دانلود مقاله استفاده از مدلهای استوكستیك در پیش بینی جریان با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله استفاده از مدلهای استوكستیك در پیش بینی جریان با word دارای 31 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله استفاده از مدلهای استوكستیك در پیش بینی جریان با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله استفاده از مدلهای استوكستیك در پیش بینی جریان با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله استفاده از مدلهای استوكستیك در پیش بینی جریان با word :

1- مقدمه:
پیش بینی یك عنصر كلیدی در تصمیم گیری مدیریت است. كار آیی نهائی هر تصمیمی‌بستگی به طبیعت یك دنباله از حوادث دارد كه متعاقب آن تصمیم می‌آید. توانایی برای حدس زدن جنبه های غیر قابل كنترل این حوادث قبل از تصمیم گیری باید به امكان انتخاب بهتری نسبت به موردی كه این توانایی در دسترس نباشد بیانجامد. به این دلیل سیستمهای مدیریت برای طرح ریزی و كنترل عملیات یك سیستم نوعا از یك تابع پیش بینی برخوردارند.

برای مثال در علم هیدرولوژی هر گونه طرح و برنامه ریزی كه در حوضه های آبریز ومخازن مربوط به آن صورت می‌گیرد بایستی بر اساس تجزیه و تحلیل داده ها و شناخت الگویی برای سیستم و اطلاعات مربوط به خواص هیدرولوژیكی آن حوضه باشد به این داده های متغیرهای هیدرولوژیكی گفته می‌شود و شامل اطلاعاتی است كه در تصمیم گیری نقش موثر وحیاتی دارد. ملاحظه می‌شود كه پیش بینی حدس وتخمینی از رویدادهای آینده است..هدف پیش بینی كاهش ریسك در تصمیم گیری است. با تخصیص منابع بیشتری به پیش بینی قادر به اصلاح وتكمیل دقت پیش بینی می‌شویم.

یكی از روشهای تجزیه وتحلیل داده ها در هیدرولوژی روش استوكستیكی و استفاده از مدلهای استوكستیكی است. در این پروژه هدف نهایی تجزیه و تحلیل سری زمانی مربوط به دبی متوسط سالانه رودخانه ای برای مدت 50 سال و مدل سازی و پیش بینی برای 50 سال آینده خواهد بود.

2- تعاریف
1-2 سری زمانی
مشاهدات وآماری كه بافاصله زمانی یكسان به دست آمده باشند سری زمانی نامیده می‌شوند. اگر پدیده ای معین باشد سری زمانی آن معین واگر احتمالی باشد سری زمانی آن احتمالی نامیده می‌شود.
چند الگوی مشخصات سریهای زمانی در شكل زیر نشان داده شده اند كه در آن Xt مشاهده برای پریود t است

شكل 1- مشخصات سریهای زمانی
الف) فرآیند ثابت ب) روند خطی ج) تغییرات سیكلی د) ضربه ه) تابع پله ای
و) جهش
هر یك از حالات در شكل فوق توصیف كننده الگو و مثال خاصی می‌باشد در این پروژه بعلت سالانه بودن داده ها ما با حالتهای الف وب سرو كار خواهیم داشت كه در قسمت مربوطه توضیح داده می‌شود.

2-2 مدلهای استوكستیكی
قبل از اینكه با در دست داشتن یك سری آماری بخوایم مدل استوكستیكی مناسب را انتخاب كنیم، می‌بایست خواص اولیه آماری داده ها را تعیین كرد. این خواص شامل میانگین، واریانس، انحراف استاندارد و ضریب چولگی می‌باشد. از دیگر خواص آماری در سریهای زمانی، تعیین و محاسبه اتوكواریانس (Auto covariance) است كه درجه خود وابستگی سری زمانی را نشان می‌دهد. برای مثال جهت تعیین تاخیر k از سری زمانی از رابطه زیر استفاده می‌نماییم.

از خواص دیگر تابع همبستگی (Auto correlation function) است تابع همبستگی با تاخیر k را با نمایش داده و داریم

روش دیگر برای عنوان نمودن وابستگی زمانی از ساختار یك سری زمانی, تابع همبستگی جزئی (Partial Auto correlation function) است و با تاخیر k بصورت نمایش می‌دهند و نمودار و k را Partial correlogram می‌نامند.

با توجه به مطالب ذكر شده مدلهای ا ستوكستیكی عبارتند از
الف) مدل اتورگرسیو Auto regressive (AR)
این مدل از مدلهای متداول در استوكستیك است از خصوصیات این مدل وابسته بودن مقدار عددی یك متغیر به مقدار عددی متغیر در گذشته است. این مدل برای سریهای زمانی ایستا و نا ایستا بكار برده می‌شود فرم اصلی این مدل به صورت زیر است

ضرایب اتوگریسوی نامیده می‌شوند at مستقل از زمان بوده و noise نامیده می‌شود.
در مدل فوق در صورتیكه همگرا باشد فرآیند ایستا خواهد بود. معمولا در مدلسازی سری زمانی از مدل اتورگرسیو مرتبه اول یا دوم استفاده می‌شود (p=1,2)
ب) مدل میانگین متحركت Moving Average (MA)
فرم عمومی‌مدل با مرتبه q بصورت زیر است.

ج) مدل(ARMA) Auto Regressive moving Avarage
از تركیب كردن مدل اتورگرسیو با مرتبه p و مدل میانگین متحرك با رتبهq به مدلی خواهیم رسید كه مدل ARMA با مرتبه (p,q) نامیده می‌شود فرم كلی مدل بصورت زیر است.

د) مدل ARIMA
این مدل حالت خاصی از مدل ARMA است و در سری زمانی هائیكه وابستگی زمانی زیاد است با گرفتن اختلاف بین مقادیر Xt آنرا به شكل منظم در آورده و به این صورت این اختلاف می‌تواند با مرتبه یك یا دو یا d باشد. فرم كلی این مدل بصورت زیر می‌باشد
.

3- انجام، تجزیه و تحلیل پروژه:
گام اول – رسم سری زمانی و تعیین مقادیر آماره های نمونه
اولین گام در تجزیه و تحلیل سریهای زمانی، رسم داده ها می‌باشد. با توجه به اطلاعات موجود نمودار سری زمانی دبیهای 50 ساله ترسیم شده است.

شكل 2- ترسیم سری زمانی
مقادیر آماره های توصیفی و هیستو گرام داده ها نیز در شكل زیر آورده شده است

شكل 3- آماره های توصیفی
گام دوم – بررسی وجود مولفه های روند (Trend) و دوره ای Periodic و حذف آنها
همانطور كه در قسمت تعاریف آورده شده است در بررسی بعضی از سریهای زمانی دیده می‌شود كه فرآیند در طول زمان در یك سطح ثابتی باقی می‌ماند و به علت دلایل و عوامل تصادفی دارای تغییراتی از یك پریود به پریود دیگر است (شكل 1- الف) در حالت دیگری فرآیند دارای (Trend) است. به نحوی كه تغییر از یك پریود به پریود بعدی قابل تخصیص به روند و تغییر تصادفی است. روند می‌تواند رو به بالا یا رو به پایین باشد. همچنین اگر سری داده ها در دوره كوتاه مدت نوسانات منظمی‌داشته باشد( شكل 1- ج)

این تغییرات را تغییرات فصلی یا دوره ای (Periodic) گویند. تغییرات فصلی به طور معمول در داده های هفتگی، ماهانه و فصلی بروز می‌كند. قبل از پردازش مدلهای مانا بر سری زمانی باید مولفه های روند و دوره ای بررسی شده و در صورت وجود حذف شود. در این پروژه چون سری سالانه است لذا سری دوره ای نمی‌باشد و با رسم سری دیده می‌شود كه دارای روندی به صورت زیر است.

شكل 4- سری زمانی به همراه روند كاهشی

شكل 5- سری زمانی پس از حذف روند
كه پس از حذف آن تبدیل به خط مستقیمی‌خواهد شد كه در شكل5 نشان داده شده است.
گام سوم- بررسی نرمال بودن داده ها
با توجه به اینكه تئوری سریهای زمانی با توجه به نرمال بودن داده ها توسعه یافته است. لذا بایستی این مساله مورد نظر قرار گیرد و در صورت عدم فرض نرمال بودن داده ها بایستی داده ها را با تبدیل Y1=lnY1 تبدیل كرد.
در این پروژه با استفاده از نرم افزار Minitab و با استفاده از روش تست نیكوئی برازش (كلموگرف اسمیرنوف) نرمال بودن داده ها تست شد. در این روش مقدار D (حداكثر تفاوت داده ها از مقدار متناظر در توزیع نرمال) باید از مقدار c حد آستانه تعریف شده در روش فوق با توجه به جدول مربوطه كمتر باشد تا فرض نرمال بودن داده ها تایید شود. با توجه به شكل 6 مقدار D برابر با 009
بدست می‌آید و مقدار C در سطح اعتماد 95 درصد از جدول (1) برابر است با

لذا مقدار D از C كمتر بوده و فرض نرمال بودن داده ها تایید می‌شود

شكل 6- بررسی نرمال بودن داده ها
لازم به ذكر است كه روش دیگری به نام ضریب چولگی نیز برای تست نرمال بودن داده ها وجود دارد كه در این پروژه به روش تست نیكوئی برازش اكتفا می‌شود.
جدول 1- مقادیر c حد آستانه
سطح اعتماد
99 درصد 95 درصد 90 درصد تعداد داده ها
067 056 1061 5
049 041 0986 10
04 034 0923 15
035 029 087 20
032 026 0825 25
029 024 0787 30
025 021 0723 40
163/
136/
122/
C حد آستانه

گام چهارم- شناسایی مرتبه مدل با مشاهده منحنی سری زمانی:
صرفا با توجه به منحنی سری زمانه نمی‌توان به طور دقیق مرتبه مدل را تعیین كرد با توجه به سالانه بودن سری و عدم وجود مولفه دوره ای در سری مدل های ARMA، AR از مرتبه 1 و 2 می‌توانند برای پردازش بر داده ها مناسب باشند. یاد آوری می‌شود كه مدل اتوگرسیو (AR) از ساده ترین مدلها بوده معمولا در مدل سازی سری زمانی از مدل اتورگریسو مرتبه اول و یا دوم استفاده می‌شود فرم عمومی‌این مدلها بصورت زیر خواهد بود.
مرتبه اول AR(1)
مرتبه دوم AR(2)

گام پنجم- تولید سری زمانی یا میانگین صفر (استاندارد كردن داده ها)
همانطور كه می‌دانیم یكی از روشهای تبدیل كردن داده ها به صورت استاندارد كسر میانگین از داده ها می‌باشد با توجه به معادله زیر مقدار میانگین داده ها محاسبه شده و از داده ها كسر می‌گردد.

در شكل زیر هیستوگرام داده های نرمال استاندارد بدست آمده است.

شكل 7- هیستوگرام داده های نرمال استاندارد
گام ششم – ترسیم Partial correlogram, corrleogram
اولین قدم در تحصیل سری زمانی رسیم كلو گرامهای خود همبستگی و خود همبستگی جزئی داده ها می‌باشد. تابع خود همبستگی جزئی در فرآیند تشخیص مفید است. تابع خود همبستگی جزئی به عنوان خود همبستگی ساده ما بین دو متغیر تصادفی در یك توزیع شرطی تعریف می‌شود.
با توجه به روش بازگشتی ساده با كس وجنكیس می‌توان با محاسبه توابع خود همبستگی و خود همبستگی جزئی نمونه آنها را بر روی یك گراف نمایش داد و یك مدل آزمایشی از طریق مقایسه الگوهای مشاهده شده با الگوهای توابع خود همبستگی تئوریك مشخص كرد. این الگوهای تئوریك در جدول زیر نمایش داده شده اند.

جدول 2- خصوصیات نظری PACF,ACF فرآیندهای ایستا
PACF ACF فرآیند
بعد از تاخیر p قطع می‌شود به صورت یك تنزل نمائی یا موج سینوسی میرا به سمت صفر میل می‌كند AR(P)
به صورت یك تنزل نمائی با موج سینوسی میرا به سمت صفر میل می‌كند بعد از تاخیر q قطع می‌شود MA(q)
بعد از تاخیر p-q به سمت صفر میل می‌كند بعد از تاخیر p-q به سمت صفر میل می‌كند ARMA(p,q)

شكل 8- تابع خود همبستگی داده ها

شكل 9- تابع خود همبستگی جزئی داده ها
با توجه به اشكال بالا و جدول 2 در مرحله اول مدلهای MA(2),MA(1), AR(2),AR(1) و از تركیب آنها مدلهای ARMA (2,2), ARNA (2,1), ARMA(1,2), ARMA(1,1), برای برازش بر داده ها انتخاب می‌شوند. بعد از محاسبه پارامترهای مدلها واریانس باقیمانده ها و ضریب آكائی نتایج حاصله در جدول زیر آورده شده است.

جدول 3- نتایج برازش مدلهای مختلف بر داده ها و مقادیر پارامترهای محاسبه شده برای مدلها
AIC واریانس مانده ها

747936 358114 – – – 0345 AR(1)
765.625 33967.5 – – -0.227 0.423 AR(2)
754.75 26896.1 – 0.39 – – MA(1)
762.423 26258.9 -0.97 0.398 – – MA(2)
761.334 – – 0.643 – -0.245 ARMA(1,1)
– – -0.98 -2.04 – 2.41 ARMA(1,2)
802.147 – – 0.601 -0.605 -0.23 ARMA(2,1)
821.5 – -0.186 -0.636 -0.282 1.004 ARMA(2,2)

گام هفتم- بررسی مدلهای انتخاب شده و انتخاب الگوی مناسب
پیدا كردن الگوهای مناسب برای سریهای زمانی كاری مهم است. جهت این كار استراتژی چند مرحله ای كه برای ساختن یك الگو توسط باكس و جنكیس وضع شده است وجود دارد. در این روش سه مرحله عمده وجود دارد كه از هر یك از آنها ممكن است چندین بار استفاده كرد.

1- تشخیص (یا شناسائی) الگو
2- برازش الگو
3- تشخیص درستی الگو

در تشخیص یا شناسائی الگو، دسته ای از الگوهای سریهای زمانی را كه برای سری زمانی مشاهده شده مناسب است انتخاب می‌كنیم در این مرحله نمودار زمانی سری را مورد توجه قرار داده، و با محاسبه پارامترهای الگو استفاده از دانشمان در زمینه موضوع كه داده ها از آنجا ناشی شده اند استفاده می‌كنیم تاكید می‌كنیم الگوئی كه در این مرحله انتخاب می‌شود آزمایشی است و به تجدید نظری كه بعدا در تجزیه و تحلیل می‌شود بستگی دارد در انتخاب الگو اصل امساك را در نظر می‌گیریم، یعنی الگوئی كه به كار برده می‌شود باید كمترین تعداد پارامترها را داشته باشد بطور قطع الگو شامل یك یا چند پارامتر است كه باید مقادیرشان از سری مشاهده شده بر آورد شود.

برازش الگو پیدا كردن بهترین برآوردهای ممكن پارامترهای نامعلوم الگوی داده شده را شامل می‌شود. محكهائی مانند كمترین مربعات و ضریب آكائی را برای برآورد در نظر می‌گیریم. بررسی درستی الگو به تجزیه و تحلیل كیفیت الگوئی كه ما تشخیص و برآورد كردیم مربوط می‌شود. در صورتی كه عدم كفایتی پیدا نشود الگوی انتخابی مناسب است. در غیر اینصورت بایستی الگوی دیگری انتخاب شود.

تعریف ضریب آكائی
از این ضریب در مقایسه مدلهای مختلف می‌توان استفاده كرد كم بودن مقدار این ضریب برای مدلی در مقایسه با سایر مدلها نشان از مناسب بودن آن می‌باشد.
ضریب آكائی از رابطه زیر محاسبه می‌شود.
AIC=-2ln(MLk)+2k
كد MLk مقدار بیشینه تابع احتمال كه بصورت رابطه زیر تعریف می‌شود می‌باشد.

در مدلهای ARMA كمینه سازی AIC
معادل با كمیته سازی عبارت زیر است

و مقدار از رابطه زیر محاسبه می‌شود

با توجه به مدلهای انتخابی در گام ششم (مرحله اول) مقادیر پارامترها ضریب آكائی و واریانس باقیمانده های مدلها بوسیله نرم افزار ITSM محاسبه می‌شود. مطابق جدول (3)
با توجه به جدول (3) مدل ARMA (1,2) به دلیل داشتن پارامترهای بزرگتر از یك حذف می‌شود.
مدل ARMA (2,2) نیز به دلیل داشتن پارامتر بزرگتر از یك و همچنین تعداد پارامترهای بیشتر حذف می‌شود.
مدل ARMA(2,1) نیز بعلت داشتن تعداد پارامتر ها و ضریب آكائی بیشتر حذف می‌شود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق در مورد سیستم های اطلاعاتی تجاری با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق در مورد سیستم های اطلاعاتی تجاری با word دارای 40 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق در مورد سیستم های اطلاعاتی تجاری با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق در مورد سیستم های اطلاعاتی تجاری با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق در مورد سیستم های اطلاعاتی تجاری با word :

سیستم های اطلاعاتی تجاری

مقدمه:
سیستم های اطلاعات دراشكال گوناگون می تواند درسازمانهاوكسب وكارها به كارگرفته شوند .مواردی نظیر انجام فعالیتها،حل مسائل سازمانی وپیگیری فرصتهای تجاری ،همگی بااستفاده ازآن امكان پذیر می گردد.
دراین مقاله قصد داریم اطلاعات تجاری (BIS) راكه كاركردهای گوناگون سازمانی نظیر بازاریابی،مالی ، حسابداری ،مدیریت عملیات ومدیریت منابع انسانی راپتیبانی می كند،موردبررسی قرارمی دهیم ودرپی آن اثراتی كه می تواند بااستفاده ازاین سیستم ها در عملكرد سازمانها و كیفیت خروجیهای آن ایجادشود رامورد مطالعه قرارمی دهیم .

اهمیت اطلاعات درتجارت
امروزه اطلاعات هم به عنوان یك منبع استراتژیك درسازمان وهم به عنوان یگ منبع عمده برای ارزش افزوده مطرح است. اطلاعات همواره به عنوان یك مزیت رقابتی قلمداد شده است .دستیابی به اطلاعات مربوط به فعالیتها ی گوناگون سازمان ازجنبه های مختلف می تواند برعملكرد كلی آن اثرگذارباشد ،برخی ازمزایای آن به شرح ذیل است:
داشتن اطلاعات درزمینه نیازهاودیدگاههای مصرف كنندگان نسبت به كالاها وخدمات فعلی سازمان می تواندبه بهبود محصولات وایجا محصولات جدید منجرشود .

اطلاعات درمورد پیشرفتهایی كه در زمینه موادكاربرد فناوری وجودداردمی تواند به كارایی وبهره برداری درفرایند تولیدبهبود طراحی وكیفیت محصول منجر گردد.
ارتباط پیشرفته میان كاركنانی كه خدماتی رابه مشتری ارائه می دهند وگروه عملیات طراحی وتولید محصول ،موجب مشخص شدن نواقص كالاومشكلات درنصب واجرای عملیات خواهد شد ولذا موجب افزایش كیفیت شود.
وجود جریان صحیح اطلاعات بین بخشهای تولید وفروش می تواند وظایف پیش بینی وبرنامه زمان بندی تولید رابهبود بخشیده وزمان تحویل راكاهش دهد.

به علاوه هرسازمانی كه داده های صحیح ،دقزیق ،بهنگام وجامع دراختیار داشته باشدمیتواند دركمترین زمان ،به داده های ورد نیازش دسترسی داشته باشد ،بهتر می تواند به اهداش نایل شود.(7)
ویژگیهای اطلاعات مناسب:
اطلاعات مفید دارای چهارویژگی هستند: 1- بهنگام بودن 2- كیفیت 3- كامل بودن 4- مربوط بودن.بهنگام بودن به اینكه آیادرهنگاه تصمیم گیری دسترسی به اطلاعت اماكم پذیر است یاخیر،اشاره دارد. كیفیت به معنای صحت اطلاعات است .افراد به سادگی می تواند بااطلاعات غلط تصمیم های اشتباهی رااتخاذ كنند.

كامل بودن به مقدار اطلاعات گردآوری شده ،دلالت داردومربوط بودن به میزان ارتباط اطلاعات بااهداف تصمیم ها اشاره دارد. معیارهای مناسب به مدیریان كمك خواهد كرد تااطلاعات وگزینه های صحیح راانتخب كنند(3)
مقاصدكلی اطلاعات
دریك دیدگاه كلی،اطلاعات داده های موردنیاز برای تصمیم گیری رافراهم می كند. این امر از طریق توصیف حالات پدیده ها ،تبیین رخدادها ،پیش بینی رویدادها ،پیشنهاد راهكارهای لازم وسرانجام ارزیابی فعلیتهای ارائه شده ،صورت می پذیرد .
-توصیف داده ها:
دراین مرحله هدف ازگردآوری داده ها توصیف شرایط موجوداست .همچنین دراین مرحله داده های مربوط به متغیرهای تاثیرگذار برعملكرد سازمان ونیز نتیجه عملكرد سازمان جمع آوری می شود تادرمراحل بعد باتفسیر و تعبیر این داده ها به اطلاعات موردنیاز دست یافت 
– تبیین رخدادها :
تبیین رخدادها عاملی است كه ناآشنایی وغیر منتظره بودن محیط راكاهش می دهد .درحوزه علم تبیین شرایطی است كه تحت آن برخی رویدادها تغییر ازصول پذیرفته شده تبعیت می كند .

-پیشنهاد راهكارها :
این فرایند شامل مراحل تصمیم گیری است .تعیین اهداف،شناسایی گزینه های مربوط ونتایج احتمالی آن ،ارزیابی این نتایج ودرپایان انتخاب تصمیم بهینه .
-ارزیابی:
به طور خاص درسازمان ارزیابی فرایند تعیین چگونگی موفقیت برخی برنامه ها یااقدامات دردستیابی به اهداف تعیین شده است . اطلاعات مورد نیاز برای ارزیای به مدیران كمك می كند تابرنامه های اجرایی راارزیابی كنند وپتانسیل آتی آن رامشخص كنند.(4)

سیستم های اطلاعات فرابخشی:
سیستم های اطلاعات اغلب تركیب یكپارچه ای از سیستم های اطلاعاتی بخشی هستند .این قبیل سیستم ها فرایند های تجاری راپشتیبانی می كنند.

فرایند هایی نظیر:
توسعه محصول جدید،تولید،توزیع،،مدیریت سفارشها،پشتیبانی ازمشتریان ونظایر آن .بسیاری ازسازمانها به سیستم های فرابخشی به عنوان راهی استراتژیك برای استفاده ازفناوری اطلاعات درسهیم ساختن منابع اطلاعاتی میان بخشهای مختلف می نگرند،كه به موجب آن كارایی واثر بخشی فرایند های تجاری خود رادردسیابی به اهداف استراتژیك خود ،بهبود بخشید .به عنوان مثال،می توان ازفرایند توسعه محصول جدید درسك سازمان تولیدی یاد كرد.
این فرایند تجاری (محصول جدید)می بایستی ازسیستم های اطلاعات فرابخشی استفاده كنند كه چندیت بخش رادرگیر می كنند.(شكل1)

سیستم های اطلاعات تجاری :
سیستم های اطلاعات تجاری براساس وظایف وكاركردهای تجاری كه آنها راپشتیبانی می كنند ،مورد تجزیه تجزیه وتحلیل قرار می گیرند .
همان گونه كه درشكل دومشاهده می شود ،سیستم های اطلات تجاری به پنج بخش اصلی گروه بندی شده اند .این سیستم ها بایكپارچه شده بایكدیگر به صورت فرابخشی سیستم های اطلاعات تجاری راشكل می دهند .(2)

1- سیستم های اطلاعات بازاریابی:
سیستم اطلاعات بازاریابی شامل افرادوتجهیزات وروشهایی است كه اطلاعات موردنیاز برای تصمیم گیران بازاریابی را به صورت صحیح وبهنگام ،گرد آوریی،دسته بندی ،تحلیل ،ارزیابی ومنتشر می كند(5)شركتهای تجاری به منظور شناسایی وپاسخ به تغییرات پرشتاب محیط امروزی،به گونه ای فزاینده به سمت استاده ازفناوری اطلاعات گرایش پیدا می كنند. به عنوان مثال وب سایت ها وسرویسهای اینترنتی امكان برقراری فرایند بازاریابی تعاملی رافراهم ساخته است كه به موجب آن مشتریان می توانند درساخت ،بازاریابی،خرید وبهبود كالاوخدمات ،به عنوان یك شریك برای سازمان تبدیل شوند .(2)

بازاریابی دوجانبه (تعاملی):
رشدانفجاری فناوریهای اطلاعاتی تاثیر عمده ای رابربخش بازاریابی داشته است . واژه بازاریابی دوجانبه به تشریح نوعی ازبازاریابی می پردازد كه برپایه آن ،ازاینترنت ،اینترنتها واكسترانت ها برای یك تعامل دوسویه میان سازمان ومشتریانش ویا مشتریان بالقوه اش بهره گرفته می شود .هدف بازاریابی دوجانبه توانا ساختن شركت برای استفاده سود آور ازاین شبكه ها برای جذب ونگهداری مشتریان است كه می خواهنددرساخت،خریدوبهبود كالاها و خدمات باسازمان شریك باشند .

درمحیط جدید اینترنتی بازاریابی ،مشتریان تنها نقش یك شركت كننده منفعل راكه پیش ازخرید تبلیغات رسانه ای رادریافت می كند ،ایفا نمی كنند،بلكه به صورت فعالانه دریك محیط شبكه ای درگیر شده اند .بازاریابی دوجانبه مشتریان راتشویق می كند تادرتوسعه محصول جدید ،تحویل دادن وموضوعهای مربوط به خدمات (هنگام فروش وپس ازفروش)دخالت كنند. این امر بااستفاده ازفناوریهای گوناگون اینترنتی نظیر گروههای مباحثه خبری ،پرسشنامه ها وفرمهای نظرسنجی روی شبكه ونام نگاریهای ازطریق پست الكترونیك میسر شده است.

اتوماسیون نیروی فروش:
رایانه ها وشبكه ها بسترهایی رابرای اتوماسیون نیروهای فروش فراهم آورده اند .نیروهای فروش می توانند ازطریق شبكه ها ازآخرین خدمات واطلاعات شركت آگاه شوند.این امرنه تنها باعث افزایش بهره بروری شخصی فروشندگان می شود بلكه به طورچشمگیری سرعت دریافت داده های فروش راازبازار فروش برای مدیران بازاریابی دردفتر مركزی شركت ،افزایش می دهد واین امكان رابرای مدیران فروش فراهم می آورد كه باارائه اطلاعات بهنگام از فروشندگان خود پشتیبانی كنند

.
مدیریت محصول فروش:
مدیران فروش باید عملكرد فروشندگان شركتهایشان رابرنامه ریزی ،نظارت وپشتیبانی كنند.بنابراین ،دربسیاری ازشركتها سیستم های رایانه ای گزراش های تحلیلی فروش راارائه می كنندكه فروش هریك ازمحصولات ،خطوط محصول ،مشتریان انواع مشتریان ،فروشندگان ومناطق فروش راتجزیه وتحلیل می كنند

.این گزارشها درپایش عملكرد فروش محصولات وفروشندگان ونیز درتهیه برنامه های پشتیبانی ازفروش برای بهبود نتایج فروش به مدیران بازاریابی كمك می رساند .مدیران محصول نیز به اطلاعاتی برای برنامه ریزی وكنترل عملكرد هریك ازمحصولات نیاز دارند . سیستم های اطلاعاتی می تواند درارائه داده های مربوط به قیمت ،درآمد ،هزینه ها ورشد هریك ازمحصولات موجود وتوسعه محصولات جدید یاری رسان باشند .

ترویج فروش وتبلیغات :
مدیران بازاریابی درتلاش هستندتادر حداقل هزینه های تبلیغات وترویج ،فروش راحداكثر سازند .سیستم های اطلاعات بازاریابی ازاطلاعات تحقیقات بازار ومدلهای ترویج برای كمك درمواردذیل بهره می گرند: 1-انتخاب رسانه وروشهای ترویجی 2- تخصیص منابع مالی 3- كنترل وارزیابی نتایج حاصل برنامه های متنوع تبلیغاتی وترویجی .

قیمت گذاری كالاها وخدمات:
قیمت گذاری ،تصمیمی بسیار مشكل است وقیمتها به طور مستمر پیدامی كند .برای مثال ،شركت باید درپاسخ به تغییرات قیمتی رقبا ،قیمتهای خود راباقیمتهای آنها منطبق سازد.

بسیاری ازشركتها ازپردازشگر تحلیلی آن لاین برای قیمت گذاری ودیگر تصمیمها ی بازاریابی استفاده می كنند.
موتورهایجستجو مشتریان راقادر ساخته است تابامقایسه قیمتهای مختلف ،كالا یاخدمت رادرقیمتی كه می خواهند ،انتخاب كنند.شركتها نیز این امكان رادارند تاقیمتهای خود رابارقبا مقایسه كنند.(3)

توزیع :
وجود پروفایل مشتریان درپایگاههای داده شركت ،این امكان رافراهم می سازد تاباتقسیم بندی جغرافیایی بتوان به یك شبكه توزیع بهینه دست یافت . خریدهای اینترنتی نحوه توزیع راتغییر داده است .به طوری كه شركتها باید نیروی بیشتری رابرای تحویل كالاها وخدمتشان درسریعترین زمان وبالاترین كیفیت به كارگیرند.(3)

بازاریابی هدفمند :
بازاریابی هدفمند به ابزاری مهم درتدوین استراتژی های تبلیغی وترویجی وب سایت های تجاری الكترونیك شركتها تبدیل شده است .بازاریابی هدفمند شامل پنج جزء است : جامعه های ویژه ،محتوابرای مخاطبان اصلی ،زمینه موردنطر ،عوامل جمعیت شناختی وروانشناختی ورفتار مجازی ،

تلاشهای تبلیغات وترویج می تواندبه تناسب بازدید هرفرد ازسایت تغییر كند .این استراتژی براسس فایلهای كوكی كه دربازدیدهای قبلی فردبازدید كننده روی دیسك سخت رایانه اوقرارگرفته است ،امكان پذیر گردد.این فایلهای كوكی شركت راقادر می سازد تابه رفتار آن لاین یك فرد دروب سایت پی ببرد وآنگاه تلاشهای بازاریابی خود رامتناسب باآن ارائه كند.
تحقیقات بازار وپیش بینی ها :
سیستم های اطلاعات تحقیقات بازار برای كمك به مدیران دربرآورد پیش بینی های بهتر بازاریابی وتدوین استراتژی های كارآمدتر بازاریابی ،اطلاعات وآگاهی های موردنظر راارائه می كند.سیستم های اطلاعات بازاریابی به بازار پژوهان كمك می كند تاتعدادبی شماری ازاطلاعات راباتوجه به طیف گسترده ای ازمتغیرها ،جمع آوری ،تحلیل ونگهداری كنند.این اطلاعات شامل مشتریان ،خریداران احتمالی ،مصرف كنندگان ورقبا می شود .

روند های بازار ،اقتصادوجمعیت شناختی نیز مورد تحلیل قرارمی گیرند .این داده ها می تواند ازمنابع مختلفی نظیر پایگاههای داده شركن ،انبارداده ها ،سایت های اینترنتی ،بازریابی ازراه دوروشركتهای خدماتی اطلاعاتی جمع آوری شوند .پس ازآن نرم افزارهای گوناگون آماری می تواند درتحلیل داده های تحقیقات بازار وپیش بینی فروش ودیگر روند های مهم بازار به مدیران كمك كنند.
2- سیستم های اطلاعات تولید:
سیستم های اطلاعات تولید ازبخشهای عملیات وتولید پشتیبانی می كنند كه دراین بخشها تمامی فعالیتهای مرتبط با برنامه ریزی وكنترل فرایندهای تولید كالا ویاخدمات رادربرمی گیرد.دراین بخش كاربردهای تولید مبتنی بررایانه رابرای تشریح نحوه پشتیبانی سستم های اطلاعات ازبخشهای تولید وعملیات ،مورد بررسی قررامی دهیم .(2)
تولید یكپارچه رایانه ای:
طیف گسترده ای از سیستم های اطلاعاتی برای پشتیبانی ازتولید یكپارچه رایانه ای (CIM) به كار می رود .مفهوم كلی تولید یكپارچه رایانه ای برموارد ذیل تاكید دارد:

ساده سازی:
ساده ساختن ومهندسی مجددفرایندهای تولید،طراحی محصول وسازمان كارخانه به عنوان پایه ای برای یكپارچه كردن فرایند ووظایف؛
خودكار كردن :
خودكاركردن فنرایندهای تولید ووظایف تجاری كه بااستفاده ازرایانه ها ،ماشین ها وروبات ها پشتیبانی می شود .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله زندگی پس از واقعه 11 سپتامبر: صنعت بیمه هنوز هم شانس رشد دارد با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله زندگی پس از واقعه 11 سپتامبر: صنعت بیمه هنوز هم شانس رشد دارد با word دارای 39 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله زندگی پس از واقعه 11 سپتامبر: صنعت بیمه هنوز هم شانس رشد دارد با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله زندگی پس از واقعه 11 سپتامبر: صنعت بیمه هنوز هم شانس رشد دارد با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله زندگی پس از واقعه 11 سپتامبر: صنعت بیمه هنوز هم شانس رشد دارد با word :

یك ماه پس از حمله تروریستی به ایالات متحده كه دنیا را در بهت و حیرت فرو برد دیوید دو David doe ، رئیس قسمت رشته های بیمه ای ویژه شركت با مسئولیت محدود آلـن هــو جـان سن Johnson Ltd, Alwen Hough. واقعه را این چنین تفسیر می كند.
بعضی وقایع تاریخی وجود دارند كه تحولی تكان دهنده را در دنیـایی كه مـا در آن زنـدگـی و كـار می كنـیم به وجـود می آورند.
بی شك واقعه 11 سپتامبر در زمره این گونه حوادث تاریخی می گنجد.

روبرت كی (Robert Kee) كتاب بسیار ارزشمندی بــه نام جـــهانی كــه پـــشت ســـر گذارده ایم، در مورد زندگی مردم انگلستان در سال 1939 به رشته تحریر درآورده است. این كتاب تصویر بسیار جالبی از نحوه زندگی آن دوران كه به فرجام تلـخ جنـگ جهـانی دوم منـتهی شـد ارائـه می دهد. امید است كه بتوانیم با استفاده از تجارب آن دوران و انطباق آن با شرایط كنونی كه بــا آن مــواجــه هـــستیم، از عوامل ناخوشایند مشابه اجتناب ورزیم.

آن چه به هرحال قابل پیش بینی است آن است كه در یك دنیای تهدید شونده و خطرناك نیاز به حفاظت در مقابل خطرات احتمالی و به تبع آن نیاز به صنعت بیمه رو به رشد است.
هم چون سایر صنایع مهم ، صنعت بیمه نیز از حملات 11 سپتامبر خسارات فراوانی متحمل شده است كه عمدتاً حول دو محور دور می زند. در حالی كه صنعت بیمه بدون شك برای اعلام هـرچنـد خـوشبـینانه خسـارت
بیــمه شــدگان تــحت فـشار رسـانـه هـا و

سرمایه گذاران قرار دارد، لیــكن در مقــطع كنونی بسیار زود است كه بتوان تخمین نزدیك به واقع را ارائه داد.
عملكرد محتاطانه تر دیگری (كه توسط بیمه لویدز (Lloyd’s) انجام گرفته است) عبارت از خــودداری از اظهـار نظــر بــرای مــدت طــولانی تـر می باشــد. یقــیناً تعـداد زیـــادی از بیـــمه گران اتــكایی كه از حجم

تخمین های اولیه خسارت‎ها متعجب بودند، با گذشت چند روز از واقعه كه میزان خسارت تخمینی به حدود دو برابر افزایش یافت، بهت زده شدند.
با اطمینان می توان گفت كه در اثر فرار سرمایه ها پس از فاجعه 11 سپتامبر صنعت بیمه بیش از 60 میلیون دلار متضرر شده است.
سهام شركت های بیمه حتی قبل از این واقعه هم به سبب عدم تمایل سرمایه گذاران به این نوع سهام، با ركود مواجه بود. در رابطه با افت تعداد بیمه نامه های صادره و ذخیره گیری در بیــــمه های اتـــومبــیل كه ســـبب ایـن ركود شده‎بود، مدیریت و كاركنان بیمه های اتومبیل در لویدز می باید پاسخگو باشند.
در واقع فضای تشویقی برای جذب سرمـایه گـذاران جـدید را به سختی می توان ایجاد كرد.

صنعت بیمه طی سالیان دراز از جــامعه سرمایه گذاران عقب مانده بود، ولی قـبل از 11 سپــــتامبر در حـــال جبـــران ایـن عقب افتادگی و بهبود وضعیت بازار بود.
در واقع با وجود شـــرایط مطـــلوب بـــازار سهام و جلب توجه سرمایه گذاران صبورتر و بعضاً ماجراجوتر، صنعت بیمه در حال كسب موفقیت در این زمینه بود كه حملات 11 سپتامبر همه چیز را تغییر داد.
مشــكل تجـــارت در ریــسك تــخـمین خسـارت‎های نـاشناخته می باشد. بیمه لویدز با وجـــودی كـــه از قســمتی به نــام سنــاریوی
واقـــع گـــرایــانه بـلایـا (RDS) كه به تخمین
خسارت های ناشی از بلایای طبیــعی و یــا ســوانح ایجـاد شـده تـوسط بشر می پردازد سود می برد، لیكن در مورد برخورد دو جت عظیم به برج های دوقلو، علیرغم این كه حدس آن ها بسیار نزدیك به واقعیت بود، نتوانست خسارت ناشی از متوقف شدن پروازهای همه خطوط هوایی امریكا برای چهار روز و خســـارت نـــاشـــی از تـــوقــف كار شركت های بازرگانی را در تخمین خود در نظر داشته باشد.
خسارت 11 سپتامبر یقیناً بزرگ ترین خ

سارت تاریخ بیمه تاكنون بوده است. تنها سوال مطرح این است كه مقدار آن چقدر اسـت؟ خسـارت هـا شـامـل از دسـت رفـتن
دارائی ها، خسارت ناشی از متوقف شدن فعالیت های تجاری (بزرگ ترین بازار بورس دنیا برای چهار روز متوقف شد) ، از دست رفتن جان هزاران انسان كه تعداد بسیاری از آنان برای خود و شركت هایشان بیمه عمر و حوادث داشته اند و البته خسارت ناشی از نابود شدن جت ها بود.
حجم فوق العاده زیاد این كابوس تقریباً غیر قابل تحمل است ضمن آن كه موضوع شكــایت خـانـواده های قـربانـیان كه عــلیه
سازمـان ها و اشخـاصی هـم چـون مسـئولین فرودگاه ها كه اهمال آنان باعث عملی شدن برنامه هواپیما ربایان شده است و حتی طراحان هواپیما و معماران برج ها، نیز علاوه بر خسارات مستقیم مطرح است.

دورنمایی از یك فرایند حقوقی بلندمدت بیرحمانه ای وجود دارد كه باعث می شود موارد پرداخت خسارت بیشتری توسط بیمه به وجود آید. این امر خود ناصحیح بودن هرگونه تخمین اولیـه را در مـورد كـل خسـارت قـوت
می بخشد.
موضوع پیچیده دیگری كه می تواند گریبان گیر قسمت های خاصی از صنعت بیمه باشد، مساله تعهد پرداخت است و این امر به آن معنا است كه هنگامی كه شركت های بیمه شروع به پرداخت تعهدات مالی خود در قبال افراد بیمه شده می كنند، ممكن است با مشكل كمبود نقدینگی قبل از جمع آوری هزینه های بیمه مواجه شوند.
در صورتی كه مشكل توانایی پرداخت بدهی شركت های بیمه حاد شود، به قطع و یقین دولت ها مجبور خواهند شد كه با در اختیار گذاشتن نوعی وام توافقی بنام “Bridging Loan” به آن ها كمك كنند.

علیرغم حجم بالای خسارت های ناشی از فاجعه 11 سپتامبر و این حقیقت كه بیمه گرها با استفاده از تبصره « شــرایـط ویـژه دوران جنگ » چنان كه بسیاری از رهبران سیاسی شرایط را كاملاً جنگی تلقی كنند، می توانند از پرداخت خسارت به بازماندگان سرباز زنند، ولی خـود را به تــعرفـه هـای مـوجـود متـعهد
می دانند.

در چنین شرایطی و به خصوص با عنایت به این كه بسیاری از دولت ها به كمك خطوط هوایی شتافته اند، بسیار دور از انتظار است كه صنعـت بیمه از پذیرش كمك های دولتی در صورت نیاز اجتناب ورزد.
تأثیر حملات 11 سپتامبر بر صنعت بیمه عمیقاً دور از تصور بوده است. ولی حتی با در نظر گرفتن آسیب پذیربودن این صنعت، دورنمایی دیگر و به مراتب مثبت تر موجود است كه باید آن را قویاً برجسته كرد. با توجه به آن كه نیاز به بیمه یقیناً انعكاسی از

ادوار اقـــتصادی است و در شــرایط كنونی ادوار فوق به سمت بازگشت به شرایط عادی در حال حركت است ، لذا نیاز به بیمه رو به رشد است و نه كاهش .
زمینه های رشد صنعت بیمه در آینده تحت تاثیر عوامل بسیاری است ، ولی از میان آن ها چهار عامل زیر می توانند به عنوان عوامل كلیدی در نظر گرفته شوند:

1) تقاضای فراوان و رو به رشد افراد حقیقی برای بیمه به خصوص در ایالت هایی كه دولت ایالتی از تامین بیمه های اجتماعی امتناع می كند یا آن را مشروط به معاینات پزشكی می نماید، به صورت نیاز به بیمه بازنشستگی و بیمه خدمات درمانی دیده می شود.

2) تداوم جهانی شدن اقتصاد علیرغم روند كند آن به رشد صنعت بیمه كمك خواهد كرد. پدیده فوق به گسترش شركت ها و توسعه آگاهی عمومی نسبت به حقوق مدنی نیز خواهد انجامید.

3) تمركز جمعیت و سرمایه در نواحی ساحلی باتوجه به تغییرات آب و هوایی در این نواحی موجب افزایش نیاز به بیمه خواهد شد.

4) شرایط جدید اقتصاد و توام با خطرات احتمالی كه شركت ها و جوامع با آن مواجه هستند و وابستگی بیش از پیش انسان به فناوری نیز به نوبه خود در افزایش نیاز به بیمه اثرگذار هستند.

بنابراین با یك بینش مثبت ، با وجود فاجعه 11 سپتامبر و پیش بینی های تاریكی كه با خود به همراه آورد باید گفت كه صنعت بیمه می تواند و باید از این معضل عبور كند و پا برجا بماند.
زمینه بالقوه بسیار خوبی برای رشد و به تبع آن فرصت سرمایه گذاری در این زمینه وجود دارد.
بیمه لویدز و بازار بورس لندن با بخش صدور منحصر به فرد آن و مهارت های تخصصی كه در زمیــنه ســهام دارنـد در واقع می توانند از این آزمایش سخت عبور كرده و قویتر و مطمئن تر از گذشته به فعالیت خود ادامه دهند .
مترجم: رضا مفید
منبع: Insurance Day, Wednesday October 17 2001, No: 1081, p. 11.

تهیه و تنظیم: مهدی نمن الحسینی

مـركـــز جـهانی آمـــار آتــــش ســوزی (World Fire Statistics Center) گزارش سالیانه اش را در خصوص زیان های اقتصادی وانسانی حوادث ناشی از آتش سوزی به سازمان ملل ارائه داده است.
طبق این گزارش، كشورهای جهان تلاش زیادی برای كاهش خســـارت های جــانی و مــالی حــوادث نــاشی از آتش سوزی انجام
نــداده اند و در مجــموع تــوجــه عمــومی به
آتش سوزی در مقایسه با سایر حوادث از جمله حوادث جنایی و جـاده ای بسـیار كمـتر است. چـرا كه ایـمنی جاده ها مرتباً در حال بهبود است در حالی كه هزینه چندانی در خصوص مقابله با آتـــش ســـوزی صـــورت نمی گیرد.
البته دلایلی برای خوش بینی وجود دارد كـــه مـــهم تریـن آن ها كــاهــش خســـارت های آتــش ســوزی در آمــریـكا در طی سال های 1996 تا 1998 است. خسارت های مســتقیم آتـــش ســـوزی (شــامـل انـفجارات تبـــعی
آتش سوزی و نه زیان حاصل از انفجاری كه بدون

رخداد آتش‎سوزی از قبیل برخی اعمال تروریستی ایجاد شده است ).
در امریكا از 9/9 میلیارد دلار در سال 1996 به 1/9 میلیارد دلار در سال 1998 كاهش یافته است . هم چنین تعداد قربانیان آتش سوزی نیز از 5400 نفر به 4400 نفر تقلیل یافت.
این روند نزولی تا حد زیای دلگرم كننده و حاكی از تدابیر دولت فدرال برای كاهش هزینه آتش سوزی است . در این خصوص دولت امــریكا از 25 ســال پیش در حال مطالعه
روش های بدیع جهت پیشگیری وحفاظت در مقابل آتش سوزی است.
بدیهی است كه اگر دیگر كشورهای جهان نیز مطالعات مشابهی را در خصوص مهار آتش سوزی انجام دهند آن گاه نتایج بهتری حاصل خواهد شد.
هـــدف اصــلی مـركـز جهانی آمار
آتش سوزی، ترغیب دولت ها به اتخاذ راهكارهایی در جهت كاهش هزینه های ناشی از آتش سوزی است كه اخیراً حدود یك درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) را به خود اختصاص داده اند.
اهمیت این موضوع تا آنجاست كه اتحادیه اروپا یك گروه كاری از متخصصین آتش سوزی را بــرای مــهار خــسارت های نــاشــی از وقوع
آتش سوزی تشكیل داده است.

هم چنین دولت انگلستان یك هیئت مشورتی در جهت بررسی روش های ایمنی در بـرابـر آتـش سوزی دایر كرده است كه همه
گروه های دخیل در آتش سوزی عضو آن هسـتند.
ایـن هیـئت بیـشتر آمـار و ارقـام
خسـارت ها و هـزیـنه های ایجاد شده به وسیله
آتش سوزی را مورد توجه قرار داده و قصد دارد به كاهش هزینه های سنگین ناشی از آن كمك نماید. هم اكنون در این كشور یك عزم و اراده جمعی برای مقابله با‌ آتش سوزی وعواقب آن وجود دارد، هرچند مدت زیادی طول خواهد كشید تا اقدامات موثر و جدی در این خصوص صورت گیرد ولی در هر حال این تلاش ها دلگرم كننده و امید بخش می باشد.
مركز جهانی آمار آتش سوزی، سال گذشته از تاسیس یك بانك اطلاعاتی جامع در زمینه آمار آتش سوزی در گستره اروپا خبر داد.
بدین منظور گروهی شامل كاربران این بانك اطلاعاتی از جمله سرویس های مقابله با
آتــش ســوزی ، انــجمن های ایمنــی حـریق،
تهیه كنندگان تجهیزات مقابله با آتش سوزی ،

بیمه گران آتش سوزی ، دولت و مجامع صنعتی و علمی تشكیل و از این گروه خواسته شد با تكمیل یك پرسشنامه مشخص كنـند كه در خصوص آتش سوزی چه آمـار و ارقـامی
مـی تـوانند تهیه كنند و به چه آمارهایی نیاز دارنـد.
جـواب های حاصـل از این پرسشنامه ها نـتایج بـسیار سـودمندی برای این مركز به همراه خواهد داشت .

جدول 1- هزینه خسارت های مستقیم ناشی از آتش سوزی در كشورهای منتخب جهان

كشور
خسارت های مستقیم (میلیون دلار) نسبت خسارت های مستقیم به GDP (درصد)
1998-1996
1996 1997 1998
اسلونی 0/17 0/9 4/11 09/0
جمهوری چك 4/51 6/36 6/65 09/0
ژاپن 6/3661 1/3576 4344 09/0
سنگاپور 1/82 9/79 7/66 09/0
ایالات‎متحده‎امریكا 9900 9000 9100 11/0
آلمان 8/3246 2/2472 9/2544 12/0
مجارستان – – – 12/0 {88-1986}
لهستان 1/3 8/2 8/2 12/0
اسپانیا – – – 12/0 {1984}
انگلستان 1/1724 3/1803 7/2166 14/0
فنلاند 9/190 1/176 5/205 15/0
استرالیا – – – 16/0 {93-1992}
نیوزلند – – – 17/0 {94-1993}
اتریش 7/401 3/391 – 18/0 {97-1995}
هلند 5/722 – – 18/0 {96-1995}
كانادا 9/1167 3/1241 5/1006 19/0
فرانسه 9/3326 9/2441 8/2611 19/0
ایتالیا – – 7/2516 20/0
دانمارك 2/432 1/343 8/376 22/0
سوئد 0/571 0/517 2/493 22/0
سوئیس – – – 23/0
نروژ 5/422 1/407 5/367 27/0
بلژیك – – – 40/0 {89-1988}

جدول 2- هزینه های خسارت های غیر مستقیم ناشی از آتش سوزی در كشورهای منتخب جهان
كشور متوسط نسبت خسارت های غیرمستقیم به GDP ( درصد) 98-1996
نروژ 003/0
فنلاند 008/0
ایالات متحده آمریكا 009/0
سوئد 010/0
ایتالیا 014/0 {94-1993}
اسلونی 014/0
ژاپن 016/0 {86-1985}
فرانسه 020/0
انگلستان 020/0
جمهوری چك 021/0
كانادا 022/0 {1991}
آلمان 027/0
هلند 027/0 {96-1995}
دانمارك 029/0 {95-1993}
مجارستان 029/0 {93-1992}
اتریش 034/0 {97-1995}
سوئیس 095/0 {1989}

جدول 3 تعداد قربانیان حوادث ناشی از آتش سوزی در كشورهای منتخب جهان
كشور 1996 1997 1998
سنگاپور 5 10 5
سوئیس 35 – –
اسپانیا 240 260 250
هلند 130 – –
استرالیا 145 110 135
اتریش 55 75 55
ایتالیا 425 475 –
آلمان 895 730 650
فرانسه 645 530 605
جمهوری چك 125 140 100
نیوزیلند 40 40 55
انگلستان 745 760 700
اسلونی 30 30 20
كانادا 410 460 370
یونان 140 160 145
نروژ 70 70 55
لهستان 620 600 550
دانمارك 105 75 75
سوئد 125 130 180
ژاپن 2020 2140 2100
ایالات متحده امریكا 5400 4400 4400
فنلاند 110 105 90
ایرلند 90 75 –
مجارستان 255 255 205

جدول 4 تعداد قربانیان حوادث ناشی از آتش سوزی به ازای هر 100 هزار
نفر جمعیت در كشورهای منتخب جهان
كشور تعداد قربانیان به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت
98-1996
سنگاپور 18/0
سوئیس 43/0 {96-1994}
اسپانیا 64/0
هلند 68/0 {96-1994}
استرالیا 70/0
اتریش 76/0
ایتالیا 79/0 {97-1995}
آلمان 92/0
فرانسه 02/1
جمهوری چك 18/1
نیوزیلند 20/1
انگلستان 25/1
بلژیك 27/1 {95-1993}
اسلونی 34/1
كانادا 38/1
یونان 41/1
نروژ 48/1
لهستان 54/1
دانمارك 61/1
سوئد 64/1
ژاپن 66/1
ایالات متحده امریكا 77/1
فنلاند 98/1
ایرلند 16/2 {97-1995}
مجارستان 35/2

جدول 5 هزینه سازمان های اطفاء حریق در كشورهای منتخب جهان
كشور متوسط نسبت هزینه به GDP (درصد)
98-1996
سنگاپور 03/0
اسلونی 06/0
دانمارك 09/0
نروژ 10/0
اتریش 11/0 {1994}
نیوزیلند 13/0
هلند 15/0 {96-1994}
بلژیك 18/0 {89-1987}
لهستان 18/0
سوئد 20/0
انگلستان 23/0
ایالات متحده امریكا 23/0
فنلاند 29/0 {94-1993}
ژاپن 34/0
كانادا 35/0 {1991}
جمهوری چك 38/0 {98-1997}

جدول 6 هزینه های اداری بیمه آتش سوزی در كشورهای منتخب جهان
كشور متوسط نسبت هزینه به GDP (درصد)
98-1996
مجارستان 01/0 {88-1987}
سنگاپور 03/0
فنلاند 04/0
هلند 04/0 {88-1987}
ایتالیا 05/0 {1998}
اسپانیا 05/0 {1986}
كانادا 06/0 {1991}
آلمان 07/0
سوئد 07/0
اسلونی 08/0
انگلستان 08/0
ایالات متحده امریكا 08/0
فرانسه 09/0
نروژ 09/0
دانمارك 10/0 {98-1997}
ژاپن 11/0
اتریش 14/0 {80-1979}
نیوزیلند 19/0 {94-1993}
بلژیك 28/0 {89-1988}

جدول 7 هزینه های ایمن سازی ساختمان ها در مقابل آتش سوزی در كشورهای منتخب جهان

كشور
هزینه ایمن سازی (میلیون دلار) نسبت هزینه های ایمن سازی به كل هزینه های ساختمان (درصد)
1996 1997 1998
كانادا 9/1459 4/1608 5/1493 9/3
جمهوری چك 2/110 4/89 9/104 0/3
دانمارك – 7/700 2/769 0/5
فرانسه 3/2192 9/1843 2093 5/2
ایتالیا 3/4076 1/3535 – 0/4
ژاپن 8/9907 5/7690 1/7757 5/2
نیوزیلند 117 7/101 82 5/2
نروژ 7/594 7/637 643 75/3
سنگاپور 4/571 1/562 6/363 0/4
اسلونی 4/24 2/23 3/30 5/2
سوئد 8/292 290 9/295 5/2
انگلستان 2/2155 1/2172 7/2416 3/2
ایالات‎متحده‎امریكا 27400 31400 34300 –

جدول 8 ایمن سازی ساختمان ها در برابر آتش سوزی دركشورهای منتخب جهان
كشور متوسط نسبت هزینه به GDP (درصد)
سوئد 12/0
فرانسه 14/0
اسلونی 14/0
نیوزیلند 17/0
انگلستان 17/0
جمهوری چك 18/0
ژاپن 20/0
بلژیك 21/0 {88-1987}
كانادا 25/0
سوئیس 29/0 {1989}
هلند 30/0 {95-1993}
ایتالیا 33/0 {97-1995}
ایالات متحده امریكا 37/0
دانمارك 42/0 {98-1997}
مجارستان 42/0 {88-1987}
نروژ 42/0
سنگاپور 58/0

منبع: The Geneva Association, World Fire Statistics, No. 17 / October
2001 pp. 1 – 7 .

سومین كنفرانس كلن با موضوع مدیریت ریسـك و تـأمین مالـی آن، بـوسیـله شـركت انگلیسی گرلینگ (Gerling) و گروه تحقیقاتی بیمه و ریـســك، كه مركـز آن در انگلـستان قـــرار دارد و با حضور حدود 300 متخصص، در كولون برگزار گردید كه می توان این كنفرانس را رویدادی خوشایند و نیروبخش دانست.

شركت كنندگان در كنفرانس منتخبی از خریداران بیمه، مدیران ریسك، بیمه گران مستقیم و اتكایی آلمانی بودند، كه در كنار هیـــأت نمـــایندگی بـــزرگی از انگـــلستان و هیأت های كوچك تری از سایر كشورهای اروپایی گردهم آمده بودند.

ریـاســــت كـــنفـرانس را لئــــوزاگـــل (Leo Zagel)، كه پــس از دیتـــمار نـواك (Dietmar Nowak) به ریاست بخش بیمه های صنعتی شركت گرلینگ منصوب شده است و هم چنین پل باكوت (Paul Bawcutt) از شركت آر آی آر جی RIRG)) برعهده داشتند.
نكته قابل توجه در این كنفرانس آن بود كه بسیاری از سخنرانان از تكرار اظهارات قدیمی و كلیشه ای در مورد سقوط بازار و مشكلاتی كه پیش روی همه قرار دارد اجتناب ورزیدند و در عوض، در طی دو روز برگزاری كنــفرانس، مقــاله های تحلیلی با رویكردی
آینده نگر ارائه گردید.

یان كلارك (Ian Clarck) از گروه مشــــاوران مــدیــریــت مؤسسه بــاكـــون و وودرو (Bacon & Woodrow) یكی از سخنرانان برجسته كنفرانس بود.
بــه نـــظر یـــان كلارك، كارگزاران (دلالان) بیمه صنعتی بسیار دیر برای مقابله با چالش شركت های حسابداری جهانی در حوزه مدیریت ریسك واگذار شده، اقدام نموده اند.
به گفـته كـلارك، « پیـشنهاد تأسیس یك شركت وابسته (Captive) و توصیه به”خود بیـــمه گری“ (Self – Insurance) تنـــها راه و
هم چنین بخش بسیار كوچك از هر فرایند مدیریت ریسك است.

در این شرایط كارگزاران بیمه ای با تمركز بر این حوزه ها، رقبای اصلی خود را كه همان پنج شركت بزرگ حسابداری جهانی هستند، نادیده گرفته اند».
حسابداران، مدیریت ریسك را به صورت یك فعالیت كلیدی در آینده تعریف می كنند كه می تواند ارتباط نزدیكی با مشتریان برقرار كرده و از نیروی كار بسیار ماهر برخوردار باشد و مقادیر زیادی از سرمایه خود را نیز برای شناخت سیستم های مدیریت تخصیص دهد. به طور مثال، آرتور اندرسن (Arthur Andersen) ارتباط جــدیــدی را با استــفاده از
راه حل های مدیریت ریسك تبیین نموده بود.

كارگزاران بیمه ای به سرعت نیازمند آموزش مجدد كارمندان خود به منظور رقابت در حوزه گسترده تر مدیریت ریسك بودند، اما این كار نیاز به زمان داشت كه كارگزاران فاقد آن بودند. كلارك اظهار داشت: « به نظر من سرعت تغییرات بسیار قابل ملاحظه است و در حال حاضر كارگزاران بیمه ای از موقعیت مناسبی برای ارائه خدمات مدیریت ریسك در مقایسه با آن چــه كه شــركـت های بـزرگ حسـابداری ارائه داده اند، برخوردار نیستند».

آقای كلارك وضعیت نامناسبی برای كارگزاران بیمه ای ترسیم نمود. وی به شدت در این مورد كه آیا مشتریان از موج جدید ادغام ها در حرفه كارگزاری سود بـرده اند، شك و تردید داشت. به گفته وی، « فرض وجود منافع بـــرای مشتریان منوط به این است كه هر پوشش
بیمـــه ای بر مبنای جهانی ارائه شده باشد. اما به عقیده من این فــرضیــه از واقــعیت بــدور اســت». بیشتر شركت ها در بازارهای محلی یا منطقه ای، و نه در یك مقیاس جهانی فعالیت كـرده اند. كـلارك ادعـا می كند كه بخش عمده ای از ادغام های صورت گرفته به نفع سهامداران و به ضـــرر مشـــتریان بــوده، و طی سال ها نتایج ناامید كننده ای را برای بیشتر كارگزاران بزرگ بدنبال داشته است.

كریستین دامز (Christian Dahms) از شركت آئون جاچ و هابنر (Aon Jauch & Hubener)، كـه یك سـخنرانی مشترك با كلارك انجام داد، نگرش خوشبینانه تری داشت. او معتقد بود كه ادغام ها منجر به ارائه خدمات بهتر و بیشتر به مشتریان و هم چنین شفافیت بیشتر شده است.
در مــورد رقــابـت بیـن شـركـت های حسابداری، دامز با كلارك هم عقیده بود كه كارگزاران باید مهارت هایی را كه اكنون در اختیار حسابداران است كسب كرده ولی به نظر او برای این كار چندان هم دیر نشده است.
لوتـار ریـدله (Lothar Riedle)، رئیس شركت وبا اسكارانز (Veba Assekuranz)، خبرهای ناخوشایندی برای كارگزاران وابسته آلمان داشت.
وی معتقد است كه آن ها بزودی باید با كارگزاران تجاری بزرگ رقابت نمایند. وی در این رابطه اظهار داشت: « تردید آن ها برای حمله به كارگزاران وابسته به تدریج در حال كاهش است».

فرایند تــمركز بــر بیــمه، بــه همراه كاهش حق بیمه پوشش های صنعتی و فرانشیزهای بالاتر، بدین معنی بود كه قدرت خرید نسبی كارگزاران وابسته كاهش یافته است.
به گفته ریدله، « ما تنها یك سوم از حجم حق بیمه سه سال قبل را در اختیار داریم، در حــالی كه بیــمه گـران حدود چـهار تا پـنج برابر بزرگ تر شده اند».
وی به برنامه موفقیت آمیز خود كه با به كارگیری روش های جایگزین انــتقال ریســك (ART)، هزینه های بیمه ای را می توان كاهش داد، اشاره نمود.
ریدله مدعی شد كه در چنین فضایی، قدرت های بزرگ با توان خرید بسیار بالای خود در شرایطی خواهند بود كه می توانند به شــركت ها، نــرخ هـــایــی پـــایین تــر از
نرخ های كارگزاران وابســته خـودشـــان ارائـه دهـند.

همكـــار وی، الاف كـــاســــتنر (Olaf Kastner)، از شـركــت اتــومبـــیل ســـازی بــی ام و (BMW) و شــركــت كــارگــزاری داخــلی آن بنـــام بــاواریــا ویــرتشــاف‎‎ساجنتــور(Bavaria Wirtschaftsagentur) زمـــانــی كــه ادعــا كــرد
روش های جایگزین انـــتقال ریسك، جانشین بیمه سنتی نخواهند شد، بسیاری را آسـوده خـاطـر نـمود.

وی اظهار داشت، « گرچه گاهی اوقات به نظـر می رسـد كه محــصولات بیمه ای و یا مالی شناخته شده ممكن است جای خود را به ابـــزارهای جــدیــدی، كه هم اكــنون به طور
گسترده ای مطرح می باشند بدهند، ولی اعتقاد راسخ من این است كه در واقعیت نوعی هم زیستی وجـود داشـته و ابـزارهای جـدیـد و قـدیـم در برنامه های سنتی ادغام خواهد شد».
كـــاستنر اضــافه كـــرد كـــه: « ارائــه محصــولات” چنــدســاله ـ چنــدخـطری “ به مدیریت ریسك شركت تنها به دلیل متداول بودن آن، كوته بینانه خواهد بود.
چـــنین پـــوششی مســتلزم شفــافیت زیــاد در وضعیت موجود ریسك درون شركتی است. به علاوه، شرایطی كه به صــورت كلی بیـــان شده و به نــظر نیز سخاوتمندانه می رسند، در صورت وقوع یك خسارت می توانند منجر به بروز بحث های گسترده تری شوند».
بدین ترتیب محصولات بیمه ای چند ساله و چند رشته ای نیز دومین راه حل بهینه برای رسیدگی به ریسك ها می باشند كه به منظور اجتناب از وقوع حوادث باید در اولویت اول باشد.
بدیهی است كه از طریق بیمه اموال
می توان دارایی هـای یك شـــركت را مـــحفوظ داشت، اما زیان وارده به یك مشتری كه بواسطه تـــأخـــیر در پــرداخــت یــك خســــارت بــزرگ
آتش سوزی بوجود آمده، جبران نخواهد گردید.
گفته های كاستنر توسط كارل هاینز جاگر (Karl Heinz Jager)، رئیس بخش بیمه شركت عظیم شیمیایی باسف (BASF)، مورد حمایت قرار گرفت.
در این راستا او نتایج یك مطالعه موردی را دربــاره ایــن مطلب كه شــركــت مزبور چگونه به حادثه آتــش ســـوزی 7 مـــارچ ســـال 1989 در كارخانه های اكسید اتیلن / گلیكول در آنتورب واكنش نشان داد، تشریح كرد. شركــت بــاســف با استفاده از ابزار فنی و گران قیمت فراوانی كه در اختیار داشت به كاهش خطرات اصلی در كارخانه اكسید اتیلن پرداخت، و این تفكر را بعدها به دیگر مراكز تولید خود در لودویشافن (Ludwigshafen) و ایالات متحده منتقل كرد.

تـــومـــاس راشوســـكــــی(Thomas Raschewski)،‎مســــــئول‎روش‎های‎یكپارچه سازی بیمه اتكایی در شركت بیمه اتكایی جنرال و كولون (General & Cologne)، در كنفرانس به این نكته اشاره كرد كه تفاوت های موجود بین بیمه و بیمه اتكایی در حال كاهش است، و تـركیبی از ایـن دو در حـال شـكل گرفتن
می باشد. به گفته راشوسكی، « بیمه گران اتكایی می توانند دانش بیمه های مستقیم بیشتری ایجاد كننــــد، لذا نیـــازمند بــرخورد مســــتقیم با خریداران بیمه هستند تا بتوانند راه حل های بیمه ای مناسـبی را طـراحی نمـایند». او ادامه داد كه، « به دلیل سرمایه فراوانی كه بـــرای پــــوشش ریســـك وجــــود دارد و ســــرمایه گـــذارانی كه برای بازده
حاشیه ای بالاتر نـــسبت به آن چه در بخـــش بانكداری ارائه می شود، حاضر به پذیرفتن ریسك بیمه ای هستند، لذا اهمیت مسئله ظرفیت در حال كاهش می باشد».
به دلیل اهــمیت روزافــزون امر مشـاوره و ارتباطات، راشـوسكی انــتـظار دارد كه رقـــابـــت بـیـن بیـــــمه گـــــران، بیـــــمه گــران اتــكایی،
بانك های ســرمـــایــــه گـــــذاری، مشــــــاوران، شــــــركــت های حســـــابــــداری، بانـــك ها و كارگزاران بیمه ای افزایش یابد.

به عقیده وی، « تسویه خســـارت ها و ســـایر خـــدمات ارائــه شـده بوسیله بیمه گران مستقیم و بیمه گران اتكایی باید تا حد امكان به صورت رایگان درآید».
راشـــوســـكی بیـــان نمود كه تأمین مالی

ریسك ( بوسیله انتشار اوراق بهادار) نقش قابل ملاحظه ای در مدیریت ریســك ایفا خواهد كرد. او اظهار داشت كه « تاكنون برای تأمین مالی خسارت ها در بیش از 24 مـــــورد حـــــوادث فــاجعه آمـــیز و چندین مورد حوادث غیر فاجعه آمیز اوراق قرضه انتشار یافته است.
علیرغم وضعیت ضعیف بازار حدود 3 میلیارد دلار اوراق قرضه توسط بازارهای سرمایه جهت تأمین مالی خسارت های وارده به صنعت بیمه مستقیم و اتكایی تولید شده است». با این حال، تاكنون به عنوان یكی از راه های تأمــین مــالی حــوادث غیــرفاجعه آمیز، شركت
غیر بیمه ای اورینتال لند (Oriental Land) ضامن پرداخت خسارت شده است:

در ایـــن قــرارداد شــركــت مــالـك و
اداره كننده دیسنی لند توكیو، در ماه می سال 1999 ریسك زلزله را در بازار سرمایه به فروش رساند.
به گفته راشوسكی، علیرغم پیشرفت های صورت گرفته، در كل همگرایی بازارهای بیمه و بانكداری هنوز صورت نگرفته است و روش های تركیبی تأمین مالی ریسك به جای آن كه یك قاعده و قانون كلی باشند، حالت استثناء دارند.

نویسنده:
Herbert Fromme & Iise Schlingensiepen

مترجم: علی حبیبی
منبع: Insurance Day, Thursday June 17 1999, No 63, p 10.

بحران مالی در منطقه آسیا، موجب پیشرفت های مهمی در بخش بیمه اعتبار صادراتی در كشورهای چین و هنگ كنگ گردیده است.
به دنبال یك طرح امكان سنجی ، منابع دولتی چین در صدد بر آمده اند كه احتمالاً تا آخر امسال ، یك شركت بیمه اعتبار صادرات غیر تجاری تاسیس كنند.
بنـا بـر یـك گـزارش در روزنـامه دولـتی چاینا دیلی (China Daily)، چنین حـركتی، منـعكس كننده این حقیقت است كه دولت چین در صدد است تا بخش صادرات را كه به سبب بحران مالی آسیا تحت فشار قرار گرفته بود، حمایت كند.

پــس از آن كـه در ســال 1998 صـــادركــنندگان چین برای اولین بار بعد از
سال ها رشد سریع ، رشدی منفی را تجربه كردند، احساس نیاز به بیمه اعتبار صادراتی بیش از پیش در این كشور، قوت گرفت.
این اتـفاق نـظر وجـود دارد كه با استفاده از چهار ابـزار اقـتصادی زیـر می توان به تغییر جهت این جریان كمك نمود:
بـازپـرداخت بـخشی از مـالیات و تعرفه های صادراتی به صادركنندگان
تغییر نرخ ارز
تغییر نرخ بهره
بیمه اعتبار صادراتی
با توجه به این كه استفاده از سه ابزار اول به سبب سیاست كلان اقتصادی كه دولت چین بر آن اصرار داشت، با محدودیت مواجه است، از این رو چین علاقه فراوانی به تاسیس یك شركت بیمه اعتبار صادرات غیر تجاری داشت.

هنــگامی كـه دولـت چیـن در اكــتبر 1989 به شــركت بــیمه خــلق چیــن (People’s Insurance Co of China PICC) دستور داد تا به ارائه بیمه اعتبار صادراتی بپردازد، اما در این زمــینه هنــوز عــقب مـانـدگی هایی وجـود داشت. در حالی كه در سال 1997 ، تنها یك درصد از صـادرات چـین بیمه شدند ، رقم مشابه در ژاپن 39 درصد و در فرانسه 21درصد بوده است.
PICC ، اخیراً بیشتر از 000,200 قرارداد كوتاه مدت و50 قرارداد بلند مدت تر به ارزش بیش از 14 میلیارد دلار آمریكا صادر كرده است. در هر صورت ، با توجه به نقشی كه PICC به عنوان یك بیمه گر تجاری برای خود قائل شده او را از توسعه كامل خدمات و نمایندگی های بیمه اعتبار صادراتی ، برحذر داشته است.

یكی دیگر از مزایای تاسیس شركت بیمه اعتبار صادراتی برای دولت چین ، این واقعیت است كه چنین بیمه ای ، در عین حال ، به عنوان افزایش دهنده سرمایه نیز عمل می كند.
براساس گزارش روزنامه چاینا دیلی در 10 سال گذشته ، PICC باعث افزایش 5 میلیارد دلاری در درآمد موسسات چینی شده است، كه در صورت فقدان خدمات شركت یاد شده، این مؤسسات هرگز قادر به انعقاد قراردادهای صادراتی نبودند.

گـزارشی دیـگر از شـركت بیـمه اعـتبار صـادرات دولـتی هـنگ كنگ (Export Credit Insurance Corporation – ECIC)، نــشان
می دهد كه به واسطه رقابت فزاینده موجود از طرف بیمه گران اروپایی مانند كوفـاس فـرانـسه (Co-face) و هرمس آلمان (Hermes) این شركت به بازنگری عملكردهای خود پرداخته است. شركت بیمه اعتباری كوفاس در ماه مارچ، شعبه ای در هنگ كنگ تاسیس كرد و شركت بیمه هرمس نیز، در ماه گذشته حركت مشابهی را انجام داد.
هـــم چنـــین گــزارش شــده اســت كه گرلینگ (Gerling) هم به گسترش كار خود در هنگ‎كنگ ، تمایل دارد. ECIC تعداد 2200 صادركننده كاملاً كوچك و متوسط را از بازار بالقوه ای كه حدوداً 000,100 موسسه مشابه را در بر دارد، پوشش می دهد.

عـلاوه بر بـازار صـادرات ، بازیـگـرانـی هم چون كوفاس، به دنبال فرصت های مناسب (داخلی ) نیز هستند.
ژان لروكس (Jeanne Le Roux)، مدیـر عـامـل كـوفـاس در هنگ كنگ، در گفـتـگو بــا ایـنشـورنـس دی Insurance Day)) اظهـار كرده است كه : « هدف ما، شروع ارائه بیمه به تجارت داخلی است و از آنجائی كه تقریباً هیچ كس این كار را انجام نمی دهد، تصمیم به انجام آن گرفته ایم.»
نویسنده: Michael Mac Key
مترجم : آرزو علایی
منبع : Insurance Day, May 18 1999, Issue No. 622,p.4

طبق اظهارات هری لاو (Harry Low)، نماینده عالی رتبه صنعت بیمه، تجربه كالیفرنیا در خــصوص جلـوگیـری از كــم بـیمه شـدن
اتــومبــیل های بیــمه گــذاران در این ایـالـت بـا ارائـه قیمت های ارزان تاكنون موفقیت آمیز نبوده و حتی می توان گفت كه با شكست مواجه شده است.
آقای لاو در جلسه ای كه در ژوئن سال 2001 در قالب گردهمایی عمــــومــی در ســانفرانسیســكو برگزار گردید، ضـمن بحث و تبادل‎نظر به سخــنان نــمایندگان بیــمه‎گــــذاران، افــراد عــادی و نمایندگان صنعت بیمه در خصوص این كه چرا بعد از فروش نخستین بیمه نامه در اواسط سال 2000 تاكنون استقبال چندانی از این طرح آزمایشی چهار ساله بعمل نیامده است، گوش فراداد. ریچارد منینگ (Richard Manning)، مدیر منطقه ای طرح ریسك های معین اتومبیل كالیفرنیا CAARP 1 مدیر طرح آزمایشی فوق در این گردهمایی، اظهار داشت: علیرغم این حقیقت كه حدود 2 میلیون راننده بدون پوشش بیمه ای در دو ایالت مورد آزمایش سانفرانسیسكو و لوس آنجلس، وجود دارند اما تاكنون تعداد كمی بیمه نامه ارزان قیمت اتومبیل فروخته شده است.

قیمت بیمه نامه برای افراد مجرد بین 19 تا 25 سال در لوس آنجلس 450 دلار و در سانفرانسیسكو 410 دلار بعلاوه 25 درصد اضافه نرخ می باشد.
رانندگان با پرداخت این مبلغ تحت پوشش بیمه مسئولیت تا سقف تعهدات 000,10 دلار در صورت بروز آسیب جانی به یك نفر، 000,20 دلار در صورت بروز آسیب جانی به 2 نفر یا بیشتر و 3000 دلار در صورت بروز خسارت به اموال قرار می گیرند كه این تعــهدات پـــاییــن تر از حـــد تعـــهدات قانونی، قانون 5,30,15 می‎بـــاشـــد. بــه همـــین عــلت در سـانفـــرانسیسـكو تـا آن تـاریـخ فقـط 26 نـفر از ایـــن نـوع بیمه نامه های ارزان قیمت خریداری كردند.

شخصی در پاسخ به این سوال مدیر طرح كه چرا افراد بیشتری از این نوع بیمه نامه خریداری نكرده اند گفت: برای خانواده های كم درآمد كه استطاعت مالی خوبی ندارند حتی 410 دلار در سال هم مبلغ زیادی است و آن هــا حتی با این مبلغ نیز قــادر به بیـــمه كــردن اتومبیل هایشان نمی باشند.
وی گفت: آن ها به خرید بیمه نامه ای كه فقط ثروتمندان را تحت پوشش قرار می دهد، علاقه ای ندارند زیرا وقتی شما دارایی ای نداشته باشید كه تحت پوشش بیمه قرار بگیرد، دیگر به بیمه اتومبیل نیز نیازی ندارید.

بنابر اعلام كارگزاران و نمایندگان بیمه غرب (IBA West) 1 تعداد زیادی از متقاضیان بیمه اتومبیل ارزان قیمت كه فاقد شرایط مناسب مالی می باشند، طی تماس تلفنی با اعضای این اتـحادیه خـواسـتار كاهش بیشتر حق بیمه مربوطه شده اند.
طی سه سال گذشته، یعنی از زمان شروع طرح كالیفرنیا تاكنون، بیمه گذاران در هر حادثه می توانستند فقط یكبار خسارت دریافت كنند ضمن آن كه در صورت ایجاد خسارت مالی و جانی، دریافت هر دوی آن ها، توأماً امكان پذیر نبود. به علاوه مبلغ دریافتی هر خانواده از شـركت بیـمه بـابـت هر خسارت، طبق قانون نمی تواند بیش از 150 درصد خط فقر جامعه باشد كه این خط برای یك خانواده سه نفره، درآمد سالیانه 000,20 دلار است.

جو هرناندز (Joe Hernandez)، رئیس منتخب كارگزاران و نمایندگان بیمه غرب گفت: تعــداد كمــی از بیــمه گذاران از نظر اقتصادی واجد شرایط استفاده از طرح بیمه اتومبیل ارزان قیمت می باشند و افرادی كه تـوان پـــرداخت حــق بیـــمه را دارنــد نیــز تـرجیح می دهند انواع دیگری از بیمه نامه ها را كه بــا پــرداخت مبلغی بیشتر پوشش بهتری به
آن ها می دهد، خریداری كنند.
آقای هرناندز گفت: حامیان طرح بیمه اتومبیل ارزان قیمت، دلالان و نمایندگان بیمه را در عدم موفقیت طرح مذكور در بازار بیمه مقصر می دانند و آنان را به ممانعت از فروش این بیمه نامه به رانندگان كم درآمد، از طریق طـرح ریسـك های معـین اتـومـبیل كالیفرنیا
متهم می كنند.

جری میلر (Jerry Miller) یكی از اعضای خدمات بیمه ای میلر رابرتسون (Miller Robertson) واقع در نواتو (Novato) كالیفرنیا گفت: به نظر بسیاری از نمایندگان و كارگزاران بیمه، آنان با فروش بیمه نامه های ارزان قیمت در واقع ریسك طرح دعوی در دادگاه علیه خود را خریده اند.
او گفت: بعضی از حامیان این طرح ادعا می كنند كه هیچ مسئولیتی متوجه كارگزاران و نمـــایندگان فــروشنده ایــن نوع بیمه نامه ها
نمی باشــد اما در هیـــچ جای قانــون چنین مصونیتی ذكر نشده است.
بنابر اظهارات آقای هرناندز، از آن جایی كه ممكن است در بعضی مناطق تعدادی از بیــمه گــران قیمت هایی را تعیین كنند كه
بیمه گذاران توانایی مالی لازم جهت خرید

بیمه نامه را نداشته باشند، ما معمولاً برای هر متقاضی و هر منطقه ای قیمت مناسب آن را پیدا می كنیم.
به طور كلی، بیمه نامه ارزان قیمت به دلیل كاهش در هزینه ها با ارزش می باشد، اما به دلیل همین ارزان بودن پوششی كمتر از سطــح حـداقــل مـورد نیـاز رانـندگـان را ارائـه
می كند و نیز شامل یكسری استثنائات گیج كننده می باشد.
مترجم: مریم بغدادی
منبع: Insurance Day, No 671, Thursday June 28, 2001, p. 3.

به دنبال چندین مقاله درباره میگا، تعداد بسیار زیادی از خوانندگان نشریه تازه های جهان بیمه در تماس با دفتر مجله خواستار دریافت لیست اعضای میگا بودند. در اینجا لیســت اعضــای مـیگا به تــفكیك مناطق جغرافیایی و سطح توسعه ارائه می گردد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق در مورد وضعیت بانکداری الکترونیک در ایران با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق در مورد وضعیت بانکداری الکترونیک در ایران با word دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق در مورد وضعیت بانکداری الکترونیک در ایران با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق در مورد وضعیت بانکداری الکترونیک در ایران با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق در مورد وضعیت بانکداری الکترونیک در ایران با word :

وضعیت بانکداری الکترونیک در ایران
کفاا- گفت‌وگو با آقای نواب كاشانی – مدیر امور طرح و برنامه بانك صادرات ایران- بانك صادرات ایران از قدیمی‌ترین بانك‌های كشور است كه از سال 1342 با این نام خوانده می‌شود.
در این نوشتار دست‌آورد كوشش‌های مدیران و كاركنان این بانك در راه به‌كارگیری روش‌ها و فناوری‌های نوین و برپایی بانكداری الكترونیك پیش روی شما جای گرفته است.

پیشینه بانكداری الكترونیكی
زمانی كه میان كامپیوتر و ارتباطات هماهنگی ایجاد گردید و این دو فناوری پروتكل‌های یكدیگر را پذیرفته، در یك راه قرار گرفتند، ارتباطات كامپیوتری شكل گرفت و به‌دنبال آن تحولی بزرگ در بخش IT و نیز تاریخ زندگی بشر رخ داد، تحولی كه دوره‌ای به‌نام موج چهارم را، به روند تكاملی دوره‌های زندگی بشری افزود.

در این عصر نوین – كه به عصر مجازی‌ها هم مشهور است – نوع فعالیت‌ها، نگرش‌ها، نوآوری‌ها و سیستم‌ها دگرگون شده، سرعت چرخش زمان نیز تند و شتابان گشته است. تغییر در ماهیت كار (E-Work)، تغییر در ماهیت بازرگانی E-Commerce)) تغییر در ماهیت ارتباط (E-Mile) تغییر در ماهیت آموزش (E-Learning) گوشه‌هایی از این دگرگونی‌ها هستند.
برای نمونه، در ایالت متحده، در سال 2001، 8/25 میلیون تن، در سال 2002، 5/27 میلیون تن، در سال 2003، 5/28 میلیون تن به روش‌های الكترونیكی و از راه دور به‌كار می‌پرداخته‌اند و پیش بینی شده كه در سال 2020، این شمار به 64 میلیون تن برسد
بانكداری الكترونیكی نیز دست‌آورد این پیشرفت‌ها است، بدین منظور كه هر مشتری بتواند از راه دور، خدمات بانكی دلخواه خود – مانند نقل و انتقال وجه و بررسی حساب – را انجام دهد. از این‌رو خدمات الكترونیكی نوین بانكی مطرح گردیده و امكانات و قابلیت‌هایی برای مشتریان فراهم شده كه در چارچوب آن‌ها، بهره‌گیری از خدمات بانكی از دور، امكان‌پذیر باشد.

وضعیت ابزارها و زیرساخت‌های پیاده سازی بانكداری الكترونیكی در كشور
به‌نظر من، برای پیاده‌سازی بانكداری الكترونیكی، به چنین ابزارهایی نیاز داریم :
1) تجهیز سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و ارتباطی شعبه‌ها برای كار در قالب یك شبكه.
2) تعیین متدلوژی تمركز و یا عدم تمركز در شبكه اطلاعات

3) ایجاد شاهراه ارتباطی مناسب و درست
4) ایجاد بانك اطلاعاتی متناسب با نرم افزار
5) بهره‌گیری از یك سیستم‌عامل با ضریب امنیتی بالا
6) ایجاد یك نسخه پشتوانه1، در صورت گزینش متدلوژی تمركز در شبكه

اما به اعتقاد اینجانب به‌عنوان یك مدیر اجرایی – كه سال‌ها تجربه مدیریت پیاده‌سازی سیستم‌های گوناگون انفورماتیكی را عهده‌دار بوده – باتوجه به امكانات، قابلیت‌ها و بستر اجرایی موجود در كشور، اولویت‌بندی پیشنهادهای بانكداری الكترونیكی، چنین است :
1) ایجاد یك شاهراه ارتباطی مناسب و درست
2) داشتن نرم افزار با قابلیت آنلاین

3) به‌كارگیری از نیروهای متخصص حرفه‌ای در بخش نرم‌افزار، سخت‌افزار و شبكه
موانع اساسی توسعه بانكداری الكترونیكی در كشور

بزرگترین موانع توسعه بانكداری الكترونیكی بدین شرح است:
1) بستر مخابراتی مناسب برای انتقال داده وجود ندارد. ‌همان‌گونه كه می‌دانید درباره خدماتی مانند آب، برق و گاز، سازمان‌های ذیربط شاهراه اصلی را ایجاد می‌كنند و مشتركان تنها با پرداخت هزینه اشتراك از این خدمات بهره‌مند می‌شوند، اما در مورد خطوط مخابراتی، متقاضیان خود ناگزیر به ایجاد شاهراه ارتباطی با هزینه هنگفت هستند، درحالی‌كه این كار از وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

2) میان درك مدیران تصمیم‌گیر و متخصصان تصمیم‌ساز IT در سازمآن‌ها فاصله وجود دارد، چرا كه در بخش IT به‌رغم وجود برخی از بخش‌های تخصصی – مانند پزشكی – به‌جای این‌كه افراد بی‌تخصص، مقلد باشند، همه مجتهد و صاحب تشخیص شده اند.
3) ضعف مدیریت نگهداری و به‌كارگیری متخصصان حرفه‌ایی سطح بالا در بخش IT، برای تهیه بسته‌های نرم افزاری نیرومند بانكی .
دلایل پیشرفت نكردن شبكه بانكی در بانكداری الكترونیكی

به‌نظر من، كشور ما به‌دلیل نبود سایل زیر، تاكنون در برپایی بانكداری الكترونیكی ناكام مانداه است :
1) بستر مخابراتی كارآمد
2) ساختار مناسب نیروی انسانی در بخش IT
3) مدیران حرفه‌ای تصمیم‌ساز در بخش IT
4) متخصصان IT در تركیب اعضای هیات مدیره بانك‌ها

5) جذب، حفظ و نگهداری متخصصان كیفی و حرفه‌ای IT در بخش دولتی (به‌دلیل پایین بودن دستمزدها)
همچنین ابزارها و روش‌هایی كه امروزه یك بانك برای برپایی بانكداری الكترونیكی نیاز دارد، عبارت‌اند از: سوییفت2، اینترانت، اینترنت، موبایل بنكینگ،‌ 3POS، Pinpad و 4ATM، بانكداری تلفنی، كارت اعتباری5 و دبیت6 و كامپیوترهای شخصی برای سرویس‌دهی به مشتری از دور.
كوشش‌های بانك صادرات ایران
با توجه به مسایل و مشكلات یاد شده، بانك صادرات ایران كوشیده است كه در راستای برپایی بانكداری الكترونیكی گام بردارد.

هم‌اكنون این بانك در سه بخش حفظ و نگهداری نرم‌افزار، پشتیبانی، حفظ و نگهداری سخت افزار و ارایه خدمات كارت‌های اعتباری، از خدمات سه شركت به‌صورت برون‌سازمانی بهره می‌برد؛ كه در این راستا، شركت كارت اعتباری ایران، در ارایه خدمات كارت‌های اعتباری با كیفیت مطلوب – در سطح ملی و جهانی – به‌قیمت پذیرفتنی از سوی خریداران فعالیت می‌كند.

سیستم سپهر و خدمات آنلاین
سیستم سپهر، سیستم پرداخت همزمان رایانه‌ای است، كه انجام خدمات بانكی را به‌صورت لحظه‌ای و بی‌درنگ امكان‌پذیر می‌سازد.
خوشبختانه بانك صادرات یك شاهراه ارتباطی (خصوصی) ماهواره‌ایی – با پهنای باند مناسب – دارد و می‌توان گفت كه از دیدگاه ارتباطی و سخت‌افزاری در وضعیت خوبی است.

در زمینه نرم‌افزاری، هم‌اكنون خدماتی همانند حساب قرض‌الحسنه جاری، پس‌انداز، اعتبارات اسنادی، كارت و كارت اعتباری و دبیت، به‌صورت برخط ارایه می‌شود و آرمان و برنامه آینده ما آن است كه انجام دیگر خدمات – مانند حساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، حوالجات، بروات، تسهیلات و – را نیز به‌صورت آنلاین، تراز روزانه و قبوض و نیز ارایه خدمات E_Purse را نیز در دست بررسی دارد كه در صورت فرجام یافتن آن‌ها می‌توان ادعا كرد كه بانك ما از دیدگاه نرم‌افزاری نیز در وضعیتی مطلوب قرار گرفته و بستر لازم برای برپایی بانكداری الكترونیكی آماده است.

مركز شتاب
همان‌گونه كه می‌دانید، درگذشته هر یك از بانك‌ها برای پیاده‌سازی سیستم‌های انفورماتیكی خود، مستقل عمل كرده‌اند و این كار هم هزینه‌های بیشتری داشته و هم باعث سردرگمی مشتریان گردیده است.

برای نمونه، هر بانك یا موسسه مالی در هر فروشگاه یك دستگاه POS نصب می‌كرد و این كار مشتریان را به‌هنگام استفاده از دستگاه‌ها سردرگم می‌ساخت. از این‌رو، برای حل این مشكل و نیز صرفه‌جویی در هزینه‌های ملی، مركز شتاب – كه این بانك در ایجاد آن نقشی بنیادین داشته است – شكل گرفت و هم‌اكنون 5 بانك عضو مركز شتاب هستند و 3 بانك صادرات ایران، توسعه صادرات ایران و كشاورزی – با پرداخت كارمزد – از دستگاه‌های ATM و POS یكدیگر بهره می‌برند.

متولی و راهبر نظام بانكداری الكترونیكی كشور
با توجه به اینكه بانك مركزی هدایت و راهبری سیستم بانكی در همه زمینه‌ها را برعهده دارد، بهترین گزینه برای این كار است.
چنانچه این بانك پروتكل واحدی را در این زمینه تعیین و بستر مسیر حركت بانك‌ها را هموار كند، بانك‌ها با سرعتی بیشتر – در زمینه پیاده سازی سیستم بانكداری الكترونیكی – گام خواهند برداشت، كمااینكه شركت خدمات انفورماتیك نیز در این راستا تاسیس شد؛ اما به‌هر حال، با آنكه تفكر، تفكر نوینی بوده، اما در فرآیند پیاده‌سازی – به دلایل پرشمار – به‌خوبی اجرا نگردیده است.

برنامه‌ها و پروژه های بانكداری الكترونیكی
فهرست پروژه های اجرا شده در این بانك – در دو سال گذشته – به شرح زیر است:
* اتوماسیون 500 شعبه سپهری On line _ Real time (فاز 1) بانك صادرات
* برگشت سیستم 14 شعبه به سیستم سنتی
• مكانیزه كردن 687 شعبه غیرمكانیزه
• * آماده سازی سایت كامپیوتری (بزرگ) برج سپهر
• * راه‌اندازی كامپیوترهای بزرگ7 در برج سپهر
• * گسترش شبكه سیستم سوییفت

• * راه اندازی، توسعه و نگهداری شبكه ارتباطی برج سپهر با بیش از 1500 نود8
• * مكانیزاسیون یك‌صد رابط توزیع
• * تبدیل سیستم عامل VM/ESA به OS/390 در كامپیوتر بزرگ
* ایجاد سیستم جامع دبیرخانه یكسان در كل شبكه (اداره بدون كاغذ9 – فاز 1)
* ایجاد سیستم اینترنت
• * ایجاد سیستم اینترانت

• * به‌كارگیری یك پایگاه اطلاع رسانی جامع (DBMS) در كامپیوتر های بزرگ و ریز كامپیوترها
• * پایگاه وب بانك صادرات ایران
• * دگرگونی در سیستم تلفن‌بانك و توسعه آن
• * ایجاد سیستم اطلاع رسانی جغرافیایی GIS (فاز 1)
• * طراحی و پیاده سازی سیستم تسهیلات (در سیستم سنتی)
• * اجرای فاز اول جمع آوری نمونه امضا در سیستم، با استفاده از PC_Client در شعب استان‌ها و سرپرستی‌های تهران (در سیستم سنتی)
* بسترسازی پروژه زیربنایی انتقال اطلاعات از مراكز استان‌ها و سرپرستی‌های تهران به مركز (فاز 1 : ارسال اطلاعات با تاخیر 24 ساعته)

ارزیابی آینده نظام بانكی كشور
• پیش‌بینی خوبی برای آینده نظام بانكی كشور در زمینه بانكداری الكترونیكی ندارم، زیرا جهان كنونی كه به دنیای مجازی‌ها معروف است، جهانی بسیار پرسرعت و پرتحرك است؛ اما حساسیت این امر به دلایل زیر هنوز در سازمان‌ها احساس نشده است :
• 1) فرایند تصمیم‌سازی به لحاظ غیرحرفه ایی بودن بعضی مدیریتها كند بوده است.
2) دوره عمر مدیریت‌ها برای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت در زمینه انجام فعالیت‌های بنیادین و زیربنایی در بخشIT كوتاه است.

3) جذب، حفظ و نگهداری متخصصان IT در طول عمر یك پروژه – به‌دلیل پایین بودن سطح حقوق و دستمزد – مشكل یا نا ممكن است.
4) فرآیند اجرای فعالیت‌ها به‌لحاظ ماهیت دولتی سازمان‌ها بسیار كند است.
5) با توجه به تغییرات سریع فناوری و لزوم انجام سرمایه گذاری‌های مستمر در بخش IT، مدیران حاضر به ریسك‌پذیری در این حوزه نیستند.
6) از نظر فرهنگی – كه باید بسترسازی لازم برای گسترش كاربرد خدمات نوین بانكی فراهم گردد – هنوز فعالیت زیربنایی برای افزایش آگاهی مشتریان در پذیرش سیستم‌ها و روش‌های نوین و تغییر الگوهای رفتاری آنان صورت نپذیرفته است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی سازه ها شخص القایی صدا وسیما جمهوری اسلای ایران بر مخاطبان با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بررسی سازه ها شخص القایی صدا وسیما جمهوری اسلای ایران بر مخاطبان با word دارای 48 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی سازه ها شخص القایی صدا وسیما جمهوری اسلای ایران بر مخاطبان با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسی سازه ها شخص القایی صدا وسیما جمهوری اسلای ایران بر مخاطبان با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی سازه ها شخص القایی صدا وسیما جمهوری اسلای ایران بر مخاطبان با word :

چكیده تحقیق:
اهمیت رسانه هاس جمعی از همان آغاز انتشار نخستین روزنامه ها در یونان باستان همواره در كانون توجه نویسندگان و گردانندگان آنها و دغه دغه خاطر سیاستمداران و حكام آن زمان بوده و تاكنون نیز ادامه دارد.تلویزیون نیز به عنوان یكی از بزرگترین و پردامنه ترین رسانه همواره توجه جامعه شناسان و ارتباط گران، سیاستمداران و;.. دوم خود معطوف داشته است موضوع اصلی، بررسی سازه ها شاخص ایفای صدا وسیما است. سازه شخصی یكی از نظریه ها، جورج كلی ( 1967-1905) می باشد. سازی نحوه‌نگاه كردن فرد به رویدادهای موجود در دنیایی دوست به عبارت دیگر سازه فرضیه ای عضلانی است كه برای توضیح یا تعبیر رویدادهای زندگی ساخته می شود. ما طبق  این انتظار كه سازه هایمان واقعیت های زندگی رزمره را پیش بینی خواهندكرد و آنها را توضیح خواهند داد، رفتار می كنیم همانند دانشمندان ،  همواره این فرضیه ها را آزمایش می كنیم، ما رفتار خود را بر پایه سازه هایمان قرار می دهیم و آثار آن را ارزیابی می كنیم.
برای بررسی سازه های القایی صدا وسیما در این تحقیق طی بررسی های مختلف و مطالعه تعداد 15 سازه مختلف درك تصور می كنم صدا و سیما در جهت القای آنها در مخاطبان در داخل كشور انجام می دهد را انتخاب كردم و آن را داخل جدول 4 گزینه ای با گزینه های موافقم، تا حدودی موافقم، مخالفم، و نظری ندارم قرار دادم و با تأیید استاد این پرسشنامه ها در 100 نفر از دانشجویان به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن دارم و از آنها خواستم تا به مناسب میل و نظر خود به سوالات پاسخ دهند.
روش آماری كه در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفت روش  خی دو   X2  بود.
پس از بررسی های انجام گرفته شده شخص گرد یرك سازه های ( توهم توطئه) (تهاجم فرهنگی) مورد قبول اكثریت آراء بدست آمده بود و این سازه ها و فرضیه های مربوط به آن مورد پذیرش قرار گرفت.
 
فصل  اول

مقدمه:
تأثیری پذیری مخاطبان از محتوای پیمامهای وسایل ارتباط جمعی اعم از مطبوعات، رادیو، سینما، علی الخصوص تلویزیون سابقه ای دیرینه و همراه پیدایش آنها دارد. از همان آغاز انتشار نخستین روزنامه ها در یونان باستان ( آكتادیورنا وآكتاسناتوس) همواره میزان و نحوه اثر گذاری آنها بر خوانندگان ودریافت گنندگان مطالب آنها در كانو توجه نویسندگان و گردانندگان آنها و دغه دغه خاطر سیاستمداران و حكام آن زمان بوده است میزان و كیفیت تأثیرات رسانه های جمعی علی الخصوص تلویزیون به عنوان بزرگترین و پردامنه تری رسانه همواره با توجه  جامعه شناسان، ارتباط گران، سیاستمداران و ;.به خود معطوف داشته است.
افزایش پژوهشهای ارتباطی با ابعاد وسیعتر و موضوعات دیر گاهی را تقویت كرد كه بر مبنای آن رسانه جمعی به وضع اجتماعی- فرهنگی، سطوح نیازها و خصوصیات شخصیتی مخاطبانشان ذی نفوذ و تأثیر گذار و تأثیر آنها ممكن است غیر مستقیم، نامحسوس، طولانی و نیز تحت اشعاع سایر عوامل تقویت كننده یا تضعیف كننده این فراینند باشد،
بسیاری از صاحب نظران انتقاد گر جدیدی ، نسبت عملكرد مثبت و بهنجار رسانه های جمعی ابراز تردید كرده اند آنها بر این باورند كه وسایل ارتباط جمعی من جمله تلویزویون مثل هر نهاد اجتماعی دیگری دارای كاركردهایی آشكار و مغایر با نیازهای واقعی مخاطبان نیز به دنبال دو رشته باشد و به ابراز تهاجم فرهنگی و الت دست صاحبان قدرت و ثروت تبدیل شود.
با سروری اجمالی بر مباحث مطرح شده در برخی از منابع می توان نتیجه گرفت كه در تأثیر پذیری مخاطبان از وسایل ارتباط جمعی عوامل زیادی دخیل هستند كه می تواند تأثیرات آنها را افزایش یا كاهش دهد و حتی خنثی كند. بنابراین در مورد میزان  و چگونگی تأثیر گذاری بر مخاطبان نمی توان اظهار نظر قطعی كرد كه رسانه ها قدرت تأثیر گذاری نامحدود و جادویی دارد و یا تأثیرات  آنها ناچیز و محدود است.
مطالعه و پژوهش در روستای شناخت ویژگیهای فرهنگی- اجتماعی، و ;.. مخاطبان گام نخست برای پیام سازان و گردانندگان رسانه های جمعی است.
موضوع پژوهش:
بررسی تنش صدا وسیما در ایجاد و القای سازه های شخصی در مخاطبان ( بر اساس نظریه سازه های شخصی جرح كلی)
رشد پژوهش:
صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران چه نوع سازه هایی را به مردم القاء می نماید؟
هدف پژوهش:
شناخت سازه های شخصی كه صدا وسیما به مردم و بینندگان خود القاء می نماید.
ضرورت و اهمیت پژوهش:
با توجه به وسعت و دامه فراگیر رسانه بزرگی همچون صدا و سیما و همچنین گستردگی و مورد توجه بودن این رسانه می توان به اهمیت این رسان پی برد. تأثیری مخاطبان از محتوای برنامه های تلویزیون از اهمیت بالایی در دنیای امروز برخوردار می باشد  همانطور كه یكی از صاحب نظران در این زمینه پیامهایی كه تلویزیون به مخاطبانش ارائه می كند را به گلوله ها جائ.یی تفسیر و تعبیر نموده است « همانگونه كه یك تفنگ سر پر هنگام شلیك به روی نوجی پرنده» ساچمه هایش در طیف وسیعی آنها را مورد  اصابت قرار می دهد به همان صورت هم پیامهایی كه از طریق یك رسانه شلیك می شود بر مخاطبی كه آنها را دریافت می كنند اثر می گذارد تلویزیون از جمله ارتباط وسایل جمعی بسیار نیرومندی است كه می توان از آنها  در  روه خیر وشد با تأثیر شگفت سود گرفت و چنانچه كنترل مطلوب وجود نداشته باشد می تواند اثر بسیار مخرب و ناسودمندی را برای اجتماع  داشته باشد.
فرضیه ها:
    ایجاد سازه های شخصی یكی از كاركردهای تلویزیون
    تلویزیون در ایجاد و القای سازه های شخصی افراد نقش مؤثری دارد.
    شبكه های سیما در ایجاد و القای شخصی در مخاطبانش نقش دارد.
 
فصل دوم

ادبیات و پیشینه تحقیق:
دكتر باقر ساروخانی در كتاب جامعه شناسی ارتباطات جمعی در توضیح قدرت رسانه ها می گوید برخی ها عقیده بر این است كه وسایل ارتباط جمعی را روی چنان قدرتی هستند كه می توانند سعی تازه برای اولین بار در تاریخ انسان پدیر آورند. شعی كه با نسلهای پیشین بسیار متفاوت است و غرق در فضای ارتباطی جدید آكنده از دانستنیهای پیچیده ای است كه حتی هنگام فراغت از آن سمع می شود ( باقر ساروخانی، 1368،ص100)
را نرین در این زمینه بیان می كند: « انسان توان تنها منفعل و تأثیر پذیر است و وسایل ارتباط جمعی هم به طور دائم روی او اثر می گذارد تا وادارش كند با جماعت »  همرنگ شود. از سوی دیگر آنچه جامعه مصرفی نیاز دارد، توده افرادی است كه از  جهت ذوق و سلیقه و عكس العمل مشابه هم باشند زیرا تأثیر گذاردن بر توده راحت تر است تا افراد پراكنده و گوناگون ( باقر ساروخانی1368ت ، ص70)
لازابرسفلد وسرتن در تشریح عقاید این عده از متفكران می نویسد، بسیاری تحت تأثیر همه جایی بودن ارتباطات جمعی و قدرت بالقوه آنان به  سختی همراسان شده از، اینها را عقیده بر این است كه وسایل ارتباط جمعی جدید ابزاری بس نیرومند است كه می توان از آنها در راه خیر ویا شرط با تأثیر شگرف سود بر گرفت و چنانچه كنترل مطلوب وجود نداشته باشد امكان استفاده از این وسایل در راه دوم بیشتر است( ژان كازنو، 1368،ص30)
فرد نیاندی تونیس نیز در پیروی از این دیدگاه چنین می گوید:« روزنامه ها و رسانه های جمعی خیلی كارها از دستشان بر می آید. آنها می توانند و قایع و ایده هایی رابه سرعت بسازند و اشاعه دهند، درست مانند اشیای مصرفی مانند آشپزخانه هتلی كه عذاها و نوشیدنیهایی را به صورت دلچسب و به مقدار لازم تهیه می كند و بیرن می فرستد.
بدین سان رسان های جمعی وسیله (ركن) واقعی افكار عمومی است و از برخی جهات برابر و حتی بالاتر از قدرتهای مادیاست كه  دولت به شكل ارتش بودجه و موسسات اداری در اختیار دارد این یكی مانند آنها به مرزهای كشور محدود نیست بلكه اساساً دارای امكان بین المللی است زیرا هدف غایی آن، چیزی نیست جز تبدیل كشورها گوناگون به یك جمهوری واحد نظیر بازار جهانی، جامعه جهانی كه توسط متفكران، دانشمندان و نویسندگان رهبری خواهد شد و در آن روشهای اعمال زور، كه فاقد جنبه روانشناختی است با كنار گذاشته خواهد شد( ملوین دفلورنظریه های ارتباطات فس7)
چكیده و خلاصه برخی تحقیقات انجام دشه در ارتباط با صدا و سیما:
در تحقیقاتی كه در ارتباط با میزان استفاده مردم از صدا سیما ارائه شده است ( 4/51 درصد) از افراد برای كسب اطلاعات وم اخبار و همچنین پر كردن اوقات فراغت ازتلویزیون استفاده می كنند (31 درصد) از روزنا مه ها‌( 1/5 درصد) از رادیو (81/1 درصد) از اینترنت (4/1 درصد ) مجلات (8/0 درصد)  رسانه های خارجی (1/21درصد) از طریق دوستان و آشنایان از لحاظ نوع فعالیت افراد شاغل بیشتر از دیگران از روزنامه (3/4درصد) و مجلات اقتصادی (6/2 درصد) بهره مند می شوند و افراد خانه داربیش از دیگران از تلویزیون (2/06درصد) و دانشجویان بیش از دیگران از اینترنت استفاده می كنند.
از لحاظ تحصیلات، افراد با تحصیلات عالی بیش از دیگران از اینترنت ( 9/13 درصد) و رسانه های خارجی (3/6 درصد) استفاده می كنند. در حالیكه افراد دیپلمه بیش از دیگران از تلویزیون ( 2/06 درصد) بهره مند می شوند ( مركز تحقیقات مطالعات و سنجش برنامه ای صدا و سیما ی جمهوری اسلامی ایران)
بر اساس تحقیقات بعمل آمده در ارتباط با تأثیر آگهی های تلویوزیون 6/18 درصد از والدین اصلاً آگهی تلویزیونی را تماشا نمی كنند و 4/81 درصد نیز ( از به ندرت تا همیشه) به نحوی بیننده تبلیغات تلویزیون هستند والدین تحصیلكرده اعتماد كمتری به آگهی تلویزیونی دارند ( مركز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه ای صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران) ( شهریور 92)
1- تعریف سازه شخصی:
سازه نحوه نگاه كردن زد به رویدادهای موجود در دنیایی اوست به عبارت دیگر، سازه زمینه عقلانی است كه برای توضیح یا تعبیر رویدادهای زندگی ساخته می شود. مطابق این انتظار كه سازه هایمان واقعیت های زندگی روزمره را پیش بینی خواهد كرد و آنها را توضیح خواهند داد رفتار می كنیم. همانند دانشمندان، ما همواره این فرضیه ها را آزمایش می كنیم ، با رفتار خود را بر پایه سازه ها یمان قرار می دهیم  و آثار آن را ارزیابی می كنیم( جورج كلی 1998 ، ص 398)
2- نظریه سازه شخصی ( جورج كلی)
نظریه ‌شخصیت پیشنهادی كلی از تجربه او به عنوان یك متخصص با نتیجه كار كردن با افراد ناراحت بدست آمد. او به چند دلیل تجزیه بالینی خود را به گونه ای تعبیر كرد كه با ؟؟ و بسیاری از نظریه پردازان دیگر كه مراجعان و بیماران در درمان می كردند نكات مشترك ناچیزی دارد. الگویی كه كلی از كار بالینی خود در مورد ماهیت انسان به وجود آورد غیر عادی است، زیرا و معتقد بود كه مردم به صورت دانشمندان عملی می كنند. ( جورج كلی، 1998،ص399)
نظریه سازه شخصی كلی در مورد شخصیت با رویكردهای دیگر كه مورد بحث قرار گرفتند بسیارفرق دارد. كلی به ما داد كه از نظام وی، اصطلاحات و مفاهیم آشنایی چون ناهشیار، من نیازها ، سایقها ، محركها و پاسخها، تقویت و نه حتی انگیزش و هیجان را نخواهیم یافت.
كلی پاسخ می دهد كه هر یك از ما درباره  محیط خود سازه های شخصی را به وجود می آوریم. منظور وی این بود كه ما به وسیله سازه های شخصی، رویدادها و روابط اجتماعی زندگی خود را بر حسب یك نظام یا الگو تعبیر می كنیم و سازمان می دهیم . ما بر پایه این الگو درباره خودمان و درباره افراد دیگر و رویدادهای پیش بینی می كنیم، این پیش بینی ها را برای تنظیم پاسخهایمان و هدایت اعمالمان به كار می گیریم. پس برای اینكه شخصیت را بشناسیم، ابتدا باید الگوهایمان را درك كنیم. آن شیوه هایی را كه با آنها دینای خود را سازمان می دهیم یا می سازمی. به نظر كلی، تعبیر، از رویدادها، از خود رویداد ها بهتراست.
نظر كلی این بود كه همانند دانشمندان، ساختن فرضیه هایی درباره محیط مان و آزمون آنها در برابر واقعیت تجربیات روزانه مان، به دنیای خود می نگریم و آن را سازمان می دهیم. رویدادهای موجود در زندگی یعنی واقعیت ها یا اطلاعات تجربه خومد را مشاهده می كنیم و آنها را به روش خودمان تعبیر می نمائیم.
الگویی كه آنها را در داخل آن قرار می دهیم. ما از طریق الگوهای شفائی كه متناسب با واقعیت هایی درست كه دنیا از آنها تشكیل شده است به دنیا می نگریم.( كلی، 1955،ص 9-8)
پیش بینی رویدادهای زندگی:
نظریه سازی شخصی كلی به صورت یك ترتیب علمی ارائه شده است، به طوری كه در یك اصل موضوع بنیادی و 11 اصل تبعی سازمان یافته است( كلی 1955) این اصل موضوع می گوید: فرایندهای روانی، توسط شیو ه هایی هدایت می شوند كه به وسیله  آنها رویدادها را پیش بینی می كنیم منظور كلی از به كار گیری واژه فرایندها، اشاره به وجود هر نوع محتوای درونی مثل انرژی ذهنی نبود بلكه او اعتقاد داشت كه شخصیت فرایندی جاری  و متحرك است. فرایندهای روانی، به وسیله سازه هایمان ، توسط شیوه هایی كه هر یك از، دنیای خود را می سازیم هدایت می شوند.
واژه كلیدی دیگر در اصل موضوع بنیادی پیش بینی است نظر سازه های كلی، انتظاری است، سازه ها را برای پیش بینی آینده به كار می بریم به طوری كه می دانیم اگر به شیوه خاصی رفتار كنیم چه اتفاقی خواهد افتاد.( جورج كلی 1998، ص400)
اصل تبعی ساخت:
شباهت بین رویدادهای تكراری:
كلی معتقد بود كه هیچ رویداد یا تجربه زندگی نمی تواند دقیقاً به صورتی كه بار اول اتفاق افتاده است دوباره تولید شود. یك رویداد می تواند تكرار شود. اما دقیقاً به صورت قبل تجربه نخواهد شد برای مثال، اگر امروز فیلمی را ببیند كه ماه گذشته آن را دیده اید تجربه شما از آن متفاوت خواهد بود. امروز حالت روحی شما منعكس است مثل گذشته نباشد و در طول ماه با مردم و رویدادهایی مواجه شده اید كه شاید بر نگرشها و هیجانهای شما تأثیر گذاشته باشد (جورج كلی 1998، ص402)
اصل تبعی و زیست:
تفاوتهای وزی د تعبیر نمودن رویداد ها:
كلی با این اصل تبعی، عقیده تفاوتها فردی را معرفی كرد او خاطر نشان ساخت را ما در  مورد اینكه چگونه یك رویداد را درك یا تعبیر می كنیم با یكدیگر فرق داریم. چون مردم رویدادها را به صورت متفاوت تعبیر می كنند، سازه های مختلفی را تشكیل می دهند. وقتی كه سازه های ما تعبیر منحصر به فرد، از یك رویداد است، پس واقعیت عینی آن رویداد را چندان منعكس نمی كند ( جورج كلی 1998، ص409)
اصل تبعی سازمان:
روابط میان سازه ها:
ما سازه های فردی مان را طبق دیدگاهای كه از روابط میان آنها داریم در یك الگو سازمان می دهیم یعنی شباهت ها و تفاوت ها افرادی كه سازه های مشابهی دارند ممكن است باز هم با یكدیگر فرق كنند زیرا آنها آن سازه ها را در  الگوهای متفاوتی سازمان می دهند.
ما سازه هایمان را در یك سلسله مراتب سازمان می دهیم. به طوری كه برخی از آنها از سازه های دیگر پیروی می كنند. یك سازه می تواند یك یا چند سازه پیرو داشته باشد. برای مثال سازه خوب ممكن است سازه پیرو با هوش و اختلاتی را شامل گردد. بنابراین، اگر كسی را ملاقات كنیم كه با سازه شخصی خوب ، متناسب باشد. انتظار داریم كه دو ویژگی های هوش و معیارهای عالی اخلاقی را نیز داشته باشد.
این روابط میان سازه ها، معمولاً از خود سازه های فردی بادوام ترند، اما آنها نیز در معرض تغییر قرار دارند شخصی كه احساس می كند فردی به نظر باهوش با او برخورد ربی كرده و ؟؟ سبك نموده است. شاید سازه باهوش را در محل پیرو و سازه خوب به محل پیروساز برك انتهای متضاد آن سازه است منتقل كند. تنها آزمایش معتبر برای یك نظام سازه، قابلیت پیش بینی آن است. اگر یك نظام را مناسب را برای پیش بینی رویدادها دراختیار نگذارد. تعبیر داده یا كنارگذاشته میشود(جورج كلی 1998،ص 411)
اصل تبعی دوگانگی:
تمام سازه ها دو قطبی یا دو گانه هستند. اگر قرار باشد رویدادهای آینده را دقیقاً پیش بینی كنیم این حالت ضرری است. درست همانگونه كه ما باید شباهتهای موجود در میان مردم یا رویدادها توجه داشته باشیم، باید اختلافهای موجود را نیز در نظر بگیریم. برای مثال داشتن سازه ای درباره یك درست كه ویژگی شخصی درستی را توصیف می كند كافی نیست. ما باید قطب مخالف، یعنی نادرستی را نیز در نظر داشته باشیم برای اینكه بتوانیم توضیح دهیم شخص درست با افرادی كه درست نیستند چه فرقی دارد. اگر ما این تمایز را ایجاد نمی كردیم. اگر فرض می كردیم كه همه افراد درست هستند. پس تشكیل سازه ای درباره درستی به هدف پیش بینی نمی كرد فقط در مقابل شخصی كه انتظار می رود نادرست باشد می توان از یك شخص انتظار درست بودن را داشت.
بنابراین در این مورد سازه شخصی مناسب، درست در برابر نادرست است. سازه های ما همیشه باید بر حسب صنعت های جفتی باشد، یعنی، دو چاره‌ نا متداخل یا مانعه 000الجمع ( جورج كلی 1998، ص 412)

اصل تبعی انتخاب:
این اعتقاد لاك مردم آزادی انتخاب دارند می توان در سراسر نوشته های كلی یافت. طبق اصل تبعی دو گانگی، هرسازه دو قطب مخالف دارد. در هر موقعیت معین، ما قطبی را انتخاب می كنیم كه برای ما بهتر كار می كند. قطبی كه امكان پیش بینی  پیامد رویدادهای آینده را به ما می دهد.
اصل تبعی دامنه:
سازه های شخصی معدودی برای تمام مومقعیت ها مناسب یا مربوط هستند. سازه بلند در برابر كوتاه را در نظر بگیرید كه آشكارا دامنه مناسب یا قابلیت اعمال محدودی دارد. این سازه می تواند در رابطه با ساختمانها، درختان یا بازیكنان بستكبال سودمند باشد. اما برای توصیف یك پیتزا یا هوا ارزشی ندارد.
برخی از سازه ها را می توان برای بسیاری از موقعیت ها یا افراد به كاربرد، در حالی كه سازه های دیگر تنها می توانند به صورت محدود، شاید برای فقط یك نفر یا یك موقعیت واحد به كار برده شود( جورج كلی 1998، ص 419)

اصل تبعی تجریه:
روبرو شدن با تجربه های جدید:
هر سازه فرضیه ای است كه بر اساس شرط گذشته برای پیش بینی رویدادهای آینده ساخته می شود. سپس هر سازه با تعیین نمودن این نكته كه یك رویداد معین را چقدر خوب پیش بینی می كند، در برابر واقعیت آزمایش می شود. اغلب ما هر روز با تجربه های جدیدی روبرو می شویم، بنابراین، فرآیند آزمون متناسب سازه ( اینك ببینیم چگونه رویداد را پیش بینی می كند) جاری است.
اگر یك سازه پیش بینی كننده معتبر پیامد موقعیت  نباشد باید با توجه به این تجریه های جدید از نو سازمان یابد یا عوض شود بنابراین، زمانی كه دنیای، گسترش می یابد و تغییر می كند سازه هایمان را تغییرو تفسیر مجدد می كنیم.( جورج كلی 1998، ص 417)

اصل تبعی تعدیل:
سازگاری با تجربه های جدید:
سازه های از نظر نفوذ پذیری فرق می كنند یك سازه نفوذ پذیری سازه ای است كه اجازه می دهد عناصر جدید به دامنه مناسب نفوذ كنند یا در آن پذیرفته شوند چنین سازه ای به روی رویدادها و تجربیات جدید باز است و می تواند توسط آنها توصیف شود اصلاح شود و یا گسترش یابد.
اینكه نظام سازه ما چقدر می تواند در نتیجه تجربیات جدید و یادگیری تعدیل یا سازگار  شود، به نفوذ پذیری سازه های و بی ؟؟ بستگی دارد. مهم نیست كه تربیات جباریان به ما چه می گویند یك سازه نفوذ ناپذیر یا خشك نمی توند تغییر كند.( جورج كلی 1998،ص 419)

اصل تبعی چند پارگی:
رقابت میان سازه ها:
كلی معتقد بود كه ما انواع سازها را بوجود می آوریم و آنها را به كار می بریم كهش شاید به طور جداگانه ناسازگار باشند اما در داخل الگوی نظام سازه كلی، هم زیستی دارند. به خاطر بیاورید كه وقتی تربیات جدیدی داریم كه درباره  آنها فكر كنیم یا آنها را تعبیر نمائیم، نظام سازه ممكن است تغییر كند، با این حال سازه های جدید لزوماً از سازه های قدیمی به دست نمی آیند. یك سازه جدید شاید در موقعیتی معین با سازه ای قدیمی هماهنگ یا سازگار باشد اما اگر موقعیت تغییر كند، این سازه ها می توانند نا هماهنگ شوند. ( جورج كلی 1998، ص 420)
 
اصل تبعی اشتراك:
شباهتهای موجود میان مردم در تعبیر نمودن رویداد ها:
از آنجائی كه ما رویدادها را به شیوه های مختلفی تعبیر می كنیم هر یك سازه هایی را به وجود می آوریم كه منحصر به ما هستند با وجود اسن، بین ما شباهت هایی نیز در تعبیر نمودن رویدادها وجود دراد كلی گفت اگر افراد یك تجربه را به صورت مشابهی تعبیر كنند، پس فرآیندهای شناختی آنها شبیه هستند با وجود آنكه این افراد طبیعت روانی مشابهی ندارند، در ویژگیها و فرایندهای خاصی مشترك می باشند. ( جورج كلی 1998،ص 421)

اصل تبعی اجتماعی بودن
روابط میان زدی:
افراد موجود در یك گروه یا فرهنگ یكسان تمایل دارند رویدادها را به طور مشابه تعبیر كنند. اگر چه این برخی از شركات میان مردم را توجیه می كند ولی به خودی خود موجب روابط میان فردی سازنده نمی شوند، كافی نیست كه یك فرد تجربیات را به شیوه مشابه دیگری تعبیر كند شخص باید سازه های فرد دیگری را نیز تعبیر نماید به عبارت دیگر، اگر قرار باشد پیش بین كنیم كه آن شخص چگونه رویداداها را پیش بینی خواهد كرد، باید بفهمیم كه او چگونه فكر می كند، ( جورج كلی 1998، ص 423)

تصور كلی از ماهیت انسان:
نظریه شخصیت كلی، تصویری خوشبختانه و حتی و نشین از ماهیت آنان ارائه می دهد، كلی مردم موجوداتی منطقی می دانست كه قادر به ساختن سازه هایی هستند كه از طریق آنها دنیا را می بینند. او اعتقاد داشت ك خالق سرنوشت خود هستیم و نه قربانی آن (كلی 1969) دیدگاه او مارا از اراده آزاد برخوردار می دانست كه توانایی برگزیدن جهت زندگی خود را داریم، و در صورت لزوم با اصلاح كردن سازه های قدیمی و ساختن سازههای جدید، می توانیم تغییر كنیم ما به سیر انتخاب شده در كودكی یا نوجوانی متعهد نیستیم جهت ، آشكار به سوی آینده است، زیرا برای اینكه بتوانیم رویدادها را پیش بینی كنیم، سازه ها را می سازیم ( جورج كلی1998،ص 420)
 
فصل سوم

جامعه آماری :
جامعه آماری این تحقیق شامل كلیه افراد اعم از زن و مردی كه در دانشگاه آزاد واحد رودهن شغول به تحصیل بودند( بدون در نظر گرفتن رشته آنها)
نمونه و نمونه گیری:
نمونه تحقیق عبارتست از 100 نفر مرد و زن كه در سنین حدود 30-20 سال كه به صورت كاملاً تصادفی انتخاب شدند و پس از انتخاب پرسشنامه را در اختیار آنها گذاشتیم و با توجه به توضیح مختصر از آنها خواستیم كه به پرسشنامه ها پاسخ دهند.
ابزار اندازه گیری:
ابزار اندازه گیر پرسشنامه ای كه 15 معیار برای بررسی سازه های القایی صدا و سیما را شامل می شد كه توسط خود محقق ساخته شده بود كه از اعتبار لازم بر خوردار می باشد. و توسط استاد مربوطه مورد تأیید قرار گرفت. ( نمونه انی پرسشنامه در انتهای ضمیمه گردیده است)
 
روش اجرا:
ابتدا به دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن مراجعه كردیم و پس از صحبت با مولین اجازه انجام پرسشنامه را بدست آورده و پس از انتخاب نفرات مورد نظر ( 100 نفر) پرسشنامه را در بین آنها توزیع نمودیم و از آنها خواستیم كه با كمال دقت و جدیت به پرسشنامه ها پاسخ دهند و پس از پاسخگویی اقدام به جمع آوری پرسشنامه كردیم و از تك تك آزمودنیها كمال تشكر را بجا آوردیم.
روش آماری:
روش آماری كه ما در این پرسشنامه بكار بردیم، از آزمون فی دو      برای مقایسه بین فراوانیهای پاسخهای مختلف آزمودنیهای بین دو گروه مردان و زنان بود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق در مورد سیاست های مالی کسر بودجه با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق در مورد سیاست های مالی کسر بودجه با word دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق در مورد سیاست های مالی کسر بودجه با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق در مورد سیاست های مالی کسر بودجه با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق در مورد سیاست های مالی کسر بودجه با word :

سیاست های مالی کسر بودجه

كسر بودجه مربوط به ساختمان اقتصادی :
این نوع كسر بودجه بر اثر افزایش مخارج عمرانی به منظور تقویت زیربنای اقتصادی و اجتماعی كشور ایجاد می گردد . تقویت زیر بنای اقتصادی و اجتماعی در جامعه در طویل المدت به وقوع می پیوندد و جامعه تحول می یابد . كسر بودجه عمرانی تاحدودی كسر بودجه معقول است كه ابتدا بایستی از طریق قرضه تأمین گردد و گرنه سیاست انتشار اسكناس را باید تا حدودی پذیرفت كه اولا” اقتصاد در وضع اشتغال ناقص عناصر تولید باشد . ثانیا” انتشار اسكناس به عواقب شوم تورم شدید منتهی نشود .

روش های اجرایی تأمین كسر بودجه
سیاست مالیاتی : 1ـ صدور مواد غیرنفتی
1ـ افزایش درآمدهای جدید از طریق 2ـ افزایش مالیاتها
3ـ صدور نفت خام
سیاست قرضه : 1ـ برداشت از سیستم بانكی
2ـ وام از طریق 1ـ وام داخلی از طریق 2ـ اوراق قرضه مشاركت
2ـ فروش طلا و ارز در بازار پول و سرمایه
3ـ وام خارجی از طریق 1ـ دولتهای خارجی
2ـ موسسات خارجی

(كالاهای تهاتری )
3ـ مؤسسات بین المللی
( صندوق بین المللی پول )
سیاست هزینه :
كاهش هزینه ها از طریق 1ـ كاهش اعتبارات جاری
2ـ كاهش اعتبارات عمرانی

چگونگی اعمال سیاست مالی :
سیاست مالی از طریق سه سیاست زیر اعمال می گردد :
الف ) سیاست هزینه ای :
این سیاست تعیین كننده میزان مخارج دولت است . محسوس ترین اثر هزینه روی سطح اشتغال و میزان درآمدها می باشد . وقتی دولت بیشتر خرج می كند استخدام افراد جدید ، ایجاد تسهیلات بیشتر برای آموزش ، اجرای پروژه ها و طرح های عمرانی و زیربنایی درجهت اشتغال گام برمی دارد و برای عده ای درآمد ایجاد می نماید و تقاضای كل افزایش می یابد و در صورت كافی نبودن عرضه كل ، قیمت ها افزایش و تورم ایجاد خواهد شد و نهایتا” منجر به كسر بودجه و عدم تراز پرداخت ها 000 خواهد شد .

در مواردی كه اقتصاد كشور دچار تورم است دولت می تواند با كاهش هزینه های خود به میزان معینی پول را از اقتصاد خارج كند این سیاست هزینه ای به سیاست ضد تورمی یا انقباض دولت موصوف است .
حال اگر كشور دچار ركود شود دولت با تزریق پول به اقتصاد و ایجاد تقاضا قادر است اقتصاد را از حالت ركود خارج نماید این سیاست را سیاست انبساطی می گویند .

ب ) سیاست مالیاتی :
سیاست مالیاتی بر روی سرمایه گذاری و پس انداز ، اشتغال و توزیع درآمد و قیمتها و زیربنای اقتصادی و اجتماعی یك كشور اثر می گذارد و اخذ مالیات فقط تأمین كننده مخارج دولت نیست بلكه بر روی عوامل تولید و توزیع اثر می گذارد .
ظرفیت مالیاتی عامل مهمی در تصمیم گیری مالیاتی است . ظرفیت مالیاتی یعنی قدرت پرداخت مالیات توسط افراد جامعه و یا مقدار مالیاتی كه كشور می تواند بپردازد بدون آنكه تغییر قابل ملاحظه ای در میزان فعالیت ها یا نوع فعالیت های كشور ایجاد شود .

از مالیات ها نیز می توان در جهت سیاست های انبساطی یا انقباضی استفاده كرد یعنی زمانی كه تورم وجود دارد ، می توان مالیات بیشتری اخذ كرد و در نتیجه مقداری پول از اقتصاد خارج نمود و با تورم مبارزه كرد و زمانی كه ركود وجود دارد ، میزان مالیاتها را كاهش داد و در نتیجه اقتصاد را سوی رونق سوق داد .
در زمان اعمال سیاست هزینه ای و مالیاتی باید توجه داشت كه :
اولا” : این دو سیاست برخلاف هم عمل نكنند .

ثانیا” : باید دانست كه میزان تأثیر اقتصادی و اجتماعی این دو سیاست یكسان و
برابر نیست .
ج ) سیاست قرضه :
هنگامی مطرح می شود كه باكسری بودجه مواجه باشیم اثرات قرضه بر حسب اینكه از داخل یا خارج تأمین شود متفاوت است . وام خارجی اگر صرف سرمایه گذاری و ایجاد ثروت اقتصادی نشود كه در آینده تولیدات كشور را افزایش دهد ، بار سنگینی را بدوش نسل های آینده خواهد گذاشت .
وام داخلی به دو صورت وجود دارد :
اول : وامی كه از مردم اخذ شود و پولی است كه از اقتصاد خارج و دوباره توسط دولت به آن اقتصاد برمی گردد بنابراین دارای اثر تورمی نیست .

دوم : وامی است كه از طریق بانك مركزی و از سیستم بانكی اخذ می شود و در مقابل آن اسكناس منتشر می گردد و در این حالت دارای اثر تورمی است .
وام از سیستم بانكی در حقیقت انطباق سیاست مالی و سیاست پولی است لذا این دو سیاست باید هماهنگ و در كنار هم اتخاذ گردد وگرنه ممك است اثر یكی توسط دیگری خنثی گردد

در مالیه جدید امروزه بیشتر عقیده بر این است كه بودجه دولت می تواند براساس وضع اقتصادی كشور و سیاست های مالی و پولی ارزی متعادل یا نامتعادل باشد . در جریان بررسی های بودجه ای باتوجه به تمام امكانات و ظرفیت های اقتصادی جامعه و درجه انعطاف پذیری عوامل تولید و آثار كسر بودجه تعادل یا عدم تعادل در نهایت بوجود می آید . باید تشكیلات و سازمان دستگاه های دولتی به نحوی سازمان داده شود كه بتوان ظرفیت های اقتصادی جامعه را با ارقام و آمار استخراج نمود .

در نهایت اصل تعادل بیانگر تعادل های اقتصادی جامعه است . برای رسیدن به این تعادل ، بستر اداری مناسب می طلبد و توسعه اقتصادی بدون تشكیلات اداری مناسب كه آرایش ساختاری درون آن براساس اهداف برنامه های توسعه منظم گردیده باشد میسر نخواهد بود .
مراحل بودجه :
بودجه هر كشوری از نظام پارلمانی پیروی می كند و از چهارمرحله جداگانه تشكیل می شود كه مجموع این چهار مجموعه را « دور بودجه » یا « مراحل بودجه » و یا « سیكل بودجه » گویند كه به ترتیب عبارتند از :
1ـ مرحله تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه
2ـ مرحله تصویب بودجه
3ـ مرحله اجرای بودجه
4ـ مرحله نظارت بر بودجه

1ـ مرحله تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه :
این مرحله مهمترین ،‌ اساسی ترین و فنی ترین مرحله از مراحل بودجه می باشد. این مرحله با ارسال بخشنامه بودجه با امضای رئیس جمهور به تمام وزارت خانه ها و دستگاه های اجرایی كه به نحوی از انحاء از بودجه دولت منتفع می گردند ابلاغ می گردد .

در بخش نامه بودجه سیاست های یكی دولت بصورت كلان ، حسب مورد مطرح و پیام تصویر عملكرد بخش های مختلف اقتصادی ـ اجتماعی و در نهایت تصویر وضع مالی دولت و تعیین سقف كلان بودجه عمومی دولت ، در قالب اعتبارات جاری و عمرانی مطرح می شود . در حقیقت محتوی بخشنامه بودجه پیام آور اوضاع اقتصادی و اجتماعی جامعه و سیاست های مرتبط در جهت رفع موانع توسعه و سیاست های و خط مشی های لازم در قالب هدف های برنامه میان مدت توسعه اقتصادی ـ اجتماعی است .

به همراه این بخشنامه دستورالعمل هایی كه منضم به فرمهای مخصوص در جهت اخذ اطلاعات مالی و عملیاتی است در قالب مقرراتی ، كه به ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تنظیم بودجه مشهود است در دو جلد یكی برای وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و دیگری برای شركت های دولتی ـ ارسال می گردد .
دستگاه های اجرایی باید در طول سال نسبت به جمع آوری اطلاعات مالی و عملیاتی اقدام و مطابق مقررات و ضوابط مالی بخشنامه بودجه ، اطلاعات طبقه بندی شده را در فرمهای مخصوص درج نمایند .
بودجه دستگاه باید از درون واحدهای اجرایی دستگاه نشأت بگیرد و در مراحل مختلف تصمیم گیری هماهنگ ، تعدیل یا تغییر داده شود . تهیه و تنظیم بودجه با اندك تفاوتی بین

دستگاه های اجرایی ملی و محلی ( تابع نظام بودجه استانی) به صورت زیر می باشد :

الف ) دستگاه های اجرایی ملی :
معمولا” ابتدا ستادی به نام ستاد بودجه ریزی در وزارتخانه تشكیل می شود . اعضای ستاد را وزیر تعیین می كند و نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی در آن عضویت دارد . این ستاد ، دستگاه های اجرایی ملی را در تهیه و تنظیم بودجه راهنمایی و كمك می نماید و بودجه های پیشنهادی را بررسی ، تأیید یا تعدیل و تلفیق می كند و به امضای وزیر ذیربط به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارسال می كند .
سازمان و مدیریت و برنامه ریزی ، بودجه های پیشنهادی دستگاه های اجرایی مركزی و محلی را بررسی و در ستاد معاونت های سازمان مدیریت و برنامه ریزی كه شامل ( ستاد هماهنگی درآمدهای كشور ـ ستاد بودجه ریزی امور اجتماعی ـ ستاد بودجه ریزی امور تولیدی ـ ستاد

بودجه ریزی امور زیربنایی ) می باشد مطرح و پس از بررسی ، تایید یا تعدیل و تلفیق كرده و جهت بررسی و تصویب به شورای اقتصاد ارسال می كند و پس از تأیید شورای اقتصاد به هیأت وزیران تسلیم می گردد .
ب ) دستگاه های اجرایی محلی :
این دستگاه ها كه تابع نظام بودجه استانی هستند بودجه خود را از طریق كمیسیون های كمیته برنامه ریزی استان كه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قرار دارند مورد بررسی قرار
می دهند . كمیته برنامه ریزی استان به ریاست استاندار یا معاون و ایشان تشكیل می شود بودجه تأیید شده توسط این كمیته به ستاد بودجه وزارتخانه متبوعه ارسال می گردد و نسخه ای از آن در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی قرار می گیرد .
قبل از تهیه بخشنامه بودجه « دفتر اقتصاد كلان » سازمان مدیریت و برنامه ریزی با همكاری بانك مركزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی ، درآمدهای سال بعد را پیش بینی می كند . اما
هزینه ها با توجه به تخمین درآمدها بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تأیید شورای اقتصاد و هیأت وزیران تعیین می گردد .

در بررسی بودجه جاری تورمها و استانداردهای هزینه ،‌اندازه گیری حجم فعالیت ها ، واحد حجم كار ، عملكرد سنوات گذشته ،‌ تعداد پرسنل ، تفكیك نیروی انسانی ، لیست حقوق كاركنان ، تعداد ماشین آلات و خلاصه شناخت عواملی كه در جهت هزینه های جاری می شوند اهمیت دارد .

در بررسی بودجه عمرانی مهم ترین عوامل هماهنگی لازم بین پروژه ها با طرح مادر و برنامه زمان بندی پروژه ها ، و تعیین سهم هر پروژه بر اساس پیشرفت فیزیكی پروژه ها ، قراردادهای منعقده و شرایط اقلیمی منطقه و سایر عوامل دیگری است كه در نهایت بخشی از طرح را به مرحله بهره برداری هدایت نماید می باشد .

در هر حال پس از بررسی های مختلف پیش نویس مقدماتی بودجه تهیه در هیئت رئیسه سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه و پس از نهایی شدن در شورای اقتصاد و هیأت وزیران مورد بررسی مجدد قرار می گیرد و پس از لحاظ نقطه نظرهای سیاسی ، اقتصادی ،‌ پولی ، مالی ، ارزی جهت اصلاح و منظور نمودن یا خرج و تعدیل ارقام به سازمان مدیریت و برنامه ریزی عودت داده می شود و پس از اصلاح لازم ، لایحه بودجه مجددا” در هیأت دولت مطرح و در صورت تصویب توسط رئیس جمهور به اتفاق معاونان و وزراء به مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد .
تبصره های بودجه نحوه خرج و منابع تأمین اعتبار را مشخص می سازند .
لایحه بودجه همراه با اطلاعات زیر به مجلس تقدیم می شود :
1ـ مقدمه بودجه شامل توضیحات لازم در باره لایحه بودجه پیشنهادی و آثار و نتایج آن
« گزارش اقتصادی ـ اجتماعی ، فرهنگی »

2ـ درآمدهای وصول شده و هزینه های انجام شده در سال مالی قبل .
3ـ پیش بینی درآمدها و برآورد هزینه های سال جاری .
4ـ هر نوع اطلاع دیگری كه ضرورت تشخیص داده شود .
بودجه كل كشور شمال بودجه عمومی دولت از نظر دریافت ها شامل درآمدهای عمومی و درآمدهای اختصاصی و از نظر پرداخت ها شامل اعتبارات جاری و عمرانی و هزینه از محل درآمد اختصاصی می باشد.
2ـ مرحله تصویب بودجه :
این مرحله از وظایف قوه مقننه است . پس از تقدیم لایحه بودجه توسط مقام رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی ، لایحه بودجه از طرف رئیس مجلس به كمیسیون های مربوط ارجاع و سپس در دسترس همه نمایندگان قرار می گیرد و برای رسیدگی نهایی به كمیسیون تلفیق « اصلی »
( كه تركیبی از یك نفر از اعضای كمیسیون های تخصصی همان كمیسون و كلیه اعضای كمیسیون امور برنامه و بودجه می باشد ) مجلس شورای اسلامی ارجاع می گردد .

نمایندگان مجلس تا مدت 10 روز می توانند پیشنهادات خود را به كمیسیون های تخصصی تقدیم نمایند . هریك از نمایندگان عضو یكی از كمیسیون ها می باشند . هر كمیسیون بر حسب مورد حداقل 9 نفر و حداكثر دارای 15 نفر عضو ، شامل رئیس ، دو نایب رئیس مخبر و دو منشی می باشد و خلاصه مذاكرات در دفتری ثبت می شود . نمایندگان دستگاه اجرایی و نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی حسب مورد به سئوالات نمایندگان مجلس در مورد درآمدها و هزینه های بودجه پاسخ می گویند و سپس در هر مورد رأی گیری به عمل می آید .

كمیسیون های تخصصی حداكثر ده روز پس از پایان اخذ پیشنهادات نمایندگان و بررسی آنها ، نظرات خود را كتبا” به كمیسیون تلفیق « اصلی » اعلام می دارند . روش كار كمیسیون تلفیق معمولا” در مرحله اول بررسی پیشنهادات كمیسیون های تخصصی در باب تبصره ها و اصلاحات عبارتی یا تغییر یا حذف تبصره های پیشنهادی است .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق در مورد تحقیق مالی دانشگاه ازاد اسلامی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق در مورد تحقیق مالی دانشگاه ازاد اسلامی با word دارای 42 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق در مورد تحقیق مالی دانشگاه ازاد اسلامی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق در مورد تحقیق مالی دانشگاه ازاد اسلامی با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق در مورد تحقیق مالی دانشگاه ازاد اسلامی با word :

تحقیق مالی دانشگاه ازاد اسلامی

مقدمه                                     

به منظور تهیه طرح طبقه بندی مشاغل و نظام پرداخت پویا و جامع از مدتها قبل مطالعات وسیعی در حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه شروع گردیده بود وهم زمان بااین كوشش ، دولت نیز به دنبال تغییر زیر بنایی نظام پرداخت خود پیشنهادهای متفاوتی را به مجلس ارائه می نمود تا سرانجام نظام هماهنگ حقوق را به تصویب رسانید تقریبا تمام موسسات دولتی و وابسته به دولت زیر پوشش آن قرار گرفت.

دانشگاه كه همواره درجریان این كوششها و تغییرات قرار داشت پس از بررسیهای لازم در مورد سیستم های مختلف نظام پرداخت در سطح كشور مصمم گردید كه نظام پرداخت دولت را محور خط مشی خود قرار داده ولی به منظور ایجاد انگیزه های بیشتر و جذب و نگهداری نیروهای متخصص و متعهد خود ضوابط را طوری تدوین نماید كه ضمن سهولت در اجرای دارای پویایی و آینده نگری بوده و علاقمندی و پشتكار همكاران خود را نیز جوابگو باشد.

تعاریف

دانشگاه : عبارت از دانشگاه آزاد اسلامی است .

استخدام : عبارت از پذیرفته شدن شخص به خدمت در دانشگاه طبق ضوابط این آیین نامه می باشد.

كاركنان : كلیه افرادی كه تحت عنوان شاغل رسمی یا قرار دادی ( اعم از تمام وقت و یا نیمه وقت ) به موجب حكم استخدامی و یا قرارداد كار به خدمت دردانشگاه پذیرفته می شوند كاركنان دانشگاه نامیده شده و برای مدت دائم و یا موقت به یكی از پستهای سازمانی منصوب می شوند .

حقوق و مزایا : مبلغی است كه در برابر انجام كار واحد بر اساس نظام پرداخت دانشگاهی محاسبه و به طور ماهانه پرداخت می شود.

مشاغل رسمی : مستخدم تمام وقتی است كه دوره آزمایشی خود را طی كرده و دارای حكم رسمی است.

مشاغل قراردادی : مستخدم تمام وقت یا نیمه وقتی است كه پس از طی دوره آزمایشی دارای قرارداد سالیانه و تحت پوشش ضوابط و مقررات بازنشستگی دانشگاه نخواهد بود مثل بازنشستگان به مامورین و مشاغلین سایر موسسات ومشاغلین غیر تمام وقت .

ورود به خدمت

شرایط عمومی ورود به خدمت در دانشگاه به شرح زیر است :

 • تابعیت جمهوری اسلامی ایران ( استخدام اتباع بیگانه تابع مقررات عمومی كشور است )
 • داشتن حداقل 18 سال و حداكثر 40 سال و برای مشاغل تخصصی 55 سال .
 • اعتقاد به یكی از ادیان رسمی مقرر در قانون اساسی و معتقد به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .
 • نداشتن سابقه محكومیت جزائی موثر و اعتیاد به مواد مخدر.
 • داشتن صحت مزاج و توانایی انجام كاری كه برای آن استخدام می شود.
 • انجام خدمت وظیفه عمومی با داشتن معافیت قانونی دائم درصورت مشمول بودن.
 • دارا بودن حداقل گواهینامه پایان دوره ابتدایی یا گواهینامه تكمیلی نهضت سواد آموزی .
 • دارا بودن شرایط احراز شغل مورد نظر طبق ضوابط مربوط.
 • انجام گزینش اخلاقی.
 • انتخاب افراد برای استخدام در دانشگاه از طریق مصاحبه و درصورت لزوم آزمایش كتبی و یاشفاهی توسط مسوولان ذیربط انجام می شود.

آیین نامه استخدام هیات علمی تمام وقت در دانشگاه آزاد اسلامی

ماده 1- هدف :

هدف از تدوین آیین نامه تامین هیات عملی دانشگاه از طریق استخدام متخصصان غیر شاغل و بازنشسته كه میلند به منظور تربیت و آموزش جوانان كشور با دانشگاه آزاداسلامی همكاری نمایند.

ماده 2- شرایط استخدام :

1-2- دارا بودن سلامت و توانایی جسمی لازم .

2-2- دارا بودن درجه فوق لیسانس در رشته مربوط.

3-2- قبولی در گزینش علمی و عمومی توسط سازمان مركزی دانشگاه آزاد اسلامی .

ماده 3 – نحوه استخدام :

استخدام تمام وقت در دانشگاه آزاد اسلامی به صورت پیمانی ، رسمی آزمایشی و رسمی قطعی به شرح زیر می باشد :

1-3- استخدام پیمانی :

اعضای هیات علمی كه مستقیما به واحدهای دانشگاهی با سازمان مركزی مراجعه می كنند، می توانند حداكثر به مدت یك سال به استخدام پیمانی دانشگاه آزاد اسلامی در آیند.

2-3- استخدام رسمی آزمایشی :

اعضای هیات علمی از زمانی صلاحیت علمی و عمومی آنان به تایید سازمان مركزی دانشگاه رسیده باشد به استخدام رسمی آزمایشی دانشگاه در خواهند آمد.

3-3- استخدام رسمی قطعی :

اعضای هیات علمی پس از گذراندن مرحله استخدام رسمی آزمایشی در صورت داشتن صلاحیت كافی به تشخیص سازمان مركزی به استخدام رسمی قطعی دانشگاه آزاد اسلامی در می آیند مدت زمان لازم برای صدور حكم رسمی از بدو استخدام ( به صورت پیمانی و رسمی آزمایشی )حداقل سه سال می باشد.

تبصره 1: در موارد خاص كه متقاضیان مستقیما به واحدهای دانشگاهی مراجعه می نمایند. واحدهای دانشگاهی می توانند پرونده متقاضیان را تكمیل نموده و حداكثر ظرف یك ماه از تاریخ مراجعه جهت بررسی علمی و عمومی به سازمان مركزی ارسال دارند.واحدها نیز در صورت نیاز می توانند اینگونه متقاضیان را برای مدت دو نیم سال تا اعلام نتیجه صلاحیت های علمی و عمومی از طرف سازمان مركزی براساس قرارداد به كارگیرند.

تبصره 2 – در صورتی كه ظرف یكسال از تاریخ اعلام وصول مدارك كامل اعضای هیات علمی پیمانی به هردلیل پاسخ مثبت یا منفی از طرف سازمان مركزی اعلام نشود واحدها راسا می توانند نسبت به استخدام رسمی آزمایشی آنان اقدام و یك نسخه از حكم مربوطه را به سازمان مركزی ارسال دارند به حال استخدام رسمی قطعی اعضای هیات علمی منوط به طی مراحل گزینش علمی و عمومی آنان از طریق سازمان مركزی خواهد بود.

تبصره 3- فارغ التحصیلان در مقاطع فوق لیسانس و دكتری می توانند با استفاده از مزایای طرح قانونی خدمت مشمولان متخصص تعهدات نظام وظیفه عمومی خود را دانشگاه آزاد اسلامی بگذرانند تعهد خدمت اینگونه متقاضیان به دانشگاه آزاد اسلامی در تهران و شهرستانهای درجه یك ومراكز استان 2 سال به انضمام دوره خدمت سربازی و برای مناطق محروم یكسال به انضمام دوره مزبور خواهد بود.

تبصره 4 – در صورتی كه در مدت زمان استخدام پیمانی صلاحیت عضو هیات علمی مورد تایید قرار نگیرد واحد مربوطه ملزم به فسخ قرارداد خواهد بود.

ماده 4- وظایف اعضای هیات علمی :

اعضای هیات علمی موظفند به میزان ساعات تعیین شده در ماده 5 این آیین نامه به انجام وظایف مشروحه زیر بپردازند :

1-4- تدریس دروس مطابق برنامه دانشگاه.

2-4- عهده دار شدن راهنمایی دانشجویان .

3-4- انجام امور پژوهشی درزمینه های مربوط با پیشنهادرئیس واحد دانشگاهی و تایید سازمان مركزی.

4-4- انجام سایر امور كه از طرف واحد درارتباط با آموزش به وی محول می شود.

ماده 5 – تعداد ساعات كار موظف :

1-5- تعداد ساعات كار موظف در هفته ( تدریس و غیر تدریس ) برای اعضای هیات علمی تمام وقت 32 ساعت می باشد.

2-5- تعداد ساعات تدریس اعضای هیات علمی تمام وقت ، 10 ساعت در هفته خواهد بود.

3-5- حداقل ساعات تدریس برای روسا و معاونین واحدها كه به عضویت هیات علمی در آینده و ( دارای درجه دكتری یا فوق لیسانس می باشند ) به ترتیب 4 ساعت و 6 ساعت خواهد بود كه با تدریس ساعات مزبور حقوق كامل ( منظور از حقوق بر مبنای 10 ساعت تدریس است ) دریافت خواهند داشت و برای مسئولین ( روسای تمام وقت گروههایی كه عضو هیات علمی هستند در واحدهای بسیار بزرگ و بزرگ بین 6 تا 10 ساعت و به تشخیص رئیس واحد و تایید سازمان مركزی ) تعیین می گردد.

حداقل ساعات تدریس اعضای هیات علمی شاغل در سازمان مركزی بنا به پیشنهاد معاونت مربوط و تصویب ریاست دانشگاه تعیین خواهد گردید.

4-5- چناچه عضو هیات علمی بنا به تشخیص رئیس واحد دانشگاهی مربوط لازم باشد بیش از ساعات موظف تعیین شده در هفته تدریس نماید به تعداد ساعات تدریس اضافی از ساعات موظف غیر تدریس در هفته وی كسر و برابر آیین نامه حق التدریس مابه تفاوت حق التدریس ساعتی و ساعات كار غیر تدریس را دریافت خواهند داشت.

5-5- در صورتی كه عضو هیات علمی بنا به نیاز لازم باشد خارج از ساعات موظف خود كار غیر تدریس نماید حق الزحمه وی به ازای هر ساعت كارغیر تدریس عبارت از مجموع حقوق پایه ( 4 ساعت تدریس در هفته ) به اضافه سوابق تدریس دانشگاهی ، به اضافه مزایای مخصوص تقسیم بر 150 خواهد بود .

6-5- هر عضو هیات علمی نباید كمتر از ساعات تعیین شده تدریس نماید.

ماده 6 مزایای مخصوص :

1-6- به منظور جذب متخصصان مورد نیاز دانشگاه آزاد اسلامی به ویژه در نقاط محروم كشور می توان تا میزان دویست درصد حقوق پایه به عنوان مزایای مخصوص به حقوق و مزایا به شرح زیر اضافه نمود:

الف – تامیزان 30 درصد نقاط غیر محروم و 50 درصد نقاط محروم به تشخیص رئیس واحد .

ب – علاوه بر بند الف تا میزان 50 درصد نقاط غیر محروم و محروم به تشخیص رئیس منطقه .

پ – علاوه بر بند الف و ب بالا تا میزان 120 درصد نقاط غیر محروم و 100 درصد در نقاط محروم بنا به درخواست واحد از طریق رئیس منطقه و تائید ریاست دانشگاه .

ماده 7 – فسخ قرار داد در مورد افضای هیات علمی پیمانی :

1-7- دانشگاه می تواند بایك ماه اعلامی قبلی ابلاغ اعضای هیات علمی پیمانی را فسخ نماید.

2-7- عضو هیات علمی پیمانی می تواند حداقل یك ماه قبل از پایان هرسال تحصیلی نسبت به فسخ قرار داد یا اعلام همكاری درنیمسال بعد تصمیم خود را كتبا به اطلاع واحد دانشگاهی برساند.

ماده 8 – میزان حقوق و مزایا :

1-8- حقوق اعضای هیات علمی بر اساس 10 ساعت تدریس در هفته تعیین می گردد.

تبصره 1- حقوق پایه دانشیار عبارت است از حقوق پایه استادیار به اضافه 10 در صد آن .

تبصره 2- حقوق پایه استاد عبارت است از حقوق پایه استاد یار به اضافه 20 در صد آن .

تبصره 3- حقوق پایه براساس 4 ساعت تدریس در هفته محاسبه می گردد.

تبصره 4- منظور از حقوق كامل : حقوق براساس 10 ساعت تدریس در هفته و منظور از حقوق پایه حقوق بر اساس 4 ساعت تدریس در هفته است.

2-8- حق سرپرستی وسایر پرداختها مطابق آیین نامه مربوط و جدول امتیازات واحدها خواهد بود.

3-8- سوابق تدریس دانشگاهی و پیش دانشگاهی اعضای هیات علمی قبل از استخدام در دانشگاه آزاد اسلامی و نیز سوابق تدریس آنان در دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس جدول ضمیمه محاسبه و بر اساس آن مرتبه و پایه علمی اعطا می شود.

4-8- حق فرزند ، مسكن و خواربار طبق ضوابط دانشگاه تعیین می شود این مزایا تنها به اعضای هیات علمی تمام وقت تعلق می گیرد.

ماده 9- مرخصی استخقاقی واستعلاجی :

1-9- مدت مرخصی استحقاقی سالیانه اعضای هیات علمی رسمی كه با دانشگاه همكاری دارند یك ماه در سال با كلیه حقوق و مزایای مربوط خواهد بود و زمان آن به جز تعطیلات تابستانی به وسیله گروه آموزشی و تایید رئیس واحد دانشگاهی تعیین می گردد.

2-9- مرخصی استحقاقی قابل ذخیره برای سالهای بعد خواهد بود و در موارد بسیار ضروری چنانچه واحد دانشگاهی نیاز داشته باشد می تواند ایام مرخصی استحقاقی عضو هیات علمی را باز خرید نماید.

3-9- استفاده از مرخصی استعلاجی به مدت 4 ماه در سال با حقوق و مزایای كامل خواهد بود.

آیین نامه مرخصی های كاركنان اداری

هدف

ماده 1- به منظور تامین آسایش و رفاه حال كاركنان اداری استفاده از مرخصی و مزایای مشروحه زیر برقرار و برای اجرای هماهنگ و یكنواخت در سطح دانشگاه آزاد اسلامی آیین نامه آن به مورد اجرا گذارده می شود:

تعاریف

ماده 2- گلیه كاركنان اداری دانشگاه كه به هر نحو جهت استقال به كار در دانشگاه آزاد اسلامی به طور تمام وقت یا نیمه وقت استخدام شده یا می شوند مشمول این مقررات بوده و جهت اختصار ، استفاده  از این مقررات فارغ از مرتبه شغلی و عنوان سازمانی (( مستخدم )) نامیده می شود.

ماده 3- منظور از كاركنان اداری در این مقررات كلیه كاركنان دانشگاه به استثنای اعضای هیات علمی می باشند.

ماده 4- كاركنان نیمه وقتب مذكور در این آیین نامه مستخدمینی هستند كه طبق قرار دادهای مربوطه كمتر از 44 ساعت و حدقل 22 ساعت درهفته اشتغال به خدمت دارند.

ماده 5- سرپرست مربوطه ، مدیر ، یا رئیس یا مسئول هر قسمتی است كه بدون در نظر گرفتن موقع و عنوان آن قسمت ، حق اظهار نظر درباره مرخصیهای مستخدمین حوزه سرپرستی خودر ا داشته و یا اختیار اخذ تصمیم درباره آن نیز به او تفویض شده باشد.

ماده 6- انواع مرخصیهای كاركنان اداری به طور كلی به استحقاقی – استعلاجی – بدون حقوق تقسیم و شرح هر یك به ترتیب زیر خواهد بود.

ماده 7- استفاده از هرنوع مرخصی موكول به در خواست مستخدم و موافقت دانشگاه و صدور حكم توسط كارگزینی می باشد.( طبق نمونه های پیوست )

ماده 8 – مستخدمین دانشگاه مذكور در ماده 2 در برابر یكسال خدمت ، استحقاقی یكماه مرخصی با استفاده از حقوق و مزایا و فوق العاده های مستمر دریافتی را دارند.

ماده 9- استفاده از نیمی از مرخصی استحقاقی سالانه الزامی است چناچه استفاده از مرخصی مذكور در همان سال ناشی از عدم موافقت دانشگاه با در خواست مرخصی مستخدم به مقدور نگردد وجه آن پس از درخواست مستخدم در واحدها با تصویب رئیس واحد و در سازمان مركزی با تصویب معاونت اداری و مالی قابل پرداخت خواهد بود.

ماده 10 – نیمه دیگر مرخصی استحقاقی سالانه در صورت عدم استفاده ذخیره می گردد و حداكثر میزان ذخیره مرخصی در طول خدمت سه ماه خواهد بود.

ماده 11- حداكثر مدتی كه مستخدم در یكسال می تواند از مرخصی استحقاقی همان سال و مرخصی ذخیره شده سنوات خدمت قبل استفاده نماید. جمعا دو ماه می باشد.

ماده 12 – در خواست تمدید مرخصی استحقاقی ، در حال مرخصی بلامانع است لكن استفاده از آن به هر حال موكول به وجود استحقاق و موافقت دانشگاه می باشد.

ماده 13 – در صورت بازنشستگی – از كارافتادگی – ترك كار – اخراج یا فوت مستخدم كلیه وجوه مرخصی ذخیره شده وی تا روز قطع خدمت بر اساس آخرین حقوق و مزایا و فوق العاده های مستمر دریافتی محاسبه و پرداخت می گردد.

تبصره – در صورت فوت مستخدم وارث قانونی وی ذیحق به دریافت وجوه مذكور می باشند.

ماده 14- استفاده از مرخصی كمتر از یك روز كار بلامانع است . در این صورت ساعات مرخصی استفاده شده درهرماه توسط كارگزینی محاسبه و جزو مرخصی استحقاقی منظور می شود استفاده از مرخصی ساعتی موكنول به دخواست مستخدم و تایید سرپرست مربوط خواهد بود.

ماده 15 – به دوران مرخصی بدون حقوق و ایام تعلیق مرخصی استحقاقی تعلیق نمی گیرد.

ماده 16 –عدم حضور مستخدم در محل كار خود كه مدت آن از سه روز تجاوز ننماید و مستند به علل مشروحه زیر باشد بنابه اعلام مستخدم و ارئه مدرك مثبته موجه شناخته شده وغیبت مستخدم بر حسب علت جزء مرخصی استخقاقی یا استعلاجی وی محسوب و حكم لازم صادر خواهد شد در غیر اینصورت غیبت غیر موجه محسوب و طبق مقررات رفتار خواهد شد:

الف – بیماری مستخدم

ب- صدمات ناشی از حوادث كه به مستخدم یا پدر یا مادر یا همسر یا فرزندان او وارد آمده باشد .

ت- بیماری شدید پدر یا مادر یا همسر یافرزندان مستخدم

ث – فوت همسر

ج – ازداوج مستخدم یا فرزندانش

چ- احضار مستخدم توسط مراجع قضایی برای ادای شهادت و انجام تحقیقات

ح- سایر موارد اضطراری ناشی از عللی كه خارج از حدود قدرت و اختیار مسخدم باشد.

ماده 17- روزهای تعطیل بین ایام مرخصی جزء مرخصی محصوب خواهد شد.

مرخصی استعلاجی :

ماده 18- هرگاه مستخدم بیمار شود آن بیماری مانع از خدمت او باشد باید مراقب ر ادر كوتاهترین مدت به دانشگاه اعلام و متعاقبا گواهی پزشك معالج خود را ارائه نماید.

ماده 19- چنانچه مستخدم بیمار مشمول مقررات كار و تامین اجتماعی باشد با وی مطابق مقررات مذكور رفتار خواهد شد و به موجب همان مقررات درصورت عدم اشتغال به كار حقوق و مزایا و فوق العاده خواهد شد و به موجب همان مقررات در صورت عدم اشتغال به كارحقوق و مزایا و فوق العاده مستمروی به استثنای سه روز اول بیماری از بودجه دانشگاه قطع وبرای به بقیه مدت مستحق دیافت غرامت دستمزد ایام بیماری از محل صندوق تامین اجتماعی خواهد بود.

ماده 20- مدارك پزشكی مورد قبول و عمل سازمان تامین اجتماعی و خدمات درمانی دربازه مستخدم بیمار از حیث احراز بیماری و علت عدم اشتغال به كار و صدور حكم مرخصی استعلاجی برای دانشگاه نیز اعتبار خواهد بود.

ماده 21- هرگاه مستخدم بیمار، مشمول مقررات تامین اجتماعی نباشد اعلام بیماری و گواهی پزشك معالج وی توسط سرپرست مربوطه جهت صدور حكم به كارگزینی ارسال می شود.

آیین نامه فوق العاده روزانه (ماموریت )

ماده 1- ماموریت عبارت از وظیفه موقتی است كه غیر از وظیفه شاغل در پست سازمانی خوددر خارج از محل اصلی كار به وی محول شود.

ماده 2- مامور به كسیب اطلاق می شود كه به دستور كتبی مسئوولان دانشگاه ( حكم ماموریت ) برای مدت معین و به منظور انجام كاردانشگاه به خارج از محل اصلی كار خود كه حداقل 100 كیلو متر با آن فاصله داشته اعزام شود.

ماده 3- موضوع ، محل ، مدت به تاریخ شروع و خاتمه ماموریت ، نوع وسیله نقلیه رفت وبرگشت در حكم ماموریت كه به امضای مقامات مجاز دانشگاه می رسد مشخص می گردد.

ماده 4- حكم ماموریت در 4 نسخه ( نسخه مامور – اموراداری یا كارگزینی – امور مالی –دبیرخانه ) تهیه و صادر می گردد.

ماده 5- درخواست اعزام شاغل به ماموریت توسط مسوول مستقیم وی صورت می گیرد و موافقت با انجام آن در واحدهای دانشگاهی عهده رئیس واحد ودر سازمان مركزی حسب مورد به عهده ریاست دانشگاه و یا معاونان دانشگاه خواهد بود.

ماده 6- مامور در مدت ماموریت در حال اشتغال بود و هرگونه اتفاقی كه برای او حادث شود به عنوان حادثه ضمن خدمت تلقی می شود.

ماده 7- ( تهیه وسیله نقلیه و یا بلیت هواپیما- قطار – اتوبوس و غیره به عهده دانشگاه می باشد و در صورت تهیه بلیت توسط مامور هزینه آن در مقابل اسناد مثبته به وی پرداخت می شود) و چنانچه ماموریت ب اموفقت دانشگاه با وسیله نقلیه شخصی انجام شود هزینه سفر ب هازیا هر كیلومتر 20 ریال حسب جدول بین شهری وزارت راه وترابری پرداخت می شود.

ماده 8- میزان فوق العاده روزانه مامورین غیر عضو هیات علمی   جمع حقوق و مزایای مستمر آنها خواهد بود مشروط بر اینكه حداقل از 000/35000 ریال برای هر روز كمتر نباشد.

ماده 9- در صورتی كه مامور برای انجام ماموریت خود ناگزیر به اقامت شبانه باشد بابت هرشب هزینه اقامت مبلغ 000/3000 ریال به عنوان حق بیتوته به وی پرداخت می شود.

تبصره – ماموریتی كه ساعت برگشت روز پایان ماموریت آنها به دلایل موجه بعد از نیمه شب بینجامد، در صورتی كه صبح روز بعد در محل كار خود حاضر شوند برای آن شب حق بیتوته دریافت خواهند كرد.

ماده22- دانشگاه می تواند به منظور احراز بیماری تعیین طول مدت معالجه یااستراحت ، نظریه پزشك معتمد دانشگاه را استعلام و یابیمار ر اجهت معاینات پزشكی به ایشان معرفی نماید و پس از احراز ، نسبت به صدور حكم مرخصی استعلاجی اقدام نماید.

ماده 23- حداكثر مدت مرخصی استعلاجی ، مستخدمین غیر مشمول مقررات تامین اجتماعی كه به تشخیص دانشگاه ناشی از حوادث حین انجام وظیفه باشد سه ماه و درغیر آن یك ماه در سصال خواهد بود ومدت مذكور با استفاده حقوق و مزایا می باشد.

ماده 24 – مخارج معالجه صدمات كه در راه انجام وظیفه به مستخدمین وارد می ستود توسط دانشگاه پرداخت خواهد شد تشخیص میزان مخارج بر حسب مدارك مثبته كه مستخدم ارئه می نماید با دانشگاه بوده و نظر دانشگاه در این خصوص ملاك اعتبار خواهد بود.

ماده 25 – مدت مرخصی استعلاجی مستخدمین زن به مناسب زایمان جمعا 12 هفته با استفاده از حقوق و مزایا و با توجه به شرایط و مقررات قانون تامین اجتماعی می باشد مشمولین قانون تامین اجتماعی در مدت مذكور از غرامت دستمزد كمك با بارداری استفاده می نمایند ودراین مدت حقوق ومزایای ایشان از بودجه دانشگاه قطع می گردد.

مرخصی بدون حقوق

ماده 26 – استفاده از مرخصی بدون حقوق با شرایط زیر ممكن خواهد بود :

 • دارابودن حداقل یكسال سابقه خدمت
 • نداشتن مرخصی استحقاقی ذخیره شده
 • احراز ضرورت استفاده از مرخصی توسط دانشگاه
 • ادامه بیماری متجاوز از مدت مرخصی استعلاجی

ماده 27- حداكثر مدت استفاده از مرخصی بدون حقوق یك ماه درسال و حداكثر سه ماه درطول خدمت خواهد بود.

ماده 28- استفاده از مرخصی بدون حقوق بیش از مدت فوق الذكر منوط به تصویب ریاست دانشگاه خواهد بود.

مقررات مختلف :

ماده 29- ترتیب و نحوه استفاده از مرخصی درباره مامورین خدمت در دانشگاه طبق مقررات سازمان متبوع خود خواهد بود و در مورد سایر مستخدمین مانند پاره وقت و امثال آن بایستی ضمن قرارداد خرید خدمت آنان پیش بینی و حسب مورد اقدام شود. ( كه حداكثر آن از یكماه در سال تجاوز نمی نماید)

تبصره – رعایت حداقل شرایط مذكور در مقررات قانون كار درباره این دسته از مستخدمین الزامی است .

ماده 30 – احكام مرخصی در 5 نسخه به شرح زیر تهیه و صادر می گردد.

 • نسخه مخصوص مستخدم
 • نسخه مخصوص قسمت متبوع مستخدم
 • نسخه امور مالی
 • نسخه كارگزینی
 • نسخه دبیر خانه

آیین نامه حضور و غیاب

از آنجا كه یكی از اصول پیشبرد اهداف سازمانی وجود انضباط و ارج نهادن به وقت است . لذا رعایت آن هم از اهم وظایف هر شاغل به شمار رفته و در صورت عدم اجرای آن حسن انتظام امور مختل و موجب از هم گسستگی شالوده یك سازمان ودانشگاه خواهد شد ، بنابر این مقررات زیر با هدف فوق تیه و تدوین یافته است :

بخش الف – اصول كلی

ماده 1- ساعات كار تمام وقت كاركنان غیر اعضای هیات علمی 44 ساعت و اعضای هیات علمی تمام وقت 32 ساعت در هر هفته است .

تبصره 1- اعضای هیات علمی كه علاوه بر 32 ساعت كارتمام وقت ، اضافه كار در احكام آنان پیش بینی شده ملزم هستند به میزان ساعات تعیین شده در احكام خود در هفته همكار ی نمایند.

تبصره 2- كاركنانی كه قرار داد نیمه وقت و یا پاره وقت با دانشگاه دارند براساس مقاد قرارداد فی مابین همكاری می نمایند.

ماده 2- شروع كار روزانه  صبح لغایت 15 وروزهای پنج شنبه 13 بعد از ظهر خواهد بود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود اساسنامه شركت پژمان ارتباط (شركت سهامی خاص) با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود اساسنامه شركت پژمان ارتباط (شركت سهامی خاص) با word دارای 47 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود اساسنامه شركت پژمان ارتباط (شركت سهامی خاص) با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود اساسنامه شركت پژمان ارتباط (شركت سهامی خاص) با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود اساسنامه شركت پژمان ارتباط (شركت سهامی خاص) با word :

ماده1- نام
نام شركت پرمان ارتباط (شركت سهامی خاص) است كه در این اساسنامه شركت نامیده می شود. شركت طبق قوانین ایران به صورت شركت سهامی خاص تشكیل گردیده است.
ماده2- موضوع
1-2 – موضع شركت بدون قید محدودیت عبارتست از كلیه فعالیت های مربوط به ارتباطات الكترونیكی و موبایل، مكالمات تلفنی راه دور، تامین خدمات تلفنی موبایل جی اس ام، اینترنت و تلویزیون دیجیتالی و فروش و توزیع كلیه تجهیزات مربوطه.
2-2 شركت می تواند هر گونه اقدامات و فعالیت های مالی و تجاری و اقتصادی را كه مربوط به موضوع شركت بوده و یا برای به انجام رسانیدن موضوع شركت مفید، مقتضی یا ضروری باشد، انجام دهد.
ماده3- مركز اصلی
 مركز اصلی شركت واقع در ایران، تهران، خیابان ولی عصر، خیابان شهید برادران شریف، شماره11، واحد 702 می باشد. هیئت مدیره می تواند در صورت لزوم محل شركت را تغییر داده و در سایر نقاط شعب و نمایندگی تاسیس نماید.
ماده4- مدت
مدت شركت نامحدود است.
 
ماده 5- سرمایه
1-5 سرمایه اولیه شركت مبلغ 12000000 ( دوازده میلیون) ریال است كه به 1200 (هزار و دویست ) سهم با نام 10000 (ده هزار) ریالی تقسیم شده و 100% (صد درصد) مبلغ سهام به نقد پرداخت گردیده است.
2-5 سهام شركا به سه طبقه تقسیم شده است:
الف) سهام طبقه الف كه 49% ( چهل و نه درصد) از سهام شركت را تشكیل می دهد.
ب) سهام طبقه ب 49% ( چهل و نه درصد) از سهام شركت را تشكیل می دهد.
ج) سهام طبقه ج كه 2% ( دو درصد) از سهام شركت می دهد.
3-5 در صورت افزایش سرمایه شركت، سهام جدید حاصل از افزایش سرمایه به همان نسبت های 49%، 49% و 2% تقسیم خواهد شد مگر این كه در این اساسنامه به نحو دیگری مقرر شود یا مجمع عمومی فوق العاده سهامداران، تصمیم دیگری اتخاذ نماید.
ماده 6- اوراق سهام و دفتر ثبت سهام
1-6- اوراق سهام باید متحد الشكل و چاپی بوده و دارای ته برگ و شماره ترتیب باشد و به امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیر دیگری كه به این منظور از جانب هیئت مدیره انتخاب می شود رسیده و به مهر شركت ممهور گردد. شركت می تواند به جای صدور یك ورقه برای هر سهم به صدور یك یا چند اوراق سهام كه هر یك نماینده مالكیت سهام متعدد باشد مبادرت نماید.
2-6- تا زمانیكه اوراق سهام صادر نشده است، شركت به صاحبان سهام گواهینامه موقت سهام خواهد داد كه معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن می باشد. پس از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهام شركت باید ظرف یكسال ورقه سهم صادر و به صاحبان آن سهم تسلیم و گواهینامه موقت سهام را باطل نماید.
3-6- شركت یك دفتر ثبت سهام كه حاوی نام، نشانی، تعداد و نوع سهام هر یك از سهامداران باشد تهیه كرده و در مركز اصلی شركت نگهداری خواهد كرد. هر گونه تغییری در اقامتگاه سهامداران باید كتباً به شركت اطلاع داده شود و در دفتر ثبت سهام وارد گردد و دفتر ثبت سهام توسط سهامدار یا وكیل یا نماینده قانونی وی امضاء گردد.
4-6 در ظهر اوراق سهام باید تذكر ذیل درج شود كه:
نقل و انتقال سهام موضوع این ورقه سهم تابع محدودیت های مقرر در موارد 5 و 19 اساسنامه شركت از حیث مالكیت طبقات الف، ب و ج بر سهام خواهد بود. هر گونه نقل و انتقالی كه بدون رعایت محدودیت مذكور صورت بگیرد از نظر شركت و اشخاص ثالث باطل و بلا اثر است.
ماده 7- غیر قابل تقسیم بودن سهام
سهام شركت غیر قابل تقسیم است. صاحبان مشترك یك سهم باید نماینده ای را از میان خود انتخاب و كتباً به شركت معرفی نمایند. از نظر شركت نماینده مزبور صاحب اختیار تام جهت اعمال حقوق صاحبان مشترك از طرف آنان خواهد بود.
 
ماده8- حقوق و مسئولیت صاحبان سهم
1-8- هر صاحب سهم به نسبت تعداد سهام خود در مجامع عمومی حق رایی منطبق با مقررات این اساسنامه و حق شركت در منافع و در صورت انحلال و تصفیه شركت در تقسیم دارائی را خواهد داشت.
2-8- هر سهم در مجامع عمومی دارای یك رای می باشد.
3-8- مسئولیت صاحبان سهام محدود به پرداخت مبلغ اسمی سهامی كه دارا هستند،
می باشد.
4-8- مالكیت سهم شركت با قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی ملازمه دارد.
ماده 9- انتقال سهام
1-9 سهام شركت بدون رضایت و تصویب مجمع عمومی شركت قابل نقل و انتقال یا وثیقه گذاری نیست.
2-9- هر گونه نقل و انتقال سهام بانام باید در دفتر سهام شركت به ثبت برسد و مطابق مقررات قانونی مربوطه امضاء شود.
ماده 10- افزایش سرمایه
1-10- مادام كه سرمایه شركت تماماً تادیه نشده است شركت سرمایه خود را افزایش نخواهد داد.
2-10- مجمع عمومی فوق العاده می تواند سرمایه شركت را به طرقی كه در قوانین و مقررات جاری پیش بینی شده افزایش دهد. مجمع عمومی فوق العاده پس از استماع پیشنهاد هیئت مدیره و گزارش بازرس تصمیم به افزایش سرمایه خواهد گرفت. پیشنهاد هیئت مدیره راجع به افزایش سرمایه باید تضمین توجیه لزوم افزایش سرمایه و نیز شامل گزارشی درباره امور شركت از بدو سال مالی در جریان و در صورتیكه تا آن موقع مجمع عمومی مثبت به حسابهای سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد حاكی از وضع شركت از ابتدای سالی مالی قبل باشد. گزارش بازرس باید شامل اظهار نظر درباره پیشنهاد هیئت مدیره باشد. مجمع عمومی فوق العاده كه نسبت به افزایش سرمایه اتخاذ تصمیم می نماید شرایط سهام جدید را در صورتیكه نسبت به صدور آن موافقت گردد و مقررات مربوط به فروش و پرداخت بهای آن را راساً تعیین یا اختیار آن را به هیئت مدیره واگذار خواهد كرد.
3-10- تصمیم مجمع عمومی فوق العاده دائر بر افزایش سرمایه و شرائط و مقررات صدور و عرضه سهام جدید اعم از اینكه شرایط به وسیله خود مجمع یا هیئت مدیره تعیین شده باشد در روزنامه كثیر الانتشاری كه آگهی های شركت در آن مندرج می گردد منتشر خواهد شد.
4-10- صاحبان هر طبقه از شهام در مورد خرید سهام جدید همان طبقه به نسبت سهامی كه دارند، حق تقدم خواهند داشت. گواهینامه حق تقدم به وسیله پست سفارشی و در مورد سهامدارانی كه در خارج از ایران امانت دارند. به رسید پست هوایی سفارشی جهت سهامداران ارسال خواهد شد. در واگذاری حق تقدم توسط سهامداران، رعایت محدودیت مقرر در اساسنامه از حیث مالكیت سهام طبقه الف و طبقه ب و طبقه ج الزامی است.
ماده 11- كاهش سرمایه
1-11 مجمع عمومی فوق العاده می تواند در هر زمان با رعایت مقررات و قوانین مربوطه تصمیم به كاهش سرمایه بگیرد. مجمع عمومی فوق العاده پس از استماع پیشنهاد هیئت مدیره و گزارش بازرس در مورد تقلیل اختیاری سرمایه تصمیم می گیرد مشروط بر اینكه بر اثر كاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه ای وارد نشود و سرمایه از حداقل قانونی كمتر نگردد. پیشنهاد هیئت مدیره باید تضمین توجیه لزوم كاهش سرمایه و گزارشی در مورد اوضاع مالی شركت به شرح مندرج در ماده 2-10 این اساسنامه باشد. پیشنهاد مزبور حداقل 45 روز قبل از تاریخ تشكیل مجمع عمومی
فوق العاده تسلیم بازرس خواهد شد. بازرس پیشنهاد هیئت مدیره را مورد بررسی قرار داده و
نظر خود را طی گزارشی به مجمع عمومی فوق العاده تقدیم خواهد داشت.
2-11 تصمیم مجمع عمومی فوق العاده در مورد كاهش سرمایه ظرف یكماه در روزنامه رسمی كثیرالانتشاری كه آگهی های شركت در آن  درج می گردد منتشر خواهد شد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله جایگاه صنعت گردشگری در استان قزوین با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله جایگاه صنعت گردشگری در استان قزوین با word دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله جایگاه صنعت گردشگری در استان قزوین با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله جایگاه صنعت گردشگری در استان قزوین با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله جایگاه صنعت گردشگری در استان قزوین با word :

استان قزوین با توجه به پیشینه تاریخی آن و با در نظر گرفتن قابلیت هایی كه در زمینه جاذبه های تاریخی، گردشگری و منابع طبیعی و ; دارد میتواند نقش عمده و ویژه‌ای در زمینه توسعه صنعت توریسم داشته باشد كه قابلیتها، امكانات و زمینه های مساعد آن به شرح ذیل می باشد:

– داشتن مواهب و چشم اندازهای طبیعی

– موقعیت مناسب استراتژیكی و ترانزیتی

– قابلیتهای بازرگانی – تجاری

– زمینه های مساعد علمی – تحقیقاتی

 

این استان با داشتن این قابلیتها و توانمندیها میتواند با برنامه ریزی ساختاری و زیربنایی جزء قطبهای موفق توریستی در سطح مالی و بین المللی مطرح شود [7].

جاذبه های گردشگری استان

 

الف – جاذبه های طبیعی [28]

جاذبه ها و چشم اندازهای طبیعی مشتمل بر مجموعه وضعیتهایی است كه انسان با چشم و دیدگان خویش می بیند. مهمترین عوامل طبیعی كه در هماهنگی با یكدیگر موجب شكل بخشیدن به چشم اندازها و مناظر طبیعی به صورت یك مجموعه یكپارچه میشوند مشتمل بر ویژگیهای توپوگرافی، ساختار اقلیمی و آب و هوایی، ساخت زمین شناختی، كم و كیف منابع آب، پوشش گیاهی (مرتع و جنگل) ، حیات وحش و ; است.

 

استان قزوین به لحاظ توپوگرافی از سه قلمرو متمایز كوهستانی، كوهپایه ای و دشتی تشكیل شده كه بلندترین نقطه ارتفاعی آن بیش از 4000 متر ارتفاع دارد و اغلب پوشیده از برفهای دائمی است. با توجه به ویژگیهای توپوگرافی و تأثیر عوامل مؤثر بر آب و هوا، استان قزوین برخوردار از اقلیمهای مختلف با میزانهای متفاوت بارندگی و دما است.

همچنین فضاهای كوهستانی شمالی سرمنشأ رودخانه های مهم و پر آبی است كه بخش مهمی از آن بوسیله رودخانه شاهرود وارد سد سفید رود شده و نیز بخشی از آبهای سطحی رو به سمت جنوب، پس از مشروب ساختن دشتهای قزوین و تاكستان از استان خارج میشوند.

 

با توجه به عوامل طبیعی مذكور، پوشش گیاهی استان عمدتاً مرتعی بوده و در نواحی كوهستانی و كوهپایه ای شمالی در طارم و الموت عرصه های جنگلی متشكل از گونه های بلوط ، زرشك، سیب وحشی، پسته وحشی و ; است.

 

1- آب و هوا و مزیتهای اقلیمی

اقلیم و ویژگیهای مطلوب آب و هوایی از جمله دمای آسایش و میزان بارندگیها و نوع آن، از مزیتهای عمده جذب توریست به شمار می روند به نحوی كه براساس مطالعات انجام شده در باب سهم هر یك از جاذبه ها در جذب گردشگران، 1/52% از گردشگران در جستجوی عوامل مساعد اقلیمی، مناظر طبیعی، سواحل و كناره های دریا بوده اند كه نزد 5/36% از كل گردشگران، جاذبه های اقلیمی در رتبه اول قرار داشته است. بر همین اساس در استان قزوین به جز تیر و مرداد كه گرما تا حدود كمی مانع از راحتی گردشگران است، سایر ماههای سال مطلوب می باشد.

 

2- رودخانه ها و تالابها

از مهمترین عناصر طبیعی در جذب مسافران،‌كم و كیف رودخانه ها، چشمه ها، تالابها، دریاچه ها و ; می باشد. این عنصر به تنهایی جاذبه ای ارزشمند و كم نظیر محسوب میشود كه در شكل بخشی به سایر چشم اندازها و تصاویر طبیعی نقش مهمی ایفا می كند. استان قزوین از این لحاظ به دو فضای كاملاً متمایز تفكیك می شود. قسمتهای شمالی شهرستان قزوین و تاكستان برخوردار از رودخانه های متعدد و استخرها بوده و قسمتهای مركزی و جنوبی استان دارای رودخانه های دائمی قابل توجهی نیست. به عبارت دیگر میتوان نواحی شمالی استان قزوین را در زمره قلمروهای پرآب كشور محسوب كرد. مهمترین منابع آب استان قزوین در فصل اول و بخش هیدرولوژی آورده شده است.

 

3- چشمه ها (آب گرم و آب معدنی)

چشمه سارها و چشمه های آب معدنی به میزان قابل توجهی برای درمان انواع بیماریها مورد استفاده قرار می گیرند و از این رو امروزه نه تنها به عنوان مراكز آبدرمانی، بلكه از ارزشمندترین جاذبه های طبیعی در جذب مسافران تفریحی محسوب می شوند. استان قزوین همچون بسیاری از استانهای كشور چشمه های آب معدنی و طبیعی متعددی دارد كه بطور سنتی مورد استفاده مردم قرار می گیرند. مهمترین این چشمه ها عبارتند از:

 

چشمه آب گرم همدان

یكی از چشمه های قزوین چشمه آب گرم واقع بین راه قزوین و همدان است كه در 85 كیلومتری قزوین در سمت راست جاده و در مجاورت خوررود در كوهی كه در كنار آن رودخانه واقع شده است قراردارد. قسمتی از آب چشمه به وسیله یك ناو چوبی به دو حمامی كه در آن نقطه ساخته شده می ریزد. چون مقدار آب این چشمه در فصول گوناگون كاستی و افزایش ندارد و با اندك و بسیاری بارندگی برف و باران، تغییری در مقدار آب آن حاصل نمی گردد، باید چشمه مزبور را از چشمه هایی دانست كه مبدأ عمقی دارند.

آب این چشمه پیش از آنكه تجزیه شود معروف بود كه آب گوگردی است ولی با مشاهده چشمه و نتیجه تجزیه دانسته شد كه گوگردی در آن وجود ندارد. زیرا بوی هیدروژن سولفوره به هیچ وجه در چشمه استشمام نشده، ضمناً حتی یك سنگ كوچك گوگردی هم در اطراف چشمه دیده نشده است از این رو میتوان قضاوت نمود كه آب این چشمه یك آب كلوروبیكربناته كلسیم است.

آب چشمه مزبور از نظر آشامیدن غیر قابل شرب بوده و فقط به طور استحمام میتوان از آن استفاده كرد. این آب در بیماریهای روماتیسمی و عصبی و گاهی در امراض جلدی مفید می باشد، به همین جهت در خارش بدن مؤثر و دارای اثر موضعی بوده، پوست را تحریك و جریان خون سطحی را تسریح می كند. تأثیر سطحی این آب باعث منظم ساختن جریان خون در شكم شده و سرانجام در بیماریهای رحمی مفید است. همه ساله بیماران بسیاری بنا به دستور پزشك به آنجا مده و در این آب استحمام می‌كنند. فصل آب تنی سه ماهه تابستان است و مراجعه كنندگان شبانه روز دو تا سه مرتبه آب تنی می كنند. [30]

چشمه آب گرم یله گنبد

این چشمه در شمال غربی قزوین بین راه رشت – قزوین دور از جاده واقع شده و به نام دهی است كه در سر راه آن قرار دارد. رفتن به این آبگرم از دو طریق آقابابا و كوهین صورت می گیرد و هر دو جاده به جاده “یله گنبد” منتهی می گردد و با اتومبیل میتوان تا آنجا رفت. چشمه آبگرم در دره مصفایی قرار دارد كه از هر سو درختانی آنرا زینت داده است. [30] شمال دره از سنگهای آذرین و جنوب آن از سنگهای آهكی تشكیل شده است. چشمه دارای چند مظهر در چند نقطه نزدیك به هم است و آب آن در حوضچه هایی جهت استحمام جمع آوری می شود.آب این چشمه از گروه آبهای معدنی بیكربناته كلسیك آهن و گازدار بسیار گرم است.

استحمام در این آب به سبب وجود گاز كربنیك و گرما، تسكین دهنده و ضد درد است. از این آب در درمان بیماریهای عصبی، مفصلی ، روماتیسم و بیماریهای عصبی استفاده می شود. آشامیدن آن نیز در كار دستگاه گوارش، كبد و مجاری صفراوی و درمان بیماریهای معده ای و روده ای اثر مثبت دارد [18]. گفته میشود بیماران تا هنگامی كه در چشمه هستند هرگونه خوراكی را میتوانند بخورند اما پس از ترك كردن آنجا باید مدتی از خوردن ترشی جات و خوراكی های سرد و غذاهای سرخ كرده (غیر از گوشت گوسفند و تخم مرغ) پرهیز كنند. [30]

چشمه آبگرم خرقان

چشمه آب گرم خرقان به فاصله 95 كیلومتری قزوین از همدان و در كنار جاده قرار دارد. رودخانه ابهررود از این منطقه می گذرد و آب چشمه اب معدنی خرقان، پس از استفاده به آن می‌ریزد.

رسوبات دوران چهارم اطراف آنرا پوشانده اند. آب چشمه خرقان از میان رسوبهای كربناته كه بر روی سازنده های آهكی دوره ائوسن قرار گرفته اند، بیرون می آید. دراین منطقه گسلی از شمال شرق به جنوب غرب وجود دارد كه چشمه خرقان در قسمت انتهای جنوبی آن جای دارد. مظهرهای چشمه در اثر عواملی چون زمین لرزه یا پدیده رسوب گذاری خود آب، در طول خط گسل تغییر محل فراوان داده و تپه ای از سنگ تراورتن به ارتفاع حدود 20 متر در مجاورت جاده آسفالته و اطراف آن پدید آورده اند.

 

آب چشمه خرقان از گروه آبهای كلرره سدیك و بیكربناته كلسیك گرم، اسیدی و همراه با سیلیس می باشد.

تركیب آب چشمه خرقان مشابه تركیب آبهای معدنی موتیه و بوریون فرانسه است و در درمان دردهای عصبی، سیاتیك، رماتیسم، عفونتهای راههای تنفسی، ورم گلو و برونشیت مزمن (بصورت بخور و دوش بینی ) مؤثر میباشد. آشامیدن این آب، در درمان بیماریهای دستگاه گوارش، از قبیل سوء هاضمه ناشی از ضعف قوا توأم با یبوست و احتقان مفید است. [18]

 

چشمه آب معدنی ترش و لرزان

در 45 كیلومتری شمال غربی قزوین در كنار جاده شوسه قزوین – رشت دو چشمه به نامهای آب ترش و آب لرزان وجود دارد كه به فاصله چند صد متری از یكدیگر قرار گرفته اند. اطراف چشمه را رسوبهای آبرفتی به همراه لیمونیت و هماتیت پوشانده اند. بلورهای گچ و توده های سنگ گچ نیز در پیرامون چشمه وجود دارد. آزمایش میكروبی بر روی آب این چشمه ها، گونه ای آلودگی با منشأ غیر مدفوعی را نشان داده است.

 

آب هر دو چشمه از گروه آبهای سولفاته كلسیك سرد و گازدار و آهن دار است. [18]

چشمه آبگرم جاده تاكستان – آوج

این چشمه از مهمترین چشمه های آبگرم استان قزوین به شمار می رود و هر ساله هزاران نفر برای استفاده از خواص درمانی آب آن، به این محل مسافرت می كنند. بعد از زمین لرزه خرداد 1369 ، ‌مقدار آب و دمای این چشمه افزایش یافته است. [18]

چشمه علی یا علی بلاغی

این چشمه در یك كیلومتری شمال روستای “مصرآباد” بخش آوج بوئین زهرا و كنار رودخانه خرقانرود در بخش خرقان شرقی قرار دارد. آب این چشمه بسیارسالم و گوارا است. [30]

چشمه آب معدنی دینه رود

این چشمه در بخش رودبار الموت قزوین واقع شده و معروف است كه آب این چشمه برای بیماریهای معدی سودمند است، زیرا دارای مواد آهنی است. [30]

چشمه گرمارود و آتانرود

در روستاهای گرمارود و آتانرود بخش رودبار  الموت چشمه های آبگرمی است كه حرارت زیادی ندارد و ظاهراً چشمه های آهكی است. در تابستان بسیاری از مردم برای آب تنی به آنجا می روند ولی در زمستان كه هوا سرد است، سنگها را گرم كرده، در آب می‌اندازند و آنگاه به شستشو می پردازند. [30]

چشمه دره برگلو

پایین قلعه الموت – در دره برگلو – چشمه آبی است كه ظاهراً دارای مواد آهنی است، زیرا مسیر آن زرد رنگ است و چنانچه می گویند مفید و سودمند می باشد. [30]

چشمه كوچنان

در 7 كیلومتری شمال شرقی بخش معلم كلایه چشمه ای وجود دارد كه آب كم كم از بالا به پایین می چكد و پس از رسوب به شكل سنگ سفیدی در می آید به این معنی كه قطره قطره می چكد و تشكیل سنگهای رسوبی مرمری قلوه ای می دهد. این سنگها را اگر در برابر حرارت شدید قرار دهیم به تدریج تبخیر شده و از میان می رود.[30]

چشمه كنگرین

كنگرین از توابع رودبار الموت است و در 49 كیلومتری غرب معلم كلایه واقع شده، آب این چشمه پس از جریان رسوب كرده و به شكل سنگی سفید در می آید. [30]

چشمه یخچال یا معدن یخ

در 12 كیلومتری شمالغربی یله گنبد واقع شده و تا قزوین حدود 40 كیلومتر فاصله است. در نقطه ای از كوه دخمه مانند است كه چشمه ای در آن جاری است. هنگام گرمی هوا، یخ می بندد و در سردی هوا روان می شود. در واقع آنجا یخچال طبیعی خوبی است كه در گذشته هر وقت یخ در قزوین نایاب می شد از آنجا یخ به شهر می آوردند و این همان چشمه ای است كه صاحبان عجایب المخلوقات و نزهه القلوب در كتابهای خود به آن اشاره كرده اند.[30]

خاتون چشمه

گفته میشود در 12 كیلومتری غرب آبگرم همدن است. آب این چشمه به محض بیرون آمدن از چشمه بسته می شود و به صورت سنگ در می آید. هر كس از این آب بنوشد بلافاصله بیمار شده و می میرد زیرا آب در معده تبدیل به سنگ شده، و باعث هلاكت می گردد [30] البته بنا به اظهار كارشناسان اداره محیط زیست استان قزوین صحت این موضوع مورد شك بوده و آب چشمه مورد استفاده كشاورزی قرار می گیرد، آبدهی چشمه بسیار خوب است و در مواقع خشكسالی آب مناسبی را برای روستاهای اطراف فراهم می آورد.

چشمه زیتك

در قلعه زیتك قاقازان در بخش مركزی قزوین، در 2 كیلومتری آبادی، چشمه آبگرم ملایمی است كه حرارت آنرا 44 درجه بیان نموده اند. این آب هم املاحی دارد كه دارای خواص طبی است. در ایام تابستان از نقاط دور و نزدیك به آنجا آمده و از آن آب استفاده می‌كنند. [30]

 

 

چشمه آب ساران

در مجاورت روستای ساغران پایین در شهرستان بوئین زهرا واقع شده و معروف است هر وقت آفت ملخ بیاید آب این چشمه را می برند و در مزارعی كه ملخ آمده می گذارند، با این كار در آن محل سار فراوانی پیدا شده به ملخها حمله می كند و آنها را از میان بر‌می‌دارد. اصل این چشمه بنام آبادی، موسوم به چشمه ساغران بوده و بخاطر كثرت استعمال به “چشمه آب ساران” معروف شده است. البته اثری هم كه مشهور است آنقدر صحت ندارد زیرا به گفته اهالی همان نواحی، در نزدیكیهای این چشمه ملخ آمده،‌ از این آب برده اند ولی اثر و نتیجه ای ندیده اند. [30]

چشمه ماران

این چشمه در روستای ساغران بالا در بوئین زهرا قرار دارد و معروف است هر جا از آب آنرا ببرند ماران بسیاری در آنجا جمع و اسباب مزاحمت می شوند. آنچه گفته میشود به نقل قول از گذشتگان است.[37]

چهل چشمه

این چشمه در كنار روستای قلعه در مسیر آبگرم به قزوین، حدود 5 كیلومتری آبگرم، در سمت راست،‌كنار جاده واقع شده است. به علت زیادی چشمه، به این نام معروف است. این چشمه دارای آبی زلال می باشد.[37]

چشمه دریابیك (دریاچه دریابیك)

این چشمه در 25 كیلومترین شرق بخش آوج از شهرستان بوئین زهرا در كنار روستای پرسبانج قرار گرفته، طبق گفته اهالی بصورت یك قیف بوده كه اشیاء و جانوران را به طرف خود می كشد و خطرناك است. در سال 1352 غواصی تا عمق 40 متری پایین رفته و دنباله دهانه هنوز ادامه داشته است و بعلت مكندگی، امكان پیشروی مسیر نبوده است. آب این چشمه نیز برای بیماریهایی از جمله بیماریهای پوستی سودمند بوده ولی آب آن بدطعم و غیرقابل شرب است.[37]

چشمه عباس آباد

این چشمه در جاده قزوین – همدان در 150 كیلومتری همدان در جاده فرعی بطرف روستای عباس آباد قرار دارد. آب این چشمه از شكاف سنگهای آتشفشانی از زمین خارج میشود. عامل تشكیل این چشمه شكاف گسلی می باشد. آب این چشمه در ردیف كلروره سولفاته سرد می باشد.[37]

چشمه آبگرم قطور رسویی

این چشمه در مسیر جاده قزوین – همدان، در جنوب غربی جاده، در روستایی بنام مهرآباد قرار دارد. آب این چشمه در ردیف كلروره سولفاته ولرم می باشد. [37]

 

4- پوشش گیاهی

پوشش گیاهی طبیعی، برآیند عملكرد عوامل اقلیم، اب و خاك و ساخت توپوگرافی و همچنین تأثیر حیات وحش بر اكوسیستم است. بر این اساس، پوشش گیاهی را میتوان در زمره مهمترین شاخصهای تعیین كیفیت و استعدادهای طبیعی برشمرد. پوشش گیاهی، به ویژه جنگلها در شمار مهمترین و زیباترین جلوه ها و چشم اندازهای طبیعی و از جاذبه های كم نظیر گردشگری و امكانات مناسب گذران اوقات فراغت، تلقی می شوند.

استان قزوین با برخورداری از میكروكلیمای متنوع و شرایط توپوگرافی و آب و هوایی متفاوت، از پوشش گیاهی مرتعی در نواحی جنوبی، شرقی ، غربی (عمده قلمرو استان) و پوشش جنگلی در فضاهای حاشیه شمالی برخوردار است.[28]

مبحث پوشش گیاهی بطور مفصل در فصل سوم قید شده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله شرکت سهامی بیمه اسیا با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله شرکت سهامی بیمه اسیا با word دارای 41 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله شرکت سهامی بیمه اسیا با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله شرکت سهامی بیمه اسیا با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله شرکت سهامی بیمه اسیا با word :

شرکت سهامی بیمه اسیا

تاریخچه شرکت
شرکت سهامی بیمه آسیا در تیر ماه سال 1338 به منظور انجام انواع معاملات بیمه ای و عملیات بازرگانی تآسیس شد. این شرکت در همان تاریخ ذیل شماره 6795 در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. بر اساس مصوبه شورای انقلاب اسلامی و لایحه قانونی ملی شدن مؤسسات بیمه و مؤسسات اعتباری، مصوب سال 1358 شرکت سهامی بیمه آسیا از تاریخ 4/4/1358 ملی اعلام شد.

در اویل سال 1360 به دلیل عدم اجازه فعالیت به برخی از شرکت های بیمه، ساختار و فعالیت های شرکت سهامی بیمه آسیا ابعادی تازه یافت. به استناد ماده دوم قانون اداره امور شرکتهی بیمه مصوب 13/9/1367 مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، اساسنامه این شرکت در جلسه مورخ 15/9/1368 به تصویب هیآت وزیران وقت رسید. این اساسنامه موجب شد تا تسهیلات مطلوبی برای کلیه فعالیت های شرکت فراهم شود. بر اساس مصوبه جدید، موضوع فعالیت شرکت بیمه آسیا عبارت است از:
1- انجام انواع عملیات مربوط به امور بیمه های بازرگانی در رشته بیمه های اشیاء، مسئولیت و اشخاص

2- قبول بیمه های اتکایی از مؤسسات بیمه داخلی و خارجی
3- واگذاری بیمه های اتکیای از مؤسسات بیمه داخلی و خارجی
همچنین شرکت سهامی بیمه آسیا به منظور توسعه فعالیتهی خود در سراسر کشور و تآمین نیازهای بیمه ای هم میهنان عزیز، مبادرت به تشکیل سرپرست های یازده گانه نموده است که هر یک از آنها نیز چند شعبه را تحت پوشش دارد.
در حال حاضر 10 سرپرستی، حدود 90 شعبه و اداره پرداخت خسارت و افزون بر 1000 نمایندگی حقیقی و حقوقی در بیش از 275 شهر کشور، شبکه فعالیت شرکت بیمه آسیا را تشکیل میدهند
نمودار سازمانی

بیمه اتومبیل
در کشور ما اتومبیل بیشترین نقش را در مسافرت های درون شهری و میان شهری به خود اختصاص داده است. عدم برخورداری خیابان ها و جاده ها از استانداردهای مطلوب و همچنین وجود نارسایی های دیگر در امور مربوط به رانندگی ، موجب شده است تا همه ساله با حجم بسیار بلالایی از تصادفات رانندگی و خسارت های جانی و مالی رو به رو شویم. شرکت سهامی بیمه آسیا به منظور ارائه خدمات مناسب ، پوشش های خود را در سه بخش به هموطنان عزیز عرضه می کند

بیمه شخص ثالث
براساس قانون ( بیمه اجباری شخص ثالث ) کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی موظفند مسئولیت خودرادرمقابل جبران خسارتهای وارده به اشخاص ثالث ، نزد یکی ازشرکتهای بیمه داخلی بیمه کنند. بیمه اتومبیل اززمان تصویب قانون بیمه اجباری شخص ثالث وازفروردین ماه 1348درکشوربه مردم معرفی شد وازآن تاریخ تاکنون هر قدرمیزان تولید یاورود خود روبه کشور گسترش یافته است بیمه اتومبیل هم فراگیرترشده وآحاد مردم ضرورت داشتن این پوشش بیمه ای را بیشتر احساس کرده اند0

بیمه نامه مسئولیت مدنى اتومبیل
بیمه شخص ثالث یکی ازانواع بیــــمه های مسئولیت است وباآنکه بیمه های بازرگانی عموما” اختیاری هستند اما براساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه 1316وهمچنین قانون مصـوب29/10/47می باید کلیه وسایل نقلیه موتوری دارای این نوع بیمه نامه باشند ودارا بودن آن اجباری میباشد0
به موجب ماده یک قانون بیمه شخص ثالث کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی وانواع یدک متصل به وسایل مزبوراعم ازاینکه اشخاص حقیقی یـــا حقوقی باشند مسئول جبران خسارات بدنی ومالی هستند که دراثر حوادث ،درصورتــــــــی که وسایل نقلیه مزبور ویامحمولات آنها به اشخاص ثالث خسارت وارد نمایندبه منظور جبران خسارت دارنده خودروموظف است مسئولیت خود را ازاین جهت نزد یکی ازشرکتهای بیمه داخلی بیمه نمایند0

تعریف بیمه گر: شرکت ویاموسسه بیمه مجاز به انجام بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی درمقابل اشخاص ثالث میباشد که پیشنهاد بیمه را دریافت وبه موجب این بیمه نامه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه مشمول بیمه رابیمه می نماید0
تعریف بیمه گذار: شخص یاموسسه ای است که نام او تحت این عنوان درشرایط خصوصی بیمه نامه ذکرشده باشد . مالک وسیله نقلیه مورد بیمه وهرکسی که به دستور واجازه اویابیمه گذار نگهداری ورانندگی وسیله نقلیه مورد بیمه رابعهده داشته باشد ازلحاظ این بیمه نامه ( بیمه گذار ) تلقی می شود.
اشخاص ثالث: کلیه اشخاصی که دراثر حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی دچار زیانهای بدنی ویامالی می شوند . اعم ازاینکه داخل ویاخارج وسیله نقلیه مورد بیمه باشند ازجهت این بیمه نامه ( ثالث ) تلقی می شوند باستثنای اشخاص زیر:

1- بیمه گذار ،مالک یاراننده وسیله نقلیه مشمول حادثه
2- کارکنان بیمه گذارمسئول حادثه حین کار وانجام وظیفه
3- همسر، پدر،مادر اولاد،اولاد اولاد واجداد تحت تکفل بیمه گذار درصورتی که سرنشین وسیله نقلیه راننده یابیمه گذار مشمول حادثه باشند0
4- راننده ای که حادثه منحصرا” درنتیجه خطای او ایجاد شده است ثالث تلقی نمی گردد ولی درصورت تصادف دو ویاچند وسیله نقلیه چنانچه رانندگان آنها درایجاد حادثه مقصر باشند دربــــــــرابر یکدیگر ثالث تلقی می شوند وزیان وارده به آنها باتوجه به درجه مسئولیت آنها درمقابل یکدیگر احتساب خواهد شد0
راننده ای که حادثه دراثر عمد اوایجاد شده وهمچنین راننده ای ک فاقد گواهینامه رانند گی باشد باگواهینامه اوباطل شده باشد0

بیمه بدنه اتومبیل
دراین نوع بیمه نامه اتومبیل بیمه شده درمقابل خطرات سرقت کلی وآتش سوزی ؛انفجار وتصادف تحت پوشش قرارگرفته وخسارات جزئی وکلی وارده به اتومبیل بیمه شده اعم ازدستمزد تعمیرات وارزش لوازم به قیمت روزحادثه پرداخت می شود . باپرداخت حق بیمه اضافی می توان خطرات دیگری رانیز تحت پوشش بیمه بدنه قرارداد ازقبیل :
1- سرقت در جای قطعات اصلی و اضافی
درصورتی کــــه خــودروسواری دارای پوشش خطرات اصلی باشد می تواند باپرداخت حق بیمه متعلقه لوازم اصلی و اضافی منصوبه خودرو رابدون اینکه سرقت کلی صورت گیرد تحت پوشش سرقت درجا قراردهد حداکثر تــــــــعهد بیمه گر20% ارزش موردبیمه حداکثر ده میلیون ریال میباشد. وسواری هـــای بـامـــورد استفاده تـــاکسی وکــرایه وازایـــن قبیل تحت ایــــــن پوشش اضافی قـرارنمی گیرد.

2- بیمه هزینه ایاب و ذهاب:
عبارتست ازعدم استفاده ازوسیله نقلیه بدلیل یکی ازخسارات مشمول تعهد بیمه گر (باستثناء سرقت ) حداکثرهزینه ایاب وذهاب قابل پرداخت تحت این پوشش اضافی روزانه معادل 30000ریل خواهد بود ومدت آن ازسی روز درسال تـــــجاوزنخواهد کرد . این پوشش فقط انحصار به سواریهای شخصی دارد.
3- بیمه حوادث شخصی:

توسط این پوشش اضافی بیمه گذار درتمام مدت بیست وچهار ساعت شبانه روز ودرتمام نقاط جهان تحت پوشش بیمه حوادث شخصی قرارمی گیرد0
راننده اتومبیل نیزدرصورتیکه شخصی بغیرازبیمه گذار باشد وبراثر حوادث رانندگی اتومبیل دچار حادثه گردد تحت پوشش حوادث شخصی قرارمی گیرد. حداکثر سن مشمول پوشش بیمه ای 75سال تمام میباشد
مبلغ سرمایه بیمه حوادث درصورت فوت مبلغ 50000000ریال ودرصورت نقص عضو و یاازکارافتادگی دائم ( کلی وجزئی ) حداکثر تا مبلغ 5000000ریال میباشد0

4- بیمه خطر طبیعی : (سیل وزلزله وطوفان )
توسط این پوشش اضافی وسیله نقلیه مورد بیمه تحت پوشش قرارگرفته اگر چنانچه اتفاقاتی مانند سیل وزلزله وطوفان صورت گیرد ووسیله نقلیه آسیب ببیند شرکت بیمه خسارات ناشی ازاین حوادث راپرداخت می نماید0

5- پوشش تکمیلی شامل :
1-5- پوشش شکست شیشه به تنهایی وبه عللی غیرازخطرات اصلی :
بـــا پرداخت حق بیمه اضافی خسارت مربوط به شکست شیشه خودروی مورد بیمه به تنهایی وبه عللی غیرازخطرات اصلی تحت پوشش این بیمه میباشد0
2-5-پوشش خسارت ناشی ازرنگ ، مواد اسیدی یاشیمیایی :
بـــــاپــــرداخت حق بیمه اضافی خسارتهای ناشی ازاثرانواع گازها ،اسیدها ،مواد روغنی تحت پوشش بیمه ای میباشد0
نرخ تخفیف عدم خسارت
درصورت عدم دریافت خسارت ازمحل بیمه نامه بدنه درزمان تمدید به بیمه نامه به نام بیمه گذار دارای حسن سابقه حق بیمه بیمه نامه بدنه طبق جدول ذیل مشمول تخفیف عدم خسارت میگردد0

سال های بیمه ای درصد تخفیفات
سال دوم بیمه ای 25%
سال سوم بیمه ای 35%
سال چهارم بیمه ای 45%
سال پنجم بیمه ای وبه بالا 60%

فرانشیز:
قسمتی ازمبلغ خسارت که میزان آن درشرایط بیمه نامه تعیین می شود بعنوان فرانشیزبعهده بیمه گذار خواهد بود0
– فرانشیز خسارت برای انواع وسایل نقلیه زمینی بشرح زیر میباشد:
– فرانشیز خسارت جزئی ناشی از حوادث:
– خسارت اول 10% مبلغ خسارت حداقل -/000ر500 ریال
– خسارت دوم 2 برابر فرانشیز خسارت اول (درصد و حداقل)
– خسارت سوم 3 برابر فرانشیز خسارت اول (درصد و حداقل)

– فرانشیز برای رانندگانی که سابقه رانندگی آنها کمتر از 3 سال می باشد 10% بیشتر از فرانشیزهای فوق الذکر.
– فرانشیز خسارت ناشی از آتش سوزی به تنهایی 10% مبلغ خسارت حداقل -/000ر500 ریال
– فرانشیز خسارت شکست شیشه به تنهائی 20% مبلغ خسارت.
– فرانشیز خسارت سرقت اعم از جزئی و کلی 20% مبلغ خسارت.
– فرانشیز خسارت کلی ناشی از حوادث (بجز سرقت) 10% مبلغ خسارت.
– فرانشیز خسارت ناشی از تصادفات رانندگی در صورتی که راننده موضوع بیمه مقصر نباشد و مقصر شناخته شده ای وجود داشته و امکان تعقیب مقصر نیز فراهم گردد. 50% فرانشیز خسارت اول خواهد بود.

بیمه آتش سوزی
بیمه آتش سوزی یکی از قدیمی ترین رشته های بیمه ای است. اهمیت این بیمه تا آنجاست که در کشور های توسعه یافته تقریبا هیچ دارایی یا مالی را نمی توان یافت که دارای بیمه اتش سوزی نباشد. در بیمه اتش سوزی ، اموال و دارایی های مختلف در برابر خطر آتش سوزی و همچنین خطرهای جانبی تحت پوشش قرار می گیرد. خدمات بیمه آتش سوزی ذر قالب بیمه نامه های مختلفی عرضه می شود. برای آشنایی شما با انواع پوشش های بیمه ، ضمن بیان خطرهای تحت پوشش این بیمه ، انواع آن معرفی می شود
بیمه نامه های آتش سوزی صنعتی برای ریسک های صنعتی

در این بیمه نامه ، تمامی ریسک های صنعتی، نظیر کارخانه های تحت پوشش قرار میگیرند. دارایی ها و اموالی که در یک کارخانه میتوان بیمه نمود، شامل ساختمان ها، ماشین آلات ، تآسیسات ، موجودی مواد اولیه و مواد ساخته شده، ابزار آلات و تجهیزات ، اثاثیه ثابت و لوازم اداری و غیره میباشد.
بیمه نامه های آتش سوزی غیرصنعتی (تجاری) برای ریسک های غیرصنعتی

این توع بیمه نامه ، مراکز تجاری از قبیل فروشگاه ها، کارگاه ها ، تعمیرگاه ها ، مراکز تفریحی و ورزشی و; را تحت پوشش قرار میدهد. گفتنی است که دامنه بیمه نامه های تجاری ، گسترده تر از بیمه نامه های دیگر میباشد.
بیمه نامه های آتش سوزی منازل مسکونی
انواع بیمه نامه های آتش سوزی منازل مسکونی
الف) بیمه نامه آتش سوزی منازل مسکونی :
موارد تحت پوشش در این نوع بیمه نامه ، شامل ساختمان منازل مسکونی، تآسیسات و اثاثیه منزل ، مشاعات ومشترکات میباشد.
ب) بیمه نامه آتش سوزی مجتمع های مسکونی:

این نوع بیمه نامه تنها برای مجتمع های مسکونی بیش از 15 واحد صادر میشود که اعیانی کلیه واحدها (در متراژ مختلف) و مشاعات آنها از قبیل سرایداری ، پارکینگ، ساختمان، تآسیسات، انبارها، تآسیسات مشترک شامل موتورخانه، چیلر و آسانسورها نیز تحت پوشش بیمه آتش سوزی و خطرهای اضافی تحت پوشش قرار میگیرد.
ج) بیمه نامه آتش سوزی جامع منازل مسکونی:
در بیمه نامه جامع منازل مسکونی خسارت های ناشی از آتش سوزی انفجار، صاعقه، سیل ، طوفان، زلزله، ترکیدن لوله ها، سقوط هر وسیله یا شیئی، سرقت با شکست حرز و برخورد وسیله نقلیه تحت پوشش قرار میگیرد.

در این نوع بیمه نامه، ساختمان، اعیانی و لوازم موجود در منزل که لیست آنها تهیه شده و در تصرف و مالکیت قانونی بیمه گذار (صاحب اموال) میباشد و هم چنین مسئولیت مدنی بیمه گذار در مقابل خسارت های وارد شده به اشخاص – که در اثر حادثه مشمول بیمه اتفاق افتد – تحت پوشش قرار دارد.
علاوه بر آن غرامت فوت بیمه گذار و یا همسر وی برای هر یک و هزینه پزشکی او یا همسرش- که بر اثر حادثه ایجاد میشود – تحت پوشش قرار میگیرد. تعهدات مربوط به غرامت فوت بیمه گذار و همسر وی ، معادل جمع مبلغ بیمه شده ساختمان و اثاثیه و حداکثر تا مبلغ 50000000ریال و تعهدات هزینه پزشکی ، معادل 10 درصد تعهدات غرامت فوت برای هر نفر خواهد بود. در ضمن در صورت بروز خسارت های کلی به ساختمان ، هزینه اسکان موقت به ازای حداکثر 2 درصد مبلغ بیمه شده ساختمان طی یک سال پرداخت میشود.
د) طرح ارزان قیمت بیمه منازل مسکونی:

به منظور گسترش پوشش های بیمه یکی از طرح های جدید بیمه آسیا که مورد توجه مردم نیز قرار گرفته است ، طرح بیمه نامه ارزان قیمت منازل مسکونی میباشد. برای تسهیل در امر صدور و فروش این بیمه نامه ، دفترچه ای تحت عنوان گواهی منازل مسکونی تهیه شده است که صدور آن به صورت انفرادی ممکن میباشد. در این نوع بیمه نامه فقط خطرهای اصلی آتش سوزی تحت پوشش قرار دارد.

بیمه نامه بلند مدت آتش سوزی منازل مسکونی
با توجه به احتمال وقوع بلایای طبیعی در کشور برای جبران اقتصادی ناشی از این حوادث و همچنین خطر آتش سوزی ، بیمه نامه بلند مدت منازل مسکونی طراحی شده است.
خطرهای بیمه شده
در این طرح ، علاوه بر خطرهای آتش سوزی و انفجار، با توجه به احتمال وقوع بلایای طبیعی نظیر زلزله، سیل و صاعقه در کشور ، نیازهای بیمه ای شهروندان گرامی مورد توجه قرار گرفته است.

سرمایه بیمه
شما میتوانید با توجه به قیمت روز ساختمان و اثاثیه خود ، سرمایه مورد نظر را از 30 تا 400 میلیون ریال انتخال نمایید. به منظور کاهش آثار نامطلوب تورم، بدون نیاز به مراجعه شما ، سالانه 10% مبلغ پایه به طور خودکار و بدون دریافت حق بیمه اضافی به سرمایه بیمه افزوده میشود.
مدت بیمه
این بیمه نامه با توجه به نیاز شما برای مدت های 5، 10 و 15 سال صادر میشود.

نرخ حق بیمه
در محاسبه نرخ حق بیمه این بیمه نامه ، تخفیف های خاص و ویژه ای در نظر گرفته شده است. علاوه بر آن، نرخ حق بیمه این بیمه نامه در سراسر کشور یکسان میباشد.
بیمه نامه مرهونات بانکی
این نوع بیمه نامه برای اشخاص حقیقی یا حقوقی که از بانک وام های کوتاه مدت یا بلند مدت دریافت میکنند با ارئه فاکتور تائید شده توسط بانک صادر میگردد.
بیمه نامه های آتش سوزی با مبلغ بیمه شده ثابت
در این بیمه نامه ، خسارت های ناشی از آتش سوزی بر اساس مبلغ مندرج در بیمه نامه و به میزان زیان وارده به بیمه گذاران نسبت به سال بیمه شده جبران خواهد شد.

بیمه نامه اظهار نامه ای
پیچیدگی فعالیت ها و تنوع واحدهای صنعتی و حجم مبادلات و کالاهایی که هر روز به انبار وارد و یا خارج میگردد و همچنین تورم قیمت ها در مدت کوتاه باعث شده که صاحبان صنایع و کالا به گونه ای آنها را بیمه نمایند که در صورت وقوع آتش سوزی سرمایه آنها به ارزش روز بیمه شده باشد.
با تعیین حداکثر سقف مورد تعهد و اعلام موجودی به طور ماهیانه یا 15 روز یکبار ، با توافق بیمه گذار و بیمه گر میتوان از پوشش مناسب و مطمئن تری استفاده کرد. در این گونه بیمه نامه ، بیمه گر میتواند حق بیمه موقت را بر مبنای 100 درصد و یا 75درصد حق بیمه سالیانه محاسبه و منظور نماید و در پایان مدت اعتبار بیمه نامه ، حق بیمه قطعی با توجه به شرایط بیمه نامهای عمومی و اظهار نامه های ارسالی بیمه گذار محاسبه میگردد.

بیمه اشخاص
یکی از مهم ترین اندیشه های هر شخص در زندگی فردی و اجتماعی ، ایجاد شرایط مطلوب برای تامین آتیه و پیشگیری از عواقب نا مطلوب حوادث ناخواسته به منظور نیل به آرامش خاطر است. عدم وجود پشتوانه های موثر در مواجهه با حادثه های غیر منتظره ، اغلب موجب ناامیدی میشود و گاهی امواج سهمگین حوادث ، چنان ویران کننده است که انسان را تا مرز نیستی سوق میدهد. هدف از تکاپوی مداوم انسان در مسیر پرفراز و نشیب زندگی ، دستیابی به شرایط مطلوب و مطمئن به منظور غلبه بر مشکلات و رسیدن و ماندن در ساحل امن و آرامش است. بیمه یکی از ابزارهایی است که بشر برای تحقق این اهداف فراهم آورده است. در میان انواع بیمه های زندگی ، بیمه عمر و پس انداز از جمله بیمه نامه هایی است که آثار اقتصادی بسیار سودمندی را برای افراد و جامعه ایجاد می نماید

بیمه های عمر و پس انداز
همه ما در جستجوی آرامش و آسودگی خیال هستیم. اضطراب، آشفتگی، حادثه و مرگ پدیده هایی هستند كه همواره زندگی انسان ها را مورد تهدید قرار می دهند.
به راستی چگونه می توان در هنگام بروز این گونه موارد، خانواده ها را از آسیب و گزند حفظ كرد و آرامش و امید را برای آنان به ارمغان آورد؟
بیمه آسیا افتخار دارد،‌ به منظور تامین آسایش، رفاه و حمایت از خانواده ها و تمامی آحاد مردم كشور چه در زمان حیات و چه بعد از حیات و یا در مقاطعی نظیر ازدواج، تحصیل فرزندان، تهیه مسكن، اشتغال و تامین دوران بازنشستگی با عرضه بیمه های عمر و پس انداز هزینه و سرمایه لازم را تا حد پیش بینی شده تامین نماید.
براساس این بیمه نامه همه افراد 15 تا 65 ساله می توانند با در نظر گرفتن توان مالی خویش، پوشش دلخواه خود را با سرمایه موردنظر در سه دوره زمانی 5، 10 و 15 ساله با روش پرداخت حق بیمه ماهیانه، سه ماهه، شش ماهه، سالانه و یا پرداخت یكجا، انتخاب نمایند.

تعــاریف

بیمه گـــر: شرکت سهامی بیمه آسیــا می باشد0
بیمه گـذار: شخصی حقیقی یا حقوقی است که قرارداد بیمه را با بیمه گر منعقد و پرداخت حق بیمه را به ترتیب مندرج در بیمه نامه تعهـد می کند0
بیمه شده : شخصی حقیقی است که فوت و حیـات او موضــوع قرارداد بیمـه و سن و وضع مزاجـی و سلامتی او پایه محاسبه حق بیمه است0
استفاده کننده : شخصی حقیقی یا حقوقی است که بیمه گـذار، قرارداد بیمه را به نفـع او منعقد ساخته است 0

مـــاده 1- اساس قرارداد و شـروع اعتبار آن

1-1 اظهارات کتبی بیمه گذار و بیمه شده در بـرگ پیشنهاد و پیوستهای احتمالی آن و گزارش پزشک معاینه کننده معتمد بیمه گر، اساس قرارداد بیمه زندگی را تشکیل می دهند0
2-1 هرگاه در مورد سوابق جسمی و روحی بیمه شده که بوسیله معاینه پزشکی قابل تشخیص نیست و پزشک ناچار به اظهارات بیمه شده قناعت کرده است معلوم شود که اظهارات او دراین موارد مطابق با حقیقت نبوده یا آنکه بیمه شده ، در این قبیل موارد از ابراز مطالب موثر در وضع قرارداد بیمه خودداری کرده یکی از سه حالت مشروحه زیر وجود خواهد داشت0

1-2-1 در صورتیکه بیمه گر قبل از وقوع خطر به اظهار خلاف واقع بیمه گذار یا بیمه شده پی ببرد اما اهمیت موضوع کشف شده به درجـه ای نباشد که اگر بیمه گــردر ابتداء عقـد قرارداد هم از آن مطلع بوداقدام به صـدور بیمه نامه می کرد ، در این صورت بیمه گر حق داردیا قرارداد بیمه را فسخ نمایدیا با دریافت حق بیمه اضافی مناسبی آن را ادامه دهد0 در صـورت فسخ قرارداد باید حق بیمه هـای دریافت شده را به بیمه گذار مسترد نماید0
2-2-1 در صورتیکه بیمه گر بعداز وقوع خطر به اظهارات خلاف واقع بیمه گذار یا بیمه شده پی ببرد تعهدات او به نسبت مابه التفاوت حق بیمه دریافتی به حق بیمه واقعی کاهش می یابد0
3-2-1 اگر اهمیت موضوع کشف شده به درجه ای باشد که بیمه گر در موقع عقد قرارداد بیمه از آن اطلاع داشت اقدام به صدور بیمه نامه نمیکرد،دراین صورت قرارداد باطل و نود درصد از حق بیمه هائی
که از بیمه گذار دریافت گردیده به او مسترد خواهد شد0

مـــاده 2-شروع اعتبار قرارداد بیمه و لازم الاجراء بودن مندرجات آن

1-2 اعتبار قرارداد بیمه و آثار مترتبه بر آن پس از امضاء بیمه نامه توسط بیمه گر و پرداخت حق بیمه واحد یا اولین قسط حق بیمه اقسـاطی توسط بیمه گـذار تحقق می یابد مشــروط بر اینکه وضع مزاجــی بیمه شده در فاصله بین تاریــخ تکمیل پیشنهـاد بیمه توسط بیمه شده وگـزارش پزشکــی پزشک معتمد بیمه گر تا تاریـخ امضاءقرارداد بیمه و پرداخت حق بیمه واحد یا اولین قسط حق بیمه تغییر نیافته باشد0
2-2 این قرارداد جز در مورد ثبوت تقلب موضوع بنـد( 2-1 ) ماده 1 برای بیمه گـر لازم الاجـراست و نمی تواند هیچگونه تغییری در نرخ ،مدت یا مزایای مندرج در بیمه نامه بدهد0
مـاده 3- حدود وظائف و تعهدات بیمه گر و بیمه گذار بموجب مندرجات بیمه نامه

1-3 وظایف و تعهدات بیمه گر و بیمه گـذار و بیمه شده و هرگونه استفاده از مزایـای بیمه در بیمه نامه معین شده است0
2-3 هرگونه تقاضـای بیمه گذار در مورد تغییری در شرایـط بیمه نامه ، در صورت موافقت بیمه گر، با صدور الحاقیه ای ، عملی خواهد شد0 اینگونه الحاقیه ها جزء لاینفک قرارداد محسوب می شوند0
3-3 هرگاه مطلبی از مطالب درج شده در بیمه نامه یا برگهای الحاقی با شرایط مورد توافق بین بیمه گر و بیمه گذار می تواند در طـی مدت سـه هفته از تاریــخ صـدور بیمه نامه تقاضــای تصحیح آنرا بنماید و بیمه گر با صدور الحاقیه ای موضوع مورد تقاضا را انجام خواهد داد0 پس ازگذشتن این مدت وسکوت بیمــه گذار در مـورد مندرجـات بیمه نامه ، مندرجات مزبور مورد قبول بیمه گـذار تلقی می گردد0 4-3- در صورتی که شرایط جدیدی توسـط بیمه گر به نفــع بیمه گذاران وضـع شود و بیمه گـــذاری تقاضای استفاده از آن شرایط را بنماید، بیمه گر در صورت موافقت با تقاضای آن بیمه گذار، با صدور الحاقیه ای ، حق استفاده از آن شرایط را به بیمه گذار می دهد0

مـــاده 4- پرداخت حق بیمه و عواقب تاخیر در پرداخت آن

1-4 حق بیمه به اقساط سالانه ودر اول هر سال بیمه ای باید پرداخت گـردد0
2-4 حق بیمه سالانه بنا به تقاضای بیمه گذار ممکن است به اقساط شش ماهه ،سه ماهه و ماهانه تقسیط شود و میزان قسط آن بر طبق جدول بیمه گر می باشد0
3-4 در صورت فوت بیمه شده در اثناء یکی از سالهــای بیمه ای، اگر حق بیمه آن سال تمامـاً پرداخت نشده باشد بیمه گـــر باقیمانده حق بیمه آن ســال را از ســرمایه بیمه قابــل پرداخت به استفــاده کننده از بیمه نامه کسر خواهد کرد0
4-4 پرداخت حق بیمه در صورتی معتبر خواهد بود که به صنــدوق شرکت و یا شعب آن و در مقابــل قبض رسمی شرکت انجام شده و یا به روش دیگری که بیمه گرتعیین کرده باشد صورت پذیرد0
5-4 اقساط بیمه نامه در سررسید تعیین شده باید پرداخت گردد و حداکثر مهلت پرداخت هر قسط 30 روز از تاریخ سررسید آن قسط خواهد بود0
6-4 در صورت تاخیر بیش از 30 روز درپرداخت قسط حق بیمه یا قسمتی از آن به یکی از دوحالـت زیرعمل خواهد شد:
1-6-4 بیمه نامه هائیکه حق بیمه آن کمتر از 6 ماه تمام پرداخت شده باشد خودبخود بدون هیچگونه تشریفاتی فسخ و حق بیمه پرداخت شده قابل استرداد نیست 0
2-6-4 بیمه نامه هائیکه لااقل حق بیمه 6 ماه تمام آن پرداخت شده باشد به بیمه ای با سرمایه بیمه ای کمتر به نام بیمه مخفف تبدیل می گردند و حق بیمه دیگری بابت این بیمه دریافت نمی شود0

مـــاده 5- برقراری مجـدد اعتبار بیمه نامه فسخ شده یا مخفف شده

1-5 بیمه گــذار در طول مدت اصلی بیمه نامه در صورت رضایت بخش بودن وضع مزاجی بیمه شده می تواند تقاضای برقراری مجدد بیمه نامه فسخ و یا مخفف شده را با شرایط ذیل بنماید0
1-1-5 از سررسید اولین قسط حق بیمه تادیه نشده بیمه نامه مخفف شده بیش از سه سال نگذشته باشد0
2-1-5 از سررسید اولین قسط حق بیمه تادیه نشده بیمه نامه فسخ شده بیش از سه سال نگذشته باشد0
3-1-5 اقساط حق بیمه معوقه با در نظر گرفتن جریمه تاخیر پرداخت گردد0 ( جریمه تاخیر در پرداخت حق بیمه مازاد بر 30 روز به ازاء هر ماه و کسر ماه 5/1 درصـد حق بیمه است (
2-5 بیمه گر برای برقراری مجــدد اعتبار بیمه نامه حق دارد که به هــزینه بیمه گذار از بیمه شده معــاینه پزشکی بعمل آورد0
تبصره : در صورتیکه حق بیمه بصـورت غیر مستقیم و به حساب بیمه آسیـا واریز گردد،بیمه نامه با رعایت بند1-5 و 2-5 معتبر خواهد بود0

مــاده 6- حقوق بیمه گذار در مورد اندوخته بیمه نامه اش

اندوخته ای که از این بیمه نامه نزد بیمه گــر تشکیل می شود حقوقی برای بیمه گذار ایجــاد می کند که یکی ارزش بازخرید بیمه نامه و دیگری دریافت وام از محل ارزش بازخرید می باشد0
1-6ارزش بازخرید : بیمه گذار از ابتدای ماه هفتم سال اول بیمه ای می تواند بیمه خود را به بیمه گر واگذار و ارزش بازخرید را، بر طبق محاسبه بیمه گر ، از او دریافت کند0
2-6 دریافت وام :بیمه گــذار می تواند از محل اندوخته بیمه زندگــی خود، از بیمه گـــروام دریافت کند0 در این صورت تعهد بیمه گر تا میزان مبلغ وامی که به بیمه گذار داده، یا تا میزان باقیمانده وام اگر بطور اقساطی بازپرداخت می شود، به اضافه سود مربوط به آنها، کاهش می یابد0

مــــاده 7- انتقال قرارداد بیمه زندگی

1-7 بیمه گـــذاربا جلب موافقت بیمه گــر و شخص بیمه شده، اگر غیر از بیمه گــذار باشد، می تواند قرارداد بیمه خود را به هر یک از وسایل قانونی به دیگری انتقال دهد0
در صورتی که بیمه گــذار بیمه خود را به دیگری منتقــل کند یا فوت شود و بیمه اش به ورثه اش منتقل گردد اگر کسی که بیمه به او انتقــال داده شده یا ورثه بیمه گذار متوفی کلیه تعهداتی را که بیمه گــذار اصلی بابت آن بیمه در مقابل بیمه گر داشته مانند بیمه گذار اصلی اجرا نمایند بیمه به نفع انتقال گیرندگان به اعتبار خود باقی خواهد ماند و انتقال گیرندگان ، بر طبق شرایط عمومی بیمه زندگی ، حق فسخ قرارداد بیمه را هم خواهند داشت0
2-7 انتقال دهنده مسئول پرداخت کلیه اقساط حق بیمه تا تاریخ انتقال است0
3-7 اگر انتقال گیرندگان ، اعم از ورثه یا دیگران ، متعدد باشند هر یک از آنان ، بطور تضامنی ، مسئول پرداخت هر قســط سررسید شده می باشد بطوریکـه اگر یکی از آنان سهــم خــود را از قســط حق بیمـه سررسید شده پرداخت نکند هیچیک از انتقال گیرندگـان حق استفاده از مزایـای قرارداد بیمه انتقال یافته را نخواهد داشت0

مـــاده 8- خطـرات متمم

سه خطرمشروحه زیر قابل الحاق به هر گونه بیمه زندگی می باشند که وجه آنها در صورت فوت شخص بیمه شده در خـلال مدت بیمه یا در انتهای آن مدت باید پرداخت شود، مگــر آنکه در شرایط خصوصی بیمه عمر از شمول بیمه استثناء شده باشند0

1-8خطر مسافرت هوائی :اگر بیمه شده بعنوان مسافر عادی به وسیله هواپیمــاهای مسافری یا ارباس در خطوط حمل و نقل تجاری مجاز مسافرت کند بدون پرداخت حق بیمه اضافی و بدون احتیاج به دادن اطلاع قبلی به بیمه گــر تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد0 فوت ناشی از مسابقه سرعت و پروازهـــای اکتشافی و آکروباسی و هر نوع تمرین پرواز هــوائی بیمه نمی شود و در صورت وقــوع فوت در اینگونه پروازها تنها وجه اندوخته تا روز وقوع حادثه، توسط بیمه گر، پرداخت خواهد شد0

2-8 خطر جنــگ :این بیمه نامه تمام خطرات نظامی و انتظامی را در حال صلح که به منظور حفظ نظم و امنیت و جلوگیری از اغتشاشات انجام می گیرد، تا آنجا که منجــر به عملیات جنگی نشود شامل می شود0

درموقع جنگ علیه دولت خارجی هرگاه بیمه شده بعنوان یک فرد نظامی یا در تشکیلات نظامی تحت هر عنوان به جنگ اعزام شود بیمه نامه او از روز اعزام به بیمه معلقی تبدیل می گردد حتی اگر بیمه گــر براثر عدم اطلاع از اعزام بیمه شده به ماموریت جنگی به دریافت حق بیمه ادامه داده باشد0
دراین صورت هم هرگــاه به هرعلتی بیمه شده به خطــری دچار شود تنها اندوخته بیمه زندگـی او تا روز تعلیق بیمه اش اگر بیمه زندگی اش اندوخته ای داشته باشد پرداخت خواهد شد و حق بیمه هــای دریافتی احتمالی در نتیجه عدم اطلاع از ماموریت جنگی شخص بیمه شده هم برگشت داده خواهد شد0

بیمه نامه معــلق شش ماه پس از خاتمه عملیات جنگی یا بازگشت بیمه شده بنا به تقاضــای او با توجــه به ماده 5 برقراری مجدد گردیده و به اعتبار اولیه خود باز می گردد0
در صورتیکه بیمه شده در کشوری که در حال جنگ است فوت شود بیمه گذار،استفاده کننده و یا وراث قانونی بیمه شده باید ثابت کنند که فوت بیمه شده در نتیجــه عملیات جنگــی نبوده و بیمه او نمی بایستی معلق شده باشد،درغیـر این صــورت تنهــا اندوخته بیمه زندگــی او ، اگر وجــود داشته باشد ، پرداخـت خواهد شد0
3-8 عملیات پلیسی، عملیات نظامی محسـوب نخواهد شـد0

مــاده 9-خطراتی که جبـران نمی شود
1-9 در صورتیکه بیمه شده خودکشی کند ویا در اثــر سعی در خودکشی فـوت نماید براســاس شرایط زیرعمل می گردد:
1-1-9 هرگــاه دو سال تمام از مدت بیمه نگذشته باشد فقط اندوخته بیمه نامه که از طــرف بیمه گــر تعیین می شود به استفاده کننده پرداخت خواهد شد0
2-1-9 هرگاه دوسال تمام از مدت بیمه گذشته باشد تمام سرمایه بیمه پرداخت خواهد شد0
2-9 در صورتیکه استفاده کننده یا یکی ازاستفاده کنندگان یا بیمه گذار سبب مرگ بیمه شده باشند در اینصورت فقط سهم سایر استفاده کنندگان و در صورت عـدم وجود استفاده کننده دیگر به وراث قانونی بیمه شده پرداخت خواهد شد0

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید