دانلود بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف موجود در ایران با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف موجود در ایران با word دارای 149 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف موجود در ایران با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مندرجات

خلاصه فارسی    1
مقدمه:    3
فصل اول: زمینه پژوهش و مروری بر اپیدمیهای رخ داده از شیر    5
فصل دوم: كلیاتی در خصوص بستنی    18
2-1: تاریخچه بستنی    19
2-2: تعریف بستنی    20
2-3: ارزش غذایی بستنی    22
2-4: مواد تشكیل دهنده بستنی    24
     2-4-1: چربی    24
     2-4-2: مواد جامد غیر از چربی    25
     2-4-3: قند    27
     2-4-4: مواد امولسیون كننده    29
     2-4-5: مواد پایداركننده    29
     2-4-6: مواد طعم دهنده    30
     2-4-7: مواد رنگ دهنده    30
2-5: فرآیند تولید بستنی    30
     2-5-1: مرحله دریافت    30
     2-5-2: تولید مخلوط بستنی    31
     2-5-3: توزین كردن    32
     2-5-4: مخلوط كردن    33
     2-5-5: یكنواخت كردن گویچه های چربی    34
     2-5-6: پاستوریزاسیون    34
     2-5-7: رسیدن مخلوط    34
     2-5-8: افزودن مواد طعم دهنده و رنگ دهنده    35
     2-5-9: انجماد به روش مداوم    35
     2-5-10: قالب گیری و بسته بندی    36
          2-5-10-1: بسته بندیهای بزرگ بستنی    36
          2-5-10-2: بسته بندیهای مورد مصرف خانگی    37
          2-5-10-3: تولید بستنی چوبی    37
    2-5-11: سخت كردن بستنی    38
2-6: باكتریولوژی بستنی    39
2-7: اپیدمیولوژی آلودگیهای میكروبی    40
     2-7-1: آلودگیهای اولیه بستنی    41
     2-7-2: آلودگیهای ثانویه بستنی    45
2-8: پیشگیری و كنترل    48
فصل سوم: خلاصه ای از خصوصیات عمومی و كلینیكی باكتریهای جدا شده در بستنی    51
3-1: میكروبیولوژی پایه    52
3-2: میكروبیولوژی لبنیات    52
3-3: رشد میكروبی     54
3-4: میكروارگانیسم ها در شیر    57
3-5: مشخصات میكروارگانیسم ها در شیر    58
3-6: میكروارگانیسم های ایجاد كننده فساد در شیر    59
3-7: میكروارگانیسم های بیماریزا در شیر    60
3-8: باسیلهای گرم منفی بی هوازی اختیاری    60
     3-8-1: تعریف انتروباكتریاسه    61
     3-8-2: اشریشیاكلی    63
     3-8-3: گروه كلبسیلا، انتروباكتر، سراتیا    67
     3-8-4: گروه پروتئوس، مورگانلا، پروویدنسیا    69
     3-8-5: سیتروباكتر    70
     3-8-6: جنس شیگلا    70
     3-8-7: جنس سالمونلا    71
          3-8-7-1: تشخیص سالمونلا از جنس های دیگر    72
           3-8-7-2: آزمایشات تشخیصی    74
           3-8-7-3: پاتوژنزو یافته های بالینی    75
           3-8-7-4: مواد غذایی كه بطور رایج در انتقال سالمونلا نقش دارند.    77
3-9: باكتریهای گرم منفی غیر تخمیری و غیرشایع    78
     3-9-1: گروه سودموناها    78
     3-9-1-1: سودمونا آئروجینوزا    78
     3-9-2: یرسینیا    79
          3-9-2-1: یرسینیا انتروكولیتیكا ویرسینیاپسودوتوبركلوزیس    80
          3-9-2-2: پاتوژنز و یافته های بالینی    81
           3-9-2-3: آزمایشات تشخیصی    82
           3-9-2-4: پیشگیری و كنترل    825
3-10: استافیلوكوك    82
      3-10-1: استافیلوكوك اورئوس    82
      3-10-2: مورفولوژی    83
      3-10-3: ساختمان سلولی    83
      3-10-4: مقاومت    84
      3-10-5: خواص بیوشیمیایی    85
      3-10-6: مسمومین غذایی استافیلوكوكی    86
      3-10-7: علائم مسمومیت غذایی استافیلوكوكی    89
       3-10-8: پیشگیری  وكنترل در مسمومیت غذایی    90
3-11: باسیل های گرم منفی بدون اسپور    91
       3-11-1: لیستریامونوسیتوجنز    91
    3-11-1-1: تاریخچه    91
         3-11-1-2: میكروبیولوژی    91
         3-11-1-3: لیستریوزیس    93
         3-11-1-4: وقوع و رشد لیستریا در شیر و فرآورده های آن    95
         3-11-1-5: حداقل دوز عفونت زایی    99
         3-11-1-6: روش های جستجوی لیستریامونوسیتوجنز درمواد غذایی    100
         3-11-1-7: پاتوژنز و ایمنی    104
فصل چهارم: روشها و مواد مورد نیاز    106
4-1: مدت مطالعه    107
4-2: تعداد نمونه    107
4-3: نحوه نمونه برداری     107
4-4: بررسی های انجام شده    108
4-5: مواد و وسایل مورد استفاده     108
4-6: روش آماده سازی    109
4-7: روش آزمایش نمونه های مواد غذایی    109
4-8: رقیق كننده ها    110
     4-8-1: روش تهیه محلول رینگر    110
     4-8-2: روش تهیه سرم فیزیولوژی    111
     4-8-3: روش تهیه محلول رقیق كننده آب پیتونه    111
4-9: روش شمارش میكروبها     111
4-10: شمارش و شناسایی كلی فرم ها    112
4-11: شناسایی اشریشیاكلی    113
4-12: شناسایی سالمونلا    113
4-13: شناسایی استافیلوكوك اورئوس    114
4-13-1: طرز تهیه محیط كشت بردپاركر    114
4-14: شناسایی یرسینیا    116
4-15: شناسایی لیستریا    117
     4-15-1: محیط اختصاصی پالكام    118
4-16: حدمجاز میكروبی در بستنی    118
4-17: تستهای تشخیصی    119
فصل پنجم: نتیجه و بحث    123
5-1: نتایج    124
5-2: بحث    138
5-3: پیشنهادات    146
خلاصه لاتین    148
منابع    149

خلاصه:
      در كشورهای در حال توسعه, آلودگی مواد غذائی و بیماربهای ناشی از آن همواره به عنوان یكی از مهمترین مشكلات در سیستم بهداشت مواد غذائی بشمار می آید.
     اگرچه در كشور ما ارتقاء سطح بهداشت عمومی در نتیجه بهبود نظام عرضه خدمات بهداشتی باعث كاهش میزان مرگ و میر در سالهای اخیر شده است, با این وجود پی آمدهای نامطلوب تغذیه ای و بهداشتی ناشی از آلودگی مواد غذائی با عواقب زیانبار اقتصادی همراه می باشد.

منابع:
1-    امید بخشی. غلامرضا «عوامل آلودگی بستنی های غیرپاستوریزه در تهران» پایان نامه دكترا دامپزشكی، دانشگاه تهران، دانشكده دامپزشكی (1346)
2-    شهراسبی. حمزه «ارزش غذایی و روشهای علمی كنترل بهداشتی و شیمیایی بعضی از فرآ‎ورده‎های گوشتی ایران» انتشارات جهاد دانشگاهی (1364)
3-    حیدری نیا. احمد «بررسی آلودگی بستنی های مصرفی شهر اهواز از نظر توتال كانت استافیلوكوك اورئوس و اشریشیا كلی با در نظر گرفتن نوع شیر» دانشگاه اهواز (1364)
4-    عفت پناه. محمد «بررسی میزان فراوانی آلودگی میكروبی بستنی های سنتی و آب میوه های دست ساز، آب هویج و شیر نارگیل درواحدهای صنفی قنادی و آب میوه فروشی منطقه 11 شهرداری تهران و برخی عوامل موثر بر آن درسال 1379» پایان نامه جهت دریافت گواهی دوره عالی بهداشت عمومMph. ، دانشكده بهداشت. دانشگاه تهران. (1380) ص:27-21
5-    حق شناس. فرهاد «بررسی آلودگی بستنی های غیرپاستوریزه به استا فیلوكوك اورئوس در شهر تهران» پایان نامه دكترا دامپزشكی ، دانشكده دامپزشكی، دانشگاه تهران. شماره 1905 .(1370). ص:55-45
6-    فلاحی. مسعود «روشهای بهتر در تولید (بهداشت در صنایع غذایی)» انتشارات بارشاوا (1375)
7-    كریم. گیتی «بررسی آلودگی بستنی های سنتی ایران به باكتریهای مهم عامل عفونتها و مسمومیتهای غذایی» دانشكده دامپزشكی، دانشگاه تهران، شماره مدرك 1905 (3171)
8-    كریم. گیتی «شیر و فرآورده های آن» انتشارات جهاد دانشگاهی (1380) ص: 267-260
9-    كریمخانی. شاهرخ «بررسی آلودگی بستنی های سنتی ایران به سالمونلا» پایان نامه دكترا دامپزشكی ، دانشكده دامپزشكی، دانشگاه تهران. شماره 2190 (1372) ص: 30-19
10- گودرزی. حسن «میكروبیولوژی جاوتز» (1381) ص:216، 255-250
11- گوكلان. نادر «بررسی آلودگی بستنی های سنتی ایران به لیستریا مونوسیتوجنز» پایان نامه دكترا دامپزشكی ، دانشكده دامپزشكی، دانشگاه تهران. شماره 2164 (3172) ص: 52-38
12-مومنی. رحمت الله «عوامل آلودگی بستنی های غیرپاستوریزه درتهران» پایان نامه كارشناسی ارشد، دانشگاه تهران دانشكده بهداشت (1356)
13-مرنوری. سیدعلیرضا و همكاران «سلامت در جمهوری اسلامی ایران» انتشارت یوسف (1377)
14-نوروزی، جمیله «بررسی‌ آلودگی بستنی، نوشمك، یخمك با باكتریها» مجله بهداشت جهان سال 12 شماره یك، (زمستان 1376) ص: 57-55
15-نیاكان. داریوش «استاندارد سنتی های شیری» انتشارات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران شماره استاندارد ایران 2450، چاپ دوم. (آذرماه 1372) ص 5-1

BOOKS:

16.    Baron  ED, Fingold  SM, Baily and Scotts. “ Diagnostic  Microbiolog ” 8 th ed, st. Lois: CV  Mosby , 1990

17.    Holt  GJ, Kriey  NR, et al. “Bergey,s Manual of Determinant Bacteriology.” 9 th ed, Wiliams and Wilkins : Blatimore.1994(14,23,24)
18.    Jiklik, Willett, Amons and Wilfert (eds). “Zinsser Microbiology.” 20 th ed. Appleton and Lange : Norwalk , California. 1993(18-31)

19.    Jacob  M. “Safe food handling .” World Health Organization Geneva. 1989(17,18)
20.    Koneman   EW, Allen  SD, Janda  WM, Schreckenberger   PC. “Color  Atlas and Text book of Diagnostic Microbiology.” 4 th ed Philadelphia: J.B. Lippincot Company. 1992(21- 30)
21.    Robinson  RK. “ Dairy Microbiology – The Microbiology of Milk.”2 th ed. London and Newyork, Elsevior applied science.1990;1: (37-75)
22.    Thomas  GC, Plotkin  SA. “ Infection Disease” In: Behrman  RE, Kliegman  M, Vaughan  VC: Nelson thnt book of pediatrics. 14 th ed . Philadelphia . WB  saunders, 1990;  (30 )
23.    Timouey  TF. etal: Hagan,s and Bruner,s Microbiology and Infection Disease of Domestic Animals, 8 th ed. By Carnell university press. 1988;1:138

JORNALS:
24.    Anderson  RJ, House  JK, Smith  BP, Kinde  H, Walker  RL, Vande steeg  BJ, Breitmeyer  RE. “Epidemiologic and biological characteristics of salmonellosis in three dairy herds.” J  Am  Vet  Med  Assoc.2001 Aug 1;219 (3): 310 – 3522

25.    Alemonoff  S. et al . “Induction of heat- stable enterotoxin receptor activity by a human .” Alu Repeat J. Biology Chem.1994;269(24) ;16610-16676

26.    Ackers ML, Schoenfled  S,Markman  J, Smith  MG, Nicholson  MA, Dewitt  W, Cameron  DN, Griffin  PM, Slutsker  L. “An outbreak of Yersinia enterocolitica O:8 infections associated with pasteurized milk.” J infect Dis.2000 May;181(5):1834-7

27.    Anderson  RJ, House  JK, Smith  BP, Kinde  H, Walker  RL, Vandesteeg  BJ,Breitimeyer  RE. “Epidemiologic and biological characteristics of Salmonellosis in three dairy herds.” J Am Vet  Med  Assoc.2001 Aug 1;219(3):310-2
28.    Barrett  NG. “Communicable disease associated with milk and dairy product in England and Wales:1983 – 1984 .” J infect. 1986 May ;12 (3): 265 – 72

29.    Black  re, Jackson  RJ, Tsai  T, Medvesky  M, Shayegani  M, Feeley  JC, Macleod  KI, Wakelee  AM. “Epidemic Yersinia enterocolitica infection due to contaminated chocolate milk.” N Engl J Med.1978 Jan 12;298(2):76-9

30.    Bastepe , Kosker. “Isolation of Coagulase-Positive Staph. From ice-cream.” N  Engl J Med.1981 Jan 15(1):55-63
31.    Cordano  AM , Rocourt  J . “Occurrence of Listeria monocytogenes in food in chile .” Int J  Food  Microbiol , 2001 Oct 22 ; 70 (1-2 ): 175 – 8
32.    Cotton  LN , White  CH . “Listeria  monocytogenes , Yersinia  enterocolitica and Salmonella in dairy plant environments .” J  Dairy  Sci. 1992 Jan ; 75 (1 ): 51 – 7
33.    Chugh  K . “Salmonella outbreak from ice cream .” Indian pediatr . 1996  NOV ; 33 (11 ) : 976 – 7
34.    Daniels  NA , Mackinnon  L , Rowe  SM , Bean  NH , Griffin  PM , Mead  PS . “foodborn disease outbreaks in unitedstates schools .” pediatr  infect  Dis  J . 2002 Jul ; 21 (7 ) : 623 – 8

35.    Djuretic  T , Wall  PG , Nichols  G. “General outbreaks of infectious intestinal disease associated with milk and dairy products in England and Wales :1992 – 1996 .” commun  Dis  Rep  Rev . 1997 Apr 4 ; (4 )

36.    Donnelly  CW. “Concer ns of microbial pathogens in association with dairy foods .J . DAIRY  SCI . 1990 Jun ;73 (6 ): 1656 –61

37.    El-Sherbini  M, ai-Agili  S, el-Jali  H, Aboshkiwan  M, Koha  M. “Isolation of Yersinia enterocolitica from cases of acute appendicitis and ice cream.” East  Mediterr Health J.1999 Jan;5(1):130-5
38.    Hassan  L , Mohammed  Ho , Mcdonough  PL , Gonzalez  RN . “A cross – sectional study on the prevalence of Listeria monocytogenes and Salmonella in Newyork dairy herds .” J  Dairy  Sci . 2000 Nov ; 83 (11) : 2441 – 7
39.    Hennessy  TW . etal . “Anational outbreak of Salmonella enteritidis infections from ice cream .” N – Engl  J  MED .1996 May 16 ;334(20 ): 1281 –6

40.    Hughes  D. “Isolation of Yersinia enyerocolitica from milk and a dairy farm in Australia.” J. Appl Bacteriol.1997 Feb;46(1):125-30

41.    Holm  S, Toma  RB, Reiboldt  W, Newcomer  C, Calicchia  M. “Cleaning frequency and the microbial load in ice cream.” Int J  Food  Sci  Nutr.2002 Jul;53(4):337-42

42.    Harl  CA.et al. “Diarrhoeae caused by E.coli.” Ann Trop paeditor.1997;13(2):121-31

43.    Klipstein  F.et al. “Partial purification and properties of Enterobacter coloacae heat-stable enterotoxin.”Infect  Immune.1990;13(5):1307-1314

44.    Kusumaningrum  HD, Riboldi  G, Hazeleger  WC, Beumer  RR. “Survival of foodborne pathogens on stainless steel surfaces and cross- contamination to foods.” Int J  Food Microbiol.2003 Aug 25;85(3):227-36

45.    Livin  MM. “Escherichia coli that cause diarrhoeae:enterotoxigenic, enteropathogenic, enteroadherent.” J Infect Dis.1987;155(3):377-89
46.    Maguire  H ,Cowden  J, Jacob  M , Rowe  B, Roberts  D, Bruce  J ,Mitchell  I . “An outbreak of Salmonella Dublin infection in England and Wales associated with a soft unpasteurized cows,milk cheese.” Epidemiol Infect . 1992  Des ; 109 (3 ) : 389 – 96
47.    Mandel  GL , Bennet  GE and Dolin  R . “Principles and practice of infectious disease .” 3 th ed . 1995 , CHURCHILL  LIVINGSTONE  NEWYORK (2053 –2057 )
48.    Morgan  D , Mawer  SL , Harman  PL . “The role of home – made ice cream as a vehicle of Salmonella enteritidis phage type 4 infection from fresh shell eggs .” Epidemiol  infect . 1994 Aug ; 113 (1 ) : 21 – 9

49.    49-Mehtha  DI.. “New developments in acute diarrholae.” Curr  Probl  pediatr.1997;24(2):95-107

50.    Masud  T. “Microbiological quality and public health significance of ice cream.” J Pac  Med Assoc.1989 Apr;39(4):102-4

51.    Maifreni  M, Civilini  M, Domenis  C,Manzano  M, Diprima  R, Comi  G. “Microbiological quality of artisanal ice-cream.” Zentralbl  Hyg unweltmed.1993 Sep;194(5-6):553-70

52.    Paul  S.et al. “Food-related illness and death in the united states.” Center for disease control and prevention.1998;5(5)
http://www.cdc.gor/ncidod
53.    Pak  S , Spahr  U , Jemmi  T, Salman  MD . “Risk factor for L .monocytogenes contamination of dairy products in Switzerland , 1990 – 1999 .” Prev  Vet  MED . 2002 Feb 14 ;53 (1 – 2 ): 55 – 65
54.    Panigrahi  D. et al. “Enterotoxigenic Klebsiella pneumonia in acute childhood diarrhea.” Indian J Med Res.1992;93:(293)

55.    Quinn  PJ. Etal “Clinical Veterinary Microbiology” by wolf edition. 1998.(261-267)

56.    Reed  BA, Grivetti  LE. “Controlling on- farm inventories of bulk-Tank raw milk on opportunity to protect public health.” J.  Dairy  Sci, 2000 Dec; 83 (12): 2988-91.

57.    Reilly WJ, Sharp  JC, Forbes GI , paterson GM. “Milk borne salmonellosis in scotland 1980 to 1982.” Vet Rec. 1983 Jun 18; 112 (25) : 578-80.

58.    Roy  R, Higgins  R, Fortin  M, Tardif  S. “salmonella Give infection in 2dairy herds” Can Vet J. 2001 Jun; 42 (6): 468-70.

59.    Sharp  JC, Paterson GM, Barrett NJ. “pasteurisation and the control of milk born infection in Britain.” Br and J (Clin. ed). 1985 Aug 17; 291 (6493): 463-4.

60.    Suchowiak  T, Hallat  Z. “Salmonella infection epidemic caused by milk product contamination with Salmonella enteritidis in the Wroclaw province in June 1980.” Prezegl Epidemiol. 1980; 34 (3): 325-31.

61.    Slavchev  G. “Development and surviad of Yersinia enterocolitica in pasteurized milk and ice-cream.” Vet Med Nauki. 1986:(77-85

62.    Schiemann  DA. “Yersinia enterocolitica in milk and dairy products.” J. Dairy  Sci. 1987  Feb; 70(2): 383-91.

63.    Vought  KJ, Tatini  SR. “Salmonella enteritidis contamination of ice-cream associated with a 1994 multistate outbreak.” J  Food Port 1998 Jan; 61(1):5-10.

64.    Vannetten  P, Perales  J. “Liquid and solid selective differential media for the detection and enumeration of Listeria monocytogenes.” Int Food Microbiol. 1989;  8:)(299-316).

65.    Wedder  Kopp  A, Stroger  U, Bitsch  V, Lind  P. “Testing of bulk Tank milk for Salmonella dublin infection in Danish dairy herds.” Can  J  Vet  Res. 2001 Jan; 65(1): 15-21.

66.    Wells  SJ, Fedorka-Cray  PJ, Dargatz  DA, Ferris  K, Green  A. “Fecal shedding of Salmonella spp. By dairy cows in farm and at cull cow markets.” J Food prot. 2001 Jan; 64 (1) : 3-11.

67.    Who. Information – 1997 Dress releases Foodborne disease- possibly 350 times frequent than reported.
http://www.who.int/ archives/ inf-pr-1997/en/ pr 97-98

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تاریخچه و بررسی شرکت بهنوش ایران با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تاریخچه و بررسی شرکت بهنوش ایران با word دارای 144 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تاریخچه و بررسی شرکت بهنوش ایران با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه:   
تاریخچه پیدایش :
اگرچه محیط كار وارتباط آن باتندرستی نیروی كارازروزگاران پیشین شناخته شده است، امادرگذشته اقدامی درخور توجه درمورد حفاظت نیروی كار دربرابر خطرات شغلی انجام نمی پذیرفت. مطالعه شرایط كاردرمعادن طلا، نقره وسرب دریونان ومصرباستان نشان دهنده عدم توجه بسنده به مسئله سلامت وایمنی كارگران می باشد وازآنجا كه دربسیاری موارد برای استخراج معادن ازبردگان وزندانیان استفاده می‌شده است،حكومت‌هاهیچ گونه مسئولیتی دربرابر افراد نداشته وكاردرچنین جاهائی رادرواقع نوعی تنبیه ومجازات می‌دانستند. به تدریج شرایط حاكم برمحیط كاردگرگون شد وافرادبه اندیشه حفاظت ازخودافتادند وكارفرمایان درصدد حفظ وتأمین تندرستی نیروی كاربرآمدند.                          
یكی ازنخستین شواهد كنترل مخاطرات كارمربوط به دوران روم باستان درسده دوم پیش ازمیلاد است. درآن زمان معدن‌چیان بااستفاده ازپارچه‌ای جلودهان خودرامی‌بستند تاازاستنشاق گردوغبار جلوگیری نمایند. درهمین زمینه، پزشكان ودانشمندانی چند پابه میدان گذاشتند وگامهایی جهت اعتلای تندرستی نیروی كاربرداشتند. نخستین باربقراط درسده چهارم پیش‌ازمیلادمسمومیت كارگران باسرب راتشخیص داد.نخستین كتاب معتبردرطب كاردرسال1700به وسیله‌«رامازینی‌»كه اورا پدرطب كارمی‌نامند منتشرشد. اونخستین فردی بودكه به پزشكان توصیه كرددرضمن پرسش‌های خودازبیمار، پیشه اورانیز جویا شوند،زیراممكن است ارتباطی نزدیك میان شغل فرد وبیماری وی وجود داشته باشد.اومطالعاتی باارزش برروی معدن‌چیان،كیمیاگران،شیشه‌سازان،نقاشان،آهنگران ودباغان انجام داد.

 

فهرست منابع :
1.    چوبینه ؛ علیرضا و امیرزاده فرید. كلیات بهداشت حرفه‌ای ؛ انتشارات‌دانشگاه علوم پزشكی شیراز (78)
2.    حلم‌سرشت ؛ پریوش ودل‌پیشه ؛ اسماعیل . بهداشت كار ؛ شركت سهامی چهر ؛ تهران؛ 1362
3.    رئوف ؛ كمال‌الدین ؛ اصول ایمنی درصنعت ؛ انتشارات استاد ؛ مشهد (72)
4.    افضلی ؛ محمدرضا ؛ ارگونومی ؛ انتشارات نشر علوم دانشگاهی تهران .
5.    شعبان‌زاده ؛ فرامرز ؛ ایمنی وحفاظت فنی ؛ انتشارات كیومرث
6.    حاجی قاسم‌خان ؛ علی‌رضا ؛ مبانی بهداشت حرفه‌ای ؛ انتشارات برای فردا (83)
7.    بنهانی ؛ نادر ؛ ایمنی وحفاظت فنی (75)
8.    كاظمی ؛ بابك ؛ ایمنی وبهداشت كار ؛ انتشارات پشتون
9.    شریعت‌پناهی ؛ مبانی بهداشت محیط ؛ انتشارات دانشگاه تهران (73)
10.    قاسمخانی ؛ شناسایی عوامل شیمیایی محیط كار ؛ انتشارات نخل ؛ تهران ؛ 74
11.    پیش‌گیری حوادث ناشی از كار ؛ مترجم ؛ محمدكاری ؛ عبدالحسین ؛ انتشارات مؤسسه كارو تأمین اجتماعی ؛ تهران ؛ 62
12.    هلاندر ؛ مهندسی عوامل انسانی درصنعت وتولید ( ارگونومی) ؛ مترجم ؛ چوبینه ؛ علیرضا ؛ انتشارات راهبرد ؛ شیراز (75)
13.    جزوات درسی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود آشنایی با استانداردهای غذایی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود آشنایی با استانداردهای غذایی با word دارای 90 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود آشنایی با استانداردهای غذایی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه
استاندارد سابقه بسیار طولانی داشته و بشر اولیه با الهام از پدیده های طبیعی مانند گردش ایام، فصول چهارگانه سال و روز و شب، زندگی خود را استاندارد می كرده است. استانداردها در سطوح مختلفی تدوین می شوند از جمله سطح استانداردهای بین المللی است كه توسط سازمان بین المللی است كه توسط سازمان بین المللی استاندارد International Standard Organization با نام مخفف ISO تدوین می شوند. این سازمان استانداردهای قابل اجرا در سطح بین المللی را تدوین كرده كه در تمام كشورهای عضو به رسمیت شناخته می شوند و از بین آنها استانداردهای ایزو 9000 و 14000 متداول تر می باشند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود طرح جایگزینی عرقیات سنتی گازدار بجای نوشابه‌ های گازدار غیرالكلی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود طرح جایگزینی عرقیات سنتی گازدار بجای نوشابه‌ های گازدار غیرالكلی با word دارای 118 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود طرح جایگزینی عرقیات سنتی گازدار بجای نوشابه‌ های گازدار غیرالكلی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه

در ابتدا لازم است بطور اختصار به بررسی وضعیت و موقعیت گذشته كنونی نوشابه‌سازی در ایران پرداخته شود.
تهیه و تولید اقسام شربت و نوشابه از قدیم الایام در ایران متداول بوده و اكثراً بطور خانی و بتدریج در سطح تجارتی در كارخانه‌ها مرسوم گردیده است. این نوشیدنی‌ها غالباً از عصاره میوه ها همراه با شكر و عرقیات معطر ساخته دشه و سپس با اقتباس از كشورهای خارجی و وارد نمودن آن، بصورت یك صنعت وابسته درآمد. تاریخچه این صنعت و ابسته بطور مشروح در گزارش وزرات صنایع و معادن ایران صنایع آشامیدنی و دخانیات ایران 1357 انتشار یافته است. خلاصه این گزارش بشرح زیر است:
در سالهای پس از جنگ جهانی، ساخت نوعی لیموناد و نوشابه دیگری بنام سینالكو در كارگاههای كوچ متداول گردید ولی این تولیدات به روش بهداشتی و در سطح كارخانه‌ای انجام نمی‌گرفت.
متاسفانه تولید و رشد نوشابه‌های صنعتی در ایران از همان زمان ابتدا با وابسته بودن آن به كشورهای خارج،‌ شروع شده‌ است و به مرور سرمایه‌داران جهت بدست آوردن هر چه بیشتر سود اقدام به احداث و تاسیس كارخانه دیگری در این مورد می‌نمودند. تا حدی كه درحال حاضر اكثر قریب به اتفاق مردم ایران به مصرف این نوشابه‌های وارداتی عادت كرده‌اند و احتمالاً كمبود آن در بعضی موارد باعث ناراحتی آنها می‌شود.
مصرف نوشیدینهای غیر الكلی بطور سنتی و در قدیم الایام متداول بوده و بین فرهنگ هر منطقه روابط خاصی داشته است. این نوشیدنیها بصورت شربت و عرقیات متناسب با میوه‌‌ها و گیاهان  بومی هر منطقه بطور سنتی متداول بوده است.
پیدایش صنعت نوشابه‌‌سازی نه تنها منجر به كاهش تولید نوشیدنی‌ها و عرقیات گردید، بلكه وابستگی كشور را از نظر ورود عصاره به خارج تشدید نمود. بعلاوه مقدار زیادی ارز از این بابت از كشور خارج می‌شود. بهرحال در این مقطع از زمان كه سرمایه‌ هنگفتی در این زمینه سرمایه‌گذاری شده است و ضمناً تعداد زیادی كارگر در این صنعت مشغول به كار می‌باشند، می‌توان این صنعت را در جهت تهیه‌ نوشابه‌‌هایی كه امكان تهیه مواد اولیه آن در كشور موجود است سوق داد.
بدون تردید، تهیه و تولید نوشابه و نوشابه‌سازی با استفاده از مواد موجود خصوصاً گیاهان دارویی موجب توسعه صنایع كوچك و رشد و تقویت اقتصاد ملی می‌گردد.
در این زمینه استفاده از نیروهای انسانی در بخش كشاورزی و صنعتی موجب اشتغال بكار بسیاری از هم میهنان و استفاده از منابع طبیعی كشور می‌گردد.
در ادامه تحقیات وبررسی در مورد مواد مختلف جهت عصاره اصلی نوشابه شرایط زیر بعنوان اصلی‌ترین عوامل مورد نظر قرار گرفت:
1- این ماده سمی نباشد.
2- این ماده به میزان زیاد در كشور باشد یا امكان كشت آن در سطح وسیع وجود داشته باشد.
3- تا حد امكان این ماده برای مردم ناآشنا نباشد.
4- این ماده ارزان قیمت باشد.
5- این ماده جهت ساخت نوشابه تكنولوژی پیچیده‌ای نداشته باشد.

فهرست مطالب

خلاصه‌ای از گزارش طرح جایگزینی عرقیات سنتی گازدار به جای نوشابه‌های غیر الكلی
گازدار    1
1- مقدمه     8
2- كلیاتی در مورد نوشابه‌های گازدار      10
3- گیاهان داروئی      34
4- بررسی گیاهان تیره نعناع      46
5- بررسی گیاهان تیره جعفری      66
6- تیره پروانه‌داران      74
7- بررسی مهمترین گلهای دارویی      76
8- بررسی عرقیات گیاهان دارویی ایران      87
9- بررسی اسانسها      101
10- استفاده از گیاهان در تهیه نوشابه      110
11- نمودار فرآیند تولید نوشابه      111
12- نمودار فرآیند تولید عرقیات سنتی      112
13- ویژگیهای میكروبیولوژی عرقیات سنتی      113
14- جدول مشخصات ماشین‌آلات مورد نیاز تولید عرقیات      114
15- منابع      115

منابع :

1- Journal of Agricalture and food chemistry.
2- Pyke,M. food science and technology, 1970.
3- Beverages: Carbonated and non-carbonated.
4- جنیدی، م- چشمه‌های معدنی ایران- جلد اول.
5- دكتر علی زرگری- گیاهان داروئی- جلد اول و دوم.
6- پایان نامه علی اكبر سلامت- دانشكده داروسازی.
7- دكتر یعقوب آئینه‌چی- گیاهان داروئی و مفردات پزشكی.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی انواع استانداردها ، کنترل کیفیت و تكنولوژی تولید انواع سوسیس، كالباس و همبرگر با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی انواع استانداردها ، کنترل کیفیت و تكنولوژی تولید انواع سوسیس، كالباس و همبرگر با word دارای 55 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی انواع استانداردها ، کنترل کیفیت و تكنولوژی تولید انواع سوسیس، كالباس و همبرگر با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست

فصل 1: اهمیت صنایع گوشت و تقش تركیبات آن از دیدگاه تغذیه   
1-1 مقدمه   
1-2 تاریخچه صنعت سوسیس و كالباس در جهان   
1-3 تاریخچه صنعت سوسیس و كالباس در ایران   
1-4 اوضاع فعلی فرآورده‌های گوشتی در ایران   
1-5 انواع گوشت   
1-6 تركیبات گوشت و اهمیت آن از دیدگاه تغذیه   
1-6-1 پروتئین گوشت   
1-6-2 چربی گوشت   
1-6-3 مواد معدنی گوشت   
1-6-4 ویتامین‌های گوشت   
1-6-5 كربوهیدراتهای گوشت   
1-6-6 تركیبات ازت‌دار غیر پروتئینی گوشت (NPN)   
1-6-7 مواد طعم‌دهنده و آكروماتیك گوشت   
1-7 انواع فراورده‌های گوشتی از نظر تكنولوژی   
فصل 2: انواع فراورده‌های گوشتی خام، كالباس خام و برگر   
2-1 مقدمه   
2-2 تعریف فراورده‌های گوشتی خام   
2-3 خرد كردن   
2-4 دستگاه قطع و برش گوشت (كاتر)   
2-5 پر كردن   
2-6 بسته‌بندی   
2-7 مواد تشكیل‌دهنده فراورده‌های گوشتی خام   
2-7-1 گوشت   
2-7-2 چربی   
2-7-3 آب و یخ   
2-7-4 تركیبات پركننده   
2-7-5 تركیبات اتصال‌دهنده   
2-7-6 كلرید سدیم و فسفاتها   
2-7-7 نگهدارنده‌ها   
2-7-8 نمك‌های اسید آسكورپیك   
2-7-9 ادویه‌جات و چاشنی‌ها   
2-7-10 سایر مواد متشكله   
2-8 روش تولید انواع برگر   
2-8-1 مواد اولیه   
2-8-2 خرد كردن   
2-8-3 قالب زدن   
2-8-4 بسته‌بندی   
2-9 روش تولید سایر محصولات گوشتی خام   
2-10 روش تولید گوشتهای تغییر شكل یافته   
2-11 تولید محصولات گوشتی كم چرب   
2-12 كنترل كیفیت گوشت و فراورده‌های گوشتی خام   
فصل 3: فراورده‌های گوشتی عمل آمده، انواع سوسیس، كالباس و ژامبون عمل آمده   
3-1 مقدمه   
3-2 تعریف عمل‌آوری گوشت   
3-3 نقش مواد عمل‌آورنده   
3-3-1 كلرید سدیم   
3-3-2 نمك‌های نیترات و نیتریت   
3-3-3 سایر مواد عمل‌آورنده   
3-4 تكنولوژی عمل‌آوری گوشت در محصولات گوشتی عمل‌آمده   
3-5 عمل‌آوری شیرین   
3-6 عمل‌آوری گوشت و ژامبون   
3-7 عمل‌آوری سایر گوشت‌های مصرفی در محصولات گوشتی عمل‌امده   
3-8 عمل‌اوری گوشت با مقادیر كم مواد عمل‌آورنده   
3-9 دودی كردن و خشك كردن محصولات گوشتی عمل‌آمده   
3-10 بسته‌بندی محصولات گوشتی عمل‌آمده   
3-11 كنترل كیفیت محصولات گوشتی عمل‌آمده   
فصل 4: فراورده‌های گوشتیث پخته، انواع سوسیس و كالباس‌های پخته و كالباس جگر   
4-1 مقدمه   
4-2 تعریف فراورده‌های گوشتی پخته   
4-3 روش‌های پخت انواع كالباس و سوسیس پخته   
4-4 چگونگی سرد كردن محصولات گوشتی پخته   
4-5 روش‌های جلوگیری از آلودگی مجدد محصولات گوشتی پخته   
4-6 روش‌های تولید محصولات گوشتی پخته سوسیس و كالباس   
4-6-1 چگونگی پخت سوسیس و كالباس پخته از انواع گوشت قرمز و طیور   
4-6-2 تكنولوژی تولید پای و پودینگ   
4-6-3 تكنولوژی تولید سوسیس‌های پخته   
4-6-4 تكنولوژی‌های تولید كالباس جگر   
4-6-5 تكنولوژی تولید محصولات گوشتی آماده   
4-6-6 تكنولوژی تولید سایر محصولات گوشتی پخته   
4-6-6-1 تكنولوژی تولید پودینگ سیاه (سوسیس‌های خونی)   
4-6-6-2 تكنولوژی تولید سوسیس‌های سفید   
4-6-6-3 كاربرد فرآورده‌های جانبی گوشتی   
4-7 كنترل كیفیت محصولات گوشتی پخته   
فصل 5: فرآورده‌های گوشتی عمل آمده پخته، انواع سوسیس و كالباس عمل آمده پخته، زیان و گوشت‌های كنسروی   
5-1 مقدمه   
5-2 تعریف فراورده‌های گوشتی عمل آمده پخته   
5-2-1 تكنولوژی تولید فراورده‌های گوشتی عمل آمده پخته   
5-3 تكنولوژی تولید گوشت‌های كنسرو شده   
5-4 تكنولوژی تولید انواع فراورده‌های گوشتی ماكیان عمل آمده پخته   
5-5 تكنولوژی تولید گوشت زبان   
5-6 كنترل و تضمین كیفیت محصولات گوشتی عمل آمده پخته   
فصل 6: فرآورده‌های گوشتی تخمیری، انواع سوسیس‌های تخمیری   
6-1 مقدمه   
6-2 تكنولوژی تولید فراورده‌های گوشتی تخمیری   
6-2-1 مواد اولیه مصرفی در تولید محصولات گوشتی تخمیری   
6-3 چگونگی مایه‌كوبی (تلقیح) با استفاده از كپك یا مخمر در سوسیس‌های تخمیری   
6-4 چگونگی تخمیر   
6-5 مراحل خشك‌كردن و رسیدن در انواع سوسیس‌های تخمیری خشك   
فصل 7: همبرگر، تكنولوژی تولید و استاندارد ویژگی‌های آن   
7-1 استاندارد ویژگی‌های همبرگر   
7-1-1 مقدمه   
7-1-2 دامنه كاربرد استاندارد   
7-1-3 تعریف همبرگر   
7-1-3-1 تعریف همبرگر ممتاز   
7-1-3-2 تعریف همبرگر معمولی   
7-1-3-3 تعریف همبرگر خام مفید   
7-1-4 شرایط بسته‌بندی و نشانه‌گذاری   
7-1-5 ویژگی‌های حسی (ارگانولیتیكی) همبرگر   
7-1-6 سایر مواد   
7-1-7 ویژگی‌های میكروبیولوژی   
7-1-8 درصد مواد تشكیل‌دهنده همبرگر   
7-1-9 نمونه‌برداری   
7-1-10 عرضه به بازار   
7-2 ویژگی‌های مواد متشكله همبرگر   
7-2-1 گوشت   
7-2-2 مواد پركننده   
7-2-2-1 لوبیای سویا   
7-2-2-2 آرد سوخاری   
7-2-2-3 گلوتن   
7-2-2-4 ادویه‌جات   
7-2-2-5 چاشنی‌ها   
7-2-2-6 مواد نگهدارنده   
7-2-2-7 پوشش‌ها   
7-3 انواع ماشین‌آلات بكاررفته در خط تولید همبرگر و تاسیسات مربوط به آن   
7-3-1 سردخانه زیر صفر   
7-3-2 گیوتین   
7-3-3 چرخ گوشت زیر صفر   
7-3-7 چرخ گوشت صفر درجه   
7-3-5 مخلوط‌كن   
7-3-6 دستگاه همبرگرزن   
7-3-7 تونل انجماد و سردخانه زیر صفر   
7-3-8 بسته‌بندی همبرگر   
فصل 8: كنترل كیفیت فراورده‌های گوشتی سوسیس و كالباس   
8-1 مقدمه   
8-2 استاندارد مجاز آلودگی میكروبی در انواع گوشت   
8-3 شرح برخی تعاریف و اصطلاحات آزمایشگاهی گوشت   
8-4 نمونه‌برداری از گوشت و فراورده‌های آن   
8-5 انواع نمونه‌برداری    
8-5-1 روش نمونه‌برداری    
8-6 بسته‌بندی نمونه‌ها    
فصل 9: آزمونهای مورد استفاده در سوسیس و كالباس   
9-1 مقدمه   
9-2 اجزاء تشكیل‌دهنده و ویژگی‌های استاندارد سوسیس و كالباس   
9-3 ادویه و چاشنی‌جات   
9-4 موارد رنگی و نگهدارنده   
9-5 قوام‌دهنده   
9-6 پوشش   
9-7 شرایط بسته‌بندی و نشانه‌گذاری   
9-8 ویژگی‌های حسی (ارگانولیپتیك)   
9-9 ویژگی‌های میكروبیولوژی كالباس و سوسیس   
9-10 روش استاندارد شناسایی و شمارش كلی فرم‌ها   
9-10-1 روش 3 لوله‌ای   
9-10-2 روش 5 لوله‌ای   
9-10-3 آزمایش تأییدی كلی فرم‌ها   
9-10-4 شمارش كلی فرم‌ها در محیط جامد   
9-11 روش استاندارد، شناسایی و شمارش استافیلوكوكوس اورئوس   
9-11-1 جستجو، كشت روی محیط گوشت پخته   
9-12 آزمایزش كواگولاز   
9-13 روش استاندارد اندازه‌گیری پروتئین تام در گوشت فراورده‌های آن   
9-13-1 تقطیر ماده هضم شده   
9-14 روش استاندارد اندازه‌گیری رطوبت گوشت و فراورده‌های آن   
9-15 روش استاندارد اندازه‌گیری چربی تام در گوشت و فراورده‌های آن   
9-16 روش استاندارد شناسایی سالمونلا در فرآورده‌های گوشتی   
9-17 آزمونهای بیوشیمیایی   
9-17-1 آزمون شناسایی بتاگالاكتوزیداز   
9-17-2 آزمون وژس پروسكوئر   
9-17-3 آزمون اندل   
9-17-4 آزمونهای سرلوژیكی   
9-17-4-1 حذف سوش‌های خودآگلوتینه   
9-17-4-2 آزمون برای آنتی‌ژن O   
9-17-4-3 آزمون برای آنتی‌ژن Vi   
9-17-4-4 آزمون برای آنتی‌ژن H   
9-18 واكنش‌های بیوشیمیایی و سرولوژیكی   
9-19 روش تعیین PH در گوشت و فراورده‌های آن   
9-20 روش آزمون تعیین نشاسته در فراورده‌های گوشتی   
9-21 روش شمارش كپك و مخمر در گوشت و فراورده‌های گوشتی    
9-22 تعیین مقدار خاكستر كل گوشت و فراورده‌های آن   
9-23 روش استاندارد اندازه‌گیری پنتریت در گوشت و فراورده‌های آن   
9-24 اندازه‌گیری رنگ   
فصل 10: ویژگی‌های استاندارد ایران در خصوص ویژگی‌های سوسیس، كالباس و همبرگر   
10-1 مقدمه   
10-2 دامنه كاربرد   
10-3 تعاریف و اصطلاحات   
10-3-1 سوسیس و كالباس   
10-3-2 سوسیس باریك   
10-4 مواد تشكیل دهنده   
10-5 ویژگی‌ها   
10-5-1 ویژگی‌های شیمیایی   
10-5-1-1 ویژگی‌های شیمیایی   
10-5-1-2 رطوبت   
10-5-1-3 چربی   
10-5-1-4 كربوهیدرات   
10-5-1-5 خاكستر   
10-5-1-6 PH   
10-5-1-7 نمك   
10-5-1-8 فسفات   
10-5-1-9 نیتریت سدیم   
10-5-2 ویژگی‌های حسی   
10-5-3 ویژگی‌های میكروبی   
10-5-3-1 شمارش كمی میكروارگانیسم‌ها (باكتری‌های هوازی و مزوفیل)   
10-5-3-2 كلی فرم‌ها   
10-5-3-اشرشیا كلی   
10-5-3-4 سالمونلا   
10-5-3-5 استافیلوكوكوس اورئوس كواگولاز مثبت   
10-5-3-6 باكتریهای سرمادوست و سرماگرا   
10-5-3-7 كلستریدتیوم پرفرنژانس   
10-5-3-8 كپك   
10-5-3-9 مخمر   
10-6 بسته‌بندی   
10-6-1 پوشش   
10-6-2 نحوه بسته‌بندی   
10-7 نشانه گذاری   
10-8 نمونه‌برداری   
10-9 روش‌های آزمون   
10-9-1 روش‌های آزمون شیمیایی   
10-9-1-1 پروتئین   
10-9-1-2 رطوبت   
10-9-1-3 چربی

 

1-1    مقدمه
گوشت و فراورده‌های آن یكی از منابع مهم پروتئین در رژیم غذایی افراد محسوب می‌شود، ضمن آن كه مصرف به اندازه آن، تامین كننده مواد مغذی نظیر آهن، روی، انواع ویتامین‌ها می‌باشد.و لذا امروزه یكی از شاخه‌های مهم صنایع غذایی دئر كشور، صنایع گوشت است كه در آنها از انواع گوشت، فراورده‌های متنوعی تولید می‌شود. بنابراین داشتن دانش و اطلاعات كافی در این زمینه، ضرورت دارد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود احداث كارخانه تولید كیک و كلوچه با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود احداث كارخانه تولید كیک و كلوچه با word دارای 67 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود احداث كارخانه تولید كیک و كلوچه با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

 
فهرست مطالب
مقدمه:    4
نقطه سربسر تولید:    4
نرخ بازدهی سرمایه:    5
روش تولید:    9
برق مصرفی:‍    11
محاسبه انرژی مصرفی:    11
مصرف آب:    12
مصرف گازوئیل:    12
مصرف بنزین ونفت    12
نفت مصرفی روزانه:    12
آشنائی با مشخصات فنی دستگاه فر    13
كیك و كلوچه    16
فرآیند تولید كیك و كلوچه    19
قسمت پنجم – اطلاعات مربوط به تولید كالا    24
2-2-قیمت تمام شده محصول:    25
3-محاسبه قیمت فروش    26
2-3-قسمت فروش كل محصول تولید:    27
2-محاسبه قمیت تمام شده محصول:    27
1-2-محاسبه هزینه های ثابت تولید:    27
-استهلاك ها    28
-هزینه های غیر پرسنلی دفتر مركزی    28
1-محاسبه هزینه ها‍:    29
4-1-بر آورد هزینه های:    31
كل سرمایه در گردش بریال    33
-برآورد ساخت و هزینه های ساختمانی ومحوطه سازی:    36
پلان كلی استقرار كارخانه    39
-محاسبه انرژی برق مصرفی رزانه( به كیلووات ساخت):    40
2-11-محاسبه هزینه انواع انرژی مصرفی سالیانه:    42
8- لیست مشاغل و مقدار حقوق ماهانه وسالانه    42
9- نوع و مقدار انرژی و هزینه آن:    44
1-9- محاسبه انواع انرژی موردنیاز:    44
-محاسبه توان برق مصرفی(به كیلووات):    44
«جدول پیش بینی تراز نامه طرح»    44
نمودار نقطه سر به سر    50
جدول مشخصات هزینه های طرح»    51
جدول پیش بینی عملكرد و سود و زیان طرح    62
سالهای بهر ه برداری    62
اقلام    62
سال اول    62
سال دوم    62
سال سوم    62
سال چهارم    62
سال پنچم    62
ملاحظات    62
درصد وفروش    62
استفاده از ظرفیت    62
روش كل    62
سایر فروش    63
خالص    63

مقدمه:
از آنجائیكه این طرح ماهیتاً دارای ارزش افزوده پائین می باشد وقسمت اعظم قیمت تمام شده را مواد اولیه آن تشكیل میدهد لذا با تغییر در تكنولوژیهای تولید كه آنها در نوع خود بسیار محدود می باشد تغییرات خیلی ناچیزی در قیمت تمام شده ایجادمی شود. لذا ویژگیهای برتر و بالاتر در این طرح صرفا مربوط به كیفیت تولید محصول می باشد كه لازمه كنترلهای كیفیت در مرحله خمیرگیری و پخت و بسته بندی را طلب می نماید و در كنار اینها توجه به ذائقه مصرف كننندگان نیز حائز اهمیت می باشد در این طرح نیز تكنولوژی متداول تولید كیك وكلوچه استفاده شده است و قیمت تمام شده محصول براحتی قابل رقابت با محصولات مشابه داخلی می باشد.
نقطه سربسر تولید:
در نقطه سربسر تولید در آمد حاصل ا زفروش معادل مجموع هزینه های ثابت و متغیر تولید خواهد بود
هزینه‏های متغیر+ هزینه های ثابت اولیه= درآمد حاصل از فروش
(مقدار تولید× هزینه متغیر واحد محصول) + هزینه ثابت سالانه= قیمت فروش واحد× مقدار تولید در نقطه سربسر
  
منابع و مآخذ

1-پژوهش طرح توجیهی و جمع آوری اطلاعات شركت شادی طلائی مفید (كیك و كلوچه تاتائو)
2-جمع آوری اطلاعات تهران        وزارت صنایع كتابخانه
3-جمع آوری اطلاعات تهران        وزارت بازرگانی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی تصفیه فاضلاب صنایع غذایی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی تصفیه فاضلاب صنایع غذایی با word دارای 72 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی تصفیه فاضلاب صنایع غذایی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

    
فهرست مطالب

بخش اول : آب و خواص آن
1-1- موجودیت آب1
1-2- منابع آب1                  
1-2-1- آبهای سطحی2                 
1-2-2- آبهای زیر زمینی2                  
1-3- خواص آبهای آشامیدنی2                  
                  1-3-1- خواص فیزیكی آب2
1-3-2- خواص شیمیایی آب3                  
1-4- سختی آب3                  
بخش دوم: آب در صنایع غذایی4
                      2-1- مصرف آب در صنایع غذایی 4 
                  2-1-1- آلودگیهای ناشی از مصرف آب در فرآیندهای صنعتی 4
 2-3- جنبه های تاریخی مصرف صنعتی آب 5               
  2-3-1- میزان مصرف صنعتی آب در ایران 6              
   2-4-  مزایای حاصل از كاهش مصرف آب 6             
    2-4-1-  استفاده مجدد آب 6            
                 2-4-2- بازچرخش یا ریسایكلینگ 6
2-5- انواع مصارف آب در صنایع غذایی 7               
    2-5-1- آب خنك سازی 8           
    2-5-1-1- انواع سیستم های خنك سازی 8             
بخش سوم: انواع فاضلاب صنایع غذایی 10
 3-1- ویژگیهای فاضلاب صنایع غذایی 10               
                   3-1-1- صنایع تولید قند وشكر 11
                   3-1-2- صنایع تولید كمپوت وكنسرو …….12 
                   3-1-3- صنایع نوشابه سازی 12
                   3-1-4 صنایع لبنیاتی 12
                   3-1-5- صنعت تولید روغن نباتی 13
                   3-1-6- كشتازگاهها ومجتمعهای تولید گوشت 14
                   3-2- لزوم تصفیه فاضلاب صنایع غذایی 15
                   3-2-1- اثرات دفع فاضلاب صنایع غذایی به آبهای پذیرنده 15
                   3-2-1-1- مواد معلق 16
                   3-2-1-2- املاح معدنی محلول 16
                   3-2-1-3- مواد آلی محلول 16
                   3-2-1-4- اسیدها وقلیاها 16
                   3-2-1-5- مواد تولید كننده كف 17
                   3-2-1-6- رنگ 17
                   3-2-1-7- آلودگیهای حرارتی 17
                   3-2-1-8- میكروارگانیسم ها 17
                   3-2-1-9- مواد شناور 18
                   3-3- استراتژی تصفیه ودفع فضولات صنعتی 18 
                   3-3-1- تخلیه فاضلاب صنعتی به فاضلابروی شهری 18
                   3-3-1-1- ملاحظات اختصاصی فاضلاب جهت تخلیه به فاضلاب شهری 19
                   3-3-2- تصفیه اختصاصی فاضلاب صنعتی 20
                   3-3-3- تصفیه مشترك با صنایع دیگر 20
                  3-3-4- تغییرواصلاح فرآیندهاجهت كاستن از حجم فاضلاب  غلظت آلاینده… 20
3-4- فاضلاب بهداشتی صنایع 21                      
بخش چهارم: روشهای تصفیه فاضلاب صنایع غذایی 22
                     4-1- تصفیه فیزیكی 23
                     4-1-1- آشغالگیری 23
                     4-1-2- دانه گیری 23
                     4-1-4- شناورسازی 24
                     4-1-5- حوضهای متعادل كننده یا یكنواخت ساز 24
4-2- تصفیه شیمیایی 26                    
26. ph4-2-1- تنظیم                    
                     4-2-2- اكسیداسیون مواد آلی مقاوم 26
                     4-2-3- گند زدایی 26
                     4-2-4- انعقاد و لخته سازی 27
                     4-2- جذب سطحی مواد آلی محلول و مقاوم 27
                     4-3- تصفیه بیولوژیكی 27
                     4-3-1- اصلاحات رایج در تصفیه فاضلاب  28
28BOD                     4-3-1-1-
28COD4-3-1-2-               
29TSS4-3-1-3-               
29TDS4-3-1-4-                     
4-3-2- اصلاحات رایج در راهبری تصفیه خانه29                    
4-3-2-1- زمان ماند هیدرولیكی29                    
4-3-2-2- زمان ماند میكروبی29                    
30MLSS4-3-2-3-                     
30FM4-3-2-4-                     
4-3-3- تصفیه هوازی فاضلاب30                    
4-3-3-1- تخلیه به آبهای طبیعی31                    
4-3-3-2- كاربرد فاضلاب در زمین32                 
4-3-3-3- بركه های تثبیت33                 
4-3-3-3-1- بركه های بی هوازی34                 
4-3-3-3-2- بركه های اختیاری35                 
4-3-3-3-3- بركه های هوازی35                 
4-3-3-3-4- بركه های تكمیلی35                 
4-3-3-3-5- بركه های هوادهی35                 
4-3-3-4- صافی چكنده36                 
4-3-3-5- تماس دهنده های بیولوژیكی چرخان37                 
4-3-3-6- سیستم لجن فعال37                 
4-3-4- روشهای بی هوازی تصفیه فاضلاب صنایع غذایی39                 
4-3-5- انواع سیستم های بی هوازی تصفیه فاضلاب39                 
4-3-5-1- سپتیك تانك42                 
4-3-5-2- راكتور بی هوازی با بستر لجن رو به بالا44                  
4-3-5-3- صافی بی هوازی44                 
بخش پنجم: راهبری تصفیه خانه های فاضلاب صنایع غذایی46
  5-1- علل عدم موفقیت تصفیه خانه های فاضلاب صنایع غذایی46                 
 5-2- فاكتورهای موثر در راهبری تصفیه خانه های فاضلاب صنایع غذایی 47               
  5-2-1- شدت آلودگی فاضلاب خام47              
  5-2-2- مواد مغذی یا نوترینت ها48              
5-2-2-1- بالكینگ48                
49    5-2-3- اكسیژن محلول                  
5-2-4- زمان ماند50                              
5-2-6- سمیت51                
5-2-7- دما52                
5-2-8- اختلاط53                                 
5-2-9- میزان جریان ورودی54                 
5-3- پایستن فرآیند54                 
 5-3-1- شاخصهای بصری54                
5-4- شاخصهای آزمایشی 58                
5-5- مشكلات سیستم های لجن فعال و رفع آنها59                  
 5-5-1- روشهای كلی تشخیص مشكلات59               
60 BOD 5-5-2- حذف كم               
5-5-2-1- حذف بارهای آلی 61                
5-5-2-2- مواد سمی یا بازدارنده62               
5-5-2-3- دماهای پایین62               
افزایش زمان ماند هیدرولیكی63               
63MLVSS افزایش               
63  نامناسب PH 5-5-2-4-                
5-5-2-5- زمان هوادهی ناكافی64               
64  ناكافیMLVSS5-5-2-6-                
منابع66    
          
آب وخواص آن
1-1- موجودیت آب
بعد  از انسان آب شاید یكی از اجزاء بی نظیرجهان هستی  باشد. آب ازدوعنصراكسیژن و هیدروژن  تشكیل  شده است كه این  دو عنصر در شرایط  معمولی  بصورت  گاز می باشند. عنصر هیدروژن قابل اشتغال می باشد د رحالی كه اكسیژن برای سوختن ضروری  می باشد با این  وجود آب آتش را خاموش می كند انسان  وسایرحیوانات وهچنین گیاهان  بدون آب نمی توانند به حیات خود ادامه دهند صنایع بدون آب نمی توانند به موجودیت  خود  ادامه دهند  درعین حال آب باعث مشكلات زیادی در صنایع می شود.
در بررسی دقیق خصوصیات آب همواره سئولاتی مطرح می شود از جمله اینكه آب چیست؟ از كجا می آید؟  چگونه و در چه شرایطی باید آب را مصرف كرد؟  چگونه باید با مشكلات ناشی از آب در صنعت مواجه شد؟ سرنوشت آب مصرف شده به كجا می انجامد وبا جریان فاضلاب چه باید كرد؟
آب  ماده ای حیاتی است كه حدود 60 تا 70 درصد وزن انسان رشد یافته را تشكیل می دهد و بعد از اكسیژن  مهمترین  ماده برای  زیستن  می باشد. دو سوم سطح زمین را آب گرفته است و بطور كلی می توان گفت كه منابع موجود آب دو نوع است :
1- آبهای زیرزمینی
2- آبهای سطحی
بر حسب نوع منبع نوع آب و مواد موجود در آن متفاوت می باشد.
1-2-1-  آبهای سطحی
1- آبهای جوی
آب باران در پاره ای  نقاط برای مصارف عمومی مورد استفاده قرار می گیرد مناطقی كه پوشیده از زمینهای آذرین ویادریاچه هایی كه دراین نوع زمینها می باشند وسفره های آب دارزیرزمینی وجود نداشته باشد از آبهای جوی استفاده می شود.
2- آب رودخانه ها
رودخانه ها و نهرها  بوسیله  چشمه ها  و آبهای  جاری تغذیه می شوندآبدهی آنها  معمولا زیاد  ودر فصول مختلف دارای درجه حرارت متفاوت می باشند.
3- آب دریاچه ها و مخازن
آب  دریاچه ها  می تواند  برای  مصارف  شرب  مورد استفاده  قرا رگیرد دریاچه های مصنوعی یا مخازن آب برای مصارف شهرهای بزرگ ویا تنظیم آب مصرفی نیز بكار می روند.
4- آب دریاها
عظمت دریاها بشر را از گذشته دور به فكر استفاده از این منابع به منظور مصارف صنعتی وشرب كشانده است  ولی  می دانیم كه این عمل  به  سادگی انجام پذیر نیست. آب دریاها 98 % كل آب آزاد موجود در سطح زمین است.
1-2-2-  آبهای زیرزمینی
چشمه های رگه های آبهای زیرزمینی می توانند آب خالص طبیعی را با تركیبی  مناسب برای شرب در اختیار انسان  قرار دهند  تركیب این آبها به صورت مختلف چون  چشمه جریان آبهای زیرزمینی سفره آبهای آبرفتی و منابع عمیق می باشند. آلودگیها بسیار متنوعند واز منابع مختلف و به راههای گوناگون وارد آب می شوند.
علت آلودگی هر چه  باشد  آب  را هنگامی آلوده  می نامیم  كه میزان مواد خارجی موجود  در آن به اندازه ای باشد كه استفاده از آن سبب بروز اثرات زیان آور به راههای  مختلف  گردد.
خواص آب به دو دسته فیزیكی وشیمیایی تقسیم می گردد:
1-3- خواص آبهای آشامیدنی
1- خواص فیزیكی آب
2- خواص شیمیایی آب
1-3-1- خواص فیزیكی آب
خوش طعم وخوش بو بودن آب دلیل برخوبی آن نمی باشد.چنانچه آبی ممكن است خوش طعم وخوش بو باشد منتهی قابل نوشیدن نباشد به طوركلی چهار حس انسان در مورد خواص فیزیكی آب قضاوت می كنند:
1- حس بینایی (برای تشخیص رنگ وكدری )
2- حس چشایی ( برای تشخیص مزه )
3- حس بویایی ( برای تشخیص بو )
4- حس لامسه ( برای تشخیص حرارت آب )

1-3-2- خواص شیمیایی آب
خواص شمیایی آب  با آزمایشهایی كه روی  آن انجام می گیرد مشخص می گردد. مهمترین  خواص شیمیایی آب عبارتند از:
1- خاصیت اسیدی و بازی
2- قدرت اسیدی
3- قدرت قلیایی
4- كربناتها
5- بی كربناتها
6- هیروكسیدها مثل سود و آهك
1-5- سختی آب
سختی آب مربوط به املاح خاصی است كه در آب وجود دارد مانند بیكربنات كربنات كلرید سیلیكات ونیترات كه بصورت محلول در آب وجود دارند.
سختی  كل  شامل سختی موقت  یا سختی كربناتی  به اضافه سختی دائم یا سختی غیر كربناتی است. سختی آب در اثر جوشاندن آب ته نشین می شود وجرم داخل ظرف را تشكیل می دهد….

 

منابع

1-    مهندسی محیط زیست جلد اول (آب وفاضلاب) ترجمه تركیان
2-    مجموعه قوانین ومقررات حفاظت محیط زیست ایران
3-    مجلات آب ومحیط زیست از انتشارات سازمان محیط زیست
4-    بركه های تثبیت فاضلاب  از سری كتابهای سازمان جهانی بهداشت
5-    تصفیه فاضلاب صنایع غذایی از انتشارات سازمان محیط زیست
6- تصفیه فاضلابهای صنعتی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بسته بندی مواد غذایی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بسته بندی مواد غذایی با word دارای 100 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بسته بندی مواد غذایی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

    
فهرست مطالب :

مقدمه 1
ضرورت توجه به بسته بندی 5
فرهنگ بسته بندی 8
صادرات مواد غذایی 9
بسته بندی مهمترین فاکتور در تولید و فروش 13
ارزش سیستم خط تولید PET در صنعت نوشیدنی 14
کاربرد مواد اولیه بسته بندی در مایکروویو    15
تکنیک های جدید بسته بندی جهت استفاده از مایکروویو 17
تست و بازرسی برای بسته بندی 18
بسته بندی MAP      25
بسته بندی شیر 33
بسته بندی شیر در بطری های PET‌ 35
بسته بندی پسته 36
صنعت کنسرو و ماهی تون 38
اصول پایه در طراحی بسته بندی 42
طراحی بسته بندی در دنیای امروز 44
بسته بندی کاربردی 48
بسته بندی صادرات 52
گذر بسته بندی ،عقب ماندگی ، دلائل  و راهکارها 59
داکس KLWI 60
بطری شیشه ای کوکاکولا 61
قوطی نوشیدنی 62
جعبه تخم مرغ 63
کیسه خرید پلاستیکی یا کاغذی 63
بسته بندی بویل این بک 64
بسته بندی hot can ‌و cold can   64
موانع عدم رشد بسته بندی و استفاده از بسته بندی های امروزی 66
پیشنهادات جهت ارتقاء بسته بندی و دسترسی به بسته بندی های روز جهان 66
نقدی بر استانداردهای کاغذ و مقوا در بسته بندی مواد غذایی و نوشیدنی 67
گزارش مصرف بسته بندی در سال 2006 – 2005 74
مقایسه مواد بسته بندی 76
عکس های دستگاههای بسته بندی و مواد بسته بندی شده 83
 
مقدمه :
آن چه در این جا می خوانید فکری نیست که تازه در ذهن ما شکل گرفته باشد . حتی حرف تازه ای هم نیست و پیش از این بارها درباره آن نوشته ایم و گفته ایم . با این حال امید داریم که با تکرار این نوشته ها و گفته ها بستر مناسب برای حرکت های سازنده ای چون سازمان نظام بسته بندی فراهم شود .
امروز روزی دیگر است . همان طور که دیگر کسی گرافیک را با ترافیک اشتباه نمی گیرد می توان گفت بسته بندی و کارکردهای مهم آن امروز برای طبقات مختلف جامعه عاملی شناخته شده است . اما آشنا بودن جامعه با عاملی به نام بسته بندی به تنهایی نمی تواند نکته ای مثبت ارزیابی شده و باعث عافیت به خیر شدن دست اندرکاران  بسته بندی شود . زیرا بسته بندی نیز مانند هر تکنیک و روشی می تواند در دو جهت خیر و شر مورد بهره برداری قرار گیرد .
بسته بندی می تواند عاملی برای فریب خریداران باشد . متأسفانه انتهای چنین مسیری تا بدترین شکل آن یعنی معلولیت و مرگ و ورشکستگی برای مصرف کنندگان قابل تصور است .
 شاید در سالهای گذشته که بسته بندی در کشور ما این چنین فراگیر نشده بود خطر سوء استفاده از بسته بندی نزد مردم و مسئولان چندان مهم و واقعی به نظر نمی آمد .
رشد سریع فن آوری بسته بندی در همه جای دنیا از جمله ایران سطح کیفی کلاهبرداری به وسیله بسته بندی را آن قدر بالا برده که تنها و تنها متخصصان امر می توانند تخلف ها را تشخیص دهند .
دست اندر کاران بسته بندی باید بدانند که رشد و توسعه صنعت بسته بندی شمشیری دولبه است که به موازات خدمت به مصرف کنندگان اگر در خدمت سود جویان قرار گیرد می تواند به مصرف کننده و سایر دست اندرکاران و زحمتکشان عرصه بسته بندی صدمات ریشه ای بزند .
مشکلاتی که در این رابطه پیش می آید تنها در پیدایش ذهنیت بد در مصرف کنندگان خلاصه نمی شود . بلکه مشکل اصلی از آن جا شروع می شود که پای عده ای خارج از اهالی بسته بندی به این صنعت باز می شود . البته نه برای سرمایه گذاری که برای قانون گذاری و ایجاد ضابطه های ریز و درشت .
قانون چیز خوبی است به شرطی که در جریان تدوین حدود و قانون همه طرف های صالح ذی نفع به صورت فعال حضور داشته باشند.
تخلف در بسته بندی تنها در حوزه مواد غذایی و سلامت مصرف کننده نیست . یک جامعه صنفی مانند یک خانواده است که مسائل گوناگونی را در خود دارد. ضمن این که پیش کشیدن بحث تخلف تنها یک مثال واضح برای معضلات درون صنفی است . اگر نه ضرورت وجودی نظام های صنفی هیچ گاه محدود به بحث تخلفات نبوده و نیست .
گفتنی است استفاده از واژه صنف در این مطلب طبق تعاریف اداری و دولتی آن که در نهایت به مجمع امور صنفی باز می گردد نمی باشد . اتفاقاً یکی از کانون های مشکلات همین تمایز بحث صنف و صنعت البته از جنبه اداری آن است . در این جا هدف از کاربرد واژه صنف کمک گرفتن از این کلمه برای جمع بندی تلاش های همه دست اندرکاران بسته بندی است که نتیجه مشترکی در ذهن و دید عامه دارد و آن” بسته بندی” است .  
هشیار باشیم با آن دست اندرکاران صنعت بسته بندی هر کدام کم و بیش یک واحد تولیدی یا خدماتی محسوب می شوند که در گرایش های متنوعی از صنعت فعالیت   می کنند اما نوع نقش بسته بندی در عرصه تولید به شکلی است که تصمیم گیری در بسیاری از موضوعات مربوط به چرخه تولید و عرضه می تواند همه بخش بسته بندی را تحت تأثیر قرار دهد .
برای مثال بسیاری از تصمیمات مربوط به بهداشت کالاهای تولیدی رابطه ای مستقیم با موضوع بسته بندی داشته و می تواند موج هایی را وارد این صنعت کند . در این راستا عده ای از اهالی بسته بندی خوشبخت و عده ای نیز بدبخت می شوند . از طرفی نمی توان گفت همه این موج ها مثبت و به جا بوده اند . شاید فردا عده ای دیگر از زحمت کشان بخش بسته بندی گرفتار یکی از موج های ویرانگری شوند که از بیرون صنف به آن وارد می شود .
از آن جا که بسته بندی راجع به هر چیزی می تواند معنی شود و از آن جاکه این مفهوم ، صنایع و حرفه های گوناگون و گاهی متضادی را زیر چتر خود دارد همواره در همگرایی دچار مشکل بوده است . این موضوع باعث شده هر از چند گاهی مدیر یا کارشناسی که تازه از راه رسیده با دیدن چندی از معضلات موجود هیجان زده شده از طریق تریبون هایی که همیشه برای دولت موجود است به اظهار عقیده و باید و نباید بپردازد .
دست اندرکاران بخش بسته بندی باید بدانند که هر چه به لطف زحمات و سرمایه ایشان ضرورت و کیفیت بسته بندی در کشور بیشتر توسعه می یابد واقعیتی به نام بسته بندی عیان تر شده و عده بیشتری علاقه مند به اظهار نظر در آن می شوند و البته بسیاری از ایشان قصد انقلاب در این بخش را دارند !
هر چه دست اندرکاران بخش بسته بندی و قدیمیهای آن دیرتر به فکر همگرایی و اصلاح صنف خود بپردازند تعداد و قدمت تصمیم گیرانی که از بیرون گود برای ایشان تعیین تکلیف می کنند بیشتر شده و بعضی قوانین و سلیقه ها نهادینه می شوند .
صنایع بسته بندی پیش از این نیز موضوع متولی غیر خودی را تجربه کرده اند . عدم همگرایی میان اهالی یک صنف یا منطقه فرصت خوبی است برای غیر خودی هایی که با روش های گوناگون به حکمیت پرداخته و احکام سلیقه ای صادر کنند .
بسته بندی یک مفهوم کلی و نسبی است . نشانه ها و حد مرز مطلق ندارد . بخش   بسته بندی از صنایع و حرفه های گوناگونی تشکیل شده که هر کدام راه خود را می روند اما ترکیب آنها یک نام دارد و آن ” بسته بندی ” است . به عبارت دیگر با آن که قوانین بازار ، استاندارد ها و کنترل کیفی محصولات هر یک از صنایعی که به بسته بندی مربوط می شوند منحصر به همان صنعت هستند اما به دلیل ترکیب های متفاوتی که می توان از این مجموعه به دست آورد نیاز به یک نظام و کنترل نیز در چارچوب کلی بسته بندی احساس می شود .
اما این تنها بخش از صنعت و خدمات در یک کشور نیست که دچار این تنوع است . صنعت ساختمان نیز مجموعه ای است از محصولات و تخصصهای متفاوت که ترکیب آنها چیزی به نام ساختمان است . ترکیب نقش اول را در بسته بندی و ساختمان ایفا می کند .
آیا به جز این است که یکی از سازمان های مسئول در برابر بحث های کیفی ساخت و ساز همین سازمان نظام مهندسی ساختمان است ؟ زیرا ساختمان محصولی است از ترکیب عناصری متفاوت که با کیفیت هایی متفاوت جمع شده و با روش های متفاوتی با یکدیگر ترکیب می شوند . این مجموعه از طراحی خیال انگیز یک فضای سه بعدی تا کیفیت لوله های به کار رفته برای فاضلاب را شامل می شود .
در واقع ترکیب این عناصر از معنوی تا مادی و پدید آورندگان آنها را تشکلی سازماندهی می کند . آن تشکل یک سازمان نظام مهندسی است .
معضل اصلی بسته بندی کیفیت عناصر تشکیل دهنده نیست . معضل در ترکیب عناصر است . نمی توان تمام مقوا سازی ها را واداشت تحت یک استاندارد خاص مقوا تولید کنند . بلکه بر استاندارد ترکیبات بسته ای که در آن از مقوا استفاده می شود باید نظارت کرد .
بسته بندی نیاز به سازمان نظام بسته بندی دارد تا بر ترکیبی که به نام بسته بندی معرفی می شود نظارت کند . تنها در قالب چنین سازمانی است که می توان سطح عمومی بسته بندی را رشد داد . سازمان نظام بسته بندی از بازی خوردن دست اندرکاران بسته بندی توسط این اداره و آن اداره دولتی جلوگیری می کند و یا از شدت آن می کاهد.
این یک واقعیت است که خود دولت نیز در مواجهه با بخش بسته بندی دچار سرگردانی است . یعنی دولت برای وضع قوانین درباره بسته بندی نمی تواند همه طرف های      ذی نفع در قضیه را شناخته و طرف مشورت قرار دهد . از این جهت است که گاهی مصوبات و ابلاغیه های بعضی از مؤسسات و سازمان های دولتی مورد پذیرش همه طرف های صلاحیت دار بسته بندی نیستند .
سازمان نظام بسته بندی در ایجاد یکپارچگی و حرکت هدفمند و برنامه دار بخش      بسته بندی کشور بسیار مؤثر خواهد بود . کشور ما پیش از این نیز سازمان هایی از این دست را تجربه کرده و در حال بهره برداری از آنها است . با وجود اختلافاتی که بین بخش بسته بندی با بخش ساختمان یا پزشکی کشور وجود دارد با این حال می توان از مدل تشکیلات سازمانی و روش اداره این سازمان ها و تجربه های موجود در آنها برای ایجاد و راهبری سازمان بسته بندی  کشور بهره گرفت .
سازمان نظام بسته بندی بهترین جایگاه برای اصلاح امور کلی مربوط به بسته بندی در کشور است که با حضور سرمایه های علمی و عملی این بخش فراگیر و در کنار نمایندگانی از سازمان های دولتی مربوطه شکل می گیرد .

ضرورت توجه به بسته بندی مواد غذایی
وقتی محصولات مشابه مصرفی و یا صادراتی هر یک از کشورهای پیش رفته و یا در حال توسعه و حتی برخی از کشورهای جهان سوم را مشاهده کنیم ، به نکات ذیل برخورد    می کنیم :
1 ـ اولین نکته ای که فوراً جلب توجه کرده و ما را به خرید آن کالا وامی دارد ، ظاهر عالی بسته بندی است که رفاه و راحتی مصرف کننده را در نظر گرفته است .
2 ـ دومین نکته که باعث می شود دوباره آن محصول را خریداری کنیم ، کیفیت عالی و تازه و سالم بودن محصول درون بسته بندی است .
3 ـ نکته بعد مشخص بودن تاریخ تولید و تاریخ انقضاء محصول است که به طور واضح بر روی بسته بندی ها درج می شود .
4 ـ چهارمین نکته که تولید کنندگان باید ضمن مراعات ، آن را وظیفه برای خود بدانند ، رفاه مصرف کننده در زمان استفاده از محصول عرضه شده است .

ولی متأسفانه این چهار نکته از سوی تولید کنندگان ایرانی به درستی اجرا  نمی شود و برخی برای کسب درآمد بیش تر و آسان تر بدون آینده نگری و حفظ منافع ملی ، به نوع بسته بندی ، کیفیت محصول و رفاه مصرف کننده اهمیت چندانی نمی دهند . با یک بررسی و جمع بندی متوجه می شویم محصولات عرضه شده ایران در کشورهای دیگر دارای ایرادهای زیادی است . آن هم محصولاتی بی رقیب نظیر پسته رفسنجان ، زعفران قائنات ، زیره کرمان ، کشمش ملایر ، گلاب قمصر کاشان ، گردوی تویسرکان و لرستان و … که باید در بسته بندی های عالی و منحصر به فرد عرضه شوند . ولی متأسفانه هنوز هم با بسته بندی های ابتدایی صادر می شوند ، البته ناگفته نماند تعدادی از صادرکنندگان ضمن آن که بسته بندی کالایشان در حد عالی است محتویات عالی تری نیز عرضه می کنند .
گذر بسته بندی
به طور کلی ظهور انقلاب صنعتی به راستی تحول اساسی در نظام تولید کالایی ایجاد کرد و جهان را با فوران کالاهای گوناگون روبه رو کرد . تنوع کالاها و رقابت فشرده میان تولید کنندگان و بازرگانان به تدریج هنر را نیز علاوه بر علوم دیگر وارد مجموعه سیستم بسته بندی کرد .
با پیشرفت بیشتر علوم دیگری نظیر روانشناسی فردی ، اجتماعی وارگونی به این مجموعه اضافه شد . توسعه بسته بندی سبب مستقل شدن این صنعت از مجموعه صنایع دیگر شد و رقابت و نیاز سبب سبب گردید که صنایع بسته بندی سهم قابل توجه از بودجه شرکت های تولیدی را به خود اختصاص دهد ، که امروزه صنایع بسته بندی تبدیل به یک تکنولوژی قدرتمند شده است . و اکنون این صنعت در دانشگاه های معروفی نظیر : سن خوزه ، … مورد تدریس علاقمندان قرار گرفته است .
واقعیت حاکم بر جهان کنونی آن است که حیطه صنعت مواد غذایی در دنیا از گسترش زیادی برخوردار است .
از نظر فروش ، صنایع غذایی بزرگ ترین صنعت است وفور فرآورده های غذایی ، نتیجه راندمان عملیات از طریق به کارگیری علوم مختلف و تکنولوژی نوین می باشد . در این میان صنایع بسته بندی یکی از شاخص های اصلی  می باشد که متأسفانه در کشور ما صنعت بسیار جوانی است که در صورت توجه به این صنعت و به روز نگری و به روزداری آن می توان افزایش تقاضا در سطوح داخلی و بین المللی محصولات تولیدی کشور را ارتقا قابل ملاحظه بخشید .
اگر بخواهیم در یک نگاه به مشکلات صنعت بسته بندی کشور بپردازیم می توان به موارد زیر به طور اخص اشاره نمود :

1.    قدمت و فرسودگی نسبی ماشین آلات موجود در صنعت بسته بندی
2.    پایین بودن سرعت تولید ماشین آلات در مقایسه با مشابه خارجی
3.    ظرفیت های پایین صنعت بسته بندی
4.    بالا بودن هزینه های بسته بندی در کشور نسبت به متوسط جهانی
با توجه به عوامل فوق ، وارداتی بودن اکثر مواد اولیه مورد نیاز این صنعت (ودر نتیجه گران بودن آنها ، عدم آشنایی نسبی دست اندرکاران این صنعت با استانداردهای بین المللی ، وجود ضایعات زیاد در این صنعت ، ضعف تکنولوژی بسته بندی که در جای خود کیفیت کالا را نیز تحت الشعاع قرارمی دهد ، عدم تطابق نوع چاپ با نوع بسته بندی به دلیل عدم وجود چاپ های مناسب ) توجیه پذیر است .

برای جبران این خلاء ها در کشور چه شیوه ای را باید به کار برد ؟
پس از انجام مطالعات گسترده اقدام به تجهیز خطوط تولید خود به آخرین دستیافته های این صنعت در جهان نموده و با صرف هزینه های ارزی و ریالی فراوان و به کارگیری متخصصین علوم مربوط ، ادبیات بسته بندی در کشور را به منظور همزمان و کامل خواسته های متنوع تولید کنندگان خصوصاً گروه مواد غذایی و از طرفی مصرف کنندگان متعدد داخلی و خارجی با رویکردی جدید بازخوان کرد . بنابراین بهره مندی از تکنولوژی برتر بسته بندی صنعتی ترین کشورهای دنیا نظیر آلمان که بی تردید یکی از کشورهای ممتاز ساخت ماشین آلات پیشرفته صنعت بسته بندی در جهان محسوب می گردد ، و از سویی استفاده همزمان از صاحب نام ترین شرکت های چاپ فوق مدرن در دنیا ، این توانایی را به ما خواهد بخشیده است تا به ضعف صنعت بسته بندی در کشور پایان داده و بتوانیم در کنار محصولات ارزشمند و با کیفیت داخلی حضوری مکمل و قوی با برند ایرانی داشته باشیم.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی تکنولوژی تولید ماکارونی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی تکنولوژی تولید ماکارونی با word دارای 117 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی تکنولوژی تولید ماکارونی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب

مقدمه و تارتخچه      1
فصل اول
1-1- بخش اول : گندم و ویژگیهای آرد ماکارونی     4
2-1- بخش دوم : انواع ماکارونی     10
3-1- بخش سوم: ارزش غذایی فرآورده‌های ماکارونی    18
4-1- بخش چهارم: موقعیت و محل کارخانه بازدید شده     20
فصل دوم
2-1- بخش اول: مواد اولیه مورد استفاده     24
فصل سوم
1-3- بخش اول : ساخت ماکارونی    37
1-1-3- روشهای ساخت انواع ماکارونی     38
الف: روش غیر پیوسته     40
ب: روش پیوسته     41
2-3- بخش دوم:‌ انتقال دهنده     42
الف: انتقال دهنده‌های افقی     43
ب: انتقال دهنده‌های عمودی     43
عنوان     صفحه
ج: انتقال دهنده‌های بادی     43
فصل چهارم :
1-4- بخش اول : خشک کردن     46
الف) خشک کردن اولیه     48
ب) خشک کردن میانی     49
ج) خشک کردن نهایی     49
2-4- بخش دوم : یک دیاگرام خشک کردن موفقیت آمیز     53
3-4- بخش سوم : منحنی خشک کردن و نمودار آن     55
فصل پنجم
1-5- گرمخانه‌های ماکارونی     59
فصل ششم:
بخش اول : بسته‌بندی توسط کارگر و بسته‌بندی اتوماتیک     63
بخش دوم : ویژگی‌های بسته‌بندی مطابق استاندارد     64
فصل هفتم
1-7- بخش اول : نگهداری و انبار کردن محصول     67
فصل هشتم
1-8- بخش اول : بهداشت کارخانه     70
عنوان     صفحه
الف) رعایت بهداشت توسط کارگران خط تولید     70
ب) رعایت بهداشت توسط کارگران بخش بسته بندی و انبار     71
ج) نظافت قسمتهای مختلف انبار     71
فصل نهم :
1-9: بخش اول آزمایش شیمی     75
الف) تعیین pH ماکارونی     75
ب) آزمایش پخت و آزمایش جهت تعیین وزن مواد جامد در آب     75
ج) آزمایش رطوبت     76
2-9- بخش دوم : طرز تهیه محیط‌های کشت     77
الف) طریقه کشت پلیت کنت آگار     77
ب) دستور  تهیه سوسپانسیون زرده تخم مرغ     78
پ) تهیه محیط کشت سوبرودکستروز آگار     79
ت) طریقه کشت و شمارش آزمونهای میکروبی     81
ث) تهیه محیط کشت باسیلوس سرئوس     82
ج) طریق کشت کپک    83
3-9- بخش سوم : آزمون کنترل کیفی مواد اولیه     83
4-9- بخش چهارم: کنترل کیفیت فرآورده‌های نهایی     88

فصل دهم:
1-10- بخش اول : استاندارد ویژگی‌های ماکارونی     97
فصل یازدهم:
بخش اول : بحث و نتیجه‌گیری     112
بخش دوم: پیشنهادات     113
بخش سوم: مقاله
بخش چهارم: منابع     117

 

تاریخچه و مقدمه
بر طبق گواهی افسانه های قدیمی برای اولین بار ماركوپولو (Marco polo )در قرن 13 پس از بازگشت از چین غذایی آردی شبیه به كارونی  را به دربار هدیه كرد .بطور كلی برای مردم آن زمان علی الخصوص دریانوردان حمل و نگهداری آذوقه سفر امری مهم تلقی می شد چرا كه گاه سفر چندین ماه بطول می انجامید و آنها نیاز به غذایی داشتند که فاسد و خراب نشود . همچنین مرغوبیت و ارزش غذایی خود را حفظ كند. ظاهر همه این ویژگیها در ماكارونی وجود دارد این محصول در طی نگهداری به مدت طولانی طعم مزه و كیفیت خود را حفظ می نماید .
 هر چند تولید ماكارونی از یك ریشه تاریخی منشا می گیرد اما به طور وسیع د رقرن بیستم با تغییرات اساسی  وارد بازار مصرف عمومی و تجارت گردید در اولیل این قرن و قبل از صنعتی شدن تولیدات تهیه و تولید این محصول بصورت خانگی و یا به مقادیر کم ،درکارگاههای کوچک انجام می شود و در مجموع مقدار قابل توجهی را در بر نمی گرفت . طبق بررسی ، از سال 1850 میلادی تولید بصورت ماشینی وصنعتی با ابداع و اختراع ماشین های پرس كننده خمیر شروع شد مجموعه ای از این ماشین آلات متشكل از یك سیستم ورز دهنده خمیر (kneading device)با پیستون و سیلندر مربوطه و یك صفحه مشبك كه منتهی از یك مارپیچ بودند كارتولید را در مقیاس صنعتی شروع كردند .در آغاز قرن بیستم لوازم موجود برای ساخت ماكارونی شامل مخلوط كن و پرس و قفسه های مخصوص خشك كردن ساخته شدند در سال 1934 یك شركت فرانسوی كه قبلا اكسترودر های ساده می ساخت سیستم پیوسته را جایگزین نمود و در همان سالها سوئیسی ها پرس های مداوم اتوماتیك را مورد بهره برداری قرار دادند امروزه این ماشین آلات به سیستم های تولید پیوسته تبدیل شده اند و می توانند با ظرفیت های بسیار بالا كار كنند استفاده نیروی انسانی برای این سیستم ها نیز بسیار اندك است تولید در این سیستم ها نیازمند دقت فراوان  و ماده اولیه همگون می باشد .
تاریخچه ماكارونی در ایران
   در ایران در سال 1315 اولین كارخانه ماكارونی بنام نوبل در تهران راه اندازی شد كه عمده تولیدات آن برای سفارتخا نه ها و خارجیان مقیم ایران مصرف می گردید .سپس كارگاهی در خیابان طالقانی مقابل سفارت سابق امریكا احداث شد این واحددارای یك پرس یك سیلندری بود سیستم آرد و الك در طبقه پایین تر قرار داشت آرد توسط مارپیچ به مخلوط كن و رشته ساز منتقل می شد ماكارونی ها پس از برش در روی نی های خیزران آویخته می شدند و سپس به گرمخانه انتقال می بافتند عمده تولید این واحد نیز برای خارجیان مقیم تهران اختصاص داشت بقایای این كارگاه تا سال 1373 در محل باقی بود در حال حاضر حدود 250 واحد فعال ماكارونی در ایران دایر است ظرفیت كل  این واحدها حدود 340 هزارتن د رسال می باشد حدود یك سوم این و احدها در استان تهران مستقرند.(7)

فصل اول
غلات :
گندم و ویژگیهای آرد وماكارنی:
غلات به دلیل نقش ارزنده ای كه در امر تغذیه دارند همواره از ابعاد مختلف به ویژه ابعاد سیاسی و اقتصادی مورد توجه بوده اند برای پی بردن به اهمیت غلات و نقش آن در دنیای امروز كافی است به این امر توجه شود كه حدود 70- 65 در صد كالری و پروتئین مورد نیاز مردم كشورهای جهان سوم از طریق غلات و فرآورده های آن تامین می گردد بنا براین جا دارد كشورهای جهان سوم به این موضوع توجه كافی مبذول نمود و با انجام برنامه ریزی های علمی و عملی اهتمام خود را در نیل به خود كفایی غلات معروف دارند
گندم چاودار جو یولا ف(جو دوسر) برنج ارزن و ذرت در گروه غلات قرار می گیرند
گندم :
گندم یكی از مهمترین غلات در جهان می باشند گندم در تغذیه انسان بیش از سایر غلات اهمیت پیدا كرده و بعلت راندمان تولید زیاد و نیز امكان كشت آن در اكثر نقاط جهان و همچنین قابلیت پخت و خواص منحصر به فرد تغذیه ای و صنعتی و كیفیت فوق العاده گلوتن هیچ غله ای نمی تواند با آن رقابت كند .
بر اساس  آمار F .A. O در سال 93-1992 حدود 08/30 درصد از تولید غلات جهان به گندم 02/29 درصد به برنج 02/29 درصد به ذرت 37/8 درصد به جو حدود 98/1 درصد به یو لاف 52/1 درصد به چاودار وبالاخره 01/0 درصد به ارزن اختصاص داشته است.(1)
 
1- خصوصیات گندم :
چنانچه گفته شده گندمهای سخت و سالم (عاری از معایبی مانند نارس بودن جوانه زدن صدمه دیدگی آفت زدگی و غیره )مناسب تر می باشند و نیز گرید و درجه گندم باید بالا باشدلیكن در ایران به علت عدم وجود مراحل طبقه بندی وجداسازی دقیق واریته گندمها از نظر خصوصیات كیفی و پرورشی و گرید آن عموما كیفیت آردهای تهیه شده پائین می باشد كه اثر آن در حالت كلی در مشخصه های رنگ و پخت و رئولوژی خمیر آشكاراست .
2-میزان  پزوتئین :
میزان پروتئین پایین آردها ی مصرفی باعث ضعف شبكه گلوتن و نیز كیفیت پائین مشخصه  های پخت و كاهش استحكام ماكارونی می گردد همچنین بر روی خواص رئولوژی تاثیر منفی خواهد گذاشت .
3-خاكستر :
میزان پائین خاكستر آردهای مصرفی نشان دهنده میزان استحصال آرد كمتر ازدانه می باشد .
4-رطوبت :
رطوبت آردهای مصرفی گاه بیش از حد مجاز بوده كه بر عمر ذخیره سازی اثر منفی دارد.
5-كیفیت پروتئین:
كیفیت پروتئین آردها ی مصرفی از نظر نسبت گلوتین به گلیادین و قدرت شبكه های گوتن نیز همانند مقدار آن مناسب نمی باشد و لذا شبكه مقاوم تشكیل نشده و خمیر و محصول نهایی قدرت كافی و پخت مناسبی نخواهد داشت .
6-میزان چربی

 

منابع و مآخذ

1-    احمدی، منصور: جزوه درس تکنولوژی غلات و فرآورد‌ها، دانشکده علوم و تغذیه و صنایع غذایی ایران.
2-    مهندس پایان – رسول ، 1380 – مقدمه‌ای بر تکنولوژی فرآورده‌های غلات، نوپردازان، تهران .
3-    پایان – رسول ، 1376 ، مبانی کنترل کیفیت درصنایع غذایی .
4-    مهندسی توکلی – خشک کن ها در تکنولوژی ماکارانی .
5-    مهندس جعفری، محمد مهدی ، 1382، تولید ماکارانی و فرآورده‌های آن، نشر علوم کشاورزی ایران.
6-    رجب زاده، ناصر ، 1375، تکنولوژی آماده سازی و نگهداری، دانشگاه امام رضا(ع) ، مشهد .
7-    فرهنودی، فرهاد، 1375، تولیدماکارانی، شرکت تعاونی صنعت ماکارونی ایرانی.
8-    میر نظامی، سید حسین، 1374، اصول بسته بندی مواد غذایی، نشر مشهد.
9-    جزوه موجود در مؤسسه استاندارد و تحقیقات
10-    www.cl.cam.uk/Research/SRG/netos/papers/2002-pasta.pdf-66k.
11-    www.census.gov/prod/ec97/97m3118f.pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود همه چیز درباره خاویار با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود همه چیز درباره خاویار با word دارای 59 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود همه چیز درباره خاویار با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست:

1-مقدمه   
2-رده بندی ماهیان خاویاری   
3-دریای خزر زیستگاه مطلوب ماهیان خاویاری   
– وضع جغرافیایی، اقلیمی و منابع زیستی دریای خزر   
– گونه های ماهیان خاویاری دریای خزر   
– بررسی یك نوع ماهی خاویاری: فیل ماهی    
4-بهره برداری   
-ادارات شیلات و نواحی صید   
-فصول و امكان صید برحسب مهاجرت گونه ها   
-روشهای صید   
-آلات و ادوات صید ماهیان خاویاری   
-استاندارد طولی ماهیان خاویاری قابل صید   
5-برآورد مقدار صید و تولید سالیانه خاویار در ایران   
6-بررسی و تحلیل كمی صید 27 ساله ماهیان خاویاری در سواحل ایران   
7-تولید خاویار در ایران   
8-روشهای نگهداری تخمهای تازه ماهیان خاویاری قبل از عمل آوری   
-عمل آوری و حفظ تخمها در مقابل فساد با نمك   
9-روشهای عمل آوری خاویار   
-طرز نگهداری خاویار   
10-تركیبات و خواص خاویار   
11-خاویار مصنوعی   
12- منابع   

 
ماهیان خاویاری كه به علت تولید خاویار لذیذ و گرانبها، گروهی از مهمترین ماهیان تجارتی جهان محسوب می شوند جزء نخستین مهره دارانی هستند كه سرسلسلگان آنها در دوران اول زمین شناسی از آغاز دوره كربنیفر در سطح وسیعی از آبهای روز زمین وجود داشته اند. نتایج حاصل از بررسیهای انجام شده، گونه های موجود را به اجداد قدیمی آنها كه 110 تا 125 میلیون سال پیش در دوره كرتاسه زندگی می كردند منسوب می نمایند و این ادامه حیات آنها از زمانهای بس قدیم تا امروز توجه بعضی از متخصصین دیرین شناسی را به خود جلب نموده است.
بر اساس آمار سازمان خواروبار جهانی در سال 1981 از مقدار بیش از 29 هزار تن صید جهانی ماهیان خاویاری در حدود 28 هزار تن فقط محصول دریای خزر بوده كه از این مقدار چیزی در حدود 1500 تن سهم ایران در جنوب دریای خزر و 26500 سهم شوروی سابق از این دریا بوده است. از این تاریخ به بعد روند تنزل صید این ماهیان در اثر بی توجهی به آلودگی آب رودخانه ها به ویژه در ولگا و همچنین فروپاشی نظام شوروی در جمهوریهای اطراف دریای خزر آغاز گردید به طوری كه مقدار صید شوروی در آخر این دهه در سال 1990 به مقداری در حدود 16 هزار تن تنزل یافت ولی در سواحل این در جنوب دریای خزر به علت اجرای طبیعی مقررات نظارت بر صید، مقدار صید نسبت به آغاز این دهه چیزی بیشتر از 500 تن فزونی داشته است كه البته این موضوع از نظر وجود جمعیتهای منطقه ای در جنوب این دریا قابل بررسی می باشد. ادامه روند صید نامعقول به ویژه بعد از فروپاشی كامل نظام شوروی سابق چنان ضربه ای به ذخایر ماهیان خاویاری دریای خزر وارد آورد كه طبق آمار فائو در سال 1993 مقدار صید روسیه از این ماهیان در دریای خزر به چیزی كمتر از 8 هزار تن و برای ایران نیز در این سال نسبت به 1990 از 2020 تن به 1500 تن كاهش پذیرفت.

منابع:
1-كتاب ماهاین خاویار اریان نویسنده: دكتر امین كیوان
2-مصاحبه با آقای ناصر اكتائی مدیر صادرات شركت بازرگانی شیلات

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید