دانلود مجموعه تست دروس رشته دامپروری گرایش تغذیه دام با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 دانلود مجموعه تست دروس رشته دامپروری گرایش تغذیه دام با word دارای 108 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف دانلود مجموعه تست دروس رشته دامپروری گرایش تغذیه دام با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود مجموعه تست دروس رشته دامپروری گرایش تغذیه دام با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مجموعه تست دروس رشته دامپروری گرایش تغذیه دام با word :

دانلود مجموعه تست دروس رشته دامپروری گرایش تغذیه دام با word برای کنکوریها همراه با پاسخنام

“زبان عمومی و تخصصی

“بیو شیمی

” تغذیه دام

“پرورش دام

“فیزیولوژی و آناتومی دام

“ژنتیک”

آزمون شماره یک

زبان عمومی

Part A :

Directions : In questions 1-10 , esch item consists of an incomplete sentence .

Below the sentence are four choices , marked ( 1 ) , ( 3 ) , and ( 4 ) .

You should find the one choice which best completes the sentence .

Mark your choice on the answer sheet .

1- I am looking for the office where they keep things that people ……….. in

the station or on the train .

1- miss 2- loose

3- have lost 3- have missed

2- She ………. The place .

1- had trouble find 2- had trouble finding

3- was in trouble to find 4- was in trouble finding

3- We all had our pictures ………… .

1- take 2- taken

3- pick 4- picked

4- You”ll probably have to fill ……… an application form

1- in 2- diwn

3- from 4- through

5 – Despite what the critics said about the play the ….. in the theater last

night seemed to enjoy it .

1- readers 2- spectators

3- viewers 4- audience

6 – If you ……… an object to someone , you give it to him .

1- pass 2- take

3- show 4- send

7 – you cant …….. on the train arriving on time .

1- depend 2- rely

3- reply 4- demand

8 – If you want to stop your car , you have to put your foot on the ……..

pedal .

1- gas 2- clutch

3- brake 4- accelerator

9 – If you”re overweight , you have to put your foot on the …… pedal .

1- diet 2- regime

3- cure 4- holiday

10 – I ……… some old family photographs while I was looking through some

boxes in the cellar .

1- came around 2- came up 3- came to 4- came across .

بیو شیمی

0- سنگینترین نژاد گوسفندی کدام است؟ 1)آواسی 2)مارش 3)لینکلن 4)لیستر

151- در منترل کیفیت حرکت Circular در اثر کدام علت است؟

1)نواقص ژنتیکی 2)شوك حرارتی

3)کهنه بودن اسپرم 4)استریل نبودن شرایط نگهداری

152- پس از استفاده از زرده تخم مرغ در انجماد اسپرم چنددرصد گلیسرول لازم است؟

%7(4 %11(3 %2(2 %0(1

153- در صورت استفاده از چه مادهای به بافر در انجماد اسپرم نیازی نیست؟

1)فروکتوز 2)لاکتوز 3)زرده تخم مرغ 4)گلیسرول

154- با کدام روش Leve-dead ration اندازهگیری میشود؟

1)تعیین درصد اسپرم نابهنجار 2)تعیین توان تحرك

3)تعیین درصد اسپرم پیشرو 4)رنگ آمیزی

155- هورمون MIS توسط ……… تولید و موجب ……… میشود.

1)سرتولی ـ کنترل تستوسترون 2)سرتولی ـ ورود بیضهها به اسکروتوم

3)لایدیگ ـ کنترل تستوسترون 4)لایدیگ ـ ورود بیضهها به اسکروتوم

156- سرعت توید استپرم تحت کنترل……… میباشد.

3 و 2(4 تستوسترون(3 FSH(2 ICSH(1

Sertoli cells -157 کدامیک از اعمال را انجام نمیدهد؟

ABP تولید(2 inhibin تولید(1

3)تولید 4 MIF)تبدیل استروژن به آندروژن

1- در یک طرح مربع لاتین 3*3، تعداد مربع لاتین استاندارد برابرر است با:

18 (4 9 (3 12 (2 15 (1

32- فرمول مجموع مربعات خطا در طرح LS کدام است؟

å – (1

2

(M x)

ij (2

2

( )

ij i j

å x – x – x

(3

2

(x x x xk x…)

ij i (4 å ij – – – +

2

(x xi x j xk 2x…)

ij

å – – – +

33- درجه آزادی طرح مزبع لاتین مکرر برابر است با:

L(r-1) (1

2

L(r-1)(r-2)+(L-1)(r-1) (2 -(r-1)

df (3 کل منهای بقیه dfها 4) همه موارد

35- تعداد اثرات تیمار در آزمایشات فاکتوریل بستگی دارد به ……

1) تعداد فاکتورها 2) تعداد سطح فاکتورها

3) هم تعداد فاکتور و هم تعداد سطوح 4) نوع آزمایش فاکتوریل

36- فرمول محاسبه اثر اصلی A در آزمایشات فاکتوریل کدام است؟

[( ) ( )] (1

2

1

a2b2 – a1b2 + a2b1 – a1b1

[( ) ( )] (2

2

1

a2b2 – a1b1 + a1b2 – a1b1

[( ) ( )] (3

2

1

2 2 1 2 2 1 1 1

[( ( ) ( )] (4 a b – a b – a b – a b

2

1

2 2 2 1 1 2 1 1

a b – a b – a b – a b

37- مدل ریاضی طرح بلوك در ازمایشات فاکتوریل کدام است؟

(1 Xikl k l kl ikl = m +a + b + (ab ) + e

(2 Xikl k i l kl ikl = m +a -d + b + (ab ) + e

(3 Xikl ikl = m +a + b + e

(4 Xikl i i + k + l + kl + ii¢kl = m + d +d ¢ a b (ab ) e

1

39- میانگین چهار مشاهده در یک طرح از یک متغیر تصادفی برابر 40 و خطای معیار آن 5 است. ضریب

تغییرات را محاسبه کنید.

10 (4 12/5 (3 25 (2 2/5 (1

40- در یک طرح کاملاً تصادفی با 6 تیمار و 3 تکرار مجموع مشاهدات تیمار شاهد برابر 3 و مجموع

مشاهدات سایر تیمارها برابر 6 است. مجموع مربعات مقایسه میانگین بین تیمار شاهد و سایر تیمارها برابر

است با: 2/7 (4 0/9 (3 0/13 (2 0/1 (1

1- سیکل کوری موجب کدامیک میشود؟

1)تبدیل آلانین به گلیکوژن 2)گلوکز کبدی به آلانین

3)گلیکوژن کبد به گلوکز خون 4)گلیکوژن عضله به گلوکوز خون

82- در ساخته شدن گلوکوز از آلانین کدام آنزیم نقش ندارد؟

1)فسفوفروکتوکیناز 2)گلوکز ـ6ـ فسفات

3)پیروات کربوکسیداز 4)فسفو انول پیروات کربوکسی کیناز

83- کاتابولیسم هم در کدام اندامک رخ میدهد؟

1)شبکه آندوپلاسمی ـ کلیه 2)شبکه آندوپلاسمی ـ کبد

3)لیزوزوم ـ طحال 4)لیزوزوم ـ کلیه و کبد

84- علت بیماری شربت افرا چیست؟

1)اشکال در متابولیسم سیستین 2)کمبود آلفاکتو اسید کربوکسیلاز

3)اشکال در آنزیم فنیل آلانین کربوکسیلاز 4)تجمع اسید اوریک در مفاصل

85- محل ترکیب اورنی تین و کربامیل فسفات در چرخه اوره کدام است؟

1)سیتوزول 2)غشاء میتوکندری 3)هسته 4)ماتریکس

86- کدام آنزیم در TCA و گلوکونئوژنز مشترك است؟

1)مالات دهید روژناز 2)پیروات کربوکسیلاز

3)سیترات سنتاز 4)ایزوسیترات دهیدروژناز

87- مهار آلوستریک آنزیم ایزوسیترات دهیدروژناز توسط کدام صورت میگیرد؟

آلفاکتوگلوتارات(4 NADH(3 CO2

1- تبدیل کاروتن به ویتامین A در ……… رخ میدهد.

1)کبد 2)کلیه 3)مخاط روده 4)طحال

تغذیه دام

91- منشاء وزن پائین (RunT) در بچه خوکهای حاصل از یک زایش کدام است؟

1- کمبود مواد معدنی

2- کمبود ویتامین

3- تقسیم نابرابر جفت

4- تنش حرارتی

92- کدام اسید آمینه در جیره طیور تخمگذار غیر ضروری است؟

1- سرین

2- لیزین

3- متیونین

4- آرژنین

93-در محاسب لیزین قابل دسترس جیره ضریب مقدار وزن بدن چند است؟

0/9 -4 6/25 -3 60 -2 9/5 -1

94- در فرمول محاسب UDP کدامیک مورد استفاده قرار میگیرد؟

ERPD -4 ADIN -3 PDI -2 CPFD -1

95-کدام اسید آمینه در غلظت بالا سمی است؟

Trp -4 ILu -3 Lys -2 Met -1

پرورش دام

120- در محاسبه TDN جیره گاو شیری ضریب مقدار چربی قابل هضم چقدر است؟

1 -4 2/25 -3 3 -2 6/25 -1

121- انرژی جیره گاو شیری هنگام نگهداری در مرتع نسبت به نگهداری در جایگاه چند درصـد افـزایش

مییابد؟

%70 تا 60 -1

% 20 تا 10 -2

درصد 100 تا 25 -3

%40 تا 20 -4

122- مقدار فیبر خام در جیره گاو شیری حداقل چند درصد است؟

15-10 -4 30-32 -3 17-18 -2 18-19 -1

123- کدام یک از مواد زیر در جیره گاو شیری بکار نمیرود؟

1- اوره

2- محصولات فسفات آمونیوم

3- آمونیاکی

4- بیروت

124- حد مجاز مقدار TDS در گاو چقدر است؟

20000 -4 25000 -3 30000 -2 10000 -1

125- کدامیک از مواد زیر موجب افزایش چربی شیر میشوند؟

1- موننسین

2- پنی سیلین

3- بنتونیت

4- هیدروکسی متیونین

فیزیولوژی و آناتومی دام :

150- ادراك کدامیک از حیوانات زیر تیره رنگ است؟

1- خوك 2- اسب 3- گاو 4- گوسفند

151- ادرار در کدام ناحیه اسیدی میشود؟

DCT -2 PCT -1

3- لوله هنله 4- لوله های ادرارگیر

152- تنظیم مقدار آب ادرار تحت کنترل کدام بخش است؟

DCT -2 PCT -1

3- هنله 4- لوله های ادرار گیر

153- در کدامیک از حیوانات زیر لول هنل ادرار دیده میشود؟

Beaver -4 سگ -3 اسب -2 پرندگان -1

154- کدام اندام دارای رگهای لمفاوی نمیباشد؟

1- طحال 2- کبد 3- کلیه 4- قلب

155- سیاهرگ جگوجار درونی در کدامیک وجود دارد؟

1- گاو 2- اسب 3- خوك 4- گوسفند

156- پلاسمین چیست؟

1- پروتئینی در پلاسما برای انتقال مواد

2- از فاکتورهای لخته کننده خون

3- آنزیم تجزیه کننده فیبرین

4- موجب فشرده کردن لخته میشود

نوع فایل:Pdf

سایز: 1.53mb

تعداد صفحه:108

دانلود مجموعه تست دروس رشته دامپروری گرایش تغذیه دام با word
“زبان عمومی و تخصصی
“بیو شیمی
” تغذیه دام
“پرورش دام
“فیزیولوژی و آناتومی دام
“ژنتیک”
آزمون شماره یک زبان عمومی

Part A : Directions : In questions 1-10 , esch item consists of an incomplete sentence .

Below the sentence are four choices , marked ( 1 ) , ( 3 ) , and ( 4 ) . You should find the one choice which best completes the sentence . Mark your choice on the answer sheet . 1- I am looking for the office where they keep things that people ……….. in the station or on the train . 1- miss 2- loose3- have lost 3- have missed2- She ………. The place . 1- had trouble find 2- had trouble finding3- was in trouble to find 4- was in trouble finding3- We all had our pictures ………… . 1- take 2- taken3- pick 4- picked4- You”ll probably have to fill ……… an application form1- in 2- diwn3- from 4- through5 – Despite what the critics said about the play the ….. in the theater last night seemed to enjoy it . 1- readers 2- spectators3- viewers 4- audience 6 – If you ……… an object to someone , you give it to him . 1- pass 2- take3- show 4- send7 – you cant …….. on the train arriving on time . 1- depend 2- rely3- reply 4- demand8 – If you want to stop your car , you have to put your foot on the …….. pedal . 1- gas 2- clutch3- brake 4- accelerator9 – If you”re overweight , you have to put your foot on the …… pedal . 1- diet 2- regime3- cure 4- holiday10 – I ……… some old family photographs while I was looking through some boxes in the cellar .
1- came around 2- came up 3- came to 4- came across .
بیو شیمی

0- سنگینترین نژاد گوسفندی کدام است؟

1)آواسی 2)مارش 3)لینکلن 4)لیستر

151- در منترل کیفیت حرکت Circular در اثر کدام علت است؟1)نواقص ژنتیکی 2)شوك حرارتی3)کهنه بودن اسپرم 4)استریل نبودن شرایط نگهداری

152- پس از استفاده از زرده تخم مرغ در انجماد اسپرم چنددرصد گلیسرول لازم است؟ %7(4 %11(3 %2(2 %0(

153- در صورت استفاده از چه مادهای به بافر در انجماد اسپرم نیازی نیست؟1)فروکتوز 2)لاکتوز 3)زرده تخم مرغ 4)گلیسرول

154- با کدام روش Leve-dead ration اندازهگیری میشود؟1)تعیین درصد اسپرم نابهنجار 2)تعیین توان تحرك3)تعیین درصد اسپرم پیشرو 4)رنگ آمیزی

155- هورمون MIS توسط ……… تولید و موجب ……… میشود.1)سرتولی ـ کنترل تستوسترون 2)سرتولی ـ ورود بیضهها به اسکروتوم3)لایدیگ ـ کنترل تستوسترون 4)لایدیگ ـ ورود بیضهها به اسکروتوم

156- سرعت توید استپرم تحت کنترل……… میباشد. 3 و 2(4 تستوسترون(3

FSH(2 ICSH(1Sertoli cells -157 کدامیک از اعمال را انجام نمیدهد؟ ABP تولید(2 inhibin تولید(13)تولید 4 MIF)تبدیل استروژن به آندروژن1- در یک طرح مربع لاتین 3*3، تعداد مربع لاتین استاندارد برابرر است با: 18 (4 9 (3 12 (2 15 (

132- فرمول مجموع مربعات خطا در طرح LS کدام است؟ å – (12(M x)ij (2 2( )ij i j å x – x – x (32(x x x xk x…)ij i (4 å ij – – – +2(x xi x j xk 2x…)ij å – – – +33- درجه آزادی طرح مزبع لاتین مکرر برابر است با: L(r-1) (12 L(r-1)(r-2)+(L-1)(r-1) (2 -(r-1)df (3 کل منهای بقیه dfها 4) همه موارد

35- تعداد اثرات تیمار در آزمایشات فاکتوریل بستگی دارد به …… 1) تعداد فاکتورها 2) تعداد سطح فاکتورها 3) هم تعداد فاکتور و هم تعداد سطوح 4) نوع آزمایش فاکتوریل

36- فرمول محاسبه اثر اصلی A در آزمایشات فاکتوریل کدام است؟ [( ) ( )] (121a2b2 – a1b2 + a2b1 – a1b1[( ) ( )] (2 21a2b2 – a1b1 + a1b2 – a1b1 [( ) ( )] (3212 2 1 2 2 1 1 1[( ( ) ( )] (4 a b – a b – a b – a b212 2 2 1 1 2 1 1 a b – a b – a b – a b-

37مدل ریاضی طرح بلوك در ازمایشات فاکتوریل کدام است؟ (1 Xikl k l kl ikl = m +a + b + (ab ) + e (2 Xikl k i l kl ikl = m +a -d + b + (ab ) + e (3 Xikl ikl = m +a + b + e (4 Xikl i i + k + l + kl + ii¢kl = m + d +d ¢ a b (ab ) e1 –

39میانگین چهار مشاهده در یک طرح از یک متغیر تصادفی برابر 40 و خطای معیار آن 5 است. ضریب تغییرات را محاسبه کنید. 10 (4 12/5 (3 25 (2 2/5 (140- در یک طرح کاملاً تصادفی با 6 تیمار و 3 تکرار مجموع مشاهدات تیمار شاهد برابر 3 و مجموعمشاهدات سایر تیمارها برابر 6 است. مجموع مربعات مقایسه میانگین بین تیمار شاهد و سایر تیمارها برابراست با: 2/7 (4 0/9 (3 0/13 (2 0/1 (1
1- سیکل کوری موجب کدامیک میشود؟1)تبدیل آلانین به گلیکوژن 2)گلوکز کبدی به آلانین3)گلیکوژن کبد به گلوکز خون 4)گلیکوژن عضله به گلوکوز خون

82- در ساخته شدن گلوکوز از آلانین کدام آنزیم نقش ندارد؟1)فسفوفروکتوکیناز 2)گلوکز ـ6ـ فسفات3)پیروات کربوکسیداز 4)فسفو انول پیروات کربوکسی کیناز

83- کاتابولیسم هم در کدام اندامک رخ میدهد؟1)شبکه آندوپلاسمی ـ کلیه 2)شبکه آندوپلاسمی ـ کبد3)لیزوزوم ـ طحال 4)لیزوزوم ـ کلیه و کبد

84- علت بیماری شربت افرا چیست؟1)اشکال در متابولیسم سیستین 2)کمبود آلفاکتو اسید کربوکسیلاز3)اشکال در آنزیم فنیل آلانین کربوکسیلاز 4)تجمع اسید اوریک در مفاصل

85- محل ترکیب اورنی تین و کربامیل فسفات در چرخه اوره کدام است؟1)سیتوزول 2)غشاء میتوکندری 3)هسته 4)ماتریکس

86- کدام آنزیم در TCA و گلوکونئوژنز مشترك است؟1)مالات دهید روژناز 2)پیروات کربوکسیلاز3)سیترات سنتاز 4)ایزوسیترات دهیدروژناز

87- مهار آلوستریک آنزیم ایزوسیترات دهیدروژناز توسط کدام صورت میگیرد؟ آلفاکتوگلوتارات(4 NADH(3 CO21- تبدیل کاروتن به ویتامین A در ……… رخ میدهد.1)کبد 2)کلیه 3)مخاط روده 4)طحال
تغذیه دام

91- منشاء وزن پائین (RunT) در بچه خوکهای حاصل از یک زایش کدام است؟1- کمبود مواد معدنی 2- کمبود ویتامین3- تقسیم نابرابر جفت4- تنش حرارتی

92- کدام اسید آمینه در جیره طیور تخمگذار غیر ضروری است؟1- سرین 2- لیزین3- متیونین4- آرژنین

93-در محاسب لیزین قابل دسترس جیره ضریب مقدار وزن بدن چند است؟0/9 -4 6/25 -3 60 -2 9/5 -194- در فرمول محاسب UDP کدامیک مورد استفاده قرار میگیرد؟ ERPD -4 ADIN -3 PDI -2 CPFD -195-کدام اسید آمینه در غلظت بالا سمی است؟ Trp -4 ILu -3 Lys -2 Met -1

پرورش دام

120- در محاسبه TDN جیره گاو شیری ضریب مقدار چربی قابل هضم چقدر است؟1 -4 2/25 -3 3 -2 6/25 –

121- انرژی جیره گاو شیری هنگام نگهداری در مرتع نسبت به نگهداری در جایگاه چند درصـد افـزایشمییابد؟ %70 تا 60 -1% 20 تا 10 -2درصد 100 تا 25 -3%40 تا 20 –

122- مقدار فیبر خام در جیره گاو شیری حداقل چند درصد است؟15-10 -4 30-32 -3 17-18 -2 18-19 –

123- کدام یک از مواد زیر در جیره گاو شیری بکار نمیرود؟1- اوره 2- محصولات فسفات آمونیوم3- آمونیاکی4- بیروت

124- حد مجاز مقدار TDS در گاو چقدر است؟20000 -4 25000 -3 30000 -2 10000 –

125 از حیوانات زیر لول هنل ادرار دیده میشود؟ Beaver -4 سگ -3 اسب -2 پرندگان –

115- کدام اندام دارای رگهای لمفاوی نمیباشد؟1- طحال 2- کبد 3- کلیه 4- قلب

155- سیاهرگ جگوجار درونی در کدامیک وجود دارد؟1- گاو 2- اسب 3- خوك 4- گوسفند

156- پلاسمین چیست؟1- پروتئینی در پلاسما برای انتقال مواد 2- از فاکتورهای لخته کننده خون3- آنزیم تجزیه کننده فیبرین4- موجب فشرده کردن لخته میشود

نوع فایل:Pdf
سایز: 1.53mb
تعداد صفحه:108

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود جزوه پایگاه داده مخصوص دانشجویان رشته کامپیوتر با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 دانلود جزوه پایگاه داده مخصوص دانشجویان رشته کامپیوتر با word دارای 294 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف دانلود جزوه پایگاه داده مخصوص دانشجویان رشته کامپیوتر با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود جزوه پایگاه داده مخصوص دانشجویان رشته کامپیوتر با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود جزوه پایگاه داده مخصوص دانشجویان رشته کامپیوتر با word :

دانلود جزوه پایگاه داده مخصوص دانشجویان رشته کامپیوتر با word مقطع کاردانی و کارشناسی

شامل : سیستم های بانک اطلاعاتی

عملیات جبر رابطه ای

دارای نکات و مثال های متعدد برای یادگیری هر چه بهتر دانشجویان

عناوین :

– عناصر اصلی سیستم های بانک اطلاعاتی

– معماری سیستم بانک اطلاعاتی

– نمودار ER

-نمودار EER

– مزایای سیستم بانک اطلاعاتی

– ساختار های داده ای

– دستورات SQL

– انواع جداول

– جامعیت بانک اطلاعاتی

– قانون جامعیت ارجاعی

– تراکنش

– نرمال سازی

– جبر رابطه ای

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پژوهش گرافیک با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پژوهش گرافیک با word دارای 88 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پژوهش گرافیک با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود پژوهش گرافیک با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پژوهش گرافیک با word :

گرافیک

مقدمه:

این بخش هنری برای شماست شمایی كه با هنر گرافیك آشنایی دارید یا دوست دارید كه آشنا شوید یا اینكه اصلا بعد از خواندن این بخش علاقمند شوید.

گرافیك از سوی هنرهای تجسمی است كه صد البته برای كسانی كه آن را با نقاشی اشتباه می گیرند چون شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد كه وقتی به كسی میگویید رشته ام گرافیك است می گوید پس چهره مرا نقاشی كن باید بگویم گرافیك در اصل ایده و تركیب بندی است كه اكثر اوقات بین نوشته و تصویر اتفاق می افتد و نقاشی بیشتر تقلید طبیعت است كه ایده های گرافیست ها می تواند بوسیله دست مثال یك نقاش اجرا شود كه خیلی از هنرمندان شاید برای اجرای بهتر و شاید بخاطر كسری وقت طراحی نهایی را به شخص دیگری میسپارند كه از نوع اول می توان به بیلبوردهای توی خیابان اشاره كرد

دانلود پژوهش گرافیک با word
فهرست مطالب

فصل اول :

مقدمه:

نماد و نشانه

تصویر نشانه (Pictogram)

نشانه (لوگو) چیست؟

عوامل موفقیت نشانه

نماد، حرف نشانه یا علامت تجاری؟

1- نماد انتزاعی یا تصویری

2- حرف نشاه یا نمادهای متكی به طراحی حروف

3- علائم تجاری و نمادهای توصیفی

نكاتی كه پیش از شروع طراحی باید به خاطر سپرد

1- تحقیق

2- مخاطب كیست؟

فصل دوم:

بروشورها

كاتالوگ

نقش بروشور و كاتالوگ در جوامع

مقدار متن زیاد

صفحه آرایی بروشور و كاتالوگ

آشنایی با گرید (پایه كار) بروشور و كاتالوگ

روش ترسیم گرید بروشور و كاتالوگ (پایه كار)

قطع های رایج بروشور و كاتالوگ

طراحی جلد بروشور و كاتالوگ (اجرای آزاد)

فصل سوم:

بیلبورد در تبلیغات ایران

بیلبوردها، تصاویری از تاریخ مدرن

اولین قدم ها در مسیر تبلیغات

قرن بیستم و تحولات تبلیغاتی

بیلبوردها از سال های 1990 تا امروز

فصل چهارم:

بسته بندی

كلیات

مواد بسته بندی

كنترل و صدور بر چسب

فصل پنجم:

طراحی جلد كتاب در ایران

فصل ششم:

پوستر

وسایط نقلیه تجاری

انواع بسته بندی انعطاف پذیر

لفافه ها

بسته های كاغذی

فصل هفتم:

اوراق اداری

1- سربرگ:

2- كارت ویزیت:

3- پاكت نامه:

4- كاغذ یادداشت:

در طراحی اوراق اداری موارد ذیل را باید در نظر گرفت:

جداول

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود لغات پر کاربرد کنکور با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 دانلود لغات پر کاربرد کنکور با word دارای 37 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف دانلود لغات پر کاربرد کنکور با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود لغات پر کاربرد کنکور با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود لغات پر کاربرد کنکور با word :

دانلود لغات پر کاربرد کنکور با wordکارشناسی ا

شامل واژه پرکاربرد و مهم که مطمئنا خیلی خیلی کمکتون میکنه

پس وقت را تلف نکنید همین الان و زودتر از بقیه صاحب این فایل بشید.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پاورپوینتدرپل ها و اصول و قوانین اجرای آنهادر در 36 اسلایددرpowerpoinدرppt با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 دانلود پاورپوینتدرپل ها و اصول و قوانین اجرای آنهادر در 36 اسلایددرpowerpoinدرppt با word دارای 36 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت دانلود پاورپوینتدرپل ها و اصول و قوانین اجرای آنهادر در 36 اسلایددرpowerpoinدرppt با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود پاورپوینتدرپل ها و اصول و قوانین اجرای آنهادر در 36 اسلایددرpowerpoinدرppt با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پاورپوینتدرپل ها و اصول و قوانین اجرای آنهادر در 36 اسلایددرpowerpoinدرppt با word :

دانلود پاورپوینتدرپل ها و اصول و قوانین اجرای آنهادر در 36 اسلایددرpowerpoinدرppt با word

پل

پل، سازه ای است فلزی، بتنی و یا با مصالح ساختمانی برای عبور راه، راه‌آهن و یا پیاده، از روی آب و یا مسیر راهی دیگر.

در تعریف قدیمی چنین می‌گفتند که پل طاقی است بر روی رودخانه، دره، یا هر نوع گذرگاه که رفت‌وآمد را ممکن می‌سازد. اما امروزه در مبحث مدیریت شهری، پل را سازه‌ای برای عبور از موانع فیزیکی قلمداد می‌کنند تا ضمن استفاده از فضا (نه صرفا سطح زمین) بتواند عبورومرور و دسترسی به اماکن را تسهیل کند.

یکی از عناصر پل‌سازی تیرهای سراسری هستند.

بزرگترین پل ایران

پل شهید کلانتری طولانی‌ترین پل ساخته‌شده در ایران (سه برابر طولانی‌ترین پل پیشین) به طول هزار و هفتصد و نه متر می‌باشد که بر روی دریاچه ارومیه ساخته شده‌است و فاصله میان دو شهر تبریز و ارومیه به 135 کیلومتر تغییر داده‌است. این پل در آبان سال به بهره‌برداری رسید.

انواع پل‌ها

پل شاهتیری

پل قوسی
پل فلزی
پل بتنی مسطح
پل طره‌ای
پل کابلی
پل خرپایی
پل معلق
پل تشریفاتی
پل سواره‌رو
پل هوایی

پل مسطح

ساده ترین نوع پل است که اجزای اصلی آن عبارتند از یک ورقه ی مسطح و پایه هایی است که در طول پل مستقر شده اند و وزن پل و بار روی پل را به زمین منتقل میکنند. این پل ها به علت طراحی ساده و اولیه ای که دارند و مصالح کمی که در فواصل کوتاه لازم دارند به تعداد زیاد در روستا ها مورد بهره بهداری قرار میگیرند .

پل قوسی

پل قوسی، پلی است با تکیه گاه‌های انتهائی در هر طرف، که شکلی نیم دایره مانند دارد. پلی که از رشته‌ای از قوسها تشکیل شده باشد، پل دره‌ای نامیده می‌شود. پل قوسی ابتدا توسط یونانی‌ها و از سنگ ساخته شد. بعدها، مردم باستان از ملات در پل‌های قوسی خود استفاده کردند.

با توجه به اصول مقاومت مصالح، شعاع قوس وابعاد این پلها را طوری انتخاب می‌کنند که بارهای قائم وارده تبدیل به یک نیروی فشاری در امتداد قوس شود. بنا براین در مناطقی با کیفیت خاک مناسب، می‌توان دهانه‌های بزرگ (تا حدود متر) را با پلهای قوسی طی نمود.

پل کابلی

تاریخچه پل کابلی

با اینکه به نظر می‌رسد پل‌های کابلی به آینده چشم دوخته‌اند، ایده آن‌ها مسیر طولانی را پیموده‌است. اولین طرح شناخته شده از یک پل کابلی در کتابی به نام “ماشین‌های نوواً – منتشر شده در سال – آورده شده ولی این ایده تا قرن حاضر که مهندسان شروع به استفاده از پل‌های کابلی نمودند؛ مورد استقبال واقع نشده بود. در جنگ جهانی دوم که فولاد کمیاب بود، این طرح برای بازسازی پل‌های بمباران شد که هنوز فوندانسیون هایشان پابرجاست، کامل بود. با اینکه از احداث پل‌های کابلی در آمریکا دیری نمی‌گذرد، واکنش‌ها در این مورد بسیار مثبت بوده‌است.

پل کابلی و نحوه عملکرد آن

یک پل کابلی نوعی، یک تیر حمال(عرشه پل) پیوسته با یک یا چند برج بنا شده بالای پایه‌های پل در وسط دهانه‌است. از این برج‌ها، کابل‌ها به صورت اریب به سمت پایین (معمولاً هر دو طرف) کشیده شده و تیر حمال(عرشه پل) را نگه می‌دارد. کابل‌های فولادی بی نهایت قوی و در عین حال بسیار انعطاف پذیر هستند. کابل‌ها بسیار مقرون به صرفه می‌باشند چون سبب ساخت سازه‌ای سبکتر و باریکتر شده که در عین حال قادر به پل زدن بین مصافت‌های بیشتری است.اگرچه تنها تعداد کمی از آن‌ها برای نگه داشتن کل پل قوی هستند، انعطاف پذیریشان آن‌ها را در مقابل نیروهایی که به ندرت در نظر گرفته می‌شوند مانند باد؛ ضعیف می‌نماید. برای پل‌های کابلی با دهانه‌های طولانی به خاطر تضمین ثبات و پایداری کابل‌ها و پل در مقابل باد، می‌بایست مطالعات دقیقی انجام شود. وزن سبکتر پل یک وضع نامساعد در بادهای سهمگین و یک مزیت در مقابل زلزله محسوب می‌شود. نشست غیر هم سطح فوندانسیون‌ها که به مرور زمان یا طی یک زلزله روی می‌دهد، می‌تواند پل کابلی را دچار آسیب کند. پس باید در طراحی فوندانسیون‌ها دقت به عمل آورد. ظاهر مدرن و در عین حال ساده پل کابلی آن را به یک شاخص واضح و جذاب تبدیل کرده‌است. خصوصیات منحصر به فرد کابل‌ها و به طور کلی سازه، طراحی پل را بسیار پیچیده می‌نماید. برای دهانه‌های طولانی تر، جایی که باد و نوسانات باید مورد توجه قرار گیرند؛ محاسبات بی نهایت پیچیده‌اند و عملاً بدون کمک کامپیوتر و آنالیز کامپیوتری غیر ممکن می‌باشند. علاوه بر این ساخت پل کیده‌ای مشکل می‌باشد. اتصالات، برج‌ها، تیرهای حمال و مسیر کابل‌ها سازه‌های پیچیده‌ای هستند که مستلزم ساخت دقیق می‌باشند.

طبقه‌بندی پل‌های کابلی

طبقه‌بندی واضحی برای پل‌های کابلی وجود ندارد. به هر حال آن‌ها می‌توانند توسط تعداد دهانه‌ها، برج‌ها و کابل‌ها و همچنین نوع تیرهای حمال از یکدیگر تمیز داده شوند. تنوع بسیاری در تعداد و نوع برج‌ها و همچنین تعداد و چینش کابل‌ها وجود دارد. برج‌های نوعی به صورت تکی، دوتایی، دروازه‌ای و یا حتی برج‌های A شکل استفاده شده‌اند. علاوه بر این چینش کابل‌ها به طور عمده‌ای متفاوت می‌باشند. بعضی اقسام دارای چینش تکی، چنگی(موازی)، پنکه ای(شعاعی) و ستاره‌ای هستند. در بعضی موارد تنها کابل‌های یک طرف برج به عرشه وصل می‌شوند و طرف دیگر روی یک فندانسیون یا وزنه برابری لنگر می‌اندازند.

الگوی یک پل کابلی با چینش چنگی(موازی)

الگوی یک پل کابلی با چینش پنکه‌ای(شعاعی)

پلهای کابلی عمدتا به دو بخش ترکه ای و معلق تقسیم بندی می شود.پل های معلق در دهانه های خیلی بزرگ به کار می روندترکیب این پلها عبارت است از دو عددپایه بلند که در دو طرف دهانه قرار دارد و دو دسته کابل که با عبور از بالای پایه ها در دهانه آویزان است و دو انتهای کابل ها در تکیه گاه ثابتی که معمولا بلوک های حجیم بتنی هستند مهار میشود و عرشه توسط تعدادی آویز قائم آویخته می شود.پل های معلق مدرن برای دهانه های بیش از 300متر اقتصادی بوده و اگر عرشه فلزی که سبکتر از نوع بتنی میباشد استفاده شود مقرون به صرفه تر است.پلهای ترکه ای به علت سختی وزیبایی و اقتصاد طرح و سهولت اجرا از سال 1950 میلادی رواج زیادی یافت .اصل اساسی در بررسی رفتار پلهای ترکه ای این است که توسط کابل های متعددی به یک پایه بلند نصب شده اند و دهانه پل در نقاط متعددی گرفته میشود .در این پلها عرشه به صورت صلب از یک طرف روی کوله های پایه ها و از طرف دیگر با کابلها مهار میشوند.پایه های میانی پل به شکل H A I بوده است پلهای ترکه ای با عرشه بتنی تا دهانه های 100ال 700 متر اقتصادی بوده است.ارسال از امید اسداللهی دانشجویی رشته مهندسی راهسازی دانشگاه راه و ترابری.

مزایای و تفاوت‌های پل کابلی

برای طول متوسط دهانه‌ها ( تا متر) پل کابلی سریعترین انتخاب مناسب برای یک پل می‌باشد. نتیجه یک پل مقرون به صرفه‌است که زیبایی آن غیر قابل انکار است. همچنین پل کابلی بهترین پل برای طول دهانه بین پلهای بازویی و معلق می‌باشد. در این محدوده طول دهانه، یک پل معلق مقدار بسیار بیشتری کابل نیاز خواهد داشت و این در حالی است که یک پل بازویی کامل، به طور قابل ملاحظه‌ای به مصالح بیشتر نیاز دارد که آن را به مقدار چشمگیری سنگین تر می‌نماید. ممکن است به نظر برسد پل کابلی شبیه پل معلق است. با اینکه هر دو دارای عرشه هستند که از کابل‌ها آویزانند و هر دو دارای برج هستند؛ ولی این دو پل بار عرشه را به طرق بسیار متفاوتی نگه می‌دارند. این اختلافات در چگونگی اتصال کابل‌ها به برج می‌باشد. در پل معلق کابل‌ها آزادانه از این سر تا آن سر دو برج کشیده شده‌اند و انتقال بار به تکیه گاه‌های واقع در هر انتها صورت می‌گیرد. در پل کابلی، کابل‌ها در حالی که به برج‌ها متصلند به تنهایی بار را تحمل می‌کنند. در مقایسه با پل‌های معلق، پل کابلی به کابل کمتری نیاز دارد، می‌توان آن را از قطعات بتن پیش ساخته مشابه ساخت و همچنین احداث آن سریع تر است.

مهار کابلی چگونه کار می‌کند؟

بایستید و دستان خود را به صورت افقی در هر طرف دراز کنید. فرض کنید آن‌ها پل هستند و سرتان نیز برجی در وسط آن است. در این موقعیت ماهیچه‌های شما دستانتان را نگاه می‌دارد. سعی کنید یک مهار کابلی برای نگه داشتن دستانتان بسازید. یک تکه طناب به طول حدودی سانتیمتر بردارید. از یک دستیار بخواهید هر یک از دو انتهای طناب را به هر یک از آرنج هایتان ببندد. سپس وسط طناب را روی سر خود قرار دهید. اینک طناب مانند یک مهار کابلی عمل می‌کند و آرنج هایتان را بالا نگه می‌دارد. از دستیارتان بخواهید تکه طناب دیگری به طول حدودی سانتی متر را این بار به مچهایتان ببندد. طناب دوم را روی سرتا ن قرار دهید. حالا شما صاحب دو مهار کابلی هستید. فشردگی و فشار نیرو را در کجا احساس می‌کنید؟ ببینیدتاتن مهار کابلی چگونه بار پل (دست هایتان) را به برج (سر شما) منتقل می‌کند!

پل‌های تشریفاتی

جهت زیباتر شدن، بعضی پلها با ارتفاع بیشتر از حد نیاز ساخته می‌شوند. این نوع پل که بیشتر در باغهای نمادین موجود در شرق آسیا ساخته شده‌است، پل ماه(Moon Bridge)نیز خوانده می‌شود (از آنجایی که این نوع پل یادآور چگونگی حرکت ماه در آسمان است). بعضی این پل‌های موحود در این باغها ممکن است فقط روی یک سری بستر رودهای خشک که جربان آب سنگ ریزه‌های ته رود را شسته‌است گذر کنند. در قصرها اغلبا این پلها بر روی آبراهای مصنوعی به عنوان سمبل یک مسیر خاص به یک مکان خیلی مهم یا یک مکان خیالی و فرضی ساخته شده‌اند. برای نمونه پل در شهر ممنوعه در پکن (پایتخت چین) بر روی یک سری آبراه پر پیج خم ساخته شده‌اند که پل مرکزی تنها جهت عبور امپراتور، همسر امپراتور و فرزندانشان بوده‌است.

پل

پلها از ساختمانهایی هستند که هم در بیرون از شهر ها و هم درون شهر ها ساخته می شوند . در گذشته گاه از سد ها و بند ها همچون پل بهره گیری میشده است به ویژه آنها که در راستای گذر و رفت و آمد مردم ساخته می شده اند .

پل های کهن

از پلهای کهن در ایران بخشهای اندکی به جا مانده است . اصطخری در کتاب خود از پلی نزدیک ارگان (ارجان یا ارقان) در نزدیکیبهبهان یاد میکند . در گذشته آنجا شهری بزرگ بوده که امروز چیزی از آن باقی نمانده است و شهر بهبهان امروزی جای آن ساخته شده است . کنار شهر کهن پلی بوده با دهانه ای پهن و بلندی آن به اندازه ای بوده که یک سوار بلند بالا روی شتر با نیزه ای در دست می توانسته از زیر آن بگذرد.
در فیروز آباد به سوی هزارپیچ در مسیر کوار پلی وجود داشت که تا این اواخر پابرجا بود ولی افسوس که در کشمکشهایی که میان دولت و قشقایی ها پیش آمد ویران شد . امروزه هنوز آثاری از آن پل سنگی را می توان دید . چند دهانه از آن در پیش از اسلام ساخته شده که هنوز کمابیش برجاست . این پل زمان آل بویه بازسازی شده بود ، بدین صورت که دهانه بزرگ آن به چند چشمه پخش شده تا کوچکتر شوند که این چشمه ها ویران شده است . آنچه باقی مانده است نشان از پیشرفت در پل سازی ایرانیان است .
یکی از پلهای کهن پل چهارباب در خرم آباد است . بیشتر این پلها در سده سوم وچهارم میلادی ساخته شده اند . سپس چشمه های آنها را در سده چهارم و پنجم و ششم هجری بازسازی کرده اند و گاه شکل آنها نیز دگرگون شده است . ولب پایه ها همان پایه های نخستین بوده است .
یکی دیگر از پلهای کهن روی رودخانه کشکان نزدیک خرم آباد است که جاده مهمی از روی آن می گذشته است . این پل را نجم الدین پسر بدرالدین از فرمان روایان شیعی کرد ساخته است که همزمان با آل بویه در غرب ایران فرمان روایی میکرده اند . پلهای دیگری نیز نزدیک خرم آباد یافت می شود که تنها پایه های آنها به جا مانده است .
برخی پل های کهن را اینگونه فرمانروایان بازسازی کرده اند . مانند پل شهرستان در اصفهان که ساختمان نخستین آن در سده ششم پیش از میلاد ساخته شده بود . سپس در سده دوم و سوم میلادی یک بار بازسازی شده و پس از اسلام هم پیوسته باز سازی می شده است . این پل چون دو بخش مهم اصفهان را به هم می پیوسته اهمیت فراوانی داشته است . در زمان کنونی هم که پل باز سازی شده از آن بهره گیری می شود . جالب است که پایه های آن به اندازه ای پایدار و استوار بوده که در هیچ زمانی نیاز به بازسازی آن پیش نیامده است .
یکی دیگر از پل های ارزشمند،”پلدختر” نام دارد که احتمال می‌رود متعلق به دوره ساسانیان باشد و برخی دلیل نام‌گذاری آن را به پل‌دختر را منتسب دانستن پل به نام ایزد بانو آناهیتا می‌دانند. این پل تاریخی در ورودی شهری به همین نام در جنوب استان لرستان قرار دارد و بنای آن در قرن چهارم هجری قمری مورد مرمت قرار گرفته است اما هم‌اکنون تنها یک دهانه از طاق‌های آن برجا مانده و جاده شماره از زیر آن عبور می‌کند. این پل بی تردید در مسیر ارتباطی بین شهرهای شاپورخواست و جندی شاپور قرار داشته و از اهمیت راهبردی برخوردار بوده است.ارتفاع تنها طاق برجای مانده پل متر از سطح آسفالت جاده و متر از آب رودخانه و عرض آن ، متر است. جهت پل شرقی، غربی و طول آن متر است. این اثر تاریخی به شماره در دانلود پاورپوینتدرپل ها و اصول و قوانین اجرای آنهادر در 36 اسلایددرpowerpoinدرppt با word
فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
همان گونه که گفته شد برخی از پلها روی بند ها ساخته شده است . مانند بند امیر که همچون پلی است که دو سوی رودخانه را به هم می پیوندد . چند سد دیگر در دنباله بند امیر بوده که برخی از آنها را پیش از اسلام و برخی را پس از اسلام ساخته اند و امروزه بیشتر دهانه های آنها ویران شده اند.[]

تحلیل پل‌ها

در تحلیل این نوع سازه ها از ابزارهای ویژه ای مانند تکنولوژی مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM استفاده میشود که هم باعث افزایش بهره وری شده و هم هزینه های ساخت را کاهش میدهد نمونه بارز آن پل کروسل که به عنوان یک پروژه بزرگ با موفقیت اجرا و به بهره برداری رسیده است.

پل ها چگونه کار میکنند؟

از زمانها بسیار قدیم بشر در پی عبور از موانع بود. این موانع میتوانند آب رودخانه, دره بین دو بلندی و یا حتی مسیر صعب العبوری باشند. مطمئنا پیشرفت بسیار چشمگیری نیز در این صنعت داشته ایم. طوری که امروزه امکان ساخت پل خلیج Jiaozhou با طول کیلومتر به کمک تکنولوژی های روز فراهم شده است.

مصالحی که برای ساخت پلها استفاده میشود شامل فولاد – بتن – چوب – سنگ و حتی در برخی موارد گیاهان زنده (پلهای ساله هندی که از ریشه درختان در حال رشد ساخته شده اند) هستند. با وجود اینکه ایده اولیه پلها به سادگی قرار دادن یک تنه درخت بریده شده بر روی دره کوچکی است اما برای ساخت پلهای امروزی محاسبات و اقدامات بسیار پیچیده و دقیقی لازم است.

بطور کلی برای ساخت یک پل به اجزاء زیر نیاز است: تیرها – قوسها – خرپاها و سیستمهای تعلیق. ترکیبات مختلف از این جزء به ما امکان ساخت پلهای متعددی را میدهد. مثلا: پلهای ساده تیری – پلهای قوسی – پلهای خرپایی – پلهای معلق و حتی پلهای پیشرفته تری همچون پلهای کابلی جانبی.

تفاوت اصلی انواع سیستم پلها در طول بزرگترین دهانه ای است که میتوانند تامین کنند یعنی فاصله بین دو پایه پل. پایه های پلها میتوانند به شکل ستون – برج و یا حتی دیوار باشند.

پلهای تیری مدرن و امروزی میتوانند دهانه ای تا متر را پشتیبانی کنند در حالی که این رقم برای پلهای قوسی در حدود تا متر است. و اما بیشترین طول دهانه مربوط به پلهای معلق با دهانه ای بین تا متر است.

بدون توجه به نوع پل, هر پل باید در مقابل دو نیروی بسیار مهم مقاومت کند: نیروی کششی و نیروی فشاری. در واقع دلیل اینکه پلهای معلق میتوانند نسبت به پلهای قوسی و دیگر انواع پلها دهانه بزرگتری داشته باشند نوع رفتاری است که آنها در مقابل این نیروها از خود نشان میدهند.

معمولا در پلها نیروی کششی و فشاری همانند شکل زیر ایجاد میشود. یعنی در بالای دهانه فشار خواهیم داشت و در پایین آن کشش. این دو نیرو در همه پلها وجود دارد و اگر رفتار سازه برای تحمل آنها مناس

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود جزوه اصول و فلسفه بهداشت (قسمت دوم) با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 دانلود جزوه اصول و فلسفه بهداشت (قسمت دوم) با word دارای 90 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف دانلود جزوه اصول و فلسفه بهداشت (قسمت دوم) با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود جزوه اصول و فلسفه بهداشت (قسمت دوم) با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود جزوه اصول و فلسفه بهداشت (قسمت دوم) با word :

جزوه اصول و فلسفه بهداشت (قسمت دوم)

جزوات آمادگی آزمون دکتری سراسری رشته آموزش بهداشت – مطالبق با آخرین تغییرات آزمون دکتری 95 به همراه

درس نامه طب پیش گیری و پزشکی اجتماعی

فصل اول:انسان و پزشکی: به سوی بهداشت برای همه

پزشکان اولیه به تخفیف رنج انسان کمک کرده اند/ دانش پزشکی تا حد زیادی از حدسیات، مشاهدات و تجربیات کـه از

دیگران آمده سرچشمه گرفته است/ تاریخ پزشکی از بررسی پیشرفت ها، اطلاعات اشتباه و برداشت هـای غلـط تشـکیل

شده است/ انفجار دانش قرن 20 پزشکی را پیچیده تر و درمان را گران تر کرده است/ تعهد اخیر تمام کشورها زیر پـرچم

VHO از بین بردن بی عدالتی/ پزشکی جزء الزامی توسعه اجتماعی اقتصادی/ در روزگار قدیم سلامت با دیدگاه کیهـان

شناسی و پزشکی زیر سلطه باورهای جادویی/ دوباس پزشکی باستانی مادر علوم بـوده و نقشـی عمـده در شـکل گیـری

فرهنگ های اولیه داشته/ پزشکی در همدردی طراحی شده و نخستین پزشک نخستین مدد و اولین پرستار نخستین زن

بوده است/ باور انسان نخستین تئوری مافوق طبیعی بیماری/ پزشکی اولیه تاریخ معینـی نـدارد/ معالجـان شـفادهندگان

سنتی ترکیبی از مذهب،جادو و تجربه

1 پزشکی هندی: نظام پزشکی هندی

Sielda ,Ayurneda اولی درتمام هند و دومی در جنوب هند،

1- دانشی که به وسیله آن طول عمر افزایش می یابد، 5000سال قبل از میلاد/ خدای پزشکی هندوها در نتیجه برآشفته

شدن اقیانوس ها در یک مسابقه طناب کشی زاده شده/ آتریا اولین پزشک اولین پزشک و معلـم هنـدی/ سوسـروتا پـدر

جراحی هند/ بیماری به عنوان اختلال در تعادل سه طبع/ بهداشت داری اهمیت بسیار/ دوران طلایی پزشکی هنـد بـین

800 قبل از میلاد و 60 بعد از میلاد/ سال های بعد از پزشکی به دلیل عدم حمایـت دولـت عقـب مانـد/ نظـام پزشـکی

unani- Tibb ریشه در یونان/ هوسیوپاتی توسط ساموئل هالمان آلمانی ابداع شد نظامی دارو محرك است

ادعای هند مبنی بر وجود بیش ترین تعداد پزشکان در آن کشور.

پزشکی چینی: ادعا دارد که اولین دانش سازمان یافته پزشکی جهان است و به 2700 سال پیش از میلاد/ بـر دو اصـل

یانگ و یین استوار است/ یانگ اصل مذکر فعال و یین اصل منفی و مونث/ چینی ها اولین پیش گامان ایمنی سـازی/ در

نظر آن ها بهترین پزشک کسی است که نه تنها فرد بیمار را معالجه کند بلکه افراد بیمار نشده را هم/ پزشکان پا برهنه/

علم پزشکی مصری: مبدعان خط تصویری/ هند پزشکی با مذهب در آمیخته بود/ پزشکان هم شـأن راهبـان/ پزشـکی

مصری در زمان تب به اوج خود رسید/ علم پزشکی مصر به دور از بدویت بود/ عقیده داشتند ضـربان سـخن قلـب اسـت)

پاپیروس ادوین اسمیت قدیمی ترین رساله جراحی/ خدای سلامت هروس/ 2500 سال بر جهان باستان حکومـت کـرد و

بعد با علم پزشکی یونان جای گزین شد

علم پزشکی نوین: دو شاخه شدن علم پزشکی به درمانی و بهداشتی (پیش گیری) در اواخر قرن 19/ نظریه میکروبـی

بیماری ها جای خود را به چند عاملی بودن علت بیماری ها داد/ پیتنکوفر مونیخی: اولین بار مقولـه چنـد عـاملی بـودن

علت بیماری را مطرح کرد/

پزشکی درمانی:

پزشکی امروزی قدمتی 100 ساله دارد/ اولین هدف برطرف کردن بیماری فرد/ اواسط قرن 20 علم پزشکی allopathic

انقلابی بزرگ روی داد یعنی درمان بیماری با استفاده از دارویی که بیماری را خنثی می کند/ تخصصی شدن بـالا رفـتن

استانداردهای مراقبت پزشکی و اقزایش هزینه های پزشکی، کاهش عملکرد پزشکی عمومی

فصل دوم:مفهوم سلامت و بیماری

سلامت به علامت اجتماعی مربوط می شود/ هماهنگی: در صلح بودن با خود، اجتماع، خدایان و جهان/ علم پزشکی نوین

به دلیل کنار گذاشتن بررسی سلامت مورد انتقاد/ سلامت معموملاً تحت الشعاع دیگر نیازها قرار می گیرد/ مسأله سلامت

در همایش سازمان ملل در سان فرانسیسکو در سال 1945 یک نیاز ضروری معرفی شد/ اساس مراقبـت هـای بهداشـتی

درك مفهوم بهداشت است.

1. مفهوم پزشکی (Biomedical concept): غیبت بیماری، ریشه در نظریه میکروبی دارد/ انسـان ماشـین

نادیده گرفتن نقش های محیطی و فرهنگی و…

2. مفهوم بوم شناسی(Ecological): سازگاری انسان با محیط/ دو مسأله را بیان می کند. انسان ناقص و محیط ناقص/

3. مفهوم روان شناختی

4. مفهوم کلی نگری(holistic): تلفیق تمام مفاهیم

فرهنگ و بستر: شرایطی که بدن، ذهن و روان در امنیت قرار داشته و خصوصاً این که از هر گونه بیماری یا درد جسـمی

رها باشد/ فرهنگ اکسفورد امنیت بدن و ذهن یعنی شرایطی که تحت آن عمل کردهای این دو قسمت به موقـع و مـؤثر

باشند/ لامتی واکنشی بی تفاوت- پاسخ پویایی نیروهای بدن که به سوی تنظیم دوباره عمل کردهای بدن پیش مـی رود

(پرکینز)/ اگر تعریفWHO از سلامتی را بپذیریم همه ما به نوعی بیمار هستیم/ تعریف WHO عملی نیست/ سـلامتی

بخش تلفیق یافته توسعه و در مرکز مفهوم کیفیت زندگی است.

نوع فایل:Pdf

سایز :1.57 MB

تعداد صفحه:90

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود جزوه تکنولوژی آموزشی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 دانلود جزوه تکنولوژی آموزشی با word دارای 111 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف دانلود جزوه تکنولوژی آموزشی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود جزوه تکنولوژی آموزشی با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود جزوه تکنولوژی آموزشی با word :

دانلود جزوه تکنولوژی آموزشی با word

جزوات آمادگی آزمون دکتری سراسری رشته آموزش بهداشت – مطالبق با آخرین تغییرات آزمون دکتری 95 به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

فصل اول : تعریف تکنولوژی آموزشی

تعریف تکنولوژی : تکنولوژی به معنی هر گونه مهارت عملی است که در آن از نتایج دانش و یافته های علمی اسـتفاده

میشود . به عبارت دیگر ، تکنولوژی به معنی دانش کاربردی در مقابل علوم محض است . در اصل از دو کلمه ( تکنیک )

و ( لوژی ) تشکیل شده است . تکنیک به معنای انجام دادن ماهرانه هر کار و ( لوژی ) به معنای ( علم و دانش ) اسـت .

بنابراین تکنولوژی را میتوان روش شناسی یا دانش و علم به روش های ماهرانه انجام دادن امور دانست .

تعریف آموزش از دیدگاههای متفاوت

دوبوا آموزش را (مرتب و منظم کردن دقیق محیط فراگیر به منظور دستیابی به نتایج مورد نظر در وضعیتهای مشخص )

، تعریف کرده است .

برونر دست اندرکاران امور آموزش را در مسائلی مانند پیش دانسته های فراگیر ، ساختار موضوع تدریس ترتیـب و تـوالی

موضوع و زمان و شرایط به تفکر واداشت و به کارگیری عواملی مانند تشویق ، تنبیـه ، ارائـه بـاز خـورد و طـرح سـؤال را

مطرح کرد .

دو دیدگاه متمایز نسبت به مسائل عمده تعلیم و تربیت از جمله آموزش وجود دارد که در اصطلاح آنها را دیدگاه رفتـاری

و دیدگاه شناختی مینامند .

آندرسون عوامل مؤثر در آموزش را به دو دسته تقسیم کرده است :

الف – عوامل آموزش ب – عامل تفاوتهای فردی

گانیه : آموزش را روند حل مسئله مینامد که هدف آن تسهیل یادگیری فراگیر است .

اهم تدابیر آموزشی از نظر گانیه عبارتند از :

1 – وضوح 2 – بازخورد 3 – مرور پیش دانسته های فراگیران 4 – برنامه ریزی 5 – ارزیابی از بررسی نظریههـای

مطرح شده میتوان چنین نتیجه گرفت که آموزش عبارت است از :

( مجموعه تصمیمات و اقداماتی که یکی پس از دیگری اتخاذ میشود یا انجام میگیـرد و هـدف از آن دسـتیابی بیشـتر

فراگیر به اهداف آموزشی است.)

( تکنولوژی آموزشی عبارتست از مجموعه روش ها و دستورعمل هایی که با اسـتفاده از یافتـه هـای علمـی بـرای حـل

مسائل آموزشی اعم از طرح ، اجرا و ارزشیابی در برنامه های آموزش به کارگرفته میشود .)

مجموعه تست(1)

1- “پی بردن به مفروضات بیان نشده یک متن” جزو کدام دسته از اهـداف آموزشـی در حیطـه شـناختی

است؟

1) فهمیدن 2) دانستن 3) تحلیل 4) ارزشیابی

2- “با در اختیار گزاردن یک سرنگ زیرپوستی، دانشجوی پرستاری یک تزریق داخل وریدی را اجرا کنـد و

درهر بیست تزریق بیش از یک بار رگ را از دست ندهد.” در هدف فوق، عبارت “تزریـق داخـل وریـدی”،

…………………… است.

1) عمل 2) موضوع 3) محدودیت 4) موقعیت

3- هدف آموزشی “مکعب هایی با رنگ های مختلف در اختیار کودك قرار می دهیم و کودك با جـدا کـردن

مکعب های زردرنگ، رنگ زرد را شناسایی کند”. در کدام طبقه از بازده های یادگیری قرار می گیرد؟

1) تمیزدادن 2) مفاهیم محسوس 3) استفاده از قواعد 4) مفاهیم تعریف شده

4- فردی که در مقابل سوال “مفهوم تکنولوژی آموزشی چیست”؟، می گوید “فلسفه حاکم بر کل آمـوزش

یک کشور برای رسیدن به هدف های رشد و توسعه است”، در کدام یک از مراحل تکامل مفهـوم تکنولـوژی

آموزشی قراردارد؟

1) نظام های درسی 2) مواد و ابزار آموزشی

3) نظام های آموزشی 4) نظام های اجتماعی

5- طراحی موردنظر در تکنولوژی آموزشی:

1) آموزش را سیستم یا نظام تلقی می کند.

2) سیستم یا نظام را آموزش می داند.

3) آموزش را نهاد محسوب می کند.

4) آموزش را سازمان به حساب می آورد.

پاسخنامه

3 گزینه -1

2 گزینه -2

2 گزینه -3

4 گزینه -4

1 گزینه -5

نوع فایل:Pdf

سایز :1.83 MB

تعداد صفحه:111

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود جزوه جامعه شناسی پزشکی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 دانلود جزوه جامعه شناسی پزشکی با word دارای 361 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف دانلود جزوه جامعه شناسی پزشکی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود جزوه جامعه شناسی پزشکی با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود جزوه جامعه شناسی پزشکی با word :

جزوه جامعه شناسی پزشکی

جزوات آمادگی آزمون دکتری سراسری رشته آموزش بهداشت – مطالبق با آخرین تغییرات آزمون دکتری 95 به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

علت پیدایش نظریههای جامعه شناسی:

سرچشمه بی نظمی و اغتشاش در ساختارهای جامعه فرانسه

برگرداندن نظم به جامعه

رشد شهرنشینی

صنعتی شدن

رشد انحراف و بزهکاری

رشد علم و روشنفکری

دگرگونیهای مذهبی

نظریه:

روشی ؛ رابطه منطقی بین دو پدیده که با آزمایشات متعـدد اثبـات شـده و بـرای نشـان دادن بخشـی از واقعیـتهـای

اجتماعی است.

گفتارها: متغیر مستقل

اگزیوم ها: متغیر وابسته

بینشی ؛

توسلی: هم نگری جامع قضایای متعدد، در قالب یک مجموعه به هم پیوسته و منطقی، برای تبیین بخشی از واقعیتهای

اجتماعی میباشد.

ریتزر: نظام دامن گستردهای از افکار، که با اصلیترین قضایای مهم مربوط به زندگی انسان در ارتباط است.

ریتزر: یک رشته قضایای مرتبطی کـه زمینـه را بـرای تنظـیم دانـش، تبیـین و پـیش بینـی زنـدگی اجتمـاعی و ایجـاد

فرضیه

های نوین تحقیق فراهم میکند.

پارادایم:

تصویر بنیادی، چارچوب مفهومی و هست مرکزی هر علم.

پارادایم هر علم: رابط دائمی، و مستقیم با ابزار تجزیه و تحلیل آن علم دارد.کوهن (توماس): پیشرفت هر علم را بر اساس تغییر و تحول در پارادیم است.

کتاب: ساختار انقلابات علمی

تقسیم بندی پارادایم جامعه شناسی از نظر (ریتزر):

پارادایم واقعیت اجتماعی

تعریف یا تفهیم اجتماعی

پارادایم رفتار اجتماعی

پارادایم تعریف یا تفهیم اجتماعی social definition:

(که انسان را در موقعیت کنش قرار میدهد) انسان نه تنها حضور کاملاً فعالانه دارد، بلکه در تعریف موقعیت و تفسیر آن

خلاق و نوآور است. در این پارادایم انسان دارای نیت و انگیزه است. یعنی انسان کنش اجتمـاعی انجـام مـیدهـد. یعنـی

ساختارهای جامعه کاری انجام نمی دهند بلکه این انسانها هستند که ساختارها را میسازند و در زمینه خرد بحث می

مجموعه تست سال های اخیر (مجموعه 4) :

1-کدام یک از گویههای زیر منطبق با نظریه ویلفر دوپارتو است؟

1) دگرگونی سیاسی و اجتماعی از تغییر در شیوههای تولید هر جامعه سرچشمه میگیرد.

2) وقوع دگرگونی سیاسی و اجتماعی در اثر از خود بیگانگی اکثریت روی میدهد.

3) وقوع تغییر سیاسی و اجتماعی درگرو حرکت تودههای مردم است.

4) هر گونه دگرگونی سیاسی واجتماعی مهم در سطح و بعد نخبگان رخ میدهد.

2-از نظر هومنز کدام دسته از مفروضات جامعه شناسی بهدرستی قدرت تبیین واقعیات اجتماعی را دارند؟

1) مفروضاتی که دارای بار تاریخی است.

2) مفروضاتی که متأثر از ویژگیهای روانشناختی است.

3) مفروضاتی که دارای ماهیت وجدان جمعی است. مفروضاتی که دارای ماهیت نمادین است.

4) مفروضاتی که دارای ماهیت نمادین است.

3-از نظر بلومر کنش در متن جامعه با توجه به چه عامل یا عواملی سازمان پیدا میکند؟

1) تفسیر کنش گر 2) فشارهای ناشی از محیط

3) فضای فرهنگی حاکم در جامعه 4) نیازهای روانی کنش گر

4-حد فاصل کار کلی مجرد و کار ضروری اجتماعی را مارکس چه عنوان داده است؟

1) ارزش هزینهای 2) ارزش سرمایه ثابت 3) ارزش اضافی 4) ارزش مبادلهای

5-از نظر دارندورف ساختارهای اجتماعی در چه شرایطی تغییر میکند؟

1) با افزایش گروههای فشار در جامعه 2) با زیر سؤال رفتن مشروعیت قدرت

3) با توسعه معنی دار تکنولوژی 4) با افزایش انرژی و اطلاعات درواحدهای اجتماعی

6-مرتون با نقد کدام یک از اصول کارکردگرایی مفهوم تضاد را وارد تحلیلهای کارکردگرایی میکند؟

1) الزام 2) ضروریت 3) عمومیت 4) وحدت

پاسخنامه مجموعه تست سال های اخیر (مجموعه 4) :

1-گزینه (4) صحیح است .

2-گزینه (2) صحیح است .

3-گزینه (1) صحیح است .

4-گزینه (3) صحیح است .

5-گزینه (2) صحیح است .

6-گزینه (3) صحیح است .

نوع فایل:Pdf

سایز :5.33 MB

تعداد صفحه:361

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید