دانلود پروژه اثر بسیار مهم دما بر تنش آستانه ای با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پروژه اثر بسیار مهم دما بر تنش آستانه ای با word دارای 71 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه اثر بسیار مهم دما بر تنش آستانه ای با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه اثر بسیار مهم دما بر تنش آستانه ای با word

چکیده :  
1- مقدمه :  
1-1- فولادهای کم آلیاژی:  
1-1-1- اثرات افزودنی های میکروآلیاژ کننده :  
1-1-2-1- فولادهای میکروآلیاژ شده وانادیوم :  
1-1-2-2- فولادهای میکروآلیاژ شده نیوبیوم :  
1-1-2-3- فولادهای میکروآلیاژ شده نیوبیوم – وانادیوم :  
1-1-2-4- فولادهای میکروآلیاژ شده مولیبدن – نیوبیوم :  
1-1-2-5- فولادهای میکرو آلیاژ شده ی وانادیوم – نیتروژن :  
1-1-2-6- فولادهای میکروآلیاژ شده ی تیتانیوم :  
1-1-2-7- فولادهای میکروآلیاژ شده ی تیتانیوم – نیوبیوم :  
1-2-نکته :  
2-1- معرفی معادلات  خزش:  
2-2- بررسی تنش آستانه ای در آلیاژAl-0/03wt%Sc:  
2-3_ بررسی تنش آستانه ای در آلومینیوم 5083 اصلاحی  :  
2-3-1- وابستگی سرعت کرنش حالت پایدار به تنش:  
2-3-2- وابستگی تنش در حالت پایدار به دما:  
2-3-3- مشاهده ریزساختار:  
2-3-4-  آزمایش وجود تنش آستانه‌ای:  
2-3-5-  منشا تنش آستانه‌ای:  
2-3-6-  انرژی فعالسازی واقعی:  
2-3-7- نتایج  :  
2-4- بررسی تنش آستانه ای در کامپوزیت 5% حجمی Sic-2124 Al :  
2-4-1- ماده آزمایش :  
2-4-1-1- آزمایش مکانیکی:  
2-4-1-2- آزمایش ریزساختار:  
2-4-2- منحنی‌های خزش:  
2-4-3- آزمایش‌های سرعت کرنش ثابت:  
2-4-4- وابستگی سرعت خزش حداقل به تنش در دماهای مختلف:  
2-4-5- وابستگی سرعت خزش حالت پایدار به دما:  
2-4-6- تفسیر رفتار خزش به صورت یک تنش آستانه‌ای:  
2-4-7- منشأ تنش آستانه‌ای:  
2-5- بررسی تنش آستانه ای درکامپوزیتAl–6Mg–1Sc–1Zr–10 vol.% SiCp  
2-5-1 – وابستگی تنش آستانه‌ای به دما  
2-5-2-نتایج:  
2-6-بررسی تنش آستانه ای برای خاصیت فوق خمیری درآلیاژهای Al-Mg-Zn  
2-7-بررسی تنش آستا نه ای در سوپرپلاستیک  
2-7-1- توضیحات ابتدایی برای ناحیه I :  
2-7-2- پیشرفت‌های تفسیر ناحیه I  
2-7-3- تنش آستانه‌ای تحت ناخالصی  
2-7-4- نتایج  
2-8- روشهای اندازه گیری تنش آستانه ای  
2 -8-1-روش عملی با استفاده از آزمایش خزش :  
2-8-2-روش تئوری با استفاده از مدلهای موجود:  
2-9-اثر دما برتنش آستانه ای :  
2-10-اثر تاریخچه بارگذاری برروی تنش آستانه ای :  
3-1-نتیجه گیری  
3-2-پیشنهاد:  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پروژه اثر بسیار مهم دما بر تنش آستانه ای با word

1-عشوری ،کیوان:مقایسه خوردگی فولادهای میکروآلیاژی با فولادهای معمولی ،دانشگاه آزاد اسلامی یزد ، شماره 3-475،.پاییز

 [2].S.P.Deshmukh,”Creep behavior and threshold stress of an extruded Al–6Mg–2Sc–1Zr alloy”,materials sci A.381(2004)

[3]. C. Girish Shastry a , P. Parameswaran a , M.D. Mathew a, , K. Bhanu Sankara Rao a , S.D. Pathak b

  ” Effect of loading history on the threshold stress in the creep deformation of an austenitic stainless steel”,Materials Sci Eng A(2007)

 [4]. Emmanuelle A. Marquis, David C. Dunand ,”Model for creep threshold stress in precipitation-strengthened alloys with coherent partivles “,Sci Mater 47(2002) 503-

 [5]. R. Kaibysheva, , F. Musina , E. Avtokratovaa , Y. Motohashib, “Deformation behavior of a modied 5083 aluminum alloy”,Mater Sci Eng A 392 (2005) 373-

 [6]. Zhigang Lin 1, Yong Li 2, Farghalli A. Mohamed ,” Creep and substructure in 5 vol.% SiC–2124 Al composite”,Mater Sci Eng A 332(2002) 330-

 [7] Emmanuelle A.Marquis,David N.Seidman,David C.Dunand,”Effect of Mg addition on the creep and yield behavior of an Al-Sc alloy”,Acta Mater 51 (2003) 4751-

[8].E.Arzt,j Rosler,Acta Metall.38 )1990(

[9].K.T.Park,E.J.Lavernia.F.A.Mohamed,Acta Metall.Mater.42)1994(

[10].  S.P. Deshmukh a , R.S. Mishra a, , K.L. Kendig ,”Creep behavior of extruded Al–6Mg–1Sc–1Zr–10 vol.% SiCp composite”,Mater Sci Eng A 410-411 (2005) 53-

 [11].  J.A. del Valle,* F. Carreno and O.A. Ruano,” On the threshold stress for superplasticity in Mg–Al–Zn alloys’,Scr Mater 57 (2007) 829-

 [12]. Farghalli A. Mohamed,” On the origin of superplastic ow at very low stresses”, Mater Sci and Eng A 410-411(2005) 89-

 [13].A.Ball,M.H.Huchinson.Metall Sci,J.3)1969(

[14] D. Srolovitz, R. Petkovic-Luton, M.J. Luton, Philos. Mag. 48 (1983)     795–809

[15] E. Artz, D.S. Wilkinson, Acta Metall. 34 (1986) 1893–1898

[16] V.C. Nardone, D.E. Matejczyk, J.K. Tien, Acta Metall. 32 (1984)     1509–1517

[17] R.S. Mishra, T.K. Nandy, G.W. Greenwood, Philos. Mag. A 69     (1994) 1097–1109

چکیده

 بررسی ماهیت تنش آستانه ای،روش های اندازه گیری تئوری وعملی ،عوامل موثر وچگونگی محاسبه تنش آستانه ای از جمله مسایل مهمی است که کمتردرمقالات به آن اشاره شده است.هرچند مقالات ومنابع مرتبط با تنش آستانه ای بسیارمحدود است لیک در این پروژه سعی گردیده تا حدودی با این مبحث آشنا شویم

 آنچه در مورد تنش آستانه ای به نظر می رسد این مطلب است که با خزش ارتباطی نزدیک داشته ومی توان با استفاده از نمودارهای خزش آن را تحلیل کرد

در واقع  می توان گفت تنش آستانه ای به دلیل اندر کنش نابجایی ها با ذرات واثر متقابل آنها برهم ایجاد می شود.به بیان دیگر عدم تقارن نیروی صعود ناشی از عدم تقارن شبکه علت اصلی پیدایش تنش آستانه ای است. این تنش را می توان با استفاده از روش برونیابی برروی نمودار تنش – کرنش ویا باروابط موجود بدست آورد. از جمله پارامترهای موثر بر آن دما می باشد که با افزایش آن تنش آستانه ای بشدت افت می کند

1- مقدمه

   با پیشرفت بشر وایجاد تکنولوژی جدید ،نیاز انسان به تولید موادی که در دماهای بالا خواص مکانیکی مناسبی از خود نشان می دهند ،افزایش پیدا کرده است.برای پاسخگویی به این نیاز شناخت مکانیزم هایی که درشرایط دمای بالا اتفاق می افتد لازم است.آزمایش خزش از جمله آزمایشاتی است که به خوبی می تواند جوابگوی این نیاز باشد

 محققان با بررسی در آلیاژهای آلومینیوم به نتایج جالبی در مورد اثر تنش آستانه ای رسیده اند .در این پروژه سعی می کنیم با تفکیک اثرات 7این تنش برروی مواد مختلف نتیجه ای قابل لمس از مبحث مطروحه بدست آوریم . البته  مقالات در این زمینه بسیار انگشت شمار وپیوستگی این مقالات محدود هم کاری دشوار

 هدف اصلی از این بررسی اثر بسیار مهم دما برتنش آستانه ای است که با توجه به این موضوع اهمیت بحث حاضر مشخص می شود

قبل از ورود به مبحث اصلی لازم است مروری بر فولادهای میکروآلیاژی داشته باشیم

1-1- فولادهای کم آلیاژی

فولادهای کربنی با یک یا چند عنصر کرم ، نیکل ، مس ، مولیبدن ، فسفر وانادیم، به مقادیر چند درصد یا کمتر از فولاد کم آلیاژی می نامند. مقادیر بالا از عناصر الیاژی معمولاً برای خواص مکانیکی و سختی پذیری است

1-1-1- اثرات افزودنی های میکروآلیاژ کننده

این بخش بر روی فولادهای پرلیت – فریت میکروآلیاژ شده تاکید کرده است ، که از افزودنی های عناصر آلیاژ کننده مثل نیوبیوم و وانادیوم برای بالا بردن کربن و یا محتواهای منگنز استفاده می کند ( و به این ترتیب توانایی حمل بار بالا می رود ) بررسی های گسترده در طول دهه 1960 بر روی اثرات نیوبیوم و وانادیوم روی خصوصیات مواد یا مصالح درجه ساختمانی باعث کشف این موضوع گردید که مقادیر کم نیوبیوم، وانادیوم هر کدام (10/0% ) فولادهای استاندارد کربن – منگنز را بدون تداخل با بعمل آوری بعدی مستحکم و قوی می سازند مقدار کربن نیز می تواند کم شود تا هم قابلیت جوش را بالا ببرد و هم چقرمگی را ، چون اثرات مقاومت دهندگی نیوبیوم و وانادیوم بخاطر کاهش در استحکام ناشی از کاهش در مقدار کربن جبران می شوند

خصوصیات مکانیکی فولادهای کم آلیاژ دارای استحکام بالای میکرو آلیاژ شده ، فقط در صورت افزایش عناصر میکرو آلیاژ کننده حاصل می شوند . لازمه ی وجود آستنیت که به اثرات پیچیده طرح آلیاژ و تکنیک های نورد کاری بستگی دارد ،  نیز یک فاکتور مهم در تصفیه دانه ای فولادهای کم آلیاژ دارای استحکام بالای نورد گرم است . تصفیه دانه ای در صورت وجود آستنیت با روش های نورد کاری کنترل شده ، باعث چقرمگی بالا و استحکامهای تسلیم زیاد در رنج 345 تا 620 مگا پاسکال(ksi 90 تا 50) می شود

این توسعه فرآیندهای نوردکاری کنترل شده همراه با طرح آلیاژ، سطوح استحکام تسلیم بالایی را تولید کرده است که با پایین آمدن تدریجی مقدار کربن توام می باشد بسیاری از فولادهای کم آلیاژ دارای استحکام بالا میکروآلیاژ شده اختصاصی ، مقادیر کربن به کمی 60/0% و یا حتی کمتر دارند ، با این حال هنوز می توانند استحکام تسلیم حدود 485 مگا پاسکال (ksi 70) را توسعه داده و ایجاد نمایند . استحکام تسلیم بالا  ، با اثرات ترکیبی اندازه دانه ریز ایجاد شده و در طول نورد کاری گرم کنترل شده و استحکام دهندگی رسوب حاصل می شود که این خصوصیت ناشی از حضور وانادیوم ، نیوبیوم و تیتانیوم است .]1[

 

1-1-2-1- فولادهای میکروآلیاژ شده وانادیوم

تهیه و توسعه فولادهای حاوی وانادیوم مدت کوتاهی پس از تهیه فولادهای هوازدگی رخ می‌دهد و محصولات نورد شده صاف با بیش از 10/0%  وانادیوم بطور وسیعی در شرایط نورد گرم بکار می روند فولادهای حاوی وانادیوم نیز در شرایط نورد کنترل شده ، نرمال شده و یا کوئنچ و تمپر شده بکار می روند

وانادیوم با تشکیل ذرات رسوب ریز ( با قطر 5  الی 100 نانومتر ) V (CN) در فریت در طول سرد سازی پس از نورد گرم به قوی ساختن کمک می کند . این رسوبات وانادیوم ، که به پایداری رسوبات نیوبیوم نیستند ، محلول در همه دماهای عادی نورد کاری هستند که برای ایجاد فریت دانه ریز مفید می باشند قوی ساختن به وسیله وانادیوم ، بین 5تا 15 مگا پاسکال ( ksi 2 و 7/0 ) در هر 01/0 ترکیب شیمیایی وانادیوم است و این حد متوسط به مقدار کربن و سرعت سرد سازی حاصل از نورد گرم بستگی دارد ( و بنابراین به ضخامت مقطع نیز بستگی دارد ) سرعت سرد سازی که با دمای نورد گرم و ضخامت مقطع معین می شود برروی قوی ساختن سطح رسوب در فولاد 15/0% وانادیوم تاثیر می گذارد که در شکل 1-1 نشان داده شده است

  در سرعت های سرد سازی بالا بیشتر ذرات (CN) V در محلول باقی می ماند و بنابراین بخش کوچکتری از ذرات (CN) V رسوب کرده و قوی ساختن نیز کاهش می یابد در مورد یک ضخامت مقطع داده شده و محیط سرد سازی  ، سرعت های سرد سازی می توانند با افزایش یا کاهش دما قبل ازسرد سازی به ترتیب افزایش یافته و یا کاهش یابند. افزایش دما باعث بزرگتر شدن اندازه دانه ای آستنیت می شود در حالیکه کاهش دمای نورد کاری را دشوار تر می سازد

مقدار منگنز نیز بر روی استحکام دادن فولادهای میکروآلیاژ شده وانادیوم تاثیر می گذارد اثر منگنز روی فولاد وانادیوم نورد شده گرم در جدول (2-1) نشان داده شده است با افزایش 9/0 درصد منگنز که ناشی از قوی ساختن محلول جامد است . قوی کردن رسوب وانادیوم نیز افزایش می یابد چون منگنز دمای تغییر شکل آستنیت به فریت را پایین می آورد به این ترتیب باعث پراکندگی رسوب ریزتر می شود . این اثر منگنز روی قوی ساختن رسوب بزرگتر از اثرش در فولادهای نیوبیوم است با اینحال استحکام مطلق در یک فولاد نیوبیوم دارای Mn 2/1 % فقط حدود 50 مگا پاسکال (ksi 7) کمتر از فولاد وانادیوم است اما در سطح آلیاژی بسیار کمتری است ( یعنی nb 06/0 % در برابر 14/0% وانادیوم ) سومین عاملی که روی استحکام فولادهای وانادیوم تاثیر می گذارد اندازه دانه ای فریت تولید شده بعد از سرد سازی از دمای آستنیت کننده است . اندازه های دانه ای فریت ریزتر (که نه تنها باعث استحکام های تسلیم بالاتر شده بلکه چقرمگی و شکل پذیری را نیز بالا می برند) می توانند با دماهای تغییر شکل کمتر آستنیت به فریت و یا با شکل گیری اندازه های دانه ای آستنیت ریز تر قبل از تغییر شکل تولید شوند پایین آوردن دمای تغییر شکل که روی قوی ساختن سطح رسوب تاثیر می گذارد می تواند با افزودن آلیاژ و یا با سرعت های سردسازی افزایش یافته ایجاد شود  در مورد یک سرعت سرد سازی داده شده تصفیه اندازه دانه فریت و تصفیه اندازه دانه آستنیت در طول نورد کاری صورت می گیرد

اندازه دانه آستنیت فولادهای نورد گرم با تبلور مجدد و رشد دانه ای آستنیت در طول نورد کاری معین می شود فولادهای نورد گرم وانادیوم معمولاً دستخوش نوردکاری قراردادی قرار می گیرند اما با نورد کنترل شده تبلور مجدد تولید می شود. با نورد کاری قراردادی فولادهای وانادیوم قوی ساختن مناسب رسوب را تهیه کرده و قوی ساختن نسبتاً کمی را از تصفیه دانه ایجاد می کنند استحکام تسلیم حداکثر فولادهای وانادیوم نورد گرم قراردادی با 25/0 درصد کربن و 087/0 درصد وانادیوم حدود 450 مگا پاسکال (ksi  65) است . حد عملی استحکام های تسلیم برای فولاد میکرو آلیاژ شده وانادیوم نورد گرم حدود 415 مگا پاسکال (ksi  60) است حتی وقتی تکنیک های نورد کاری کنترل شده بکار روند

فولادهای وانادیوم که در معرض نورد کاری کنترل شده تحت تبلور مجدد قرار می گیرند نیاز به اضافه کردن تیتانیوم دارند بطوریکه رسوب ریزی ازTiN  تشکیل می شود که رشد دانه آستنیت را بعد از تبلور مجدد محدود می سازد .  استحکام های تسلیم از نورد کاری کنترل شده قراردادی به حد عملی حدود 415 مگا پاسکال (ksi  60) محدود شده است که به دلیل فقدان تاخیر تبلور مجدد است وقتی هم استحکام و هم چقرمگی ضربه ای از جمله عوامل مهم باشند در این صورت فولاد نیوبیوم کم کربن و نورد کاری شده کنترل شده قابل ترجیح است ( مثل ورقه مقاوم به ترک خوردگی تحریک شده هیدروژن 60- X )]1[

1-1-2-2- فولادهای میکروآلیاژ شده نیوبیوم

مثل وانادیوم ، نیوبیوم  استحکام تسلیم را با سخت کردن رسوب ، بالا می برد ، میزان افزایش به اندازه و مقدار کاربیدهای نیوبیوم رسوب کرده بستگی دارد

 با این حال نیوبیوم نیز یک تصفیه کننده دانه ای موثر از وانادیوم است . بنابراین اثر ترکیبی قوی کردن رسوب و تصفیه دانه فریت نیوبیوم، یک عمل قوی کننده موثرتر از وانادیوم می سازد . اضافه کردن نیوبیوم معمولاً حدود 04/0% تا 02/0% درصد است

استحکام دهی با نیوبیوم 35 تا 45 مگا پاسکال (5تا 6 ksi )در هر 01/0 درصد اضافه کردن است. این استحکام دهی با نقص قابل توجهی از چقرمگی فاز توام می باشد . تا اینکه روندهای نوردکاری ویژه ای تهیه شدند و مقادیر کربن برای جلوگیری از شکل گیری بینیت فوقانی پایین آورده شدند . بطور کلی دماهای پرداخت کاری بالا و عبورهای تغییر شکل نوری در مورد فولادهای نیوبیوم بکار می روند چون ممکن است باعث افزایش اندازه های دانه های مخلوط و یا فریت و یدمن اشتاتن شود که چقرمگی را ناقص می کند . فولادهای نیوبیوم با نورد کاری کنترل شده و سرد کردن مستقیم تولید می شوند

نوردکاری کنترل شده تحت تبلور مجدد فولاد نیوبیوم می تواند بدون تیتانیوم موثر باشد و این در حالی است که نورد کاری تحت تبلور مجدد فولادهای وانادیوم برای تصفیه ی دانه ای به تیتانیوم نیاز دارد . همچنین نیوبیوم بسیاری مورد نیاز است و فولادهای تیتانیوم – نیوبیوم می توانند در دماهای بالاتر نورد کنترل شده تحت تبلور مجدد بشوند. در حال حاضر فولادهای سطح ساحلی با ضخامت بیش از 75 میلیمتر (in 3) و با استحکام های تسلیم 345 تا 415 مگا پاسکال (50 تا 60 ksi) بطور معمول تولید می شوند . ]1[

 

1-1-2-3- فولادهای میکروآلیاژ شده نیوبیوم – وانادیوم

فولادهای میکروآلیاژ دارای نیوبیوم  و وانادیوم استحکام تسلیم بالاتری در شرایط نورد گرم بطور قراردادی نسبت به فولادهای موجود را دارد . مثل فولادهای نورد گرم ، فولادهای وانادیوم – نیوبیوم تقریباً همه از استحکام افزایش یافته اشان به دلیل استحکام دهی به رسوب مشتق می شوند و بنابراین دماهای انتقال بالای شکل پذیر  شکننده دارند . اگر فولاد نورد، کنترل شده باشد اضافه کردن نیوبیوم و وانادیوم با هم از جمله مزایایی برای افزایش استحکام تسلیم و پایین آوردن دماهای انتقالی شکل پذیر  شکننده یا تصفیه دانه ای است

معمولاً فولادهای نیوبیوم – وانادیوم با مقادیر کربن نسبتاً پایین شناخته می شوند . ( کربن کمتر از %10/0) این مقدار پرلیت را کاهش می دهد و چقرمگی ، شکل پذیری و قابلیت جوش را بالا می برد. این فولادها، معمولاً به عنوان فولادهای کاهش یافته پرلیت شناخته می شوند. ]1[

1-1-2-4- فولادهای میکروآلیاژ شده مولیبدن – نیوبیوم

ممکن است میکروساختمان پرلیت – فریت داشته باشند و یا یک میکرو ساختمان فریت سوزنی داشته باشند ، در فولادهای نیوبیوم، اضافه کردن مولیبدن ، استحکام و تسلیم و استحکام کششی را حدود 20 مگا پاسکال (ksi 3) تا 30 مگا پاسکال (ksi 5/4) به ترتیب در هر 1/0 درصد روی رنج تحقیق شده 27/0 درصد مولیبدن افزایش می دهد ، اثر اصلی مولیبدن روی میکروساختمان  تغییر مورفولوژی پرلیت و معرفی بینیت فوقانی به صورت جانشینی جزیی برای پرلیت است . با این حال ، چون مقادیر جداگانه استحکام پرلیت و بینیت تا حدی مشابهند از اینرو پیشنهاد شده است که افزایش استحکام ناشی از قوی ساختن محلول جامد و قوی ساختن زیاد رسوب (CN)  Nb حاصله با نیوبیوم – مولیبدن باشد

واکنش بین مولیبدن و نیوبیوم ( یا وانادیوم ( با اضافه کردن مولیبدن به صورت توزیعی برای افزایش قوی ساختن رسوب پیشنهاد شده است . این اثر به رسوب کاهش یافته در آستنیت به دلیل افزایش در قابلیت انحلال ناشی از کاهش در فعالیت کربن ایجاد شده با مولیبدن نسبت داده شده است . با رسوب کمتر در آستنیت ، رسوبات بیشتری  می توانند در فریت تشکیل شوند که باعث بالا رفتن استحکام می شود ، همچنین مولیبدن در خود رسوبات شناسایی شده است ، حضورش ممکن است ، کارآیی قوی شدن را با افزایش و تنش های چسبندگی ( پیوستگی ( و یا با افزایش کسر حجم رسوب ، بالا برد ، این فاکتور های متالوژیکی وقتی در رابطه با کارآیی نورد کنترل شده برای دماهای زیر دمای AR3 در نظر گرفته می شوند، منجر به تهیه فولاد خط لوله نیوبیوم- مولیبدن 70-X مقرون به صرفه تر می شوند . ]1[

 

1-1-2-5- فولادهای میکرو آلیاژ شده ی وانادیوم – نیتروژن

وانادیوم ، به طور قوی تر از نیوبیوم ، با نیتروژن ترکیب می شود و رسوبات نیترید وانادیوم در فولاد نیتروژن – وانادیوم تشکیل می دهند . افزودنی های نیتروژنی به فولادهای دارای استحکام بالا و حاوی وانادیوم ، از لحاظ تجاری مهم شدند چون افزودنی ها ، سخت کاری رسوب را بالا می برند . سخت کاری رسوب ممکن است با کاهش در چقرمگی فاز همراه باشد ، اما این کاهش اغلب با کم کردن محتوای کربن دیگر صورت نمی گیرد ، رسوب نیترید وانادیوم نیز به صورت یک تصفیه کننده دانه ای عمل می کند

بعضی از تولید کنندگان از افزودنی های نیتروژن استفاده می کنند تا به قوی ساختن رسوب ورقه سرد و کنترل شده با ضخامت بالای 5/9 میلیمتر (in 375/0) کمک کنند ورقه های نورد گرم دارای وانادیوم و دارای 022/0% تا 018/0% درصد نیتروژن باسرد سازی کنترل شده با ضخامت بالای 16 میلیمتر ( in 625/0 ) و دارای استحکام های تسلیم 550 مگا پاسکال (ksi 80)تولید شده اند . با این حال ، ترک خوردگی به تاخیر افتاده ، یک مشکل اصلی در این فولادهاست . استفاده از نیتروژن ، برای فولاد هایی توصیه  نمی شود که جوش پذیرند چون اثر مخربی روی چقرمگی فاز در ناحیه ی تحت تاثیر گرما دارد.]1[

 

1-1-2-6- فولادهای میکروآلیاژ شده ی تیتانیوم

تیتانیوم در فولاد های کم کربن به صورت ترکیباتی شکل می گیرد که تصفیه دانه ، قوی ساختن رسوب و کنترل شکل سولفید را فراهم می آورد . با اینحال ، چون تیتانیوم نیز یک دی اکسید کننده قوی است ، از این رو ، تیتانیوم می تواند فقط در فولادهای کاملاً کشته شده به کار رود ( آلومینیوم دی اکسید شده ) به طوری که تیتانیوم برای  شکل دهی ترکیباتی غیر از اکسید تیتانیوم موجود است . از لحاظ تجاری ، رسوب فولاد های قوی شده با تیتانیوم با ضخامت بیش از 9/5 میلیمتر (in 375/0 ) و با استحکام تسلیم حداقل متغیر از 345 تا 550 مگا پاسکال (50 تا 80 ksi) با نورد کاری کنترل شده مورد نیاز برای به حداکثر رساندن استحکام و بالا بردن چقرمگی ، تولید می شوند

مثل فولادهای نیوبیوم و یا وانادیوم ، فولادهای میکروآلیاژ شده تیتانیوم ، با مکانیزم هایی مستحکم می شوند که با ترکیبی از تصفیه دانه و استحکام دهی رسوب توام می باشند ، ترکیبی که به مقدار افزودنی های آلیاژ و روشهای به عمل آوری بستگی دارد . در فولادهای ریختگی پیوسته و یا مجدداً حرارت داده شده ، مقادیر کمی از تیتانیوم  ( تیتانیوم  025/0 درصد> ) از جمله تصفیه کننده های دانه موثرند . چون ریشه دانه آستنیت با نیترید تیتانیوم به تاخیر می افتد (شکل الف1-3)

 مقادیر کم تیتانیوم در نورد کاری کنترل شده تحت تبلور مجدد نیز موثر است ، چون نیترید تیتانیوم ، رشد دانه آستنیت باز متبلور شده را به تاخیر می اندازد . در نورد کاری کنترل شده قراردادی ، تیتانیوم ، تصفیه کننده دانه متوسط است ، که تصفیه کمتر از نیوبیوم را ایجاد می کند اما بیشتر از وانادیوم است

بنابراین برای قوی کردن رسوب ( شکل1-3-ب ) مقدار کافی تیتانیوم برای تشکیل کاربید تیتانیوم مورد نیاز است، درصد های کم تیتانیوم ( تیتانیوم 025/0درصد > ) اساساً نیترید تیتانیوم تشکیل می دهند ، که روی رشد دانه آستنیت تاثیر دارند اما اثر کم روی قوی کردن رسوب دارند چون رسوب های تشکیل شده در مایع ، درشت و ناهموار هستند . افزایش مقدار تیتانیوم منجر به تشکیل آخال های سولفید منگنز حاوی تیتانیوم (Mn,Ti)S می شود و سپس کربوسولفیدهای کروی ، Ti4,C2,S2 تشکیل می شوند ( که کنترل شکل سولفید را انجام می دهند) ]1[

 شکل گیری Ti4,C2,S2 همراه با شکل گیری کاربید تیتانیوم (TiC ( است و با آن دنبال می‌شود ، که می تواند برای قوی کردن رسوب فولادهای کم کربن به کار رود . برای تعیین مقدار تیتانیوم که برای قوی کردن رسوب موجود است ، مقدار کامل تیتانیوم باید برای شکل گیری نیترید تیتانیوم و کربوسولفیدهای نامحلول و درشت تنظیم شود . این نمونه ها در قوی ساختن رسوب ، ته نشین نمی شود . استحکام مشاهده شده از لحاظ آزمایشی که از رسوب TiC افزایش می یابد، برای هر ذره بسیار ریزی ( کمتر از 30 آنگستروم) تا بالای 440 مگا پاسکال متغیر است (شکل1-3-ب )

اگر مقدار کافی تیتانیوم به کار رود ، تیتانیوم بعداً می تواند استحکام دهی رسوب بیشتر از نیوبیوم و یا وانادیوم فراهم کند . با این حال چون سطوح بالاتر استحکام دهی رسوب ، معمولاً توام با چقرمگی کم شده است ، از این رو تصفیه دانه برای توسعه و بالا بردن چقرمگی ضروری می شود

تیتانیوم یک تصفیه کننده دانه ای متوسط است ( در مقایسه با نیوبیوم و وانادیوم در فولادهای نورد گرم شده ) و سطوح بالای استحکام دهی رسوب فولادهای میکروآلیاژ شده تیتانیوم باعث کاهش شدید در چقرمگی می شود . استفاده از فقط تیتانیوم به عنوان یک استحکام دهنده در نوار نورد گرم پر استحکام منجر به تغییر پذیری غیر قابل قبول در خصوصیات مکانیکی می شود . (شکل1-3-ب ). ]1[

 

1-1-2-7- فولادهای میکروآلیاژ شده ی تیتانیوم – نیوبیوم

گرچه فولادهای تیتانیوم رسوب قوی شده محدودیت هایی بنا بر چقرمگی و تغییر پذیری خصوصیات مکانیکی دارند ، اما تحقیق نشان داده است که اضافه کردن تیتانیوم به فولادهای نیوبیوم کم کربن باعث پیشرفت در خصوصیات اشان می شود . تیتانیوم ، کارآیی نیوبیوم را افزایش می دهد . چون آن با نیترید تیتانیوم تشکیل دهنده ترکیب نیتروژن است ، بنابراین از شکل گیری نیوبیوم جلوگیری می کند و قابلیت افزایش انحلال نیوبیوم را در آستنیت میسر می سازد که باعث رسوب افزایش یافته ای از ذرات Nb(C,N) در فریت می شود اضافه کردن 04/0 درصد تیتانیوم به نوار فولاد حاوی مقادیر متفاوت نیوبیوم ، به طور ثابت ، افزایش استحکام حدود 105 مگا پاسکال (ksi 15) را برای دمای 675 درجه ی سانتیگراد (1250 درجه ی فارنهایت ) تولید می کند. نوار فولاد تیتانیوم – نیوبیوم نورد گرم شده در ایجاد استحکام های تسلیم حدود 550 مگا پاسکال (ksi  80) موثر است . افزودن وانادیوم و یا مولیبدن می توان استحکام ها را تا 690 مگا پاسکال (ksi 100) بالا ببرد . ]1[

1-2-نکته

باتوجه به بررسی های انجام شده در مقالات وکتب تا کنون هیچ گونه بررسی در مورد تنش آستانه ای  برروی فولادهای میکروآلیاژی انجام نشده لذا در این پروژه جایی برای بحث ندارد

2-1- معرفی معادلات  خزش

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 1 با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 1 با word دارای 66 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 1 با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 1 با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 1 با word :

آزمایشگاه فیزیک 1

در این فایل 13 آزمایش فیزیک 1 به همراه حل کامل آنها آماده گردیده است.

آزمایش ها به صورت زیر هستند:

1-نام ازمایش : اندازه گیری چگالی جامدات

2-نام ازمایش: اندازه گیری ارزش ابی کالری متر

3-نام آزمایش :تعیین گرمای نهان ذوب یخ

4-عنوان آزمایش :ضریب انبساط خطی

5-نام آزمایش :تعیین گرمای ویره فلزات

6-عنوان آزمایش :اندازه گیری شتاب ثقل با استفاده از آونگ ساده

7-کولیس

8-عنوان آزمایش :تعیین چگالی مایعات

9-عنوان آزمایش :اندازه گیری شتاب ثقل با استفاده از سقوط آزاد

10-عنوان آزمایش :قانون بویل – ماریوت

11-عنوان آزمایش :تعیین سختی فنر

12-عنوان آزمایش :معادل میکانیکی حرارت (عدد ژول)

13-عنوان آزمایش :حرکت پرتابه

قسمتی از آزمایش 1 را برای نمونه در زیر قرار داده ایم:

نام ازمایش : اندازه گیری چگالی جامدات

هدف از ازمایش : هدف این این است که چگالی قطعات مس , برنز , فولاد را اگر برای ابعاد یکسانی از انها محاسبه کنیم خواهیم دید که چگالی انها متفاوت است . این ناشی از ان است که چون ابعاد ثابت می ماند در نتیجه چجم ثابت می ماند در نتیجه جرم ان متفاوت می باشد که این جرم ناشی از عدد جرمی هر یک از قطعات فوق می باشد .

وسایل مورد نیاز :

  • · استوانه های مسی , برنزی , فولاد
  • · ترازوی دیجیتالی با دقتgr 0.1
  • · کو لیس برای اندازه گیری ابعاد قطعات با دقت mm0.02

روش انجام از مایش :

با کولیس اندازه ابعاد اجسام را اندازه می گیریم و سپس با ترازوی دیجیتالی جرم اجسام را محاسبه می کنیم و بعد با استفاده از فرمول p =m / c چگالی را بدست می اوریم . چون در سیستم CGS ازمایش انجام می دهیم پس واحد چگالی بر حسب gr/cm3 می باشد .

تئوری ازمایش :

سرب سنگین تر است یا آب ؟ پاسخ دادن به این پرسش ممکن نیست , مگر ابنکه بدانیم چه حجمی از این دو ماده را مقایسه می کنیم . یخن درست است که بگوییم چگالی سرب از چگالی آب بیشتر است . بنابرین باید گفت , سرب چگالی تر است .

جرم یک سانتی متر مکعب آب یک گرم است و جرم یک سانتی متر مکعب سرب 11.4 گرم است . اکر جرم و حجم را در رابطه چگالی قرار دهیم , چگالی اب gr /cm3 1 و چگالی سربgr /cm3 11.4 بدست میاید. معلوم می شود که جرم cm31 سرب 11.4 بار از جرم cm31 آب بیشتر است , لذا گفته میشود سرب چگالی تر است .

  • · بهتر است بدانیم که چگالی مواد با تغییر دمای انها تغییر می کند .چون اگر جسمی را گرم کنیم جرم ان ثابت می ماند ولی حجم ان افزایش پیدا میکند در نتیجه ی افزایش حجم , چگالی ماده نیز کمتر می شود .
  • · یکای چگالی در SI بز حسب Kg /m3 است ولی اکر جرم جسم را بر حسب gr و حجم را بر حسب cm3 اندازه بگیریم چگالی بر حسب gr /cm3 بدست می اید , در گذشته جرم cm 31000 آب 4 را gr 1000 می نامند . اگر چگالی ماده ای بر حسب 3gr / cm معلوم باشد , با ضرب کردن این عدد در 1000 چگالی را بر حسب kg /m3 بدست می اوریم .

چگالی نسبی :

چگالی نسبی یک ماده نشان دهنده ی آن است که این ماده چند بار از آ چگال تر است .

تنگ چگالی :

تنگ چگالی وسیله ای است برای بدست اوردن چگالی نسبی مایعات , در میان درپوش این تنگ سوراخی وجود دارد اگر درپوش را در جای خود قرار دهیم مایع اضافی از سوراخ درپوش خارج می شود به این ترتیب مایع داخل تنگ با جم خود تنگ برابر است برای تعیین چگالی نسبی یک مایع ابتدا جرم تنگ خالی را تعیین می کنیم m1 بعد جرم پر آب را بدست می اوریم m2 سپس جرم تنگ پر از سپس جرم تنگ پر از مایع مورد نظر را اندازه می گیریم m3 .

بدین ترتیب از (m3-m1) جرم مایع , (m2-m1) جرم آب هم حجم آب مایع بدست می اید . از تقسیم جرم مایع بر جرم آب هم حجم مایع , چگالی نسبی مایع حاصل می شود .در صورتی که چگالی آب gr /cm3 1 است .

رسم نمودار :

طبق رابطه m /v=هP که یک تابع خطی است و شیب آن عکس حجم می باشد داریم :

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود ترجمه مقاله ژئوفیزیک با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 دانلود ترجمه مقاله ژئوفیزیک با word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف دانلود ترجمه مقاله ژئوفیزیک با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود ترجمه مقاله ژئوفیزیک با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود ترجمه مقاله ژئوفیزیک با word :

دانلود ترجمه مقاله ژئوفیزیک با word به صورت کامل وجامع میباشد

عنوان مقاله: استفاده از روش مقاومت الکتریکی برای اکتشاف آب های زیرزمینی در منطقه Moghra ،
صحرای غربی مصر

این فایل فقط متن ترجمه شده فارسی می باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی لیزر در دوران تمدن یونان و روم با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی لیزر در دوران تمدن یونان و روم با word دارای 149 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی لیزر در دوران تمدن یونان و روم با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

لیزر … از اعجاز‌آمیز‌ترین موهبت‌های طبیعت است كه برای مصارف گوناگون سودمند است. پلینی، تاریخ طبیعی، جلد 22. ص 49 (قرن اول میلادی)
برداشت از نوشته‌های پلینی بزرگ:
لیزر در دوران تمدن یونان ـ روم
در دوران تمدن یونان ـ روم (تقریباً از قرن ششم پیش‌ از میلاد تا قرن دوم میلاد) لیزر بخوبی شناخته شده و مشهور بود. گیاهی خودرو بود (احتمالاً از رده گیاهان چتری) كه در ناحیه وسیعی در اطراف سیرن (لیبی امروز) می‌رویید. گاهی هم «لیزر پیتیوم» نامیده می‌شد و به علت خواص اعجاز‌گرش آن را هدیه‌ای از جانب خداوند می‌دانستند. این گیاه برای درمان بسیاری از بیماری‌ها از ذات‌الریه گرفته تا بسیاری از بیماری‌های واگیر‌دار به كار می‌رفت. پادزهر مؤثری بود برای مارزدگی،‌ عقرب زدگی و نیش پیكان‌های زهر‌آلود دشمن از طعم لذیزش به عنوان چاشنی عالی در بهترین آشپزی‌ها استفاده می‌شد. این گیاه آنچنان پرارزش بود كه منبع اصلی سعادت سیرنیها به حساب می‌آمد و به یونان و روم صادر می‌شد. در مدت استیلامی رومی‌ها تنها خراجی كه سیرینها به روم می‌دادند این گیاه بودكه همراه با شمشهای طلا در خزانه‌ها نگهداری می‌شد. شاید بهترین گواه‌ ارزش لیزر در آن روزگار نقش بر جام مشهور آركسیلائو (كه اكنون در موزه سیرن است.) باشد كه باربران را در حال بار كردن لیزر در كشتی تحت سرپرستی شاه آركسیلائو نشان می‌دهد، هم یونانی‌‌ها و هم رومی‌ها بسیار كوشیدند كه بتوانند لیزر را در نقاط مختلف «آپولیا» و «آیونا» (در قسمت جنوبی ایتالیا) به كشت بنشانند. نتیجه آن شد كه لیزر بیشتر و بیشتر كمیاب شد و به نظر می‌رسد كه در حوالی قرن دوم میلادی كاملاً از میان رفت. از آن زمان تا به حال علی‌رغم كوشش‌های بسیار كسی موفق نشد كه لیزر را در صحرا‌های جنوبی سیرن پیدا كند و بدین ترتیب لیزر به صورت گنجینه گمشده تمدن یونان-روم درآمد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود فایل کامل و جامع پیرامون نور و گرافیک با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود فایل کامل و جامع پیرامون نور و گرافیک با word دارای 95 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود فایل کامل و جامع پیرامون نور و گرافیک با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود فایل کامل و جامع پیرامون نور و گرافیک با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود فایل کامل و جامع پیرامون نور و گرافیک با word :

فصل اول- كلیات فایل

مقدمه 4

بیان موضوع 7

اهداف فایل 9

اهیمت و ضرورت موضوع 10

تعریف مفاهیم و اصطلاحات كلیدی 11

فصل دوم

پیشینه فایل

نور و انواع آن 13

تاثیرات نور 16

تأثیر نور بر روی جسم انسان 18

ارزش و زیبایی نور 21

منابع روشنایی 24

جنبه های فیزیكی و روانشناختی نور 28

جهت نور 31

كیفیت نور 34

كمیت نور 35

فصل سوم

نورپردازی 39

ایجاد جلوه در اشیاء به وسیله نورپردازی 43

متداولترین نورپردازی 45

نورپردازی شاعرانه 47

فصل چهارم

پروژكتور 50

LCD ها 52

شناخت LCD 55

سیستم LCD 57

ساخت بزرگترین LCD انعطاف پذیر 59

LED ها 61

LED ها و كاربرد آن 61

ویژگیهای LED ها 64

استفاده از LEDها در تبلیغات 68

DLP ها 72

دستگاه ویدئو پرژكتور 72

ساختار و سیستم دستگاه ویدئو پرژكتور 73

میزان درخشش 75

میزان دقت 76

اندازه تصویر 77

تفاوت سیستم LCD و DLP از لحاظ كیفیت و كنتراست رنگ 79

جایگاه سیستم تبلیغات 82

فصل پنجم

نتیجه گیری و پیشنهادات 86

فصل ششم

منابع و مأخذ 90

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود کتاب فیزیک (3) و ازمایشگاه با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 184

کتاب فیزیک(3) و ازمایشگاه/سال سوم اموزش متوسطه/رشته ریاضی و فیزیک/184 صفحه/با سلام و احترام از اینکه فروشگاه ما را برای خرید محصولات خود انتخاب کرده اید از شما سپاس گزاریم”با تشکر”

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله خواص اپتیکی مواد با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله خواص اپتیکی مواد با word دارای 49 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله خواص اپتیکی مواد با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله خواص اپتیکی مواد با word

مقدمه:  
مرز:  
ضخامت:  
تک لایه ای ضد بازتاب:  
طراحی ضد بازتاب دو لایه ای:  
سه لایه ای های ضد بازتاب:  
متد محاسبه کارائی یک چند لایه ای:  
لایه های برابر:  
آینه های بازتاب زیاد High Reflectance:  
فیلترهای لبه Edge Filters:  
– فیلترهای جذبی (لایه نازک):  
– فیلترهای لبه تداخلی:  
– چند لایه ای های متقارن:  
– خلاصه روش طراحی فیلتر لبه:  
– فیلترهای کنترل حرارت:  
– تیغه های جدا کننده نور (Beam Splitters):  
فیلترهای با باند عبور Band-Pass Filters:  
2-2- فیلتر فابری پرو – تمام دی الکتریک:  
– فیلترهای چند حفره ای (چند لایه میانی):  
ساخت پوششهای چند لایه:  
1- لایه نشانی شیمیایی:  
2- پراکنش:  
3- تبخیر در خلاء:  
مواد پوشش دهنده:  
1- خواص اپتیکی:  
2- خواص فیزیکی:  
3- شفافیت عبور:  
فهرست منابع و مآخذ:  

مقدمه

بمنظور آشنائی با خواص اپتیکی مواد (رسانا و غیر رسانا) میبایست میدان الکتریکی E و میدان مغناطیسی B را در مواد بررسی نمود یا در واقع به عنوان محیط موجبری که انرژی یا موجی را انتقال میدهد مورد کنکاش قرار داد. لذا می بایستی که بحث الکترومغناطیسی را بعنوان زیربنا و ساختار لایه های اپتیکی مورد استفاده قرار داد از آنجاییکه عنوان پروژه طراحی فیلترهای نوری میباشد لذا ما فرض میگیریم که خواننده آشنا به مطائل الکترومغناطیسی است ما صرفاً به اعمال شرایط مرزی در یک مرز یا مرز دو محیط بسنده می نمائیم. طراحی فیلترهای منوری بمنظور بازتاب و یا عبور طول موج های خاص و یا باند خاص از طول موجها طراحی میگردد که میزان بازتاب و عبور آن برای طراح بعنوان کیک پارامتر قابل تغییر مطرح می باشد و در واقع میزان بازتاب و عبور را در محدوده خاصی که مورد مظر است اتفزایش و یا کاهش میدهد و یا پالایش طول موجها را با بالا بردن میزان عبور یک طول موج و یا یک محدوده طول موجها و کاهش عبور دیگر طول موجها بوسیله بازتاب یا جذب را انجام میدهد که همه اینها در طراحی فیلتر عملی میگردد

نیاز و کاربرد به لاسه نشانی و یا طراحی فیلترهای نوری برای آینه های گرمایی (بازتابنده های گرمایی) و آینه های سرد، (که آینه های گرمایی فروسرخ را بازتاب و آینه های سرد فروسرح را عبور میدهند و در نورافکنها استفاده میشود)

آینه های دوررنگی (شامل پالایه های نوارگذاری که بررخهای منشوری لایه نشانی شده تا نور را در دوربینهای رنگی به کانالهای قرمز، سبز و آبی تقسیم کند) آینه های لیزر با بازتاب بالا و یا در انترفرومترهای فابری پرو، مایکسون، لنزهای دوربین های عکاسی، نظامی، تلسکوپها، دوربین های نظامی دید در شب، هدایتگر موشک و ; میباشد

در این پروژه تکیه بر فیلترهای ضد بازتاب و تا حدی محدود به آینه ها نیز اشاره می نمائیم و ضمناً تلاش بر این بوده که با دستیابی به متد طراحی و محاسبات آن به قدرت طراحی فیلتر توسط کامپیوتر دست یابیم که به این منظور یک سری برنامه هائی در جهت طراحی کارائی فیلترها نوشته شد که نیاز به گسترش خیلی بیشتری دارند بهر حال برای این پروژه بالغ بر 200 صفحه ترجمه و مطالعه شده و نیز بالغ بر 100 ساعت کار با کامپیوتر برای دستیابی به بهترین طراحی ها و برنامه نویسی انجام گردیده است

امیدوارم این مجموعه در هرچه آشنا شدن به فیلترهای مختلف با محاسبات و طراحی آنها و کارهای عملی انجام شده نقطه شروعی در جهت طراحی فیلتر در صنعت و ; عملی شده باشد


مرز

فیلترهای نازک معمولاً شامل یک تعدادی مرز بین لایه های همگن هستند و خوبست بدانیم که این مرزها چه اثری روی موج فرودی که ما می خواهیم محاسبه کنیم خواهند گذاشت یک تک مرز ساده ترین حالت میباشد. ابتدا فرض می گیریم جذب در لایه ناچیز و صفر باشد و یک موج هارمونیک پلاریزه تخت را برای موج فرودی درنظر گرفته ایم هنگامی که یک موج به یک مرز بین دو محیط برخورد می کند یک قسمت از آن بازتاب و یک قسمت آن عبور می کند شکل همه آنها بصورت eiwt میباشد منتهی یک اخلاف فاز از این قسمت ناشی میشود که به میزات ضخامت محیط عبوری دارد. ضمناً میزان دامنه عبوری نیز تغییر می نماید

میدانیم که میدان الکتریکی مماسی و میدان مغناطیسی مماسی موج فرودی در عبور از مرز در محیط ÷یوسته است. (محیط دی الکتریک درنظر گرفته شده است) با توجه به شکل و با توجه به شرایط مرزی میدانهای E و B را در دو طرف مرز میتوان با معادلات زیر نوشت

 که در اینجا  میدان E فرودی اولیه

که در اینجا  میدان E بازتابیده از مرز اول a

 میدان E عبوری از مرز اول a

 میدان E بازتابیده از مرز دوم b

 میدان E عبوری از مرز دوم b

 حاصل جمع تمام میدانهای E که بطرق فصل مشترک a فرود میآیند

 حاصل جمع تمام میدانهای E که بطرق فصل مشترک b فرود میآیند

ضخامت

ضخامت عامل موثری در ایجاد اختلاف فاز می باشد لذا هنگامی که ضخامت تغییر می کند اختلاف فاز ایجاد شده باعث کاهش یا افزایش بازتاب می شود. میزان اختلاف فاز از رابطه زیر بدست می آید

که در رابطه روبرو k عدد موج و  اختلاف راه نوری می باشد

علت اینکه ما اختلاف فاز  بین نور رودی و بازتابی ایجاد نمائیم بعلت این است که بتوانیم با ناهمسازی بین موج فرودی و بازتابی باعث عدم بازتاب در سطحی شده و در نتیجه عبور را افزایش دهیم و اگر مایل به ساخت آینه باشیم می بایست بین نور فرودی و بازتابی همسازی ایجاد کرده و با هم فاز کردن آنها باعث شویم عبور کم شده و نور فرودی با همان دامنه و فاز در سطح اول بازتاب شده در اینصورت بازتاب افزایش یابد که در اینجا با در نظر گرفتن اختلاف فاز 0  یا 2 می توان مقدار ضخامت اپتیکی را بدست آورد البته برای 2 بار رفت و برگشت نور بایستی مضربی  از  باشد که در نتیجه فقط برای یکبار رفت  مقدار nt برابر  یا مضاربی از   بدست خواهد آمد

تک لایه ای ضد بازتاب

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بهینه سازی مصرف انرژی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بهینه سازی مصرف انرژی با word دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بهینه سازی مصرف انرژی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله بهینه سازی مصرف انرژی با word

مقدمه  
وضعیت مصرف انرژی در کشور  
راهکارهای بهینه سازی  
دستاوردهادی بهینه سازی  
منابع و ماخذ:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله بهینه سازی مصرف انرژی با word

1 – ویژه نامه وضعیت منابع و ذخایر انرژی در ایران به مناسبت همایش علمی تخصصی صنعتگران (81/4/3)

2 – سخنــرانی مهندس جعفر اسلامی (معاون برنامه ریزی توسعه و فناوری وزارت صنایع و معادن) تحت عنوان »معضلات صنعت در ارتباط با انرژی

3 – سخنرانی مهندس مهدی هاشمی (مدیرعامل سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور) تحت عنوان »فعالیتهای انجام شده در توسعه کاربرد منطقی انرژی، معرفی طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی، دستاوردها و تسهیلات

4 – ویژه نامه بهینه سازی مصرف انرژی در بخش صنعت، نشر سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور

مقدمه

مردم ایران در سال 1379- 20 میلیارد دلار انرژی مصرف کرده اند که در 10 سال آینده این رقم به 35 تا 37 میلیارد دلار خواهدرسید

تداوم مصرف بی رویه انرژی می تواند تداوم صادرات نفتی را با مشکل مواجه سازد

با اعمال سیاستهای بهینه سازی مصرف و مدیریت انرژی می توان حداقل 20 درصد در انرژی مصرفی کشور صرفه جویی کرد بدون آنکه به تولید و رفاه عمومی لطمه وارد شود

هرگونه مصرف بی رویه داخلی به کاهش توان صـادراتی نفت خام منجر می شود و می تواند کشور تولیدکننده نفت را به واردکننده این محصول تبدیل کند

لحاظ نکردن مصرف بهینه انرژی در محصولات صنعتی، یکی از موانع اصلی فروش موثر و صادرات محصولات صنعتی ایران به دیگر کشورهاست

نحوه مصرف انرژی در کشور، در انواع مختلف فسیلی نفت خام، نفت سفید، بنزین، گاز و برق، موضوعی است که به دلایل متعدد در اولویتهای دست چندم مصرف کنندگان خانوار و یـا صنعتی قرار گرفته است. درحالی که انرژی بری فعالیتهای تولیدی و راندمان انرژی کالای صنعتی، دوعامل مهم تصمیم گیریهای اقتصادی در بازارهای جهانی است

درک وجود چرخه های تباه ساز اقتصادی در این موضوع، به حفظ ذخایر غیرقابل برگشت انرژی کشور منجر گردیده و با متحول کردن بخش صنایع کشور، مقدمات ورود صنایع داخلی به بازارهای جهانی، سودآوری فرایندهای تولیدی و رقابت پذیرکردن آن فراهم خواهدشد

اقدامات کلان و ارزشمند در این زمینه، نیازمند هماهنگی و همکاری تمامی بخشهای اقتصادی و بویژه بخش صنعت کشور است تا با درک متقابل و اطلاع رسانی مناسب شاهد خیزشی نو در عرصه اقتصاد و سوددهی فعالیتهای صنعتی کشور در مقایسه با بازارهای جهانی باشیم. دراین راستا، تحقیق حاضر در چهار محور زیر ارائه می گردد

1 – وضعیت مصرف انرژی در داخل کشور؛

2 – ضرورت بهینه سازی مصرف انرژی در بخش صنعت؛

3 – سیاستها و راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی؛

4 – اقدامات صورت گرفته، دستاوردها و تسهیلات بهینه سازی مصرف انرژی

در گردآوری و تدوین این تحقیق، از آمار رسمی منتشره توسط سازمان بهینه سازی مصرف انرژی کشور و مباحث مطروحه درهمایش علمی تخصصی صنعتگران که تیرماه 81 بـرگزار شد با موضوع بررسی روشهای بهینه سازی مصرف انرژی استفاده شده است

وضعیت مصرف انرژی در کشور

ایرانیان در سال 1379، معادل 20 میلیارد دلار، انرژی مصرف کرده اند که در 10 سال آتی به 35 الی 37 میلیارد دلار خواهدرسید و باتوجه به سقف ثابت تولید نفت ایران در اوپک، تداوم مصرف بی رویه انرژی می تواند تداوم صادرات نفتی را با مانع جدی مواجه سازد، به طوری که طبق آمار رسمی، میزان مصرفی اولیه انرژی در کشور در سال 1999 (م) از میزان صادرات، پیشی می گیرد. (ویژه نامه ذخائر انرژی در ایران)

عرضه سرانه انرژی اولیه طی سالهای 1348 تا 1378، از سه بشکه معادن نفت خام به سیزده 13/5 بشکه معادل نفت خام افزایش یافته و سرانه مصرف نهایی انرژی طی این مدت از 2/4 به 10/3 بشکه معادل نفت خام افزایش یافته است (حدود 5 برابر شده است). درحالی که طی این مدت، تولید ناخالص داخلی کشور، به قیمتهای ثابت، تنها، 3/7 درصد رشد داشته است یعنی افزایش مصرف انرژی تماماً صرف بهبود وضعیت زندگی و افزایش رفاه جامعه نگردیده بلکه صرف استفاده نادرست و بی رویه و اتلاف انرژی در فرایندهای تولیدی و یا سایر بخشهای اقتصادی شده است. (ویژه نامه انرژی)

ازطرف دیگر مطابق آمار سالنامه آماری سازمان ملل، در سال 1995 (م)، به ازاء مصرف یک تن معادل نفت خام، ارزش افزوده کشورها به ترتیب زیر بوده است: (ویژه نامه انرژی) (جدول 1)دقت در ارقام فوق به وضوح نشان می دهد که چگونه این باور نادرست که به علت دارا بودن ذخایر غنی انرژی، باید انرژی را در ارزانترین قیمت ممکن، مصرف کنیم، باعث اتلاف این سرمایه های غیرقابل احیاء و غیراقتصادی شدن فعالیتهای تولیدی ایران در مقایسه با بازارهای جهانی گردیده است

ازطرف دیگر، بررسیها نشان می دهد مجموع ارزش واقعی انرژی مصرفی سالانه کشور، بیش از 15 میلیارد دلار است و با اعمال سیاستهای بهینه سازی مصرف و مدیریت انرژی می توان، حداقل 20 درصد انرژی مصرفی کشور را صرفه جویی کرد بدون آنکه به رفاه عمومی و تولیـد لطمه ای وارد شود (بلکه به عنوان سرمایه ای جدید، مورداستفاده مجدد قرار گیرد). یعنی به میزان حداقل سه میلیارد دلار در سال، که نزدیک به درآمد حاصل از صادرات غیرنفتی کل کشور است! (ویژه نامه انرژی)

علاوه بر این، از آنجایی که در سازمان اوپک سقف و سرجمع تولید نفت خام هر کشور (تولیدکننده نفت خام) تعیین می شود (و نه میزان صادرات آن کشور)، از این رو هرگونه مصرف بی رویه داخلی، به کاهش توان صادراتی نفت خام آن کشور منجر گردیده و درنهایت می تواند همان کشور تولیدکننده را به واردکننده نفت خام تبدیل کند! به طوری که در کشور ما، درصورت حفظ روند سابق سیاستهای تولید و مصرف انرژی، در 20 سال‌ آتی، امکان صادرات نفت خام، کاملاً از بین رفتــه و تـولید داخلی انرژی در ایران، صرفاً می تواند پاسخگوی میزان مصرف داخلی باشد! (تبادل هم افزایی مهندس خلیلی)

ضرورت بهینه سازی

بخش صنعت کشور، به عنوان عنصر مشترک تمامی بخشهای اقتصادی، نه تنها 24 درصد انرژی نهایی کشور را مصرف می کند، (تبادل هم افزایی) بلکه نقش اصلی در تعیین میزان بازدهی مصرف انرژی و یا راندمان محصولات مصرف کننده انرژی را برعهده دارد و این موضوع، عامل مهم تعیین کننده مصرف انرژی سایر بخشهای اقتصادی است، چرا که بسیاری از وسایل مورداستفاده امروز، به نوعی حاصل فعالیتهای تولیدی و صنعتی دیروز است (جدول 2)

از این رو هرگونه کاهش در مصرف انرژی فعالیتهای صنعتی و یا افزایش راندمان انرژی محصولات صنعتی، تاحد زیادی می تواند به کاهش مصرف انرژی در سایر بخشهای اقتصادی کشور کمک کند و شاخص شدت انرژی کشور (که نشان دهنده مصرف انرژی برای تولید مقدار معینی کالا و خدمات است) را به حد قابل قبول و معقولانه ای برساند. این شاخص برحسب عرضه انرژی اولیه و یا مصرف نهایی انرژی محاسبه گردیده و متوسط شدت انرژی به ازاء هر دلار تولید در ایران در سال 2000 میلادی (به ازاء هر دلار مساوی 8000 ریال)

برابر 70 هزار بی تی یو است

اتلاف و مصرف بی رویه انرژی در فرایندهای تولیدی، و تولید محصولات با راندمان انرژی پایین، ترکیب مصرف نهایی انرژی در بخشهای مصرف کننده را طوری تغییر داده است که به مرور زمان، سهم بخشهای مولد (صنعتی و کشاورزی) کاهش و سهم بخشهای غیرمولد (خانگی و تجاری) افزایش یافته است

افزایش راندمان مصرف انرژی (به معنی کاهش میزان مصرف انرژی به ازاء هر واحد تولید کالای صنعتی)، بهبود بازده ماشین آلات، سیاستگذاری مناسب و آموزش کارکنان ازجمله راهکارهای موثر برای کاهش مصرف انرژی در فرایندهای تولیدی و نخستین گام بهینه سازی در بخش صنعت است. براین اساس، لحاظ کردن »میزان انرژی بری« در توسعه واحدهای تولیدی یعنی »کم انرژی مصــرف کــردن یک خط تولید نسبت به گزینه های جایگزین« باید به عنوان یک عامل مهم در تصمیم گیریها، موردتوجه قرار گیرد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بمب اتم کامل با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بمب اتم کامل با word دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بمب اتم کامل با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله بمب اتم کامل با word

تاریخچه بمب اتم

قبه دود یک بمب اتمی

اختراع بمب اتمی به صدا در امد

لیزه میتنر ( مادر انرژی اتمی)

چگونه یک بمب هسته ای بسازیم ؟

بمب هسته ای چگونه کار می‌کند؟

فیزیک هسته‌ای

طراحی بمب‌های هسته‌ای

بمب‌ شکافت هسته‌ای

بمب‌های شکافت هسته‌ای

روش رها کردن گلوله

روش انفجار از داخل

اثر بمب‌های هسته‌ای

از بمب اتم بیشتر بدانیم

بمبهای هسته ای چگونه ساخته میشوند؟

اختراع بمب اتم

چگونه یک بمب هسته ای بسازیم ؟

منبع

تاریخچه بمب اتم

قبه دود یک بمب اتمی

هانریبکرل نخستین کسی بود که متوجه پرتودهی عجیب سنگ معدن اورانیم گردیدبس ازان در سال 1909 میلادی ارنست رادرفوردهسته اتم را کشف کردوی همچنین نشان دادکه پرتوهای رادیواکتیودر میدان مغناطیسی به سه دسته تقیسیم می شود( پرتوهای الفا وبتاوگاما)بعدها دانشمندان دریافتند که منشاء این پرتوها درون هسته اتم اورانیم میباشد. در سال 1938 با انجام ازمایشاتی توسط دو دانشمند ا لمانی بنامهای اتوها ن و فریتس شتراسمن فیزیک هسته ای پای به مرحله تازه ای نهاد این فیزیکدانان بابمباران هسته اتم اورانیم بوسیله نوترونها به عناصر رادیواکتیوی دست یافتندکه جرم اتمی کوچکتری نسبت به اورانیم داشت او برای توصیف علت ایجاد این عناصرلیزه میتنرواتو فریش پدیده شکافت هسته رادر اورانیم تو ضیح دادند ودر اینجا بود که نا قوس شوم

 اختراع بمب اتمی به صدا در امد

U235 + n -> fission + 2 or 3 n + 200 MeV

زیرا همانطور که در شکل فوق می بینید هر فروپاشی هسته اورانیم0 میتوانست تا 200 مگاولت انرژی ازاد کند وبدیهی بود اگر هسته های بیشتری فرو پاشیده می شد انرژی فراوانی حاصل می گردید

بعدها فیزیکدانان دیگری نیز در این محدوده به تحقیق می پرداختند یکی ازانان انریکو فرمی بود( 1954 – 1901) که بخاطر تحقیقاتش در سال 1938 موفق به دریافت جایزه نوبل گردید

در سال 1939 یعنی قبل از شروع جنگ جهانی دوم در بین فیزیکدانان این بیم وجود داشت که المانیهابه کمک فیزیکدانان نابغه ای مانند هایزنبرگ ودستیارانش بتوانند با استفاده از دانش شکافت هسته ای بمب اتمی بسازندبه همین دلیل از البرت انیشتین خواستند که نامه ای به فرانکلین روزولت رئیس جمهوروقت امریکا بنویسددر ان نامه تاریخی از امکان ساخت بمبی صحبت شد که هر گز هایزنبرگ ان را نساخت

چنین شدکه دولتمردان امریکا برای پیشدستی برالمان پروژه مانهتن را براه انداختندو از انریکو فرمی دعوت به عمل اوردند تا مقدمات ساخت بمب اتمی را فراهم سازد سه سال بعددر دوم دسامبر 1942 در ساعت 3 بعد از ظهر نخستین راکتور اتمی دنیا در دانشگاه شیکاگو امریکا ساخته شد

سپس در 16 ژوئیه 1945 نخستین ازمایش بمب اتمی در صحرای الامو گرودو نیو مکزیکو انجام شد

سه هفته بعد هیروشیمادرساعت 8:15 صبح در تاریخ 6 اگوست 1945 بوسیله بمب اورانیمی بمباران گردیید و ناکازاکی در 9 اگوست سال 1945 در ساعت حدود 11:15 بوسیله بمب پلوتونیمی بمباران شدند که طی ان بمبارانها صدها هزار نفر فورا جان باختند

انریکو فرمی (صف جلو نفر اول سمت چپ) و همکارانش در شیکاگو پس از ساخت نخستین راکتور هسته ای جهان به امید انکه از راکتور هسته ای تنها در اهداف صلح امیز استفاده شود و دنیا عاری از سلاحهای اتمی گردد

لیزه میتنر ( مادر انرژی اتمی)

لیزه در سال 1878 در یک خانواده هشت نفری بدنیا امد وی سومین فرزند خانواده بود باو جود تمامی مشکلاتی که بر سر راه وی بخاطر زن بودنش بود در سال 1901 وارد دانشگاه وین شد و تحت نظارت بولتزمن که یکی از فیزیکدانان بنام دنیا بود فیزیک را اموخت . لیزه توانست در سال 1907 به درجه دکتر نایل گردد و سپس راهی برلین گردید تا در دانشگاهی که ماکس پلا نک ریاست بخش فیزیک ان را بر عهده داشت به مطالعه و تحقیق بپردازد بیشتر کارهای تحقیقاتی وی در همین دانشگاه بود وی هیچگونه علاقه ای به سیاست نداشت و لی به علت دخالتهای روزن افزون ارتش نازی مجبور به ترک برلین گردید ودر سال 1938 به یک انستیتو در استکهلم رفت . لیزه میتنر به همراه همکارش اتو فریش اولین کسانی بودندکه شکافت هسته را توضیح دادند انان در سال 1939 در مجله طبیعت مقاله معروف خود را در مورد شکافت هسته ای دادند وبدین ترتیب راه را برای استفاده از انرژی گشودند به همین دلیل پس از جنگ جهانی دوم به میتنر لقب مادر بمب اتمی داده شد ولی چون وی نمی خواست از کشفش بعنوان بمبی هولناک استفاده گردد بهتر است به لیزه لقب مادر انرژی اتمی داده شود

چگونه یک بمب هسته ای بسازیم ؟

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق درباره رفتار فوم شدن انواع PP با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق درباره رفتار فوم شدن انواع PP با word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق درباره رفتار فوم شدن انواع PP با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق درباره رفتار فوم شدن انواع PP با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق درباره رفتار فوم شدن انواع PP با word :

*دانلود تحقیق درباره رفتار فوم شدن انواع PP با word *

در این كار تحقیقی ، رفتار فوم شدن انواعPP بررسی شده است رفتار هسته زائی نسل ها و دانستیه نهائی نسل ها در فوم بدست آمده با استفاده از انواع مختلف B,A و عوامل هسته زا دقیقا ارزیابی شده اند رفتار انبساط مجمی و دانستیه فوم نهائی برای كاربردهای فوم PP با دانستیه كم نیز مورد مطالعه بوده اند .

دراین مقایسه یك مدل كیفی برای رفتار انبساط حجمی ارائه شده است مكانیزم اصلی انبساط حجمی فوم های PP ابتدا مشخص شد و پدیده انبساط حجمی براساس مشاهدات با ارزیابی شدندSetup سیستم برای مانیتور كردن پدیده انبساط فوم های اكسترود شده بس توضیح داده شد .

مكانیزم های اساسی در انبساط حجمی فوم های PP

یك آنالیز دقیق نتایج بدست آمده در شرایط فرایندی مختلف نشان داد كه نسبت انبساط حجمی فوم های PP اكسترود شده با بوتان در اثر اتلافB,A از پوسته فم یا به بوسیله كریستالیزاسیون ماتریس پلیمر حاصل می شود .

در حرارت بالاتر ، سطح مقطع ناگهانی اكسپند می شود زیر یك دمای فرایند سیستم مواد خروجی از دامی زیاد منبسط نمی شوند .

مكانیزم فومی شدن

Gas loss پدیده گاز كه در فرایند فومی شدن رخ می دهد را می توان بادمای مذاب ارتباط داد نفوذ B,A در دمای بالا خیلی زیاد است بنابراین اگر دمای فرایند بالا باشد گاز به راحتی آزاد می شود به خاطر نفوذ بیشترش در دمای بالا بعلاوه وقتی انبساطCOLL انجام می شود ضخامت دیواره سل كم می شود وسرعت نفوذ گاز بین سل ها افزایش می یابد . در نتیجه سرعت رها شدن گاز از فوم به محیط افزایش می یابد . گاز آزاد می شود به محیط از دیواره نازك سلها از گازی كه باید باعث انبساط سلها شود مقدارش كمتر می شود .

لذا اگر پلیمر زود سرد وجامد نشود شرمیك می كند .

Cvys TalizaTion پدیده دیگری كه بر حداكثر نسبت انبساط در فرایند مواد نیمه كریستالی تاثیر می گذارد كریستالیزاسیون مواد است .

اگر كریستالیزاسیون در مرحله اولیه فومی شدن رخ دهد یعنی قبل از اینكه B,A حل شده كاملا نفوذ كرده خارج شوند فوم نمی تواند خوب منبسط شود بنابراین برای اینكه بیشترین انبساط در فوم ایجاد شود كریستالیزاسیون نباید رخ دهد قبل از اینكه تمام گاز حل شده از سل ها خارج شوند لازم به ذكر است كه اگر دمای فرایند به دمای كریستالیزاسیون خیلی نزدیك باشد مذاب پلیمر بایستی خیلی سریع سرد شود قبل از اینكه فوم كاملا نیط شود .

از طرف دیگر اگر دما خیلی بالا باشد زمان جامد شدگی باید خیلی طولانی باشد و گازها همگی خارج شوند این نشانده آن است كه یك دمای اپنیم برای دمای فرایند برای رسیدن به حداكثر انبساط مورد نیاز است اگر دمای مذاب – یعنی دمای فر ایند – خیلی بالا باشد حداكثر نسبت انبساط حجمی حاصل از اتلاف گاز و انبساط حجمی با كاهش دمای فرایند افزایش می یابد .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید