دانلود بررسی اندیشه های انقلابی و اجتماعی مارکس با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی اندیشه های انقلابی و اجتماعی مارکس با word دارای 251 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی اندیشه های انقلابی و اجتماعی مارکس با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

طبقات اجتماعی و دیالکتیک مارکس
شناخت ایستایی مارکس دقیقاً به فرآیند کار در جامعه برمی گردد به همین دلیل هم بایستی فرآیند کار در ارتباط با لایه بندی و قشربندی بررسی کرد . طبق بحثهای گذشته ، جامعه طبقاتی حاصل جدل دو نیرو است : یکی نیروهای کار و یا نیروهای تولیدی و دیگری ارتباط روابط تولیدی . به عبارت بهتر ، تضاد اساسی که مبنای تئوری تفکرهای مارکس را تشکیل می دهد نه در میان طبقات ، بلکه میان دو قسمت از عناصر فرآیند کار یعنی نیروهای تولیدی و روابط تولیدی رخ می دهد که جامعه نیز بر اساس این تضاد قشربندی می شود . پس برخلاف ظاهر تضاد اساسی در جامعه شناسی مارکس تضاد طبقاتی نیست بلکه تضاد بین نیروهای تولیدی و روابط تولیدی است که مهمترین تضادرکن اصلی سنن نظام اجتماعی را تشکیل می دهد . تضاد طبقاتی امری قانونی است که از برخورد جدل قطبی و تضاد میان نیروها و روابط تولیدی حاصل می شود . بنابراین وقتی مارکس می گوید تاریخ جوامع جهان تاریخ جنگ میان طبقات است این بدان معنی نیست که جنگ طبقات اصلی ترین نوع تضاد است بلکه طبقات استثمار شده و استثمارگر سمبولهایی از وجوه تقابل و همان در محور اصلی نیروها و روابط تولیدی هستند .
این ساده اندیشی است که در مورد عقاید مارکس ، تضاد را به جنگ طبقاتی محکوم نمائیم . نتیجه اینگونه ساده اندیشی این است که وجود دو جامعه اشتراکی اولیه و

 کمونیسم نهایی را از نظر دور بداریم زیرا در این دوران تاریخی دست کم از نظر مارکس هیچ طبقه ای موجود نیست . پس هر گاه در جامعه طبقاتی موجود نباشد تضاد هم به مراتب موجود نخواهد بود ، و لذا جدل تاریخ فرو می ماند . روشن است که مارکس در اندیشه خود به تضاد عمیق تر نیروها و روابط تولیدی اشاره داردکه در حقیقت مبین تضاد میان دو طبقه آرمانی است . معمولاً فرآیند ایجاد رشد و انحلال طبقات از قانون اصلی دیالکتیک مبتنی بر تضاد واقعی تری است استفاده می کند ؛ یعنی نمی توانیم قانون دیالکتیک مارکی را توضیح دهنده اصلی پویش و فرآیندهای تاریخ است را رها کرده است و تنها سمبلی از آن یعنی تشکیل طبقات را در نظر بگیرید . در اینصورت بسیاری از تحلیلهای اساسی مارکس با مشکل مواجه می شود . در واقع خطایی را که در مورد تبیین تضاد طبقاتی مارکس مرتکب شده از این است که نظام او را در خارج از قالب دیالکتیک اش بررسی کرده است . مارکس در پاسخ به این سئوالی که تضاد در جامعه نهایی چه خواهد شد ظاهراً نفی و اثباتی نمی کنند بلکه بحث را در اینجا راها کرده این کارها بر عهده جامعه شناسان آینده می گذارد و در مورد آینده کمونیسم نظری آشکار نمی دهد .
در چرایی این مسئله می توان گفت که خود مارکس شعور و حضور ذهن به این قضیه داشت که کار جامعه شناسان را به طور کلی کار علم فلسفه پیش بینی های این چنین دوره

را برنمی گیرد . به این دلیل که در یک جمله زیبا می گوید .« تازه در جامعه کمونیستی تراژدی آزادی انسان شروع می شود .»

 

فهرست مطالب

فصل اول   
زندگینامه    2
انسان شناسی    8
انسان و کار    14
انسان و آگاهی    17
روبنا و زیربنا    20
تقابل زیربنا و روبنا    27
فصل دوم   
طبقات و دیالکتیک مارکس    32
نظریه مارکس درباره طبقات    34
طبقه کارگر یا پرولتاریا    45
طبقه متوسط    51
طبقه حاکم و آرمانهای طبقه حاکم    52
طبقه در خود و طبقه برای خود و جامعه بی طبقه    54
تقابل طبقه در خود و طبقه برای خود    59
مارکس و تضاد طبقاتی    62
مارکس و نقد طبقه متوسط    66
مفاهیم جایگزین    69
فصل سوم   
مفهوم از خود بیگانگی    79
کار و از خود بیگانگی    86
غفلت مارکس از کنش آگاهانه    91
طلوع مالکیت و قشربندی    96
انواع مالکیت از نظر مارکس    97
مراحل تکامل    97
مراحل تکامل خاص و عام از نظر مارکس    102
فصل چهارم   
پیشینه ها، عوامل و شرایط انقلابات    104
تئوریهای تبیین کننده پیدایش انقلاب    105
ابعاد تحول انقلاب    118
تئوریها و مدلهای تحلیل انقلاب    157
فصل پنجم   
جامعه شناسی مارکسیستی و انقلاب مالکیت خصوصی    165
جنگ طبقاتی و نقش تاریخی طبقه پرولتر    166
عوامل و شرایط و مبشرین انقلاب    167
فقر و انقلاب    168
تاریخ و مبارزه طبقاتی    169
تئوریهای مارکسیستی انقلاب    206
فصل ششم   
مدل تئوری مارکس در باب انقلاب    222
تئوری انقلاب مارکس    226
از خود بیگانگی    234
آگاهی طبقاتی    237
فرجام انقلاب    241
منابع و مآخذ    251

 

«فهرست منابع و مآخذ»

– آلکس کالینوکس، اندیشه انقلابی مارکس ترجمه پرویز بابایی نشر قطره چاپ دوم پ 383
– مرتضی محیط، کارل مارکس، زندگی و دیدگاه او، ناشر اختران، چاپ دوم 1383
– ریمون آرون، مراحل اساسی اندیشه در جامعه شناسی، ترجمه باقر پرهام، انتشارات علمی فرهنگی چاپ اول: 1364
– لوئیس کوزر زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی ترجمه محسن ثلاثی، انتشارات علمی چاپ پنجم
– حسن ابوالحسن تنهایی، درآمدی بر مکاتب و نظریه های جامعه شناسی، انتشارات نی نگار، چاپ چهارم
– پیتر سینگر، مارکس ترجمه محمد اسکندری، انتشارات طرح نو، چاپ اول
– بروس کوئن درآمدی بر جامعه شناسی، ترجمه محسن ثلاثی، انتشارات توتیا، چاپ نهم، سال 1379
– پیتر کیوستیو، اندیشه های بنیادی در جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، نشر نی، چاپ اول سال 1378
– استفن. پ. دون. سقوط و ظهور شیوه تولید آسیایی، ترجمه: عباس مخبر، نشر مرکز چاپ اول سال 1368
– غلامعباس توسلی، نظریه های جامعه شناسی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها چاپ هفتم، سال 1379
– کارل مارکس، مبانی نقد اقتصاد سیاسی، مترجمان، باقر پرهام، و احمد تدین، انتشارات آگاه چاپ سوم 1378
– لئوپانچ، کالین لیز، یا نهضت پس از 50 سال، ترجمه محمد مرتضوی، انتشارات آگاه، چا÷ دوم سال 1380
– پایان نامه محمد علی جهانبخش، بررسی انتقادی جایگاه و مفهوم طبقه متوسط در آراء جامعه شناسان و پیگیری مفهوم جایگزین زمستان 1379
– مندارس، هانری و ژرژ گورویچ، مبانی جامعه شناسی، باقر پرهام، تهران، امیرکبیر، 1369: 274
– ادیبی، حسین، طبقه متوسط جدید در ایران
– متروپولسکی، ذ-ک و دیگران، زمینه های تکامل اجتماعی، پرویز بابایی، 1359
– موراستفن، دیباچه ای بر جامعه شناسی
– کوهن، استانفورد، تئوریهای انقلاب، مترجم علیرضا طیب، تهران، قومس، 1380
– دکتر بشیریه، ریشه های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی، 1381
– بختیاری، محمد عزیز، درآمدی بر نظرهای اجتماعی دین، 1380
– آرون، ریمون، حقیقت و آزادی، مترجم مهرداد نورائی، 1380
– گلشن فومنی، محمد رسول، جامعه شناسی و سازمانها و توانسازمانی 1382
– پلنیتنکا، آلوین، عقلانیت باور دینی، محمد علی مبینی، 1378
– پالس، دانیل، هفت نظریه در باب دین، ترجمه محمد عزیز بختیاری، 1381
– صبوری، منوچهر، جامعه شناسی سازمانها، 1379
– ابوالحسن تنهایی، حسین، جامعه شناسی نظری مبانی و اصول مفاهیم، 1380
– ساروخانی، باقر، درآمدی بر دایره المعارف علوم اجتماعی جلد اول، کیهان، 1375
– ادیبی، حسین، نظریه های جامعه شناسی، دانژه، 1383
– بشیریه، حسین، جامعه شناسی سیاسی، 1379
– لیتل، دانیل، تبیین در علوم اجتماعی مترجم عبدالکریم سروش
– فروم، اریک، بحران روانکاوی نشر فیروزه، 1373
– موقن، یداله، عقلانیت و آزادی، هرمس 1377
– رافائل، ماکس، سه پژوهش در جامعه شناسی نشر آگاه 1379
– کریب ایان، نظریه اجتماعی کلاسیک نشر آگاه 1382
– شیخی، محمد تقی، جامعه شناسی صنعتی، حریر 1382
– هریسون، دیوید، جامعه شناسی نوسازی و توسعه 1376
– اشتیون، میساروش، نظریه بیگانگی مارکس، نشر مرکز 1380
– کرمان، علی، از بردگی روح قدیم تا مارکسیسم 1379
– توسلی، غلامعباس، جامعه شناسی کار و شغل نشر آگاه 1379
– ازکیا، مصطفی، جامعه شناسی توسعه 1381
– رفیع پور، فرامرز، توسعه و تضاد 1380
– گیدنز، آنتونی، جامعه شناسی ترجمه منوچهر صبوری 1379
– روشه گی، تغییرات اجتماعی مترجم منصور وثوقی 1368
– ریترز جورج، جامعه شناسی در دوران معاصر مترجم محسن ثلاثی 1374
– توکل محمد، جامعه شناسی معرفت 1383
– مطهری مرتضی، نقدی بر مارکسیسم صدرا 1380

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود نقش‌ قدرت‌ و توسل‌ به‌ زور در روابط بین الملل با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود نقش‌ قدرت‌ و توسل‌ به‌ زور در روابط بین الملل با word دارای 234 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود نقش‌ قدرت‌ و توسل‌ به‌ زور در روابط بین الملل با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فصل‌ اول‌    3
1- مقدمه‌:    4
2- پدیده‌ قدرت‌:    9
3- انگیزه‌ كسب‌ قدرت‌:    12
4- تفكیك‌ مفاهیم‌ «قدرت‌» و «نیرو»:    16
فصل‌ دوم‌    20
1- قدرت‌ در علوم‌ سیاسی‌:    21
2- قدرت‌ در فلسفه‌ سیاسی‌    24
3- سیاست‌: علم‌ قدرت‌ یا علم‌ دولت‌؟    31
4- بافت‌ قدرت‌ سیاسی‌ در جامعه‌    35
فصل‌ ششم‌    39
1- قدرت‌ نظامی‌ و سیاست‌ دفاعی‌    40
2- دكترین‌ نظامی‌ و استراتژی‌    45
3- قدرت‌ و سیاست‌ كسب‌ برتری‌    48
فصل‌ چهارم‌ – تجزیه‌ و تحلیل‌ سیاست‌ بین‌الملل‌براساس‌ رهیافت‌ قدرت‌    70
بررسی‌ روابط‌ بین‌الملل‌ براساس‌ قدرت‌    70
آثار موازنه‌ قدرت‌ در سیاست‌ بین‌الملل‌    75
عناصر تشكیل‌ دهنده‌ قدرت‌    84
جمعبندی‌ ویژگیهای‌ قدرت‌    104
فصل‌ دوم‌    108
مبحث‌ اول‌ – سیر تاریخی‌ مسأله‌ توسل‌ به‌ زور    109
توسل‌ به‌ زور قبل‌ از میثاق  ملل‌ متحد    109
توسل‌ به‌ زور براساس‌ میثاق  ملل‌ متحد    112
پیمانهای‌ مربوط‌ به‌ رفع‌ نقائص‌ میثاق  ملل‌ متحد    114
توسل‌ به‌ زور براساس‌ منشور ملل‌ متحد    115
مبحث‌ دوم‌ – بررسی‌ موارد ممنوع‌ و مجاز توسل‌    122
به‌ زور در حقوق  بین‌الملل‌ جدید    122
تهاجم‌ نظامی‌ به‌ سرزمین‌ دولتدیگر برای‌ تصرف‌ و تسلط‌ بر آن‌    122
دفاع‌ از خود در برابر تهاجم‌ نظامی‌ دولت‌ دیگر (دفاع‌ مشروع‌ انفرادی‌)    123
دفاع‌ پیشگیرانه‌ در برابر تهاجم‌ نظامی‌ قریب‌ الوقوع‌ دولت دیگر    125
دفاع‌ از دولت‌ دیگر در برابر تهاجم‌ نظامی‌ دولت‌ ثالث‌ به‌ آن‌ (دفاع‌مشروع‌ جمعی‌)    128
مداخله‌ نظامی‌ برای‌ حفظ‌ جان‌ و مال‌ اتباع‌، در كشور دیگر    129
مداخله‌ نظامی‌ تلافی‌ جویانه‌    132
مداخله‌ نظامی‌ بشر دوستانه‌    134
مداخله‌ نظامی‌ برای‌ كمك‌ به‌ دولت دیگر در سركوبی‌ شورشیان‌(دخالت‌ با رضایت‌ دولت‌ تقاضاكننده‌)    139
مداخله‌ نظامی‌ برای‌ كمك‌ به‌ شورشیا در كشور دیگر    140
مداخله‌ نظامی‌ برای‌ كمك‌ به‌ نهضت‌های‌ استقلال‌ طلب‌    143
منابع‌    167

 

فصل‌ اول‌
قدرت‌ چیست‌؟
1- مقدمه‌
2- پدیده‌ قدرت‌
3- انگیزه‌ كسب‌ قدرت‌
4- تفكیك‌ مفاهیم‌ «قدرت‌» و «نیرو»

 

1- مقدمه‌:
قدرت‌، نفوذ و اقتدار واژه‌هائی‌ هستند كه‌ در دنیای‌ سیاست‌ زیاد شنیده‌ می‌شود لكن‌استفاده‌ از آن‌ منحصر به‌ این‌ قلمرو نیست‌. در تمام‌ سطوح‌ زندگی‌ اجتماعی‌ ما با عامل‌قدرت‌ سر و كار داریم‌: قدرت‌ متكی‌ به‌ قانون‌، قدرت‌ متكی‌ به‌ زور. قدرت‌ پاسبان‌ سرگذربرای‌ آنكه‌ خطای‌ رانندگی‌ شما را جریمه‌ كند یا ان‌ را با دیده‌ اغماض‌ بنگرد. قدرت‌ بقال‌ محل‌كه‌ از فروش‌ شیر به‌ شما خودداری‌ كند. قدرت‌ یك‌ بوروكرات‌ خرده‌ پا كه‌ شما را ساعتهادر صف‌ طویل‌ معظل‌ كرده‌ و یا روزها ازین‌ اداره‌ به‌ آن‌ اداره‌ پاس‌ بدهد. قدرت‌ امیر و وزرووكیل‌، قاضی‌، قدرت‌ جانی‌ دزد و آدم‌ كشی‌ كه‌ با سلاح‌ سرد یا گرم‌ جان‌، مال‌ و ناموس‌شما را تهدید كند. قدرت‌ صاحبخانه‌ برای‌ آنكه‌ با توسل‌ به‌ شگردهای‌ مختلف‌ اثاثیه‌ وزندگی‌ شما را به‌ خیابان‌ بریزد. قدرت‌ طلبكار و رباخوار برای‌ آنكه‌ شما را روانه‌ زندان‌ كند.قدرت‌ خانم‌ خانه‌ برای‌ آنكه‌ اراده‌ خود را به‌ شوهر تحمیل‌ كند. قدرت‌ تنبیه‌ كردن‌، قدرت‌بخشیدن‌، قدرت‌ دوست‌ داشتن‌، قدرت‌ اعتراف‌ به‌ گناه‌…
سرمایه‌داری‌ كه‌ با یك‌ تلفن‌ میلیونها دلار و ریال‌ را جابجا می‌كند. نیز نوعی‌ قدرت‌ واختیار اقتصادی‌ و مالی‌ دارد. مناسبات‌ فرمانده‌ با زیردست‌، كارفرما با كارگر، ارباب‌ بارعیت‌، حكومت‌ با مردم‌ نیز نوعی‌ رابطه‌ قدرت‌ است‌: قدرت‌ سازمانی‌، قدرت‌ اقناعی‌…
در سطح‌ بین‌المللی‌ نیز قدرت‌ و نفوذ و اقتدار بطرق  دیگر مطرح‌ است‌. مثلاً مقامی‌ كه‌اختیار اعلان‌ جنگ‌ یا صلح‌ را دارد دارای‌ قدرت‌ است‌؛ و یا دولتی‌ كهدارای‌ تكنولوژی‌ یاسلاح‌ منحصر بفردی‌ است‌ نیز دارای‌ نوعی‌ قدرت‌ می‌باشد: قدرت‌ تهاجمی‌، تدافعی‌، قدرت‌بازدارندگی‌…
قدرت‌ اقتصادی‌، قدرتنظامی‌، قدرت‌ سیاسی‌ و… بالاخره‌ قدرت‌ ملی‌ كه‌ عناصر وعوامل‌ متعدد را در شمول‌ خود می‌گیرد، همه‌ اصلاحاتی‌ هستند كه‌ در نوشته‌های‌ سیاسی‌،علمی‌ و محاورات‌ روزمره‌ و وسائل‌ ارتباط‌ جمعی‌ مكرراً بگوش‌ می‌خورد.
با وجود سادگی‌ ظاهری‌، عموماً درك‌ یكسان‌ و همأهنگی‌ از واژه‌ قدرت‌ بین‌ افرادوجود ندارد. برداشت‌ یك‌ سیاستمدار از قدرت‌ با استنباط‌ یك‌ حقوقدان‌ ازین‌ واژه‌ متفاوت‌است‌. تلقی‌ قدرت‌ نزد مردم‌ عامه‌ یا تعبیر آن‌ نزدیك‌ عالم‌ دانش‌ استراتژی‌ تفاوت‌ فاحش‌دارد. نقش‌ و اثر قدرت‌ نیز در سطح‌ جامعه‌ متفاوت‌ از كاربرد آن‌ در روابط‌ بین‌المللی‌ است‌.
علمای‌ سیاسی‌ سنت‌ گرا قدرت‌ را در مفهوم‌ عام‌ و كلی‌ آن‌ هم‌ به‌ عنوان‌ غایت‌ و هم‌وسیله‌ تلقی‌ نموده‌اند. در این‌ تعبیر قدرت‌ صرفاً به‌ میزان‌ اقتدار و توانائی‌ یك‌ طرف‌ د به‌اطاعت‌ واداشتن‌ طرف‌ دیگر است‌. از این‌ دیدگاه‌ تمام‌ حیات‌ جامعه‌ نتیجه‌ فعل‌ و انقعالات‌قدرت‌ در زمینه‌ها و درجات‌ مختلف‌ خلاصه‌ می‌گردد. نتیجه‌ عملی‌ این‌ نظریه‌ كه‌ درمواردی‌ با بینش‌ رفتارگرایان‌ تعاطی‌ پیدا می‌كند این‌ است‌ كه‌ در روابط‌ بین‌المللی‌ قدرت‌حاكم‌ وجود ندارد و یا لااقل‌ دولتهای‌ حاكم‌ هیچگونه‌ قدرتی‌ را بالاتر از قدرت‌ و حاكمیت‌خود به‌ رسمیت‌ نمی‌شناسند. در این‌ وادی‌ مبهم‌ برخی‌ معتقدند كه‌ فقدان‌ قدرت‌ حاكم‌بین‌المللی‌ ضرورت‌ ایجاد یك‌ حكومت‌ جهانی‌ در چهارچوب‌ یك‌ قرارداد بین‌المللی‌ راایجاب‌ می‌كند. بالعكس‌ گروهی‌ دیگر از نظریه‌  تعادل‌ قدرت‌ در روابط‌ دولتهای‌ حاكم‌ ومستقل‌ طرفداری‌ می‌كنند. نظریه‌ بینابینی‌ نیز معتقد به‌ توسل‌ به‌ تدابیر دسته‌ جمعی‌ یاامنیت‌ گروهی‌ برای‌ مقابله‌ با قدرتهای‌ سركش‌ و متجاوز می‌باشد.
آنچه‌ مسلم‌ است‌ نقش‌ قدرت‌ در سیاست‌ داخلی‌ متفاوت‌ از اثر آن‌ در سیاست‌ وروابط‌ بین‌المللی‌ است‌. در نظام‌ سیاسی‌ جامعه‌ ملی‌، قدرت‌ منحصراً در اختیار دولت‌ حاكم‌است‌ و براساس‌ قوانین‌ جاری‌ حق‌ مجازات‌ و تنبیه‌ بزهكاران‌ و گردن‌ كشان‌ و متجاوزین‌مشروعاً در انحصار نظام‌ حكومتی‌ است‌. درحالی‌ كه‌ در حوزه‌ جامعه‌ بین‌المللی‌ حدود وثغور این‌ قدرت‌ و مشروعیت‌ اعمال‌ مجازات‌ و تنبیه‌ متجاوزین‌ در هاله‌ای‌ از ابهام‌ قرارگرفته‌ است‌ و با وجود ارگانهای‌ عدیده‌ بین‌المللی‌ و قوانین‌ مدّون‌ و غیره‌ مدوّن‌، قدرت‌حاكمه‌ای‌ همانند جامعه‌ ملی‌ وجود ندارد. برخی‌ حقوقدانان‌ با توسل‌ به‌ این‌ شیوه‌ نگرش‌حتی‌ معتقدند آنچه‌ كه‌ بنام‌ حقوق  بین‌الملل‌ از آن‌ یاد می‌كنیم‌ در واقع‌ حقوق  بمفهوم‌ واقعی‌آن‌ نیست‌ زیرا در سطح‌ جهان‌ قدرت‌ فراملی‌ با تضمینات‌ ضروری‌ حقوقی‌ وجود ندارد.
اگر نظریه‌ سنتی‌ فقدان‌ قدرت‌ حاكم‌ در روابط‌ بین‌المللی‌ را مورد توجه‌ قرار دهیم‌درك‌ بسیاری‌ از مسائل‌ مبتلا به‌ جامعه‌ بشری‌ آسان‌تر می‌گردد. البته‌ این‌ طرز تلقی‌ بانظریات‌ نئوماركسیستی‌ درباره‌ ریشه‌های‌ قدرت‌ امپریالیستی‌ تفاوت‌ اصولی‌ دارد.ایده‌آلیست‌ها به‌ همان‌ اندازه‌ به‌ مسائل‌ ماهوی‌ و مقوله‌ قدرت‌ اهمیت‌ می‌دهند كه‌رئالیست‌ها ولكن‌ با وجود نگرش‌ سنتی‌ هر دو گروه‌ به‌ مسئله‌ قدرت‌، استنتاج‌ آنها در این‌زمینه‌ متفاوت‌ است‌. ایده‌آلیست‌ها كه‌ امنیت‌ گروهی‌ و دسته‌ جمعی‌ را متضمن‌ الزامات‌قانونی‌ تلقی‌ می‌كند، در عین‌ حال‌ معتقدند كه‌  این‌ ساختار بر ملاحظاتی‌ معلول‌ قدرت‌ وبازدارندگی‌ نیز متكی‌ می‌باشد. نظریه‌ پردازان‌ رئالیست‌ مخالف‌ امنیت‌ دسته‌ جمعی‌ هستندلكن‌ منطق‌ این‌ پیشنهاد را می‌پذیرند.
نتیجه‌ مترتب‌ بر این‌ فرضیه‌ كه‌ روابط‌ بین‌ دول‌ را ملاحظات‌ قدرت‌ معین‌ می‌كند،همواره‌ باین‌ موضوع‌ ختم‌ شده‌ كه‌ مطالعه‌ سیاست‌ و حقوق  بین‌الملل‌ كنكاش‌ در مقوله‌جنگ‌ و صلح‌ و كشمكش‌ بین‌ دولتهاست‌. شاید این‌ فرض‌ باطلی‌ نباشد زیرا آنچه‌ كه‌ در عمل‌مشاهده‌ می‌كنیم‌ جز این‌ نیست‌. زیرا وقتی‌ به‌ اساسنامه‌ها و اقدامات‌ سازمانهای‌ بین‌المللی‌توجه‌ می‌كنیم‌ می‌بینیم‌ كه‌ همواره‌ هدف‌ در جهت‌ محدود نمودن‌ زمینه‌ و انگیزه‌ قدرت‌طلبی‌و مهار نیروهای‌ مخرب‌ یا انحطارطلب‌ تنظیم‌ گردیده‌ است‌. حتی‌ نظریه‌های‌ روابط‌بین‌الملل‌ عموماً بر مبنای‌ رفتار قدرتهای‌ بزرگ‌ پایه‌گذاری‌ شده‌ است‌. در این‌ قواره‌، دولت‌در چهارچوب‌ مرزی‌ و قلمرو معینی‌ دارای‌ قدرت‌ حاكم‌ است‌ و در ارتباط‌ با سایر دولتهاعلی‌الاصول‌ مصون‌ از نفوذ و مستقل‌ عمل‌ می‌كند. وظیفه‌ آن‌ در داخل‌ برقراری‌ نظم‌عمومی‌، و دفاع‌ از منافع‌ و امنیت‌ در مقابل‌ تهدیدات‌ سایر قدرتها از خارج‌ می‌باشد. در این‌الگو، صلح‌ موقعی‌ بدست‌ می‌آید كه‌ تعادل‌ قدرت‌ و یا بعبارت‌ دیگر بازدارندگی‌ سیاسی‌وجود داشته‌ باشد. این‌ نظام‌ همان‌ چیزیست‌ كه‌ می‌توان‌ به‌ آن‌ قانون‌ جنگل‌ اطلاق  كرد.یعنی‌ ضعیف‌ یا بایستی‌ بلعیده‌ شود و یا در كنار قوی‌ پناه‌ بگیرد و یا در نهایت‌ ضعفا درمقابل‌ اقویا با هم‌ متحد شده‌ وجلو نفوذ و تعدی‌ و تجاوز آنها را سد كنند.
آرمان‌ گرایان‌ و واقع‌ بینان‌ (یا به‌ عبارتی‌ ایده‌آلیستها و رئالیست‌ها) هریك‌ دیدگاه‌خاصی‌ از طیف‌ مقولات‌ اجتماعی‌ منجمله‌ منشاء نیروهای‌ محركه‌ جامعه‌، فلسفه‌ وجود وقلمرو عمل‌ و قدرت‌ دارند و طرز تلقی‌ آنان‌ نیز از یكدیگر متمایز است‌. برای‌ آنكه‌ درك‌مطالبی‌ كه‌ در سطور و فصول‌ آینده‌ خواهد آمد آسانتر گردد، این‌ دیدگاهها را به‌ اجمال‌ درجدول‌ صفحه‌ بعد خلاصه‌ كرده‌ایم‌.
انگیزه‌ قدرت‌طلبی‌ دولتها از منافع‌ ملی‌ نشئت‌ می‌گیرد. عموماً ماهیت‌ این‌ منافع‌ جنبه‌ادراكی‌ دارد و عناصر تشكیل‌ دهنده‌ آن‌ كم‌ و بیش‌ تابع‌ عواملی‌ هستند كه‌ دولتها در بوجودآوردن‌ آن‌ دخالت‌ چندانی‌ نداشته‌اند. عوامل‌ جغرافیائی‌ از جمله‌ مهمترین‌ آنها می‌باشند. درنظام‌ جهانی‌، ما ضرورتاً با توده‌ای‌ كه‌ محصول‌ جمع‌ كمّی‌ نظام‌های‌ مختلف‌ ملی‌ است‌سروكار نداریم‌. اصولاً فرآیند نظام‌های‌ ملی‌ در سیستم‌ روابط‌ بین‌المللی‌ الگوی‌ خاص‌خود را دارد كه‌ شباهتی‌ با آحاد تشكیل‌ دهنده‌ آن‌ ندارد. ویژگی‌ جامعه‌ ملی‌ نظم‌ قانونی‌ وتابعیت‌ آن‌ از قدرت‌ مؤثر و مشروع‌ است‌. درحالیكه‌ در جامعه‌ بین‌المللی‌ اساس‌ بر هرج‌ ومرج‌ و اختلاف‌ است‌ واگر ترسی‌ وجود دارد ناشی‌ از قدرت‌ قانونی‌ (یا وجدان‌ واخلاق اجتماعی‌) نیست‌ بلكه‌ هراس‌ از جنگ‌ و مصائب‌ مترتب‌ بر آن‌ می‌باشد. اگر این‌ وحشت‌ ازبین‌ برود یا فرضاً به‌ پیروی‌ از ایدئولوژی‌ خاصی‌ ارزشهای‌ دیگری‌ در این‌ قلمرو حاكم‌ ومستولی‌ گردد، آنگاه‌ عامل‌ بازداندگی‌ و بیم‌ از عقوبت‌ و مصائب‌ جنگ‌ از بین‌ رفته‌ و رفتاردولتها در صحنه‌ روابط‌ بین‌المللی‌ دگرگون‌ می‌شود.
این‌ گفته‌ بیجائی‌ نیست‌ كه‌ «وجه‌ تمایز جامعه‌ بین‌المللی‌ از سایر جوامع‌ اینست‌ كه‌قدرت‌ آن‌ اعم‌ از سیاسی‌، اخلاقی‌، اجتماعی‌ در اعضاء آن‌ متمركز است‌ و ضعف‌ آن‌ نمودی‌است‌ از این‌ قدرت‌». ملاحظات‌ فوق  بخوبی‌ نشان‌ می‌دهد كه‌ مطالعه‌ نقش‌ قدرت‌ ومشروعت‌ آن‌ در جامعه‌ بین‌المللی‌ و جامعه‌ ملی‌ با درنظرگرفتن‌ منافع‌، اهداف‌ و موانع‌ ومحدودیتهای‌ آن‌، مقوله‌ای‌ دشوار و در عین‌ حال‌ ظریف‌ و حساس‌ می‌باشد. آنها كه‌ سالیان‌دراز در این‌ راه‌ طی‌ مسیر كرده‌اند هنوز اندرخم‌ كوچه‌ مباحثات‌ اصولی‌ و مقدماتی‌ آن‌گرفتار آمده‌اند. بدیهی‌ است‌ كه‌ این‌ نگارنده‌ نیز در این‌ وادی‌ ادعای‌ نوآوری‌ ندارد…

 

منابع‌
1- مهدی‌ مطهرنیا، تبیین‌ نوین‌ بر مفهوم‌ قدرت‌ در سیاست‌ و روابط‌ بین‌الملل‌،وزارت‌ امور خارجه‌، مركز چاپ‌ و انتشارات‌، 1378.
2- دكتر علی‌ اصغر كاظمی‌، نقش‌ قدرت‌ در جامعه‌ و روابط‌ بین‌الملل‌، نشر قومس‌،1369.
3- دكتر سید عبدالعالی‌ قوام‌، اصول‌ سیاست‌ خارجی‌ و سیاست‌ بین‌الملل‌، انتشارات‌سمت‌، 1384.
4- حمید حیدری‌، توسل‌ به‌ زور در روابط‌ بین‌الملل‌ از دیدگاه‌ حقوق  بین‌الملل‌عمومی‌، انتشارات‌ اطلاعات‌، 1376.
5- سید حسین‌ سیف‌ زاده‌، اصول‌ روابط‌ بین‌الملل‌ (الف‌ و ب‌)، نشر میزان‌، 1385.
6- ریمون‌ آرون‌، مراحل‌ اساسی‌ اندیشه‌ در جامعه‌شناسی‌، ترجمه‌ باقر پرهام‌،تهران‌، سازمان‌ انتشارات‌ و آموزش‌ انقلاب‌ اسلامی‌، 1364.
7- دكتر سید علی‌ اصغر كاظمی‌، مدیریت‌ بحران‌های‌ بین‌المللی‌، تهران‌، دفترمطالعات‌ سیاسی‌ و بین‌المللی‌، 1368.
8- اسمیت‌ آنتونی‌، ژئوپلتیك‌، اطلاعات‌، ترجمه‌ فرهنگ‌ رجایی‌ تهران‌، علمی‌ -فرهنگی‌ 1373.
9- هونتزینگر، ژاك‌، درامدی‌ بر روابط‌ بین‌الملل‌، ترجمه‌ دكتر عباس‌ آگاهی‌، مشهد،قدس‌ 1368.
10- سید حسین‌ سیف‌ زاده‌، نظریه‌های‌ مختلف‌ در روابط‌ بین‌الملل‌، تهران‌، سفیر،1368.
11- نسرین‌ مصفا ودیگران‌، مفهوم‌ تجاوز در حقوق  بین‌الملل‌ تهران‌، انتشارات‌دانشگاه‌ تهران‌.
12- جنگ‌ و صلح‌ از دیدگاه‌ حقوق  و روابط‌ بین‌الملل‌، تهران‌، وزارت‌ امور خارجه‌،مؤسسه‌ چاپ‌ و انتشارات‌

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود رویكردهای قوی در امنیت جمهوری اسلامی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود رویكردهای قوی در امنیت جمهوری اسلامی با word دارای 48 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود رویكردهای قوی در امنیت جمهوری اسلامی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب

چكیده   
مقدمه   
سوال اصلی   
سوال فرعی   
فرضیات   
روش تحقیق   
مفاهیم و اصطلاحات   
علل انتخاب موضوع   
چهارچوب تئوریك   
تعریف قوم و ملت   
تفاوت ملت و قوم   
قومتها و دولتها   
شكافهای اجتماعی و قومیت   
عوامل تشدید كننده شكافهای قومی   
نظریات مربوط به بسیج قوی   
نظریات مربوط به همگرایی و وحدت سیاسی   
قومت ها در ایران   
قوم ترك یا آذری   
قوم كرد   
قوم بلوچ   
قوم عرب   
قوم تركمن   
قوم لر   
قومیت ها و تهدید امنیت ایران   
فرآیند شكل گیری تهدید   
رابطه امنیت و تهدید   
امنیت و امنیت ملی   
قومیت ها و تهدید امنیت ملی ایران   
افزایش هزینه ها در مناطق قومی نشین   
شیوه های حل و فصل منازعات قومی   
راهكارهای پیشنهادی مدیریت قومی   
نتیجه گیری و پیشنهادات   
منابع و ماخذ   
 

چكیده

قوم یا قومیت در انگلیسی از واژه Ethnie مشتق شده و در زبان یونانی Ethnos به مردمانی اطلاق می شود كه بیش از پیدایش دولتهای تك شهری بصورت عشیره ای یا قبیله ای زندگی می كردند. ویژگیهای قوم و ملت تقریباً یكسان هستند كه پیوندهای خویشی در اقوام قویتر از ملت است و علاوه بر این ملت به دنبال حاكمیت سیاسی است تفاوت اساسی بین ملت و قومیت بوجود آمدن دولت ملی می باشد. یكی از عوامل تشدید كننده شكافهای قومی زبان می باشد كه این تمیز قومی و به تعبیر جان اقوام است. مذهب یكی دیگر از عوامل تشدید كننده گرایشات قومی است نخبگان سیاسی تاثیر زیادی در ناسیونالیسم منفی و كاذب قومی دارند. بی اعتیادی به نارضایتی اقتصادی و سیاسی زمینه اعتراض وشورش را به همراه خواهد داشت و نظریات مختلف نیز در این زمینه قابل توجه است.
رابطه جودری میان امنیت و تهویه مورد توجه قرار گرفته است و نیز به این امر كه چه شیوه هایی برای حل و فصل نازمات قومی بكار گرفته می شد. و چندین راپیشنهادی برای مدیریت قومی در نظر گرفته شده است كه مفصل در مورد آن اشاره می گردد.
 

مقدمه:

امروزه امنیت بعنوان اصلی ترین شاخص و عنصر رشد تعالی یك جامعه تلقی می‌گردد امنیت نیز بدون وجود انسجام و وحدت سیاسی تامین نمی گردد، به علاوه چگونگی دست یابی به انجام و وحدت سیاسی نیز وابستگی شدیدی به مدیریت سیاسی جامعه دارد، قومیت در دنیای امروز بعنوان متغیری تقریباً مفار با انجام و وحدت و بدین دلیل تهدید كننده امنیت مطرح می گردد. جمهوری اسلامی ایران بعنوان كشوری كه در جرگه كشورهای كثیر القوم قرار گرفته است شاید حادترین شرایط و معضلات امنیتی نهفته قومی را در میان این كشورها دارا باشد. آنچه ایران را از سایر كشورهای كثیر القوم متمایز می نماید استقرار اقوام در حاشیه و نوار مرزی كشور و نیز همسایگی هر یك از آنها با اكثریت قومی آن سوی مرز است.
در چنین شرایطی بسترسازی لازم برای ایجاد و انسجام یكپارچگی و وحدت بین اقوام مستلزم تلاش پیگیر و برنامه ریزی ویژه ای می باشد كه مدیریت سیاسی كشور می‌بایستی برای دست یابی به آن اهتمام جدی ورزد تبیین چگونگی تهدید امنیت ملی از ناحیه قومیتها، معرفی اقوام ایرانی و در نهایت راه كارهای حل منازعات قومی عمده‌‌ترین مسایلی هستندكه در این نوشتار بدانها پرداخته خواهد شد.
نگارنده با افزار به بضاعت ناچیز علمی خود، آنچه را در توان داشته در تهیه مطالب و تدوین این رساله به كار گرفته و بالمال از وجود ایران و اشكال نیز مصون نخواهد بود اگر هم موقعیتی در این راه حاصل گشته باشد، مرهون حوصله، دقت و ارشادات ارزنده استاد گرانقدر جناب آقای دكتر امیر محمدحاجی یوسفی می باشد كه در طی مدت انجام این پژوهش دلسوزانه حقیر را یاری و از اندوخته علمی خویش بهره مند نموده اند. در اینجا لازم می دانم از قبول زحمتی كه فرموده اند نهایت سپاسگزاری و قدردانی را به عمل آورم، همچنین از راهنماییهای استاد مشاور جناب آقای حق پناه و همه عزیزانی كه بنده را مورد تشویق و لطف خویش قرار دادند، تشكر و سپاسگزاری می نمایم.
 

مراجع و منابع:

1- آذری، علی. قیام شیخ محمدخیابانی. تهران. صفی علیشاه. 1344.
2- آشوری، داریوش. ماومدنیت. تهران: موسسه فرهنگی فراط. 1376.
3- آلن، بیرو. فرهنگ علوم اجتماعی. ترجمه باقر ساروخانی. تهران: نشر كیهان. 1370.
4- احمدی، حمید. قومیت و قوم گرایی در ایران. از افسانه تا واقعیت. تهران: نشر نی. 1378.
5- الطائی، علی. بحران هویت قومی در ایران. تهران: نشر ستادگان. 1378.
6- بشیریه، حسین. دولت عقل. تهران: موسسه نشر علوم نوین. 1374.
7- پیرنیا، حسن. ایران باستان. تهران: انتشارات دنیای كتاب. 1362.
8- رضائیان، علی. اصول مدیریت. تهران: انتشارات سمت. 1371.
9- شمیم، علی اصغر. كردستان. تهران: نشر مدبر. 1375.
10- وزارت امور خارجه. كتاب سبز تركمنستان. 1375.
11- فصلنامه مطالعات ملی. سرزمین و فرهنگ مردم بلوچستان. تهران. 1379.
12- مجله نشر دانش. تعدد اقوام و وحدت ملت. شماره 21. 1371.
13- كاتم، ریچارد. ناسیونالیسم در ایران. ترجمه احمد تدین. تهران: انتشارات كویر. 1372.
14- كسروی، احمد. تاریخ هیجده ساله آذربایجان یا سرنوشت گردان و دلیران. تهران: انتشارات امیركبیر.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود نقش جنبش دانشجویی در تحولات اجتماعی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود نقش جنبش دانشجویی در تحولات اجتماعی با word دارای 78 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود نقش جنبش دانشجویی در تحولات اجتماعی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه

– بحث محوری، بررسی نقش جنبشهای دانشجویی در تاریخ تحولات سیاسی- اجتماعی ایران است. این جنبش یك پیشینه تاریخی دارد كه با تاسیس دانشگاه تهران در آغاز قرن حاضر (خورشیدی) شروع می‌شود و تا امروز ادامه می‌یابد. البته در مقاطعی با افت و خیزها و فراز و نشیبهایی روبه‌روست. اگر موافق باشید گفتگو را از همین نقطه آغاز كنیم.
– تصور من این است كه جنبش دانشجویی ایران را باید در قالب و چارچوب تئوریك نگاه كنیم؛ آن وقت این سوال مطرح است كه دانشجو از چه رده سنی است؟ و در چه موقعیت اجتماعی قرار دارد؟
اگر از لحاظ رده سنی نگاه كنیم و هستی‌شناسی جوان  را مورد بررسی قرار بدهیم، این سوال مطرح می‌شود كه «جوان چه نیازهایی دارد؟» با این تعریف می‌بینیم كه دوران جوانی دوران انرژی‌زایی است اما در مقابل این انرژی‌زایی، جوان دچار یك مجموعه پرسشهای جدید می‌شود. یعنی با تحولاتی كه در وجود بیولوژیك او مطرح است، از درونش یك دسته فشارها و محركهای جدید پدید می‌آید كه این محركها برای او پرسش ایجاد می‌كنند. اما وقتی می‌گوییم دانشجو، مسئله دیگری را هم اضافه كرده‌ایم؛ یعنی علاوه بر اینكه او فشارها و محركهای درونی او مطرح است، محركهای بیرونی هم وجود دارد. یعنی دانشجو خود را در چارچوب خانواده، محله و موقعیت اعتقادی معرفی نمی‌كند، بلكه خود را در چارچوب شغل هم مطرح می‌سازد؛ یعنی به یك انتخاب جدید می‌رسد.
– … یعنی وقتی از محیط خانوادگی دور می‌شود به عنوان یك «طبقه»ی جدید، یك هویت نوپیدا می‌كند؟
– دقیقاً همین‌طور است. او می‌خواهد یك هویت جدید پیدا كند. او یك دسته زمینه‌های هویتی پیشینی اولیه دارد. مثل خانواده و ابعاد اعتقادی، كه كشفی است. وقتی كه كودكی در یك خانواده به دنیا می‌آید، قومیت و اعتقادات خانواده بر روی او تاثیر می‌گذارد. اما این جوان وقتی وارد دانشگاه می‌شود رشته تحصیلی انتخاب می‌كند. انتخاب این رشته، سرنوشت چهل- پنجاه ساله زندگی او را تحت تاثیر قرار می‌دهد و این انتخاب دیگر یك بحث «كشفی» نیست بلكه بحثی است «تاسیسی». او در اینكه «قومیتش» چیست، از اعتقاد خانواده كه به او القا شده تاثیر می‌پذیرد. اما این وضعیت جدید «القا» نشده، بلكه «انتخاب» شده است، یعنی او به جای رشته (الف) رشته (ب) را انتخاب كرده است.
معمولاً در دوران دبیرستان نیز چنین وضعیتی به وجود می‌آید، اما حقیقت این است كه در آن زمان جوان به آن رشد نرسیده كه بپرسد: «چرا این رشته؟» محركهای محیطی به انتخاب منجر می‌شود؛ مثلاً رفتن به رشته‌های ریاضی، ادبیات یا طبیعی بدون یك محاسبه عقلایی سنجیده. اما وضعیت در دانشگاه بسیار متفاوت، ملموس و روشن است. یك دانش‌آموز وقتی «ریاضی» می‌خواند نمی‌داند كه نتیجه این رشته قطعاً به «مهندسی» می‌انجامد یا نه و اگر می‌انجامد به چه گرایشی از مهندسی؟ یا اگر «تجربی» می‌خواند، آیا حتماً به پزشكی ختم می‌شود؟ اما وقتی او به دانشكده می‌آید این شغل برایش «انضمامی» شده است. دانشجوی علوم سیاسی یا دانشجوی عمران یا دانشجوی پزشكی دارای چارچوب شغلی تقریباً مشخصی است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی سیاست خارجی حقوق بشر آمریكا با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی سیاست خارجی حقوق بشر آمریكا با word دارای 272 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی سیاست خارجی حقوق بشر آمریكا با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه

بنیادگرایی اسلامی نهضتی برخاسته از درون جوامع اسلامی و پاسخی دینی به بحرانها و آشفتگی های اجتماعی و سیاسی جوامع مسلمان بود . این جریان با پی بردن به فساد و بی عدالتی در جوامع اسلامی همواره در صدد اصلاح این جوامع بوده است وبا ارائه پیشنهادی مبتنی بر تمسك و بازگشت مجدد به اصول و مبانی اسلام در صدد بود راه درمان نابسامانیها و عقب ماندگی را در درون مذهب پیدا كند .
    بنیادگرایی اسلامی با ویژگی ها و اهداف فوق همواره در طول تاریخ اسلام استمرار داشته و با پسرفت و پیشرفت هایی كه داشته است وارد قرون جدید (20 و 21 ) گردید .
    بنیادگرایی در دوران جدید ، كه می توان شروع رسمی آن را از سید جمال الدین اسد آبادی دانست علاوه بر تعقیب اهداف پیشین كه مبنی بر اصلاح و مبارزه با فساد در جوامع اسلامی بود ، هدف و خواست تازه ای پیدا كرد : یعنی مبارزه با هجوم استعمار گران خارجی به سرزمین های اسلامی .این عامل از آن زمان تا كنون به صورت یكی از اهداف اصلی این جریان باقی مانده است . یا به عبارتی می توان گفت همین عامل نقش عمده ای در پیدایش و تداوم جریان بنیادگرایی اسلامی در دوران جدید داشته است .
    لازم به ذكر است كه مسئله تهاجم غرب به سرزمینهای اسلامی از همان ابتدا با واكنش این جوامع روبرو بوده است اما این واكنشها بیشتر در شكل و قالب های غیر اسلامی صورت گرفته است . به ویژه از نیمه دوم قرن بیستم كه چارچوبهای ماركسیستی ، ملی گرایی و ناصریسم بیشتر در منطقه خاور میانه نفوذ داشتند و اسلام گرایی یا چارچوب مبارزاتی مبتنی بر عقاید اسلامی در حاشیه قرار داشت . اما به دنبال ناتوانی این مكاتب و ادامه گسترش نفوذ غرب در جوامع اسلامی گرایش روز افزونی به سمت جایگزینی دینی و طرحی اسلامی برای بسیج توده ها جهت مبارزه با هجوم گسترده غرب به وجود آمد و به دنبال آن اندیشه بنیادگرایی از اقبال فراوانی برخوردار شد كه نتیجه آن گسترش دامنه بنیادگرایی اسلامی در بیشتر سرزمینهای اسلامی به ویژه آن دسته كه گرفتار نابسامانیهای اجتماعی و سیاسی بیشتری بودند می باشد .
    فراگیر شدن بنیادگرایی اسلامی از نیمه دوم قرن بیستم تا كنون به حدی بود كه  عده ای از اندیشمندان را بر آن داشت تا گمان كنند بنیادگرایی اسلامی پدیده ای جدید و مربوط به قرن اخیر است و حتی عده ای نقطه شروع آن را از سال 1979 م و وقوع انقلاب اسلامی در ایران دانستند .
    ضمن عقیده به اینكه تاریخ رسمی شروع بنیادگرایی اسلامی در قرون اخیر از سید جمال الدین بوده است اما بدون شك از آن زمان تا كنون تحولاتی رخ داده است كه هر كدام نقطه عطفی در جریان بنیادگرایی اسلامی به شمار می روند و به تنهایی می توانند سرآغاز فصل جدیدی در تحولات اسلامی به حساب آیند . مثلا در سال 1928 م تشكیل جنبش « اخوان المسلمین » توسط حسن البناء در مصر بنیادگرایی اسلامی برخاسته از سید جمال الدین و شاگردانش را كه تقریبا كم توان شده بود دوباره تقویت و چند گام جلو تر برد . اما اقدام حسن البناء نیز در مقایسه و رقابت با مكاتب فكری دیگر از جمله ناصریسم ، ناسیونالیسم و ماركسیسم و … كه در منطقه خاورمیانه رایج بود در حاشیه قرار گرفت ولی با شكست اعراب از اسرائیل در سال 1967 م و وقوع انقلاب اسلامی در سال 1979 م نه تنها بنیادگرایی اسلامی جانی دوباره گرفت بلكه از آن زمان تا كنون هیچ رقیب فكری دیگر توان مقابله با آن را پیدا نكرد و همیشه در در مركز تحولات سیاسی و اجتماعی منطقه قرار داشته است .
    گذشته از سیر تحولات وتكوین بنیادگرایی اسلامی كه به اختصار اشاره شد باید افزود كه  علی رغم تداوم تاریخی ، بنیادگرایی در هر دوره ای شكل و قالب خاصی داشته است و به تناسب زمان و مكان اهداف و خواسته های آن متفاوت بوده است . علاوه بر این در هر دوره ای احیاء گران به دنبال اهداف متفاوتی بوده اند ، عده ای خواهان تغییر جامعه و عده ای خواهان تغییر فرد و عده ای نیز خواهان تغییرات همه جانبه بوده اند . همچنین در راستای اجرای این اهداف عده ای موعظه و نصیحت و عده ای اسلحه را برگزیده اند .
    این پیچیدگی و گستردگی اهداف و شیوه ها باعث اختلاف نظر های زیادی در مورد ماهیت و حتی تعریف و تشخیص بنیادگرایی اسلامی شده است . به گونه ای كه برای نام گذاردن بر حركت اسلام خواهی از اصطلاحاتی چون اسلامگرایی ، بنیادگرایی ، اسلام سیاسی و … استفاده كرده اند كه اگر چه از لحاظ گسترش دامنه واژه های معادل مفید می باشد اما از آنجا كه این اصطلاحات گاه تحت فشارهایی از جمله فرار از برچسب های ناروا به این جریان استخراج و به كار برده شده است لذا نه تنها تمایز های میان گروههای طرفدار این جریان را به خوبی نمایان نمی سازد بلكه بر ابهام و پیچیدگی درك پدیده بنیادگرایی اسلامی نیز افزوده است.
هر گاه برداشت اندیشمندان غربی از بنیاد گرایی اسلامی راكه اكثرا با مشاهده برخی جلوه های این جریان، -مثل اقدامات قهر آمیز و ضدیت با غرب-، بی درنگ آنها رامعادل و همسان با اصل و ماهیت بنیادگرایی اسلامی در نظر می گیرند اضافه كنیم متوجه می شویم كه انحرافات و سوء برداشت ها اعم از اینكه آگاهانه یا عامدانه باشد یا از روی ناآگاهی و شناخت كم، فهم پدیده بنیادگرایی اسلامی را بسیار مشكل زا كرده است . و از آنجا كه قضاوت های بعدی هم بر پایه این اطلاعات صورت می گیرد لذا مایه تحلیل ها و تفسیر هایی قرار می گیرد كه در آن هیچ مرزی میان تروریسم ، افراط گرایی ، خشونت طلبی و اسلام گرایی وجود ندارد.
بدین خاطر است كه حتی نظریه پردازی پیرامون علل ظهور و همچنین علت خشونت طلبی و به ویژه آمریكا ستیزی این گروهها نیز خلاف واقعیت است مثلا در مورد علت خشونت طلبی گروههای بنیادگرای اسلامی كه مركز ثقل تحقیق نیز می باشد ، عده ای آن را ناشی از ماهیت و ذات تفكر بنیادگرایانه ، یعنی مبانی اسلام می دانند ، عده ای دیگر نیز آن را ناشی از جاذبه های فرهنگ غربی و ناتوانی فرهنگ اسلامی و گروهی دیگر فقر و سرخوردگی را عامل اصلی ظهور و خشونت طلبی این گروهها می دانند . در حالی كه واقعیت این است كه مجموعه عوامل پیچیده ای دست در دست هم داده اند تا از شیوه های اقدام مختلف ( قهر آمیز ، فكری ـ فرهنگی و سیاسی ) شیوه قهر آمیز از اقبال زیادی برخوردار شود كه مجموعه این عوامل را می توان در دو دسته عوامل محیطی _ سیاسی و عوامل عقیدتی و ایدئولوژیك جای داد .

فهرست مطالب

تقدیر و تشكر الف
بخش مقدماتی : كلیات تحقیق
1 . طرح موضوع    1
2 . سوال اصلی     5
3 . سوالات فرعی    6
4 . فرضیه تحقیق     6
5 . مفاهیم     6
6 . مفروضات    8
7 . اهمیت و علل انتخاب موضوع     8
8 . برسی متون و آثار     11
9 . اهداف پژوهش    11
10 . نقطه ثقل پژوهش    11
11 . روش تحقیق     12
12 . سازماندهی پژوهش    12
بخش اول:سیاست خارجی و سیاست خارجی ایالات متحده آمریكا
مقدمه بخش    15
فصل اول:سیاست خارجی     16
 گفتار اول : شناخت سیاست خارجی     16
 الف ) تعریف و تبیین سیاست خارجی     16
 ب   ) اهداف سیاست خارجی
        هدفهای اساسی یا اولیه
        هدفهای متوسط یا درجه دوم
        هدفهای جهانی یا دراز مدت    19
20
20
21
گفتار دوم: رابطه میان سیاست خارجی و منافع ملی
         الف ) تعریف و تبیین منافع ملی و جایگاه آن در سیاست خارجی
         ب   ) قدمت و پیشینه كاربرد منافع ملی     24
24
27
   
فصل دوم:سیاست خارجی  ایالات متحده آمریكا در خاورمیانه    29
گفتار اول : حضور آمریكا در خاور میانه
         الف ) تاریخچه حضور آمریكا در منطقه                                        
         ب  ) اهمیت خاورمیانه برای آمریكا
         ج   ) كمیت و پراكندگی جغرافیایی نیروهای آمریكایی در خاور 29
29
30
31
گفتار دوم : اهداف ومنافع سیاست خارجی آمریكا در خاورمیانه
          الف ) جایگاه منافع ملی در سیاست خارجی آمریكا
          ب   ) اهداف و منافع آمریكا در خاورمیانه     36
36
38
حفظ بقاء و امنیت  اسرائیل    40
دسترسی به منابع نفت خاورمیانه     44
حمایت از دولتهای محافظه كار    45
گفتار سوم:تأثیر حوادث 11 سپتامبر بر سیاست خارجی آمریكا در خاورمیانه    48
منابع بخش اول    50
بخش دوم:بنیاد گرایی و بنیاد گرایی اسلامی
مقدمه بخش    57
فصل اول:تبار شناسی و ویژگی های بنیادگرایی    58
گفتاراول:بنیادگرایی    58
گفتار دوم:بنیادگرایی اسلامی     59
چیستی و تبار شناسی     59
تفاوت بنیادگرایی اسلامی با بنیادگرایی مسیحی    62
ویژگی های بنیادگرایی اسلامی     63
اهداف و خواسته های بنیادگرایان    64
نشانه های بنیادگرایی اسلامی     66
جاذبه های بنیادگرایی اسلامی به عنوان رقیب مكاتب دیگر     67
رویكرد بنیادگرایی اسلامی به سیاست وحكومت    67
 گفتار سوم:غرب و استفاده ابزاری و تبلیغاتی از كاربرد اصطلاح بنیادگرایی اسلامی     69
گفتار چهارم:واكنش های نظری به كاربرد تبلیغاتی غرب از اصطلاح بنیادگرایی اسلامی     71
گفتار پنجم:پیشگامان بنیادگرایی و احیاء طلبی اسلامی     77
سید جمال الدین     77
محمد عبده     79
عبدالرحمن كواكبی    80
مودودی    82
سید قطب
حسن البناء
    82
83
فصل دوم:نظریه پردازی پیرامون علل ظهور و ضد غربی بودن جنبشهای بنیادگرایی اسلامی     84
گفتار اول:علل ظهور جنبشهای بنیادگرا    84
نگرش شرق شناسان جدید    86
نگرش جهان سوم گرایی جدید    87
عكس العملی در برابر غربی شدن     88
نظریه مارتین مارتی و اسمارت    89
ظهور ایالات متحده    89
دیدگاه هرایردكمجیان     90
دیدگاه خورشید احمد    90
گفتار دوم:علل ضد غربی بودن جنبشهای اسلام گرا    92
نگرش شرق شناسان جدید
نگرش جهان سوم گرایی جدید     93
94
دیدگاه فرید زكریا    95
   
فصل سوم:خشونت طلبی در جنبشهای بنیادگرای اسلامی :ماهیت،علل و انگیزه ها    97
گفتار اول:ماهیت اقدامات خشونت طلبانه در جنبشهای اسلامی،تروریستی یا شهادت طلبانه ،انتخابی یا استیصالی     98

گفتار دوم:عوامل و متغیرهای تسهیل كننده یا كنترل كننده خشونت طلبی در جنبشهای اسلام گرا    104
الف)متغیرهای تسهیل كننده توسل به خشونت     105
توجیهات ارزشی     105
سنت و سوابق تاریخی    105
اقتدار سازمانی و نهادی     106
سكولاریسم     106
سركوب و فشار     106
مداخله خارجی     107
ب  ) متغیرهای كنترل كننده توسل به خشونت     107
1-  اصلاحات و توسعه اقتصادی     107
2-  سیاست وحدت گرایانه     107
3-  مسله فلسطین     108
4- مشاركت سیاسی    108
منابع بخش دوم    114
   
   
بخش سوم:سیر تحولات بنیادگرایی اسلامی در خاورمیانه از
1979ـ2002: تشدید یا تضعیف
مقدمه بخش    123
فصل اول:فراز و نشیب های بنیادگرایی اسلامی     124
گفتار اول : تحولات بنیادگرایی اسلامی قبل از 1979    124
الف ) دوره آگاه شدن از چالشهای جدید    127
ب   ) ارائه چارچوب ها ی بدیل     127
گفتار دوم؛تحولات بنیادگرایی اسلامی پس از 1979:نشانه ها و شاخص های تشدید    128
الف ) تعدد میزان تحولات بنیادگرایانه     129
 انقلاب اسلامی در ایران     129
 تسخیر مسجد بزرگ كعبه     133
 حمله شوروی به افغانستان     133
ب   )  اتخاذ مواضع تهاجمی به جای تدافعی     135
ج  ) چرخش از اسلام میانه رو به اسلام مبارز
د  ) افزایش عملیات مسلحانه گروههای بنیادگرای اسلامی     136
138
هـ  )  طرح دكترین دولت غیر سرزمینی و پیشقراولی بنیادگرایی سنی(وهابیت)    139
و  )  واكنش غرب و اظهار نگرانی از بنیادگرایی اسلامی     140
گفتار سوم : تأثیر حوادث 11 سپتامبر بر بنیادگرایی اسلامی در خاورمیانه     143
فصل دوم:بنیادگرایی اسلامی در مصر و عربستان سعودی     146
گفتار اول:بنیادگرایی اسلامی و طیف های مختلف اسلام گرا در مصر     146
الف )  پیشینه بنیادگرایی اسلامی در مصر     146
 ب  ) جناح های اسلامی در مصر    148
1 ) اسلام دولتی (الازهر)    148
2 ) اسلام میانه رو(اخوان المسلمین)    149
 علل و عوامل شكل گیری اخوان المسلمین    151
 فعالیت های اولیه     151
 شخصیت حسن البنا    151
 مبانی فكری و اندیشه‌ای اخوان المسلمین    152
 اصول شش گانه اخوان المسلمین برای تحقق اهداف مورد نظر     153
 استراتژی اخوان المسلمین برای دستیابی به اهداف     153
 وجه تمایز اخوان المسلمین با سایر جنبشهای اسلامی     154
 عوامل مؤثر در فراگیری اخوان المسلمین در مصر و خاورمیانه     156
3 ) جناح اسلام انقلابی     157
1 . جماعت اسلامی    158
2 . سازمان الجهاد    158
 علل و چگونگی شكل گیری     158
 تفكر و اندیشه حاكم     159
 سازماندهی و ساختار درونی     160
 شیوه عملكرد     161
 الجهاد از مصر تا افغانستان     161
3 . منظمه التحریر الاسلامی     162
4 . جماعه المسلمین (التكفیر و الهجره)    163
 سابقه و پیشینه     163
 تفكر و اندیشه حاكم بر گروه     163
گفتار دوم:بنیادگرایی اسلامی در عربستان سعودی     164
الف ) ماهیت ، ریشه ها و تحولات بنیادگرایی در عربستان
       ماهیت و ریشه های بنیادگرایی در عربستان
       تحولات بنیادگرایی در عربستان و ظهور نسل جدید بنیادگرا
ب  ) نقش بنیادگرایی اسلامی در تحولات اجتماعی و سیاسی عربستان
     1 )  مشروعیت زایی و  عامل كشور سازی     164

168
169
171
 2 ) مشروعیت زدایی و چالش برانگیزی     171
           شورش جهیمان العطیبی
           ظهور اسامه بن لادن و تشكیل سازمان القاعده
 ج )گروهها و جناحهای اسلام گرا در عربستان سعودی
          جناح مذهبی
          جناح تكنوكراتها
          منابع بخش سوم    172
173
176
177
178
179
بخش چهارم : سیاست خارجی ایالات متحده آمریكا در خاورمیانه
و تأثیر آن بر بنیادگرایی اسلامی در مصر و عربستان سعودی
مقدمه بخش    187
فصل اول:حمایت آمریكا از رژیم های غیر دموكراتیك و سركوبگر و تأثیر آن بر جریان بنیادگرایی اسلامی     188
گفتار اول:تعامل سیاست خارجی آمریكا و نظامهای سیاسی در خاورمیانه     188
الف) اولویت سیاست خارجی آمریكا در خاورمیانه:تشویق دموكراسی یا تعقیب منافع ملی     188
ب)نقش سیاست خارجی آمریكا در تداوم رژیم های غیر دموكراتیك     191
ج) علت حمایت آمریكا از رژیم های غیر دموكراتیك     193
ترس از روی كار آمدن اسلام گرایان    193
كمك به تحقق صلح خاورمیانه    197
 سیاست حفظ وضع موجود    198
گفتار دوم: همسویی سیاست خارجی آمریكا با دولت مصر و تأثیر آن بر جریان بنیادگرایی اسلامی     199
گفتار سوم:همسویی سیاست خارجی آمریكا با دولت عربستان سعودی و تأثیر آن بر جریان بنیادگرایی اسلامی     206
فصل دوم:حضور نظامی مستقیم آمریكا در خاورمیانه و تأثیر آن بر جریان بنیادگرایی اسلامی     211
گفتار اول : پیامدهای سیاسی و فرهنگی حضور آمریكا در منطقه     211
گفتار دوم:واكنش گروههای بنیادگرا نسبت به حضور آمریكا در منطقه    214
الف) واكنش نظری  ـ فقهی    214
ب) واكنش عملی (مبارزه جویانه)    217
ج) صدام گرایی     218
د) بن لادن گرایی و فراگیر شدن كیش بن لادنیزم    219
   
فصل سوم:حمایت آمریكا از اسرائیل و تأثیر آن بر آمریكا ستیزی و رفتار گروههای بنیادگرا در خاورمیانه     221
گفتار اول: حمایت ایلات متحده آمریكا از اسرائیل     221
الف ) علت ، میزان و شیوه های حمایت آمریكا از اسرائیل
      علت حمایت آمریكا از اسرائیل     221
221
میزان كمك های آمریكا به اسرائیل    221
شیوه ها و روشهای گوناگون حمایت آمریكا از اسرائیل    222
ب   ) پیامدهای منفی حمایت آمریكا از اسرائیل برحل بحران فلسطین    225
تداوم بقاء و استمرار سلطه رژیم صهیونیستی    225
 انعطاف ناپذیری رژیم صهیونیستی     226
  استمرار عملیات شهرك سازی و ممانعت از تشكیل یك دولت فلسطینی    227
گفتار دوم: رابطه آمریكا با اسرائیل و تأثیر آن بر موضع گروههای بنیادگرا نسبت به آمریكا در مصر و عربستان سعودی     229
الف ) جایگاه مسئله فلسطین در اندیشه اسلام گرایان    230
ب   )  نقش و تأثیر حمایت آمریكا از اسرائیل بر آمریكا ستیزی  اسلام گرایان در مصر و عربستان سعودی    231
منابع بخش چهارم    237
نتیجه گیری     245
فهرست منابع     272

 
منابع بخش اول

1ـ جان لاول،چالشهای سیاست خارجی آمریكا،ترجمه حسین نورائی بیدخت،(تهران:انتشارات سفیر،1376)،ص 1
2ـ علی اصغر كاظمی،نقش قدرت در جامعه و روابط بین الملل،(تهران:نشر قومس،1369)،ص 42
3ـ جك سی پلانوـ روی آلتون, فرهنگ روابط بین الملل، ترجمه حسن پستا،( تهران: انتشارات فرهنگ معاصر,1378 ) ،ص 48
4ـ جوزف فرانكل،روابط بین الملل در جهان متغیر،ترجمه عبدالرحمن عالم،(تهران:انتشارات وزارت امور خارجه،1373)،ص 104
5ـ عبدالعلی قوام،اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل،(تهران:انتشارات سمت،1373)،ص 135
6ـ سید محمد طباطبایی سیاست خارجی آمریكا(دكترین ها) جزوه درسی دانشكده حقوق وعلوم سیاسی علامه طباطبائی, صص 8 ـ 6
7ـ همان, صص 8 ـ6
8ـ حسن حمیدی نیا،ایالات متحده آمریكا،(تهران:انتشارات وزارت امور خارجه،1381)،ص 533
9ـ عبدالعلی قوام،«آناتومی تعاملات نظام سیاسی و منافع ملی»،مجله سیاست خارجی،سال هشتم،شماره یك و دو( بهار و تابستان 1373)،ص 3
10ـ هوشنگ عامری،اصول روابط بین الملل،(تهران:انتشارات، آگاه،1370)،ص11
11ـ امین هویدی،كسینجر وسیاست خارجی آمریكا،ترجمه صفاءالدین گچی،(تهران:انتشارات آفرینه،1378)،ص 164
12ـ یوجین آر.ویتكوف و جیمزام.مك كورمیك،سرچشمه های درونی سیاست خارجی آمریكا،ترجمه جمشید زنگنه،(تهران:انتشارات وزارت امور خارجه،1381)،ص 24
13ـ هوشنگ عامری،پیشین ،صص188ـ187
14ـ همان ،ص 191
15ـ جیمز باربر و مایكل اسمیت، ماهیت سیاستگزاری خارجی، ترجمه حسین سیف زاده،( تهران: نشر قومس،1374)، ص247
16ـ هوشنگ عامری،پیشین،ص 193
17ـ هوشنگ مقتدر، سیاست بین الملل و سیاست خارجی،( تهران: انتشارات فهرس،1370)، ص 104
18ـ همان
19ـ هوشنگ عامری،پیشین،ص 106
20ـ همان  ص 197
21ـ عبدالعلی قوام, اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل ،پیشین ،ص 101
22ـ هوشنگ مقتدر،پیشین،صص 108ـ104
23ـ عبدالعلی قوام ,اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل،پیشین،ص 101
24ـ هوشنگ مقتدر،پیشین،صص 157 ـ152
25ـ كی جی هالستی، مبانی تجزیه و تحلیل سیاست بین الملل، ترجمه بهرام مستقیمی و مسعودطارم سری،( تهران : انتشارات وزارت امور خارجه،1376)،ص 222
26ـ فرزاد پور سعید،«11 سپتامبر و تحول مفهوم منافع ملی»،فصلنامه مطالعات راهبردی شماره 17 و 18،صص 695 ـ694
27ـ حمید بهزادی،اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی،(تهران:انتشارات دهخدا 1373)،ص 97
28ـ همان ص 98
29ـ فرزاد پورسعید, پیشین، ص 695
30ـ جمیز باربر و مایكل اسمیت,پیشین،ص 247
31ـ عبدالعلی قوام, اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل،پیشین،ص 124
32ـ همان ,صص 114 ـ 113
33ـ علی اصغر كاظمی،پیشین،ص 108
34ـ حسن سیف زاده،«تحول در مفهوم منافع ملی»،در مجموعه مقالات تحول مفاهیم، ( تهران : انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل 1370),ص97
35ـ جیمز باربر و مایكل اسمیت، پیشین،ص249
36ـ جوزف فرانكل،پیشین،ص 118
37ـ جیمزباربر و مایكل اسمیت،پیشین،ص 259
38ـ سیف زاده،تحول در مفهوم منافع ملی، پیشین ،ص 97
39ـ همان ص 97
40ـ همان،ص 102
41ـ همان،ص 103
42ـ اسد الله خلیلی،روابط ایران و آمریكا (بررسی دیدگاه نخبگان آمریكایی)،(تهران:انتشارات ابرار معاصر،1379)،صص 21 ـ 18
43ـ همان ،ص 19
44ـ همان،ص21
45ـ عبدالحمید ابوالحمد،مبانی علم سیاست،چ4،(تهران:انتشارات توس،1368)،صص 206ـ 196
46 ـ لوئیس فیشر،«پیشگامیهای ریاست جمهوری از كره تا بوسنی»،در سرچشمه های درونی سیاست خارجی آمریكا،ترجمه جمشید زنگنه،(تهران:انتشارات وزارت امور خارجه،1381)،ص 288
47ـ یوجین‌ آر. ویتكوپف و جیمزام. مك كورمیك، پیشین، ص 433
48ـ همان
49ـ حسین دهشیار،سیاست خارجی آمریكا،جزوه كلاسی دانشكده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی،ص 18
50 ـ مسعود برق لامع،استراتژی كسینجر در سیاست سلطه جوی آمریكا ،(تهران :انتشارات _______ 1358)،   صص 100ـ99
51ـ حسین دهشیار، پیشین، ص 17
52ـ همان
53ـ همان
54ـ یوجین آر.ویتكوف و جیمزام مك كورمیك،پیشین،صص 242 ـ 241
55ـ حسن حمیدی نیا،پیشین،ص 467
56ـ همان،ص 467
57ـ همان
58ـ دهشیار،پیشین،ص 18
59ـ زبیگینو برژینسكی،در جستجوی امنیت ملی،ترجمه ابراهیم خلیلی،(تهران:نشر سفیر،1369)،ص119
60ـ یوجین آر.ویتكوف وجیمزام .مك كورمیك،پیشین،ص 238
61ـ برژینسكی،پیشین،ص 109
62ـ مسعود برق لامع،پیشین ،صص 101 ـ100
63ـ جفری كمپ،«مدیریت ریاست جمهوری بر دیوانسالاری شاخه اجرایی»،در سرچشمه های درونی سیاست خارجی آمریكا ،پیشین، ص 318
64ـ برژینسكی،پیشین،ص 107
65ـ رابرت ام .كیتز،«سازمان سیا وسیاست خارجی آمریكا»،ترجمه عبدالحسین شاهكار،فصلنامه سیاست خارجی،سال پنجم،شماره 2 (تابستان 1370)،صص 324ـ 307
66ـ عبدالعلی قوام، اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل،پیشین، صص 238 ـ 237
67ـ یوجین آر.ویتكوف و جمیزام مك كورمیك،پیشین،ص 238
68ـ  جك سی پلینو ـ روی آلتون ، پیشین، ص 495
69ـ.همان
70ـ.همان ص 498
71ـ حسن حمیدی نیا،پیشین،صص 490ـ481
72ـ دهشیارـ پیشین ـ ص 17
73ـ رابرت پی.زولیك،«كنگره و سیاست گذاری خارجی ایالات متحده آمریكا»،ترجمه امیر مسعود اجتهادی،فصلنامه سیاست خارجی،سال چهاردهم،شماره 1،(بهار 1379)،صص 130ـ 129
74ـ همان
75ـ یوجین آر.ویتكوف و جیمزام مك كورمیك،پیشین،ص 246
76ـ رابرت.پی زولیك،پیشین،ص 154
77ـ همان صص 155 ـ 139
78ـ همان صص 155 ـ 152
79ـ دهشیار،پیشین،صص 18 ـ17
80ـ عبد العلی قوام، اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل،پیشین،صص 229ـ 228
81ـ حسن حمیدی نیا،پیشین،ص 531
82ـ ساموئل هانتینگتون،«فرسایش منافع ملی آمریكا»، در سرچشمه های درونی سیاست خارجی آمریكا،ص 77
83ـ همان،ص 78
84 .Stephen Zunes,10 thing s to Know about u.s. Policy in the Middle East, hattp://www. Alternet. Org/story. Hatm/l    p. 4
85ـ حسین دهشیار،پیشین،صص 15ـ 13
86ـ همان، ص 15
87ـ همان،ص 13
88ـ عبد العلی قوام، اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل ،پیشین،ص 231
89ـ حسین دهشیار،پیشین،ص 9
90ـ عبد العلی قوام، اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل،پیشین،صص 236ـ235
91 ـ همان ، ص 235
92 ـ برای مطالعه بیشتر مراجعه شود به،جیمز پرلاف،سایه های قدرت(شورای روابط خارجی و قدرت آمریكا)،ترجمه كریم میرزایی،(تهران: انتشارات رسا،1371)
93 ـ عبد العلی قوام،پیشین اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل،ص 238
94 ـ یوجین آر.ویتكوف و جیمز ام مك كورمیك، پیشین،ص 239
95ـ سامی حجار، آمریكا در خلیج فارس،چالشها و چشم اندازها ترجمه ابوالقاسم راه چمنی (تهران:انتشارات ابرار معاصر تهران ، 1381) ، ص 16
96ـ همان ، ص17
97ـ همان،
98ـ محمد باقر سلیمانی،بازیگران روند صلح خاورمیانه ، (تهران انتشارات وزارت امور خارجه ، 1379)،پیشین،ص 136
99ـ همان ص 137
100ـ«حضور نظامی آمریكا در خاورمیانه»،ماهنامه خلیج فارس،شماره 23،(شهریور 1381)،ص 48
101ـ همان ،ص49
102ـ همان ،ص 50
103ـ همان، ص51
104ـ ساموئل هانتینگتون،«فرسایش منافع ملی آمریكا،، در سرچشمه های درونی سیاست خارجی آمریكا،پیشین،ص 72
105ـ همان،ص 64
106ـ همان،صص 66 ـ 35
107ـ محمد باقر سلیمانی،پیشین،صص 142ـ140
108ـ همان،ص13
109. William j.Perry,”Gulf security and U.S policy”  In middle East policy,
Vol,111,N.4,(Appril 1995),P.8
110ـ گزیده تحولات جهان ابرار معاصر ص 30
111ـ همان،صص 32ـ31
112ـ حمیدرضا سمیعی نژاد،«چرا آمریكا به اسرائیل كمك می‌كند»،فصلنامه سیاست خارجی،سال پانزدهم،شماره 1،(بهار 1380)،ص 173
113ـ همان،ص 173
114ـ آلفرد.م،لیلیا نتال،ارتباط صهیونیستی،ترجمه سید ابوالقاسم حسینی،(تهران: انتشارات،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،1379)، ص 352
115ـ حمید رضا سمیعی نژاد،پیشین،صص 175ـ173
116ـ آلفرد.م لیلیا نتال،پیشین،ص 447
117ـ سمیعی نژاد،پیشین،صص 175ـ174
118ـ پل فایندلی،فریب های عمدی(حقایقی درباره روابط آمریكا و اسرائیل)،ترجمه محمد حسین آهویی ، (تهران: انتشارات وزارت امور خارجه ،1378)،ص 16
119ـ همان،ص 16
120ـ همان،ص 11
121ـ همان، ص 13
122ـ همان، ص 11
123ـ محمد باقر سلیمانی،پیشین،ص 149
124.Barbara.conry,”Americans misguided policy of dual containment in the persian GULF ”
Foreign policy Brifing No.33. november 10,1994. P .11
125ـ محمد باقر سلیمانی،پیشین،ص 162
126ـ همان ،ص 139
127ـ همان ،ص 142
128ـ مارك ج.گازیوروسكی،سیاست خارجی آمریكا و شاه،چ 2 ،ترجمه جمشیدزنگنه،(تهران:انتشارات رسا،1373)،صص 197ـ165
129ـ لئی برنر،مشت آهنین،ترجمه حسین ابوترابیان ،(تهران: انتشارات اطلاعات،1367)،ص 275
130ـ همان،ص 275
131ـ «سعودی ها وسیاست آمریكا»،(28 اردیبهشت 1373)،شماره 21980
132ـ همان
133ـ سید مهدی حسینی متین،«تحول در نقش و كاركرد سیاست خارجی آمریكا در نظام بین الملل پس از 11سپتامبر»، در مجموعه مقالات دوازدهمین سمینار خلیج فارس، ص 215
134ـ سیروس فیض، «اسلام و غرب پس از 11 سپتامبر»، فصلنامه نهضت، سال سوم شماره 10 صص 111ـ110
135ـ همان، ص 109
136ـ

منابع بخش دوم
1ـ اندروهی وود،درآمدی بر ایدئولوژی های سیاسی،ترجمه محمد رفیعی مهر آبادی،(تهران:انتشارات وزارت امورخارجه ،1379)، ص 495.   
2ـ «مقدمه ای بر بنیادگرایی اسلامی»،اندیشه جامعه،شماره 21، (دی 1380)،ص20.   
3ـ احمد بخشایشی،«بنیادگرایی مفهومی غیر منطبق بر نظام اسلامی ایران»،دو ماهنامه مسجد،سال پنجم،شماره 26(خرداد و تیر 1375)،ص 25   
4ـ سید احمد موثقی،جنبشهای اسلامی معاصر،(تهران،انتشارات سمت،1374)،ص 64   
5ـ «مقدمه ای بر بنیادگرایی اسلامی»،پیشین،ص 26   
6 ـ محمد اسماعیل اسلامی،فرهنگ علوم سیاسی،چ 2 ،(تهران:مركز اطلاعات و مدارك علمی ایران،1375)،ص 199   
7ـ انوشیروان احتشامی،«بنیادگرایی اسلامی و اسلام سیاسی»، ترجمه محسن اسلامی،فصلنامه علوم سیاسی،سال پنجم شماره 18،(تابستان 1381)،ص 247   
8ـ جیمز ویچ،«نگرشی دوباره به بنیادگرایی اسلامی»،ترجمه ابوعلی،ماهنامه مسجد،سال دوم،شماره 11،(آذر و دی 1372)،ص 44.   
9 ـ الیور روا،افغانستان،اسلام و نوگرایی سیاسی،ترجمه ابوالحسن سروقد مقدم،( مشهد،انتشارات آستان قدس رضوی،1369)،صص 14 ـ10   
10ـ رابین رایت،شیعیان مبارزان راه خدا،ترجمه علی اندیشه،(تهران:نشر قوس،1372)، ص 11   
11ـ جمیله كدیور،پشت پرده صلح،(تهران:انتشارات اطلاعات،1374)،ص139.   
12ـ همان    
13ـ هاشم آقاجری،«جنبش انقلابی اسلامی و بنیادگرایی»،فصلنامه حضور،شماره 32،(زمستان 1376)،ص 84.   
14ـ سید عباس عراقچی،«اندیشه های سیاسی ابوالاعلی مودودی و جنبش احیا طلبی اسلامی »،فصلنامه خاورمیانه سال ششم،شماره 3،(پائیز 1378)،صص 73ـ72.   
15ـ ری كیلی،فیلی مارفیلت،جهانی شدن و جهان سوم،ترجمه حسن نورائی بیدخت و محمد علی شیخ علیان،(تهران،انتشارات وزارت امور خارجه ،1380)،ص 249   
16ـ احمد موثقی، پیشین ،ص 111.   
17ـ جمیله كدیور،پشت پرده صلح ،پیشین،ص147   
18ـ ،«بررسی تطبیقی بنیادگرایی اسلامی»،فصلنامه خاورمیانه،سال اول،شماره 3 ،( تابستان 1373)،ص 668   
19ـ فرهنگ رجایی،«چالش بنیادگرایی دینی و پاسخ غرب»،فصلنامه سیاست خارجی،سال هفتم،شماره 4،(زمستان 1372)،ص99    
20ـ جمیله كدیور،پشت پرده صلح، پیشین،ص 149.   
21ـ همان كتاب،ص 149   
22ـ سید عباس عراقچی،پیشین،ص 74   
23ـ تیموثی . دی . سیسك، اسلام و دموكراسی(دین،سیاست و قدرت در خاورمیانه)،ترجمه شعبانعلی بهرامپور و حسن محرثی،(تهران:نشر نی،1376 )،صص 31 ـ 30   
24ـ فرهنگ رجایی،«چالش بنیادگرایی دینی و پاسخ غرب »،پیشین،ص 96    
25ـ حمید غفاری،«جامعه چند فرهنگی غرب و اسلام گرایی»،غرب در آیینه فرهنگ،شماره 15، (دی ماه 1380)، ص 4   
26ـ انوشیروان احتشامی،پیشین،ص 253.   
27ـ سزار فرح،«ابعاد سیاسی بنیادگرایی اسلامی»،ترجمه.ف.م.هاشمی،روزنامه سلام 4اردیبهشت 1376   
28ـ هرایر دكمجیان،جنبشهای اسلامی معاصر در جهان عرب(اسلام در انقلاب)،ترجمه حمید احمدی،چ 3،(تهران: انتشارات كیهان،1377)،صص 102ـ101.   
29ـ همان،ص 113   
30ـ همان    
31ـ غلامرضا خادمی،«بنیادگرایی اسلامی در مصر و عربستان سعودی»،فصلنامه نهضت،سال سوم شماره 10،(تابستان 1381)،صص 192ـ190.   
32ـ ری كیلی،فیلی مارفیلت،پیشین،صص 252ـ251   
33ـ همان،ص 351   
34ـ یوسف علیخانی،«مسلمانان تروریست هستند!»،روزنامه انتخاب،22 اسفند 1378   
35ـ محمد رفیع محمودیان،«بنیادگرایی و مدرنیته اصول گرا»،ماهنامه آفتاب،شماره 14،(فروردین 1381)،ص 73    
36ـ جان اسپوزیتو،«اسلام سیاسی و سیاست خارجی آمریكا»،ترجمه غلامحسین ابراهیمی روزنامه كیهان،23 فروردین 1377   
37ـ «بررسی تطبیقی بنیادگرایی اسلامی»،پیشین،ص 669.   
38.Saad jawad,’’Fundamentalism in any other name’’ Dialogue./11/94:P.6 (Novamber 1994)   
39ـ رابین رایت،پیشین،ص12   
40.Saad jawaj.op.cit.p.6   
41ـ ری كیلی،فیلی مارفیلت،پیشین،ص 251   
42ـ حمید احمدی،«نگاهی به پدیده بنیادگرایی اسلامی ناكام در ستیز با تاریخ،فصلنامه خاورمیانه سال هشتم،شماره 4،ص 203   
43ـ همان،ص 204   
44ـ جمیله كدیور، پشت پرده صلح،پیشین،ص 146   
45ـ جیمزویچ،پیشین،ص 47   
46ـ همان،ص 46   
47ـ مجتبی امیری، نظریه برخورد تمدنها (هانینگتون و منتقدانش)،(تهران: انتشارات وزارت امور خارجه ،1381)، ص 78   
48ـ غسان سلامه،«بنیادگرایی در خاورمیانه»،ترجمه كامیاب منافی،ماهنامه دیدگاهها و وتحلیلها ،سال دهم ، شماره 104 ،صص 78ـ77   
49ـ كلیم صدیقی،مسائل نهضت های اسلامی،ترجمه هادی خسروشاهی،(تهران:انتشارات اطلاعات،1375)،ص72    
50ـ تیموثی دی. سیسك،پیشین ،ص 14   
51 ـ الیور،روا،پیشین،صص 15ـ14   
52ـ همان،صص 17ـ16   
53 ـ همان،ص 19   
54 ـ «بنیادگرایی هرگز مرادف با اسلام گرایی نیست»،گفتگو با ابوالفضل شكوری ماهنامه اندیشه جامعه شماره 21،ص 18   
55 ـ همان،صص 14 ـ13   
56ـ همان، ص 37   
57 ـ «همایش اسلام سیاسی در قرن 21»،ماهنامه آفتاب،شماره 9،(آبان 1380)،ص 13   
58 ـ همان،صص 14ـ13   
 
59ـ مرتضی مطهری،بررسی اجمالی نهضت های اسلامی درصد ساله اخیر،(تهران:انتشارات صدرا،1366)،ص 20
60ـ همان ،صص 29 ـ20
61ـ ز.ا. لوین،اندیشه ها و جنبشهای نوین سیاسی ـ اجتماعی در جهان عرب،ترجمه یوسف عزیزی بنی طرف،(تهران: انتشارات علمی و فرهنگی،1378)،صص 111ـ108
62ـ احمد امین،پیشگامان مسلمان،ترجمه یوسفی اشكوری،(تهران : انتشارات علمی و فرهنگی،1376)،ص94
63ـ مجید خدوری،گرایشهای سیاسی در جهان عرب،ترجمه عبدالرحمن عالم،(تهران:انتشارات وزارت امور خارجه،1369)،صص 72 ـ71
64ـ همان،ص 73
65 ـ مرتضی مطهری،پیشین،ص 38
66ـ همان
67ـ عباسعلی عمید زنجانی،گزیده انقلاب اسلامی و ریشه های آن،چ 8 ،(تهران:نشر طوبی،1375)، صص 140ـ126
68 ـ ز.ا.لوین،پیشین،صص 127ـ126
69ـ همان
70ـ مطهری،پیشین،صص 41ـ 40
71ـ ز.ا.لوین،پیشین،صص 128ـ127
72ـ احمد امین،پیشین،صص 267ـ 265
73ـ همان،صص 289ـ 288
74ـ كلیم صدیقی،مسائل نهضت های اسلامی،پیشین ، ص 72
75ـ همان،صص 75 ـ74
76ـ غلامرضا خادمی،پیشین ، صص 197 ـ195
77ـ همان، ص 196
78ـ شیرین هانتر،آینده اسلام و غرب(برخورد تمدنها یا همزیستی مسالمت آمیز)،ترجمه همایون مجد،(تهران:انتشارات فرزان،1380)،ص 185
79ـ دانیل پاییز،«مسله اصلاً اقتصادی نیست»،ترجمه وحید امامی،بررسی مطبوعات جهان سال چهارم،شماره 206،(آذر 1374)،ص 6
80ـ همان
81ـ همان
82 ـ علیرضا خدا دوست،«مسلمانان و موازانه در جهان»،روزنامه ایران،19 آبان 1381،ص6
83ـ شیرین هانتر،پیشین،ص 115
84 ـ  همان ،ص 115
85ـ فرید مرجایی،«تبار شناسی ایدئولوژی گروه بوش»،ماهنامه چشم انداز ایران،شماره17،ص 28
86ـ همان
87ـ كاظم علمداری،بحران جهانی:نقدی برنظریه گفتگوی تمدنها،(تهران:انتشارات توسعه،1381)،ص 68
88ـ همان
89ـ محمد اكرم عارفی،«پاكستان و بنیادگرایی اسلامی»،فصلنامه علوم سیاسی،سال چهارم،شماره 16،(زمستان 1380)، ص 262
90ـ انوشیروان احتشامی،پیشین ، صص 250 ـ 249
91ـ شیرین هانتر،پیشین، ص 117
92ـ همان
93.Espozito JoHN.L,Ploitical Islam:Beyond The Green menace. Economist,1993.P.25
94ـ انوشیروان احتشامی،پیشین،صص 252ـ251
95ـ همان
96ـ  «بررسی تطبیقی بنیادگرایی  اسلامی»،پیشین، صص 670 ـ 668
97ـ همان،ص 670
98ـ فضیل ابوالنصر،رویارویی اسلام گرایی و غرب گرایی،ترجمه حجت الله جودكی،(تهران:انتشارات وزارت امور خارجه،1378)،صص 54ـ 53
99ـ  همان
100ـ سید علی قزوینی،«دیدگاههای جبهه نجات اسلامی الجزایر»،فصلنامه سیاست خارجی،سال سوم ،شماره 1، ص 55
101ـ حمید احمدی،«آینده جنبشهای اسلامی در خاورمیانه،طرح یك چارچوب نظری»،فصلنامه مطالعات خاورمیانه،سال پنجم،شماره 2 و 3،(تابستان و پاییز 1377)،صص 63ـ61
102ـ همان،ص 63
103ـ همان
104ـ همان
105ـ همان
106ـ غلامرضا بابایی،«آینده اسلام وغرب: برخورد تمدنها یا همزیستی مسالمت آمیز»،فصلنامه سیاست خارجی،سال دوازدهم شماره 4،(بهار و تابستان  137) ،ص 1086
107ـ همان
108ـ «آمریكا و خاورمیانه پس از رویدادهای 20 شهریور»،فصلنامه خاورمیانه،سال هشتم،شماره3، ص 2
109ـ شیرین هانتر،پیشین،ص 176
110ـ كاظم علمداری،پیشین، صص 200 ـ 198
111ـ غرب در آیینه فرهنگ،شماره20،(فروردین و اردیبهشت 1381)،ص 83
112ـ ادوارد سعید،اسلام رسانه ها،ترجمه اكبر افسری،(تهران:انتشارات توس،1377)،ص99
113ـ شیرین هانتر،پیشین،ص 179
114 ـ همان،ص 182
115ـ همان، ص 183
116ـ همان،ص 184
117ـ غلامرضا بابایی، پیشین ، ص 1086
118ـ هانتر،پیشین،ص 186
119ـ  مارسدن پیتر ،طالبان (جنگ،مذهب،نظم نوین)،ترجمه كاظم فیروزمند، (تهران: نشر مركز، 1379)، ص 63
120ـ مرتضی اسعدی،ایران،اسلام،تجدد،(تهران:انتشارات طرح نو،1377)،ص 64
121ـ فرید زكریا،«ریشه های خشم»،ترجمه، حسن نورایی ، ماهنامه آفتاب، شماره 9 ،(آبان 1380)،صص 78ـ74
122ـ همان، ص 76
123ـ ادوارد سعید،اسلام رسانه ها،پیشین ، ص 21
124ـ آلفرد.م.لیلیانتال،ارتباط صهیونیستی ،ترجمه ابو القاسم راه چمنی ،(تهران :انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ،1379)، ص 264
125ـ همان
126ـ عماد نداف،بن لادن یك نفر از یك میلیارد نفر،ترجمه عثمان ایزد پناه،(تهران:انتشارات عابد،1381)،ص 39
127ـ رحمت الله صادقی،«تروریسم كنش یا واكنش»،روزنامه جام جم،( 22 مهر 1380)
128 ـ كاظم علمداری،بحران جهانی:پیشین، ص 272
129 ـ سید علی قادری،«مبانی سیاست خارجی در اسلام»،فصلنامه سیاست خارجی،سال سوم،شماره 4،ص 578
130ـ حسن واعظی،تروریسم، (ریشه یابی تروریسم و اهداف آمریكا از لشكر كشی به جهان اسلام)، (تهران: انتشارات سروش ، 1380)، ص37
131 ـ همان،ص 28
132ـ علی قادری،پیشین، ص 578
133ـ همان،ص 578
134ـ عبدالغنی عماد،«مقاومت و تروریسم در چارچوب بین المللی حق تعیین سرنوشت»،ترجمه ماجد نجار،فصلنامه مطالعات خاورمیانه، قسمت ضمیمه،سال نهم،شماره 2،(تابستان 1381)،ص44
135ـ حسن واعظی ،تروریسم،پیشین،صص 31ـ27
136 ـ همان،صص 31
137ـ پیروز مجتهد زاده،ایده های ژئوپولتیك و واقعیت های ایرانی،(تهران:نشر نی ،1379)،ص 229
138ـ «عملیات شهادت طلبانه»،ماهنامه ندای مقاومت،شماره 4،(مهر 1381)،ص 14
139ـ «اختلاف نظر علمای اسلام درباره عملیات انتحاری»،ترجمه ا.زارع زاده،ترجمان سیاسی،شماره 22،(18 اردیبهشت 1380)،صص 26ـ24
140ـ همان.
141ـ عبدالحمید ابوسلیمان،«جایگاه خشونت در اندیشه سیاسی اسلام»،ترجمه ا.زارع زاده،ترجمان سیاسی،شماره 43، (29 مرداد 1379)، ص 33
142ـ عبدالرحمن دیلیپاك،تروریسم،ترجمه معاونت فرهنگی تبلیغات اسلامی،(تهران:انتشارات تبلیغات اسلامی،1368)، ص 141
143ـ حمید احمدی، پیشین، ص 73
144ـ همان،صص 80 ـ 76
145ـ همان، صص 83ـ 80
146ـ «آینده اسلام گرایی»،ترجمه ق طولانی،نشریه ترجمان سیاسی،ویژه اسلام گرایی شماره 21، (6 اسفند 1378)، ص 35
147ـ حمید احمدی،جنبش های اسلامی در خاورمیانه،پیشین،صص 91ـ90
148ـ سزار فرح، پیشین،ص
149. Graham E Fuller, “The future of political Islam’’foreigr AFFAIRS,Volume 81.No.2.P.
150. “How American subberts jemocracy in the middle East’’.
Middle East international (23 April 1996).p.20
151. Stepnen zunes, “U.S policy toward political Islam” op.cit.p.5
152 ـ «دلایل افراط گرای اسلامی»، دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران ـ واشنگتن ،بولتن دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی شماره 169،صص 67ـ 66
153 ـ سزارفرح،پیشین، ص
154ـ«ناظر بیرونی اسلام و دموكراسی»،ترجمه ق.طولانی،ترجمان سیاسی، شماره 1 دی 1380،ص 44
155. Saad jawad,op.cit.p.6
156ـ فرهنگ رجایی،«چالش بنیادگرایی دینی و پاسخ غرب»،پیشین،صص 790ـ 789
157ـ مهدی ذاكریان،ارزیابی سیاست خارجی خاتمی از منظر صاحب نظران،(تهران:انتشارات همشهری،1380)، ص 45

158. Graham E.Fuller, “The future of political Islam’’, Op.cit.p
159ـ علی عسگری، «تحول بنیادگرایان اسلامی مصر:جایگزینی منطق ترور به جای منطق كلمه»،روزنامه خرداد،( 2 دی 1377)
160ـ جمیله كدیور،مصر از زاویه دیگر،پیشین،ص 303
161ـ همان،ص 282
162ـ حمید احمدی،«اسلام گرایان و مسله خشونت در مصر»،نشریه گفتگو، شماره 18، صص 44 ـ 41
163ـ همان

منابع بخش سوم
1ـ جمیله كدیور،پشت پرده صلح،(تهران : انتشارات اطلاعات،1374)،ص 173
2ـ هرایر دكمجیان،جنبشهای اسلامی معاصر در جهان عرب (اسلام در انقلاب )،ترجمه حمید احمدی ،(تهران :انتشارات كیهان ،1377)،ص 36
3ـ محمد جواد صاحبی،اندیشه اصلاحی در نهضت های اسلامی،چ 2 ،(تهران:انتشارات كیهان1370)،ص 36
4ـ همان، ص 49
5ـ مرتضی مطهری،بررسی اجمالی نهضت های اسلامی در صد ساله اخیر،(تهران : انتشارات صدرا،1366)ص37
6 ـ محمد جواد صاحبی،پیشین،صص 58ـ57
7ـ سید احمد موثقی،جنبشهای اسلامی معاصر ،(تهران: انتشارات سمت ،1374)،صص 114ـ102
8ـ همان
9ـ همان
10ـ فرهنگ رجایی،اندیشه سیاسی معاصر در جهان عرب،(تهران:مركز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیك خاورمیانه،1381)،ص 54
11ـ همان صص 60ـ 56
12ـ همان صص 66ـ 61
13ـ ابراهیم كاروان،«رژیم های اسلامی كدامند؟»،ترجمه واحد ترجمه مجله،فصلنامه معرفت،سال هشتم ، (پائیز 1376)،صص64ـ63
14ـ همان، ص 66
15ـ صادق زیباكلام، مقدمه ای بر انقلاب اسلامی ایران،( تهران: نشر روزنه ، 1372) ، صص
81 ـ 80
16 ـ محمد باقر انصاری، « نگاهی به گذشته و آینده آمریكا»، غرب در آئینه فرهنگ، شماره 21  ص 18
17ـ همان
18ـ لیون تی هدر، پیشین، ص 11
19ـ محمد باقر انصاری،پیشین،ص 19
20ـ هرایر دكمجیان،پیشین،صص 260ـ250
21ـ «طالبان از پیدایش تا سقوط»،اظهارات سفیر سابق عربستان در افغانستان،روزنامه كیهان،(30 بهمن 1380)
22ـ حیدر علی بلوچی،«مطالعه تطبیقی سیاست خارجی آمریكا در قبال افغانستان»،فصلنامه آسیای مركزی و قفقاز،شماره 33،( بهار 1380)،صص 90ـ 59.
23ـ «خیمه شب بازی آمریكا و طالبان»،انرژی ایران،8 اسفند 1377
24 ـ همان
25ـ عصام نعمان،«آمریكا و مسلمانان:چالش روابط»،ترجمه سمیه آقاجانی و ید الله ملایری، ماهنامه نهضت،سال سوم،شماره 10،(تابستان 1381)،ص 140
26ـ همان
27ـ «آمریكا در خاورمیانه چه می‌خواهد»،ترجمه ك.فخرطاولی،ترجمان سیاسی شماره 17،(22/12/1379)، ص 14
28ـ پل لوبك،«رابطه پارادوكسیكال  اسلام و جهانی شدن»،معاونت فن آوری و اطلاعات، گاهنامه برداشت اول،سال اول،شماره صفر،ص 78.
29ـ وحید مژده،افغانستان و پنج سال سلطه طالبان،(تهران:نشر نی،1382)،صص 60ـ57
30ـ یازده سپتامبرـ آغاز عصری نو در سیاست جهانی،مجموعه مقالات،گروه نویسندگان و مترجمان، (تهران: نشر دیگر،1380)، ص 153.
31ـ وحید مژده،پیشین، ص 59
32ـ جمال كاظمی،«موج سوم بنیادگرایی اسلامی»،ترجمه فخر طاولی،نشریه ترجمان سیاسی،شماره 18،(29 /12/1379)،ص 11
33ـ «جنبش های جدید اسلامی و منافع جمهوری اسلامی ایران»،معاونت سیاست خارجی،گاهنامه برداشت اول،سال اول،شماره 6،ص 31
34ـ هرایر دكمجیان، پیشین، صص 180 ـ148
35ـ جمیله كدیور، مصر از زاویه دیگر،(تهران :انتشارات اطلاعات ، 1373 )، صص 150 ـ 144
36ـ محمد كاظم آسایش طلب طوسی،« رادیكالیسم الجهاد»      

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی و طراحی مبلمان شهری یكپارچه با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی و طراحی مبلمان شهری یكپارچه با word دارای 263 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی و طراحی مبلمان شهری یكپارچه با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه

باتوجه به رشد روز افزون شهرها وتوسعه هر چه بیشتر شهر نشینی در تمام جهان و بخصوص كشورعزیزمان نیاز های شهری شهروندان در كانون توجه هرچه بیشتر قرارمی گیرد.
فشارهای روز مره وارد بر شهروندان یك شهر به اندازه‌های بالاست كه وظیفه طراحان شهری ایجاب می كند با در نظر گرفتن نیازهای شهروندان در سطح شهر وایجاد فضای مناسب برای شهروندان تلطیف هر چه بیشتر فضای شهری بكوشد. امروزه نیازهای شهروندان با گذشت زمان كاملا تغییر یافته . شهروندان شهر های بزرگی مانند تهران در دنیا در شهركهای مسكونی خاصی زندگی می كنند كه در داخل ویا حومه شهر قرار دارندو اكثر آنها بیشتر برای انجام كار از شهركهای اطراف شهر ونقاط حاشیه شهر خود را به مركز شهر می رسانند. با گسترش شهر ووسعت دامنه آن وهمین طور مزایای انبوه سازی مسكن روز به روز بر نیاز به این شهركها افزوده می شود وتعداد آنها نیز با همین نیازرو به افزایش است.
این شهركها در واقع شهرهایی هستند دراشل كوچك آنها تمام نیازهای یك شهر را دارند ولی باید این مسئله را مد نظر قرار داد كه نیازهای این شهر در واقع نیاز شهروندان این شهركها نیازهای خاصتری می باشد این توسعه روز افزون شهری از یك جهت وازجهت دیگر نیاز به ارتباطات در زندگی مدرن شهری امری بدیهی می باشد. امروزه بسیاری ازشهروندان از تلفن همراه در سراسر دنیا بهره مندند ولی باید اعتراف كرد تلفن همراه به هیچ وجه نتوانسته نقش تلفن های عمومی شهری را ایفا كند وشهروندان را از این تلفنها بی نیاز كند وبا وجود تلفنهای همراه تلفنهای عمومی داخل شهرها هنوز یك نیاز واقعی محسوب می شود وجزئ كارامد ترین تجهیزات شهری می شود.در نتیجه در شهركهای مسكونی نیز كیوكسهای تلفن عمومی می باشد كه می‌توان به طور خاص طراحی آنرا برای این شهركها مورد مطالعه قرار داد.
برای این كار لازم است كه اطلا عات بیشتری در مورد مبلمان شهری وجایگاه طراحی مبلمان شهری در فضاهای شهری داشته باشیم .به طور كاملا مشخص امروزه مبلمان شهری جزء لاینفك یك شهر می باشد و از اهمیت خاصی درشهرها برخوردار است. البته این موضوع از ابتدای قرن بیستم وانقلاب صنعتی در انگلستان ومتعاقب آن در اروپا كه باعث شكل گیری شهرهای مدرن شد كاملا احساس می شود .برای شناخت بیشتربه مبلمان شهری اندكی در مورد توسعه تاریخی مبلمان شهری خواهیم نوشت ولی بطور  كلی باید بدانیم كه با توجه به نیازهای شهروندان بخصوص شهركهای مسكونی به مبلمان شهری بر طرف كردن نیاز های شهروندان در محیط شهر وشهركها امروزه یك نیاز است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی تطبیقی قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران با قراردادهای نفتی سایر كشورها با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی تطبیقی قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران با قراردادهای نفتی سایر كشورها با word دارای 340 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی تطبیقی قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران با قراردادهای نفتی سایر كشورها با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه
 
به دلیل اهمیت نفت كه یك منبع حیاتی است قراردادهای منعقده نفتی نیز از اهمیت خاصی بر خوردار است، اینكه اكثر قرارداد های نفتی جنبه بین المللی دارد لذا این قرار دادها بویژه با توجه به تحولات سیاسی و اقتصادی در جهان درخور تغییرات و دگرگونی‌هایی بوده است كه هر كدام از جنبه های خاصی  حائز اهمیت و مطالعه می باشد، از بررسی ابتدایی ترین قرار داد های نفتی كه تحت عنوان “امتیاز Concession ” با دولتهای صاحب نفت به امضاء‌  می رسیده تا قرار دادهای متداول امروزی می‌تواند زوایای مختلف این قرار دادها را مشخص نماید، لذا این رساله بر آن است كه به بررسی تطبیقی قرار دادهای بین المللی نفتی ایران با قرار دادهای نفتی سایر كشور ها بپردازد و ابعاد مهم حقوقی آنها را مشخص و مقایسه نماید، به منظور تحقق واقعی این بررسی تطبیقی ابتدائاً بر آن می‌باشم كه به تعریف كلی و سپس بررسی ویژگی های قرار دادهای بین المللی نفتی در كلیه مراحل سه گانه اكتشاف، تولید و بهره برداری بپردازم،‌ در راستای نیل به این مقصود به معرفی و بررسی ویژگیهای اقسام قرار داد های بین المللی نفتی ایران اقدام گردیده و از ابتدایی ترین قرار داد امتیاز نفتی كه معروف به قرار داد  دارسی منعقده به سال 1901 می باشد تا آخرین نوع قرار دادهایی كه هم اكنون درصنعت نفت ایران متداول گشته و به قرار دادهای“بیع متقابل Buy  Back ” موسوم گردیده است را تحلیل نموده لذا بررسی و ارزیابی اینگونه قرار دادهای نفت و گاز از منظر حقوق بین الملل مد نظر قرار گرفته است.

فهرست مطالب
                                               
مقدمه1
فصل اول
كلیات، تعریف
بخش اول: كلیات و مفاهیم     5
مبحث اول) روند تاریخی نفت    6
مبحث دوم) اقتصاد و مالكیت نفت    12
گفتار اول: اقتصاد نفت
گفتار دوم: مالكیت نفت    14
بند اول ـ مالكیت نفت از دیدگاه حقوق اسلام
بند دوم ـ مالكیت نفت از دیدگاه حقوق ایران    15
بند سوم ـ مالكیت نفت از دیدگاه حقوقی كشورهای غرب    17
بخش دوم: تعریف و اقسام قراردادهای بین المللی نفت و گاز، وجوه اشتراك و افتراق آنها    19
مبحث اول) تعریف
گفتار اول: سیستم‌های حقوقی قراردادهای بین المللی نفت و گاز    20
بند اول ـ سیستم‌های امتیازی     21
بند دوم ـ قراردادهای امتیازی نوین    22
بند سوم ـ متن امتیاز نامه     25
بند چهارم ـ انواع امتیاز نامه
گفتار دوم: سیستم‌های قراردادی    31
بند اول ـ قراردادهای مشاركت در تولید
بند دوم ـ قراردادهای مشاركت در سرمایه‌گذاری    34
بند سوم ـ قراردادهای خدماتی     35
مبحث دوم) اقسام قراردادهای بین المللی نفتی ایران، وجوه اشتراك و افتراق آنها     39
گفتار اول: اقسام
گفتار دوم: وجوه اشتراك و تمایز قراردادهای بین‌المللی نفتی     49
فصل دوم
ویژگی‌ها و مكانیزمهای قراردادهای بین المللی نفتی ایران
بخش اول: ویژگیهای قراردادهای اولیه نفتی ایران تا قبل از ملی شدن صنعت نفت ایران     54 
مبحث اول) ویژگیهای قرارداد 1901 دارسی
مبحث دوم) ویژگیهای قرارداد 1933 شركت نفت ایران و انگلیس     59
مبحث سوم) ویژگیهای قرارداد نفتی ایران و شوروی     63
مبحث چهارم) ویژگیهای قرارداد الحاقی گس-‌گلشائیان    64
بخش دوم: ویژگیهای قراردادهای بین‌الملی نفتی ایران پس از ملی شدن صنعت نفت ایران    67
مبحث اول) ویژگیهای اصل ملی شدن صنعت نفت ایران
گفتار اول: ویژگیهای قرارداد كنسرسیوم 1954    70
مبحث دوم) ویژگیهای سایر قراردادها     75
گفتار اول: ویژگیهای قراردادهای پنج گانه خلیج فارس
گفتار دوم: ویژگیهای قراردادهای شش گانه    78
گفتار سوم: ویژگیهای قرارداد فروش و خرید نفت (كنسرسیوم دوم 1973)     84
بخش سوم: ویژگیهای قرار دادهای بین المللی نفتی ایران پس از انقلاب اسلامی ایران     87
مبحث اول) تا قبل از اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی
مبحث دوم)   پس از اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی     88
گفتار اول: ویژگیهای تحولات قانونی قراردادهای  نفتی ایران
گفتار دوم: ویژگیهای قراردادهای منعقد شده بیع متقابل    92
بخش چهارم: بررسی تحلیلی مكانیسم‌های عملیات اكتشاف، توسعه و بهره‌برداری در قراردادهای
    بین المللی نفتی ایران و مقایسه آن با مكانیسم‌های مشابه جهانی     95
مبحث اول) مكانیسم‌های عملیات اكتشاف، توسعه و بهره‌برداری در قراردادهای نفت و گاز ایران
گفتار اول: عملكرد در قالب قراردادهای مشاركت در تولید نفت ایران     100
گفتار دوم: عملكرد در قالب قراردادهای انجام خدمت یا پیمانكاری نفت ایران     105
گفتار سوم: عملكرد در قالب سایر قراردادهای اكتشاف و توسعه و بهره‌برداری نفت ایران     107
مبحث دوم) مقایسه با مكانیسم‌های مشابه در جهان     112
گفتار اول: شیوه توسعه مشركت منابع نفت و گاز     113
گفتار دوم: شیوه تعیین یك مقام مشترك     114
گفتار سوم: شیوه عملیات به روش Unitization    115
فصل سوم
    قانون حاكم و روش‌های حل اختلافات در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز
بخش اول: قانون حاكم بر قراردادهای بین‌المللی نفتی و شرط ثبات     118
مبحث اول) تعیین قانون حاكم و تحولات آن در قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران و قیاس با
    قراردادهای نفتی كشورهای نفت خیر جهان
مبحث دوم) شرط ثبات و نقش آن در آراء بین‌المللی قضایی     131
بخش دوم: روش رسیدگی به اختلافات ناشی از سلب مالكیت و ملی كردن     142
مبحث اول) مفهوم و اقسام سلب مالكیت
گفتار اول: سلب مالكیت و مصادیق آن     143
بند اول ـ سلب مالكیت در حالت اضطرار به شرط پرداخت غرامت (ضبط اموال)
بند دوم ـ سلب مالكیت بدون جبران خسارت (مصادره اموال)     144
گفتار دوم: سلب مالكیت غیرمستقیم و ملی كردن     146
بند اول ـ سلب مالكیت غیر مستقیم
بند دوم ـ ملی كردن موضوع مالكیت     147
بند سوم ـ پرداخت غرامت به صاحب امتیاز     150
بند چهارم- آثار حقوقی عمل ملی كردن    152
مبحث دوم) مراجع حل و فصل اختلافات ناشی از قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز    153
گفتار اول: روش رجوع به دادگاه
گفتار دوم: روش سازش     155
گفتار سوم: روش رجوع به داوری
بند اول ـ حل و فصل اختلافات بین‌المللی نفتی به روش سازش در دعوی سافایر     157
بند دوم ـ بررسی تجزیه و تحلیل قانون حاكم به روش رجوع به داوری بین‌المللی
    و سازش نفتی طی دو دعاوی خمكو و كنسرسیوم نفتی 1973 ایران
بند سوم- نمونه حل و فصل اختلافات بین المللی نفتی ایران
    به روش رجوع به دادگاه بین‌المللی لاهه و سازش     162

فصل چهارم
    بررسی تطبیقی برخی شرایط و مقررات حاكم برقراردادهای بین‌المللی نفت و گاز
بخش اول: بررسی تطبیقی «درآمد و فروش نفت» در قراردادهای بین المللی نفت و گاز     165
مبحث اول) شرایط مالی در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز
گفتار اول: روش تعیین قیمت نفت     169
گفتار دوم: چگونگی پرداخت حق الامتیاز در قراردادهای نفتی     173
گفتار سوم: مالیات در قراردادهای بین‌المللی نفتی     180
بند اول ـ نمونه پرداخت مالیات در قرارداد كنسرسیوم ایران 1333    183
بند دوم ـ چگونگی پرداخت مالیات در سایر نقاط خاورمیانه    184
بند سوم ـ ادوار سه گانه تقسیم منافع در قراردادهای نفتی تا قبل از انقلاب اسلامی    186
مبحث دوم) شرایط غیرمالی در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز     188
گفتار اول: مسئله استرداد تدریجی اراضی در قراردادهای بین‌المللی نفتی     195
گفتار دوم: مسئله استخدام اتباع كشور طرف قرارداد    200
گفتار سوم: مسئله ترك قرارداد یا امتیاز     202
گفتار چهارم: مسئله مباشرت دولت در قراردادهای نفتی     206
گفتار پنجم: مسئله حق انتخاب هیئت مدیره شركت نفتی در قراردادهای بین‌المللی نفتی     207
مبحث سوم) منافع مخصوص در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز     211
گفتار اول: بررسی منافع مخصوص در قراردادهای نفتی ایران     212
گفتار دوم: چگونگی منافع مخصوص در سایر كشورهای خاورمیانه    215
بخش دوم: بررسی تطبیقی نرخ بازگشت سرمایه در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز     220
مبحث اول) نرخ بازگشت سرمایه در قراردادهای نفتی «مشاركت در تولید»     221
گفتار اول: نرخ بازگشت سرمایه در انواع «قراردادهای مشاركت در تولید كشورهای جهان»     222
گفتار دوم: نرخ بازگشت سرمایه در «قراردادهای بین‌المللی نفتی
    پیمانكاری خرید خدمات بیع متقابل ایران»     223
بخش سوم: بررسی قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز جمهوری آذربایجان     224
مبحث اول) نظام سرمایه‌گذاری در قراردادهای نفتی جمهوری آذربایجان     225
مبحث دوم) نفت و گاز فلات قاره جمهوری آذربایجان و سهام شركت سوكار
    در «شركت مشاركت در تولید»    226

ـ نتیجه‌گیری     229
‍ پیوست‌ها      235
فهرست منابع و مآخذ     247
•    منابع فـارسی
•     منابع انگلیسی    249

فهرست منابع و مآخذ

– كتابها:
1- «تاریخچه و متن قراردادهای مربوط به نفت ایران»، كتاب سفید، انتشارات شركت ملی نفت ایران، تهران، 1344.
2- اخوی، احمد، «تجارت بین‌الملل، استراتژی بازرگانی و توسعه اقتصادی»، ناشر مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، تهران 1373.
3- رزاقی، ابراهیم، «اقتصاد ایران»، نشر نی، تهران 1376.
4- روحانی، فؤاد، «تاریخ ملی شدن صنعت نفت ایران»، چاپ دوم، ناشر: شركت سهامی كتابهای جیبی، تهران، 1353.
5- فاتح، مصطفی، «پنجاه سال نفت ایران»، چاپ دوم، تهران، انتشارات پیام، 1358.
6- روحانی، فؤاد، «تاریخ اوپك»، ترجمه منوچهر روحانی، شركت سهامی كتابهای جیبی، تهران، 1353.
7- الجبیر الصباح، سالم، «امارات، خلیج فارس و مسئله نفت»، ترجمه علی بیگدلی، انتشارات میراث ملل، تهران، 1368.
8- چرچیل، رابین و آلن‌لو، «حقوق بین‌الملل دریاها»، ترجمه بهمن آقایی، نشر دفتر مطالعات  سیاسی و بین‌المللی،تهران، 1367.
9- خلعت بری، فیروزه، «اقتصاد نفت»، انتشارات دانشگاهی، 1367.
10- رئیس طوسی، رضا، «نفت و بحران انرژی»، چاپ دوم، سازمان انتشارات كیهان، تهران، زمستان1363.
11- گرامی، محمدعلی، «مالكیتها»، نشر روح، قم، 1358.
12- موحد، محمدعلی، «نفت ما و مسائل حقوقی آن»، انتشارات خوارزمی، تهران، 1353.
13- موحد، محمدعلی، «درسهایی از داوریهای نفتی»، انتشارات دفتر خدمات حقوقی بین‌الملل ریاست جمهوری، تهران 1376.
14- نراقی، محمدمنصور، «مبانی حقوقی و شرایط عمومی قراردادهای نفتی خاورمیانه»، جلد 1، انتشارات صبح امروز، تهران، 1350.
15- شواردن، بنجامین، «خاورمیانه نفت و قدرتهای بزرگ»، ترجمه عبدالحسین شریفیان، چاپ دوم، ناشر: شركت سهامی كتابهای جیبی، تهران، 1354.
16- مبصر، داریوش، «كالبدشكافی سرمایه‌گذاری‌های صنعت نفت»، چاپ اول، انتشارات كویر، تهران 1379.
17- اهری، حسین، «قراردادهای نفتی قیمت و درآمد»، ناشر چاپخانه كاویان، تهران 1349.
18- ذوقی، ایرج، «مسایل سیاسی اقتصادی نفت ایران»، چاپ پنجم، انتشارات پاژنگ، تهران 1378.
19- فرهنگی، حسین، «حل و فصل اختلافات داوری در قراردادهای نفتی ایران»،‌ رساله دكترا، دانشگاه تهران، 1355.
20- عیسوی، چارلز، «تاریخ اقتصادی ایران (1914-1800)»، ترجمه یعقوب آژند، نشر گستره، تهران، 1362.
– مقالات:
1- محبی، محسن، «رژیم قانون حاكم دیوان داوری ایران- ایالات متحده در دعاوی نفتی و تأثیر آن در روند داوری بین‌المللی»، مجله حقوقی دانشكده حقوق،دانشگاه شهید بهشتی، شماره 28-27، تهران 1378.
2- آقازاده، غلامرضا، «نفت و خلیج فارس»، نشر دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، تهران 1368، صفحات 66-50.
3- ملكپور، ملكرضا، «بررسی مسایل خلیج فارس در ابعاد اقتصادی»، نشر دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی»، تهران، 1368، صفحات 524-513.
•    منابع انگلیسی
-كتابها:
BOOKS:
1- Anand, P.P. “New States and International Law” (Delhi: vikas, 1972).
2- Fox, Hazel e.t. “Joint Development of Offshore Oil and Gas a Model Agreement for States for Joint Development with Explanatory Commentary” (British Instiute of International and Comparative law, London, 1990).
3- Socar Co, “Azerbaijan the Next Big Oil Play”, Published and distributed by Financial Times Energy publishing, Tottenham.
– Essaies:                                          – مقالات:
1- Fesharaki, Feradoun, “Joint Development of Offshore Petroleum Resources: The Persian Gulf   Experience” (1987) 6 Energy.
2- Horigan, E. Jamze. “ Unitization of Petroleum Reservoires Estuarine Across Subsea Boundary… , (1974) 7 Natural Resources lawyer.
3- Mioshi, M. “The Basic Concept of Joint Development of Hydrocarbon Resources in the Continental Shelf” (1988) 3 Int’ 1 journal of Extuatine Coastal Law.
4- Onorato, T. William, “Apportionment of an International Common Petroleum Deposit” (1977) 26 International and Comprative law Quarterly.
5- Venezuela Oil ministry, “Petroleum Legislation, South America, Basic Oil Laws and Concession Contracts” (Venezuela, 1959, II).

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی علل تشکیل حزب رستاخیز با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی علل تشکیل حزب رستاخیز با word دارای 45 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی علل تشکیل حزب رستاخیز با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه

به عقیده عده ای از کارشناسان مسائل سیاسی، یکی از علل اصلی تشکیل حزب رستاخیز، شکست رژیم در اهداف و برنامه های انقلاب سفید بود. از آنجایی که انقلاب سفید سرآغاز شروع سلطنت مستبدانه و مطلقه شاه در ایران بود که با غائله انجمن های ایالتی و ولایتی که “با حذف قید اسلام از شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان” شروع شد تا به برگزاری رفراندوم منجر شد، رژیم سعی داشت با انجام رفراندوم و به اصطلاح جلب آراء مردم وجه قانونی به اعمال خود بدهد و در سطح جهانی نشان بدهد که خود مجری انقلاب است و اصلاحاتی را که او می خواهد انجام دهد مردم با جان و دل خواهان آن هستند. لذا با تبلیغات وسیع در بوق و کرنا کرد که می خواهد برای اصول شش گانه خود، رفراندوم برگزار کند. در حقیقت انجام رفراندوم توسط شاه، نمایش قدرتی بود که شاه با جلب حمایت آمریکا در مقابله با نیروهای اسلامی و مأموریت اسلام زدایی خود اجراء کرد و در جریان برگزاری چنین رفراندومی با مخالفت علمای مذهبی به رهبری امام( ره( روبرو شد به گفته امام )ره: (“این رفراندوم اجباری مقدمه از بین بردن مفاد مربوط به مذهب است…” ? با این مخالفت ضربه سهمگینی از سوی نیروهای مذهبی به رهبری امام )ره( به رژیم شاه وارد شد.
رژیم چنان خشمناک شد که جهت سرکوب حرکت مخالفین خود به هر وسیله ای متشبت شد و پیامد آن قلع و قمع مردم حمله به مدرسه فیضیه، دستگیری رهبر انقلاب، و خفقان بیشتر در جامعه بود. انجام انقلاب سفید و رفراندوم ? بهمن ???? )که با ? میلیون و ششصد هزار رأی موافق در مقابل چهار هزار و صد و پنجاه رأی مخالف به تصویب رسید( از دید شاه نقطه شروع پیشرفتهای اقتصادی و اجتماعی و تحرک در میان جامعه بود، اما در حقیقت سقوط و نابودی اقتصاد ایران و ایجاد اقتصادی وابسته و سقوط ارزشهای اخلاقی و افزایش ناهنجاریهای اجتماعی بود. شاه که تحمل هیچ مخالفتی را نداشت مخالفین خود را همواره مرتجعین سیاه و سرخی می نامید که تحمل انقلاب مترقیانه او را ندارند. اما تاریخ هرگز فراموش نکرده است زمانی که در آمریکا کندی بر سر کار آمد، شرط کمک به کشورهای در حال توسعه را انجام اصلاحات در این کشورها ذکر کرد.

منابع:
 
? . سیدحسین خوش نیت، سید مجتبی نواب صفوی اندیشه‏ها، مبارزات و شهادت او، تهران، انتشارات منشور برادری ????
? . سیدهادی خسروشاهی، فدائیان اسلام، تاریخ، عملکرد اندیشه، تهران، انتشارات اطلاعات، ????
? . محمود مقدسی، مسعود دهشور، حمیدرضا شیرازی، ناگفته‏ها خاطرات شهید حاج مهدی عراقی، تهران، انتشارات رسا، ????
? . مجتبی مقصودی، تحولات سیاسی – اجتماعی ایران ?? – ????، تهران، انتشارات روزنه، ????
? . سیدمهدی حسینی، خاطرات محمد مهدی عبد خدایی، مروری بر تاریخچه فدائیان اسلام، تهران، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ????
? . محمدحسن رجبی، زندگینامه سیاسی امام خمینی از آغاز تا تبعید، تهران، انتشارات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران ????
? . مجله ? ? خرداد، شماره ??، بهار ????، شماره ??، زمستان ??، فصلنامه تاریخی – سیاسی – فرهنگی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی
? . ع . باقی، تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی ایران، تهران، انتشارات تفکر، ????
? . کوثر مجموعه سخنرانیهای حضرت امام خمینی (س)، موسسسه چاپ و نشر عروج، چاپ اول تا دوم بهار ???? تا پاییز ????
?? . پیترآوری، تاریخ معاصر ایران، جلد دوم، تهران، انتشارات عطائی، به ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی، ????
?? . برواند آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، از مشروطه تا انقلاب اسلامی، به ترجمه کاظم فیروزمند، حسن شمس‏آوری، محسن مدیرشانه‏چی، چاپ دوم، تهران ????، نشر مرکز
?? . مجله گفتگو، نگهی به تاریخچه و عملکرد فدائیان اسلام، محمدحسین منظورالاجداد، چاپ فرحی، پاییز ????، شماره ?? – ??
?? . خاطرات سیاسی و نظامی سرهنگ ستاد غلامرضا مصور رحمانی، کهنه سرباز، تهران، موسسه رسا، ????، جلد اول
?? . پژوهش گروهی جامی، گذشته چراغ راه آینده است، تهران، انتشارات نیلوفر، ????
?? . دکتر عزت الله نوری، تاریخ احزاب سیاسی در ایران، انتشارات نوید شیراز
?? . مجله نوید آینده، شماره ??
?? . باختر امروز، شماره ?????، تیر ????
?? . کیهان فرهنگی، گفتگو با جعفر سبحانی، شماره ?، سال ششم خرداد ??
?? . روح الله موسوی خمینی، صحیفه نور، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، انتشارات سروش، چاپ اول ????، ج‏?، ??، ??
?? . صحیفه امام، مجموعه آثار امام خمینی، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول پاییز ????، جلد ??
?? . محمد ترکمان، اسرار قتل رزم آرا، انتشارات موسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ اول، ????
?? . علی دوانی، نهضت روحانیون ایران، چاپ دوم، تهران ????، مرکز اسناد انقلاب اسلامی
?? . حمید روحانی، بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی، تهران ????، انتشارات دارالفکر
?? . روح الله موسوی خمینی، کشف الاسرار، بی جا، بی نا، بی تا
?? . حمید عنایت، اندیشه سیاسی در اسلام معاصر، به ترجمه بهاالدین خرمشاهی، چاپ خوارزمی تهران ????
?? . محمود طلوعی، بازیگران عصر پهلوی از فروغی تا فردوست، چاپ سوم ????، انتشارات نشر علم

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود برنامه ریزی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود برنامه ریزی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی با word دارای 98 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود برنامه ریزی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

چکیده
     
دسترسی عادلانه به زمین و استفاده بهینه از آن از مولفه های اساسی در توسعه پایدار و عدالت اجتماعی است . امروزه مفهوم زمین وفضای شهری هم به لحاظ طبیعی وکالبدی و هم به لحاظ اقتصادی اجتماعی تغییر کیفی پیدا کرده ودر نتیجه ابعاد واهداف کاربری اراضی شهری نیز بسیار غنی و وسیعتر شده است . بدیهی است که اسفاده از زمین وفضا به عنوان یک منبع عمومی ، حیاتی و ثروت همگانی باید تحت برنامه ریزی اصولی انجام پذیرد. برنامه ریزی شهری به طور عام و برنامه ریزی کاربری اراضی شهری به طور اخص و در ارتباط با هم میتوانند در جهت ایجاد محیطی بهتر و سالمتر برای سکونت انسانها به کار گرفته شوند. برنامه ریزی کاربری اراضی شهری به مثابه آمایش اراضی شهری ، به چگونگی استفاده وتوزیع وحفاظت اراضی ،ساماندهی مکانی – فضائی فعالیتها و عملکردها بر اساس خواست ونیازهای جامعه شهری میپردازد و انواع استفاده از زمین را مشخص میکند .   

منابع وماخذ

1.توفیق،فیروز،مسكن،مجموعه مباحث وروشهای شهرسازی، تهران1370
2. حبیبی ، سید محسن و مسائلی ، صدیقه، سرانه های فضاهایشهری، انتشارات ملیزمین و مسكن ، تهران ، 1378
3. دلال پور، محمدرضا، برنامهریزی كاربری اراضی شهری، دانشگاه تبریز ، 1377
4. سعید نیا، احمد، كاربری زمین شهری ، جلد دوم، انتشارات مركز مطالعات و برنامه ریزی شهری ، تهران ، 1378
5. شیعه، اسماعیل، مقدمه ای بربرنامه ریزی شهری، انتشارات دانشگاه علوم و صنعت ، تهران، 1369
6. صباغ كرمانی ، مجید، اقتصاد منطقه ای، انتشارات سمت، تهران ، 1380

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی ضرورت وجود قانون در جامعه با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی ضرورت وجود قانون در جامعه با word دارای 255 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی ضرورت وجود قانون در جامعه با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه

«برای اثبات ضرورت وجود نظام قانونی در هر جامعه، از دو مقدمه بهره می‌گیریم:
اول- ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر
در باب منشا پیدایش جامعه و زندگی اجتماعی در میان فیلسوفان و اندیشمندان اختلاف فراوانی بروز كرده ایت و توافقی صورت نپذیرفته است به اعتقاد ما، هم در پیدایش جامعه و هم در دوام و استمرار آن، عامل طبیعی و غریزی و عامل عقلانی با هم تاثیر داشته‌اند، زندگی اجتماعی آن ضرورتی را كه برای موریانه‌ها یا زنبوران عسل دارد برای انسانها ندارد. یعنی چنان نیست كه انسان نتواند به تنهایی زندگی كند. البته عوامل طبیعی و غریزی در گرایش به زندگی جمع و پیدایش جامعه انسانی تاثیر فراوان دارند اما این تاثیر به حدی نیست كه جایی برای آزادی اراده و انتخاب انسان باقی نماند، بنابراین، انسان با اختیار خود زندگی جمعی را بر می‌گزیند و عامل عقلانی، در گزینش وی دخالت دارد. اگر انسان به تنهایی روزگار بگذراند، همه مصالحش حاصل نمی‌شود و اگر بعضی از افراد بتوانند بخشی از مصالح خویش را در خودشان تحصیل كنند، باز این كار برای همگان میسر نیست، پس برای این كه انسان هر چه بیشتر به كمال خود برسد باید زندگی اجتماعی داشته باشد.

فهرست مطالب

فصل اول   – ضرورت وجود قانون در جامعه
        – ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر
        – وجود اختلالات در زندگی اجتماعی
        – عدم صلاحیت كافی انسان برای قانون‌گذاری
        – صلاحیت انحصاری خداوند برای قانون‌گذاری
        – نقش انسان در قانون گذاری
            1- در قوانین ثابت و پایدار    
            2- در قوانین متغیر و دائمی
فصل دوم- جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه
فصل سوم- تاریخچه تدوین كندانسیون رفع تبعیض علیه زنان
فصل چهارم- اشاره‌ای اجمالی به مواد كندانسیون
فصل پنجم- تساوی زن و مرد- شعار محوری كندانسیون
فصل ششم- دیدگاه كندانسیون نسبت به شعار محوری كندانسیون
1- واژه‌شناسی عدالت
2- مقام زن در جهان بین اسلام
3- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت
4- تفاوت زن و مرد در حقوق
5- فلسفه تفاوت‌های حقوقی در اسلام
6- نتیجه
 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید