترین می باشد، نه تنها کوچکترین آلودگی برای محیط زیست ایجاد نمی کنند بلکه در تصفیه و از بین بردن آلودگی های زیست محیطی از قبیل فاضلاب شهری و شیرابه حاصل از پسماندهای جامد شهری تاثیر بسزایی دارند. فصل اول این تحقیق مروری است بر تکنولوژی پیل های سوختی میکروبیولوژیکی. فصل دوم به مباحث فنی و مبانی ریاضی پیل های سوختی از بدو تا به امروز می پردازد که پایه و اساس مدل ارائه شده در فصل سوم می باشد. در فصل سوم، با بررسی دقیق تر کارهای ارائه شده توسط محقیقن مختلف و استفاده از فرضیات و همچنین داده های تجربی ارائه شده در مقالات مختلف، مدلی مناسب برای پیل سوختی میکروبیولوژیکی دو محفظه ای (Double Chamber) ارائه شده است که با استفاده از این مدل، نمودارهای مختلف مربوط به توان، شدت جریان و اختلاف پتانسیل حاصل از این نوع پیل سوختی ترسیم شده است. فصل چهارم به ارائه نتیجه گیری کلی در زمینه پیل های سوختی میکروبیولوژیکی و مدلسازی ریاضی آن ها می پردازد.

دانلود مدلسازی ریاضی پیل های سوختی میکروبیولوژیکی با هدف تولید انرژی و تصفیه فاضلاب با word
فهرست مطالب

چكیده

1

مقدمه

2

فصل اول : درآمدی بر پیل سوختی میکروبیولوژیکی

3

1-1) مفاهیم

4

1-2) مروری بر واسط های حمل الکترون در MFC ها

7

1-3) میکروب هایی که در پیل های سوختی میکروبی کاربرد دارند

8

1-4) پیکربندی پیل های سوختی میکروبی

12

1-4-1) اجزای MFC

12

1-4-2) سیستمهای MFC دو جزئی

13

1-4-3) سیستمهای MFC تک جزئی

16

1-4-4) سیستمهای MFC نوع Up-flow

19

1-4-5) پیل سوختی میکروبی انباشته (stacked)

21

1-5) عملکرد MFC ها

22

1-5-1) عملکرد ایده آل

22

1-5-2) بازدهی واقعی MFC

24

1-5-3) تاثیر شرایط عملیاتی

26

1-5-4) تاثیر جنس الکترودها

27

1-5-5) بافر pH و الکترولیت

29

1-5-6) سیستم مبادله پروتون

30

1-5-7) شرایط عملیاتی در محفظه آند

31

1-5-8) شرایط عملیاتی در محفظه کاتد

32

1-6) کاربردها

34

1-6-1) تولید الکتریسیته

34

1-6-2) بیوهیدروژن (Biohydrogen)

36

1-6-3) تصفیه فاضلاب

37

1-6-4) سنسورهای بیولوژیکی (Biosensors)

38

1-7) چشم انداز MFC ها

39

فصل دوم : مباحث فنی پیل های سوختی

41

° 2-1) ولتاژ پیل و پتانسیل الکترود ها

42

° 2-2) وابستگی ولتاژ پیل تعادلی به غلظت: معادله عمومی Nernst

44

° 2-3) پتانسیل های فلز/یون فلزی (+M/Mz)

46

° 2-4) پتانسیل های اکسایش/کاهش (RED/OX)

48

° 2-5) کاربرد معادله Nernst در وابستگی پتانسیل RedOx به غلظت

50

° 2-6) محاسبه پتانسیل های تعادلی الکترود

51

° 2-7) الکترود هیدروژن

52

° 2-8) الکترودهای فلز/نمک نامحلول/یون

54

° 2-9) الکترود کالومل

56

° 2-10) الکترود نقره/کلرید نقره

57

° 2-11) الکترود جیوه-سولفات جیوه

59

° 2-12) پتانسیل الکترود های استاندارد

60

° 2-13) غلظت و فعالیت

62

° 2-14) تئوری ضریب فعالیت Debye-Hückel: مدل نقطه-بار

63

° 2-15) تئوری ضریب فعالیت Debye-Hückel: مدل اندازه محدود یون

65

° 2-16) تصحیح Stokes-Robinson تئوری Debye-Hückel تاثیر اثر متقابل یون-حلال

66

فصل سوم : مدلسازی ریاضی پیل سوختی میکروبیوژیکی

68

3-1) ساختار کلی MFC مورد نظر برای مدلسازی

69

3-2) توسعه مدل

69

3-3) سرعت واکنش ها

71

3-4) حل مسئله

78

3-5) محاسبه پارامترها

78

3-6) بحث و نتیجه گیری

83

فصل چهارم : نتیجه گیری و پیشنهادات

84

منابع و ماخذ

86

دانلود مدلسازی ریاضی پیل های سوختی میکروبیولوژیکی با هدف تولید انرژی و تصفیه فاضلاب با word
فهرست منابع فارسی

86

دانلود مدلسازی ریاضی پیل های سوختی میکروبیولوژیکی با هدف تولید انرژی و تصفیه فاضلاب با word
فهرست منابع لاتین

87

سایت های اطلاع رسانی

97

چكیده انگلیسی

98

دانلود مدلسازی ریاضی پیل های سوختی میکروبیولوژیکی با هدف تولید انرژی و تصفیه فاضلاب با word
فهرست جدول ها

1-1: میکروب ها و سوبسترا هایی که در پیل های سوختی میکروبی کاربرد دارند

9

1-2: اجزای اساسی تشکیل دهنده پیل سوختی میکروبی

13

1-3: واکنش هایی که در سطح الکترودها رخ می دهند و پتانسیل احیاء آن ها

24

2-1: پتانسیل الکترودهای استاندارد

61

دانلود مدلسازی ریاضی پیل های سوختی میکروبیولوژیکی با هدف تولید انرژی و تصفیه فاضلاب با word
فهرست شكل‌ها

1-1: نمای شماتیک یک پیل سوختی میکروبی

5

1-2: انتقال الکترون در ماتریس میان سلولی به آند

10

1-3: فرآیندهای بنیادی که در فرآیند انتقال الکترون ها به آند نقش دارند

11

1-4: شماتیک پنج نمونه MFC دو محفظه ای

14

1-5: شماتیک پیل ساخته شده توسط Min و Logan در سال 2004

16

1-6: شماتیک نمونه های دیگری از پیل سوختی میکروبی

17

1-7: شماتیک پیل سوختی ساخته شده توسط Liu و همکارانش در سال 2004

19

1-8: شماتیک دو نمونه پیل سوختی میکروبی از نوع Upflow

20

1-9: شماتیک یک نمونه MFC انباشته

21

2-1: تصویر شماتیک یک پیل الکتروشیمیایی

43

2-2: اختلاف پتانسیل تماس بین دو هادی غیر همجنس؛ EF سطح

44

2-3: سیستم اکسایش/کاهش Fe3+/Fe2+

49

2-4: نمای شماتیک الکترود هیدروژن

53

2-5: نمای شماتیک الکترود کالومل اشباع (SCE)

57

2-6: الکترود نقره-کلرید نقره

58

2-7: پتانسیل الکترودهای مرجع در °C25

60

2-8: پتانسیل استاندارد نسبی، E°، الکترود Cu/Cu2+

61

2-9: یک الکترود با پتانسیل کمتر همواره یون های الکترود دیگر با پتانسیل بیشتر را احیاء خواهد کرد

62

2-10: منحنی تغییر ضریب فعالیت γ± با √mol/L در دمای °C25

64

2-11: منحنی مقایسه ضرایب فعالیت تجربی با مقادیر تئوری با استفاده از تصحیح هیدراسیون

67

3-1: نمای شماتیک محفظه آند و لایه کرزی مبادله جرم

70

3-2: تغییرات غلظت سوبسترا و ماده واسط در شرایط استاندارد

79

3-3: تغییرات شدت جریان با زمان

79

3-4: تغییرات مقدار بار تولید شده با زمان

79

3-5: منحنی مدل سازی شده شدت جریان با زمان در شرایط ایده آل YQ=1 و شرایط تجربی YQ=0.337

80

3-6: منحنی مدل سازی شده مقدار بار تولید شده با زمان در شرایط ایده آل YQ=1 و شرایط تجربی YQ=0.337

81

3-7: منحنی مدل سازی شده ولتاژ با شدت جریان در شرایط استاندارد، میزان تبادل شدت جریان زیاد i0,ref=0.01 A/m2 و مقاوت زیاد در شدت انتقال جرم LL=100m

82

3-8: منحنی مدل سازی شده توان تولید شده با شدت جریان در شرایط استاندارد، میزان تبادل شدت جریان زیاد i0,ref=0.01 A/m2 و مقاوت زیاد در شدت انتقال جرم LL=100m

82

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود جزوه ریاضیات کاربردی و عددی( )2 رشته مهندسی شیمی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 دانلود جزوه ریاضیات کاربردی و عددی( )2 رشته مهندسی شیمی با word دارای 236 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف دانلود جزوه ریاضیات کاربردی و عددی( )2 رشته مهندسی شیمی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود جزوه ریاضیات کاربردی و عددی( )2 رشته مهندسی شیمی با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود جزوه ریاضیات کاربردی و عددی( )2 رشته مهندسی شیمی با word :

جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی ویژه کنکور سال 95 – به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

نمایش اعداد علمی
هر عدد غیر از صفر در مبنای 10 را می توان به صورت 10
n
= A a نمایش داد که 0 1 < £ a و n یک عدد صحیح می باشد.
برای مثال عدد 273،449 را می توان به صورت
2.73449´10 نمایش داد. تعداد ارقام با معنی برابر است با تعـداد ارقـام یـک 2
عدد به جز صفرهای سمت چپ.
مثال: تعداد ارقام با معنی اعداد زیر به دست آورید.
5رقم با معنا 2،7135
6 رقم با معنا 35،4710
3 رقم با معنا 0،00270
تقریب
با توجه به اینکه در کامپیوتر فقط می توان تعداد متناهی از ارقام اعشاری ذخیره نمود بنابراین بایـد بتـوان یـک عـدد را تـا n رقـم
اعشار تقریب زد.
روش قطع کردن
در این روش عدد را از اولین رقم ناخواسته حذف می کنیم:

نکته: معمولاً روش گرد کردن خطای کمتری نسبت به روش قطع کردن دارد

خطای مطلق حدی

1) 5 10 n ) یک کران بالای خطای مطلق است. به طور کلی در عمل گرد کردن تا n رقم اعشار داریم

نکته : معمولاً در عمل ضرب خطای گرد کردن حاصلضرب به

e c منظور می گرددe( ) ab اضافه شود و به صور

مجموعه تست:
=++ xxy را به ازای x = 2 / 346 که دارای چهار رقم با معنی صـحیح اسـت بـه دسـت مـی 2
آوریم. خطای نسبی r جواب را به دست آورید. کدام جواب زیر مناسب ترین دقت جواب را مشخص می کند؟

قابل نمایش بریده شون.در این صورت روند عدد یک خطای نسبی برابر است با…..
0/5(4 25/0 (3 ./0625(2 125/0 1(
-6 با همان صورت سوال قبل کوچکترین عدد مثبت قابل نمایش برابر است با….
1(4 0/5(3 25/0 (2 0625/0 1(
-7 فرض کنید ˆx و x جواب محاسبه شده (تقریبی)از یک روش برای ax=bبه ترتیـب بـه ازای b
و bباشـند. اگـر ˆ
ˆ ی bb –
کوچک ول xx – ˆ بزرگ باشد آنگاه می توان گفت…..
1)دستگاه بد حالت و روش ناپایدار است
2)دستگاه بد حالت و روش پایدار است
3)دستگاه خوش حالت و روش ناپایدار است
4)ممکن است دستگاه بد حالت یا روش ناپایدار است
1 – اگر a گرد شده A تا سه رقم اعشار باشد ، خطای مطلق عدد a کدام است ؟
هیچکدام ( 4 0005/0 از کمتر ( 3 0005/0 از بیشتر ( 2 0005/0 (1
2 – هرگاه a و b تقریبهای A و B با خطاهای نسبی یکسـان δ(a) = δ(b) = 0/02 باشـد حـداکثر مقـدار تفریـق
خطای نسبی (δ(a – b وقتی مقدار a دو برابر b باشد کدام است ؟
06/0 (4 03/0 3( (05/0 2 03/0 (1
3- خطای مطلق دو عدد a وb بترتیب 04/0 و 05/0 از تقریبهای A و B می باشند با فرض a = 5/5 و b = 2/2 ، مقـادیر
ضرب و تقسیم خطای مطلق (,(e(ab
a
b
)e بترتیب کدام است ؟
01/0 و 4 (44/0 02/0 و (33/0 3 02/0 و 2 (44/0 01/0 و 33/0 (1
4- : هرگاه a و b تقریب های دو مقدار A وB و خطای مطلق آنهـا (0/02
b
a
حـداکثر باشـند e(ab) = 0/045 e(, =
مقدار b کدام است ؟
4 (7/1 (5/1 3 (4/1 2 (6/1 1

Pdfنوع فایل:

سایز: 3.33mb

تعداد صفحه:236

قیمت55000ریال

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود گزارش تخصصی شیمی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود گزارش تخصصی شیمی با word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود گزارش تخصصی شیمی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود گزارش تخصصی شیمی با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود گزارش تخصصی شیمی با word :

مقدمه

شیمی همچون دیگر علوم بنیادین، به شناخت طبیعت می‌پردازد تا بدانیم که گیتی پیرامونمان از چه ساز و کاری بهره می‌گیرد. شیمی علم ماده است، اجزای سازنده‌اش و برهم کنش‌های مربوط به آنها: اتم‌ها و مولکول‌ها. از جنبه نظری، شیمی در کنار فیزیک و با بهره‌گیری از ریاضیات، به دورن ماده سر می‌کشد تا بدانیم از چه ساخته شده‌ایم و با آن چه می‌توانیم انجام دهیم. شیمی، در سطح حیات، به زیست شناسی تبدیل می‌شود و فرآیندهای حیاتی را به فرمان خود پیش می‌برد. به یاری این دانش نظری، جنبه‌های کاربردی شیمی بی‌شمار می‌شوند و بر زندگی فردی ما تاثیر می‌گذارند. در دنیای امروزین به راستی هیچ جایی نیست که شیمی دستی در آن نداشته باشد. از پوشاکی که بر تن دارید تا غذایی که می‌خورید؛ از دارویی که برای درمان استفاده می‌کنید تا خودرویی که بر آن سوارید.

پیشرفت‌ هر جامعه‌ به‌چگونگی‌ كیفیت‌ آموزش‌ و پرورش‌ آن‌ جامعه‌ بستگی‌ دارد.كلاس‌، مركزی‌ برای‌ نظام‌ پویای‌ تعامل‌ انسان‌ است‌. هر روز هزاران‌ رفتار كلامی‌ وغیركلامی‌به‌طورفردی‌وجمعی‌در كلاس‌اتفاق‌می‌افتدكه‌در جای‌ خود قابل‌ تأمل‌ است‌.

فنون‌ مدیریت‌ كلاس‌ به‌وسیله‌ی‌ عوامل‌ مشخص‌كننده‌ی‌ موقعیت‌ معلم‌ ودانش‌آموز اندازه‌گیری‌ می‌شوند. ونگرش‌های‌ دانش‌آموزان‌ در كلاس‌ رسمی‌ و رشدآنان‌ با مهارت‌های‌ مدیریتی‌ معلم‌ در كلاس‌ توسعه‌ می‌یابد.

مدیریت‌ كلاس‌ اولین‌ سطح‌ مدیریت‌ آموزشی‌ است‌ و پایه‌ی‌ سطوح‌ بالاتر مدیریت‌یعنی‌ مدیریت‌ مدرسه‌، مدیریت‌ ناحیه‌ و مدیریت‌ كل‌ نظام‌ آموزش‌ و پرروش‌ محسوب‌می‌شود و در شكل‌ دادن‌ به‌ساختار آموزش‌ و فرایند تدریس‌ و ساخت‌ شخصیت‌ وروند ذهنی‌، عاطفی‌، آموزشی‌ و تربیتی‌ دانش‌آموزان‌ نقش‌ اساسی‌ دارد (صباغیان‌،1380(

گرچه‌ كارایی‌ معلم‌ براساس‌ نگرش‌، نیات‌ و شخصیت‌ از یك‌ سو و همه‌ جانبه‌ بودن‌او بر اساس‌ مهارت‌ در توانمندسازی‌ دانش‌آموزان‌ از سوی‌ دیگر سنگ‌ بنای‌ مدیریت‌كلاس‌ درس‌ است‌، اما معلم‌ به‌مهارت‌ها و فنونی‌ سازمان‌ دهنده‌ نیاز دارد تا شرایطبهینه‌ای‌ را برای‌ تحقق‌ یادگیری‌ خلق‌ كند (تاج‌الدین‌، 138).

پس‌ بسیار شایسته‌ است‌ كه‌ مدیریت‌ كلاس‌ و اهم‌ مطالب‌ مربوط به‌آن‌ بررسی‌ شده‌و موانع‌ و مشكلات‌ مدیریت‌ مؤثر بررسی‌ شده‌ و راهبردهایی‌ جهت‌ مقابله‌ و رفع‌ موانع‌مدیریت‌ كلاس‌ تحلیل‌ و ارائه‌ گردد تا بتوانیم‌ با به‌كارگیری‌ راهبردها بر مشكلات‌ فائق‌آمده‌ و محیط كلاس‌ را به‌محیطی‌ جذاب‌، شاد و مثبت‌ جهت‌ حداكثر تعامل‌ ویادگیری‌ تبدیل‌ كنیم‌.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود کاربرد نانو تکنولوژی در تکمیل کالای نساجی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود کاربرد نانو تکنولوژی در تکمیل کالای نساجی با word دارای 55 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود کاربرد نانو تکنولوژی در تکمیل کالای نساجی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود کاربرد نانو تکنولوژی در تکمیل کالای نساجی با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود کاربرد نانو تکنولوژی در تکمیل کالای نساجی با word :

دانلود کاربرد نانو تکنولوژی در تکمیل کالای نساجی با word

تاریخچه این علم درست به زمان حیات بشر، برمی‌گردد هنگامی كه دانشمندان بر این تصور بودند كه باید مواد را به اجزای كوچك تقسیم‌بندی نمود تا جایی كه دیگر، آن جزء قابل خردشدن نباشد. در واقع می‌توان دانشمند علم نانو را دموكریت، فیلسوف یونانی دانست. زیرا او 400 سال قبل از میلاد مسیح به وجود اتم، به عنوان كوچك‌ترین جزء تشكیل دهنده‌ ماده پی برد. ریچارد فاینمن برنده‌ی جایزه نوبل در فیزیك با سخنرانی پیرامون این موضوع، كه فضای زیادی در سطوح پایین قرار دارد پایه گذار علم و فناوری نانو می‌باشد.در واقع اولین نانو تكنولوژیست‌ها، شیشه گران قرون وسطی هستند كه از ذرات نانومتری طلا در قالب‌‌های شیشه خود استفاده می‌كردند و رنگ شیشه‌‌ها بسیار جذاب می‌شد.

دانلود کاربرد نانو تکنولوژی در تکمیل کالای نساجی با word
فهرست مطالب

فصل اول… 1

فناوری نانو.. 1

1-1 تاریخچه فناوری نانو : 2

1-2 ساختار و مفاهیم كلی نانو تكنولوژی: 2

1-3 تعریف ساده نانو: 2

1-4 دو ویژگی مهم مواد نانو: 2

1-5 چرا این مقیاس طول آن قدر مهم است؟. 2

فصل دوم.. 4

نانو تكنولوژی در یك نگاه. 4

2-1 مفهوم نانو تکنولوژی.. 5

2-2 برخی كاربرد‌‌های نانو تكنولوژی: 5

2-2-1 تولید مواد و محصولات صنعتی: 5

2-2-2 دوام پذیری منابع: كشاورزی، آب، انرژی، مواد و محیط زیست پاك…. 5

2-2-3 نانو حسگرها: 5

2-2-4 اهمیت كاربرد فناوری نانو در صنعت آب: 6

2-2-5 نانو فیلتراسیون: 6

2-2-6 نانو تكنولوژی در پزشكی: 6

2-2-7 فناوری نانو و فیزیك الكترونیك: 7

2-2-8 نانو تكنولوژی در صنعت: 7

2-2-9 فناوری نانو و زیست شناسی: 7

2-2-10 فناوری نانو و حمل و نقل: 7

2-2-11 هوا و فضا: 7

2-2-12 كاربرد در صنعت الكترونیك: 8

2-2-13 فناوری نانو و شیمی: 8

2-2-14 كاربردهای فناوری نانو در بخش كشاورزی: 8

2-2-15 كاربرد نانو تكنولوژی در صنعت ساختمان: 8

2-2-15-1 نانو كامپوزیت‌‌های خاك رس: 9

2-2-15-2 ویژگی‌‌های نانو كامپوزیت‌‌های خاك رس: 9

2-2-15-3 دو كاربرد مهم نانو كامپوزیت‌‌های خاك رس: 9

2-2-15-4 رقابت نانو كامپوزیت‌‌های خاك رس با كامپوزیت‌‌های الیافی: 9

2-2-15-5 نانو كامپوزیت‌‌ها و نانو فایبر گلاس: 9

2-2-15-6 مشكلات توسعه: 10

2-3 نانو كامپوزیت‌‌های پلیمری: 10

2-4 فرصت‌‌های نانو كامپوزیت‌‌های پلیمری: 10

2-5 اثر متقابل تجزیه سه بعدی بین ماتریس و نانو الیاف: 11

2-6 طبقه بندی مواد نانو ساختاری با پایه غیر آلی: 12

2-7 نانو ساختارهای غیر آلی و نانو كامپوزیت‌‌های آن‌‌ها: 13

2-8 نانو كامپوزیت‌‌های متالیك Tio2: 13

فصل سوم.. 14

دستاوردهای نانو.. 14

3-1 دستاوردهای نانو در دنیای امروز: 15

3-2 ساختار نانو ذرات: 15

3-2-1 انواع نانو ذرات: 15

3-2-1-1 نانو ذرات نیمه رسانا (نقطه كوانتومی): 15

3-2-1-2 نانو ذرات سرامیكی: 15

3-2-1-3 كاربردها: 16

3-2-1-4 نانو ذرات فلزی: 16

فصل چهارم.. 17

نحوه مشاهده مواد نانو ساختاری… 17

4-1 میكروسكوپ الكترونی عبوری: 18

4-2 برخی از روش‌‌های مورد استفاده در میكروسكوپ عبور الكترونی عبوری: 18

فصل پنجم.. 19

نانو در نساجی… 19

5-1 مفهوم نانو در نساجی: 20

5-2 مقدمه‌ای بر نانو الیاف: 20

5-2-1 تفاوت بین نانو ساختار و نانو مواد: 21

5-2-2 روش‌‌های مختلف تولید نانو الیاف: 21

5-2-3 بررسی خصوصیات نانو الیاف: 22

5-2-4 مورفولوژی: 23

5-2-5 چرخه‌ی تولید نانو الیاف در صنعت نساجی: 23

5-2-6 الكتروریسی: 23

فصل ششم.. 25

روند كلی فرآیند.. 25

6-1 فرآیندها 26

6-1-1 كاربردهای روش Es: 26

6-1-2 انواع روش‌‌های Es: 26

6-2 فیلترها: 27

6-2-1 مبانی فیلتراسیون و فیلترهای نانولیفی.. 27

6-2-2 كلیاتی درباره فیلترها 27

6-2-3 تولید فیلتر از منسوجات بی بافت… 29

6-3 تاثیر شكل الیاف… 30

6-4 تاثیر ظرافت الیاف… 31

6-5 تاثیر وزن واحد سطح منسوج.. 31

6-6 خلل و فرج منسوج.. 31

6-7 تاثیر فركانس تجعد لیف… 31

6-8 تاثیر وجد لایی در منسوج.. 31

6-9 تاثیر عوامل لیفی بر راندمان فیلتراسیون. 32

6-10 خصوصیات برخی الیاف مصرفی در فیلترها 33

6-10-1 نایلون. 33

6-10-2 اكریلیك…. 33

6-10-3 مداكریلیك…. 33

6-10-4 پلی استر. 33

6-10-5 تفلون. 33

6-10-6 شیشه. 34

76-10-7 استات… 34

6-10-8 نومكس…. 34

6-10-9 پلی پلروپلین.. 34

6-10-10 پنبه. 34

6-10-11 پشم.. 34

6-11 مكانیزم های جداسازی در فیلترها 35

6-11-1 مكانیزم های جداسازی در فیلتراسیون گرد و غبار (جامد/گاز) 35

6-11-1-1 انتشار براونی.. 35

6-11-1-2 جداسازی.. 36

6-11-1-3 برخورد ضربه‌ای.. 36

6-11-1-4 ته‌نشین شدن جاذبه‌ای.. 37

6-11-1-5 ته‌نشین شدن الكتروستاتیكی.. 37

6-11-2 مكانیزم‌های جداسازی در فیلتراسیون جامد/مایع. 38

6-11-2-1 جداكردن و صاف كردن. 39

6-11-2-2 فیلتراسیون عمق.. 39

6-11-2-3 فیلتراسیون به روش قالب بیرونی.. 39

6-11-2-4 مكانیزم‌های تمیز كردن فیلترها و قیاس آنها با یكدیگر. 39

6-12 فیلتراسیون غشایی.. 39

6-12-1 دسته‌بندی غشاها بر مبنای اختلاف فشار. 41

6-12-1-1 میكرو فیلتراسیون (MF). 42

6-12-1-2 اولترا فیلتراسیون (UF). 42

6-12-1-3 نانو فیلتراسیون (NF). 42

6-12-1-4 اسمز معكوس (RO). 42

6-13 زمینه‌های كاربردی نانو فیلتراسیون در حالت كلی.. 43

منابع. 48

دانلود کاربرد نانو تکنولوژی در تکمیل کالای نساجی با word
فهرست اشکال

شکل 6-1.ساختار متخلخل کربن فعال. 29

شکل 6-2.مقتع عرضی منسوج بی بافت سوزن زنی شده. 29

شکل 6-3.مکانیزم ته نشین شدن الکترو استاتیکی در فیلتراسیون. 38

شکل 6-4.مکانیزم های مختلف در فیلتراسیون جامع/ گاز. 38

دانلود کاربرد نانو تکنولوژی در تکمیل کالای نساجی با word
فهرست جدول

جدول1-6 . تقسیم‌بندی پروسه‌های غشایی بر مبنای عامل تفكیك…. 41

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود نانوتکنولوژی چیست؟ با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود نانوتکنولوژی چیست؟ با word دارای 108 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود نانوتکنولوژی چیست؟ با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود نانوتکنولوژی چیست؟ با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود نانوتکنولوژی چیست؟ با word :

دانلود نانوتکنولوژی چیست؟ با word

نانوتکنولوژی مولکولی ، نامی است که به یک نوع فن‌آوری تولیدی اطلاق می‌شود. همانطور که از نامش پیداست ، نانوتکنولوژی مولکولی، هنگامی محقق می‌شود که ما توانایی ساختن چیزها را از اتمها داشته باشیم و در این صورت ما توانایی آرایش دوباره مواد را با دقت اتمی خواهیم داشت.

هدف نانوتکنولوژی ساختن مولکول به مولکول آینده است . همانطور که وسایل مکانیکی به ما اجازه می‌دهند که چیزی فراتر از نیروی فیزیکی خود به دست آوریم، علم نانویی و تولید در مقیاس نانو هم، سبب می‌شود تا ما بتوانیم پارا بفراتر از محدودیتهای اندازه‌ای که به طور طبیعی موجود است، بگذاریم و درست روی واحدهای ساختاری مواد کار کنیم, جایی که خاصیت مواد مشخص می‌شود و با تغییر در آن واحدها می‌توان تغییرات خواص را ایجادکرد. برای کنترل ساختار مواد، باید یک سیستم کامل و ارزان قیمت در اختیار داشته باشیم. فرض اصلی در نانوتکنولوژی این است که تقریباً همه ساختارهای با ثبات شیمیایی که از نظر قوانین فیزیک رد نمی‌شوند را می‌توان ساخت.

ماهیت نانوتکنولوژی، عبارت است از توانایی کار کردن در تراز اتمی، مولکولی و فراتر از مولکولی، در ابعاد بین تا نانومتر، با هدف ساخت و دخل و تصرف در چگونگی آرایش اتمها یا مولکولها و با استفاده از موا‌د, وسایل و سیستم‌هایی با تواناییهای جدید و اعمال تازه که ناشی از ابعاد کوچک ساختارشان می‌باشد. همه مواد و سیستم‌ها زیربنای ساختاری خود را در مقیاس نانو ترتیب می‌دهند. در اینجا مثالهایی را ذکر می‌کنیم. یک مولکول آب دارای قطر حدود نانومتر است. قطر یک نانوتیوب تک لایه / نانومتر می‌باشد. کوچکترین ترانزیستورها به اندازه نانومتر می‌باشند. مولکول DNA ، / نانومتر پهنا دارد و پروتئینها بین تا نانومتر هستند. قطر ATP ، نانومتر بوده و یک وسیله مولکولی نیز ممکن است در حدود چند نانومتر باشد….

پیشگامان نانوتکنولوژی

چهل سال پیش Richard Feynman ، متخصص کوانتوم نظری و دارنده‌ی جایزه‌ی نوبل، درسخنرانی معروف خود در سال با عنوان ” آن پایین فضای بسیاری هست” به بررسی بعد رشد نیافته علم مواد پرداخت. وی در آن زمان اظهار داشت، ” اصول فیزیکن تا آنجایی که من توانایی فهمش را دارم، بر خلاف امکان ساختن اتم به اتم چیزها حرفی نمی‌زنند”. او فرض را بر این قرار داد که اگر دانشمندان فراگرفته‌اند که چگونه ترانزیستورها و دیگر سازه‌ها را با مقیاسهای کوچک، بسازند پس ما خواهیم توانست کا آنها را کوچک و کوچک‌تر کنیم. در واقع آنها به مرزهای حقیقی‌شان در لبه‌های نامعلوم کانتوم نزدیک خواهند شد و فقط هنگامی این کوچک شدن متوقف می‌شود که خود اتمها تا حد زیادی ناپایدار شده و غیر قابل فهم گردند. Feynman فرض کرد وقتی زبان یا سبک خاص اتمها کشف گردد، طراحی دقیق مولکولها امکان‌پذیر خواهد بود و به طوری که یک اتم را در مقابل دیگری به گونه‌ای قرار دهیم که بتوانیم کوچکترین محصول مصنوعی و ساختگی ممکن را ایجاد کنیم.

با استفاده از این فرمهای بسیار کوچک چه وسایلی می‌توانیم ایجاد کنیم؟

. Feynmanدر ذهن خود یک ” دکتر مولکولی” تصور کرد که صدها بار از یک سلول منحصر به فرد کوچکتر است و می‌تواند به بدن انسان تزریق شود و درون بدن برای انجام کاری یا مطالعه و تایید سلامتی سلولها و یا انجام اعمال ترمیمی و به طور کلی برای نگهداری بدن در سلامت کامل به سیر بپردازد.

مواد

مواد عالی و هوشمند

1) مواد عالی:

مواد عالی ساختارهایی با دقت اتمی‌اند كه می‌توانند ساختارهای فلزی با استحكام بالا و بدون نقض بسازند. این مواد كه با دقت اتمی ساخته شده‌اند وزن بیشتری تحمل می‌كنند و مدت زمان بیشتری دوام دارند و در حین واكنش، گرمای كمتری ایجاد می‌كنند. كربن الماسی شكل 50 تا 70 برابر قویتر از فولاد است و وزن كمتری دارد، Bucky tubeها صد برابر قویتر و مثل مس هادی الكتریسته هستند. بسیاری از كربنهایی كه در حال حاضر نیاز است كه تولید بشوند از میلیاردها پوند سوخت فسیلی كه در زمان انقلاب صنعتی در جو سوزانده شده‌اند تولید شده و در حال حاضر در دسترسند. بنابراین مواد خام خودشان از قبل تولید شده‌اند.

2)مواد هوشمند:

تصور كنید كه مایع شفافی را برای ناخن‌هایتان استفاده كنید، كه قسمتی با تمام رنگ ناخن شما را با دستور شفاهی شما عوض كند. با مرتب كردن اتمها به صورتهای مناسب، مواد هوشمند همان روش شكست نور را استفاده خواهند كرد، مثل بالهای پروانه كه برای درست كردن رنگ از این روش استفاده می‌كنند. نكته جالب دیگر اینكه از این به بعد ناخن‌هایتان نخواهد شكست، پوشش سختی با یك شبكه الماسی موثر، در ناخن نفوذ می‌كند، این شبكه یك نیروی فیزیكی برای حفظ نوك ناخن‌ها ایجاد می‌نماید. اگر یك ناخن صدمه ببیند این پوشش اتوماتیك ‌وار آن را دوباره سازی می‌كند. لوازم آرایش جز صنایع چند میلیون دلاری است كه از این سری جدید پوشش‌های هوشمند هستند، سود خواهند برد.

شوند تا همانند صدای سازهای یك اركستر سمفونیك كه هدف مشخصی را دنبال می كند به گوش برسند.

نوع فایل: word

سایز :366 KB

تعداد صفحه:108

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله آندایزینگ آلومینیوم با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله آندایزینگ آلومینیوم با word دارای 54 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله آندایزینگ آلومینیوم با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله آندایزینگ آلومینیوم با word

مقدمه

مفاهیم کلی آندایزینگ آلومینیوم

اندایزینگ آلومینیوم، مفاهیم و کاربردها

مکانیزم تشکیل لایه اکسیدی – آندی

ترکیب شیمیایی لایه اکسیدی حاصل از آندایزینگ

ضخامت لایه اکسیدی – آندی

اهمیت مواد در آندایزینگ

6 مراحل اجرایی آندایزینگ آلومینیوم

مراحل اجرایی آندایزینگ;

تجهیزات مورد نیاز در عملیات آندایزینگ;

تانک آندایزینگ

تلاطم در محلول الکترولیت

کنترل دمای حمام و خنک کردن محلول الکترولیت

کنترل شدت جریان

قلابها

میله های حامل جریان:‌

آندایزینگ با استفاده از الکترولیت اسید سولفوریک

تاثیر ناخالصی های موجود در محلول الکترولیت بر کیفیت آندایزینگ

درجه حرارت محلول الکترولیت

دانسیته جریان و ولتاژ در پروسه آندایزینگ با الکترولیت اسید سولفوریک

آندایزینگ با الکترولیت اسید کرومیک

روش  BENGOGH – STUART

روش ثبوت ولتاژ

نکات قابل توجه در آندایزینگ با استفاده از الکترولیت اسیدکرومیک

سیل کاری بر اساس محلول الکترولیت استفاده شده در پروسه آندایزینگ

سیل کاری قطعات حاصل از پروسه آندایزینگ سخت

معایب و اشکالات ممکن در آندایزینگ آلومینیوم

منبع

مقدمه

بسم الله الرحمن الرحیم

آلومینیم فلزی است سبک با رنگ سفید متمایل به آبی که بعد از سیلیسیوم فراوان تریس درصد از عناصر پوسته زمین را تشکیل می دهند این فلز را در صنعت با استفاده از روش الکترولیتی از بوکسیت یا آلومین هیدراته ( AL203,2H2O) بدست می آورند . قابلیت چشم گیر آلومینیوم در هدایت جریان الکتریکی ، درخشندگی ، تورق پذیری و نیز استحکام قابل توجه برخی از آلیاژهای آن در مقایسه با فولاد ، آن در ردیف پر مصرف ترین فلزات در زمینه های صنعتی ، تزئینی و ساختمانی قرار داده است میل ترکیبی شدید آلومینیوم و آلیاژهای آن با اکسیژن باعث می گردد که در شرایط طبیعی لایه بسیار نازکی از اکسید ( AL203) بر سطح قطعات آلومینیومی تشکیل شود و به مثابه سپری محکم و فساد ناپذیر مابقی فلز را در مقابل عوامل خورنده جوی محافظت نماید . در مصارف صنعتی و تزئینی نیز با استفاده از روشهای شیمیایی و الکترولیتی لایه اکسیدی فوق را با کیفیت های متفاوت بر سطح فلز ایجاد می نمایند که اصطلاحا به روش اجرائی آن آندایزینگ اطلاق می گردد . این عمل باعث افزایش کیفیت آلومینیوم ، گسترش دامنه مصرف و مقاومت بیشتر آن در برابر خوردگی می شود

مفاهیم کلی آندایزینگ آلومینیوم

اندایزینگ آلومینیوم، مفاهیم و کاربردها

به مجموعه عملیاتی که با تشکیل یک لایه نازک اکسیدی بر روی قطعات آلومینیومی باعث افزایش سختی، مقاومت در برابر خوردگی، ایجاد نمای تزئینی و تغییر برخی از خصوصیات فیزیکی آنها می گردد آندایزینگ اطلاق می شود

مکانیزم کلی عمل بدین صورت است که جریان مستقیم برق از مایع الکترولیت مناسبی می گذرد که در آن آلومینیوم آند بوده و فلز مناسب دیگری کاتد می باشد. در این صورت بر سطح آلومینیوم لایه نازکی از اکسید ایجاد می گردد که ضخامت آن به عوامل گوناگونی بستگی دارد

آلومینیوم در شرایط معمولی نیز اکسیدی می شود بطوری که در مجاورت هوا و بطور معمول لایه ای از اکسید به ضخامت 01/0 میکرون و به صورت غیرمتخلخل بر روی سطوح قطعات آلومینیومی تشکیل می گردد که وظیفه حفاظت از سطح فلز را در محیط برعهده دارد اما برتری و مزیت اکسید ایجاد شده در روش آندایزینگ نسبت به شرایط طبیعی مقاومت بیشتر آن در مقابل خوردگی است

قطعات و سطوح آلومینیومی را به دلایل زیر اندایزینگ می نمایند

الف – افزایش مقاومت در مقابل خوردگی

پوشش اکسیدی – آندی سیل شده آلومینیوم باعث محافظت فلز در برابر عوامل خورنده جوی و نمکها می گردد

ب – افزایش قدرت چسبندگی رنگها

لایه اکسیدی-  آندی سبب به وجود آمدن سطح فعال شیمیایی شده و زمینه و بستر مناسبی را جهت رنگ آمیزی ایجاد می نماید

ج – به عنوان یکی از مراحل آبکاری

تخلخل موجود در پوشش اکسیدی – آندی باعث افزایش قابلیت آبکاری قطعات آلومینیومی می شود. (بطور مثال از آندایزینگ در الکترولیت اسید فسفریک میتوان نام برد که به عنوان مرحله ماقبل آبکاری بکار می رود)

د – ایجاد نمای ظاهری مناسب جهت دکوراسیون و تزئینات

            لایه اکسیدی – آندی آلومینیوم بطور طبیعی درخشان بوده و مقاومت خوبی در مقابل خوردگی دارد. لذا میتوان از آن به عنوان سطح نهایی مورد نظر جهت تزئینات و نماسازی استفاده نمود. درخشندگی و براقیت سطح مزبور به نوع آلیاژ، روش اچ کاری و براق کاری و سایر شرایط مناسب بستگی دارد

ه – عایق کاری

            اکسید آلومینیوم عایق می باشد و میتواند در مقابل ولتاژهایی که از چند تا چندین هزار ولت به عنوان عایق عمل کند که کیفیت و کمیت آن به نوع آلیاژ و ضخامت لایه اکسیدی بستگی دارد

و – کاربرد در صنایع فتوگراف و لیتوگراف

            وجود حفره ها و تخلخل های بی شمار در پوشش اکسیدی – آندی باعث بالا رفتن قدرت مکانیکی صفحات لیتوگراف در نگهداری محلول های مربوط به فتوگراف و لیتوگراف می گردد

ز – افزایش قابلیت تابش و انتشار حرارت

            لایه اکسیدی – آندی در ضخامت های بیش از 032/0 میلیمتر باعث افزایش قابلیت تابش و انتشار حرارت می گردد. بطور مثال ورق آندایز شده آلومینیومی پس از رنگ آمیزی با رنگ سیاه می تواند به نحو بسیار مطلوبی جهت جذب حرارت تا حدود 230 درجه سانتیگراد مورد استفاده قرار گیرد

ح – افزایش مقاومت سایشی

            با استفاده از مکانیزم آندایزینگ سخت بر روی قطعات آلومینیومی پوشش به ضخامت حدود 1 تا 4 میلیمتر ایجاد می شود که دارای سختی بالایی است و میتوان از آنها جهت ساخت یاتاقانها و قطعات دوار و یا سایر مواردی که نیاز به مقاومت سایشی دارند استفاده نمود. تمام پوششهای اکسیدی – آندی نسبت به خود آلومینیوم سخت تر هستند اما در برخی از موارد (مانند لایه اکسیدی – آندی حاصل از آندایزینگ در حمام اسیدکرومیک) نرم بوده و جهت کاربری در شرایطی که به مقاومت سایشی نیاز دارد مناسب نمی باشد

ط – ردیابی و کنترل درزهای سطحی

            پوشش اکسیدی – آندی حاصل از حمام اسید کرومیک میتواند به عنوان یک عامل بازرسی جهت کشف و بررسی درزهای سطحی موجود بر روی ورق یا قطعات آلومینیومی عمل نماید. بدین صورت که پس از آندایزینگ قطعات مزبور در داخل اسید فوق الذکر آنها را سریعا” با آب شسته و خشک می کنند

            اسید کرومیک باقیمانده در شکاف درزها و ترک های مویی، بیرون زده می شود و موقعیت عیوب را از نظر مکانی نشان می دهد. در بخشهای بعدی کتاب روشهای مختلف آندایزینگ آلومینیوم، خواص و ویژگی های بوجود آمده در فلز بعد از اجرای عملیات و نیز تجهیزات مورد نیاز بطور مشروح بیان خواهد گردید

 مکانیزم تشکیل لایه اکسیدی – آندی

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود طراحی و ساخت واحد ترموسیفون برج تقطیر در خلاء واحد تولید فورفوران با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود طراحی و ساخت واحد ترموسیفون برج تقطیر در خلاء واحد تولید فورفوران با word دارای 54 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود طراحی و ساخت واحد ترموسیفون برج تقطیر در خلاء واحد تولید فورفوران با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

بخشی از فهرست پروژه دانلود طراحی و ساخت واحد ترموسیفون برج تقطیر در خلاء واحد تولید فورفوران با word

فصل اول :
1-1    خلاصه و مقدمه
1-2    آشنایی و مقدمه
1-3    انواع مدل ها و کاربرد آنها
1-4    نحوه کار یک ریبویلر پدیده ترموسیفون
1-5    استانداردها و کد های مبدل های حرارتی
1-6    چهار نوع ربویلر مورد بررسی
1-7    بافلها
1-8    فاکتورهای انتخاب نوع ریبویلر
1-9    خلاصه ای از فرایند تولید فورفوران
 فصل دوم
2-1 رویع طراحی
2-2 زوشهای طراحی ارائه شده ،معایب ،مزایا و شرایط هر کدام
2-3 روشهای دیگر طراحی
2-4 ملاحظات عمومی طراحی

فصل سوم :
3-1 راهنمایی یکی برای طراحی ریبویلر ها ترموسیفون
3-2 ارائه روش های طراحی ریبویلر ترمو سیفون
3-2-1 روش بهبود یافته گیلموهر
3-2-2 روش مرحله ای کرن
3-2-3 روش فایر
3-3 چند نمونه طراحی اجرائی
3-3-1 ریبویلر اسپلیتر C3
3-3-2 ریبویلر برج سیلکو هگزان
3-3-3 ریبویلر ترموسیفون قائم
3-4 روشها و  نرم افزارهای دیگر طراحی موجود

 منابع و ماخذ

– تعاریف
2-1- CHILLED WATER: مخلوط آب سرد و ضدیخ گردشی در سیستم
2-2-COLD BOX : محفظه سرد که اکسیژن و ازت مایع از یکدیگر جدا می شوند .
2-3-  H.P.C (HIGH PRESSURE COLUMN) : ستون یا برج فشار بالا
2-4-  L.P.C (LOW PRESSURE COLUMN) : ستون یا برج فشار پائین
2-5-CONDENSER  : مایع کننده گاز ازت یا چگالنده
2-6- M.S (MOLECULAR SIEVE) : نوعی کاتالیست که جاذب  ، بخار آب و سایر ناخالصیهای موجود در هوا می باشد .
2-7- ADSORBER  : جاذب یا جذب کننده (منظور ظروف جذب می باشد)
2-8- SELF REGENERATION : احیاء خودبخودی
2-9- LIQUID SEPRARATOR : جداکننده مایع از گاز
2-10-VAPORIZER  : تبخیر کننده
2-11- LIN (LIQUID NITROGEN) : ازت مایع
2-12- GAN (GAS NITROGEN) : ازت گازی
2-13- راکتور (REACTOR) :

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بهینه سازی كانورتور آمونیاك شماره 2 پتروشیمی رازی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بهینه سازی كانورتور آمونیاك شماره 2 پتروشیمی رازی با word دارای 84 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بهینه سازی كانورتور آمونیاك شماره 2 پتروشیمی رازی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بهینه سازی كانورتور آمونیاك شماره 2 پتروشیمی رازی با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بهینه سازی كانورتور آمونیاك شماره 2 پتروشیمی رازی با word :

دانلود بهینه سازی كانورتور آمونیاك شماره 2 پتروشیمی رازی با word

دانلود بهینه سازی كانورتور آمونیاك شماره 2 پتروشیمی رازی با word
فهرست

ردیف

عنوان

صفحه

1

مقدمه

9-2

2

آشنایی با Converter D-105

11-9

3

شرح

13-12

4

فعالیت های بهینه سازی کانورتور

55-13

5

مدت اجرای و نحوه پیشرفت

58-55

6

خاتمه و تشکر

58

7

ضمیمه 1(طرح راهنمای نصبTop Exchanger Shell )

60

8

ضمیمه2( نقشه شابلن برشکاری)

61

9

ضمیمه3(لیست تجهیزات)

66-62

10

ضمیمه 4(ترکیب گروه اجرایی)

67

11

ضمیمه 5(محاسبات و نقشه Auxiliary Platform )

77-68

مقدمه:

امروزه نقش كلیدی صنعت پتروشیمی در توسعه اقتصادی كشورهای مختلف جهان بر كسی پوشیده نیست و نیاز روز افزون جوامع بشری به محصولات تولیدی آن، توجه كشورها را به ایجاد كارخانه‌های تولیدی و جلب سرمایه به سمت پتروشیمی معطوف داشته است. یكی از مهمترین ویژگیهای صنعت پتروشیمی ارزش افزوده بسیار بالای آن است. بدین معنی كه با تغییرات شیمیایی و فیزیكی بر روی هیدروكربورهای نفتی و گازی می‌توان ارزش محصول را به میزان 10 تا 15برابر افزایش داد.

خوشبختانه به دلیل وجود منابع اولیه فراوان (نفت و گاز) و عوامل دیگر، تولید مواد پتروشیمی در ایران مورد توجه و عنایت خاصی قرار گرفته است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق قابل ویرایش نانو تکنولوژی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 23

عنوان صفحه

درباره نانو تکنولوژی……………………………………………………………………………………………………………………………… 1

انواع رویکردهای نانو تکنولوژی……………………………………………………………………………………………………………. 8

فناوری نانو در آینده نه چندان دور ……………………………………………………………………………………………………….. 8

نانو تکنولوژی در ایران…………………………………………………………………………………………………………………………… 9

کاربردهای نقاط کوانتومی……………………………………………………………………………………………………………………… 10

میکروسکوپ پیمایشگر الکترونی SEM………………………………………………………………………………………………. 12

جداسازی مولکول ها از یکدیگر……………………………………………………………………………………………………………….. 14

رزین های متداول تبادل یونی…………………………………………………………………………………………………………………. 17

انتقال گرما به وسیله نانو سیالات…………………………………………………………………………………………………………. 18

جداسازی ایزوتوپ ها و فناوری نانو…………………………………………………………………………………………………….. 20

غربالی مولکولی………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20

غربالی کوانتومی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21

اصل عدم قطعیت هایزنبرگ…………………………………………………………………………………………………………………….. 21

منابع …………………………………………………………………………………………………………………. 22

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله علم شیمی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله علم شیمی با word دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله علم شیمی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله علم شیمی با word

مقدمه
پیدایش دانش شیمی (Chemistry science)
سیر تکامی و رشد
طبقه‌بندی علم شیمی
شیمی محض یا شیمی نظری
دامنه علم شیمی
پیوند شیمیایی و انواع آن
دید کلی
پیوند شیمیایی در هیدروژن
انرژی پیوند
انواع پیوند شیمیایی
پیوند اکسیژن با هیدروژن
پیوند داتیو
یوند الکترووالانسی (یونی)
پیوند فلزی
توجیه پیوند فلزی
توجیه خواص فلزات با پیوند فلزی
طول و شعاع پیوند فلزی
انرژی پیوند فلزی
پیوند سیگما
تشکیل اوربیتال ضد پیوندی سیگما
تقارن اوربیتال‌های سیگما
انرژی اوربیتال‌های سیگما
مرتبه پیوند
پیوند هیدروژنی
شرایط تشکیل پیوند هیدروژنی
توجیه خواص غیرعادی برخی از مواد
خواص ترکیبات دارای پیوند کووالانسی
علت شناور بودن یخ
چرا نقطه جوش آب بالا است؟
کاربردهای پیوند هیدروژنی
پیوند هیدروژنی و نقش آن در زندگی
جاذبه بین مولکولی و پیوند هیدروژنی
نقطه جوش و پیوند هیدروژنی
سایر خواص غیر عادی مربوط به پیوند هیدروژنی
شروط تشکیل پیوند هیدروژنی قوی
مقایسه پیوند هیدروژنی در آب و هیدروژن فلوئورید
پیوند هیدروژنی و بلور یخ
پیوند هیدروژنی و انحلال پذیری ترکیبات مختلف
نقش پیوند هیدروژنی در سیستمهای زنده
کشش سطحی
منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله علم شیمی با word

1- شیمی عمومی ، جلداول – تالیف چارلز – مرکز نشر دانشگاهی
2- شیمی معدنی ، جلد اول – تالیف جیمز هیویی – مرکز نشر دانشگاهی

مقدمه

شاخه‌ای از علوم تجربی است که از یک سو درباره شناخت خواص ، ساختار و ارتباط بین خواص و ساختار مواد و قوانین مربوط به آنها بحث می‌کند. از سوی دیگر ، راههای تهیه ، استخراج مواد خالص از منابع طبیعی ، تبدیل مواد به یکدیگر و یا سنتز آنها به روشی که به صرفه مقرون باشد، مورد بحث و بررسی قرار می‌د‌هند. این علم با ترکیب و ساختار و نیروهایی که این ساختارها را برپا نگه داشته است، سروکار دارد

شرح تفصیلی درباره چگونگی واکنش‌ها و سرعت پیشرفت آنها ، شرایط لازم برای فراهم آوردن تغییرات مطلوب و جلوگیری از تغییرات نامطلوب ، تغییرات انرژی که با واکنش‌های شیمیایی همراه است، سنتز موادی که در طبیعت صورت می‌گیرد و آنهایی که مشابه طبیعی ندارند و بالاخره روابط کمی جرمی بین مواد در تغییرات شیمیایی در علم شیمی مورد مطالعه قرار می‌گیرد

پیدایش دانش شیمی (Chemistry science)

انسان از بدو خلقت که بناچار پیوسته با اشیای محیط زیست خود سرو کار پیدا کرد، با شناخت تدریجی نیازهای زندگی خویش و کسب اطلاعات بیشتری درباره خواص آنها ، آموخت که برای ادامه حیات خود به ناچار باید از آنها استفاده کند. با گذشت زمان دریافت که برای استفاده هر چه بیشتر و بهتر از این مواد ، باید در وضعیت و کیفیت آنها تغییراتی وارد کند. این کار با استفاده از گرما و بویژه کشف آتش بصورت عملی در آمده بود

آغاز دانش بشری را در واقع می‌توان همان آغاز استفاده از آتش دانست. زیرا گرم کردن و پختن مواد و … ، تغییراتی شیمیایی می‌باشد و این خود نشان دهنده این واقعیت است که شیمی ، علمی است که در ارتباط با اولین و حیاتی‌ترین نیازهای جامعه بشری بوجود آمده و برای برآورده کردن هر چه بیشتر این نیازها که روز به روز تنوع حاصل می‌کرد، توسعه و تکام یافته است

از آنجایی که شیمی ، علم تجربی است و بشر اولیه قبل از هر نوع تفکر و نظریه پردازی ساختار و چگونگی پیدایش مواد موجود در محیط زیست خود ، در اندیشه حفظ خود از سرما و آزمایش‌های مربوط به گرما ، رفع گرسنگی و احتمالا دفاع از هستی خویش بوده و در راه دسترسی به چگونگی تغییر و تبدیل آنها به منظور استفاده هر چه بهتر و بیشتر از آنها قدم برمی‌داشت، بر همین اساس بود که بخش شیمی نظری خیلی دیرتر از بخش کاربردی آن آغاز شد و پیشرفت کرد

 سیر تکامی و رشد

اولین نظریه درباره ساختار مواد ، حدود 400 سال قبل از میلاد توسط فلاسفه یونان بیان شد، در صورتی که شاخه کاربردی شیمی چندین هزار سال قبل از میلاد رواج داشت و قابلیت توجیه پیدا کرده بود. به چند مورد اشاره می‌کنیم

•  طلا ، اولین فلزی بود که توسط بشر کشف شد و نقره پس از طلا کشف شد و در زندگی بشر کاربرد پیدا کرد

مس سومین فلزی بود که کشف شد. سرب ، قلع و جیوه بعد از مس و قبل از آهن کشف شدند

آهن به علت دشواریهایی که در استخراج آن وجود داشت، دیرتر از فلزات فوق کشف و مورد استفاده قرار گرفت

• ساختن شیشه رنگی (سبز و آبی) و شیشه بی‌رنگ در مصر و بین‌النهرین و در کشورهای مجاور دریای اژه و دریای سیاه و تهیه بطری‌های شیشه‌ای در بین‌النهرین متداول شد

• کوزه‌گری ، سفالگری و استفاده از لوحه‌های سفالی و تهیه لعاب و لعاب دادن ظروف سفالی در مصر و بین‌النهرین متداول شد

• تهیه پارچه‌های نخی ، ابریشمی و پشمی و رنگرزی آنها با رنگهای نیلی ارغوانی و قرمز و … رواج یافت. رنگ قرمز از حشره‌ای به نام قرمزدانه ، رنگ نیلی از گیاهی بنام ایندیگو و رنگ بنفش از جانور دریایی بدست آمد

• دباغی پوست با استفاده از زاجها ، تهیه الکل ، سرکه ، روغن ، مومیا و استخراج نمک از آب دریا انجام گرفت

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید