دانلود تحقیق بررسی ارتباط میان قراردادهای برونسپاری و اعتماد و تعهد با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق بررسی ارتباط میان قراردادهای برونسپاری و اعتماد و تعهد با word دارای 82 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق بررسی ارتباط میان قراردادهای برونسپاری و اعتماد و تعهد با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق بررسی ارتباط میان قراردادهای برونسپاری و اعتماد و تعهد با word

فصل اول:کلیات تحقیق
1-1- مقدمه           
2-1- بیان مسئله            
3-1- اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق         
4-1- اهداف تحقیق      
5-1- فرضیه های تحقیق       
6-1-  چهارچوب نظری تحقیق             
7-1- مدل تحلیلی تحقیق     
8-1- قلمرو تحقیق       
9-1- روش تحقیق        
10-1- تعریف مفاهیم و اصطلاحات            
فصل دوم:مروری بر ادبیات تحقیق
1-2- مقدمه          
2-2- برونسپاری          
1-2-2- تعریف برونسپاری          
2-2-2- عناصر اصلی و کلیدی برون سپاری           
3-2-2- اهمیت برون سپاری      
4-2-2- فرایند تصمیم گیری برون سپاری           
5-2-2- تفاوت و تشابه برون سپاری با خصوصی سازی و کوچک سازی          
6-2-2- خصوصی سازی و برون سپاری             
7-2-2- کوچک سازی و برون سپاری      
8-2-2- برون سپاری به عناون یک حرکت استراتژیک       
9-2-2- مزایا و معایب برون سپاری      
10-2-2-  برون سپاری و ساختار سازمانی مناسب        
11-2-2- فرایند برون سپاری       
12-2-2- امکان سنجی برونسپاری      
13-2-2- فرآیند امکان سنجی برونسپاری           
14-2-2 محک زنی            
15-2-2- ابعاد برون سپاری         
16-2-2- روش های انتخاب پیمانکار در فرایند برونسپاری        
17-2-2- نظام مبادلات پیمانکاری فرعی صنعتی        
18-2-2- پیمانکاری فرعی صنعتی             
19-2-2- شکلهای اصلی پیمانکاری فرعی        
20-2-2- پیمانکاران اصلی      
21-2-2- پیمانکاران فرعی      
22-2-2- مشارکت صنعتی      
23-2-2- روند نوین در پیمانکاری فرعی و صنعتی          
3-2- قراردادهای برونسپاری           
4-2- اجزای قراردادهای برونسپاری        
1-4-2-  در زمان عقد قرارداد         
2-4-2- در زمان اجرای قرارداد      
1-2-4-2-  وظایف مشتری (سازمان) نسبت به تامین کننده (پیمانکار )      
2-2-4-2-  وظایف تامین کننده (پیمانکار) نسبت به مشتری (سازمان)       
5-2- جمع بندی             
فصل سوم:روش تحقیق
1-3- مقدمه              
2-3- روش تحقیق           
3-3- جامعه آماری          
4-3- نمونه و تعیین حجم نمونه            
5-3- ابزار گردآوری  داده ها           
6-3- روایی ابزار تحقیق         
7-3- پایایی ابزار تحقیق         
8-3- روش تجزیه و تحلیل داده ها        
فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها
1-4مقدمه          
2-4تجزیه و تحلیل داده ها         
3-4برآورد مدل و ارزشیابی برازندگی        
4-4مدل ساختاری              
5-4مدل اندازه گیری          
6-4خروجی نرم افزار لیزرل بر اساس معادلات            
1-6-4 معادلات ساختاری         
2-6-4معادلات اندازه گیری      
7-4 خلاصه نتایج مدل اندازه گیری           
8-4 آزمون فرضیه ها           
9-4 خلاصه مدل اندازه گیری      
فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات
1-5- مقدمه        
2-5- نتایج تحقیق               
3-5- پیشنهادات در مورد فرضیه ها     
4-5- پیشنهادات به محققین آینده       
5-5- محدودیت ها و موانع تحقیق     
پرسشنامه

 1- 1- مقدمه:

 برون سپاری بصورت ابزار مهمی در محیط پر تحرک ومتغیر امروزی تبدیل شده است و شرکت ها بطور روزافزون ،گزینه های برون سپاری را در جهت حمایت تصمیمات استراتژیک مورد بررسی قرار می دهند.اقدامات اخیر برون سپاری مانند برون سپاری فرایندهای تجاری ، برون سپاری به کشورهای دیگر و برون سپاری برای کسب قابلیتها، تأکید فراوانی بر تقویت اعتماد وتعهد با استفاده از مهارتهای ترکیبی حاکمیت،همچون عقد قرارداد رسمی و رابطه ای در کل دوره مشارکت دارد. بدین ترتیب مهارت های لازم برای مدیریت رابطه میان دریافت کننده خدمات  ( SR )،به یک دارایی استراتژیک جدید تبدیل شده است.اما همانند هر رابطه ای ،همه روابط برون سپاری به سرانجام نمی رسند.خدشه دار شدن رابطه می تواند باعث افزایش هزینه ها،اختلال عملیاتی و از دست رفتن فرصتهای تجاری گردد و طرفین را متحمل زیان کند.از این رو درک بیشتر این نکته مهم است که چگونه باید روابط برون سپاری را تحت مدیریت قرار داد تا ارزش استراژیک ایجاد کند. در تحقیقات پیشین دو حالت متمایز حاکمیت برای مدیریت روابط درون سازمانی(IOR) بر شمرده اند:کنترل رسمی- اعمال شده توسط قراردادهای مکتوب و سایر مکانیزمهای مدیریتی-که رفتار را در جهت اهداف سازمانی سوق می دهد و حاکمیت رابطه ای- مبتنی بر مکانیزمهای نا مکتوب اجرایی-که برای اثر گذاری بر رفتار درون سازمانی طراحی شده است. بطور گسترده مشاهده می شود که دامنه وسیعی از فعالیتهای برون سپاری از طریق قراردادهای پیچیده کنترل میگردد،در حالی که برخی از مطالعات مشخص کرده اند که در برون سپاری ،مکانیزمهای متنوع حاکمیت رابطه ای بکار می رود.این نکته از آن جهت قابل تأمل است که همکاری موثر،همراستای منافع و عملکردهای شرکت می باشد در حالی که در قراردادها تلاش می شود تا منافع از طریق ساختارهای اجرایی مناسب با یکدیگر همراستا شوند و مشارکت برون سپاری در این ساختار به اجرا در آید.اما حاکمیت رابطه ای بر این نکته تمرکز می کند که چگونه تبادل اطلاعات میان (SR)و(SP) ،سبب ارتقاء روابط و درک مشترک از محیط کاری و همراستایی عملکردها در جهت تضمین موفقیت برون سپاری می گردد

 2- 1-  بیان مسئله

 شرکتهای امروزی برای تضمین موفقیت خود در دنیای پر رقابت کنونی ، بیش از گذشته به برون سپاری فعالیتهای خود متکی شده اند.فعالیتهای برون سپاری اخیر تأکید بسیاری  بر اعتماد و تعهد متقابل  با استفاده از مهارتهای کنترلی نظیر قراردادهای رسمی و ارتباطی دارند . مجموعه مهارتهای ارتباطی برای مدیریت روابط میان سرویس دهنده( SR) و سرویس گیرنده(SP (  به  عنوان یک دارایی استراتژیک جدید مطرح است . یک ارتباط نا مناسب ممکن است منجر به تحمیل هزینه بیشتر، اختلال عملکردی، و از دست رفتن  فرصتهای تجاری گردد. بنابراین  درک بهتر از چگونگی مدیریت ارتباطات برون سپاری برای ایجاد و حفظ ارزشهای استراتژیک بسیار موثر است. بر اساس تحقیقات گذشته دو سبک مشخص کنترل و اداره روابط درون سازمانی وجود دارد: یکی کنترلهای رسمی که به صورت قراردادهای مکتوب  و سایر مکانیزمهای مدیریتی از پیش طراحی شده برای سوق دادن رفتارها به سوی اهداف مورد نظر مطرح است و دیگری کنترل و اداره ارتباطی از طریق عوامل نا مکتوب بر اساس مکانیزمهای شفاهی رفتاری است. که هردو نوع کنترل مذکور در فعالیتهای برون سپاری اثرگذارند. در حالی که در یک قرارداد عملکردهای میان شرکتهای دو طرف برون سپاری از طریق ایجاد ساختارهای اداری  مشخص می گردد،کنترل ارتباطی مشخص می کند که چگونه  تبادل اطلاعات میا ن  SP وSR  محیطی را فراهم می کند که تضمین کننده موفقیت ارتباطات در برون سپاری باشد. بنابراین در برون سپاری توجه همزمان به این دو نوع کنترل امری ضروری برای تضمین موفقیت است

  مطالعات اخیر نشان داده است که قراردادها بایستی برای مدیریت موثر ابعاد مختلف تعاملات ارتباطی در در برون سپاری بکار روند و بدین ترتیب حاکمیت رابطه ای و حاکمیت رسمی مکمل یکدیگر هستند و نمی توان آنها را جایگزین یکدیگر در نظر گرفت.اما در حال حاضر درک نسبتاً کمی از این موضوع وجود دارد که چگونه قراردادها می توانند در برون سپاری ،روابط با کیفیتی را ایجاد و آنرا ارتقاء بخشند. با توجه به ارتباط مثبت میان کیفیت رابطه و موفقیت برون سپاری ، تشخیص تدارکات قرارداد در جهت تقویت کیفیت مطلوب رابطه ای میتواند در کاربری استراتژیک قراردادها از سوی مدیریت برای ارتقاء رابطه ای موفق برون سپاری کمک کند. بر طبق این پس زمینه ،تحقیق حاضر می کوشد با بررسی قابلیت مکملی توافقات خدماتی (SLA) ،بعنوان مکانیزم کنترل رسمی در توسعه حاکمیت رابطه ای برای آرایش های برون سپاری این دو حالت حاکمیت را با یکدیگر تطبیق دهد

بمنظور بررسی روابط میان (SLA)ها و اعتماد و تعهد،از مدل تعمیم داده شده MorganوHunt به برون سپاری استفاده شده است.تعهد رابطه ای که با ادراک تعهد طرف مقابل تشدید می شود،از لحاظ ادراک  (SR) نسبت به نیت طرف مقابل ،برای حفظ رابطه وتلاش در جهت حفظ رابطه،مفهوم سازی می گردد

3- 1-  اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق:

 برون‌سپاری یک ویژگی اساسی تجدید ساختار سازمانی است که به طور چشمگیری مرزهای سنتی سازمانها را تغییر داده. می‌توان برون‌سپاری را «یکی از بزرگترین جابجایی‌های ساختاری سازمان و صنعت در قرن» نامید

برون سپاری صرفا به خرید خدمات تخصصی که به ندرت مورد نیازند، مانند مشاوره حقوقی و یا آنهایی که در خارج از حوزه فعالیتهای نرمال سازمان رخ می‌دهند مثل ترتیب دادن سفر خارجی، گفته نمی‌شود. بلکه معمولا به واگذاری فعالیتهای اساسی که قبلا ًدرون سازمان انجام می‌شده، اشاره دارد. این اصطلاح همچنین برای تشریح سپردن فعالیتهای یک کشور به کشور دیگر که بعضی مواقع به آن برون سپاری خارج از کشور (offshoring) می‌گویند، استفاده می‌شود

برون سپاری از نظر تئوریک این امکان برای سازمان ها وجود دارد که برای اداره کردن امور مربوط به هر کدام از وظایف خود یک واحد فرعی تأسیس کرده و با استخدام نیروهای کارشناس و تخصیص بودجه لازم، نیازهای خود را رفع نماید

برای مدیریت سازمان هایی که تعداد این واحدهای فرعی اندک و نوع فعالیت آنها با نوع فعالیت اصلی سازمان چندان متفاوت نمی باشد این تئوری کاملا ًبهینه به نظر می رسد ولی در عمل سازمان های متوسط و بزرگ برای انجام وظایف خود نیازمند بهره گرفتن از سیستم ها، ابزارها و فنون متعدد و متنوعی می باشند که لزوما ًبا موضوع اصلی کار سازمان همخوانی ندارند. همچنین پیشرفت بسیار زیاد هر یک از علوم و فنون، میزان دانش مورد نیاز برای احاطه و تسلط بر اجرای مناسب فعالیت ها را افزایش داده است

برون‌سپاری عقد قرارداد با خارج از سازمان در مورد انجام فعالیتهایی است، که قبلا ًدر درون سازمان اجرا می‌شدن فرایند برون سپاری نیازمند نوعی اعتماد وتعهد دوجانبه بین طرفین می باشد تا بتواند سودمند واقع شود.این اعتماد وتعهد میتواند بوسیله انعقاد قرارداد بین طرفین ایجاد شود

 

4- 1- اهداف تحقیق:

 هدف از انجام این تحقیق بررسی ارتباط میان قراردادهای برون سپاری و اعتماد و تعهد می باشد که می تواند در قالب اهداف جزئی زیر مطرح گردد

1- تعیین تأثیر خصوصیات ا=”text-align: right;”> می‌توان برون‌سپاری را «یکی از بزرگترین جابجایی‌های ساختاری سازمان و صنعت در قرن» نامید.. برون‌سپاری عقد قرارداد با خارج از سازمان در مورد انجام فعالیتهایی است، که قبلا ًدر درون سازمان اجرا می‌شدند

2 سرویس دهندهSP))

منظور از سرویس دهنده ،شرکتی است که درطی فرایند برون سپاری ،متعهد انجام فعالیت های مشخصی برای شرکت درخواست کننده می شود

3 سرویس گیرندهSR))

 منظور از سرویس گیرنده ،شرکتی است که در طی فرآیند برون سپاری، بخشی از فعالیت های خود را به خارج از سازمان  واگذار می کند

4 توافقات سطح خدماتSLA))

ماهیت و توصیف سطح عملیاتی و محدوده حقوق و تکالیف هر یک از آنها ، که اجرای آنها مورد نظر طرفین است را مشخص می کند. به نحوی که برای کلیه افراد ذینفع در عملیات قرارداد مفهوم باشد

5 روابط درون سازمانیIOR))

منظور آن دسته از روابط موجود در ساختار سازمانی که مختص هر سازمان است

1- 2- مقدمه

 برون‌سپاری ابزار اجرایی ساده و اقتصادی است که روز به روز کاربردهای بیشتری می‌یابد. برون‌سپاری به معنای خرید محصول و خدماتی است که قبلا در شرکت ساخته یا فراهم می‌شده است. به عبارت ساده‌تر سپردن کار به کاردان است. برون سپاری با کوچک‌سازی و چابک‌کردن سازمان، کاهش و کنترل هزینه‌ها، دسترسی به منابع غیرداخلی، تقسیم ریسک و مدیریت وظایف مشکل و گاهی امکان‌ناپذیر سبب بهبود عملکرد شرکت‌ها و سازمان‌ها می‌شود. علی‌رغم اینکه برون‌سپاری در خارج از کشور به بزرگترین بخش در صنعت خدمات تبدیل شده است، این موضوع در ایران جایگاه مناسب خود را نیافته است

واقعیت این است که بررسی تجربه برون سپاری نشان می دهد که علی رغم دستاوردهای مثبت ، متاسفانه به دلایلی در برخی موارد این امر باعث بروز مشکلات و مسائلی شده و لذا اهداف از پیش تعیین شده حاصل نشده است. بسیاری از دلایل را برای بروز این مشکلات و در برخی موارد بحران حاصله، می توان برشمرد . سازمانها تاثیر برون سپاری را روی نیروی انسانی ، فرایندها ، روشها و ابزارها ودر یک کلام ساختارها و رفتارهای خود ، آنگونه که هست در نظر نمی گیرند و اقدام به برون سپاری می کنند. انجام برون سپاری بدون تحلیل این مسایل ، ریسک آن را افزایش می دهد و درخیلی موارد به فاجعه تبدیل می شود. تعهد نداشتن مدیریت ارشد ، انتخاب نادرست فعالیتها برای برون سپاری ، فقدان یک برنامه جامع و منسجم ارتباطات ، دانش ضعیف در مورد متدولوژی های برون سپاری ، شکست در تشخیص ریسک های کسب و کار ، شکست در دستیابی به ارائه دهندگان خدمت که حرفه ای باشند ، تخصیص نیافتن مناسب ترین منابع داخلی برای پروژه برون سپاری ، تهیه نکردن قرارداد مناسب که بتواند تعهد دو جانبه ایجاد کند ، نداشتن برنامه رسمی و مشخص نظارت ، وجود محدودیتهای محیطی در رابطه با قوانین و مقررات و به طور کلی مهیانبودن زیرساختهای لازم ،از جمله دلایل شکست پروژه های برون سپاری می باشد

2- 2- برون سپاری

مدیران سازمان ها هر روز با تحولات بزرگ و پیچیده ای رو به رو هستند که باید نسبت به این تغییرات که پر شتاب هستند واکنش نشان داده و با نیروها و محیط خارجی در تعامل باشند . برای موفقیت در این امر مدیران باید سازمان خود را بهبود بخشند و متناسب با محیط و تغییرات آن به اصلاح سازمان خود بپردازند . نیروهای خارجی بسیاری هستند که برخی از آن ها موجب تهدید و برخی موجب فرصت برای سازمان می شوند اگر سازمان بخواهد در این میدان موفق شود باید تهدیدها را شناسایی و با آن ها سازگار و یا مبارزه نماید و فرصت ها را شناسایی و از آن ها استفاده نماید

سازمان باید از نیروها و منابع بیرونی برای مدیریت درونی که همانا به عنوان یک فرصت بام برون سپاری است استفاده نماید که بسیاری از مؤسسات خارجی که در یکی دو دهه اخیر بصورت چشمگیری استفاده نموده اند و در کشور ما در برخی سازمان  ها در چارچوب مقررات اقدامات اندکی انجام گرفته است

برون‌سپاری یک ویژگی اساسی تجدید ساختار سازمانی است که به طور چشمگیری مرزهای سنتی سازمانها را تغییر داده. می‌توان برون‌سپاری را «یکی از بزرگترین جابجایی‌های ساختاری سازمان و صنعت در قرن» نامید

1- 2- 2- تعریف برون سپاری

برون سپاری عبارت است از : فرآیندی که بواسطه آن فعالیت هایی که قبلاً توسط یک سازمان یا مؤسسه انجام می گرفت منتقل شده و توسط یک پیمانکار خارجی انجام می گیرد . بیلی و دیگران ( 1998 ، ص : 283 ) از نظر مشابهی استفاده نموده و بکارگیری منابع خارجی  (برون سپاری) را به شرح زیر توصیف نموده اند

« یک رابطه قراردادی بین پیمانکار خارجی (برون سپاری کننده) و یک سازمان (برون سپاری شده) که در آن پیمانکار مسئولیت یک یا چند کار تجاری مؤسسه یا سااسی قرارداد برون سپاری  بر ایجاد تعهدات در روابط برون سپاری

2- تعیین تأثیرخصوصیات کنترلی قرارداد برون سپاری  بر تعهدات در روابط برون سپاری

3- تعیین تأثیر تعهد ارتباطی  بر توافق ارتباطات دو گروه در برون سپاری

4- تعیین تأثیرتعهد ارتباطی  بر دوام روابط در برون سپاری

5- تعیین تأثیر تعهد ارتباطی  برهمکاری در روابط برون سپاری

 

5- 1-  فرضیه های تحقیق :

 1 خصوصیات اساسی قرارداد برون سپاری  بر ایجاد تعهدات در روابط برون سپاری تأثیر مثبت دارد

2 خصوصیات کنترلی قرارداد برون سپاری بر تعهدات در روابط برون سپاری  تأثیر مثبت دارد

3 تعهد ارتباطی  بر توافق ارتباطات دو گروه در برون سپاری تأثیر مثبت دارد

4 تعهد ارتباطی  بر دوام روابط در برون سپاری تأثیر مثبت دارد

5 تعهد ارتباطی  برهمکاری در روابط برون سپاری تأثیر مثبت دارد

  6- 1-  چارچوب نظری تحقیق

 چارچوب نظری این تحقیق بر اساس تحقیقی است کهGoo  و Huang درسال  2008  انجام داده برون سپاری استفاده شده است.در این مدل منظور از تعهد ارتباطی  که با درک تعهد طرف مقابل افزایش می یابد، ادراک سازمان دریافت کننده خدمات  نسبت به نیت طرف مقابل در حفظ روابط  می باشد.بر اساس نظریه Morganو Huntتعهد ارتباطی بستگی به منفعت ناشی از روابط، هزینه های فسخ، ارزش تقسیم شده و اعتماد دارد .  بر اساس ساختار مطرح شده توسط McKnight و همکارانش منظور از اعتماد، انتظارات  SRاز SP در انجام الزامات خاص قرارداد در عملکردهای آتی  است .تعاملات و تجربیات افراد و مشاهده عملکردهای شریک ارتباطی (چگونگی برقراری ارتباط و امین بودن آنها) و استفاده از این ادراکات در ایجاد این نگرش که طرف مقابل در آینده چگونه عمل می کند.با توجه به 6 عنصر شناسایی شده در قراردادها بر اساس تحقیقات قبلی ، در این تحقیق مدلی ارائه گردیده است که 5 فرضیه را در بر می گیرد.6 عنصر قراردادها در قالب سه متغیر بیان گردیده است که با اعتماد و تعهد ارتباطی ،میان دو طرف قرارداد رابطه مثبت دارد

1 خصوصیات اساسی

زمانی که طرفین از ارزش ها ی مشترکی برخوردار باشند،تعهد ، روابط و  همکاری مئثرتری  با یکدیگر  خواهند داشت

2 خصوصیات نظارتی وکنترلی

در قراردادهای برون سپاری دو نوع کنترل وجود دارد. یکی کنترل رسمی که بصورت مکتوب می باشد و دیگری کنت ل و اداره ارتباطی که بصورت شفاهی است که هر دو جزء مکانیزم های کنترلی/نظارتی بشمار می روند

3 تعهد روابط

تعهد روابط تأثیر مثبتی بر حسن نیت طرفین در فرایند برون سپاری دارد

4 دوام روابط

دوام روابط بعنوان نتیجه مطلوب عملکردی بر شمرده می شود که از طریق تقویت تعهد ،تحقق می یابد

5 همکاری

همکاری بعنوان روحیه کار با یکدیگر از سوی طرفین ،با فعالیت های مکمل ،که هدف آن تحقق اهداف مشترک است،تعریف می شود

6 توافق ارتباطات

هدف از ،حفظ روابط از طریق بیان واضح معیارهای سنجش عملکرد،رفع اختلافات،سیاست خروج از قرارداد و;.می باشد و می تواند موجب ایجاد تعهد در روایط برون سپاری شود

9- 1-  روش تحقیق:

 این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش  توصیفی است.توصیفی است زیرا وضع موجود را بررسی می کند. وکاربردی است زیرا تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که نظریه ها ، قانونمندی ها،اصول و فنونی را که برای تحقیقات پایه تدوین می شوند،برای حل مسائل اجرایی و واقعی بکار می گیرند

در این تحقیق برای گردآوری اطلاعات از هردو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده می گردد . به این صورت که برای تدوین أدبیات تحقیق از مطالعات کتابخانه ای و برای گردآوری داده ها از روش میدانی استفاده می شود. در این پژوهش برای گردآوری داده‌های مورد نیاز تحقیق از ابزارهای زیر استفاده شده است

مطالعات کتابخانه‌ای : به منظور مباحث نظری مرتبط با موضوع تحقیق و همچنین بررسی أدبیات موضوع و پیشینه تحقیق ، ازمطالعات کتابخانه ای شامل کتابها ،مجله ها ،مقالات و پایان نامه های مرتبط با موضوع تحقیق استفاده می شود

پرسشنامه: به منظور جمع آوری نظرات افراد جامعه آماری مورد بررسی از پرسشنامه استفاده شده است

 10- 1 – تعریف مفاهیم و اصطلاحات:

 1 برون سپاری(Outsourcing)

بنابراین همانطور که کومبز و باتاگلیا ( 1998 ، ص : 356 ) اشاره می کنند . ایناصطلاح بطور نرمال باید فقط برای بستن قرارداد با فعالیت های موجود بکار گرفته شود نه برای شرایطی که فعالیت ها و قابلیت های جدید مورد بحث هستند . این مسأله آن را از تصمیمات ساخت (تولید) و انجام (خرید) که می تواند هم برای محصولات جدید یا موجود و هم برای سرویس ها بکار رود متمایز می سازد . (برنز و آنستازیادیس ، 2003 ، ص : 357) به نقل از بورساکس و کلاس ، 1996)

برون سپاری عبارتست از انتقال فرایندهای غیراستراتژیک به بیرون از سازمان و تمرکز بر فرایندهای کلیدی درون سازمان . ( رهنورد ، 1384 ، ص : 16 به نقل از بوستر (2003) )

2- 2- 2- عناصر اصلی و کلیدی برون سپاری

الف) برون سپاری شده : یعنی مشتری (خریدار) ، فرایندهایش را برون سپاری می کند

ب ) برون سپاری کننده : مؤسسه ، خدمات برون سپاری شده ارائه می دهد که اصطلاحات (تهیه کننده یا فروشنده) نیز مورد استفاده قرار می گیرد

3- 2- 2- اهمیت برون سپاری

برون سپاری یک روش مدیریتی است که اجازه محول کردن مسئولیت اجرایی فرایند یا خدماتی را که قبلاً توسط یک مؤسسه یا سازمان تحویل گرفته شده اند را به یک پیمانکار خارجی می دهد و سازمان برخی از کارهای غیرهسته ای خود را به شرکت های خدماتی کارآمد و متخصص واگذار و محول می کند . در زمینه بازار جهانی و اقتصاد جهانی برون سپاری یکی از اصلی ترین ارکان یا ستون های راه جدید برقراری روابط میان سازمان هاست . برون سپاری حرکتی غیر قابل توقف ، منافع بالا و جریانی غیر قابل اجتناب است و می تواند باعث رسیدن به مشتری برون سپاری (برون سپاری شده) به منافعی مهم مانند صرفه جویی در هزینه ، افزایش انعطاف پذیری ، کیفیت بهتر خدمات و دسترسی به تکنولوژی کمک کند

مهمترین محرکهای انتخاب برون سپاری برای مؤسسات « بازده هزینه » و « سازماندهی تولید یا خدمت » می باشند و استفاده از برون سپاری می توانند بر کارهایشان در زمینه تجارت هسته ای اهداف طولانی یا میان مدت و فرصت های تنوع تمرکز داشته باشند . برون سپاری فعالیت ها به عنوان یک رویکرد نیرومند و منعطف در حال ظهور است که مدیران سازمان ها می توانند آن را برای رسیدن به دامنه وسیعی از اهداف استراتژیک و تاکتیکی به کار گیرند و نوعی فراهم کردن کالا یا خدمات بوسیله پیمانکاران خارجی که قبلاً توسط خود سازمان انجام می شد

برون سپاری خدمات توجه روزافزونی را در ادبیات مدیریت به خود اختصاص داده است که بیشترین توجه به کاهش هزینه های عملیاتی است . منابع مورد استفاده سازمان را می توان به دو گزینه یکی انجام فعالیت های درون سازمان و تحت حاکمیت سلسله مراتب و دیگری برون سپاری و قرار دادن آن ها تحت حاکمیت بازار تقسیم کرد

دهه اخیر تکاملی را در فرایندهای برون سپاری از سنتی تا استراتژیک نشان داده است . برون سپاری زمانی سنتی در نظر گرفته می شود که یک فعالیت برای سازمان «بحرانی» نیست صورت می گیرد اما برون سپاری استراتژیک زمانی صورت می گیرد که سازمان ها هر چیزی را بجز فعالیت های خاص که در آن بتوانند یک جایگاه رقابتی منحصر به فرد را حاصل کنند برون سپاری می کنند . یک سازمان که فرایند برون سپاری را آغاز می نماید باید یک عملیات محک زنی را برای ارزیابی بهترین تجربه برای مورد بخصوص خودش آغاز نماید زیرا برون سپاری بدون ارزیابی عملیات و بستن قرارداد ضعیف باعث فقدان کنترل در کیفیت و سطح سرویس ها امنیت اطلاعات و روحیه ضعیف کارکنان پرهزینه بنظر می رسد

4- 2- 2- فرایند تصمیم گیری برون سپاری

برون سپاری یا عدم آن ؟این سؤالی است که در ذهن تقریباً همه مدیران وجود دارد از مسئول متصدی اجرایی گرفته تا یک کارمند دفتری ساده . سازمان ها و مؤسسات بسیار اندکی که برون سپاری را بکار می گیرند معنای واقعی آن و چگونگی درست و کارآمد بکار گرفتن آن را   می دانند . به علاوه فروشندگانی که تبلیغات برون سپاری را شنیده و یا خوانده اند که بازاری بزرگ و در حال رشد دارد تمایل به استفاده از مزایای این فرصت را دارند اما کاملاً از چگونگی اجرای درست آن اطلاع ندارند

معمول ترین و متداولترین درک از برون سپاری اینست که برون سپاری همان خصوصی سازی است و یا اینکه فرایندی از بستن قرارداد با یک گروه خارج برای انجام یک بخش از کارهای ارباب رجوع می باشد و برخی از مردم برون سپاری را چیزی بیش از حقوق یک سری متخصصان یا گروههای خدماتی خارجی برای جایگزینی مدیریت تمام وقت و پرسنل    نمی دانند . برای بسیاری از مردم مفهوم برون سپاری یک راه جدید برای انجام کار است . اگرچه تصورات اخیر از برون سپاری همانطور که برای فن آوری اطلاعات بکار می روند حدود دو دهه قدمت داشته و از تجربه استفاده پرسنل تولیدکننده کامپیوتر برای راه اندازی و اداره مرکز اطلاعاتی مشتری نشأت گرفته است

آنچه که به نظر می رسد مفهوم جدیدی می باشد اینست که برون سپاری در برخی قسمتهای سازمان ها از قبیل کارهای دفتری و خدمات تحویل در حال بدست آوردن شهرت و کسب پایه و زمینه برای خود می باشد . از طرف دیگر علاقمندان گذشته ، به این نکته اشاره می کنند که برون سپاری از دیرباز ( زمان باستان ) وقتی که امپراطورها سربازان و افراد ملل دیگر را برای حفاظت از مرزهایشان اجاره می کردند ، بکار گرفته می شده است . ( دونالد ، اف ، بلومبرگ ، 1998 ، ص : 8 )

5- 2- 2- تفاوت و تشابه برون سپاری با خصوصی سازی و کوچک سازی

 همانطور که قبلاً اشاره شد تصور برخی اینست که برون سپاری همان خصوصی سازی است و با هم  فرقی ندارند حال این پرسش که آیا برون سپاری خط مشی متفاوت از خصوصی سازی یا کوچ سازی است یا نه ؟ با مراجعه به مفاهیم این اصطلاحات مدیریتی نشان می دهد که بین این مفاهیم تفاوت وجود دارد که به ترتیب عبارتند از : برون سپاری یعنی واگذاری فعالیت های غیر استراتژیک ( غیرهسته ای / غیراصلی ) به منابع بیرونی ، خصوصی سازی به معنی واگذاری مالکیت به بخش خصوصی و نهایتاً کوچک سازی عبارتست از کاهش نیروی انسانی سازمان . اما در روش های انتخابی برای اعمال این مفاهیم بعضی مواقع وجه تشابه به و اشتراک دیده می شود که تمایز بین آنها دشوار می باشد و بی جهت نیست که برخی این واژه ها را در برخی مواقع سهواً به عنوان مترادف همدیگر بکار می برند . ( نمودار 1-2)

6- 2- 2- خصوصی سازی و برون سپاری

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه ارتباط بین نابی، چابکی سازمانی و رقابت پذیری سازمانی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه ارتباط بین نابی، چابکی سازمانی و رقابت پذیری سازمانی با word دارای 223 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پایان نامه ارتباط بین نابی، چابکی سازمانی و رقابت پذیری سازمانی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پایان نامه ارتباط بین نابی، چابکی سازمانی و رقابت پذیری سازمانی با word

11 مقدمه
21 ضرورت و اهمیت تحقیق
31 بیان مسئله
41 هدف تحقیق
51 سئوالات و فرضیات پژوهش
61 قلمرو پژوهش
71 روش انجام پژوهش
81 تعریف عملیاتی متغیرها
91 جمع بندی

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
12 مقدمه
22کلیاتی پیرامون تولید ناب
122 ناب بودن
222تعاریف تولید ناب
322 تاریخچه تولید ناب
422 نتایج بکارگیری تولید ناب
522 تولید ناب و صنایع ایران
622 تولید ناب و صنایع کاشی و سرامیک
722 مؤلفه های تولید ناب
32 چابکی سازمانی
132 مفهوم چابکی و تولید چابک
232خصوصیات و ویژگی‌های سازمان چابک
332 -قابلیت‌های کلیدی چابکی در سازمان
432 مؤلفه‌های شکل گیری تولید چابک
42 رقابت پذیری
142 مفهوم رقابت‌پذیری
242 مدل الماس‌ پورتر
342  استراتژی رقابتی
1342  تمرکز بر هزینه
11342 استفاده حد اکثر از ظرفیت تولید
21342 صرفه جویی در مقیاس
31342  پیشرفت های تکنولوژیکی
41342  تأثیرات یادگیری/ تجربه
2342 استراتژی تمایز محصول
442 استراتژی بهترین شیوه هزینه کردن
542  استراتژی تمرکز
642 جمع بندی مؤلفه های تعیین کننده رقابت پذیری سازمانی
52  نتیجه گیری

فصل سوم: روش شناسی تحقیق
13  مقدمه
23 معرفی متغیر های تعیین چابکی سازمانی
33 معرفی مؤلفه های های تعیین نابی
43 معرفی مؤلفه های تعیین رقابت پذیری
53 سئوالات و فرضیات پژوهش
63 روش تحقیق
73 جامعه آماری
83 حجم منطقی گروه نمونه
93 ابزار گردآوری داده ها
103 روش تجزیه و تحلیل
1103 تحلیل عاملی
2103 آزمون KMO و کرویت بارتلت (Bartlett)
3103 جدول اشتراکات (Communalities)
4103 جدول واریانس کل استخراج شده (Total Variance Explained)
5103 ماتریس اجزاء (ابعاد) اولیه
6103 چرخش دورانی و تفسیر
7103 جدول ماتریس چرخش یافته(Rotated Component Matrix)
113 مدل یابی معادلات ساختاری
123  نوع پژوهش
133 روایی و پایایی ابزار پژوهش
143 نتیجه گیری

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
14 مقدمه
24 دسته بندی مؤلفه های مربوط به حوزه چابکی
124 آزمون KMO و کرویت بارتلت (Bartlett)
224 جدول اشتراکات(Communalities)
324 جدول واریانس کل استخراج شده (Total Variance Explained)
424 ماتریس اجزاء (ابعاد) اولیه
524 جدول ماتریس چرخش یافته (Rotated Component Matrix)
624 تحلیل عاملی تأییدی مؤلفه های مربوط به متغیر چابکی
724 برونداد نتایج تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای چابکی
824 تفسیر خروجی(برونداد) تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای چابکی
34 دسته بندی مؤلفه های مربوط به حوزه نابی
134 آزمون KMO و کرویت بارتلت (Bartlett)
234 جدول اشتراکات (Communalities)
334 جدول واریانس کل استخراج شده (Total Variance Explained)
434 ماتریس اجزاء (ابعاد) اولیه
534 جدول ماتریس چرخش یافته (Rotated Component Matrix)
634 تحلیل عاملی تأییدی مربوط به دسته بندی متغیر های نابی
734 برونداد نتایج تحلیل عاملی تأییدی متغیر های نابی
834 تفسیر خروجی(برونداد) تحلیل عاملی تأییدی متغیر های نابی
44  دسته بندی مؤلفه های مربوط به حوزه رقابت پذیری
144  آزمون KMO و کرویت بارتلت (Bartlett)
244 جدول اشتراکات (Communalities)
344 جدول واریانس کل استخراج شده (Total Variance Explained)
444 ماتریس اجزاء (ابعاد) اولیه
544 جدول ماتریس چرخش یافته (Rotated Component Matrix)
644  تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای رقابت پذیری
744  برونداد نتایج تحلیل عاملی تأییدی متغیر های رقابت پذیری
844  تفسیر خروجی(برونداد) تحلیل عاملی تأییدی متغیر های رقابت پذیری
54 دسته بندی متغیر های تحقیق
154 آزمون KMO و کرویت بارتلت (Bartlett)
254 جدول اشتراکات (Communalities)
354 جدول واریانس کل استخراج شده (Total Variance Explained)
454 جدول ماتریس چرخش یافته (Rotated Component Matrix)
554 تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای اصلی و فرعی تحقیق 
654 برونداد نتایج تحلیل عاملی تأییدی متغیر های تحقیق
754 تفسیر خروجی(برونداد) تحلیل عاملی تأییدی متغیر های تحقیق
64 تعیین نوع ارتباط بین نابی- چابکی سازمانی و رقابت پذیری سازمانی در صنعت کاشی
164  برونداد نتایج تحلیل عاملی تأییدی تمامی متغیر های تحقیق
264 تفسیر نتایج تحلیل عاملی تأییدی تمامی متغیر های تحقیق
364 تشریح و بررسی ارتباط نابی و چابکی بر رقابت پذیری سازمانی
64 جمع بندی

فصل پنجم: نتیجه گیری
15 مقدمه
25 محدودیتهای پژوهش
35 نتایج تحقیق
135  معرفی شاخص های مورد نیاز از حوزه ناب بودن در صنعت کاشی
235 معرفی شاخص های مورد نیاز از حوزه چابک بودن در صنعت کاشی
335  معرفی شاخص های سنجش رقابت پذیری در صنعت کاشی
435 تعیین نوع ارتباط بین نابی- چابکی سازمانی و رقابت پذیری سازمانی در صنعت کاشی
535 تعیین شدت رابطه تأثیر مؤلفه های نابی و چابکی سازمانی بر رقابت پذیری
45  پیشنهادات
55 تحقیقات آینده
65  جمع بندی
فهرست منابع و مآخذ
فهرست جداول
جدول 12  برخی مزایا و منافع تولید ناب
جدول 22 حوزه ها و برنامه های بهبود نابی در 27 شرکت ناب
جدول 32 ابزارها و اصول نظام تولید ناب به نقل از مک لاچلین
جدول 42  طبقه بندی ابزارها و مؤلفه ها  اصلی و فرعی تولید ناب
جدول 52 تعاریف و مفاهیم تولید چابک و چابکی
جدول 62 معیارهای بیست گانه تولید چابک
جدول 13  متغیر های تعیین چابکی
جدول23 متغیر های تعیین نابی
جدول33 متغیر های تعیین رقابت پذیری
جدول 43 مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای متغیر های نابی
جدول 53 مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای متغیر های چابکی
جدول 63 مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای متغیر های رقابت پذیری
جدول 14 معرفی مؤلفه های چابکی
جدول 24 جدول آزمون KMO و کرویت بارتلت متغیر های چابکی
جدول 34 جدول ماتریس اجزاء (ابعاد) اولیه متغیر های چابکی
جدول 44 جدول ماتریس چرخش یافته متغیر های چابکی
جدول54 دسته بندی سؤالات چابکی
جدول 64 برونداد تحلیل عاملی تأییدی مربوط به متغیر های چابکی
جدول 74 معرفی مؤلفه های نابی
جدول 84 جدول آزمون KMO و کرویت بارتلت متغیرهای نابی
جدول 94 جدول ماتریس اجزاء (ابعاد) اولیه متغیرهای نابی
جدول 104جدول ماتریس چرخش یافته متغیرهای نابی
جدول114 دسته بندی مؤلفه های نابی
جدول 124 برونداد تحلیل عاملی تأییدی مربوط به متغیر های نابی
جدول 134 معرفی مؤلفه های رقابت پذیری
جدول 144 جدول آزمون KMO و کرویت بارتلت متغیرهای رقابت پذیری
جدول 154 جدول ماتریس اجزاء (ابعاد) اولیه متغیرهای رقابت پذیری
جدول 164 جدول ماتریس چرخش یافته متغیرهای رقابت پذیری
جدول174 دسته بندی مؤلفه های رقابت پذیری
جدول 184 برونداد تحلیل عاملی تأییدی مربوط به متغیر های رقابت پذیری
جدول 194 معرفی متغیر های فرعی
جدول 204 جدول آزمون KMO و کرویت بارتلت متغیرهای فرعی
جدول 214 جدول ماتریس چرخش یافته متغیرهای فرعی
جدول224  دسته بندی متغیر های فرعی
جدول 234 برونداد تحلیل عاملی تأییدی مربوط به تمامی متغیر های تحقیق
جدول 244 برونداد تحلیل عاملی تأییدی تمامی متغیر های تحقیق
جدول 15 معرفی شاخص های مورد نیاز از حوزه ناب بودن در صنعت کاشی
جدول 25 معرفی شاخص های مورد نیاز از حوزه چابک بودن در صنعت کاشی
جدول 35 معرفی شاخص های سنجش رقابت پذیری در صنعت کاشی
فهرست اشکال و نمودارها

شکل 12مدل الماس پورتر
شکل 13 نمودار متغیر های تعیین چابکی
شکل23 نمودار متغیر های تعیین نابی
شکل33 نمودار متغیر های تعیین رقابت پذیری
نمودار 14  نمودار متغیر ها و مؤلفه های تعیین چابکی
نمودار24 نمودار تحلیل عاملی تأییدی مؤلفه های مربوط به متغیر چابکی
نمودار 34 نمودار متغیر ها و مؤلفه های تعیین نابی
نمودار44 نمودار تحلیل عاملی تأییدی مربوط به دسته بندی متغیر های نابی
نمودار 54 نمودار متغیر ها و مؤلفه های تعیین رقابت پذیری
نمودار 64 نمودار تحلیل عاملی تأییدی متغیر های رقابت پذیری
نمودار 74 نمودار متغیر های تحقیق
نمودار 84 نمودار تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای فرعی تحقیق
نمودار 94 نمودار تحلیل عاملی تأییدی تمامی متغیر های تحقیق
نمودار 104 نمودار T-value مربوط به تمامی متغیرهای تحقیق

فهرست منابع و مآخذ

فارسی

برفروشان سهراب و عطالله نصرتی. تفکر ناب؛ دروازه ورود به سرزمین سیگماها، (فروردین 1384) ،مجله الکترونیکی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران(نما)، دوره 4، شماره 2
بندریان رضا، چابکی؛ چرا و چگونه، (1385)
جعفرنژاد، احمد.، شهایی، بهنام، مقدمه ای بر چابکی سازمانی و تولید چابک 1386 ,مؤسسه کتاب مهربان نشر
جعفر نژاد احمد و محمد فاریابی باسمنج، مفاهیم اساسی تولید،(1381)، انتشارات صفار، چاپ دوم
سید حسینی، سید محمد و امیر  بیات ترک. ارزیابی عوامل تولید ناب در سازمان­های تولیدی غیر پیوسته(سفارشی) (مطالعه موردی، گروه صنعتی سدید). (تابستان 1384) مدرس علوم انسانی، دوره 9، شماره 2
عباس زاده شهانقی، لیلا، بررسی عوامل مؤثر در وضعیت رقابتی و نحوه ی ارزیابی آن در صنعت تولید الیاف مصنوعی در ایران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، پاییز
فتحیان، محمد و همکاران، “نقش فناوری اطلاعات در چابکی بنگاههای کوچک و متوسط ایران.، 1384  ،سومین کنفرانی بین المللی مدیریت، تهران
کویین، جیمز براین. میتنزبرگ، هندی و جیمز، رابرت ام. برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک، و مدیریت استراتژی (فرایند استراتژی ) ترجمه دکتر صائبی، 1376، مرکز آمورش مدیریت
ووماک، جیمز و جونز، دانیل و روس، دانیل و رادنژاد، آزاده،  تولید ناب انقلاب کیفیت و بهره وری،1379 ،(چاپ پنجم) نشر آموزه، اصفهان
ویلن، جی دیوید هنگر توماس. مبانی استراتژیک، ترجمه محمد اعرابی و داوود ایزدی، دفتر پژوهش های فرهنگی،

 


 

فهرست منابع لاتین

 

Ahlstrom, p. & Karlsson, C. ” Change processes towards lean production The role of the management accounting system”  International Journal of Operations & Production Management” . (1996), 42-
Alan Waing and Alan Glendo, Management Risk, International Thomas Bussiness Press, 1998. 45-
Arbs , Llus Cuatrecasas .”Design of a rapid response and high efficiency service by lean production principles: Methodology and evaluation of variability of performance”  International Journal of Production Economics, 2002, Pages 169-
Baskerville , Richard . Pries-Heje , Jan  & Madsen, Sabine. “ Post-agility: What follows a decade of agility “ Information and Software Technology, 2010. Pages 321-
Bent Dreyer, Kjell Granhaung, Uncertainly, Felexibility and sustained competitive advantage, Journal of Business Reaserch, 2004, pages 543-
Bonavia, T. & Marin, J.A. (2006). An empirical study of lean production in the ceramic tile industry in Spain.  International Journal of Operations & Production Management, 26(5), 505-
Bottani , Eleonora.  “The impact of lean practices on inventory turnover “ International Journal of Production Economics, 2010. Pages 342-
Bottani , Eleonora . “A fuzzy QFD approach to achieve agility”  International Journal of Production Economics, 2009, Pages 380-
Bruun, P. & Mefford, R.N, Lean production and the Internet, Production Economics, 2004,  247–260
Callen, J., Fader, C. and Kirnksky, I “Just-in-time: a cross-sectional plant analysis”, International Journal of Production Economics, 2000, pages 277-
Cox, Andrew. Chicksand, Dan .”The Limits of Lean Management Thinking:: Multiple Retailers and Food and Farming Supply Chains “ European Management Journal, 2005, Pages 648-662,
Doolen , Toni L. Hacker, Marla E. “A review of lean assessment in organizations: An exploratory study of lean practices by electronics manufacturers”  Journal of Manufacturing Systems, 2005, Pages 55-
Feld, W.M., lean manufacturing, tools, techniques, and how to use them, the st. lucie press & apices services Resource management. (2001). Pages 674-

چکیده

فرایند جهانی شدن، به وجود آمدن سازمان‌تجارت جهانی و یکپارچگی بازارهای جهانی، پیشرفتهای سریع و بنیادین تکنولوژیک، پیشرفت های جدید در زمینه‌فناوری اطلاعات، افزایش تغییرات سریع در الگوهای مصرف و تقاضا، تبیین کنترل های آلودگی محیط زیست و حفظ منابع انرژی، کمبود منابع و هزینه‌های بالای آنها، چالشهایی هستند که بنگاه‌ها و صنایع مختلف در عرصه تجارت و فعالیتهای اقتصادی با ان روبرو هستند و ادامه حیات آنها، منوط به تصمیم گیری درست و به موقع در برابر این تغییرات است. در این میان، فرایند جهانی شدن و گسترش بازارهای مصرف و نیز افزایش تعداد رقبا و شدت رقابت، باعث اهمیت بخشیدن به مفاهیمی مانند رقابت‌پذیری و از سوی دیگر، پررنگ شدن مفهوم چابکی شده است.این امر موجب گردیده تا بنگاه‌ها، صنایع و کشورهای مختلف در جهت ارتقای رقابت‌پذیری خود به شناسایی عوامل مؤثر بر رقابت‌پذیری و چابکی به منظور هماهنگی با تغییرات محیطی و با هدف تقویت آنها تلاش کنند

از سوی دیگر، از انجایی که طی تولید ناب زواید و اتلاف های تولید انبوه حذف می گردد، در دهه 80، بسیاری از شرکتهای مشهور در سرتاسر دنیا شروع به بکارگیری برنامه هایی کردند که به وسیله ان ها بتوانند بهره وری و کیفیت خود را بهبود بخشند

امروزه نیز عواملی همچون افزایش رقابت در بین شرکت ها، بهبود سرعت تغییرات و متلاطم بودن وضعیت تقاضای مشتریان باعث شده است سطوح و نوع تقاضاها به سرعت در حال تغییر باشند و همگام با جهانی شدن شرکت ها، رقابت جهانی نیز در حال تقویت شود. این مسئله به خوبی نشان می دهد بازارهای محصولات به بلوغ کافی رسیده و مشتریان کالاهایی را تقاضا می کنند که نیازهای مشخص آنها را ارضا نماید. دانشمندان بسیار زیادی بر این باور هستند که برای پوشش چنین بازارهایی ناب شدن [1]یکی از الزامات اجتناب ناپذیر و ضروری شرکت ها می باشد

 همچنین، یکی از صنایع برجسته و رو به رشد کشور ایران، صنعت کاشی است و ایران در صنعت کاشی رو به رشد می باشد به طوری که تاکنون در رده بزرگترین تولیدکنندگان کاشی و سرامیک جهان جای داشته و روز بروز، این صنعت در میزان تولید و افزایش ظرفیت تولید رشد بسزایی دارد. از این رو، در این مطالعه این صنعت در زمینه های مذکور مورد بررسی قرار گرفته است

در این تحقیق به بررسی ارتباط این متغیرهای موثر بر رقابت پذیری سازمانی پرداخته شده است و ارتباط نابی و چابکی بر رقابت پذیری در صنعت کاشی و سرامیک مورد بررسی قرار می گیرد و شدت تأثیر این مؤلفه ها بر رقابت پذیری بدست خواهد آمد و به منظور دستیابی به این اهداف از تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از نرم افزار SPSS  و تحلیل عاملی تاییدی با استفاده از نرم افزار LISREL بهره گرفته می شود


1Leanness

1.1.             مقدمه

فرایند جهانی شدن، به وجود آمدن سازمان‌تجارت جهانی و یکپارچگی بازارهای جهانی، پیشرفتهای سریع و بنیادین تکنولوژیک، پیشرفت های جدید در زمینه‌فناوری اطلاعات، افزایش تغییرات سریع در الگوهای مصرف و تقاضا، تبیین کنترل های آلودگی محیط زیست و حفظ منابع انرژی، کمبود منابع و هزینه‌های بالای آنها، چالشهایی هستند که بنگاه‌ها و صنایع مختلف در عرصه تجارت و فعالیتهای اقتصادی با آن روبرو هستند و ادامه حیات آنها، منوط به تصمیم گیری درست و به موقع در برابر این تغییرات است. در این میان، فرایند جهانی شدن و گسترش بازارهای مصرف و نیز افزایش تعداد رقبا و شدت رقابت، باعث اهمیت بخشیدن به مفاهیمی مانند رقابت‌پذیری و از سوی دیگر، پررنگ شدن مفهوم چابکی شده است.این امر موجب گردیده تا بنگاه‌ها، صنایع و کشورهای مختلف در جهت ارتقای رقابت‌پذیری خود به شناسایی عوامل مؤثر بر رقابت‌پذیری و چابکی به منظور هماهنگی با تغییرات محیطی و با هدف تقویت آنها تلاش کنند

از سوی دیگر، از انجایی که طی تولید ناب زواید و اتلاف های تولید انبوه حذف می گردد، در دهه 80، بسیاری از شرکتهای مشهور در سرتاسر دنیا شروع به بکارگیری برنامه هایی کردند که به وسیله آن ها بتوانند بهره وری و کیفیت خود را بهبود بخشند((Cua & Colleagues, 2001)(White & Prybutok, 2001) (Mieir & Forrester, 2002). در سال 1990 ووماک[1] و همکارانش از دانشگاه MIT با چاپ کتابی با عنوان« تولید ناب؛ ماشینی که جهان را تغییر داد» تولید ناب را به عنوان ترکیبی از مدل تولید سنتی فورد و مدل کنترل اجتماعی در محیط تولید ژاپنی، به جامعه جهانی معرفی کردند(فرخ،1383) (Mieir & Forrester, 2002)

امروزه نیز عواملی همچون افزایش رقابت در بین شرکت ها، بهبود سرعت تغییرات و متلاطم بودن وضعیت تقاضای مشتریان باعث شده است سطوح و نوع تقاضاها به سرعت در حال تغییر باشند و همگام با جهانی شدن شرکت ها، رقابت جهانی نیز در حال تقویت شود. این مسئله به خوبی نشان می دهد بازارهای محصولات به بلوغ کافی رسیده و مشتریان کالاهایی را تقاضا می کنند که نیازهای مشخص آنها را ارضا نماید(Suzaki,  2000)(Marin & Delgado, 2000)(Porter, 1990) (Bonavia & Marin, 2006). دانشمندان بسیار زیادی بر این باور هستند که برای پوشش چنین بازارهایی ناب شدن [2]یکی از الزامات اجتناب ناپذیر و ضروری شرکت ها می باشد (Mieir & Forrester, 2002)(Womack & Colleagues,1990)،(Womack & Jones,1996)، (Krafcik, 1988)(Lee, 1996)(Macduffie, 1995)(Sohal & Egglestone, 1994)(Bonavia & Marin, 2006)

همچنین، از انجایی که یکی از صنایع برجسته و رو به رشد کشور ایران، صنعت کاشی است و ایران در صنعت کاشی رو به رشد می باشد به طوری که تاکنون در رده بزرگترین تولیدکنندگان کاشی و سرامیک جهان جای داشته و با توجه به رشد روز بروز این صنعت در میزان تولید و افزایش ظرفیت تولید، در این مطالعه این صنعت در زمینه های مذکور مورد بررسی قرار گرفته است

 

21 ضرورت و اهمیت تحقیق

     هر شرکتی که در یک صنعت رقابت می‌کند دارای استراتژی رقابتی خواه آشکار یا ضمنی است. اهمیت خاصی که امروزه شرکت‌های مختلف برای تدوین استراتژی قائل هستند، مبین این عقیده است که در فرآیند آگاهانه تدوین استراتژی فواید ارزشمندی نهفته است. از جمله فواید این است که انتخاب استراتژی (اگر نتواند فعالیتهای بخشهای اجرایی را تضمین کند) حداقل به مدیران شرکت این اطمینان را می‌دهد که سیاستهای این بخشها دارای هماهنگی بوده و در راستای اهداف معینی باشند. توجه زیاد به امر برنامه‌ریزی استراتژیک سؤالاتی را که مدتها ذهن مدیران را به خود مشغول داشته بیش از پیش برجسته نموده است: چه عاملی رقابت را در صنعت مورد فعالیت ما و یا صنایعی که قصد ورود به آنها را داریم، پیش می‌برد؟ فعالیت احتمالی رقبا به چه صورت خواهد بود و بهترین راه برای واکنش در برابر اقدامات احتمالی آنها چیست؟ سیر پیشرفت صنعت مورد فعالیت ما به چه صورت خواهد بود؟ چگونه می‌توان شرکت را در بهترین موقعیت برای رقابت دراز مدت قرار داد؟

با این حال در فرایندهای برنامه‌ریزی استراتژیک رسمی بیشتر تأکید بر این است که سؤالات به‌صورت منظم و سازماندهی شده ارائه شوند، نه اینکه صرفاً به آنها جوابی داده شود. تکنیکهایی که اغلب توسط شرکتهای مشاور برای جوابگویی به این سؤالات ارائه شده است، به جای چشم‌انداز صنعت، یا بیشتر بر روی یک شرکت با تولیدات متنوع تمرکز دارند و یا صرفاً یک جنبه از ساختار آن صنعت نظیر رفتار هزینه‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهند. در اینصورت نمی‌توان انتظار داشت از طریق آن به تمام جنبه‌ها و پیچیدگی‌های رقابت در آن صنعت دست یافت. یکی از صنایع برجسته و رو به رشد کشور ایران، صنعت کاشی است که با توجه به مسائل مطرح شده در بالا، نیاز به بررسی و کارشناسی بیشتری در زمینه رقابت پذیری در محیط پویای خود و رشد بیشتر و حفظ بازارهای فعلی و بدست گیری بازارهای جدید را دارد

 

31  بیان مسئله

با توجه به موارد مذکور در زمینه اهمیت تحقیق و به دلیل توسعه تولید صنعت کاشی و افزایش رقابت در بازارهای داخلی، و پویایی محیط، سازمآنهایی توانایی بدست گیری بازارهای جدید و افزایش تولید و در نهایت حفظ بقای طولانی مدت سازمان را دارند که در زمینه رقابت پذیری و استفاده درست و به موقع استراتژی های رقابت پذیری موفق تر باشند و همچنین همگام با تعییرات محیطی(چابکی) و در جهت حذف زواید و اتلاف های تولید انبوه (تولید ناب)، گامی موثر بردارند. در این تحقیق میزان رقابت پذیری صنعت مورد نظر با توجه به ابعاد استخراج شده در تحقیقات مشابه مورد سنجش قرار خواهد گرفت و ارتباط آن با چابکی و نابی مورد بررسی قرار می گیرد

41 هدف تحقیق

با توجه به انچه در راستای اهمیت رقابت پذیری سازمانی به عنوان ابزاری برای غلبه بر فرایند جهانی شدن، به وجود آمدن سازمان‌تجارت جهانی و یکپارچگی بازارهای جهانی، پیشرفتهای سریع و بنیادین تکنولوژیک، پیشرفت های جدید در زمینه‌فناوری اطلاعات، افزایش تغییرات سریع در الگوهای مصرف و تقاضا، تبیین کنترل های آلودگی محیط زیست و حفظ منابع انرژی، کمبود منابع و هزینه‌های بالای آنها، بیان شده است بررسی و کنکاش در زمینه رقابت پذیری همواره می تواند نتایج جدیدی به همراه داشته باشد.  همچنین، چابکی سازمانی به عنوان ابزاری برای غلبه برچالشهایی ناشی ازعدم انعطاف پذیری، زمان تدارک طولانی و تنوع کم محصولات و خدمات و همچنین لزوم یکپارچگی و همگام شدن سازمآنها با تغییرات سریع در عرصه جهانی شدن، بیان شده است(Sharif & Zhang, 1999; Arteta & Giachetti, 2004; Ramesh & Devadasan, 2007; Vazquez-Bustelo, Avella, & Fernandez, 2007; Prince & Kay, 2003; Ren, ،Yusuf, & Burns, 2003)

و همچنین، با توجه به اهمیت حذف زواید و اتلاف های تولید انبوه و به کارگیری تولید ناب با توجه به کمبود منابع و هزینه‌های بالای آنها و مسایل مربوط به حفظ منابع انرژی، اهداف انجام این پژوهش را می توان در قالب موراد زیر بیان نمود

معرفی شاخص های مورد نیاز از حوزه ناب بودن در صنعت کاشی

معرفی شاخص های مورد نیاز از حوزه چابک بودن در صنعت کاشی

معرفی شاخص های سنجش رقابت پذیری در صنعت کاشی

تعیین نوع ارتباط بین نابی- چابکی سازمانی و رقابت پذیری سازمانی در صنعت کاشی

تعیین شدت رابطه تأثیر مؤلفه های نابی و چابکی سازمانی بر رقابت پذیری


 

51  سئوالات و فرضیات پژوهش

1- شاخص های مورد نیاز از هر حوزه( ناب بودن و چابک بودن ) برای صنعت کاشی کدامند؟

2- شاخص های سنجش رقابت پذیری کدامند؟

3- نوع ارتباط بین نابی- چابکی سازمانی و رقابت پذیری سازمانی در صنعت کاشی چگونه است؟

4- شدت رابطه تأثیر مؤلفه های نابی و چابکی سازمانی بر رقابت پذیری چگونه است؟

61  قلمرو پژوهش

از نظر موضوعی، این پژوهش در حوزه پژوهشهای کاربردی حوزه کاشی و سرامیک استان یزد قرار می گیرد. از نظر زمانی، نمونه مورد مطالعه شامل کلیه شرکتهای خوشه کاشی استان یزد می باشد که در فاصله زمانی بهمن ماه 1388 الی مهر 1389 به صورت فعال مشغول به کار می باشند. از نظر مکانی، این پژوهش در محدوده استان یزد و بر روی کلیه شرکتهای فعال خوشه کاشی و سرامیک استان یزد (اعم از شرکتهای حاضر در شهرک صنعتی یزد و شرکتهای مستقر در سطح استان یزد) انجام شده است

71 روش انجام پژوهش

روش تحقیق، تحلیل توصیفی و  از لحاظ استراتژی اجرا پیمایشی می باشد. روش جمع آوری اطلاعات و روش به کار گرفته شده در این پژوهش، آمیزه ای از روش های کتابخانه ای، میدانی و پیمایشی می باشد.  عمدتاً به منظور مطالعه ادبیات موضوع و بررسی سابقه تحقیق و آشنایی با تجربیات صورت گرفته و شناخت نابی و چابکی سازمانی و ابعاد سنجش رقابت پذیری از از روش کتابخانه ای استفاده شده است

روش میدانی، به منظور شناخت عملکرد فعلی صنعت از لحاظ نابی و چابکی و تأثیر بکارگیری آن در رقابت پذیری به کار گرفته خواهد شد. بدین منظور متخصصین و مشاورین خبره با استفاده از مصاحبه­های نیمه‌هدایت شده به کمک طلبیده خواهند شد. در نهایت به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، پیمایشی بر روی تحقیق انجام خواهد شد

روش میدانی با واقع‌گرایی بالا، دقت را برای نتایج تحقیق به ارمغان خواهد آورد و در نهایت روش پیمایشی، جمع بندی و نتیجه گیری آیتم ها به منظور پاسخ گویی به سؤالات مطرح شده را امکان‌پذیر خواهد نمود

برای این منظور از تمامی شرکت‌های فعال کاشی در استان یزد در تحقیق استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق مدیران و کارشناسان فعال در تمامی شرکت ها که دارای مدرک حد اقل لیسانس و سابقه کاری بالای 3 سال هستند، می‌باشد

1- آیتم های چابکی، نابی و رقابت پذیری با استفاده مطالعه کتابخانه ای تعیین شد

2-  پرسشنامه ای در سه بخش نابی سازمانی، چابکی سازمانی و ابعاد رقابت پذیری طراحی و

3- بعد از تأیید روایی و پایایی پرسشنامه، در میان مدیران و کارشناسان فعال در صنعت کاشی وسرامیک استان یزد توزیع شد

4- با استفاده از داده های گرد آوری شده ارتباط بین نابی و چابکی سازمانی و میزان رقابت پذیری این صنعت بدست آمده و در مرحله آخر،

5- عوامل رقابت پذیری را با استفاده از دیدگاه نابی و چابکی استخراج می گردد

 

 

 

81           تعریف عملیاتی متغیرها

چابکی سازمانی: توانایی هر سازمانی برای حسگری، ادراک و پیشبینی تغییرات موجود در محیط کاری میباشد(Zhang, & Sharif .1999) همچنین چابکی را، توانایی رونق و شکوفایی . در محیط دارای تغییر مداوم و غیرقابل پیشبینی تعریف میکنند)01(Maskell

ناب بودن: واژه ناب یا Lean در لغت به معنی لخم و بی چربی می باشد. این اصطلاح بیانگر بدون زائده و بدون حشو بودن است. در ادبیات کشورهای مختلف برای هر شی یا چیزی که بدون بیهودگی و اضافات باشد، این واژه به کار گرفته می شود. در فرهنگ تخصصی ناب بودن عبارتست از تولید بیشترین محصولات یا خدمات قابل فروش تحت کمترین هزینه های عملیاتی در حالی که سطح موجودی در حد بهینه باشد

رقابت پذیری سازمانی: “رقابت‌پذیری درجه‌ای است که بر اساس آن توانمندی یک کشور در تولید کالاها و خدمات در شرایط اقتصاد آزاد، سنجیده می‌شود به گونه‌ای که این تولیدات بتواند در بازارهای بین‌المللی حضور پیدا کنند و به صورت پیوسته به تثبیت و ارتقای درآمد واقعی مردم آن کشور در درازمدت منجر گردد”

91            جمع بندی

در این فصل به کلیات تحقیق به این شرح پرداخته شد، در ابتدا دلیل انتخاب متغیرها ( نابی، چابکی و رقابت پذیری) و پیاده سازی و بررسی ارتباط آنها در صنعت کاشی و سرامیک مطرح شد و ضرورت بررسی آنها در قالب موضوع انتخابی بیان گردید. سپس ضرورت و اهمیت این متغیر ها در صنعت و سازمان های تولیدی بیان شد. در بخش «بیان مسئله» موضوع و چالش موجود جهت بررسی و تحلیل آن د رتحقیق حاضر مورد بحث قرار گرفت و در بخش«اهداف تحقیق» ، اهداف اصلی که در طی تحقیق به آنها پرداخته شده است بیان و  سپس اهداف، در قالب سؤالاتی که تحقیق جهت پاسخ گویی به آنها صورت گرفته بیان گردید. سپس قلمرو پژوهش ذکر گردید و در ادامه مراحل انجام پژوهش در قالب پنج مرحله بخش بندی شد و در بخش نهایی متغیر های تحقیق در قالب تعریف عملیاتی معرفی گردید

1Womack

1. Leanness

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مدل ارزیابی EFQM و بررسی آن در شرکت فنی فتح با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مدل ارزیابی EFQM و بررسی آن در شرکت فنی فتح با word دارای 115 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مدل ارزیابی EFQM و بررسی آن در شرکت فنی فتح با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مدل ارزیابی EFQM و بررسی آن در شرکت فنی فتح با word

تاپ چارت
چارت سازمانی
تاریخچه شرکت
مقدمه
تاریخچه مدلهای سرآمدی کسب و کار و جوایز کیفیت
تاریخچه بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت و مدل سرآمدی EFQM
مدل سرآمدی EFQM دریک نگاه
بررسی اجمالی مفاهیم بنیادین سرآمدی درمدل EFQM
بررسی اجمالی معیارها در مدل EFQM و نحوه امتیاز دهی
منطق رادار
ابزارها و تکنیک های EFQM
رهبری
ابزار1/ پرسش سوالات مؤثر بازنگری
ابزار 2/ مدیریت مبتنی برگشت زنی
ابزار 3/ مهارت شنیدن اثر بخش
ابزار 4/ مربی گری خوب و اثر بخ
ابزار 5/ ایجاد یک بیانیه ماموریت
ابزار 6/ ایجاد بیانیه چشم انداز
ابزار 7/برنامه ریزی تغییر
ابزار 8/ تجزیه و تحلیل میدانی نیرو
ابزار 9/چگونگی کمک به کارکنان در هنگام تغییر
ابزار 10/ استراتژی شراکت
بزار 11/کنترل تضاد
ابزار 12/ مدیریت بحران
ابزار 13/ارتباطات تحت فشار
ابزار 14/سلامت ماندن تحت فشار
خط مش و راهبرد
ابزار 1/ تحلیل SWOT
ابزار 2/کارت امتیاز سازمان
ابزار 3/کارت امتیاز فرآیند
ابزار 4/نمودار درختی
ابزار 5/چک لیست سیستم اندازه
کارکنان
ابزار 1/ ایجاد برنامه ارتباطی
ابزار 2/ ایجاد یک برنامه بهبود / اجرایی
ابزار 3/ ایجاد اهداف SMART
ابزار 4/ارائه بازخورد مؤثر
ابزار 5/ شکل دهی تیم شناخت دانسته ها
ابزار 6/ بررسی توانمندسازی و موانع
مشارکت ها و منابع
ابزار 1/ ممیزی S5 تولید
ابزار 2/ نمودار رادار S
ابزار 3/ ماتریس تکنولوژی /ذی نفعان
ابزار 4/ چک لیست ساخت درمقابل خرید
ابزار 5/ پایش شرکاء
فرآیند
ابزار 1/ منشور فعالیتهای بهبود
ابزار 2/ دیدگاه هلیکوپتری از سازمان
ابزار 3/ دیدگاه، هلیکوبتری از فرآیند
ابزار 4/ماتریس انتخاب فرایندهای کلیدی
ابزار5/تجزیه و تحلیل خشنودی مشتری
ابزار 6/ فعالیت فرآیندی ماتریس الزامات مشتری
ابزار 7/برگه بررسی
ابزار 8/ نمودار پارتو
ابزار 9/هیستوگرام
ابزار10/نمودار کنترل
ابزار 11/نموار علت ومعلول
ابزار 12/ نمودار پراکنش
ابزار 13/ تعیین نواحی بهبود
ابزار 14/ماتریس انتخاب
ابزار 15/تجزیه وتحلیل حالات خرابی بالقوه و بررسی آن (FMEA)
موارد کاربرد ابزارها و تکنیک های EFQM درشرکت فتح
ارزیابی بکارگیری ابزارهای سرآمدی EFQMدرشرکت فتح
پیشنهادات

معرفی شرکت (تاریخچه شرکت)

شرکت فتح درسال 1374 به نام تولیدی برادران قاسمی با تولید فندک داخل پیکان شروع به کار نموده و تحولی نو درجهت تأمین نیاز خط تولید شرکتهای ایران‌خودرو و سایپا ایجاد نمود

این شرکت سپس با گسترش کار خود شروع به تولید انواع فندک های مورد نیاز برای انواع خودروها از قبیل پژوه 405 و پژوه 206 و پراید وغیره …. و ساخت قطعات پلاستیکی جهت شرکتهای خودروسازی نمود و کلیه محصولات را با کیفیت قابل رقابت با انواع مشابه خارجی و مطابق استانداردهای جهانی ساخته تاحدی که موفق به دریافت لوح تقدیر از وزارت صنایع گردیده است. شروع به کار این شرکت با ایران خوردرو از سال 1375 با تولید فندک پیکان سرعت گرفت و سپس با شرکت سایپا نیز با تأمین فندک و لوازم پلاستیکی آغاز به همکاری نمود. و با شرکتهای ساپکو، زامیاد، دسکو، سایپا آذین، گروه بهمن، سازه های خودکفایی شهاب خودرو. زرین خودرو و هپکو در گذشته و هم اکنون  همکاری داشته است. اغضای اجرایی پروژه های شرکت متشکل از گروهای مهندسین مکانیک مدیریت و تکنسین های مجرب درامور تولید و مونتاژ و ساخت دستگاههای کنترلی می باشد که این کادر توانایی اجرایی هر پروژه ای درحیطه کار این شرکت از طراحی تا ساخت و تولید محصولات را دارد

این شرکت اعتقاد راسخ نسبت به کیفیت محصولات تولیدی داشته و ساخت ماشین آلات جهت خط تولید و تجهیزات کنترلی و آزمایشگاهی و نیز ساخت انواع فیلسچرهای کنترلی را در داخل کارخانه به وسیله پرسنل مجرب انجام داده است و انواع آزمایش های کنترل کیفی مربوط به فندک اعم از تست دوام – تست حرارت –تست عملکرد – تست ضربه و غیره را با دستگاههای مختلف وبا تناسب استاندارد مورد نیاز درمحل کارخانه انجام می دهد. شرکت تولیدی صنعتی فندک فتح دارای گرید A از شرکت سازه گستر سایپا و گرید B از گروه بهمن گردید B (SOGEDAC90) از شرکت ساپکو بود. و درمرداد ماه 1383 نیز موفق به دریافت گواهینامه بین المللی استاندارد ISOIS16949-2002 از شرکت MIC انگلستان گردیده است)

مقدمه

شمارش معکوس برای پیوستن ما به منظومه تجارت جهانی آغاز شده است، پیوستنی که چندان از روی اختیار نیست. چشم های خبرگان صنعت و اقتصاد این خاک نگران آثار این پیوستن است آیا سازمان های صنعتی ما توان رقابت دراین فضا را دارند؟ درچه معیارهایی ضعیف هستیم؟ سازمان ما چگونه باید باشد تادررقابت پیروز میدان باشیم؟ تفاوت سازمان ما با یک سازمان سرآمد درقیاس جهانی چیست؟ این همان سؤال هایی است که درکشور های صنعتی و پیشرفته امروزی، سال ها قبل و در دوران رکود اقتصاد جهانی، مطرح شد کشورهایی نظیر، ژاپن، آمریکاو کشورهای اروپایی، این سوالات را طرح کردند و کوشیدند که الگویی از یک سازمان موفق و سرآمد ارائه کنند. سازمانی که نیازهای اصلی جامعه را به بهترین نحوه برآورده می‌کند و در این راه سرآمد دیگر سازمان ها است. به الگوئی که از این سازمان ها ارایه گردید مدل های سرآمدی کسب و کار می گویند. به ادعای بسیاری از صاحب نظران، نقش اساسی درجهت گیری صحیح سازمان های تجاری دراین کشورها داشته است. (گرچه حوزه عمل بعضی از این مدل ها وسیع تر از حوزه تجارت  است و مثلاً در حوزه های آموزشی و بهداشتی نیز استفاده می‌شود) این مدل ها الگویی از یک سازمان ارایه می‌کنند که در ایده و عمل سرآمد سازمان های دیگرند و نشان می‌دهد برای رشد و سرآمدی، چه تغییراتی در اجزاء سازمان باید انجام شود. سوالی که عموماً دراینجا مطرح می‌شود این است که با توجه به اینکه کشورها از لحاظ فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی دارای ویژگی ها و بافت خاصی است آیا استفاده از این مدل ها می تواند برای سازمان های ایرانی عملی و مفید باشد؟ ودر صورت استفاده از آنها تا چه حد باید در آنها تغییر ایجاد شود؟

تحقیقاتی که توسط محققین ایرانی در باب صنعت و کیفیت انجام شده نشان می دهد که مدلهای سرآمد درکشورهای مختلف به سوی یکدیگر همگرا بوده و برای استفاده از این مدل ها نیاز به تغییرات اساسی و ساختاری درآنها نیست به عبارتی زبان کسب و کار، زبانی بین المللی و جهانی است که سازمان های ایرانی پیشرو برای استفاده از آن باید آنرا بیاموزند و آشنایی با مدلهای سرآمدی معتبر اصلی ترین قدم دراین راه است دربین مدلهای سرآمدی کسب و کار مدل EFQM به دلیل متعددی از جمله دلایل زیر، اهمیت بیشتری برای صنایع و سازمان های پیشتاز کشور ما دارد

1)     محقق شده است این مدل در جهان و بیش از دیگر مدل ها به عنوان مدل مرجع جوایز ملی انتخاب شده است

2)  از آنجا که این مدل در اکثر کشورهای اروپایی به عنوان مدل مرجع انتخاب شده است. امکان الگوبرداری از طیف وسیعی از سازمانها درکشورهای مختلف اروپایی باشرایط و ویژگی های متفاوت وجود دارد و امکان مراجعه و بازدید از سازمانهای سرآمد (یا سازمان هایی که برای رسیدن به آن کوشیده اند) دربرخی از این کشورها مثل ترکیه برای متخصصین کشور ما آسانتر است

3)  روابط کشور ما با کشورهای اروپایی، عموماً‌ روابط خوبی بوده است که امکان انتقال دانش و استفاده مستقیم از خبرگان این مدل را برای سازمانهای ایرانی فراهم می‌کند

4)  دیدگاه سیستماتیک قوی، توجه دقیق به مدیریت مبتنی بر فرآیند های سازمانی و نتیجه گرایی مدل EFQM برای سازمان های ایرانی که معمولاً دراین حوزه ها با مشکلات جدی روبرو هستند، بسیار آموزنده و اجرایی است

5)  مدلی که مبنای ارزیابی و اهدای جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی در بخش صنعت و معدن ایران قرار گرفته است (وقرار است توسط وزارت صنایع و معادن به سازمانهای واجد شرایط احراز جایزه داده شود). منطبق بر مدل EFQM از سویی، مدل EFQM درسطح گسترده ای در اروپا و جهان مورد استفاده قرارگرفته است براساس آخرین مطالعات صورت گرفته می توان به نتایج زیر اشاره کرد

        · بیش از 200000 سازمان در اروپا از این مدل استفاده کرده اند

        · 15 شرکت از 25 شرکت بزرگ اروپا این مدل را جهت ارزیابی بکار گرفته‌اند

    · از 50 شرکت برتر که تسوط financial time درسال 2001 معرفی شدند 13 شرکت اروپایی بودند که از این تعداد 9 شرکت مدل EFQM را مورد استفاده قرار داده اند

تاریخچه مدل های سرآمدی کسب و کار و جوایز کیفیت

درسال 1950 مؤسسه Juse ژاپن، آقای دکتر ادوارد دمینگ را برای انجام سخنرانی‌های مختلف در زمینه کیفیت به ژاپن دعوت نمود. درسال 1951 این مؤسسه به پاس خدمات دکتر دمینگ جایزه ای به نام ایشان بینان نهاد که اهداء آن همچنان ادامه دارد. این مدل نگرش جدیدی دربحث کیفیت ایجاد وعنوان کرد که برای تولید محصولات و خدمات با کیفیت نیاز به هماهنگی همه جانبه درسطح سازمان داریم

اگرچه درآن زمان عمدتاً استفاده از روش های آمار برای کنترل کیفیت درکانون توجه اصلی این مباحث بوده ولی همین تفکر نگرش «فراگیر» منجر به ظهور کنترل «کیفیت فراگیر» در دهه 60 میلادی گردیده موفقیت ژاپن در بکارگیری روش های مهم کسب و کار، تهدیدی جدی برای شرکت های آمریکایی ایجادکرد. به طوریکه در دهه 80 بسیاری از آنها با واگذار کردن بازار به رقبای ژاپنی درآستانه ورشکستگی قرارگرفتند این تهدیدات منجر گردید که شرکت های غربی در روش های کسب و کار خود تجدید نظر کرده و مدیریت کیفیت فراگیر بطور گسترده ای بکارگیرند. دراواخر دهه 1980 مطرح شدن دو نگرش عمده، شیوه ها و نظام های مدیریت کیفیت سازمان ها را به طور محسوس تحت تأثیر قرار داد: استانداردهای سری ISO9000 و مدیریت کیفیت فراگیر. استانداردهای سری ISO9000 به منظور هماهنگ کردن . استانداردهای کیفیت و ارائه الگوهایی برای تضمین کیفیت به وجود آمد. سنجش میزان انطباق و سازگاری هر سازمانی با استاندارد ISO9001  به راحتی و از طریق انجام برنامه های عینی (داخلی و بیرونی) امکان پذیر است. و سازمانهایی که بتوانند با موفقیت، ممیزی های شخصی ثالث (توسط سازمانهای گواهی دهنده) را سپری کنند، موفق به دریافت گواهینامه مربوطه خواهند شد مدیریت کیفیت فراگیر با روشی برای مدیریت را دارد یک سازمان است که اساس آن محور قرار دادن کیفیت و مشارکت همه اعضای سازمان بوده و هدف از آن نیل به موفقیت در درازمدت از طریق جلب رضایت مشتری و تأمین منافع همه ذی نفعان است

برخلاف ISO9000 یک استاندارد رسمی بین المللی برای مدیریت کیفیت فراگیر که مشخص کند که چگونه می‌توان یک سیستم مدیریت کیفیت فراگیر را ایجاد کرد، وجود ندارد حتی خطوط راهنمایی یکسان و هماهنگی که کمک کند. چگونه می‌توان استقرار و باکارگیری مدیریت کیفیت فراگیر را اندازه گیری و ارزیابی کرد  نیز موجود نیست

از سوی دیگر هیچ سازمان یامرجع رسمی صدور گواهینامه که قادر باشد استقرار ودستیابی به مدیریت کیفیت فراگیر را براساس استاندارهای بین المللی گواهی نموده و به رسمیت بشناسد نیز وجود  ندارد. از این روببینیم نظریات کم وبیش متفاوتی توسط اندیشمندان این رشته همچون دمینگ، جوران، کرازبی، رایشکاو، فیگن بام و … تعریف مدیریت کیفیت فراگیر و اصول و راهکارهای اجرائی آن مطرح شده است. اما موضوعی که تمام اندیشمندان مدیریت برآن اتفاق نظر دارند، ضرورت اندازه‌گیری اصول و معیارهای اصلی مدیریت کیفیت فراگیر است

به همین دلیل در سالهای اخیر مطالعات و تحقیقات متعددی به منظور شناسایی و اندازه گیری معیارهای اصلی مدیریت کیفیت فراگیر در کشورهای مختلف انجام شده است . لازم به ذکر است که پیشتر درغرب مدل هایی برای ارزیابی بنگاه های صنعتی و غیرصنعتی به وجود آمده بودند که با ظهور سیستم های ISO9000 به مقبولیت جهانی نیز رسیدند، ولی هیچ کدم دید فراگیری نسبت به کسب و کار نداشتند یکی از اولین گام ها برای بخشیدن دید فراگیر به این مدل ها درسال 1983 در کانادا با طرح جایزه کیفیت و سرآمدی کانادا برداشته شد. پس از آن درسال 1987 بعد از چندین سال کار مستمر، مدل کسب و کار جایزه ملی کیفیت ماکلون بالدریچ درآمریکا مطرح بود. به دنبال مدل بالدریچ ، مدل جایزه کییفیت اروپا توسط بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت EFQM در سال 1991 ارائه گردید که بسیاری از کشورهای اروپایی و غیره اروپایی از آن پیروی کردند. از سوی دیگر، تغییرات به وجود آمده در اقتصاد جهانی، تلاش انجام شده توسط سازمان تجارت جهانی(WTO) در راستای جهانی کردن اقتصاد و افزایش رقابت جهانی همه و همه کشورهای مختلف (اعم از توسعه یافته و یا درحال توسعه) را به این باور رسانده است که برای حضور و بقاء در بازارهای منطقه ای، جهانی و حتی داخلی باید توان رقابتی و قابلیت رقابت پذیری صنایع و سازمان های خود را افزایش دهند

از این رو  کشورهای مختلف، مطالعات متعددی در زمینه شناسایی و اشاعه عوامل کلیدی موفقیت سازمان ها به منظور بهبود عملکرد آنها انجام داده اند جوایز ملی کیفیت و مدل های سرآمدی سازمانها حاصل این مطالعات و تحقیقات است و بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در سال های اخیر آن را در سطح سازمانهای کسب و کار خود جاری ساخته اند. جایزه دمینگ در ژاپن (1951) جایزه کیفیت و سرآمدی کاندا (1983) جایزه مالکوم بالدریج در آمریکا (1987)  جایزه کیفیت استرالیا(1987)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       جایزه کیفیت اروپا (1991) جایزه کیفیت راجیوگاند‌ی در دهه (1991)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              نمونه هایی از تلاش های انجام شده در این زمینه است. اگر چه مدل های دمینگ بالدریج و EFQM مدرنترین مدل های سرآمدی عملکرد هستند ولی کشورهای دیگری هستند که مدل های خاصی را برای خود توسعه داده اند. البته مدل های توسعه داده شده غالباً از مدل های فوق الهام گرفته اند. جوایز ملی کیفیت و سرآمدی سازمانی بر این واقعیت تأکید دارند که بقاء دررقابت جهانی مستلزم بهبود عملکرد درمقیاس جهانی است

این مدل‌ها با ارائه معیارهای ارزیابی، خطوط راهنمایی برای سازمانها ایجاد می‌کند تا پیشرفت ها، عملکرد خود را در زمینه کیفیت و سرآمدی سازمانی اندازه گیری نمایند از سویی، معرفی سازمانهای برتر و برندگان جوایز کیفیت، مثالهای عملی از دستیابی و موفقیت درپیاده سازی اصول مدیریت کیفیت فراگیر را ایجاد و به سازمان ها کمک می‌کند تا با الگو قرار دادن آنها، نظام های مدیریت خود را بهبود بخشند

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله سنجش میزان آمادگی شرکت آب منطقه ای استان یزد جهت اجرای سیستم ERP با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله سنجش میزان آمادگی شرکت آب منطقه ای استان یزد جهت اجرای سیستم ERP با word دارای 160 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله سنجش میزان آمادگی شرکت آب منطقه ای استان یزد جهت اجرای سیستم ERP با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله سنجش میزان آمادگی شرکت آب منطقه ای استان یزد جهت اجرای سیستم ERP با word

چکیده 
فصل اول : طرح تحقیق
مقدمه  
1-1- بیان مسئله 
2-1- ضرورت انجام تحقیق 
3-1- اهداف تحقیق 
4-1- فرض های اساسی تحقیق 
5-1- واژگان کلیدی 
فصل دوم : ادبیات تحقیق
مقدمه 
بخش اول
1-2- معرفی و ویژگی ها 
1-1-2-سیر تکاملی ERP 
2-1-2-معرفی جامع ERP 
3-1-2- ERP از دیدگاه مدیریتی 
4-1-2- تفاوت بین ERP یک بانک اطلاعات مرکزی 
5-1-2- ERP در ایران 
6-1-2- مراحل بهره برداری از یک راه حل ERP 
7-1-2- بررسی هزینه ها و امکان سنجی ERP 
8-1-2- استقرار پلکانی ERP راهی برای کاهش هزینه 
9-1-2- مهندسی مجدد ( BPR) و تفاوت آن با ERP 
10-1-2- مهندسی مجدد مبتنی بر فناوری 
11-1-2- مختصری از MRPII, MRP (از زیر سیستمهای erp) 
12-1-2-ERPII 
14-1-2- تفاوت ERPII, ERP 
15-1-2- ERP, MIS 
16-1-2- عوامل مؤثر در پیروزی و شکست پروژه های ERP 
17-1-2- انواع روشهای پیاده سازی ERP از لحاظ وسعت فعالیت 
18-1-2- مباحث انسانی در پیاده سازی پروژه های ERP (نقش نیروی انسانی در انجام پروژه) 
19-1-2- اجزای تشکیل دهنده ی سیستم های ERP 
20-1-2- امنیت در سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی 
21-1-2- مزایا و معایب بکارگیری ERP 
22-1-2- چرا سازمان به ERP نیاز دارد؟ (لزوم پیاده سازی) 
23-1-2- گزینه های پیاده سازی ERP  
24-1-2- معرفی دو عرضه کننده عمده نرم افزار Oracle , SAP /EPR 
بخش دوم
2-2- معرفی شرکت آب منطقه ای استان یزد 
1-2-2- معرفی سازمان 
فصل سوم : روش تحقیق
1-3- کلیات روش تحقیق 
2-3- روش تحقیق 
3-3- جامعه آماری 
4-3- قلمرو تحقیق 
5-3- نمونه آماری 
6-3- روش جمع آوری اطلاعات 
7-3- روش سنجش روایی 
8-3- روش سنجش پایایی 
9-3- روش تحلیل آماری داده ها جهت آزمون فرضیه ها 
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات
1-4- کلیات 
2-4- نمودارها و جداول آماری 
3-4- آزمون فرض سؤالات پرسشنامه 
4-4- آزمون فرض گروههای مختلف سؤالات پرسشنامه 
1-4-4- حمایت مدیران 
2-4-4- ظرفیت تغییر پذیری 
3-4-4- وجود زیر ساخت های مناسب 
4-4-4- برگزاری دوره های آموزشی 
5-4-4- بکارگیری افراد بصورت تیم های کاری 
6-4-4- قدرت پیشبینی و برنامه ریزی سازمان 
7-4-4- استفاده کارآمداز گروه مشاوران 
8-4-4- بهره وری مناسب مهندسان حوزه فن آوری اطلاعات 
5-4- پایایی و روایی پرسشنامه 
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
1-5- مقدمه 
2-5- نتیجه گیری همراه با پیشنهادات  
3-5- پیشنهادات جهت انتخاب نرم افزار مناسب 
4-5- تیم پروژه 
منابع و مأخذ 

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله سنجش میزان آمادگی شرکت آب منطقه ای استان یزد جهت اجرای سیستم ERP با word

– سلیمان، احمد (1385)، مقاله برنامه ریزی منابع سازمان، عوامل مؤثر در موفقیت و شکست

– خندان، فرزاد (85) ، چهارمین همایش سالانه سیستم مدیریت امینیت اطلاعات- شرکت داده پردازان سیما گران

– رحمتی، پرویز (86)، مقاله آشنایی با سیستم ERP، شرکت مهندسی نرم افزار رای ورز

– فرشیدفر، فروغ (1386)، ERP چرا و چگونه، مدیر سیستم های پیشرفته شرکت گسترش انفورماتیک ایران

– ظاهری، محمد (1385)، استقرارا پلکانی ERP ، شرکت سند پرداز

– صنعتی، محمد ()86)، نقش سیستم های ERP در دگرگون سیستم حسابداری، شرکت نرم افزاری سینا

– غلامعلی نژاد، حاجعلی ایوانی (1383)، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، استاد راهنما: دکتر کاویانی، چکیده ای از ERP

– عابدینی، مهدی (1383)، شناسایی و اولیت بندی عوامل مؤثر بر آمادگی صنعت خودروسازی ایران جهت پیاده سازی ERP، پایانا نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران

– نخعی،‌(1385)، گزارش مصاحبه ای با مهندس نخعی مدیر پروژه ERP ذوب آهن اصفهان، شرکت پردازش سیستم های مجازی

– ثقه ای، احسان، سیستم های ERP و فرآیند پیاده سازی آن

– سلیمانی، احمد (1385)، مدیریت تحول و پیاده سازی مرحله به مرحله ERP

– راه حل های ERP (مبتنی بر فناوری اطلاعات)، کازرونی افشین، کازرونی مهرداد، کارزونی مقدم، حسن- نشر ذره، تهران، دی ماه

 مقدمه :

سیر تکاملی سیستم های برنامه ریزی بیش از 40 سال است که آغاز شده است . این سیستم ها از تمرکز بر مباحث مالی و حسابداری تا تبدیل شدن به یک مرکز اطلاعاتی برای شرکت را طی کرده اند . در دنیای امروز ،  هر سازمان تولیدی یا خدماتی از روش ها و سیستم های مختلفی جهت برنامه ریزی و تحقق محصولات (خدمات)خود و ارائه آن به بازار مصرف بهره برداری می نماید

این سیستم ها ممکن است به صورت سنتی ( دستی و کاغذی ) باشند و یا از سیستم های نرم افزاری مدرن کمک گرفته شود آنچه که مهم است نقش اساسی و حیاتی استراتژی های خود را به طور واحد و جامع در کل سازمان هدایت کرده و بازخورهای مربوطه را جهت تصحیح برنامه ریزی و برنامه های آتی دریافت نماید

 فشارهای رقابتی باعث می شود تا سازمان ها مجبور به کاهش قیمت در ارائه ی کالاها و خدمات خود شوند در حالیکه هزینه های داخلی آن ها روز به روز در حال افزایش است یکی از مهمترین راه های کاهش هزینه ها حذف زبان ها و ضایعاتی است که از ارتباطات، هماهنگی های ضعیف در سرتاسر سازمان و نیز ارتباط با مشتریان و تأمین کنندگان منتج می گردد. ERP همچون یک مرکز اطلاعاتی با جمع آوری و یکپارچه سازی کلیه ی داده ها و اطلاعات جاری ، پردازش و تحویل آن ها به مکان مورد نیاز پرداخته و ضمن مدیریت کامل ارتباطات درون سازمانی ، هریک از کاربران را جهت تصمیم گیری بهتر یاری می کنند

 ICT: کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در ایران به گستردگی کاربرد آن در کشورهای پیشرفته نیست . برنامه ریزی منابع سازمان یکی از جنبه های نسبتاً جدید کاربرد ICT است که در کشور ما هنوز خیلی جوان است . اخیراً برخی از سازمان ها در داخل کشور تمایل زیادی به پیاده سازی این سیستم ها نشان داده اند از جمله ذوب آهن اصفهان ، شرکت ملی صنایع مس سرچشمه و

 با توجه به مقدمه ذکر شده و همچنین مزایا و معایب ERPکه در ادامه خواهد آمد و مشکلات متعدد سازمان های ایرانی در خصوص سیستم های اطلاعاتی که همیشه گریبانگیر آن ها بوده است نیاز به این سیستم ها از سوی سازمان های آگاه و مطلع از پیشرفت های تکنولوژیک و سیستمی در دنیا احساس

گردید

این سازمان ها که همواره در طول سال های فعالیت خود، به طریقی دست اندرکار ایجاد ، توسعه و یا بهبود سیستم های اطلاعاتی خود بوده اند و متأسفانه به سر منزل مقصود نرسیده اند درواقع همواره با سرابی روبرو بوده اند که به محض رسیدن به آن هدف خود را نیافته و جستجوی جدیدی را آغاز نموده اند

از سوی دیگر آمار و اطلاعات موجود در خصوص استفاده اکثر شرکت های پیش رو در دنیا از سیستم های ERP رشد بازار فروش این سیستم و پیش بینی مربوط به تقاضای آینده آن در ایران و جهان و سایر عوامل به عنوان سیگنال هایی برای تعیین به وضوح توسط شرکت های فعال و پیشرو در زمینه ی صنعت نرم افزار دریافت گردید . و این موضوع به عنوان یکی از اهداف اساسی و دارای اهمیت سر منشأ فعالیت های این شرکت ها قرار گرفت

پاره ای از نشانه ها برای تعییر عبارتند از

 بیشتر از 87% سازمانی ها با ابعاد متوسط در اروپا از ERP استفاده می کنند

  100% سازمان های بزرگ در اروپا از ERP استفاده می کنند

حدود 85% شرکت های صنعتی در آمریکا از ERP استفاده می کنند یا در حال پیاده سازی آن هستند و 11% نیز در حال برنامه ریزی جهت پیاده سازی می باشند

  98% سازمان ها با ابعاد متوسط (Midsize) در کره از ERP استفاده می کنند

 

بخش اول :

1-2- معرفی و ویژگی ها

1-1-2- سیر تکاملی ERP

از اواخر دهه 60با توسعه نیازها بحث برنامه ریزی مواد که اختصاراًMRP نامیده می شود مطرح گردید نرم افزارهایی با همین نام بوجود آمدند که اطلاعات طرح تولید، موجود انبار ، سفارشات در راه را دریافت می کردند و بر این اساس آن برنامه ریزی چگونگی تأمین مواد و قطعات مورد نیاز را از جهت میزان و زمان مورد نیاز خرید یا ساخت قطعات و مواد مشخص نموده و کمبودها را در هر دو زمینه اعلام می کردند . در اواخر دهه 70 با تشدید فضای رقابتی در بازارهای صنعتی و پیشرفته برنامه ریزی مواد به تدریج ارتقاء یافته و به برنامه ریزی منابع ساخت که اصطلاحاً MRPII نامیده می شود تغییر یافت

 در MRPII حوزه مواد به کلیت فرآیند ساخت گسترش یافت و برنامه ریزی و کنترل صنایع موثر در فرآیند ساخت شامل مواد، تجهیزات و نیروی انسانی را پوشش داد . ضمناً در کنار کلیه رویدادها و تراکنش های عملیاتی بازتاب مالی فعالیت ها نیز انعکاس داده شده در اواخر دهه 80 میلادی بحث مدیریت منابع مالی در واحدهای صنعتی به مثابه یک نیاز به مراتب جدی تر از گذشته و به صورت برجسته مطرح گردید و با تقویت مبانی سیستمی مدیریت منابع مالی در MRPII  در محصولات نرم افزاری تحت همین عنوان جهت پاسخگویی به شرایط پیچیده بازار د رتولید و اثرات مالی آن جهت تصمیم گیری مطرح گردید

 در نیمه ی اول دهه ی 90 میلادی ،با تشدید فضای رقابتی و استقرار تفکر مشتری مداری و حرکت بر مبنای نیاز مشخص مشتریان و نیازها و انتظارات محیط جهت تسریع در تصمیم گیری و اجراء و به موازات آن تغییرات ناشی از پیشرفت های فناوری اطلاعات و ارتباطات، به تدریج تحولی کیفی در سازمان ها از شیوه و مشی محصول مداری به مشتری مداری صورت گرفت . ادغام ها و ترکیب های بنگاه های کسب و کار و تصمیم کار جدید در مقیاس فراسازمانی و به موازات آن تعیین بنیادی در جایگزینی تفکر و رویکرد فرآیندی به جای رویکرد وظیفه مداری، همگی سازمان های در مقیاس بزرگ و در عین حال نوین موسوم به Enter prise را بوجود آوردند و همزمان اولین محصولات نرم افزاری تحت عنوان سیستم های            برنامه ریزی منابع موسوم به ERP به بازار عرضه شدند نسل نخست ERP با اتخاذ رویکرد سیستمی توأم درون و برون سازمانی و استقرار مبانی اطلاعاتی جهت تحقق ایده مشتری مداری و رفع بخش قابل توجهی از فواصل و تنگناهای اطلاعاتی و نیز پوشش همه جانبه نیازهای جدید سازمان های خدماتی و صنعتی در ده 90 میلادی راهکار برتر مورد استفاده سازمان های پیشرفته و عمدتاً متوسط به بالا بود . در اوایل دهه جاری میلادی با رشد و توسعه ی زیر ساخت های اینترنتی در مقیاس جهانی ، نسل جدیدی از محصولات نرم افزاری تحت عنوان ERPII مطرح شده اند . که گرایش آن ها به سمت استقرار سیستم های تماماً «رویداد محوری » می باشد به گونه ای که حداکثر امکانات پردازش پیوسته درآن دیده شده و هر رویداد مستقلاً از لحظه ی شروع تا مقطع پایان آن بصورت یک فرآیند بر اساس پردازش پیوسته انجام و نتیجه آن مشخص می شود و تأثیرات پنهان سیستمی آن در رابطه با کنترل های متقابل با دیگر حوزه های عملیاتی و نیز آثار مالی ناشی از فعالیت های اجرایی همگی به صورت لحظه ای و خودکار توسط سیستم عملی می گردند

 پس به طور جامع می توان سیر تکاملی تاریخچه ERP را بصورت ذیل طبقه بندی کرد

قبل از سال 1960 میلادی : در این مدت نرم افزارهایی به نام Bom Processors توسعه پیدا کرده بودند که هدف عمده ی آنها استخراج مواد لازم برای تولید تعدادی محصول بود

بین سالهای 1960 و 1970 میلادی : در اوایل این دهه تمرکز نرم افزاری بیشتر برروی سیستم های کنترل موجودی بود . در این مدت همچنان بیشتر از مفاهیم سنتی کنترل موجودی برای توسعه نرم افزارهای مرتبط استفاده می شد اما در اواخر این دهه ی مفهوم MRP و با برنامه ریزی مواد مورد نیاز معرفی و نرم افزار MPPI توسط شرکت IBM توسعه پیدا کرد

بین سالهای 1970 و 1980 میلادی : تمرکز به MRPI با توجه به برنامه کلان تولید با MPS و توسعه MRP حلقه بسته در این سیستم ها امکان بروز نارسایی در ذخیره تولید به حداقل رسید اما همچنان این سیستم ها فقط برنامه ریزی تولید را انجام می داد در اویل همین دهه سیستم های DRP  یا سیستم های برنامه ریزی توزیع که مستقل از MRPII عمل می کردند وارد این سیستم شده و عملاً مشکل عدم ارتباط این دو سیستم با یکدیگر مرتفع گردید

بین سال های1990 و 2000 میلادی و پس از آن

 گسترش MRPII به سایر حوزه های  و  اضافه نمودن سیستم های پشتیبانی تصمیم به MRPII توسعه یافته که در تمام عرضه های تولیدی، خدماتی ، تجارتی توزیع و;کارایی داشت و ظهور  ERP مشکل عمده سیستم های MRPII و توسعه یافته ای آن این بود که تنهات سیستم تولیدی ساخت را پشتیبانی می کرد و سایر سیستم های تولیدی را چندان پوشش نمی داد

اما با ظهور   ERP در حوزه ی تولید تمامی سیستم های تولیدی تحت پوشش قرار گرفتند

در سال 1995 ، مقوله اینترنت  وارد ERP شده و در سال های 1998-2000 ERP , EDI با یکدیگر پیوند خوردند

در سال 2000 اینترنت به عنوان جزیی تفکیک ناپذیر از ERP محسوب و سیستم های ERP تحت وب توسعه یافتند که فن آوری چند لایه ای در معماری سیستم اطلاعاتی را پشتیبانی می کنند .امروزه هم سیستم های جدیدی با عنوان ERPII در حال توسعه هستند که اساس آن ها وب می باشد قابل ذکر است که در  سال 1998 بیش از 000/25 سازمان در سرتاسر جهان مبلغی افزون بر 17 میلیارد دلار در زمینه ERP  سرمایه گذاری نموده اند که این رقم در سال های بعدی بین 30 تا 50 درصد رشد داشته و در سال 2003 به رقمی نزدیک به 100 میلیارد دلار رسیده است

2-1-2-معرفی جامع ERP

 سیستم های ERP بسته های نرم افزاری جامعی هستند که به صورت راه حل های ارائه شده ای به یکپارچگی همه فرآیندها و حوزه های وظیفه ای موجود در کسب و کار کمک میکنند . واژه ERP  بعنوان یک نام عمومی برای این گروه از بسته های نرم افزاری مورد استفاده قرار می گیرند . مزیت اصلی و اولیه این سیستم ها ایجاد یک بستر نرم افزاری یکپارچه مشترک برای فرآیندهای یکپارچه موجود در کسب و کار مربوطه می باشد . این سیستم ها دارای دو ویژگی مهم می باشند ، اولاً سیستم های ERP باعث ایجاد ارتباطی بین فرآیندهای تجاری و بکارگیری نرم افزاری این فرآیندها می گردند و ثانیاً آن ها باعث ایجاد یک انسجام و امنیت د رهمه ی بخش های کسب و کار می شوند. این سیستم ها قابلیت ارائه خدمات به شرکت هایی در هر اندازه و حجم فعالیت و هر گونه گستردگی جغرافیایی را دارا هستند

 در مورد سیستم هیا ERP تعاریف متعددی ارائه شده است که در ادامه به چند مورد از این تعاریف اشاره شده است

ERP سیستم جامعی است که سعی در یکپارچه سازی همه وظایف و بخش های موجود در یک سازمان با استفاده از یک سیستم کامپیوتری واحد را دارد بطوریکه بتواند نیازهای خاص و ویژه این بخش ها را فراهم سازد

ERP یک تفکر ، فناوری و سیستمی برای مدیریت مؤثر منابع مختلف در یک سازمان است که این مدیریت از طریق اتومات ویکپارچه کردن تمام فرآیندها و در نتیجه بالا بردن کارایی سازمان و افزایش رضایت مشتری انجام می گیرد

 ERP یک راه حل مبتنی بر فناوری اطلاعات است که منابع سازمان را توسط یک سیستم بهم پیوسته به سرعت ، دقت و کیفیت بالا در کنترل بالا مدیران سطوح مختلف سازمان قرار میدهد تا بطور مناسب فرآیند برنامه ریزی و عملیات سازمان را مدیریت نمایند

هدف اصلی و اولیه ی ERP گرد آوری دپارتمانها و حوزه های مختلف یک سازمان در داخل یک سیستم یکپارچه به گونه ای است که این سیستم بتواند جوابگوی تمامی نیازهای بخش های متفاوت یک سازمان باشد

ساختن یک نرم افزار واحد که بتواند تمام نیازهای کاربران بخش مالی را همانند نیازهای بخش منابع انسانی و یا انبار و تجهیزات پاسخ دهد . کار چندان ساده ای نیست . معمولاً هر بخش از سازمان دارای نرم افزارها و برنامه های واحدی است که متناسب با نیازهای آن ساخته شده است و آنگونه که آن بخش نیاز دارد کار می کند ولی ERP سعی در ترکیب آنها و ایجاد یک نرم افزار یک پارچه که از یک بانک نرم افزاری واحد استفاده می نماید دارد در این حالت تمام بخش ها و واحدهای یک سازمان به سهولت قادر به استفاده مشترک از اطلاعات بوده و ارتباط هر واحد با دیگری نیز به سهولت برقرار خواهد بود

برای مثال دریافت یک سفارش از مشتری را در نظر بگیرید معمولاً این سفارش روی برگه ای ثبت شده و گردش خود را ازبخشی به بخش دیگر در قسمتهای مختلف سازمان آغاز می نماید . هر بخش متناسب با سیستم خود گدگزاریهایی را انجام داده و پس از انجام مراحلی آن را به بخش دیگر ارجاع می نمایند .و در این سفر طولانی اجرای این عملیات باعث تأخیرات و گم شدن سوابق و حتی برخی موارد بروز اشتباهاتی می گردد ضمن آنکه کسی بطور صحیح از وضعیت سفارش و مراحلی که طی کرده است آگاه نیست زیرا که سیستم واحدی برای انجام امور بین بخش ها وجود ندارد . لذا مثلاً برای بخش مالی امکان دستیابی به سیستم انبار و ارسال کالا وجود نداشته و اطلاع از وضعیت حمل سفارش از این طریق میسر نیست . در حالی که ERP، سیستم های منفرد بخش های مالی ، انبار ، منابع انسانی و تولید را کنار زده و آن ها را با یک نرم افزار یکپارچه ی متحد که به طور کامل وظایف  و نیازهای تمامی بخش های را کاملتر از سیستم قبلی برآورده می سازد جایگزین  می نماید بسیاری از فروشندگان ERP به اندازه کافی انعطاف پذیرند تا بتوان بخش هایی ( ماژول) از نرم افزار ها را بدون خرید تمام بسته نرم افزاری ، از آنها خریداری و نصب کرد. برای مثال یک شرکت تولیدی قادر است از اجزای نرم افزاری موجود فقط بخش های تولید ، مالی ، انبار ، فروش و تدارکات را خریداری کند و یک شرکت خدماتی فقط اجزای مالی و منابع انسانی را مورد استفاده قرار دهد در یک جمع بندی می توان گفت سیستم های ERP تنها حاصل اجتماع فرآیندهای و وظایف مختلف سازمانی در قالب یک بسته نرم افزاری نمی باشد بلکه حداقل باید دارای چند مشخصه کلیدی باشد تا بتواند به عنوان یک راه حل صحیح مطرح گردد

 این ویژگی ها عبارتند از

1) انعطاف پذیری (Flexibility): سیستم های ERP باید قادر به پاسخگویی به نیازهای متغیر سازمانها و شرکت های استفاده کننده باشند

2) ماژول مدار باز (Modular & open): این سیستم ها باید به گونه ای باشد که هر جزئی از بسته نرم افزاری بدون تأثیر در رویه های دیگر در هر زمانی تغییر کرده، اضافه یا حذف گردد

3) فراگیر بودن (Comprehensive): سیستم های erp باید وظایف سازمانی مختلفی را مورد پشتیبانی قرار داده و متناسب با طیف وسیعی از سازمان ها مورد استفاده باشد

4) فراشرکتی (Beyond the : این سیستم ها باید به صورت online به سازمان های دیگر و سایر شرکت های تجاری از جمله تأمین کنندگان و مشتریان نیز متصل باشد

5) بهترین روشهای موجود (Best Business Practices) :مجموعه ای از بهترین روش های مورد استفاده و تجربه شده در سرتاسر جهان در این نرم افزار ها گرد آوری شده باشد

6) شبیه سازی واقعیت Simulation of Reality))

– سایر ویژگیها: علاوه بر موارد کلیدی مطرح شده در بالا یکپارچگی بین ماژولها جهت به صر فه جویی در زمان ،کاهش کارها ،حذف دوباره کاری ها و بهینه سازی منابع ، محیط کاربر پسند ،انعطاف پذیری در انطباق با قوانین کشورها در زمینه های مالی ، مالیاتی ، فروش ،صادرات و واردات ، ایمن بودن دردسترسی افراد به سیستم و همچنین انتقال و تبادل اطلاعات و نامحدود بودن در ثبت اطلاعات از نظر حجم رکوردهای اطلاعاتی رامی توان عنوان کرد

3-1-2- ERP از دیدگاه مدیریتی

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید