دانلود بررسی رفتار كارآفرینانه منابع انسانی در سازمان میراث فرهنگی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی رفتار كارآفرینانه منابع انسانی در سازمان میراث فرهنگی با word دارای 113 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی رفتار كارآفرینانه منابع انسانی در سازمان میراث فرهنگی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی رفتار كارآفرینانه منابع انسانی در سازمان میراث فرهنگی با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی رفتار كارآفرینانه منابع انسانی در سازمان میراث فرهنگی با word :

هدف این تحقیق دانلود بررسی رفتار كارآفرینانه منابع انسانی در سازمان میراث فرهنگی با word می­باشد. پژوهش حاضر براساس هدف، از نوع پژوهشهای کاربردی بوده و از نظر روش اجرا از نوع پژوهش­های توصف از شاخهی همبستگ است.

در ان پژوهش در خصوص جمعآوری اطعات مربوط به آزمون فرضاتپژوهش، بهطور عمده از روش مدان استفاده شده است و جهت جمعآوری اطعات مربوط بهادبات تحقق از روش کتابخانهای (مطالعه کتابها، مقات، مجت، طرحهای پژوهش و بانکهایاطعات انترنت) استفاده گردده است.

در ان پژوهش، جامعه آماری " كلیه كاركنان سازمان میراث فرهنگی " می باشند.

با توجه به جدول مورگان که منطبق با فرمول کوکران است حجم نمونه برابر 60 منظور گردیده است.

ابزارگردآوری اطعات، پرسشنامه مباشد. در بخش آمار استنباط از نرم افزار 20 SPSSجهت آزمونهای آماری استفاده شده است.

نتایج فرضیات:

بین آینده نگری و رفتارکارآفرینانه منابع انسانی رابطه معناداری وجود دارد.

بین مشارکت و رفتارکارآفرینانه منابع انسانی رابطه معناداری وجود دارد.

بین انگیزه های فردی و رفتارکارآفرینانه منابع انسانی رابطه معناداری وجود دارد.

بین حمایت و امید رفتار و رفتارکارآفرینانه منابع انسانی رابطه معناداری وجود دارد.

فصل اول

كلیات پژوهش

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسئله. 2

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق. 4

1-4- اهداف تحقیق. 5

1-4-1- هدف اصلی.. 5

1-4-2- اهداف فرعی.. 5

1-5- فرضیات تحقییق. 5

1-6- سوالات تحقیق. 5

1-7- قلمرو تحقیق. 6

1-7-1- قلمرو موضوعی.. 6

1-7-2- قلمرو مكانی.. 6

1-7-3- قلمرو زمانی.. 6

1-8- تعریف لغات و اصطلاحات.. 6

فصل دوم

ادبیات پژوهش

بخش اول : مبانی نظری تحقیق. 9

1-2- مقدمه. 9

2-2- واژه كارآفرین.. 9

2-3- تفاوت کارآفرین با مدیر. 10

2-4- کارآفرینان چه کارهایی می کنند؟. 10

2-5- كارآفرین كیست؟. 11

2-6- تاریخچه كارآفرینی.. 12

2-7- تعاریف کارآفرینی.. 13

2-8- ویژگی های مشترک تعاریف کارآفرینی.. 14

2-9- کارآفرینی چیست؟. 15

2-10- نکات مورد توجه در تعریف کارآفرینی.. 16

2-11- ویژگیهای عمده كارآفرینان: 16

2-12- جمع بندی ویژگی های افراد کارآفرین.. 17

2-12-1- ویژگی های روانشناختی: 17

2-12-2- ویژگیهای فردی كارآفرینان: 18

2-12-3- ویژگیهای جامعه شناختی ( اجتماعی) 20

2-13- مهارتهای عمومی کسب و کار. 21

2-14- مهارتهای مدیریتی.. 21

2-15- كارآفرینی پایه های شكل گیری اقتصاد نوین: 22

2-16- كارآفرینی و رشد اقتصادی: 22

2-17- كارآفرینی و اشتغال: 23

2-18- كارآفرینی و رشد فن آوری: 23

2-19- علل تشویق برای کارآفرینی.. 23

2-20- نقش و اهمیت كارآفرینی: 24

2-21- وظایف كارآفرین: 25

2-22- موانع كارآفرینی: 26

2-23- انواع کارآفرینی.. 27

2-24- کارآفرینی سازمانی.. 28

2-25- فرآیند کارآفرینی سازمانی.. 28

2-26- تفاوت کارآفرینی فردی و کارآفرینی سازمانی.. 30

2-27- مدیر به عنوان کارآفرین.. 31

2-28- عوامل موثر بر کارآفرینی در سازمان. 31

2-29- فرهنگ سازمانی و فرهنگ کارآفرینانه. 32

2-30- تاثیر متقابل فرهنگ و کارآفرینی.. 32

2-31- ویژگی های سازمان های کارآفرین.. 33

2-32- گام های موثر در مسیر كار آفرین نمودن سازمان: 34

2-33- مدل تعاملی کارآفرینی سازمانی.. 35

2-34- کارآفرینان سازمانی.. 35

2-35- ویژگیهای کارآفرینان سازمانی.. 36

2-36- انگیزه های کارآفرینی.. 36

2-37- انواع کارآفرینی سازمانی.. 37

2-38- ابعاد کارآفرینی سازمانی.. 37

2-39- عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی.. 38

2-40- مراحل کارآفرینی در سازمان. 38

2-41- انواع مدلهای کارآفرینی درسازمان. 39

2-41-1- خصوصیات حمایتی مدیریت… 40

2-41-2- موانع و محدویت های کارآفرینی در سازمان. 40

2-41-3- کارآفرینی درسازمانهای ایران و تأثیرآن بر روند توسعه اقتصاد. 41

2-42- خلاقیت و کار آفرینی.. 42

2-43- عوامل مؤثر در توسعه و رشد کارآفرینی.. 44

2-43-1- نقش خانواده و اجتماع در پرورش روحیه كارآفرینی: 44

2-43-2- نقش عوامل فرهنگی در توسعه و رشد كارآفرینی: 44

2-44-اهمیت و جایگاه آموزش كارآفرینی: 44

2-45- اهداف آموزش كارآفرینی: 45

2-46- سابقه كارآفرینی در دانشگاههای كشور: 46

2-47- استفاده از کارآفرینی در آموزش و پیشنهادهای سمینار. 48

2-47-1- نقش آموزش در ایجاد و توسعه کارآفرینی.. 48

2-48- ویژگی های سازمان های کارآفرین.. 54

2-49- گام های موثر در مسیر كار آفرین نمودن سازمان: 55

2-50- مدل تعاملی کارآفرینی سازمانی.. 56

بخش دوم: تحقیقات پیشین.. 58

2-51- پیشینه پژوهش… 58

2-52- نتیجه گیری و پیشنهادات.. 59

2-53- نتیجه گیری.. 61

فصل سوم

روش تحقیق

مقدمه. 66

3-1- روش پژوهش… 66

3-2- روشهای گردآوری اطلاعات.. 67

3-3- جامعه آماری و نمونه آماری.. 67

3-4 – ابزار گردآوری دادهها 69

3-4-1- روا ( اعتبار ) : 69

3-4-2- پاا(اعتماد): 70

3-5- روشهای آماری مورد استفاده 70

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه. 72

4-2- تحلیل توصیفی.. 72

4-2-1- سن: 72

4-2-2- جنسیت: 73

4-2-3- تحصیلات: 74

4-2-4- جایگاه شغلی: 75

4-3- آمار استنباطی.. 81

فصل پنجم

پیشنهادات ،‌محدودیت ها و نتایج تحقیق

5-1- مقدمه. 84

5-2-خلاصه و نتیجه گیری.. 84

5-3- نتایج فرضیات.. 85

5-3-1- فرضیه اول: 85

5-3-2- فرضیه دوم: 85

5-3-3- فرضیه سوم: 86

5-3-4- فرضیه چهارم. 86

5-4- راهکارها 86

5-5- محدودیت های تحقیق. 87

5-6- پیشنهادات.. 87

5-7- پیشنهاد به محققان آتی.. 87

منابع: 89

پرسشنامه. 92

دانلود بررسی رفتار كارآفرینانه منابع انسانی در سازمان میراث فرهنگی با word
فهرست جداول

جدول 4-1: توزیع فراوانی سن.. 72

جدول 4-2: توزیع فراوانی جنسیت… 73

جدول 4-3: توزیع فراوانی تحصیلات.. 74

جدول 4-4: توزیع فراوانی جایگاه سازمانی.. 75

جدول 4-5: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 1. 76

جدول 4-6: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 2. 76

جدول 4-7: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 3. 77

جدول 4-8: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 4. 77

جدول 4-9: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 5. 78

جدول 4-10: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 6. 78

جدول 4-11: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 7. 79

جدول 4-12: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 8. 79

جدول 4-13: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 9. 80

جدول 4-14: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 10. 80

جدول 4-15: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 11. 81

جدول 4-16: رابطه آینده نگری و رفتارکارآفرینانه منابع انسانی.. 81

جدول 4-17: رابطه مشارکت و رفتارکارآفرینانه منابع انسانی.. 82

جدول 4-18: رابطه انگیزه فردی و رفتارکارآفرینانه منابع انسانی.. 82

جدول 4-19:رابطه حمایت و رفتارکارآفرینانه منابع انسانی.. 82

نمودارها

نمودار4-1: توزیع فراوانی سن.. 72

نمودار 4-2: توزیع فراوانی جنسیت… 73

نمودار 4-3: توزیع فراوانی تحصیلات.. 74

نمودار 4-4: توزیع فراوانی جایگاه سازمانی.. 75

نمودار 4-5: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 1. 76

نمودار 4-6: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 2. 76

نمودار 4-7: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 3. 77

نمودار 4-8: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 4. 77

نمودار 4-9: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 5. 78

نمودار 4-10: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 6. 78

نمودار 4-11: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 7. 79

نمودار 4-12: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 8. 79

نمودار 4-13: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 9. 80

نمودار 4-14: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 10. 80

نمودار 4-15: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 11. 81

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود جهانگردی و صنعت توریسم با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود جهانگردی و صنعت توریسم با word دارای 218 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود جهانگردی و صنعت توریسم با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود جهانگردی و صنعت توریسم با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود جهانگردی و صنعت توریسم با word :

دانلود جهانگردی و صنعت توریسم با word

پیشگفتار

در سالهای اخیر در ایران مجموعه های بسیار متشكل ازمجموعه های فرهنگی – ورزشی – تجاری مخصوص محصولات ودستاوردهای محلی و فروش مستقیم آنان به مردم ساخته و یا در دست اجراست، ولی در تمام این مجموعه ها یك خلأیی بین زندگی دلخواه یك فرد و زندگی اجتماعی او وجود دارد و اگرچه زندگی خارج از منزل دنیایی متفاوت از درون است . اما همین ایجاد فاصله است كه فرد عدم اعتماد به نفس پیدا می كند، می بینید كه نمی تواند با محیط ارتباط برقرار كند .

از جمله مسائل حیاتی هر شهر، وجود فضای عمومی مناسب برای گذراندن اوقات شهروندان به شیوه ای بهینهی باشد ، فضاهایی كه هم زمان زیبایی های بصری و معماری ، سازمان دهی مناسب فضایی ، وجود عملكردهای مورد نیاز انسان امروزی را برای گذراندن مفید و بهینه ی وقت وارضای روانی و منطقی او در
بهره وری از این فضا را در بر داشته باشد و بخشی از نیازهای او را به هنگام خستگی از كار و تجربه ی فضاهای كسل كننده و پر ترافیك و شلوغ شهری برآورده سازند. عدم وجود فضاهایی به این منظور در شهرهای ما به جایی رسانده كه برای گذران اوقات استراحت خود یا به سرگردانی در خیابان های شلوغ و پرترافیك و پردود شهر روی می آورند و یا در گریز از خستگی فضای كار و یا عادت ، كسالت خانه ، به چهار دیواری های بسته دیگری نظیر سینما ، تئاتر ، كافی شاپ و رستوران …. پناه می برند. یك فضای تعریف شده تفریحی می تواند فضای صمیمی و پر تحركی برای فرد باشد و خلاء ارتباط با اجتماع را نیز برطرف كند . جذابیتی كه بسیاری از مناطق شهر تبریز و یا هر شهر دیگر ایرانی كه خود دارای قدمتی تاریخی با ویژگیهای اجتماعی و مردمی با آداب اجتماعی و رسومات خاص می باشند. فضاهای ایجاد شده آن منطقه دارای جذابیت های برجسته و منحصر به فرد میشود.

در نظر گرفتن این سایت با عناصر ثابت درون خود مانند دریاچه درختان كهنسال كه بر اساس یك نظم طبیعی و خاص كاشته شده یا روییده اند. پستی و بلندی هایی كه شیبهای نا منظم و جذابی بوجود آورده، بطوریكه طرح به عنوان یك عنصر اصلی دركنار این عناصر ثابت می خواهد جا باز كند.

حفظ مستمر و تضمین بقاء سیماهای طبیعی منحصر به فرد از هجوم كاربری های بی رویه در سایت مورد نظر گسترش فضای سبز در شیبهای مجاور دریاچه ، جلوگیری از هرگونه بهره برداری یا دخالتهای انسانی زیان آور كه موجودیت طبیعی منطقه را به مخاطره می اندازد و فراهم آوری فضاهای همگانی با مناظر زیبا برای گذراندن اوقات فراغت هدف اینجانب در طرح خواهد بود.

مفاهیم و مطالعات اولیه

1- مفاهیم و اشكال جهانگردی

جهانگردی Tourism عبارت از فعالیتهای افرادی كه برای استراحت، كار و دیگر دلایل به خارج از محیط خویش سفر كرده و حداكثر برای یكسال متوالی در آنجا اقامت می كنند.

1-1) اشکال جهانگردی:

در مورد هر كشور مشخص اشكال زیر از جهانگردی را می توان از هم متمایز ساخت:

الف) جهانگردی بومی: افراد مقیم یك منطقه كه تنها در داخل همان منطقه سفر می كنند. (domestic tourism)

ب) جهانگردی دورن مرزی : افراد غیر مقیم یك منطقه که در همان منطقه سفر می كنند. (inbound tourism)

ج‌) جهانگردی برون مرزی : افراد مقیم یك منطقه كه به منطقه ای دیگر سفر می كنند. ( outbound tourism)

د) جهانگردان داخلی: جهانگردی بومی ودرون مرزی را در بر
می گیرد (internal touism)

هـ ) جهانگردی ملی: جهانگردی بومی و برون مرزی را شامل می شود. Natinal tourism))

و) جهانگردی بین المللی : شامل جهانگردی درون مرزی و برون مرزی (international tourism)

به بیانی دیگر تمام مسافرانی (travelers) كه به جهان گردی
می پردازند دیدارگر visitorers اطلاق می شود. دیدارگر نیز بر حسب گذراندن حداقل یك شب دراقامتگاه خصوصی یا عمومی محل مورد بازدید به شرح زیر طبقه بندی میشود.

2-1) انواع جهانگردی و انگیزه جهانگردان

جهانگردی عموما باهدفی خاص صورت میگیرد و شناخت انواع جهانگردی بر اساس اهدافش در بحث انگیزش جهانگردی حائز اهمیت است. انگیزه جهانگردان را در شش نوع می توان طبقه بندی كرد:

الف – جهانگردان قومی: این نوع جهانگردی به منظور مشاهده سبك زندگی افراد بومی واقوام مختلف سفر می كنند و فعالیتهای رایج آن شامل دیدار از منازل افراد بومی، حضور در اعیاد و جشنها و یا شركت در مراسم مذهبی آنهاست.

ب – جهانگردی هنری: آشنایی با هنر ملل دیگر مهمترین هدف این جهانگردی است . شناختن هنرهای دستی، موسیقی، تماشای تئاتر و نمایشهای ملل و اقوام مختلف از فعالیتهای مورد علاقه چنین جهانگردان است.

ج – جهانگردان تاریخی : بازدید از موزه ها ، مساجد، كلیساها و ابنیه تاریخی كه خود یادآور شكوه و عظمت مناطق باستانی است از فعالیتهای ویژه این جهانگردان می باشد.

د – جهانگردان طبیعت گرا: سفر به نقاط دور دست تایافتن مكان مورد علاقه (مانند جهانگردان قومی) وتاكید بر جاذبه های طبیعی ومحیطی از فعالیتهای جهانگردان طبیعت گراست. این جهانگردان علاقمند به شگفتیهای جهان چون آبشارها، جنگلها، كوهستانها، دریاچه ها و سایر جاذبه های طبیعی هستند و فعالیتهای آنان شامل دیدار از چنین محیطها و لذت بردن از جلوه های طبیعت است.

هـ جهانگردان تفریحی : هدف اصلی این جهانگردان استراحت و تفریح است و سفر به مناطقی با تسهیلاتی برای بهره برداری مورد توجه آنان بشمار می رود.

و – جهانگردان كاری : مقصود اصلی چنین جهانگردانی انجام بخشی ازحرفه و كار خود در مقصد بوده و چنین جهانگردان می كوشند تا فرصتهای دیگری فراهم نمایند تا ضمن بهره گیری ازمسافرت به تفریح و تفنن و استراحت نیز بپردازند.

2- جهانگردی و صنعت توریسم

فرهنگ ازنظر علم مردم شناسی مجموعه ای ازشناخت ها ، اعتقادات و ارزشها و تعلیمات اجتماعی را در بر می گیرد و همزمان شیوه های رفتاری مردم را نیز شامل می شود. جشنها و مراسم مردمی ، مطالعه ، دیدن فیلم ، ورزش و … همگی جزء رفتارهای مردمی اند . جملگی این رفتار ها كم و بیش به یك آموزش عمومی ونوعی ازصنعت تبدیل شده‌اند. جهانگردی نیز به نوبه خود یكی از شیوه های فرهنگی مربوط به رفتارهای مردم است و میدان فعالیت و حوزه عمل آن هر لحظه در حال گسترش و تكوین است. در حقیقت می توان ادعا نمود كه تمامی فرهنگها به بخشی ازجهانگردی منتج می شوند.

منابع و مأخذ

فارسی

  1. جامعه‌ دهقانی در ایران / خسروی، خسرو/ انتشارات پیام / 1357 / چاپ دوم /
  2. فراغت حاصل از ماشین / پل فرانکل /
  3. علوم جهانگردی / دباغ، محمود /
  4. توصیه هایی در مورد آمار جهانگردی/ مركز تحقیقات و مطالعات سیاحتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی /
  5. تبریز قدیم / خانلو، منصور /
  6. تاریخچه‌ فرهنگ و هنر آذربایجان شرقی/ عالمپور رجبی، مسعود /
  7. جغرافیای طبیعی آذربایجان/ هویدا، رحیم /
  8. درباره‌ فرهنگ/ ستاری، جلال /
  9. فرهنگ چیست / كسروی، احمد /

10. فرهنگ جغرافیایی آذربایجان شرقی / خاماچی، بهروز / انتشارات سروش / 1370/ چاپ اول /

11. فرهنگ فولكلور مردم ایران / میرنیا، سید علی /

12. فرهنگ عامه‌ایران / بیهقی، حسین علی /

13. نگاهی به آذربایجان شرقی / جلد دوم / افشار سیستانی، ایرج /

14. گردش نشریه ایران شناسان / ایرانگردان و جهانگردان/ شماره 11 و 12 /

15. پژوهش مردم شناسی در آذربایجان/ فلسفی، علی / میراث فرهنگی آذربایجان شرقی/ پایان نامه /

16. باغهای خیال، قرن هفتم مینیاتور ایران / كوركیان، ام- سیكر . ژ. پ / مرزبان . پرویز

17. باغهای ایرانی پردیسها و باغهای بزرگ و زیبای ایران زمین / دكتر نیلوفری، پرویز/ دانشگاه تهران /

18. تاریخ معماری و شهرسازی ایران ـ جلد دوم، ارگ بم / دكتر دیبا، داراب/

19. راهنمای آماده سازی پاركهای ملی و مناطق حفاظت شده برای توریسم / مجنونیان، هنریك/ سازمان محیط زیست / 1377/ چاپ اول/

20. فصلنامه‌آبادی / شماره 15. زمستان 73/ پیرنیا، كریم / باغهای ایرانی /

21. اقلیم و معماری /كسمایی، مرتضی/ انتشارات سازمان بررسی و تحقیق / 1372/ چاپ دوم /

22. شكل گیری تجارت معماری ایران و غرب / دكتر فلامكی، منصور / نشر فضای / 1371/ چاپ اول /

23. مفاهیم پایه در معماری / وایت، ادواردت / احمدی نژاد محمد / نشر خاك / 1377/ چاپ اول /

24. ارزیابی زیست محیطی آب خیز دریاچه‌ قوریگل/ فرقان دوست، یوسف / دانشكده‌ منابع طبیعی دانشگاه تهران / پایان نامه سال تحصیلی 65 / 64/

25. پژوهش پیرامون حوزه‌آب خیز قوریگل / اداره‌محیط زیست استان آذربایجان شرقی/

26. بهروزی راد/ بهروز/ كاووس امیر احمدی/ 1366/ گزارش بررسی تالابهای شورگل، یادگارلو، دورگه سنگی، دریاچه گپی و دریاچه قوریگل در استانهای آذربایجان غربی و شرقی / سازمان حفاظت محیط زیست / تهران/

27- صابری، جلیل وایرج ملازاده/ 1363 / ارزیابی منابع و قابلیت اراضی منطقه مراغه – میانه ( استان آذربایجان شرقی) موسسه تحقیقات خاك و آب /نشریه شماره 659/ تهران/

28- لاكس ، پیتر ( ترجمه عباسقلی جهانی، قهرمان قدرتنما)/ 1374/ مدیریت منابع آب و توسعه پایدار / آب و توسعه 3 (2) / 6-14.

29- سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

نقشه های ایران/ شیت های میانه و بستان آباد.

30-عكسهای هوایی قوریگل

31- زهتاب، حسن/ 1371 / گزارش یك ساله مطالعه اكولوژیك و بیولوژیك محیط طبیعی قوریگل / اداره كل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان شرقی .

32-معاونت آموزش وپژوهش سازمان پاركها و فضای سبز شهر تهران/ 1379 / نوشته ماتلاك، جان/ آشنایی با طراحی محیط و منظر /انتشارات سازمان پاركها و فضای سبز شهر تهران / جلد 1و 2/

27- نوریان، فرشاد/ 1376 / ترنر، تام / شهر همچون چشم انداز/ انتشارات شركت پردازش وبرنامه ریزی شهری وابسته شهرداری تهران .

انگلیسی :

1-Ardalan . N. and L.Bakhtiar. SENCE OF UNITY. The Chicago university Press . 1973 .

2- Peter Walker . Minimalist Garden . Parks. Volume II. 1995.

3- pete Walker . Minimalist Garden. Urban design . Volume I.1997.

4- Balkishna Doshi. A+U Architecture and Urbanism . special feature of Balkrish Doshi 1997.

5- Abitare . Annual 12. Design for parks.

6- World of environmental design . Urban space .

7- Hassan Uddin khan. Contemporary European Architects.

8- Wolf and Am Soneit & Philip Jodidio. Contemporary European Architects. Volume I.II.III.

9- Norman .A: Adolescent Psychology (A developmental view) sprinthal . W. Andrew Collins.1995.

10- Qverbeck . J. 1989 .

Ecosystem concept in Guidelines of lake Management .vol I. Principles of lake Manegement pp.19-36.

ILEC . UNEP . shiga (Japan)

11- Scoh. Derek A. 1995 A Directory of Wetlands in the Middle East . IUCN. Gland switzer land and IWRB.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید