دانلود بررسی تمرینات كششی و انعطاف پذیری در ورزش با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی تمرینات كششی و انعطاف پذیری در ورزش با word دارای 117 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی تمرینات كششی و انعطاف پذیری در ورزش با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب

 

فصل اول    5

مقدمه و معرفی    5

1ـ1 مقدمه    6

2ـ1 بیان مسأله    8

3ـ1 ضرورت و اهمیت تحقیق    10

4ـ1 اهداف تحقیق    13

5ـ1 پیش‌فرضهای آزمون    14

6ـ1 فرضیه‌های تحقیق    15

7ـ1 محدودیت‌های تحقیق    15

8ـ1 متغیرهای تحقیق    16

9ـ1 تعریف عملیاتی واژه‌ها و اصطلاحات    16

فصل دوم    19

ادبیات و پیشنه تحقیق    19

1ـ2 مقدمه    20

2ـ2 انعطاف‌پذیری    20

3ـ2 انواع انعطاف‌پذیری    20

3ـ2 عوامل محدودكننده انعطاف‌پذیری    23

5ـ2 فواید برنامه تمرینی كششی    26

6ـ2 كشش عضلانی و پیشگیری از آسیب    28

7ـ2 رخدادهای هنگام كشش عضلانی    30

8ـ2 چه موقع كشش را انجام دهیم؟    33

9ـ2 مبانی نروفیزیولوژیك كشش    36

1ـ9ـ2 دوكهای عضلانی    36

2ـ9ـ2 اندام وتری گلژی    38

3ـ9ـ2 بازتاب كششی    39

4ـ9ـ2 مهار خودبخودی (بازتاب كششی معكوس)    40

5-9-2بازداری دوسویه    41

10-2- انواع تكنیكهای كششی    42

1-10-2-كشش بالستیك(پویا)    43

2-10-2-شش ایستا    44

3-10-2- كشش تسهیل عصبی – عضلانی گیرنده‌های عمقی(PNF)    45

11-2- كشش به روش SRHR    51

12-2- نكات مهم هنگام استفاده از روش PNF    53

13-2-رابطه مدت انقباض ایستا در PNF و افزایش دامنه حركتی    54

فصل سوم    60

روش شناسی تحقیق    60

1-3 جامعه آماری    61

2-3 نمونه و روش نمونه‌گیری    61

نوع تحقیق    62

3-4 طرح تحقیق    63

3-5 مراحل اجرای تحقیق    64

فصل چهارم    71

تجزیه و تحلیل آماری    71

مقدمه    72

توصیف آماری داده‌ها    72

جدول (1-4) شاخصهای آماری سن آزمودنی‌ها در گروههای تجربی 1،2 و 3    73

نمودار (1-4). توزیع میانگینهای سن آزمودنی‌ها در گروههای تجربی 1،2 و 3    73

جدول (2-4) شاخصهای آماری قد آزمودنی ها در گروههای تجربی 1،2و3    74

نمودار (2-4) توزیع میانگین قد آزمودنی‌ها در گروههای تجربی 1،2و3    74

جدول (3-4). شاخصهای آماری وزن آزمودنی‌ها در گروههای تجربی 1،2 و 3    75

نمودار (3-4). توزیع میانگین وزن آزمودنی‌ها در گروههای تجربی 1،2و3    75

جدول (4-4). شاخصهای آماری دامنه كشش عضلات همسترینگ (آزمون SLR) در پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه تجربی 1    76

آزمون فرضیه‌های تحقیق    79

آزمون فرضیه دوم    80

آزمون فرضیه سوم    81

آزمون فرضیه چهارم    84

فصل پنجم    86

بحث و نتیجه‌گیری    86

مقدمه    87

خلاصه تحقیق    87

یافته‌های تحقیق    88

بحث و نتیجه‌گیری    89

پیشنهاد برخاسته از تحقیق    94

پیشنهادات برای تحقیقات بعدی    95

منابع:    97

منابع لاتین    100

فصل اول

مقدمه و معرفی

 

مقدمه

انعطاف‌پذیری یكی از اجزاء آمادگی جسمانی و یك بخش كلیدی در پیشگیری از آسیب و بهبود اجرای ورزشی می‌باشد ( ). در افراد غیرفعالی كه عادت به زندگی كم تحرك دارند، عضلات و تاندون‌هایشان كوتاه و فاقد قابلیت كشش می‌شوند. به عبارت دیگر دستگاه عضلانی در نتیجه بی‌تحركی، به تدریج قابلیت ارتجاعی خود را از دست می‌دهند و در نهایت دچار كاهش قابلیت كشش می‌شود(  ). برای توسعه سریع انعطاف‌پذیری، تمرینات مربوط به گرم كردن اجرا می‌گردد كه در نتیجه اجرای یكسری حركات كششی تا میزان محدودی می‌توان برانعطاف‌پذیری افزود، لیكن این نوع تمرینات به تنهایی نمی‌تواند سبب بهبود انعطاف‌پذیری در درازمدت شود( ). امروزه تمرینات كششی به منظور توسعه انعطاف‌پذیری، بخش مهمی از هر نوع فعالیت جسمانی به شمار می‌رود ( ).

چندین شیوه كششی شامل ایستا ، پویا  و تسهیل عصبی ـ عضلانی گیرنده‌های عمقی  (PNF) افزایش در انعطاف‌پذیری را نشان داده‌اند(  ). برخی از مطالعات پیشین نشان داده‌اند كه روش كششی PNF افزایش بیشتری را در دامنه حركتی نسبت به سایر روشها ایجاد می‌كنند ( ). اگرچه برخی از مزایای استفاده از روشهای كششی PNF مشخص شده است اما كارایی بیشتر این روشها در تحقیقات هنوز مورد سؤال است (  ).

چندین نوع روش كششی PNF وجود دارد كه عبارتند از: CR ، HR ، CRCA  و SRHR  و ACR  ( ).

شماری از مطالعات شیوه SRHR را در تحقیقات خود به كار برده‌اند و هركدام زمانهای متفاوتی را برای نگهداری انقضاض ایستا (MVIC)  ذكر كرده‌اند ( ). در نتیجه تعیین مؤثرترین زمان نگهداری انقباض ایستا در این شیوه باید بررسی شود. در صورتیكه زمان كوتاهتر MVIC، افزایش یكسانی ا در دامنه حركتی (ROM)  در مقایسه با یك زمان طولانی‌تر ایجاد كند، مربیان و ورزشكاران ممكن است شیوه‌ای كه زمان كمتری را صرف كند، ترجیح دهند.

2ـ1 بیان مسأله

تمرینات انعطاف‌پذیری به طور كلی به عنوان یك بعد مهم در اجراهای ورزشی پذیرفته شده است و بطور وسیعی بعنوان یك شیوه مؤثر در درمان و پیشگیری از آسیبها مورد استفاده قرار گرفته است. تمرینات كششی برای افزایش قابلیت كشسانی بافت،  و بدین طریق افزایش دامنه حركت مفاصل ویژه طراحی شده‌اند. اعتقاد بر این است كه افزایش دامنه حركت عملكردهای ورزشی را بهبود و شدت و تعداد آسیبها را كاهش می‌دهد ( ). با وجود اینكه عوامل ارثی نقشی تعیین كننده در انعطاف‌پذیری ایفاء می‌كنند، حركت‌پذیری  مفصل می‌تواند از طریق یك برنامه منظم حركات توسعه دهنده انعطاف‌پذیری حفظ و یا توسعه داده شود.( )

اجزاء مقاوم غیرفعال  و انقباضی فعال  در برابر كشش عضله مقاومت ایجاد می‌كنند و روشهای ویژه‌ای برای كاهش مقدار چنین محدودكننده‌هایی پیشنهاد شده‌اند( ).

به منظور توسعه انعطاف‌پذیری، روشهای كششی مختلفی ارائه شده‌اند كه محققین بطور كلی آنها را به سه دسته ایستا، پویا PNF تقسیم نموده‌اند ( ). روش كششی ایستا عبارت است از كشیدن عضله تا نقطه احساس مقاومت و حفظ این وضعیت به مدت 6 تا 60 ثانیه ( ) شیوه كششی پویا، متضمن حركات تابی یا فعال می‌باشد. در این نوع كشش، گروه عضلات در حالت كشیدگی نگه داشته نمی‌شوند، بلكه از حركات پویای مكرر در یك زمان كوتاه استفاده می‌شود ( ). به عقیده كنت و وس، PNF عبارت است از تسریع یا توسعه مكانیسم  عصبی، عضلانی از طریق تحریك گیرنده‌های عمقی ( ).

از رایج‌ترین روشهای PNF كه ورزشكاران در تمرینات خود مورد استفاده قرار می‌دهند، روش SRHR است كه به عقیده برخی محققین انعطاف‌پذیری را بیش از سایر روشهای كششی معمول PNF افزایش می‌دهد ( ). روش SRHR شامل انقباض ایستای عضلات مخالف ، پس از انقباض عضلات موافق است ( ) و از آنجاییكه هر دو گروه عضلانی موافق و مخالف در این روش منقبض می‌شوند، با تحریك گیرنده‌های عمقی درون عضلانی از طریق بازداری اتوژنیك  و بازداری دوسویه  موجب انبساط (راحتی)  در عضله تحت كشش می‌شود.

متون متعددی كه از روش SRHR استفاده كرده‌اند، هر كدام زمانهای متفاوتی را برای نگهداری MVIC توصیه نموده‌اند( ). در حالیكه برخی از متون زمان مشخصی را برای MVIC ذكر نكرده‌اند( )، برخی از محققین 3 ثانیه MVIC را در روشهای مختلف PNF مورد حمایت قرار داده‌اند( ). در مطالعات دیگر 5 ثانیه ( ) و 6 ثانیه MVIC ( ) نیز مورد استفاده قرار گرفته است. بعلاوه، ابهام وقتی بیشتر می‌شود كه محققان 7 ثانیه ( )، 7 تا 8 ثانیه ( )، 10 ثانیه ( )، 15 ثانیه ( ) و حتی تا بیش از 20 ثانیه MVIC ( ) را نیز بكار برده‌اند.

مطالعه حاضر تأثیر 5، 10 و 15 ثانیه MVIC در كشش PNF به روش SRHR را بر توسعه دامنه حركتی مفصل ران مورد بررسی قرار می‌دهد. در واقع محقق در جستجوی پاسخ به این سؤال است كه آیا بین زمانهای 5، 10 و 15 ثانیه MVIC در روش SRHR تفاوتی وجود دارد یا خیر؟

3ـ1 ضرورت و اهمیت تحقیق

انعطاف‌پذیری در آمادگی جسمانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و اهمیت آن در همه فعالیتهای ورزشی، حركت درمانی و توانبخشی  امروز، مورد قبول همه پژوهشگران و دست‌اندركاران قرار گرفته است. انعطاف‌پذیری از طریق تمرینات روشهای مختلف كششی قابل توسعه می‌باشد. هدف كلی این تمرینات دوباره بدست آوردن یا ایجاد كردن فعالیت بافتهایی است كه مفاصل را احاطه كرده‌اند ( ). از آنجائیكه آسیب می‌تواند ناشی از كشش سریع عضلانی باشد كه بخوبی آسوده نشده‌اند، طرفداران تمرینات كششی عضلانی اغلب بر روی میزان آسودگی عضلات در خلال استفاده از روشهای كششی تأكید دارند( ). یكی از موثرترین روشهای كششی كه باعث آسودگی عضلات تحت كشش می‌شود، روش كششی PNF است. از سوی دیگر، قابلیت كشش عضلات همسترینگ در پیشگیری از آسیب، حفظ تعادل عضلانی و وضعیت بدنی،  حفظ كامل دامنه حركتی مفاصل، عملكرد مطلوب عضلانی ـ اسكلتی و بهبود اجرا در ورزش با اهمیت است( ). بعلاوه. كاهش قابلیت كشش عضلات همسترینگ با درد كمر، انحرافات وضعیت بدن، محدودیت در راه رفتن و خطر زمین خوردن در ارتباط است( ). همچنین بدلیل اهمیت قابلیت كشش عضلات همسترینگ است كه اندازه‌گیری آن در بیشتر برنامه‌های آزمون آمادگی جسمانی گنجانده شده است( ). لذا، آگاهی از نحوه اجرای مؤثرترین روش كششی به منظور افزایش دامنه كشش ضرورت پیدا می‌كند. در خصوص روش PNF، اگرچه فواید استفاده از آن در كشش مورد قبول واقع شده، لیكن در مورد برخی خصوصیات از جمله زمان نگهداری MVIC، تحقیقات بعمل آمده در خارج از كشور محدود و در داخل كشور تنها می‌توان به یك تحقیق صورت گرفته اشاره كرد. بیشتر تحقیقات كه در این زمینه صورت گرفته، اثرات كوتاه مدت روشهای كششی PNF بر دامنه حركتی بررسی شده است (ornelius 1987, schmitt 1999, Nelson 1991, Bonnar, 2004) تنها در دو تحقیق اثرات بلندمدت روشهای كششی PNF بر توسعه دامنه حركتی بررسی شده است. (فهیمی 79، Rouland 2003) كه از طرفی تحقیقات مذكور بر روی زنان صورت گرفته و از سوی دیگر نتایج آنها متناقض است، لذا در مورد اثرات زمانهای مختلف MVIC بر توسعه دامنه حركتی توافق نظر وجود ندارد. نتایج این تحقیق نشان خواهد داد كه مطلوب‌ترین زمان نگهداری انقباض ایستا در این روش كدام است. برای استفاده در اختیار ورزشكاران، مربیان، فیزیوتراپیها و متخصصان تربیت بدنی و علوم ورزشی قرار گیرد تا در تمرینات آماده‌سازی ورزشكاران و قهرمانان در دوره گرم كردن و نیز بازتوانی و توانبخشی استفاده نمایند. از سوی دیگر ضمن مشخص نمودن دستورالعمل صحیح برای استفاده از این روش كششی، زمینه‌ای برای انجام تحقیق توسط دیگران فراهم گردد…
منابع:
1-    كلخوران، ج. (1373) مقایسه دو روش كششی ایستا و انقباض استراحت در عضلات همسترینگ ،‌پایان نامه كارشناسی ارشد،‌دانشگاه تهران.
2-    قاسمی، س.ع. (1380) بررسی تمرینات كششی ایستا وPNF بر دامنه حركتی مفصل زانو در ورزشكاران آمپوته از ناحیه زیر زانو، پایان نامه كارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان.
3-    رضا قلی زاده، م. (1380) ،‌مقایسه تاثیر دو روش تمرین كششی ایستا و PNF (شیوه C-R) روی دامنه كششی و قدرت عضله همسترینگ مردان غیرورزشكار ،‌پایان نامه كارشناسی ارشد،‌دانشگاه شهید بهشتی.
4-    صداقتی، س. (1376)، مقایسه اثر دو روش تمرینات كششی استاتیك و تسهیل عصبی – عضلانی گیرنده های عمقی (PNF) بر دامنه حركتی و قدرتهای استاتیك و دینامیك مفصل ران دانش‌آموزان پسر 14 ساله منطقه 7 تهران، پایان نامه كارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
5-    درز ابی، ت. (1376) ،‌بررسی و مقایسه تاثیر زمانهای 15 ، 30 و 60 ثانیه كششی ایستای عضلات همسترینگ بر روی افزایش دامنه حركتی زائد، پایان نامه كارشناسی ارشد،‌دانشگاه تهران.
6-    عتی زاده حصار،‌ن. (1381)، بررسی ماندگاری انعطاف پذیری عضلات پشت رانی اندام غالب و غیرغالب بعد از یك دوره تمرین كششی (متوالی – متناوب) ، پژوهش درعلوم ورزشی؛ شماره 3، ص 81-65.
7-    راغی، ز. (1381)، تأثیر دو شیوه كششی ایستا و PNF ب میزان انعطاف پذیری عضلات همسترینگ پای غیر غالب دانش‌آموزان دختر،‌پایان نامه كارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم.
8-    فهیمی، ف. (1379)، بررسی و مقایسه تأثیر زمانهای 5،10 و 15 ثانیه كششی PNF به روش نگهداشتن – استراحت بر توسعه دامنه حركتی مفصل ران دانشجویان دختر رشته تربیت بدنی دانشگاه تهران،‌پایان نامه كارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
9-    علیجانی، ع. (1381)، فیزیولوژی انسانی، ویژه رشته تریت بدنی وعلوم ورزشی، علم و ورزش.
10- ذوالاكتاف ،‌و. اكابری، ش. (1383)، فیزیولوژی انسانی، ویژه رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی . علم و ورزش.
11-عسگری، خانقاه، م. (1379)،‌كشش و  انعطاف پذیری ،‌نشریه طب ورزشی ، ش 19.
12-ویلمور،‌جك اچ. كاستیل، دیوید ال. (1384)، فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی. ترجمه ضیاء معینی، فرهاد رحمانی نیا،‌حمید رجبی،‌حمید آقا علی نژاد، فاطمه سلامی، مبتكران.
13- گائینی، ع. رجبی، ح. (1382). آمادگی جسمانی، سمت.
14- دلاور ع. (1374). روش تحقیق در علوم رفتاری . رشد.
 
منابع لاتین
1-    Sullican Mk, Dejulia jj, worrell TW. 1992. Effect of peivic position and stretching method on hamstring muscle flexibity . Med sci sports exerc; 24:1383-9.
2-    Schmitt GD, pelham TW, Holt LE. 1999. A comparison of selected during proptive neuromuscular facilitation stretching.clin kinesiol; 53:16-21.
3-    Nelson KC, cornelius WL. (1991). The relationship between isometric contraction duration and improvement in shoulder joint range of motion . j sports Med phys Fithess; 31:385-8.
4-    Spernoga after a one-time, modified hold-relax stretching protocol 5 Athl train 36:44-8.
5-    Etnyer BR, lee Ej (1987) comments on proprioceptive neuromuscalar facilitation techniques; Res Q; 58:184-8.
6-    Cornelius WL, Rauschubler MR. (1987). The relationship between isometric ontraction durations and improument in acuta hip joint Hexibility’s Appl sport sci Res’ 1:39-41.
7-    Blahnik j. (2004). Full-body Flexibility for optimal mobility and streng the human kintics.
8-    Bonnar BP, Deivert RG, Gould TE. (2004) . The relationship between isometric contraction durations during hold-relax stretching and improvement of hamstring flexibility.j sports Med phys fitness; 44:258-61.
9-    Kisner C, colby LA. (1996) . Therapeutic exercise foundations and techniques. 3rt ed. Philadelphia, PA: F.A. Davis company.
10-    Hardy L. (1985) . improving active range of hip flexion.Res Quart exer sport; 56(2): 111-4.
11-    Holt LE, Travis TM, okita T.(1970) comparative study of three stretching techniques . preceptual and motor skills: 31:611-6.
12-    Girouard ck, Hurley BF. (1995). Does strehgth training inhabit gains in range of motion from flexibility training in older adults? Med sci sports exerc; 27(10): 1444-90.
13-    Burke DG, Holtt LE, Rasmussen R, Mackinnont NC, vossen JF, pelhamt TN. (2001). Effects of Hot or cold water immersion and Modified proprioceptive Neuromuscu lar facilitation Flexibility exercise on hamstring length . j Athl train ; 36:16-19.
14-    Bandy WD, Irion JM, Briggler M. (1997). The effect of time and frequency of static stretching on flexibility of the hamstring muscles. Phys ther’ 77: 1090-6.
15-    Schuback B, Hooper j,salisbury L. (2004). A comparioson of a self-stretch incorporating proprioceptive neuromuscular facilitation components and a therapist-appleid PNF technique on hamstring flexibility.j phisiotherapy; 90-151-7.
16-    Zakas A,vergou A, Grammaticopoulou MG, zakas N, sentelidis T, vamvakoudis s (2003). The effect of sretching during warming-up on the flexibility of junior handball players. J sports Med phys fitness; 43:145-9.
17-    Feland JB, Myrer JW, Merrill RM. (2001) . Acute change in hamstring flexibiliry: PNF versus static in senior orthlets. Phy ther sport; 2:186-193.
18-    Rowlands AV, Marginson VF, Lee J. (2003). Choonic Flexibility Gains: effect stretching techniques , Res Qua exe sport; 74:47-51.
19-    Feland JB, Marin HN (2004). Effect of submaximal contraction intensity in contract-relax propioceptive neuromuscular facilifation strectching. Br j sprots Med; 38: e18
20-    Ostering LR, Robertson RN, Troxel RK, Hansen P. (1990) . Differential responses to proprioceptive neuromuscular facilitation (PNF) stretch techniques . Med sci sports exerc; 22:106-111.
21-    Tanigawa MC, (1972) comparison of the hold-relax procedure and passive mobilization on increaing muscle length. Phys Ther; 52: 725-735.
22-    Marek SM, cramer JT, Fincher Al, Massey LL, Dangelmaier SM, Purkayastha S, Fitz KA, culbertson JY, (2005). Acute effects of static power output. J Athl train; 40:94-103.
23-    Burke DG, culligan cj, Holt LE. (2000) . The theoretical basia of propioceptive neuromuscular facilifation . j strength cond Res; 14: 496-500.
24-    Carmine C. (2002) , PNF stretching. Am filness; 20:37-40.
25-    Harting DE, Henderson JM. (1999), increasing hamstring flexibility decreases lower extremity overuse injuries in Militay Basic trainees , Am j sports Med; 27: 173-6.
26-    Felard JB, Myrer JW, schulthies SS, Fellingham GW, Measom GW. (2001), the effect of duration of stretching of the hamstring muscle Group for increasing range of motion in people aged 65 years or older, phys Ther; 81:1100-17.
27-    Mayerson NH, Milano RA. (1984), Goniometric measurement reliability in physical medicine . Arch phys Med Rehabil; 65:92-4.
28-    Mirek E, chwala w, longawa k, Rudzinska M, adamkiewicz P, Szezudlik  A. (2003), proprioceptive neuromuscular  facilitation method of therapeutic rehabilitation in the treatment of patients with parkinson disease neurol neurochir pol; 37(5): 89-102.
29-    Cornelius WL, jensen RL, odell ME. (1995) effects of PNF stretching phases on acute arterial blood pressure . can j Appl physiol; 20:222-9.
30-    Kofotolis N, vrobas Is, vamvvakoudis E, papanikolaou A, Mandroukas K. (2005) proprioceptive neuromuscular facilitation training indueed alterations in muscle fiber type and cross sectional area. Br j sports Med’ 39: ell.
31-    Witrroaw E, Mahieu N, Danneels L, Mc Nair p.(2004). Strerching and inhury  prevention: An obscure relationship . sports Med ; 34: 443-9.
32-    Alter Mj. (1998). Sport strerch . human kinetics: 4-6.
33-    Taylor DC, Dalton jD, seaber Av, Garrett WE. (1990) viscoelastic properties of muscle tendon units: the biomechanical effects of strerching . Am j sports Med; 18: 300-9.
34-    Safran MR, Seaber Av, Garrettjr WE. (1989). Warm up and muscular inhury prevention: an update. Sports Med ; 8:239-49.
35-    Hawkins D, Bey M (1997) Muscle and tendon force-length properties and their interactions in vivco . j Biomech; 30:63-70.
36-    Kubo K, kanehisa H, kawakani Y, et al. (1993). Influence of static stretching on viscoelastic properties of human terdon structures in vivo . j Appl physiol; 90:511-90.
37-    Behm DG, Button DC, But jc. (2001). Factors affecting force loss with prolonged stretching can j Appl physiol; 26: 261-272.
38-    Cramer jT, Housh Tj, johnson Go, Miller JM, coburn jw, Beck TW. (2004) Acute effects of static stretching on peak torque in woman.j strength cond Res’ 18: 236-41.
39-    Cramer jT, Housh Tj, weir jp, johnson Go, Cobum jw, Beck TW- (in press). The acute effects of static stretching on peak torque, mean power output, elect romyography, and mechanomyography. Eur j Appl physiol.
40-    Fawles JR, sale DG, Mac Dougall, JD (2000) Reduced strength after passive stretch of the human plantaflexors. J Apll physiol; 89: 1179-1188.
41-    Nelson AG, Guillory IK, cornwell A, kokkonen j. (2001). Inhibition of maximal voluntary isokinetic torque production following stretching is vilocity-specific j strength cond res; 15:241-6.
42-    Powers SK, Howley ET. (2001), exercise physiology: theory and application to fitness and performance; Art peroformance; Art ed. McGraw –Hill Higher education.
43-    MC Atee RE. (1993), Facilitated stretching made easy cham paign: human kinetics.
44-    Shrier I, Gossal k. (2000), Myths and Truths of strarching Individualized recommendation for healthy muscle. Phys sportsmed; 28(8):
45-    Funk DC, swank Am, Mikla BM, et al. (2003), impact of prior exercise on hamstring flexibility: a comparison of proprioceptive neuromuscular facihitation and static stretching . j. strength con Res; 17:489-92.
46-    Prentice WE. (1983), A comparison of static stretching and PNF stretching for improving hip joint flexibility j A thl train; 18:56-9.
47-    Hardy L, jones D. (1986), Dynamic flexibility and proprioceptive neuromuscular facilitation. Res Q exerc sports’ 57(2):150-3.
48-    Cornelius wl, Hinson MM, (1980), The relationship between isometric contraction of hip extensors and subsequent flexibility in males . j sports Med phys fitness’ 20:75-80.
49-    Wallin D, Ekblom B, Grahn R et al. (1985). Improvement of muscle flexibility accomparion between two techniques . Am j sports Med; 13:263-8.
50-    Norris CM. (1994) Flexibility: principlies and pracice. London: A and C Black ltd.
51-    Medeoros JM, smidt GL, Burmeister LF et al. (1977), the influence of isomeric exercise and passive stretch on hip joint motion . phys Ther; 57: 518-22.
52-    Ferber R, ostering LR, Gravelle DC. (2002), effect of PNF stretch techniques on knee flexor muslce EMG activity in older adults. J Eloctromyo kinsiol; 12(5) : 391-7.
53-    Burke DG, Gulligan Cj, HoH LE. (2000), The teoretical basis of propioceptive neuromuscular facilitation. J strength con Res…’ 14:496-500.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود ورزش و اهمیت آن در جامعه با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود ورزش و اهمیت آن در جامعه با word دارای 59 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود ورزش و اهمیت آن در جامعه با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست
اهداف و اهمیت اجتماعی ورزش 1
اهداف تربیت بدنی در جامعه اسلامی 4
فصل دوم ـ رهبری انقلاب اسلامی و تربیت بدنی  و ورزش 11
ورزش ، وسیله خودشناسی 15
فصل سوم ـ ورزش و سلامت 19
ویتامینها 22
كیفیت غذا 24
جدول 3 : مصرف انرژی روزانه یك دانشجوی ورزشكار به وزن 68 كیلوگرم به طور تقریب. 26
عوامل موثر در مصرف انرژی 30
تنظیم انرژی در مسابقه 33
2ـ بهداشت و ورزش 35
3ـ عوامل تهدید كننده قلبی ـ عروقی 39
2ـ وراثت 41
4ـ مصرف تنباكو و سیگار كشیدن 41
خود آزمایی 44
طرز استفاده از جدول ریسكو 44
حداكثر پیشرفت در سطوح مختلف با توجه به سن 50
برنامه شماره 2 52
برنامه شماره 4 55
برنامه شماره 5 56
منابع و مآخذ : 59

 فصل اول ـ  اهداف و اهمیت اجتماعی ورزش
اهداف تربیت بدنی در جوامع گذشته و امروز
مطالعه و تحلیل تاریخی احوال اقوام گذشته و حال نشان می دهد كه سعی و تلاش انسان قدمت تاریخی دارد ، تا آنجا كه می توان گفت اداره حیات اقوام ابتدایی بدون حركت و فعالیت میسر نبوده است. اجرای مهارتهایی از قبیل زوبین اندازی ، تیراندازی با تیر و كمان ، كوه و غار پیمایی ، كشتی گیری و حتی اجرای مسابقه های دو كه در قرآن كریم در داستان برادران یوسف نیز از آن ذكری به میان آمده است ، جملگی حاكی از رواج فعالیتهای جسمانی و تربیت بدنی در نزد ملتها و اقوام روزگاران گذشته بوده است.
در زندگی فردی و اجتماعی بسیاری از جوامع و ملتهای امروز جهان ، تربیت بدنی و ورزش بخش مهم و جدایی ناپذیری از برنامه های كلی تربیت كودكان و جوانان به حساب می آید . امروزه ملتها بر اساس جهان بینی و شناخت كلی از انسان به طرح و تنظیم برنامه های ورزشی و تربیت بدن می پردازند و این گونه برنامه ها را در زندگی خانوادگی و  آموزشگاهی نسلهای حال و آینده خود قرار می دهند.
اهداف عمده تربیت بدنی در تاریخ زندگی انسان عبارت است از : حفظ سلامت ، تعمیم بهداشت ، رشد و تقویت قوای جسمی ، آمادگی برای فعالیتهای دفاعی ، كسب شادابی و نشاط ، و نیل به موفقیت در وظایف حرفه ای و شغلی . اهداف فوق تا به امروز با مختصر تغییری در نزد اكثریت جوامع بشری ترغیب می شود و بر حسب ضرورت تاریخی بر یك یا چند هدف تاكید بیشتری به عمل می آید.
در عصر حاضر ، در سایه تحولات اجتماعی و سیاسی در جهان بویژه در دنیای غرب ، مقاصد دیگری به اهداف فوق افزوده شده و مفهوم ورزش به جای تربیت بدنی عاملی برای تخدیر و سرگرم نگه داشتن ملتهای ضعیف جهان گردیده است. تربیت بدنی كه در آغاز پیدایش آن جنبه فردی و در نهایت ملی داشت اینكه به صورت جمعی و بین المللی در آمده است تا وسیله برای بهره برداری مقاصد سیاسی كشورهای استعماری باشد.
اهداف تربیت بدنی در جامعه اسلامی
پیش از اینكه دیدگاه اسلام در زمینه ورزش و تربیت بدنی مطرح گردد ضروری است نظر این آیین الهی درباره بدن انسان شناخته شود. در آیین مقدس اسلام ، بر خلاف بسیاری از آیینهای دیگر ، بدن آدمی تحقیر نمی شود . اسلام بدن انسان را بی ارزش نمی شمارد ، زیر بدن انسان ابزار تكامل روح اوست. تحقیر بدن در حكم تحقیر شخصیت آدمی است و كسی كه مرتكب این عمل شود مستوجب كیفر و قصاص است.
در اسلام حفظ بدن از خطرها و آسیبها و تامین موجبات سلامت و بهداشت آن وظیفه أی الهی است و تضعیف و یا تخدیر بدن امری ناروا و مزموم است. امام سجاد (ع) در رساله حقوق می فرماید : ان لبدنك علیك حقا. بدن تو بر تو حقی دارد و حق آن این است كه آن را سالم ، نیرومند ، مقاوم در برابر شداید و سختیها و در كمال نشاط نگاه داری . طول عمر و صحت بدن و ایمن بودن از بلاها و رنجها از اموری است كه بدن از خطر و تامین سلامت و بهداشت آن تاكید شده و راههای مختلفی برای این منظر و ارائه گردیده است. ارزش بدن و سلامت آن در اسلام به حدی است كه بعضی از دانشمندان اسلامی گفته اند : پیامبران الهی در آغاز نبوت و رسالت خود باید سالم و از نقص بدنی دور و بركنار باشند.
در بینش اسلامی ، بیماری تن از مهمترین بلاها و گرفتاریها محسوب می شود. صدمه زدن عمدی به بدن ظلم به شمار می آید و آدمی را مستحق كیفر و عقوبت می سازد. بدن هدیه ای است الهی كه بر اساس حسن و كرامت آفریده شده است و ظرافت شگفت انگیزی در آن به كار برده شده است كه مطالعه و تامل در آن موجب افزایش معرفت انسان نسبت به خداوند متعال می گردد. بدن وسیله أی برای به جای آوردن فرایض دینی و عبادت است. نماز ، روزه، جهاد و انواع خدمتها به خلق خدا با توانایی بدن و سلامت آن میسر می شود. نماز شب و قیام در خلوت شب در سایه توان بدنی امكان پذیر می شود. در بینش اسلامی ، میان بدن و روح تاثیر و ارتباط متقابل و انفكاك ناپذیر وجود دارد. سلامت یا ضعف و بیماری بدن در نشاط و فعالیت و یا افسردگی و ناتوانی روح اثر مستقیم دارد.
تربیت و تقویت بدن و آمادگی همه جانبه آن مورد توجه اسلام است و در صورتی كه همراه با ذكر و یاد خدا باشد عین عبادت است. بر خلاف آنچه بعضی از ناآگاهان می پندارند ورزش كاری لغو نیست . كار لغو از نظر اسلام گفتار و یا رفتاری است كه در آن فایده ای مشروع و یا عقل پسند وجود نداشته باشد ، و ورزش این چنین نیست . درخواست سلامت و قوت بدن از خداوند جزء دعای مسلمانان است ، چنانكه در دعای ابوحمزه ثمالی می خوانیم : اللهم اعطنی السعه فی الرزق ..و الصحه فی الجسم و القوه فی البدن .
حفظ سلامت بدن و رعایت آن تا جایی توصیه شده است كه حتی در مواردی به جای غسل و وضو، تیمم و به جای گرفتن روزه ، افطار تكلیف شده است. در اسلام به مومنان ، قوی زیستن و سالم و با نشاط بودن و برخوردار شدن از قدرت تن توصیه می شود. از این رو تربیت بدنی و ورزش باید جزئی از برنامه زندگی و بخشی از مراحل آموزش و پرورش هر مسلمان قرار گیرد.
مطالعه تاریخ حیات رسول گرامی (ص) و ائمه هدی علیهم السلام و نیز صحابه و تابعین گرانقدر آنان نشان می دهد آنان نیز به ورزش و تربیت و تقویت بدن خود می پرداختند و در فعالیتهایی از قبیل مسابقه های دو ، سواری ، تیراندازی شركت می كردند. مباحثی چون احكام سبق و رمایه و حتی شناكردن ، بخشی از محتوای كتب فقهی و روایات ما را تشكیل       می دهد.
هدف غایی تربیت بدنی و ورزش از دیدگاه اسلام ، تامین سلامت و بهداشت بدن و تقویت و رشد آن و در نتیجه حركت به سوی كمال است. در جامعه اسلامی ورزش وسیله بسیار موثر و شیوه ای پسندیده برای رسیدن به اهداف زیر است :
اهداف تربیت بدنی و ورزش
1ـ هدفهای بهداشتی و تندرستی
ـ تامین سلامت و بهداشت بدن و تجهیز آن در برابر عوارض و بیماریها ؛
ـ تامین و تسهیل شرایط رشد و تقویت بدن در حد امكان و توان رعایت جنبه اعتدال در آن ؛
ـ ایجاد ورزیدگی و هماهنگی در بین اعضا و اندامها به منظور برخوردار شدن از قدرت سرعت ، چابكی و مهارت ؛
ـ ایجاد مقاومت و افزایش میزان تحمل و عادت دادن آدمی به صبر و استقامت در برابر شداید و سختی ها
ـ دستیابی به قدرت ضبط ارادی اعضای بدن و به كارانداختن ارادی آنها .
ـ بازسازی و نو توانی بدن به منظور رفع نقایص جسمی و نارساییهای فیزیكی و افزایش میزان كارآیی آن .
2ـ هدفهای تربیتی و اخلاقی
ـ پرورش روان و ایجاد زمینه برای استقلال شخصیت ، سعه صدر ، همت بلند ، ایثار و فداكاری .
ـ دستیابی به مراتب قوت قلب ، جرات ، شهامت ، استقامت و پایداری و تقویت روحیه.
ـ رشد و پرورش ، رغبتهای مثبت و جهت دهی آنها به سوی خیر و كمال .
ـ توجه به كرامت و والایی خود و خویشتنداری در برابر نابسامانیها و مفسده ها .
ـ شناخت و مسئولیتهای انسانی و اسلامی و سعی در انجام دادن هرچه بهتر تكالیف و وظایف خود .
ـ افزایش توان و قدرت تصمیم گیریهای سریع ، عادلانه ، اقتصادی و مناسب.
ـ رشد و پرورش توجه و دقت ، مقایسه و تشخیص و جهت دادن به آنها برای رسیدن به هدفهای مورد نظر.
ـ خودداری از پذیرش تحمیلی افكار و عقاید مذموم و ارشاد و هدایت دیگران در صراط مستقیم.
3ـ هدفهای روانی و اجتماعی
ـ تقویت روان و افزایش توانمندی آن در مبارزه با هواهای نفسانی و غلبه بر حسادت ، خود پسندی و كینه توزی….
منابع و مآخذ :
1 ـ تغذیه و بهداشت ورزشی  انتشارات دانشكده تربیت بدنی و علوم ورزشی 
2 ـ تندرستی برای زندگی بهتر تألیف باهر فرقانی
3 ـ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انتشارات كمیل
4 ـ هدفهای آموزش و پرورش عمومی و مهارتهای فنی

در جمهوری اسلامی ایران تألیف سید محمد كاظمی
5 ـ مبادی روانی اجتماعی در یادگیری مهارتهای ورزشی انتشارات
دانشكده تربیت بدنی و علوم ورزشی ، تألیف مهدی نمازی زاده 
6 ـ سنجش قوای جسمانی انتشارات اداره كل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود ارتباط ورزش با ماساژ با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود ارتباط ورزش با ماساژ با word دارای 118 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود ارتباط ورزش با ماساژ با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه:

ماساژ برای خانواده و دوستان شما، مادر بزرگها، كودكان و برای تمام كسانی است كه دوستشان دارید. ماساژ از لحاظ جسمی برای كمك به اشخاص و مراقبت از آنها و به طور كلی برای تمام افرادی است كه احساس می كنید می توانید با آنها در عمل مراقبت جسمی شریك شوید.
ویژگی خاص ماساژ، در برقراری ارتباط بدون كلامی است كه در ذات خود، عملی غیرعادی نیست. برای مثال، ما اغلب سعی می كنیم كسانی كه در اطرافمان زندگی می‌كنند، بدانند دوستشان داریم؛ با آنها همدردی می كنیم و قدرشان را می دانیم. وقتی فردی برای اولین بار به خوبی ماساژ داده می شود، وارد نوعی حالت جسمی- روانی می‌گردد كه توصیف آن مشكل است. همچون لحظه وارد شدن به اتاقی كه در آن تا به آن لحظه، قفل و از دید پنهان بوده است. كسانی با این حالت آشنا هستند كه نوعی از مدیتیشن  روزانه را تمرین می كنند. هرچند لزومی ندارد كه ماساژ دهنده در این مرحله توقف كند. او هرچه بیشتر بتواند آگاهی رو به افزایش ماساژ گیرنده را دریابد، به همان میزان می تواند نیروی درونی و تجربه اش را منتقل كند. كمترین تماس، تبدیل به بیان می شود؛ مانند طرحی با قلمی مناسب روی كاغذ حساس. پس ماساژ، القا كننده اعتماد، یكدلی و احترام، بدون به زبان آوردن سخن و به وسیله حسی صرفاً جسمی است. زیرا این لحظات می توانند با احساسی از كمال بیان شوند و هرگز، هیچ كلامی با آن برابری نخواهد كرد.
براین اساس، ماساژ عملی ساده است كه ما را به درون خویش نزدیكتر می سازد. دستهای شما قادرند این احساس را به دیگران منتقل كنند. یاد بگیرید به نیروی دستهایتان اعتماد كنید. آنها زودتر و بهتر از هر كسی به شما خواهند آموخت كه ماساژ چیست.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود ورزش و والیبال با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود ورزش و والیبال با word دارای 54 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود ورزش و والیبال با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه

ورزش والیبال را ویلیام مورگان كه گرداننده تفریحات هولیوكا در ماساچوست بود، این باری را در سال 1895 ابداع كرد. در طول دو  جنگ جهانی، نیروهای مسلح آمریكایی والیبال را در اطراف جهان گسترش دادند و به سرعت این ورزش در اروپا و آسیا هم رواج یافت. به تدریج بازی كه در گذشته تنها یك تفریح به شمار می‌رفت، به عنوان یك رقابت ورزشی كامل در سطح جهان گسترش یافت.
مهمترین شاخصه والیبال سازگاری و انعطاف پذیری آن است  این ورزش می‌تواند در همه سنین در سالنهای ورزشی، پاركها، زمین‌های بازی و ساحل انجام شود. انواع این بازی برای دو، سه و چهار بازیكن و برای بازیكنان كم سن و سالتر و نیز والیبال نشسته برای بازیكنان ناتوان و معلول طراحی شده است.
گروههای نجات (آتش نشانی) والیبال را به عنوان بارزی اصلی خود كه می‌توانند آن را در حیاط های ایستگاه ها به عنوان قسمتی از برنامه تمرینات بدنی اجرا كنند، برگزیده‌اند. در اروپا هر ساله یك سری بازیهای قهرمانی با كیفیت بالا برای گروههای نجات و نیروهای نظامی و پلیس برگزار می‌گردد.
 
اقسام والیبال:
1- مینی والیبال
مینی والیبال نوعی خاصی از این ورزش است كه برای دستان كوچك بازیكنان كم سن و سالتر در نظر گرفته شده است كه نیاز به تور كوتاهتر دارد. اگر چه در مرحله اولیه، این ورزش برای سنین نه تا سیزده سال است اما دلیلی وجود ندارد كه گروههای سنی دیگر نتوانند این روزش را یاد بگیرند. بلندی تور برای این گروه سنی 10/2 متر و هنوز به آنها اجازه اسپك یا آبشار و سرویس با تكنیك‌های صحیح را نمی‌دهند. ابعاد زمین بازی در اندازه‌های 6*6 متر است. در این زمین كوچك تنها 3 یا 4 بازیكن در هر طرف بازی می‌كنند توپ بازی كوچك‌تر و با قطر 62 cm به جای توپ اصلی با قطر 65 تا 67 cm می‌باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی فنون مربیگری با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی فنون مربیگری با word دارای 88 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی فنون مربیگری با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب
مقدمه    2
بیان مسئله:    3
ضرورت و اهمیت تحقیق    6
اهداف تحقیق:    8
فرضیه های پژوهش:    8
محدودیت های تحقیق:    9
واژه ها و اصطلاحات:    10
مهارت شنود مؤثر: 11
مربی درجه C:      11
مربی درجه B  :      12
مربی درجه A :        12
بخش اول : زیر بنای نظری پژوهش    14
مقدمه    14
عناصر ارتباطی عبارتند از:    16
انواع ارتباطات    17
ارتباط میان افراد    19
موانع ارتباطات میان افراد و چگونگی غلبه بر آنها    20
موانع ذاتی ارتباطات میان افراد به طور عمده عبارتند از:    21
روش های بهبود پیام و حذف موانع ارتباطی    22
چگونگی حذف موانع ارتباطی در سازمان    22
نقش ادراك در ارتباطات    23
« مؤسسه پژوهش ها و تخفیفات كاربردی در بخش صنعت».    24
اهمیت مهارت کلامی    25
اهمیت مهارت بازخورد    26
گوش شنوا، زیر بنای مهارت ارتباطی:    27
سبک های سه گانه شنود:    28
مربی گری    30
انتخاب حرفه ی مربی گری    31
مزایا و موانع مربی گری    32
آموزش و مربی گری    32
مسئولیت های مربی گری    33
احراز پست مربی گری    35
فلسفه مربی گری (انگیزه مربی گری ):    35
جنبه های مهم ارتباط ( بین ورزشكار و مربی )‌    37
انتقال پیام    38
تمركز روی نقاط مثبت    40
احترام گذاشتن و مورد احترام بودن    43
ایجاد و حفظ اعتماد    44
نمایش شفقت    45
بخش دوم : ادبیات پیشینه    47
مقدمه:    53
روش تحقیق:    53
جامعه آماری :    53
نمونه آماری:    53
نحوه انتخاب نمونه ها:    54
ابزار اندازه گیری:    54
روش جمع آوری اطلاعات:    55
روشهای آماری:    55
مقدمه :    57
بخش اول:آمارتوصیفی    58
سابقه مربی گری :    61
مهارت ارتباطی :    64
مهارت بازخورد :    65
مهارت شنود موثر:    67
مهارت کلامی :    69
بخش دوم : آمار استنباطی    71
مقدمه :    81
خلاصه پژوهش :    82
یافته های پژوهش :    82
بحث ، تحلیل و نتیجه گیری :    83
نتیجه گیری كلی :    84
پیشنهاداتی مبتنی بر یافته های پژوهش:    84
پیشنهاد برای پژوهش های آینده :    85
منابع فارسی :    85
منابع لاتین    88
باسمه تعالی    90
مشخصات فردی :    90
پرسشنامه مهارت های ارتباطی    91

 

مقدمه
عصری كه هر لحظه اش در گرو تغییرات شگفت انگیز است، ارتباطات حرف اول را می زند. تحقیقات نشان      می دهد كه حدود هفتاد و پنج درصد از اوقات روزانه ما به نحوی در تماس و ارتباط با دیگران می گذرد. به همین دلیل كیفیت زندگی هر كسی بستگی به كیفیت ارتباطات او با دیگران د ارد. همه ما در محیط كار فرصت های یكسانی داریم اما تنها كسانی مسیر پیشرفت و ترقی را به سرعت می پیمایند و احترام، اعتبار و مقام برای خویش كسب می كنند كه قدرت بیان داشته باشند، خود را به د رستی مطرح كنند و در شرایط مختلف و با افراد مختلف، ارتباطی مناسب و مؤثر برقرار كنند (آل یاسین،1376).
مهارت های ارتباطی سرمایه ای مهم برای هر فرد در راه موفقیت به شمار می رود. توانایی برقراری ارتباط برای همه ی مخلوقات زمین الزامی است، و انسان ها نیز از این قانون مستثنی نیستند. البته ارتباط انسان ها بسیار پیچیده تر و دشوار تر از سایر مخلوقات است. راه های متعدد و مختلفی برای برقراری ارتباط میان انسان ها وجود دارد. با پیشرفت مهارت های ارتباطی اعتماد به نفس نیز افزایش می یابد، از این رو تقویت مهارت های ارتباطی می تواند جزء استراتژی های طولانی مدت برای رسیدن به موفقیت باشد .
امروزه فعالیت های تربیت بدنی به عنوان نوعی تربیت عملی و بخشی از تربیت مکتبی که با فعالیت های مختلف ورزشی، سلامت جسمی و روحی دانش آموزان را مدنظر دارد، مورد توجه خاص می باشد. فعالیت های ورزشی بادارا بودن عنصر مسابقه، رقابت، همکاری، نظم و مقررات و سازمان بخشیدن که حرکات جسمی و روحی به عنوان ابزاری نیکو در تعلیم و تربیت بشمار می آیند.
در میان فعالیت های مختلف ورزشی، بازی فوتبال بعنوان ورزشی ارزان، زیبا و پر هیجان از کشش و جاذبه ی بسیاری در نزد عموم برخوردار است. با توجه به وظایف متعدد و متفاوتی که یک مربی از جهات مختلف به عهده دارد، او را ناگزیر می سازد علاوه بر دانش فنی مربوط به رشته ی اختصاصی خود، در سایر علوم نظیر روان شناسی، جامعه شناسی، مدیریت و سایر علوم انسانی اطلاعات داشته، همچنین شخص مربی باید از مهارت ارتباطی بالایی برخوردار باشد ( چراغپور، 1365)
بیشتر وقت مربیان در ارتباط با بازیکنانشان می گذرد و این ارتباط آن ها را برای نیل به هدف هایشان هماهنگ    می سازد. یکی از عوامل موفقیت مربی، قابلیت ارتباط موثر است. او باید قادر به ایجاد ارتباط درست باشد. این گونه ارتباطات باید با والدین، عوامل اجرایی، بازی کنان و مردم برقرار گردد.بیشتر اوقات پیام های ما نارسا است
این نارسایی به جهت عدم ارتباط کلامی نمی باشد، بلکه به این دلیل است که ما به اهمیت ایجاد ارتباط غیر کلامی پی نبرده ایم.این مطلب می تواند درس مهمی باشد که مربی به اهمیت موضوع پی ببرد و نسبت به چگونگی بهبود مهارت های ایجاد ارتباط موثر وقوف بیشتری یابد ( لینچ   ، 1942).

 

بیان مسئله:
واژه ارتباط از ریشه لاتین کامیونز   به معنای اشتراک گرفته شده است. این کلمه در زبان فارسی به صورت مصدر عربی درباب افتعال به کار می رود؛ که در لغت به معنای پیوند دادن و ربط دادن و به صورت اسم مصدر به معنای بستگی، پیوند، پیوستگی و رابطه کاربرد دارد. ارسطو   فیلسوف یونانی، شاید نخستین اندیشمندی باشد که حدود 2300 سال پیش درباره ارتباط سخن گفته است. وی در کتاب مطالعه معانی بیان( ریطوریقا)     در تعریف ارتباط گفته است: « ارتباط عبارت است از جست و جو برای دست یافتن به کلیه وسایل و امکانات موجود برای ترغیب و اقناع دیگران» ( مشبکی، 1380).
ارتباط یكی از پدیده هایی است كه همه جوانب زندگی انسان با آن سر و كار دارد. فقط از طریق نوعی ارتباط است كه افراد انسانی می توانند با هم مراوده و مرابطه برقرار كرده به حیات اجتماعی خود ادامه دهند. ارتباط، به زبان ساده ، عبارت است از انتقال و فهم معنا بین اشخاص. عمل انتقال به وسیله هر نوع رفتاری كه در امر مبادله اطلاع و معنا موثر باشد، صورت می گیرد. از این رو، ارتباط را به صور گوناگون تعریف می كنند:
1- تبادل اطلاعات با استفاده از توانایی های انسانی یارسانه های تكنولوژیكی.
2- مبادله عقاید و افكار، یا قلمرو وسیع مبادله اندیشه های انسانی.
3- فراگرد دادن و ستاندن اطلاعات.
فرایند ارتباط با فرستنده که اندیشه ای را سامان داده و به صورت شفاهی، نوشته و یا به گونه ای بصری به گیرنده می فرستد آغاز می شود. گیرنده، پیام را دریافت می کند و پس از بازگشایی آن( کشف پیام) به منظور و مقصود ارتباط، پی می برد. این پیام، به جای خود، ممکن است به دگرگونی یا اقدام بیانجامد. اما فراموش نکنیم که فرآیند ارتباط ممکن است توسط« پارازیت ها» و هر چیزی که می تواند باز دارنده ی برقراری ارتباط باشد، بریده شود(رضائیان،1379).
ارتباط عبارت است از انتقال اطلاعات از فرستندهبه گیرنده به گونه ای که این اطلاعات به وسیله ی هر دو، فرستنده و گیرنده، درک و فهم شود( مقیمی، 1377).
ارتباطات مؤثر، هدف به حساب نمی آید بلكه باید وسیله ای برای كسب هدف تلقی شود. مشخصه اصلی در مورد ارتباطات این است كه ارتباط كیفیتی ذاتی نیست بلكه اكتسابی است(فلیپو  ودیگران 1988،به نقل ازآل یاسین،1376)
به اعتقاد هلریگل واسلکم  مهارت ارتباطی عبارت است از توانایی ارسال و دریافت اطلاعات، افکار، احساسات و نگرش ها.مهارت های ارتباطی اشاره دارد به توانایی مدیران که به طور موثر ایده ها و اطلاعاتی به دیگران انتقال داده و همچنین به طورموثر ایده ها و اطلاعات را دریافت کنند( گریفین  1992) .
انسان موجودی اجتماعی است و اجتماع نیز شبکه ای در هم تنیده از روابط بنیاد جامعه زمانی بر پا خواهد که بین عناصر گوناگون، ارتباط خاصی پدیدار گردد. ارتباطات گره ای است که افراد، سازمانها و گروه ها را به هم پیوند می دهد. ارتباطات موثر پیش فرض اساسی نیل به اهداف سازمان محسوب می شود و ارتباطات ضعیف علل بروز بسیاری از مشکلات در سازمان ها است( پرهیزکار، 1368).
یکی از رموز مربی گری موفقیت آمیز، برقراری ارتباط با بازیكنان  تیم است، به نحوی که آنان را برای انجام کارهای سخت بر انگیزد. مربی گری چیزی جز تلفیق و ترکیب مهارت های پیچیده با هم نیست. یکی از این مهارت ها توانایی برقراری ارتباط مؤثر با بازی کنان و کلیه اعضاء باشگاه است. این هنر( مهارت) متمایز کننده مربیان بزرگ از سایرمربیان می باشد.موفقیت مربی در امر مربی گری تا حد زیادی به توانایی وی در برقراری ارتباط مؤثر در موقعیت های گوناگون و بی شمار بستگی دارد.مربیان باید بتوانند با بازی کنان، دستیاران و مدیران باشگاه ها به خوبی ارتباط برقرار نمایند.تعلیم، تشویق، رعایت انضباط، ارزش یابی و بیان مهارت ها،  مرسوم ترین روابط و واژه های کاربردی در مربی گری می باشند که همه آن ها مستلزم ارسال پیام اند. معمولا مربیان با چگونگی انتقال پیام مورد توجه و تفاوت قرار می گیرند. ارتباط تمامی افراد در یک باشگاه مستلزم ارتباط صحیح با مربی است مربی در مرکز دایره قرار گرفته است و همگی بایستی نگاهی مستقیم به مرکز داشته باشند.« امه ژاکه »  سر مربی سابق تیم ملی فرانسه در سال 1998 که با این تیم به عنوان قهرمان جهان نائل شد در خاطراتش این گونه گفته است:« یک مربی بر اساس ضروریات زمان می تواند یک معلم، یک پدر، یک دوست، و یا یک پلیس باشد…

 

منابع فارسی :
– اقتدرای , علیمحمد (1370) .و سازمان مدیریت . تهران : انتشارات مولوی
– الوانی , سید مهدی ( 1369) . مدیریت عمومی . تهران : انتشارات نشر نی
– الوانی , سید مهدی (1372) . مدیریت عمومی . تهران : انتشارات نشر نی
– اندروز و هر شل ( 1977 ) . سازمان مدیریت : رویكرد پژوهشی . ترجمه : مقیمی , سید محمد          ( 1377) . تهران :‌انتشارات ترمه
– پورسلیمان , علی (1378). « بررسی نظر دبیران درباره وضعیت ارتباطات اثر بخش مدیران مرد مدارس متوسطه تهران » ( پایان نامه كارشناسی ارشد ) تهران : دانشگاه آزاد اسلامی , واحد علوم و تحقیقات .
– پی رابینز , استیفن (1384) . مدیریت رفتار سازمانی . ترجمه و تألیف : فرزاد امیدواران – انتشارات موسسه كتاب مهربان نشر .
– ترنس آر ,‌میچل (1377) . مردم در سازمانها زمینه رفتار سازمانی , ترجمه : دكتر حسین شكر كن .انتشارات  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی .
– چراغ پور , جلال (1365). اصول آموزش و مربیگری در فوتبال ,انتشارات اداره كل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش .
– دبورا آ . وست , چارلزآ . بوچر(1376). مبانی تربیت بدنی و ورزش . ترجمه : احمد آ‎زاد تهران : انتشارات كمیته ملی المپیك جمهوری اسلامی ایران .
– رابینز , استیفن (1998) . مهارت های ارتباطی برای مدیران , ترجمه :‌گیوریان ,‌محمد(1380) مجله مدیریت شماره های 56 و 55
– رضائیان , علی (1383) . اصول مدیریت .تهران : سازمان مطالعه و تدوین كتب علوم انسانی دانشگاهها ( سمت )
– رضائیان , علی (1383) . مدیریت رفتار سازمانی موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
– رضائیان , علی(1384).مدیریت رفتارسازمانی ( مفاهیم نظریه ها و كاربردها ).موسسه انتشارات وچاپ دانشگاه تهران .
– رضائی , جواد( 1380) . شناسایی نقش مهارت های ارتباطی و تأثیر آن در افزایش ارتباطات , سازمانی مدیران در وزارتخانه ها.« پایان نامه كارشناسی ارشد » تهران : دانشكده مدیریت و امور اداری واحد دانشگاه تهران .
– رئوفی ,محمد حسین (1378) . مدیریت عمومی و آموزش . مشهد : انتشارات دانشگاه فردوسی
فهیمه دوین , حسن (1384) . « بررسی رابطه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی با راهبردهای مدیریت تعارض بین مدیران آموزشی و اجرایی دانشكده های تربیت بدنی دانشگاه های ایران » رساله دكتری . تهران : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات .
-قزل سفلو, حسین (1381). روان شناسی فوتبال ، ساری : انتشارات مهر ساجده .
-كوثری, عادل (1380) « مطالعه و بررسی فرایند و شیوه های اصلی ارتباطات و شبكه های ارتباطی و تأثیر آن بر كارآیی در سازمان تأمین اجتماعی » (پایان نامه كارشناسی ارشد) واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران.
– كول , كریس ( 1376) كلید طلائی ارتباطات . ترجمه : محمدرضا ال یاسین . تهران : انتشارات هامون ج- محب علی , رضا (1372). « بررسی نظام ارتباطات در سازمان های صنعتی ایران » . (رساله دكتری ) دانشگاه مدیریت دانشگاه تهران .
– مشكی ,‌اصغر ( 1380) مدیریت رفتار سازمانی و تحلیل كاربردی , ارزشی از رفتار سازمانی . تهران : انتشارات ترمه
-مرتضوی نصیری , علی ( 1370) ,« بررسی ارتباطات رسمی سازمانی در ادارات آموزش و پرورش نواحی شهرهای اصفهان و مشهد ( پایان نامه كارشناسی ارشد ) . دانشكده مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد .
– مقیمی , سید محمد ( 1377) . سازمان و مدیریت رویكرد پژوهشی . تهران . انتشارات ترمه
– میرسپاسی , ناصر (1369) . مدیریت روابط انسانی و روابط كار . تهران : نشر نقش جهان
– میر كمالی , سید محمد ( 1373) . رهبری و مدیریت آموزشی . تهران : نشر ورامین .
– مهربان , حمید (1379)رابطه مهارت های ارتباطی مدیران و تعهد سازمانی دبیران مدارس متوسطه مشهد . ( پایان نامه كارشناسی ارشد ) . دانشكده علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد .
– یوسفی , ابوالفضل ( 1374), بررسی موانع ارتباطی موجود میان دبیران و مدیران از دیدگاه دبیران مدارس راهنمایی شهرستان قم ( پایان نامه كارشناسی ارشد ) . دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب .
– لینچ , جوی ( 1942) خلاقیت در مربیگری . ترجمه : كردی , محمدرضا واسد , محمدرضا و حسین زاده , محمد , تهران : بامداد كتاب .

منابع لاتین

1-Allan, W,ocnd Black buyn, Richard(1989). Managing  Organizations Beharior. Iywin , Inc : 239-240.
2-Dawns , ip .L and Hazen,E.D(1977). Commucational Satisfaction
3-Gibson. G.W.and Hodges . R.M.(1991). Organizational Communication,,Managerial Perspective 2.nded . New York,Harper College.
4-Griffin , R(1992). Computational  Skills . Technical Manual . Toyonto , Canada : Malti Health system .
5-Jones,R.Eand associates (1993) Communicational . Quotient Inventory. Oronto , Canada .
6-Larson . L(1971) . Mangement and Communicational . skill Skill Iwin,Inc,pp.34-242.
7-Miller.p(1981)Varbal Communication skills : Personality and Individual differences . 25,pp.167-177.
8.Shermerhorn,J.R.(1993). Management for Productivity.fouythed. printed in the united States of America.
9-Sternberg.R.J. and smith(1985).Social Intelligence and Decoding  Skills in Nonverbal  Communication . Prentice Hall Inc: 168-192.
10-Thompson.Neil (1996) . People Skills:A6uide toEffectire Practice to in the Human Serrices . Macmilan Press , LTD.
11-Vincent,R. and Waldron(1991). Achieving Communication Goals in uperior  Subordinate Relationship . The Multifuncionality of Unword Maintance Tectic.
12-Weider . H. D. and Hartfield , J. D(1996). Superior’Conflict Management Straegies and Subordinate Outcomes Management. Communication Quarterly , V 0/10,N2
13-Wiethman, P . L(1996). Communication and conflict Management.  Psychogical Bulletin Isq.1,pp219-245.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال با word دارای 90 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه و معرفی پژوهش
مقدمه     3
بیان مسئله    5
اهمیت و ضرورت پژوهش    7
هدف های پژوهش    7
فرضیه های پژوهش    8
پیش فرض های پژوهش    8
محدودیت های پزوهش    8
تعریف واژه ها و اصطلاحات پژوهش    9

                فصل دوم: پیشینه پژوهش
مقدمه     12
مبانی نظری پژوهش    12
فیزیولوژی بسکتبال    12
حداکثر اکسیژن مصرفی    14
اسید لاکتیک در تمرینات بسکتبال    15
میزان درک فشار    16
انباشتگی اسید لاکتیک    16
سرعت دفع اسید لاکتیک    17
کنترل اسید لاکتیک هنگام فعالیت    17
مفهوم خستگی و مفهوم غلظت لاکتات خون بالا    18
مفهوم ضربان قلب بالا    24
مفهوم فشار خون بالا    25
مفهوم دقت    26

                 فصل سوم: روش شناسی پژوهش
مقدمه     31
روش پژوهش    31
جامعه آماری پژوهش    31
متغیرهای پژوهش    31
متغیرها مستقل    31
متغیرهای وابسته    32
ابزار و وسایل اندازه گیری مورد استفاده در پژوهش     33
اندازه گیری ویژگی های بدنی    33
نحوه جمع آوری اطلاعات    34
افزایش غلظت لاکتات خون    35
افزایش ضربان قلب    35
افزایش فشار خون    35
روشهای آماری    35

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل یافته های پژوهش
مقدمه    38
آمار توصیفی    39
تجزیه و تحلیل داده ها    39
بررسی توصیفی داده ها    41
آمار استنباطی    48
بررسی فرضیه ها    49
آزمون فرضیه ها    51

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری
مقدمه    55
خلاصه پژوهش    55
بحث و نتیجه گیری    57
پیشنهاد برخاسته از پژوهش    60
پیشنهاد های پژوهش    61
منابع    62
فارسی    62
خارجی    63
پیوست ها

 

فهرست جداول

جدول 1-3 پژوهشهای انجام شده در خارج کشور    28
جدول 1-4 – میانگین، سن، قد، وزن، درصد چربی،VO2MAX،  EPI آزمودنی ها    39
جدول 2-4- پست بازیکنان بسکتبال     40
جدول 3-4- سابقه بازی بازیکنان بسکتبال    40
جدول 4-4 – مقایسه میانگین ضربان قلب پیش آزمون و پس آزمون گروه کنترل و تجربی    43
 جدول 5-4 – مقایسه میانگین فشار خون  پیش آزمون و پس آزمون گروه کنترل و تجربی    44
جدول 6-4 – مقایسه میانگین غلظت لاکتات خون پیش آزمون و پس آزمون گروه کنترل و تجربی    46
جدول 7-4 –  آزمون کلموگرو اسمیرنف پیش آزمون آزمودنی ها     48
جدول 8-4 –  آزمون کلموگرو اسمیرنف پس آزمون آزمودنی ها    49
جدول 9-4 –  آزمون کلموگرو اسمیرنف پرتاب آزاد موفق پیش و پس آزمون گروه کنترل و تجربی    50
جدول 10-4 – میانگین متغییر های وابسته پرتاب های آزاد موفق پس آزمون در گروه کنترل و تجربی    50
جدول 11-4 – آزمون برابری واریانس های پس آزمون پرتاب آزاد موفق در گروه کنترل و جربی    50
جدول 12-4 – الف: تاثبر تغییرات غلظت لاكتات خون بر دقت پرتاب آزاد بسكتبال    51
جدول 13-4-  ب: تاثبر تغییرات ضربان قلب بر دقت پرتاب آزاد بسكتبال    52
جدول 14-4-  ج: تاثبر تغییرات فشار خون بر دقت پرتاب آزاد بسكتبال    53

 

فهرست نمودارها

شکل 1-4 – مقایسه میانگین  سن آزمودنی در گروه کنترل و تجربی    41
شکل 2-4 – مقایسه میانگین  قد آزمودنی در گروه کنترل و تجربی    41
شکل 3-4 – مقایسه میانگین  وزن آزمودنی در گروه کنترل و تجربی    41
شکل 4-4 – مقایسه میانگین   VO2MAXآزمودنی در گروه کنترل و تجربی    42
شکل 5-4 – مقایسه میانگین  EPI آزمودنی در گروه کنترل و تجربی    42
شکل 6-4 – میانگین ضربان قلب پیش آزمون گروه کنترل و تجربی    43
 شکل 7-4 – میانگین ضربان قلب پس آزمون گروه کنترل و تجربی     44
شکل 8-4 – میانگین فشار خون پیش آزمون گروه کنترل و تجربی     45
شکل 9-4 – میانگین فشار خون پس آزمون گروه کنترل و تجربی     45
شکل 10-4 – میانگین غلظت لاکتات  خون پس آزمون گروه کنترل و تجربی    46
شکل 11-4 – میانگین غلظت لاکتات خون پیش آزمون گروه کنترل و تجربی    47

 

پیوست ها
پیوست شماره 1- پرسشنامه اطلاعات فردی- پزشکی، سوابق ورزشی
پیوست شماره 2- رضایت نامه گروه تجربی و کنترل
پیوست شماره 3- پروتکل نحوه اندازه گیری غلظت لاکتات خون در آزمایشگاه
پیوست شماره 4- پروتکل اندازه گیری تست شاتل ران
پیوست شماره 5- پروتکل اندازه گیری تست پله هاروارد
پیوست شماره 6- برآورد درصد چربی مردان از طریق جمع چربی زیر پوستی

 

مقدمه
در طول تاریخ مدون، همواره انسان تلاش کرده تا برتری خود را بر دیگر همنوعان نشان دهد و تا حدودی بر نیروها و عوامل طبیعی تسلط یابد و برای این منظور از اندیشه، خرد و نیروی بدنی استفاده کرده است. گستره تاریخ دیرینه بشر سرشار از منازعات و تلاش های طاقت فرسایی است که ضامن بقای وی در عرصه زندگی شده است. در گذشته انسان برای دفاع یا تهاجم، به نبردهای تن به تن با دیگران می پرداخت. بعدها که این شیوه در جدال های انسانی منسوخ شد، نبرد تن به تن انسانها، با پیروی از قوانین و مقررات، در قالب ورزشها جای گرفت (1).
بررسی سطح آمادگی ورزش کاران برای برنامه ریزی و ارتقای کمی و کیفی عملکرد ورزشی ضروری است. آنان همواره به دنبال به کار گیری بهترین شیوه تمرینی هستند که از پشتوانه علمی برخوردار باشد تا بتوانند به نتایج و پیروزی های ارزشمند و چشمگیر دست یابند (14).
از سال 2000 میلادی که تغییرات زیادی در قوانین بسکتبال روی داده است. سرعت بازی نیز افزایش یافته. تغییرات شامل چهار کوآرتر ده دقیقه ای بازی که قبلا در دو نیمه 20 دقیقه ای انجام می شد و تغییر در قانون نگه داری و حفظ توپ در نیمه زمین خودی که از 10 ثانیه به 8 ثانیه تنزل یافت و همچنین مالکیت توپ تا زمان قبل از پرتاب شوت به حلقه در زمان بازی از 30 ثانیه به 24 ثانیه تنزل یافت، این موارد باعث افزایش سرعت بازی و نهایتا خستگی بیشتر بازیکنان شده است، ضمنا نیازهای مشخص فیزیولوژیکی بسکتبال مدرن ضرورت رویکردی جدید را برای توسعه و پیشرفت در تخصیص برنامه تمرینات بدنی مناسب پیشنهاد می کند (14).
اگر چه در کشور ما نیز گام های مثبتی در زمینه ی بهبود ورزش ها برداشته شده است، اما کافی نیست و باعث عقب ماندن ورزش در کشور ما نسبت به جوامع دیگر شده است. یکی از جنبه های بارز پیشرفت و موفقیت در هر رشته ورزشی، شناخت عوامل موثر در قهرمانی و نیز آگاهی مربیان از ویژگی ها و خصوصیات بدنی و ظرفیت های عملکردی موثر در موفقیت های ورزشی است و عدم آگاهی مربیان از توانایی ها و قابلیت های ورزش کاران موجب شده است که انرژی و زمان هدر رفته،و هزینه های گزاف را به دنبال داشته باشد. امروزه افراد بیشماری از همه ی رده های سنی در انواع فعالیت های ورزشی شرکت می نمایند (14) و به تبع ان نیز تماشاچیان رو به فزونی می باشد. فروش تجهیزات ورزشی در حال پیشرفت است، اطلاع رسانی وقایع و رویداد های ورزشی در سطح جهان گسترش یافته، به گونه ای که در هر گوشه ای ازجهان، به سهولت و راحتی می توان تولیدات را پی گیری کرد.
همچنین، با پیدایش رایانه و استفاده همه جانبه از آن در علوم و صنایع گوناگون، سرعت پیشرفت در آنها به طور سرسام آوری فزونی یافته است. برای بالا بردن کمیت و کیفیت اجرای مهارت های ورزشی به خصوص در قهرمانان باید به قابلیت های جسمانی مورد نیاز آنها و میزان تقویت هر یک توجه خاصی مبذول داشت، چراکه، بهبود هریک از این قابلیت ها به نوبه ی خود اثر مثبتی بر اجرای مهارت های ورزشی خواهد داشت.
اغلب پژوهش ها نشان داده اند که سیستم های انرژی زایی از عوامل مهم و اساسی در توسعه مهارت ورزشی به شمار می رود و اهمیت این عوامل در بسکتبالیست ها به دلیل شرایط کاری آنها بر کسی پوشیده نیست لیکن آنچه نیاز به شناخت و درک بیشتر دارد چگونگی ارتباط این قابلیت ها و عوامل با مشخصات فیزیولوژیکی، ساختاری و نقشی است که هریک  از آنها به عهده دارد.    
برای ترقی و پیشبرد علوم، پژوهش های علمی-کاربردی ضروری است تربیت بدنی و علوم ورزشی هم از این قاعده مستثنی نیست. با توجه به اهمیت تربیت بدنی و تاثیرات آن در جامعه، توجه بیشتر به پژوهش ضروری به نظر می رسد. فعالیت های علمی با پشتوانه طرح های پژوهشی، حرکتی اساسی بوده و تاثیر بسیار مهمی در جهت تطبیق آن با نیاز واقعی جامعه دارد. بسکتبال از جمله ورزش هایی است که علی رغم پژوهش های متعدد، هنوز مشکلات علمی در آن وجود دارد.

 

بیان مسئله:
تکامل و تداوم رشته ای مثل بسکتبال در طول تاریخ با ویژگی هایی از جمله، دقت، قدرت و تمرکز جهت اجرای مهارتهای آن و همچنین کم خطر بودن آن نسبت به دیگر رشته های ورزشی موجب جلب و جذب ورزشکاران زیادی به این رشته ورزشی شده است. این جذابیت در طول سالها موجب تکامل این رشته ورزشی شده و به شکل امروزی با قانون های مدون قابل اجرا است. این دیدگاه که می شود از طریق بالا بردن مهارتهای ورزشی این رشته موجب افزایش و نتیجه بازی شد، موجب انگیزه و فکر جدید برای از بین بردن متغیرهای مزاحم این ورزش است. ما می خواهیم در مسابقات (بسکتبال) امتیاز بیشتری بگیریم بنابراین می توانیم از طریق حذف و تعدیل، متغیرهایی مثل خستگی به این نتیجه دلخواه برسیم. غلظت لاکتات خون، ضربان قلب بالا و فشار خون یکی از این متغیرهای مزاحم است که در این پژوهش می خواهیم اثر آن را بر روی یک مهارت بسکتبال مورد ارزیابی قرار دهیم.
بسکتبال ورزش ادامه داری است که نیاز به سرعت، شتاب، حرکات انفجاری نظیر حرکت ارتجاعی
(ریباند از حلقه)، دریبل و شوت پرشی، بلاک کردن، شوت، توقف های ناگهانی، سرعت بالا، حرکاتی منفجرانه و مکرر دارد (26).
هنگامی که بحث بسکتبال به میان می آید. موضوع شاخص خستگی (غلظت لاکتات خون) که یکی از عوامل کاهش عملکرد بسکتبالیست ها است مطرح می شود. همیشه بازیکنان سعی می کنند که با کمترین صرف انرژی و با حداکثر دقت مطلوب به کارآیی خود کمک کنند. این دقت موجب افزایش امتیازات نهایی بازیکنان و همچنین امتیازات تیمی می گردد. در حال حاضر با تغییر قوانین بسکتبال از دو نیمه بازی در وقت فعال به چهار کواتر وقت بازی، هم باعث افزایش سرعت بازیکنان شده و هم موجب توجه به عملکرد استقامتی است که آن نیز توجه به تاخیر انداختن خستگی شده است.
 در تمرینات غیر اصولی  و کاهش آب بدن که باعث کاهش رشد جسمانی، کاهش حجم پلاسما، کاهش برون ده قلبی، از دست دادن الکترولیتها دیده می شود و علاوه بر این تعادل جسمی بسکتبالیست ها را مختل می کند و درصد دقت در مهارتهایی مثل شوت، پاس،دریبل را کاهش دهد (6). از طرف دیگر آماده سازی ورزشکار برای حرکاتی که نیاز به دقت و کنترل حرکتی دارد به عواملی مانند آماده سازی، سازگاری محرک – پاسخ  بستگی دارد.
مربیان بسکتبال آزمایشات مهارت را برای ارزیابی سطح مهارت بازیکنان نشان وهمچنین برای پیش گویی موفقیت های آینده بکار می برند. پیش بینی سطح اسیدلاکتیک و بعبارتی غلظت لاکتات خون می تواند به سطح و مقدار خستگی عضلانی حاصل از کار سخت تمرین و اجراهای متوالی و تکراری حرکات بسکتبال مثل رفت و برگشت های سریع، اجرای شوت جفت، پاسها، ریباندهای تخته حلقه و غیره را تعیین کند.
این سطح از خستگی عضلانی که نتیجه تجمع لاکتات است ممکن است باعث عملکرد ضعیف در دقت مهارتها شود. مهارتهایی مثل پاس، شوت، پرتاب آزاد در جریان بازی بشود. بیشتر امتیازات حاصل از این بازی (بسکتبال) در شرایط حساس و دقایق پایانی کوآرترها بدست می آید. این امتیازات، فوق العاده حساس بوده و نتیجه بازی را که نتیجه ماهها و سالها تمرین و مهارت در این رشته است، تعیین می کند. اهمیت و ضرورت تعیین سطح اسیدلاکتیک بدن که نوعی خستگی جسمانی است می تواند تناسب موجود در تمرینات را توجیه کند. این تناسب یعنی درصد زمان تمرین که برای اجرای مهارتهای مختلف بسکتبال می تواند برنامه ریزی شود.

 

منابع
 فارسی
1-    معینی، ضیاء الدین -رساله دکترا – دانشگاه تربیت معلم تهران-1379.
2-    سید کاظم، واعظ موسوی و شجاعی، معصومه– یادگیری حرکتی – انتشارات پژوهشکده تربیت بدنی-چاپ سوم 1386.
3-    مک آردل وکچ، کچ – انرژی و تغذیه – انتشارات سمت- ترجمه دکتر اصغر خالدان –چاپ پنجم -1384.
4-    ویلمور و کاستیل– فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی – ترجمه دکتر ضیاء معینی و همکاران – انتشارات مبتکران- 1382.
5-    گائینی عباسعلی – راهبردهای تغذیه ای در فعالیت ورزشی و کنترول وزن – انتشارات پژوهشکده تربیت بدنی- 1383.
6-    آقاعلی نژاد – حمید و همکاران– مفاهیم اساسی در آمادگی بی هوازی – انتشارات کمیته ملی المپیک- 1383.
7-    آرتور ولتمن– پاسخ غلظت لاکتات خون به فعالیت ورزشی – ترجمه دکتر عباسعلی گائینی – انتشارات پژوهشکده تربیت بدنی- 1383.
8-    فاکس و ماتیوس – فیزیولوژی ورزشی – ترجمه دکتر اصغر خالدان – انتشارات دانشگاه تهران- خرداد -1382.
9-    ند. ای. بوام گارتز– سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی، جلد دوم – ترجمه دکتر حسین سپاسی- 1381.
10-    رابرت.ا. رابر گر اسکات اّ رابرتس – فیزیولوژی ورزشی (1) ( انرژی، سازگاریها و عملکرد ورزشی ) ترجمه عباسعلی گائینی، ولی الله دبیدی روشن  انتشارات سازمان سمت – تابستان – 1385.
11-    رمضان پور، محمد رضا- اصول صحیح و عملی تمرین –انتشارات آستان ن قدس رضوی – 1385
12-    جان هربرگ گرین، (فیزیولوژی بالینی )، مترجم دکتر علی صادقی، چاپ چهاردهم، انتشارات استان سبحان- 1385.
13-    برونر و سودارث – قلب، عروق و خون – مترجم حلیمه امینی، صدیقه عاصمی، و ژاله محمدعلیها-جلد ششم – ویرایش دهم 2004 چاپ پیک فرهنگ.
14-    رواسی علی اصغر – (آمادگی جسمانی ) – دفترآموزش های فنی و حرفه ای- 1379.
خارجی
15-    Midhal Ben Abdelkrim , saloua E1 Fazaa , Jalila E1 Ati 2007 ; 41; 69-75. “Time – motion analysis and Physiological data of elite under – 19 – year – old basketball players during competition “ BJSM Online.
16-    Alexandre morenira and et all. Article. “The effect of different models of training and competition. load structuration in the acceleration of adalt male high level Basketball Players” efdesportes. Com / Feb 2008.
17-    Ali. A. Nov 2007. article. Pubmed.
18-    MCInnes et al. “Elite Basketball Players … “ Cis. Squirming. Net. 2007.
19-    Asker Jeukender. 2004 – ; 280-88. Sport nuratron and interdiction of energy production and performance. Humankenetics.
20-    Wilmor. J. H. and costill , D.L. 1994. P: 391 – 96. physiology of sport and exercise human kinetics.
21-    Houston , ME. 1983 ; 25 (1) 53 – 58 – Glycogen depletion and lactate responses in free style wrestling J.A.D.
22-    Wolinsky. I. H. 1990. 296 – 8 nutrition ergogenic aids nutrition. exercise and sport.
23-    Katz and sahlin – 1990 ; 28. Role of oxygen in regulation of glycolysis and lactate production in human skeletal muscle. Exe sport sci.
24-    Mark lyons , Yahya al – nakeeb and alan nevil 2006. The impact of moderate and high intensity total body fatigue on passing accuracy in export and novice Basketball players. Journal of sports science and medicine.
25-    E.boulel et al.heart rate and blood lactate responses during teakwando treining and competition.2006 Elsevier masson SAS all rights reserved.
26-    Konstantaki and et al.j sports sci.1998 apr: 16(3):251-6
27-    Rodriguez – alonsom and et al.j sports med 2003 phys Fitness.dec:43(4):432-6.   
28-    MCinnes at al ; jornal of sports science.The physiological load imposed on basketball players during competition. 1995
29-     Kylie A. et al ; The effects of fatigue on decision making and shooting skill Performance in water polo players. Journal of sports sciences, 2006.
“The effect of some physiological factor on accuray of free throw in Basketball. “

The main purpose of this research in studing the effect  of some physiological factors on accuray of free throw in Basketball on 20 Basketball’s men selection selective in Mazandaran region with mean = 21.4 ± 3.2 and the experiment of paying 7.6 ± 4.5 years. The group have been chosen as samples randomly and classified in 2 groups of controlled and experimental groups. The experimental group has performed the fatigue protocol training on HARWARD test. And blood lactate measured by laboratory. The pre test of batten free throw in two groups were measured and post test of batten  free throw was the same. Physiological factors such as: high blood lactate, high heart rate and high blood pressure. Two groups that were analyzed and high blood pressure. Two groups that were analyzed and compared by spss software univariate Analyzed of variance test procedure. The results research shown insignificant (?= 0.05) effect was observed on accuracy in batten free throw Basketball.

Key word: batten free throw, blood lactate concentration, high heart rate and high blood pressure.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود رابطه ورزش با اندام های داخلی بدن و بهداشت و عوامل تهدید كننده قلبی و عروقی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود رابطه ورزش با اندام های داخلی بدن و بهداشت و عوامل تهدید كننده قلبی و عروقی با word دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود رابطه ورزش با اندام های داخلی بدن و بهداشت و عوامل تهدید كننده قلبی و عروقی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب

مقدمه     1
فیزیولوژی ورزشی     2
1- آمادگی جسمانی     2
– قدرت عضلانی     2
– استقامت عضلانی     3
– انعطاف پذیری عضلانی     3
– استقامت قلبی و ریوی     3
2- فیزیولوژی عضلات     3
– انواع انقباض عضله     4
– منابع انرژی     4
3- فیزیولوژی گردش خون در هنگام ورزش     4
– بازده قلب     5
– بازده قلب هنگام تمرین     6
– ضربان قلب بعد از فعالیت     6
4- فیزیولوژی تنفس در ورزش:     7
– همكاری دستگاه گردش خون و تنفس     7
– ورزش در ارتفاع     8
– تمرینات ورزشی و تنفس     8
5- اثر ورزش در طول عمر     9
ورزش و سلامت     10
1- تغذیه و ورزش     10
– كالری     10
– كیفیت غذا     11
– تغذیه خوب و تاثیر آن در ورزش     11
– عوامل موثر در مصرف انرژی     12
– مصرف مواد غذایی به هنگام مسابقه ورزشی     12
– كاهش آب بدن     13
2- بهداشت و ورزش     14
3- عوامل تهدید كننده قلبی – عروقی     15
– سن     16
– وراثت     16
– وزن     17
– مصرف تنباكو و سیگار     17
– میزان فعالیتهای بدنی     18
– مقدار كلسترول یا مواد چربی در رژیم غذایی     18
– فشار خون     18
– جنس     19
– منابع و مواخذ     20

مقدمه

تربیت بدنی و ورزش جزء تعلیم و تربیت و وسیله‌ای برای رسیدن به سلامت جسمی و روحی نسل جوان است. نباید تصور شود كه تربیت بدنی امری بی‌ارزش و تنفسی است.
اهداف تربیت بدنی در جوامع گذشته و امروز:
اهداف عمده تربیت بدنی در تاریخ زندگی انسان عبارت از:
حفظ سلامت، تعمیم بهداشت، رشد و تقویت قوای جسمی، آمادگی برای فعالیتهای دفاعی، كسب شادابی و نشاط و نیل به موفقیت در وظایف حرفه‌ای و شغلی بوده است.
در عصر حاضر، در سایر تحولات اجتماعی و سیاسی در جهان به ویژه در دنیای غرب، مقاصد دیگری افزوده شده و مفهوم ورزش به جای تربیت بدنی رنگ و صورتی دیگر پیدا كرده است و در بیشتر موارد به خدمت استعمار درآمده و عاملی برای تحذیر و سرگرم نگه داشتن ملل مستضعف جهان گردیده است.
هدف نهایی تربیت بدنی و ورزش از دیدگاه اسلام، تامین سلامت و بهداشت بدن، تقویت و رشد آن و در نتیجه حركت به سوی كمال است.
هدفهای بهداشتی و تندرستی
1- تامین سلامت و بهداشت بدن وتجهیز آن در برابر عوارض و بیماریها.
2- ایجاد ورزیدگی و هماهنگی در بین اعضا و اندامها به منظور برخوردار شدن از قدرت، سرعت، چابكی و مهارت.
3- دستیابی به قدرت ضبط ارادی اعضای بدن و به كار انداختن ارادی آنها.

منابع و مواخذ:

تربیت بدنی عمومی         تالیف: مهدی نمازی زاده ، بهمن سلحشور
مبانی تربیت بدنی         ترجمه: احمد آزاد
تندرستی برای زندگی بهتر    تالیف: باهر فرقانی
فیزیولوژی انسان         تالیف: علی كاتوزیان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید