دانلود کتاب دیرینه شناسی (بخش دوم) رشته مهندسی زمین شناسی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 دانلود کتاب دیرینه شناسی (بخش دوم) رشته مهندسی زمین شناسی با word دارای 335 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف دانلود کتاب دیرینه شناسی (بخش دوم) رشته مهندسی زمین شناسی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود کتاب دیرینه شناسی (بخش دوم) رشته مهندسی زمین شناسی با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود کتاب دیرینه شناسی (بخش دوم) رشته مهندسی زمین شناسی با word :

دانلود کتاب دیرینه شناسی (بخش دوم) رشته مهندسی زمین شناسی با word

کتاب آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مهندسی زمین شناسی ویژه کنکور سال 95 – به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

فصل اول:گروههای میکروفسیلی

ریزدیرینه شناسی و هدف آن: میکروفسیلها

مقدمه

ریزدیرینه شناسی با میکروفسیلها و نانوفسیلها (که کوچکتر از 50 میکرون میباشند) که مطالعه آنها لزوماً باید با استفاده

از میکروسکوپ نوری یا الکترونی صورت گیرد، سروکار دارد. این فسیلها شامل موارد زیر است:

– بازماندههای جانداران ریز تکسلولی (ریز زیستوران)

– عناصر جدا شده و قطعات اسکلت جانداران درشت (درشت زیستوران)

بخشهای سخت موجودات زنده که ممکن است به صورت فسیل درآید، ماهیت شیمیایی متنوعی دارند، برخی از سیلیس،

کربناتها یا فسفاتهای کلسیم تشکیل یافته و برخی دیگر از عناصر آلی کانی نشده تشکیل شده اند.

براساس تعریفی که در بالا از میکروفسیلها ارائه شد، همه گروههای گیاهان و جانوران با پیشـینه فسـیلی، بـدون در نظـر

گرفتن اندازه اولیه آنها، در محدوده مطالعات ریزدیرینه شناسی قرار میگیرند. افـزون بـر ایـن، روشـها و اهـداف دیرینـه

شناسان، متکی بر ابعاد مواد مورد مطالعه آنها نیست. ممکن است پرسیده شود که آیا ریزدیرینه شناسی بایـد بـه عنـوان

یک رشته مستقل وجود داشته باشد؟ برای سالهای بسیار، ویژگی مشخص کننده آن، اتکای اجباری آن بـه میکروسـکوپ

بود، اما این وجه تمایز، به طور فزایندهای ارزش خود را از دست داده است، چرا که دیرینه گیاهشناسان و دیرینه شناسان

بیمهرگان و حتی دیرینه شناسان مهرهداران، برای بررسی جزئیات ساختاری و ریختشناسـی موضـوعات مـورد مطالعـه

خود از میکروسکوپ استفاده کردهاند.

بنابراین، اگر چه ریزدیرینهشناسی به دلایل مرسوم، یک علم مجزا میباشد، ولی در یـک شـاخه واضـح و روشـن نیسـت.

روزنداران، استراکودها، کوکولیتها، دینوفلاژلهها و کنودونتها، همیشه به عنوان میکروفسیل در نظر گرفتـه شـدهانـد، امـا

بریوزوآها، اگر چه دارای همه ویژگیهای میکروفسیلها هسـتند، امـا توسـط متخصصـانی مطالعـه مـیشـوند کـه خـود را

ریزدیرینه شناس نمیدانند. به عنوان دو مثال دیگر، می توان جلبکهای آهکی و تنتاکولیتیـدها را نـام بـرد کـه موقعیـت

بسیار نامشخصتری دارند.

اگر میکروفسیلها دارای کاربردهای قابل توجه اقتصادی و عملی نبودند، عقیـده متـداول در مـورد آنهـا بـه تنهـایی بـرای

مستقل جلوه دادن آنها کافی نبود. درشت فسیلها در رخنمونها، مغزه ها وخردههای حفاری کمیـاب بـوده و

فسیلها ممکن است در همه نمونههای سنگهای رسوبی یافت شوند. به دلیل اینکه میکروفسیلها بـه خـوبی حفـظ شـده و

اغلب حتی در حجمهای کم رسوبات فراوان میباشند، به عنوان فسیلهای شاخص در اکتشاف نفت از آنهـا اسـتفاده مـی-

شود. هر شرکت نفتی، از خدمات آزمایشگاههای ریزدیرینه شناسی بهره میجوید

نمونه سوالات تستی

1- اندازه فسیل هایی که در ریز دیرینه شناسی مطالعه می شوند چه قدر است ؟

میکرون 70(4 میکرون 50 از کوچکتر(3 میکرون 50(2 میکرون 60 (1

2- ابزار مطالعه در ریز دیرینه شناسی چیست ؟

1) میکروسکوپ نوری 2)میکروسکوپ معمولی 3) ذره بین 4)ابزار خاصی نیاز ندارد.

3- در ریز دیرینه شناسی چه نوع فسیل هایی مطالعه و بررسی می شوند ؟

1) میکروفسیل ها 2) نانوفسیل ها و برخی از ماکروفسیل ها

3) نانوفسیل ها و میکروفسیل ها 4) پالینو مور فها

4- بیشترین ارزش مطالعات در ریز دیرینه شناسی چیست ؟

1)ارزش علمی 2) ارزش اقتصادی

3)ارزش در تطابقات چینه نگاری 4) ارزش در مطالعات آزمایشگاهی

5- کدام یک از رشته های زیر از مطالعات ریز دیرینه شناسی سود نمی برد ؟

1) اکتشاف نفت 2 ) حفاری نفت

3) زمین شناسی مهندسی عمران 4 ) زمین شناسی اقتصادی

6– اهداف مطالعات ریز دیرینه شناسی بر چه مبنایی است ؟

1) بر حسب ریخت شناسی 2) اجزای شیمیایی 3) کانی شناسی 4) هر سه مورد

پاسخ سوالات تستی

1- گزین 3 صحیح است.

2- گزین 1 صحیح است.

3- گزین 3 صحیح است.

4- گزین 2 صحیح است.

5- گزین 2 صحیح است.

6- گزین 4 صحیح است.

نوع فایل:Pdf

سایز :9.67 MB

تعداد صفحه:335

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود کتاب زمین شناسی اقتصادی رشته مهندسی زمین شناسی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 دانلود کتاب زمین شناسی اقتصادی رشته مهندسی زمین شناسی با word دارای 140 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف دانلود کتاب زمین شناسی اقتصادی رشته مهندسی زمین شناسی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود کتاب زمین شناسی اقتصادی رشته مهندسی زمین شناسی با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود کتاب زمین شناسی اقتصادی رشته مهندسی زمین شناسی با word :

دانلود کتاب زمین شناسی اقتصادی رشته مهندسی زمین شناسی با word

فصل اول چگونگی تشکیل کانسارها و ردهبندی کانسارها

موضوعات مهم و اساسی در تشکیل هر کانسار عبارتند از :

1) منبع و مشخصه سیالات کانیدار

2) منبع مواد سازنده کانیها و چگونگی ورود آنها به سیال

3) چگونگی مهاجرت سیالات کانیدار

4) نحوه جدا شدن ماده معدنی از سیال کانیدار و چگونگی نهشت آن منبع و مشخصه سیالات کانیدار

مهمترین سیال حملکننده کانهها، آب است که به انواع زیر تقسیم میشود:

الف) آب ماگمایی

ماگما مذاب لزج و داغی است که بخش عمده آن را سیلیکاتها تشکیل میدهنـد (بجـز کربناتیـتهـا) و خاسـتگاه آن گوشـته

بالایی و پوسته زیرین است.

ماگماها همانند سنگها، به دو گروه فلیسک و مافیک تقسیم میشـوند. ماگمـای مافیـک و التـرا مافیـک از گوشـته سرچشـمه

میگیرد و به دلیل حرارت بالا و آب کم، عمدتاً سنگهای آتشفشانی را تشکیل میدهد، در حالیکه ماگمای فلیسک (اسـیدی)

به دلیل حرارت پایین و آب زیاد سنگهای نفوذی را به وجود میآورد.

عناصر فلزی موجود در ماگما تحت شرایط خاصی از آن جدا میشوند و طی این جدایش، کروم، نیکل و پلاتـین در بخـشهـای

غنی از Mg و Fe (ماگمای مافیک) و قلع، توریوم و زیرکن در بخشهای غنی از Si (ماگمای فلیسک) تجمع میکننـد. تیتـانیوم

و آهن نیز با گونههای مختلف سنگهای آذرین همراه میشوند. از جمله سنگهای مهم محتوی مواد معدنی،گرانیتهـا هسـتند

و این سنگها براساس ویژگیهای سنگشناسی، زمینشناسی و … به 4 گروه A ،S ،J و M تقسیم میشوند که به ترتیب معرف

ماگمای آذرین، رسوبی، قلیایی و گوشتهای هستند هر کدام از این گرانیتها کانیسازی خاص خود را دارند، مـثلاً Ag ،Pb ،Zn،

Mo ،Au با گرانیت نوع I و Li ،V ،Be ،Sn با گرانیت نوع S یافت میشود. گرانیت نوع A، غیر تکتونیکی اسـت و نـوع M بلاژیـو

گرانیت نامیده میشود. به گرانیت تیپ I، منیتیتی و به نوع S، ایلمنیتی نیز گفته میشود.

2 کیمبرلیتها نوعی ماگمای مافیک والترامافیکاند که آب بسیار کـم دارنـد و غنـی از گازهـای F, , Co Co

و B هسـتند و از

اعماق زیاد (گوشته) منشأ میگیرند.

در ماگمای حد واسط آب و کمپلکسهای S ,B , , Cl F

از عوامل مهم انتقال و تمرکز عناصـر محسـوب مـیشـوند. آب – – – 2-

موجود در آنها 1 تا 8 است.

ماگمای مونزونیتی پس از تبلور پیروکسن، پلاژیوکلاز و هورنبلند و غنی شدگی نسبی از Cu، تحت شرایط مناسب، ذخایر مـس

پرفیری را تشکیل میدهد.

مجموعه تستهای کنکور سالهای گذشته زمین شناسی مهندسی:

1) کدام فرآیند در تجمع کانه ها وتوسعه زون کانیسازی تأثیری بیشتری دارد؟

Eh افزایش (1

PH افزایش (2

3) فرآیندهای بیوشیمیایی

4) جوشش قهقرایی همراه با اختلاط سیالات داغ و سرد

2) انتقال اورانیوم از سنگ مادر به حوضه رسئوبی در اثر کدام فرآیند است؟

1) احیاء و انحلال بیشتر در محلول 2) اکسیداسیون و انحلال کمتر در محلول

3) اکسیداسیون و انحلال بیشتر در محلول 4) احیاء و انحلال کمتر در محلول

3) عوامل کنترلکنندههای شیمیایی در تشکیل کانسار کدامند؟

1) عمق و کنترلکنندههای زمین ساخت

2) فشار، ترکیب سنگ مسیر و کنترلکنندههای زمین ساختی

3) حرارت، فشار، EG ،PH، غلظت محلول

4) ترکیب محلول کانهسازی و عوامل زمین ساخت

4) کدامیک از گزینههای زیر در مورد کنترلکنندههای شیمیایی صحیح است.

H s3 و سنگهای کربناته از مهمترین کنترلکنندههای شیمیایی محسوب میگردند.

1) فشار، وجود گازهای حاوی Cl ،F،

2) کنترلکنندههای مهم شیمیایی مقدار CO2 2 ,O محلول در محلولهای گرمایی میباشند که میتوانند در اکسیداسـیون

و احیاء محیط نقش عمدهای داشته باشند.م

3) کنترلکنندههای مهم شیمیایی در واقع ارتباط نزدیکی با کنترلکننـدههـای زمـینسـاختی دارنـد و گسـلهـا و نـاطق

چینخوردگی را میتوان از مهمترین کنترلکنندههای شیمیایی ذکر نمود.

4) حرارت و فشار، PH و EH، غلظت یون دگرگون و فعالیت باکتریهای غیرهوازی و فعل وانفعالات آلی.

پاسخنامه تست

1(4

3 (2

3 (3

4(4

2 (5

2 (6

نوع فایل:Pdf

سایز :2.93 MB

تعداد صفحه:140

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی خاك شور سمیرم اصفهان و كاربردهای آن با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی خاك شور سمیرم اصفهان و كاربردهای آن با word دارای 77 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی خاك شور سمیرم اصفهان و كاربردهای آن با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی خاك شور سمیرم اصفهان و كاربردهای آن با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی خاك شور سمیرم اصفهان و كاربردهای آن با word :

دانلود بررسی خاك شور سمیرم اصفهان و كاربردهای آن با word

چكیده:

ایران با داشتن پیشینه تاریخی و آثار تمدن بشری به لحاظ موقعیت جغرافیایی و زمین شناسی یكی از نادرترین كشورهای جهان می باشد. ذخائر ارزشمند و گوناگون مواد معدن از جمله مواهب الهی است كه به این سرزمین ارزانی گردیده است.

گذر ایران از دوران مختلف زمین شناسی با كوه زایی ها، آتشفشان ها، پیشروی و پس روی دریاها حكایت از وخور انواع متفاوت مواد معدنی در جای جای این خاك پرگهر دارد.

همزمان با گسترش روز افزون صنایع، در نتیجه نیاز صنعت به مواد خام لزوم توسعه فعالیتهای زمین شناسی و اكتشافات معدنی و تجهیز و بهره برداری از معادن بیش از پیش احساس می گردد. توسعه صنعت نسوز در گرو اهتمام ویژه به شناسایی مواد معدنی و توسعه معدنكاری است.

آنچه در مجموعه زیر آمده است مختصری در مورد خاك های نسوز علل الخصوص خاك نسوز سمیرم اصفهان و كاربردهای صنعتی آنها می باشد.

در پایان نیز منابع و مآخذ استفاده شده ذكر گردیده است.

مقدمه:

تاریخ توسعه مواد و فرآورده های نسوز اجبارا به تاریخ بسوا و توسعه صنایع ذوب و سرامیك ارتباط پیدا می كند از زمان های قدیم، اطلاعات كمی در دست است ولی از تاریخ ذوب فلزات و آثار آن، می توان گفت كه از ده هزار سال پیش مواد نسوز مورد استفاده بودند و در سه قرن اخیر، بسط و توسعه بسیار یافته اند.

به خصوص در قرن حاضر كه تكنیك های پیشرفته و مواد اولیه پیش ساخته به كار گرفته می شود مصری ها در پنج هزار سال پیش از مواد نسوز استفاده می كردند. در 2500 سال پیش برای ساختن قصر داریوش در ایران از آجرهای پخته شده سیلیس استفاده شده است تاریخ تولید انواع فرآورده های نسوز در جدول زیر آمده است. تاریخ توسعه مواد و فرآورده های نسوز اجبارا به تاریخ بسوا و توسعه صنایع ذوب و سرامیك ارتباط پیدا می كند از زمان های قدیم، اطلاعات كمی در دست است ولی از تاریخ ذوب فلزات و آثار آن، می توان گفت كه از ده هزار سال پیش مواد نسوز مورد استفاده بودند و در سه قرن اخیر، بسط و توسعه بسیار یافته اند.

به خصوص در قرن حاضر كه تكنیك های پیشرفته و مواد اولیه پیش ساخته به كار گرفته می شود مصری ها در پنج هزار سال پیش از مواد نسوز استفاده می كردند. در 2500 سال پیش برای ساختن قصر داریوش در ایران از آجرهای پخته شده سیلیس استفاده شده است تاریخ تولید انواع فرآورده های نسوز در جدول زیر آمده است.

انواع فرآورده های نسوز

تاریخ تولید

فرآورده های نسوز سیلیس

1840

فرآورده های نسوز كروسیتی

1896

فرآورده های نسوز منیزیتی

1888

فرآورده های نسوز آلومینی

1917

فرآورده های نسوز عایق

1920

فرآوده های نسوز پیش ذوب

1930

رشته های نسوز و سرامیكی

1930

صنعت نسوز در ایران به احتمال قومی همراه با صنعت سیمان تولید یافته است. كه شروع این صنعت در كشور با بسیاری از كشورهای دیگر همزمان بوده است

معدن خاك نسوز سمیرم در سال 1345 بوسیله سازمان زمین شناسی تكنولوژیكی این معدن توسط جورج آلتن فرانسوی كارشناس سازمان ملل در سازمان زمین شناسی مورد مطالعه قرار گرفت و گزارشی در مورد تغلیظ آن منتشر شد كه بر پایه تكلیس خاك بود. در سال 1349 نمونه تكنولوژیكی این معدن به انیستیتو مواد نسوزلنینگراد ارسال شد كه قبلا سنگجوری دستی شده بود و گزارش مطالعات تنها مربوط به كاربرد این خاك در تكنولوژی فولاد بود و روی تغلیظ پذیری خاك كار نشده بود. در سال 1366 مهندسین مشاور معدن كاوروی تغلیظ این خاك مطالعه نموده و روش جداكننده های مغناطیسی را برای تغلیظ خاك پیشنهاد نمودند. جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف نیز روی این خاك مطالعه كرده و اساس كار را بر آزمایشات باجیك قرار داده و نتیجه ای نگرفتند. نمونه های متعددی از این خاك در جعبه های 50 كیلوئی تهیه و به كشورهای مختلف جهت امكان پذیری تغلیظ خاك ارسال گردید. شركت ایران منیزیا نیز كه در كنار شركت ملی فولاد از بخشی از این معدن بهره برداری میكند مطالعات زیادی برای امكان پذیری تغلیظ این خاك انجام داده است.

دانلود بررسی خاك شور سمیرم اصفهان و كاربردهای آن با word
فهرست مطالب

عنوان: صفحه

چكیده

مقدمه

فصل اول: مواد نسوز

1-1 تعریف مواد نسوز

1-2 نقش مواد نسوز

1-3 خواص مواد نسوز

1-4 انواع مواد نسوز

1-5 تقسیم بندی فرآورده های نسوز

فصل دوم: انواع رس ها و ویژگی های آنها

2-1- تقسیم بندی كانی های رس

2-2- روش شناخت

2-3- انواع رس ها و كاربردهای آنها

2-3-1- كائولن

2-3-2- بال كلی

2-3-3- رس های نسوز

2-3-4- بنتونیت

2-3-5- فولر زارث

2-4- خاك نسوز

2-5- وضعیت تولید محصولات رسی در دنیا

2-6- وضعیت صنعت نسوز در ایران

2-7- تولید – میزان صادرات و واردات خاك نسوز در ایران

فصل سوم: معدن سمیرم اصفهان

3-1- تاریخچه اكتشاف معدن

3-2- خلاصه وضعیت زمین شناسی

3-3- مشخصات ماكروسكوپی خاك نسوز سمیرم

3-4- بررسی كانی با آنالیز اشعه X

3-5- تركیب شیمیایی

3-6- خواص فیزیك شیمیایی

3-7- خردایش

3-7-1- خردایش خشك با سنگ شكن

3-7-2- خردایش تر

3-8- روش های جداسازی

3-8-1- جیك

3-8-2- سیكلون

3-8-3- مكاسیفایر آبی

3-8-4- فلوتاسیون

3-9- تكلیس ماده معدنی سمیرم

فصل چهارم: نتیجه گیری

4-1- خلاصه نتایج بدست آمده

4-2- فلوشیت

منابع و مأخذ

دانلود بررسی خاك شور سمیرم اصفهان و كاربردهای آن با word
فهرست منابع فارسی.

دانلود بررسی خاك شور سمیرم اصفهان و كاربردهای آن با word
فهرست جداول ها

عنوان صفحه

مقدمه

1-1- جدول تقسیم بندی فرآورده های نسوز

2-1- جدول تقسیم ثانویه بر اساس خواص در آدتاهپدرال میزال ها

2-2- جدول مهمترین تولید كنندگان كائولن

2-3- جدول پارامترهای مورد نیاز برای كائولن جهت تولید محصولات شاموتن نسوز

2-4- جدول پارامترهای مورد نیاز برای كائولن جهت تولید محصولات نسوز نمیدامیدی

2-5- جدول مهمترین كشورهای تولید كننده بال كلی

2-6- جدول تقسیم بندی رس های بال كلی در صنعت سرامیك سازی

2-7- جدول تقسیم بندی خاك رس ها بر اساس اكثریت اندازه دانه ها به میلیمتر

2-8- جدول تقیسم بندی خاك رس ها بر اساس مواد دانه درشت برای صنعت سرامیك

2-9- جدول تقسیم بندی خاك رس ها بر حسب تركیب دانه ها

2-10- جدول تقسیم درجه نسوزندگی و ضریب چسبندگی.

2-11- جدول تقسیم بندی محصولات آلومینیوم سیلیكاتی بر حسب نسوزندگی

2-12- جدول تولید – خاك نسوز در چهار سال 78- 79- 80- 81

3-1- جدول درصد خاك نسوز در معدن سمیرم

3-2- جدول ذخایر بلوك های مختلف معدن

3-3- جدول تجزیه شیمیایی لایه برداشت شده

3-4- جدول تركیب لایه های كم آهن بر اساس رنگ ها

3-4- جدول تركیب شیمیایی لایه میان و پایین از قسمت لایه مفید.

3-5- جدول نتایج بدست آمده از آزمایشات فیزیكی شیمیایی.

3-6- جدول رابطه اندازه دانه ها و پلاستیسیته.

دانلود بررسی خاك شور سمیرم اصفهان و كاربردهای آن با word
فهرست نقشه ها

عنوان صفحه

2-1- نقشه پراكندگی رس های نسوز در ایران

3-1- نقشه زمین شناسی منطقه معدنی سمیرم

دانلود بررسی خاك شور سمیرم اصفهان و كاربردهای آن با word
فهرست شكل ها

عنوان صفحه

1-1- شكل انواع مواد نسوز

4-1- شكل فلوشیت مراحل در معدن سمیرم

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود كاربرد مواد معدنی در صنایع (بررسی رابطه بین سرعت حفاری و خواص ژئومكانیكی سنگ) با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود كاربرد مواد معدنی در صنایع (بررسی رابطه بین سرعت حفاری و خواص ژئومكانیكی سنگ) با word دارای 80 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود كاربرد مواد معدنی در صنایع (بررسی رابطه بین سرعت حفاری و خواص ژئومكانیكی سنگ) با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود كاربرد مواد معدنی در صنایع (بررسی رابطه بین سرعت حفاری و خواص ژئومكانیكی سنگ) با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود كاربرد مواد معدنی در صنایع (بررسی رابطه بین سرعت حفاری و خواص ژئومكانیكی سنگ) با word :

دانلود كاربرد مواد معدنی در صنایع (بررسی رابطه بین سرعت حفاری و خواص ژئومكانیكی سنگ) با word

كاربرد مواد معدنی در صنایع بویژه بعد از جنگ جهانی دوم رشد سریع پیدا كرده است.امروزه تعداد زیادی از انواع گوناگون سنگ و كانی و تركیبت آنها در صنایع به كار برده می شودكه بین آنها ذغال سنگ جایگاه مخصوص به خود را دارد،كه در حال حاضر حیات بسیاری از صنایع در گرو این ماده معدنی است.

در كشور ما كه اقتصادی وابسته به نفت داشته و دارد،بیشتر نگاهها معطوف به صنعت نفت بوده است و صنایع دیگر معدنی رشد چندانی ننموده ویا به طور ناقص از این صنایع بهره برداری گردیده است.

در حال حاضر به دلایل زیادی نمی توان به صنایع غیر نفتی فقط به عنوان منابع اشتغال زا نگریست و جایگاه این صنایع اكنون پررنگ تر به نظر می رسند، پس باید با نگرشی درست و مدیریتی استوار این منابع را جایگزین نفت نمود. ذغال سنگ نیز به عنوان یكی از منابع مهم معدنی غیر نفتی نیز جایگاه خود را باید پیدا كند.

معادن ذغال سنگ طبس كه در كویر مركزی ایران قرار گرفته اند با دارا بودن ذخیره بیكران خود و همچنین نزدیكی به بازار مصرف یكی از با ارزش ترین معادن ایران است كه می تواند نقش مهمی در صنایع غیر نفتی كشور را ایفا كند. تلاش برای اكتشاف و بهره برداری این معادن همچنان ادامه دارد.

در این پروژه سعی شده است با تحلیل چند منطقه در حال پیشروی از لحاظ خواص ژئو مكانیكی سنگ(RMR) و ارتباط دادن زمان مخصوص برای حفاری هر منطقه به این خواص (RMR) ارتباطی بین سرعت حفاری و خواص ژئومكانیكی سنگ بدست آوریم و سپس از روی رابطه بدست آمده نتیجه گیریمان را انجام دهیم.

دانلود كاربرد مواد معدنی در صنایع (بررسی رابطه بین سرعت حفاری و خواص ژئومكانیكی سنگ) با word
فهرست مطالب

مقدمه
–موقعیت جغرافیایی و آب و هوا
— تاریخچه مطالعات
–تکتونیک و ساختمان زمین شناسی حوضه طبس
— گسل نایبند
—ناحیه زغالی مزینو
— ناحیه‌زغالی نایبند
— ناحیه زغالی پروده
— ساختمان زمین شناسی
— وسعت منطقه
— ضخامت لایه های زغالی
— ذخیره
— عملیات اکتشافی
— عملیات حفاری
هدف از مطالعات ژئوفیزیکی
روش الکتریکی
—مشخصات لایه های زغال منطقه پروده
— گاز خیزی منطقه
— مشخصات کیفی زغالسنگ
— میزان ذخایر
آشنایی با معادن مکانیزه زغال طبس
طبقه بندی توده های سنگی
طبقه بندی سنگ ترزاقی
طبقه بندی لوفر – پاخر
شاخص کیفیت سنگ ( RQD ) 22
1.روش مستقیم
روش های‏ غیر مستقیم
روش لرزه ای‏
تراکم درزه وزن داده شده
طبقه بندی امتیاز ساختاری سنگ RSR 27
طبقه بندی امتیاز توده سنگ : ( RMR 30
گرد آوری‏ داده های‏ صحرایی‏
مقاومت تراکمی‏ تک محوری‏ ماده سنگ
فاصله ناپیوستگی‏ ها
وضعیت ناپیوستگی‏ ها
وضعیت آب زیرزمینی‏
جهت یابی‏ ناپیوستگی‏ ها
تخمین RMR 35
کاربردهای‏ RMR 36
میانگین زمان ایستایی‏ سقف قوسی‏
چسبندگی‏ و زاویه اصطکاک داخلی‏
مدول تغییر شکل
فشار باربری‏ مجاز
مقاومت برشی‏ توده های‏ سنگی‏
تخمین فشار نگهدارنده
رابطه بین RMR و Q 44
ملاحظات
بار نگهدارنده در طبقه بندی RMR 46
سیستم Q 47
نتایج حاصله از معدن
بررسی‏ نتایج
دانلود كاربرد مواد معدنی در صنایع (بررسی رابطه بین سرعت حفاری و خواص ژئومكانیكی سنگ) با word
فهرست منابع و ماخذهای‏ مورد استفاده

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود گزارش کارآموزی در معدن نخلک با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود گزارش کارآموزی در معدن نخلک با word دارای 64 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود گزارش کارآموزی در معدن نخلک با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود گزارش کارآموزی در معدن نخلک با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود گزارش کارآموزی در معدن نخلک با word :

دانلود گزارش کارآموزی در معدن نخلک با word

معدن سرب نخلک یکی از قدیمی ترین معادن ایران می باشد . تجهیزاتی که در معدن مورد استفاده قرار می گیرند همگی از نوع ابتدایی بوده و کار با آنها بسیار مشکل می باشد . معدن سرب نخلک از دو قست عمده زیرزمینی و کارخانه تغلیظ تشکیل شده است . در معدن زیرزمینی طی چند سال اخیر ، اخراج رگه های با صرفه مد نظر بوده و راه اندازی و احداث طبقات دیگر معدن از دستور کار حذف شده اند.

بخش زیرزمینی از 6 حلقه چاه تشکیل شده است . چاه شماره 6 برای تهویه ، چاه شماره 5 برای اسکیپ و انتقال مود و چاه شماره 4 جهت آسانسور و رفت و آمد افراد تعبیه شده اند در طبقه 50- متری استخراج به روش انباره ای و در سایر طبقات به روش پر شونده استخراج می شود . در طبقه 200- متری چاه فرعی به عمق 40 متر جهت آبکشی حفر شده است . آب توسط دو پمپ کف کش به طبقه 200- متری و از آنجا توسط 2 پمپ سانتریفوژ به سطح زمین منتقل می شود که آب کارخانه تغلیظ از این راه به دست می آید.

تهویه معدن طبیعی ، آتشباری بوسیله دینامیت و چالزنی با دستگاه پرفراتور انجام می شود . ترابری در کارگاه استخراج بوسیله فرغون و بیل و در تونل های باربری اصلی توسط واگن انجام می شود . کارخانه تغلیظ در نزدیکی معدن قرار دارد . محصول شامل دو قسمت است . محصول جیک با عیار 54 % و محصول فلوتاسیون با عیار 65 % است که در پایان با هم مخلوط شده و به عنوان کنسانتره با عیار حدود 60 % انبار می شود .

دانلود گزارش کارآموزی در معدن نخلک با word
فهرست مطالب

مقدمه …………………………………. 1

فصل اول : زمین شناسی و اکتشاف

تاریخچه و موقعیت جغرافیایی ………………. 3

چینه شناسی …………………………….. 6

تکتونیک ………………………………. 10

گسل ها ………………………………….

ساختمان ونحوه وجود کانی سازی ………………

پوشش رسوبی ………………………………

فعالیت های اکتشافی جدید …………………..

مقاطع زمین شناسی …………………………

نقشه زمین شناسی تونل ها …………………..

حفر گمانه در ناحیه شمال معدن ………………

پیشروی اکتشافی …………………………..

نمونه برداری …………………………….

محاسبه ذخیره …………………………….

فصل دوم : استخراج

استخراج درمعدن نخلک ………………………

چگونگی استخراج …………………………..

ترابری درمعدن نخلک ……………………….

مشخصات اکیپ………………………………

چالزنی و آبشاری…………………………..

تهویه ………………………………….

آبکشی …………………………………..

نگهداری …………………………………

فصل سوم : کانه آرایی

کارخانه کانه آرایی معدن نخلک ……………..

آزمایشگاه ……………………………….

تأسیسات جانبی ……………………………

پیشنهادات وانتقادات ………………………

منابع

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی و تحقیق بلایا و مخاطرات طبیعی و راه مقابله با آنها با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی و تحقیق بلایا و مخاطرات طبیعی و راه مقابله با آنها با word دارای 50 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی و تحقیق بلایا و مخاطرات طبیعی و راه مقابله با آنها با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی و تحقیق بلایا و مخاطرات طبیعی و راه مقابله با آنها با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی و تحقیق بلایا و مخاطرات طبیعی و راه مقابله با آنها با word :

دانلود بررسی و تحقیق بلایا و مخاطرات طبیعی و راه مقابله با آنها با word

بلایای طبیعی، به مجموعه‌ای از حوادث زیانبار گفته می‌شود، که منشاء انسانی ندارند. این حوادث معمولاً غیرقابل پیش‌بینی بوده و یا حداقل از مدتهای طولانی قبل نمی‌توان وقوع آنها را پیش‌بینی نمود. از هنگامی که انسان پا به عرصه حیات در روی کره خاکی گذاشت، طبیعت همواره او را به چالش کشیده است. او برای زیستن در این مکان و به دست آوردن غذا، امنیت وآسایش باید با ناملایمات پیش رو در محیط زندگی مبارزه می کرده و بر آنها چیره می شده است. زمانی برای در امان ماندن از گزند سرما و یخبندان به غارها پناه می برده است و زمانی برای گریز از سیل و بارانهای شدید،زیستگاه خود را تغیر می داده است.
انسان با تمام تلاش و سعی فراوان و تجربیات گرانبهای خود،در طول هزاران سال ستیز با ناملایمات طبیعت،هنوز هم هر از چند گاهی اسیر چنگال طبیعت شده و خشم طبیعت جان و مال او رابه یغما می برد. امروز که عصر انفجار علم است ، در پیشرفته ترین کشورها ، ثروتمندترین انسانها نیز گاهی در مقابل قدرت عظیم نهفته در آشوبهای طبیعی ناچار به تسلیم می باشند. آنچه که با نام طوفان کاترینا در ایالات متحده روی داد ، یا پدیده سونامی در جنوب شرق آسیا و سیل گلستان در شمال ایران تنها نمونه های اندکی از عجز انسان در مقابل نیروی نهفته در محیط است.
بشر این حوادث طبیعی که انسان را به مبارزه طلبیده است را ، تحت عنوان مخاطرات طبیعی نام نهاده ، و حدوث آنها را در زندگی خود بحران می داند. دانشمندان و محققین در مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی سراسر دنیا، بی وقفه ، با صرف زمان ، سرمایه و تلاش فراوان بدنبال شناسائی و کشف علل و معلول آنها و بدست آوردن راههائی برای پیش بینی ، پیش گیری و مقابله با آنها هستند.
برخی از این بحران ها نیروی خود را از دون زمین می گیرند و برخی دیگر منشاء در انرژی های نهفته دراتمسفر زمین دارند، دسته اخیر همان بحران های اقلیمی هستند. سیل بزرگترین و مهمترین بحران اقلیمی است ،که همه ساله جان هزاران÷ نفر را می گیرد و خسارات فراوان به جامعه انسانی و محیط زیست او وارد می سازد. این پدیده از گذشته های بسیار دور همواره انسان را به هراس انداخته است. ” شواهد نشان می دهد که خسارات ناشی از سیل بیش از سایر سوانح طبیعی است”(غیور، 1371). غیور (1375) معتقد است که منشاء بیش از نیمی از بلایای طیعی آب می باشد. وقوع سیلاب های عظیم و مخرب آنچنان زندگی اقوام را دچار تحول و آشفتگی نموده که اثرات وقوع آنها تا به امروز در ذهن بشر نقش بسته است و برخی به شکل اساطیر و افسانه ها در فرهنگ ملل ثبت گردیده است. کوثر(1374) به نقل از ملوین به صدها مورد سیلاب که در هزاره گذشته در ایران رخ داده اشاره می کند. در برخی از این سیلابها چون سیل 1668 شیراز یک سوم شهر ویران گردیده، در سیل 1851 قزوین 3000 خانه خراب شده و در 1934 سیلاب 3000 خانه را در شهر تبریز بکُلی ویران می کند. “سیلاب عظیمی در سال 1972 در ایالات متحده رخ داد که خسارتی معادل 3 میلیارد دلار به بار آورد” (طاهری و بزرگ زاده، 1375 ص 65). هنوز هم هر ساله در اقصی نقاط دنیا شاهد وقوع سیلاب های مخرب هستیم. در برخی مناطق چون بنگلادش سیل برای مردم پدیده ای عادی تلقی میشود. مطالعه و تحقیقات بسیاری برای شناخت این پدیده در سراسر دنیا صورت گرفته است. ” روشها و متد های بسیاری از سوی صاحب نظرانی چون; فرانسیس،گانگیه،کوته، مانینگ،کوک، مک مث، شرمن و … جهت مطالعه ی این پدیده عرضه گردیده است”(طاهری و بزرگ زاده،1375).
با تمام تلاشی که برای مهار این پدیده صورت گرفته، میزان خسارت ناشی از آن همچنان در حال افزایش است.” خسارات سالانه سیل در ایالات متحده از 100 میلیون دلار در سال 1900 میلادی به حدود 300 میلیون دلار در سال 1960 رسیده است “(طاهری و بزرگ زاده، 1375ص65 ).وقوع سیلابهای عظیم بیانگر این واقعیت است که از جاری شدن سیل بطور قطعی نمی توان جلوگیری کرد، بلکه با اقدامات مدیریتی مفید میتوان از ورود تلفات و خسارات ناشی از آن جلوگیری بعمل آورد. یعنی در واقع سیل را باید پذیرفت و اصطلاحا” باید با آن کنار آمد.

انواع بلایای طبیعی

روستایی در سوماترا، پس از سونامی ناشی از وقوعزلزله در اقیانوس هند

بلایای طبیعی دارای انواع گوناگونی است. زلزله، سیل، طوفان، گردباد، سونامی، تگرگ، بهمن، رعد و برق، تغییرات شدید درجه حرارت، خشکسالی وآتشفشان نمونه‌هایی از بلایای طبیعی هستند. برخی از بلایای طبیعی، بطور غیر مستقیم، ناشی از عملکردهای انسانی هستند. برای مثال بلایای ناشی از افزایش آلودگی هوا و یا گرم شدن زمین و همچنین سیل ناشی از تخریب جنگل‌ها به‌دست انسان از این جمله‌اند

خسارات

تنها در سال میلادی، هزار نفر در سراسر جهان بر اثر بلایای طبیعی جان خود را از دست داده‌اند.[] در این میان، زنان قربانیان بیشتری نسبت به مردان داده‌اند بررسی‌های آماری بلایای طبیعی، طی سالهای تا نشاندهنده آن است که این بلایا روندی افزایش یابنده داشته‌اند. بر اساس آمار شدت بلایا چهار برابر، جان‌باختگان هفت برابر، آسیب‌دیدگان پنج برابر و خسارت‌های مالی سی و هشت برابر شده‌اند.

گاهی خسارات ناشی از حادثه ثانویه، بیش از خسارات ناشی از یک بلای طبیعی است. برای مثال گاهی خسارات ناشی از وقوع آتش‌سوزی پس از وقوع زلزله، از خسارات خود زلزله بیشتر است.

آتشفشان

با آنکه اغلب بلایای طبیعی خارج از کنترل انسان به نظر می‌رسند، ولی خسارات و آسیب‌های ناشی از آنها، بطور چشمگیری قابل کنترل است. این موضوع ارتباط مستقیمی با عملیات پیش‌گیرانه توسط انسان دارد. برای مثال استحکام ابنیه در برابر بارهای افقی جهت کاهش خسارات ناشی از زلزله و یا ایجاد پوشش گیاهی و ساخت بندها و سدها جهت کاهش خسارات ناشی از سیل، از جمله موارد پیش‌گیرانه‌است.

همچنین عکس‌العمل صحیح و اصولی نیز می‌تواند در کاهش آسیب‌های ناشی از بلایای طبیعی مؤثر باشد. برای مثال آوار برداری اصولی پس از وقوع یک رویداد زمین‌لرزه، می‌تواند به کاهش خسارات و آسیب‌ها کمک کند

یکی دیگر از راه‌های کاهش آثار مخرب بلایای طبیعی، آموزش است. آموزش همچنین می‌تواند به کاهش اثرات روانی منفی در بلایای طبیعی نیز کمک کند.

یادبودها

از سال میلادی، دومین چهارشنبه ماه اکتبر هرسال، به عنوان روز جهانی کاهش اثرات بلایای طبیعی نامگذاری شده‌است. در کشور

طوفان کاترینا

ایران نیز، هفته‌ای به همین عنوان وجود دارد که آغاز این هفته، همان روز جهانی می‌باشد

منظور از مخاطرات طبیعی چیست؟

به حوادثی که به طور ناگهانی اتفاق می افتد و باعث صدمه به انسان و محیط می شود مخاطرات طبیعی می گویند که این مخاطرات عبارتند از :

زلزله ، صاعقه ، سیل ، فوران آتش فشان ، طوفان ، حمله ملخ ها و… . که در این تحقیق به توضیح برخی از آنها می پردازیم.

زلزله

لرزش ناگهانی پوسته‌های جامد زمین ، زلزله یا زمین لرزه نامیده می‌شود. دلیل اصلی وقوع زلزله را می‌توان افزایش فشار بیش از حد داخل سنگها و طبقات درونی زمین بیان نمود. این فشار به حدی است که در سنگ گسستگی بوجود می‌آید و دو قطعه سنگ در امتداد سطح شکستگی نسبت به یکدیگر حرکت می‌کنند. به سطح شکستگی که توأم با جابجایی است، گسل گفته می‌شود. وقتی که سنگ شکسته می‌شود، مقدار انرژی که در زمان طولانی در برابر شکستگی حالتهای مختلفی را برای آزادسازی انر‍ژی نهفته شده بوجود می‌آورد.

بطوری که در ابتدا فشار و نیروهای درونی ممکن است باعث ایجاد یکسری لرزه‌های خفیف و کوچک در سنگها شود که پیش لرزه نامیده می‌شود. بعد از اینکه فشار درونی بر مقاومت سنگها غلبه کرد انرژی نهفته آزاد می‌گردد و زمین لرزه اصلی رخ می‌دهد، البته نباید از اثر لرزشهای کوچکی که بعد از زمین لرزه اصلی نیز اتفاق می‌افتد و به نام پس لرزه معروف هستند، چشم پوشی کرد. لرزه ، پیش لرزه ، لرزه اصلی و پس لرزه مجموعا یک زمین لرزه را نشان می‌دهند.

باید توجه داشت که تمام زلزله‌ها با پیش لرزه‌ها همراه نیست و همچنین پیش لرزه را نمی‌توان مقدمه وقوع یک زلزله بزرگ دانست، زیرا در بسیاری از موارد یک زلزله مخرب خود یک پیش لرزه فوق العاده مخربی بوده است که در تعقیب آن اتفاق افتاده است. همچنین در بسیاری از زمین لرزه‌ها زلزله اصلی بدون هیچ لرزه قبلی و یکباره اتفاق می‌افتند، زلزله‌هایی هم در اثر عوامل دیگر مثل ریزشها (مثلا ریزش سقف بخارهای آهکی و زمین لغزشها) و یا در بعضی موارد فعالیتهای آتشفشانی نیز بوجود می‌آید که مقدار و شدت آنها کمتر است.

چرا زلزله بوجود می‌آید؟

به درستی مشخص نیست که چرا زلزله بوجود می‌آید، اما همانطور که قبلا اشاره شد تجمع انر‍ژی در درون زمین از یک طرف و افزایش نیروی زیاد در درون زمین و عدم تحکمل طبقات زمین برای نگهداری این انرژی از طرف دیگر موجب شکسته شدن زمین در بعضی نقاط آن شده و انرژی از محل آن آزاد می شود. این شکستگی که اکثرا با جابجایی زمین اتفاق می‌افتد باعث خطرات و ایجاد لرزش زمین می‌شود که به آن زلزله گفته می‌شود.

اما این انرژی از کجا می آید؟ برخی معتقدند که زمین از ورقه‌هایی تشکیل شده است که این ورقه‌ها با صفحاتی که در کنار هم قرار دارند به یکدیگر فشار وارد کرده و باعث می‌شوند که ورقه‌هایی که دارای وزن کمتری هستند به داخل زمین فرو روند (این پدیده در اصطلاح علمی فرو رانش صفحات گفته می‌شود). همچنین ممکن است که ورقه‌ها در کنار یکدیگر به هم فشرده شوند. در اثر فرو رانش و پایین رفتن صفحه به درون زمین و به دلیل افزایش فشار و دمای طبقات درونی ، ورقه شروع به گرم شدن و ذوب شدن می‌کند و مواد مذاب حاصله سبک شده و مجددا به سمت بالا حرکت کرده و فشاری را به طبقات مجاور وارد می‌کند.

ترکیب این نیروها در درون زمین باعث ایجاد یک حالت عدم تعادل انرژی می‌شود، این وضعیت تا زمانی که طبقات فوقانی و سطحی زمین تحمل مقاومت در برابر آن را داشته باشند حفظ می‌گردد. اما زمانی که سنگها دیگر تحمل این فشارها را نداشته باشند، انرژی به یکباره آزاد می‌گردد و زلزله بوجود می‌آید. البته این بدان مفهوم نیست که تمامی زلزله‌ها بدین طریق ایجاد می‌شوند، بلکه می‌توان گفت بخش اصلی زمین لرزه‌ها ، با این فرضیه قابل توجیه است.

رابطه گسل با زلزله

رابطه گسل – زلزله دو طرفه می‌باشد. یعنی وجود گسلهای فراوان در یک منطقه سبب بروز زلزله می‌گردد. این زلزله به نوبه خود سبب ایجاد گسل جدیدی گردیده و نتیجتا تعداد شکستگیها زیادتر شده و به این ترتیب قابلیت لزره خیزی منطقه افزایش می‌یابد.

نحوه آزاد شدن انرژی زلزله

ممکن است یک زلزله به همراه خود پیش لرزه و پس لرزه‌هایی داشته باشد، که این دو قبل و بعد از زلزله اصلی ممکن است وقوع یابند، به عبارتی دیگر این موضوع به نحوه آزاد شدن انرژی زلزله بستگی دارد. بطوری که انرژی زلزله بصورتهای زیر آزاد می‌گردند:

پیش لرزه

گاهی اوقات از بروز زلزله اصلی ، یکسری زلزله‌هایی با بزرگی کمتر از زلزله اصلی به وقوع می‌پیوندند که معمولا فراوانی آنها با نزدیک شدن به زمان وقوع لرزش اصلی ، افزایش می‌یابد.

لرزش اصلی

همان زلزله اصلی بوده که بواسطه آن اکثر انرژی ذخیره شده در سنگها یکباره آزاد می‌گردد و چنانچه داده‌های مربوط به یک زلزله بزرگ غیر دستگاهی باشد مهلرزه نامیده می‌شود.

پس لرزه

زلزله‌های خفیفتری که غالبا پس از لرزش اصلی ، از حوالی کانون زلزله اصلی منشأ می‌گیرند، را پس لرزه می‌گویند. پس لرزه‌ها می‌توانند حتی تا سالها پس از وقوع زلزله‌های اصلی نیز به طول انجامد.

دسته لرزه

مجموعه‌ای از تعداد زیادی زلزله که در یک منطقه محدود در مقطع زمانی در حد هفته تا چند ماه به وقوع می‌پیوندد. دسته لرزه‌ها غالبا در نواحی آتشفشانی دیده می‌شوند.

ریز لرزه

زلزله‌های ضعیفی هستند که بزرگی آنها 3 ریشتر و یا کمتر از 3 بوده و غالبا افزایش ناگهانی و نامنظم آنها نشانه قریب الوقوع بودن مهلرزه یا زلزله اصلی می‌باشند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق در مورد پیدایش نفت و تاثیر آن در زندگی بشر با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق در مورد پیدایش نفت و تاثیر آن در زندگی بشر با word دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق در مورد پیدایش نفت و تاثیر آن در زندگی بشر با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق در مورد پیدایش نفت و تاثیر آن در زندگی بشر با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق در مورد پیدایش نفت و تاثیر آن در زندگی بشر با word :

دانلود تحقیق در مورد پیدایش نفت و تاثیر آن در زندگی بشر با word

«مقدمه»
روز شنبه 27 اوت سال 1859، در نقطه‌ای به نام تیتوسویل واقع در ایالت «پنسیلوانیا»، «ادوین دریك» انقلابی را آغاز كرد كه بیش از یك قرن اقتصاد جهانی را تحت تأثیر خود قرار داده است.
دنیای كنونی در همه جنبه های زندگی اعم از كشاورزی، بهداشت، آموزش و پرورش، حمل و نقل، اقتصاد، سیاست، ارتش و امكانات رفاهی و درون خانگی و غیره بر پایه تكنولوژی بنا شده و همه این ها مساوی است با یك كلمه؛ «نفت» و اگر در حال حاضر تكنولوژی را از زندگی حذف كنیم، بازگشت بشر به طور تمام عیار به قرون تاریك تاریخ خواهد بود؛ اعصار قحطی و طاعون و جهل و اوهام و خرافه.
اما نزدیك به یك قرن است كه مردم كشور ما با مقوله نفت و مسائل مربوط به آن آشنا شده اند و نقش حیاتی این ماده در حیات اقتصادی كشورها، خصوصاً در چند دهه اخیر به جایی رسیده كه باید آن را ماده اساسی زندگی نامید؛ اصولاً هیچ جنبه‌ای از زندگی مادی انسان نیست كه «نفت» در آن بطور زیربنایی رخنه نكرده باشد، و همین نقش حیاتی، سیاست كشورهای صاحب نفت را با خطر مواجه كرده و در عرصه بین الملل با مشكلات جدی مواجه كرده است. بدون تردید جنگ ایران و عراق با آغازگری كشور همسایه یا به عبارت بهتر «صدام» بدون تردید بی ارتباط به مسئله «نفت» نبود. از طرفی دیگر كشور ما با در دست داشتن ذخایر غنی و سرشار نفت و گاز در سطح دنیا و بمراتب اولی تر در خاورمیانه نیاز و عزم راسخی را می طلب تا مردم ما دانش و آگاهی خود را در باره تاریخ نفت، «این طلای سیاه» بیفزایند. از این رو در این مجال مختصر می كوشم تا شمه ای از تاریخ و اثرات این ماده ارزشمند را در جهت تكمیل آگاهیمان تقدیم دارم. بنابراین می بایست شرحی كوتاه از تاریخچه نفت و تبعات كشف و استخراج این مهم در بحث گنجانده شود تا مسئله برای ما واضح و خالی از ابهام باشد.

دانلود تحقیق در مورد پیدایش نفت و تاثیر آن در زندگی بشر با word
فهرست مطالب:
عنوان صفحه
الف) مقدمه 2-1
ب) تاریخچه نفت در ایران 4-3
ج) در کشاکش ملی شدن صنعت نفت 19-5
د) منابع 20

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود کتاب زمین شناسی ایران رشته مهندسی زمین شناسی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 دانلود کتاب زمین شناسی ایران رشته مهندسی زمین شناسی با word دارای 94 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف دانلود کتاب زمین شناسی ایران رشته مهندسی زمین شناسی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود کتاب زمین شناسی ایران رشته مهندسی زمین شناسی با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود کتاب زمین شناسی ایران رشته مهندسی زمین شناسی با word :

کتاب زمین شناسی ایران رشته مهندسی زمین شناسی

کتاب آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مهندسی زمین شناسی ویژه کنکور سال 95 – به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

فصل اول: کلیات زمین شناسی ایران

مقدمه

وقتی مطالعه زمین شناسی یک سرزمین مورد نظر باشد، منظور مطالعه ی پوسته ی زمین آن و بخصوص بخش سـطحی

پوسته و تغییرات و تحولاتی است که در طی دورانهای زمین شناسی بر اثر عملکرد فازهای مختلف کـوه زایـی و خشـکی

زایی، پسرویها و پیشرویهای دریایی، هوازدگی و فرسایش، در سطح آن پدید آمده است.

پوسته زمین

پوسته به دو بخش قاره ای و اقیانوسی تقسیم می شود که پوسته ی قـاره ای، حـدود 47 درصـد و پوسـته ی اقیانوسـی

حدود 53 درصد سطح زمین را تشکیل می دهند.

ضخامت پوسته ی قاره ای حدود 30 تا 65 کیلومتر و شامل لایه های مختلفی است که از سطح به عمق عبارتند از: لایـه

رسوبی، لایه دگرگونی فوقانی، لایه گرانیتی، لایه دگرگونی تحتانی و لایه بازیک.

اما پوسته ی اقیانوسی حدود 8 تا 12 کیلومتر ضخامت دارد و در حالت کلی از دو بخش رسوبی و بـازالتی تشـکیل شـده

است.

وجود (افیولیت) به صورت تیغه های نابرجاو و در کنار گسلهای رو رانده، حـاکی از حضـور اقیانوسـی در حاشـیه ی قـاره

موردنظر است.

وضعیت پوسته زمین در ایران

1. پوسته ی قاره ای ایران

تقریباً کلیه ی مناطق ایران از نوع پوسته ی قاره ای است و تمام کوههای چین خورده، مناطق آتشفشانی و ارتفاعاتی که

در آنها فسیل جانوران دریایی یافت می شود، و تمام خلیج فارس و قسمت اعظم دریای خزر کنونی از نوع قاره ای است.

مجموعه تست

1- مقدار siO2 در کدام کانی کمتر میباشد؟

1) اوژیت 2) نفلین 3) هورنبلند 4) آنورتیت

2- طبق سری گلدیک (عکس سری Bowen) کدام سنگ در شرایط مساوی سریعتر درگرسان میشود؟

1) گرانیت 2) گابرو 3) پگماتیت 4) دیوریت

3- کدام گزینه در مورد کانی سازی کمیبرلیتها و جایگاه تکتونیکی آنها صحیح است؟

1) حاوی کانی سازی اقتصادی الماس و ایلمنیت هستند و معمولاً در ریفتهای میان اقیانوسی تشکیل میشود.

2) نوعی سنگ دگرگونی حاوی اکلوژیت بوده و معمولاً حاوی کانه سازی مـس و سـرب و روی هسـتند و در پوسـته

قارهای یافت میشود.

3) حاوی کانیسازی الماس بوده و به شکل استوانه میباشند و در پوسته قارهای یافت میشود.

4) حاوی کانی سازی اقتصادی ایلمنیت و تیتانو منیتیت بوده و معمولاً در منطقـه فـرورانش (subduction) یافـت

میشود.

4- در کانسارهای مولیبدن پورفیری که در مقایسه با کانسارهای مس پـورفیری در فاصـله بیشـتری از زون

فرورانش تشکیل میشوند، عناصر اصلی نشانگر کدامند؟

1) طلا وآرسنیک حداقل دو برابر بیشتر از حد زمینه

2) سیلیس کمتر از 54 درصد وزنی Na2O بیش از 7/4 درصد وزنی

3) سیلیس بیش از 74 درصد وزنی و K2O بیش از 4/5 درصد وزنی

4) سیلیس کمتر از حد اشباع و K2O و Na2O بیش از 4/5 درصد وزنی

پاسخ سؤالات چهار گزینه ای

2 (1

2 (2

3 (3

3 (4

1 (5

نوع فایل:Pdf

سایز :1.87 MB

تعداد صفحه:94

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید