دانلود مجموعه تست آمار و احتمال مهندسی رشته پلیمر با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 دانلود مجموعه تست آمار و احتمال مهندسی رشته پلیمر با word دارای 57 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف دانلود مجموعه تست آمار و احتمال مهندسی رشته پلیمر با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود مجموعه تست آمار و احتمال مهندسی رشته پلیمر با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مجموعه تست آمار و احتمال مهندسی رشته پلیمر با word :

توضیحات محصول:

دانلود مجموعه تست آمار و احتمال مهندسی رشته پلیمر با word

مجموعه تست
آنالیز ترکیبی :
1- به کمک اعداد 9 ، 8 ، 6 ، 5 ، 3 ، 0 چند عدد سه رقمی زوج میتوان نوشت؟
45 (4 52 (3 60 (2 48 (1
2- به چند طریق میتوان 3 مرد و 3 زن را دور میز گرد بصورت یکی در میان قرار داد؟
3!´3! (4 6! (3 4!´2! (2 3!´2! (1
3- چند عدد پنجرقمی با اعداد 4 ، 9 ، 8 ، 3 ، 3 میتوان نوشت؟
60 (4 120 (3 32 (2 52 (1
4- در بسط
6
(8z + 4k)، ضریب جمله
2 4
z .k کدام است؟
(1 æ

5- به چند طریق میتوان 7 نفر را به 2 دسته 2 تایی و 3 دسته یکی طوری قرار داد بهطوری که هر کدام در اتاقهای 3 تایی و
اتاقهای یکی قرار گیرند؟
6- تعداد کل مسیرهایی که از A به B میرسیم کدام است؟
70 (2 8 ! (1
(4 4!´4! (3

7- در بسط
4
(7x +2y – 5z) مجموع ضرائب کدام است؟
16 (4 256 (3 64 (2 32 (1
8- یک گروه 18 نفری را در نظر بگیرید. اگرهر فرد بخواهد با افراد دیگردست بدهد به چند طریق دست دادن امکانپذیر
است؟
153 (4 20! (3 100 (2 18! (1
9- از گروهی متشکل از 6 مرد و 4 زن شورایی مرکب از 3 مردو 3 زن بایستی تشکیل شود. این کار به چند طریق امکانپذیر
است اگر 2 نفراز زنها نخواهند با هم انتخاب شوند؟
80 (4 o (3 6!´4! (2 6!-2! (1
-10 نفر وزنهبردار در یک مسابقه شرکت دارند که 2 نفر امریکایی، 2 نفر روسی، 3 نفر چینـی و یـک نفـر کانـادایی اسـت.
چنانچه چین یک نفر وزنه بردار در سه نفر اول و 2 وزنهبردار در سـه نفـرآخـر داشـته باشـد نتـایج ممکـن بـه چنـد صـورت
خواهد بود؟

1680 (4 9 (3 56 (2 270 (1

Pdfنوع فایل:

سایز: 646kb

تعداد صفحه:57

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود انتقال جرم با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 دانلود انتقال جرم با word دارای 97 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف دانلود انتقال جرم با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود انتقال جرم با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود انتقال جرم با word :

کتاب دانلود انتقال جرم با word

توضیحات محصول:

فصل اول: نفوذ مولکولی در سیالات

نکات کلیدی

1- عملیات دانلود انتقال جرم با word به جداسازی مخلوطها به سازندههای آنها مربوط میشوند بهشرط ایـنکـه ایـن عملیـات باعـث بهوجود آمدن تغییراتی در ترکیب مخلوطها شود.

2- عملیات دانلود انتقال جرم با word از یک ماده به داخل یک ماده دیگر در مقیاس مولکولی مشخص میشود.

3- در پدیدههای مختلف نیروی محرکه دانلود انتقال جرم با word متفاوت است. بهطور کلی نفوذ مولکولی مـیتوانـد ناشـی از اخـتلاف غلظت، اختلاف فشار، اختلاف دما و اختلاف در نیروهای محرکه خارجی (نیروهای الکتریکی و …) باشد.

4- در حالت کلی نفوذ مولکولی در اثر اختلاف پتانسیل شیمیایی رخ میدهد. هر کدام از موارد چهارگانه بـهتنهـایی و یـا همه با هم همزمان میتوانند باعث اختلاف پتانسیل شیمیایی شده و در نتیجه دانلود انتقال جرم با word صورت پذیرد.

5- دانلود انتقال جرم با word نفوذی ناشی از گرادیان غلظت را نفوذ معمولی مینامند.

6- نقطه پایانی دانلود انتقال جرم با word رسیدن به حالت تعادل است. در حالت تعادل a b m = m 7

7- در حالت تعادل ممکن است اختلاف غلظت بین دو فاز داشته باشیم ولی چون اختلاف پتانسیل شیمیایی صـفر اسـت پس با وجود گرادیان غلظت دانلود انتقال جرم با word نداریم.

روش کلی حل مسائل مربوط به محاسبه توزیع غلظت و محاسبه شار مولی
1- نوشتن موازنه جرمی برای سازنده i
2- اعمال قانون فیک در معادله بهدست آمده از موازنه جرمی
3- حل معادله با توجه به شرایط مرزی حاکم در مسئله

و…

نوع فایلPDF:

3.21 MBسایز:

تعداد صفحه: 97

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید