دانلود دیدگاه مدیران صنایع درباره نیازهای بازار كار و ارتباط آموزش های فنی و حرفه ای با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود دیدگاه مدیران صنایع درباره نیازهای بازار كار و ارتباط آموزش های فنی و حرفه ای با word دارای 145 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود دیدگاه مدیران صنایع درباره نیازهای بازار كار و ارتباط آموزش های فنی و حرفه ای با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب

فصل اول: كلیات تحقیق   
مقدمه    2
بیان مسئله    5
اهمیت و ضرورت پژوهش    6
اهداف تحقیق    7
سؤالات تحقیق    8
تعاریف عملیاتی واژه ها    11
فصل دوم: مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقیق   
مقدمه    13
مفهوم رشد و توسعه اقتصادی    14
عوامل توسعه اقتصادی    15
نقش منابع انسانی در توسعه اقتصادی    15
آموزش    18
تعریف آموزش و پرورش    20
مفهوم برنامه ریزی آموزشی    23
جایگاه نیازسنجی در برنامه ریزی آموزشی    24
نیازسنجی آموزشی    27
مفهوم نیاز    29
منابع نیازهای آموزشی    30
انواع نیازسنجی    32
كار    34
عرضه نیروی كار    37
بازار كار    38
نیاز بازار كار    39
مسایل موجود در ارتباط نظام آموزشی و بازار كار    44
ضرورت تحكیم پیوند نظام آموزشی و بازار كار    48
تعاریف آموزش فنی و حرفه ای 49
رویكردهای عمده در آموزش فنی و حرفه ای    51
نارسائی هاومسائل آموزش فنی وحرفه ای در ارتباط با بازار كار    57
آموزش فنی و حرفه ای در ایران    59
سیر تحول آموزش فنی و حرفه ای در ایران
تحولات گذشته تحلیل مشكلات و چشم انداز آینده آموزش فنی و حرفه‌ای در برنامه سوم توسعه…
مشكلات و تنگناها
نقاط ضعف مشكلات تنگناها
چالشهای آینده بخش فنی و حرفه‌ای‌
سیاست‌های استراتژیك بخش آموزش فنی و حرفه ای
سیاست های اجرای آموزش فنی و حرفه ای
راهكارهای اجرایی
تكنولوژی اطلاعات و ارتباطات چیست؟    78
مشخصه های تكنولوژی ارتباطات    81
ویژگیهای تكنولوژی اطلاعات و ارتباطات    89
دلایل استفاده از تكنولوژی اطلاعات و ارتباطات    82
تكنولوژی اطلاعات وارتباطات چه تغییری درآموزش ایجادمی‌كند    82
روش های اجرایی برای بكارگیری تكنولوژی اطلاعات و ارتباطات
چه تغییراتی برای به كارگیری تكنولوژی اطلاعات و ارتباط (ICT ) در آموزشهای آكادمیك لازم است    83
پیشینه پژوهش    85
فصل سوم: روش اجرای تحقیق   
مقدمه    93
جامعه آماری    94
نمونه آماری    95
روش تحقیق 96
ابزار جمع آوری اطلاعات    96
اعتبار و پایائی پرسشنامه    97
روش تجزیه و تحلیل داده ها    99
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده    101
آزمون مربوط به سؤال اول تحقیق    102
آزمون مربوط به سؤال دوم تحقیق    104
آزمون مربوط به سؤال سوم تحقیق    106
آزمون مربوط به سؤال چهارم تحقیق    108
آزمون مربوط به سؤال پنجم تحقیق    110
آزمون مربوط به سؤال ششم تحقیق    111
آزمون مربوط به سؤال هفتم تحقیق    112
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری    115
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات مربوط به سؤال اول و دوم تحقیق    116
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات مربوط به سؤال سوم و چهارم تحقیق    120
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات مربوط به سؤال پنجم تحقیق    122
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات مربوط به سؤال ششم تحقیق    123
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات مربوط به سؤال هفتم تحقیق    124
محدودیتها و تنگناهای پژوهش    126
پیشنهادات برای پژوهشهای آتی    127
منابع و مأخذ    128
– پیوستها

 

فهرست جداول

جدول 1-2: عملكرد آموزشهای كوتاه مدت فنی و حرفه ای 74-1367    63
جدول 4-1: مربوط به آزمون سؤال تحقیق اول    103
جدول 4-2: مربوط به آزمون سؤال تحقیق اول    103
جدول 4-3: مربوط به آزمون سؤال تحقیق اول    103
جدول 4-4: مربوط به آزمون سؤال تحقیق دوم    105
جدول 4-5: مربوط به آزمون سؤال تحقیق دوم    105
جدول 4-6: مربوط به آزمون سؤال تحقیق دوم    105
جدول 4-7: مربوط به آزمون سؤال تحقیق سوم    107
جدول 4-8: مربوط به آزمون سؤال تحقیق سوم    107
جدول 4-9: مربوط به آزمون سؤال تحقیق سوم    107
جدول 4-10: مربوط به آزمون سؤال تحقیق چهارم    109
جدول 4-11: مربوط به آزمون سؤال تحقیق چهارم    109
جدول 4-12: مربوط به آزمون سؤال تحقیق چهارم    109
جدول 4-13: مربوط به آزمون سؤال تحقیق پنجم    110
جدول 4-14: مربوط به آزمون سؤال تحقیق پنجم    111
جدول 4-15: مربوط به آزمون سؤال تحقیق ششم    112
جدول 4-16: مربوط به آزمون سؤال تحقیق ششم    112
جدول 4-17: مربوط به آزمون سؤال تحقیق هفتم    113
جدول 4-18: مربوط به آزمون سؤال تحقیق هفتم    114
جدول 4-19: مربوط به آزمون سؤال تحقیق هفتم    114

 

فصل اول
كلیات تحقیق
مقدمه
تاریخ رشد و توسعه اقتصادی، با هماهنگی و تركیب دانش فنی و به كارگیری منابع و نیز وابستگی روزافزون به كاربرد تكنولوژی همراه بوده است.
استفاده از تكنولوژی و دانش فنی در سازمانها، شركتها و جوامع همواره متفاوت بوده و تا حدود زیادی بستگی به جدیت و مهارتهای خلاق منابع انسانی و عوامل فرهنگی و اجتماعی داشته است. (سبحان الهی، مدیریت و توسعه)
عملكرد یك سازمان وقتی می تواند مطلوب و مناسب باشد كه نیروهایی ذیصلاح و با كیفیت در آن وجود داشته باشند و سازمان بتواند از آن در مناسب ترین شغل استفاده كند.
در واقع نیروی پیش برنده ماشین و تكنولوژی انسانها هستند. امروزه برای ادامه حیات در بازار رقابت فقط استفاده از تكنولوژی و دانش فنی كافی نیست، چرا كه سرعت رشد به اندازه ای است كه فرصت یادگیری را بسیار كوتاهتر و درنتیجه، استفاده به موقع و به روز از تكنولوژی را برای رقابت پیچیده تر كرده است. لذا تولید دانش فنی و تكنولوژی برای رقابت، از عوامل اساسی برای ادامه حیات هر سازمان، شركت و جامعه محسوب می شود.
این كار فقط با منابع انسانی مستعد و با كیفیت و در اختیار داشتن ابزار مناسب و لازم عملی است. لذا ثروت اساسی یك سازمان، نیروی انسانی با دانش و مهارت (یعنی سرمایه های فكری) آن سازمان است.
علی رغم نقش كلیدی آموزش فنی و حرفه ای در توسعه اقتصادی و اجتماعی كشور كه مورد اذعان و حتی تاكید اغلب سیاستمداران و صاحبنظران است. این آموزش های پرهزینه از لحاظ پاسخ گوئی به انتظارات جامعه و سؤال اصلی نظام آموزشی (= چه آموزشی با چه كیفیتی و به چه میزان؟?) در موقعیت قابل دفاع قرار ندارد. زیرا هرساله خسارت های بسیار زیادی از این بابت به كشور وارد می آید ولی این روند رو به رشد تداوم دارد، كه این وضعیت ریشه در نگرش نادرست به آموزش فنی و حرفه ای دارد. علت بروز معضل آموزش فنی و حرفه ای این است كه به هر صورت، تعاملی بودن این آموزش ها به دست فراموشی سپرده شده است. مجریان آموزش فنی و حرفه ای، آن را پدیده ای صرفاً آموزشی می بینند. تصمیمات آموزشی تنها توسط مقامات آموزشی و اغلب بدون اطلاع كافی از نیازهای شغلی و نظر طرف های ذینفع اتخاذ می شود. (ملكی، 1381، صفحه 186)
آموزش به حكم انجام تكلیف، عادت، امكانات موجود و یا روحیه توسعه طلبی تحقق می یابد و بر همین اساس نیز به سؤالات اصلی نظام آموزش فنی و حرفه ای پاسخ داده می شود. اما آموزش فنی و حرفه ای دارای دو وجه توأمان آموزشی و شغلی است كه میان آنها به صورت بالقوه تعامل برقرار است. لذا مزیت قابلیت استفاده از اطلاعات بازخوردی و مكانیسم خوداصلاحی می تواند در عمل وجود داشته باشد. در آموزش فنی و حرفه ای نظامند زمینه مشاركت در تصمیم گیری و انجام هزینه فراهم است.
رشته های آموزشی، مواد آموزشی، تعداد آموزش گیرنده، محل اشتغال و … از نتیجه تعامل و عوامل طرف های آموزشی (دستگاهای مجری آموزش) و طرف های شغلی (دستگاههای بهره بردار از محصول آموزش، كارآموزان، اولیا، كارفرمایان و …) تعیین می شود.
لذا نواقص و اشكالات آموزش به تدریج در طول زمان رفع می شود و ناهماهنگی دانش و توانمندیهای آموزش دیدگان فنی و حرفه ای از لحاظ كمی و كیفی و از نظر مكانی یا زمانی با خواسته متقاضیان كم تر رخ خواهد داد. به این دلایل تعاملی دیدن آموزش فنی و حرفه ای و فراهم كردن امكان تحقق هرچه بیشتر آن، اساسی ترین قدم برای اصلاح این آموزش ها خواهد بود.
بیان مسئله:
چنین به نظر می رسد كه هنرجویان فنی و حرفه ای به جایگاه و پایگاه شغلی قابل ملاحظه ای كه نمود موجهی در بازار كار كشور داتشه باشد، دست نیافته‌اند. و به رغم هزینه های سرشاری كه صرف تجهیز این نیروها شده، در بازار كار ایران بها و اهمیت مناسبی بدان داده نشده است، در حالی كه، از طریق تجهیز و تربیت این گونه نیروها می توان سریع تر به پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی مورد نظر رسید. چون آموزش های فنی و حرفه ای، در قیاس با آموزش های عالی از مزیت و قابلیتهایی به شرح زیر برخوردار است:
الف) هزینه بری اقتصادی كمتر فرآیند تجهیزات
ب) بازدهی سریع تر اقتصادی
ج) پاسخ دهی و ارضاء سریع تر نیازها و احتیاجات فوری و آنی بازار كار به مهارت ها و حرفه ها
د) انعطاف پذیری و قابلیت انطباق با تغییرات تكنولوژی
هـ) تنها منبع تكمیل كننده حلقه ارتباطی بین نیروی انسانی سطوح بالا و سطوح پائین جامعه شغلی
و) بالا بودن زمینه های خوداتكایی شغلی و كار‏آفرینی و در نتیجه وابستگی كمتر به نظام های مزد و حقوق بگیری و …
شاید به خاطر همین ویژگی های ارزنده است كه امروزه در بسیاری از جوامع در حال رشد به خصوص آن ها كه دچار تنگناهای مالی و سرمایه ای شدیدتری، هستند، ایجاد انگیزه هایی كه مشوق روی آوری و گرایش منابع انسانی به آموزش های فنی و حرفه ای شود، به كانونی ترین دلمشغولی های سیاست های توأم آموزش و اشتغال و مطمئن ترین راه غلبه بر بحران های ناشی از كمبود كادرهای ماهر و پدیده شكل گیری مازاد نیروی كار تبدیل شده است. (متوسلی، صفحه 24)
آنچه این تحقیق به دنبال آن است، بررسی ارتباط آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی (رشته های الكترونیك و الكتروتكنیك) با نیازهای بازار كار می باشد. در این تحقیق دیدگاه مدیران تولید، فنی و آموزش كارخانه ها و مؤسسات تولیدی، به دلیل مشاهده عینی و عملی دانش و مهارت فارغ التحصیلان این رشته ها و همچنین مطلع بودن از میزان دانش و مهارت مورد نیاز در صنایع، با توجه به تغییرات تكنولوژی، مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است.
اهمیت و ضرورت پژوهش
در مسیر انتقال نوین و متغیر تكنولوژی و صنعت در هزاره سوم كه بنیانهای فلسفی، علمی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع دچار دگرگونیهای عمیق خواهد شد و جوامع بشری عملاً ویژگی های دوره پست مدرنیسم را در خود تجلی می دهند، جوامع با چالش های متعددی مواجه خواهند شد.
نظام آموزشی می تواند در انطباق، هماهنگی و اعتدال مجدد جوامع با شرایط جدید نقش مهمی را ایفا نماید. در این رهگذر یكی از مقولات مهم، رسالت بسیار اساسی نظام آموزشی، فراهم كردن شرایطی است كه در آن نیروهای تحصیلكرده بتوانند از مهارتها، توانائیها و قابلیت های كلیدی متناسب با نیازها و شرایط دنیای صنعت و بازار مشاغل فردا برخوردار شوند. (عزیزی، 1381)
بنابراین باید با تحقیق و پژوهش در مورد دانش ها و مهارتهای مورد نیاز بازار كار، برنامه های آموزش فنی و حرفه ای به سوی همگام شدن با پیشرفت های تكنولوژی سوق داده شود، تا با تربیت نیروی انسانی كارآمد كه یكی از مؤلفه های مهم توسعه می باشد، میزان رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور را تسهیل و تسریع نمائیم.
اهداف تحقیق:
اهداف این تحقیق شامل:
1-    بررسی میزان دانش و مهارت فارغ التحصیلان رشته های الكترونیك و الكتروتكنیك، هنرستانهای رسمی.
2-    بررسی میزان مطلع بودن مدیران صنایع مؤسسات تولیدی الكترونیك از برنامه های آموزشی هنرستانهای فنی و حرفه ای رسمی.
3-    بررسی میزان تطابق مهارتهای آموزشی فارغ التحصیلان فنی و حرفه ای رسمی (رشته های الكترونیك و الكتروتكنیك) با پیشرفتهای فناوری
4-    بررسی نقش، فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در كمك كردن به انطباق بیشتر دانش و مهارت تخصصی این فارغ التحصیلان با نیازهای بازار كار.
این تحقیق در تبیین و ارائه راهكارهای مناسب، جهت تربیت و آموزش نیروهای ماهری كه مطابقت بیشتری با نیازهای بازار كار و پیشرفت فناوری روز داشته باشند، تأثیرگذار خواهد بود.
سؤالات تحقیق:
1-    از نظر مدیران صنایع (مدیران فنی، تولید و آموزش)، فارغ التحصیلان فنی و حرفه ای رسمی رشته الكترونیك، تا چه اندازه از دانش كافی جهت اشتغال در مراكز صنعتی مرتبط، برخوردار هستند؟
2-    از نظر مدیران صنایع (مدیران فنی، تولید و آموزش)، فارغ التحصیلان فنی و حرفه ای رسمی رشته الكتروتكنیك، تا چه اندازه از دانش كافی جهت اشتغال در مراكز صنعتی مرتبط برخوردار هستند؟
3-    از نظر مدیران صنایع (مدیران فنی، تولید و آموزش)، فارغ التحصیلان فنی و حرفه ای رسمی رشته الكترونیك، تا چه اندازه از مهارت جهت اشتغال در مراكز صنعتی مرتبط برخوردار هستند؟
4-    از نظر مدیران صنایع (مدیران فنی، تولید و آموزش)، فارغ التحصیلان فنی و حرفه ای رسمی رشته الكتروتكنیك، تا چه اندازه از مهارت كافی جهت اشتغال در مراكز صنعتی مرتبط برخوردار هستند؟
5-    تا چه اندازه مدیران صنایع (مدیران فنی، تولید و آموزش) مناطق 9 و 10 شهر تهران (مؤسسات و كارخانه های مرتبط با رشته های الكترونیك و الكتروتكنیك) نسبت به برنامه های آموزشی مراكز آموزش فنی و حرفه ای رسمی شناخت دارند؟
6-    از نظر مدیران صنایع (مدیران فنی، تولید و آموزش)، كارخانه ها و مؤسسات مرتبط مناطق. 9 و 10 شهر تهران، تا چه اندازه مهارتهای آموزشی فارغ التحصیلان مراكز آموزشی فنی و حرفه ای رسمی (رشته های الكترونیك و الكتروتكنیك)، با پیشرفتهای فناوری قابل انطباق است؟
7-    از نظر مدیران صنایع (مدیران فنی، تولید و آموزش) شهر تهران، مهارت داشتن فارغ التحصیلان هنرستانهای فنی و حرفه ای رسمی (رشته های الكترونیك و الكتروتكنیك) در فناوری های اطلاعات و ارتباطات (ICT) تا چه اندازه می تواند به انطباق بیشتر دانش و مهارت تخصصی آنها با نیازهای بازار كار، تأثیر داشته باشد؟

 

منابع و مآخذ:
1-    ابطحی، حسین،  آموزش و بهسازی منابع انسانی، چاپ اول، تهران، مؤسسه مطالعات و برنامه ریزی آموزشی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران. (1368)
2-    جاریانی. ابوالقاسم، زنگ ها برای فن آوری اطلاعات (ICT) به صدا درمی آید، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، شهریورماه 1381.
3-    جاریانی. ابوالقاسم، گزارشی از هفتمین كنفرانس بین المللی آموزشی سازمان یونسكو ACIED. تایلند-بانكوك، 2001، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
4-    حق جو، ناصر، ضرورتهای توسعه آموزش و پرورش فنی و حرفه ای، فصلنامه هماهنگ شماره 30.
5-    حكیمی. محسن، مدیریت آموزش فنی و حرفه ای. انتشارات یونسكو در ایران، 1374
6-    حوریزاد. بهمن، اشنایی با برنامه ریزی تحصیلی-شغلی، انتشارات وزارت آموزش و پرورش، 1374
7- دلاور، علی،  مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، چاپ اول از ویرایش جدید، انتشارات رشد (1380)
8- دلاور، علی، روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی، چاپ دوم، نشر ویرایش (1375)
9- دلاور، علی، احتمالات و آمار كاربردی در روان شناسی و علوم تربیتی، چاپ پنجم، انتشارات رشد (1380)
10- رخشان، فریدون، طراحی و تحلیل نظامهای آموزشی، نبریز، انتشارات نیما. (1366)
11- راجر كافمن و جری هرمن، برنامه ریزی استراتژیك در نظام آموزشی، ترجمه فریده مشایخ و عباس بازرگان، انتشارات مدرسه.
12- سیف، علی اكبر، روان شناسی پرورشی، تهران، انتشارات آگاه، (1370).
سیف هلی اكبر، روشهای اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، چاپ سوم، انتشارات آگاه، (1378).
13- سبحان الهی. محمدعلی، فصلنامه علمی تخصصی مدیریت و توسعه، شماره 15. زمستان 1381
14- سلطانی. حسین، بررسی ارتباط برنامه درسی آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی با نیازهای بازار كار در شهر تهران، پایان نامه كارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشكده روان شناسی و علوم تربیتی، 1379.
15- سند برنامه، برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1382-1379)، پیوست شماره 2، لایحه برنامه، جلد دوم، انتشارات سازمان برنامه و بودجه.
16- شفیع آبادی. عبدالله. آشنایی با برنامه ریزی تحصیلی، شغلی، انتشارات وزارت آموزش و پرورش.
17- عزیزی، نعمت الله، ارتباط آموزش و توسعه اقتصادی، فصلنامه تعلیم و تربیت شماره 55 و 56
18- عزیزی، نعمت الله، آموزش و پرورش و بازار كار: آماده سازی جوانان با صلاحیتها و مهارتهای اساسی، مقاله ارائه شده به مهندسی اصلاحات آموزش و پرورش، 1381
19- عباس زادگان. سید محمد و ترك زاده. جعفر، نیازسنجی آموزشی، شركت سهامی انتشار، چاپ اول 1379
20- علاقه بند. علی، جامعه شناسی آموزش و پرورش، انتشارات بعثت 1373
21- فتحی واجارگاه، كورش و مهرمحمدی. محمود، الگوی جامع و پویای نیازسنجی برنامه درسی، فصلنامه تعلیم و تربیت شماره 57
22- فیوضات. یحیی، مبانی برنامه ریزی آموزشی، نشر ویرایش. 1380
23- قاسمیان. سعید، آموزش و پرورش و توسعه اقتصادی، پایان نامه كارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشكده اقتصاد، 1369
24- كریمی. مدد، بررسی ارتباط آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی با نیازهای بازار كار از نظر هنرجویان، مدیران و مسئولین صنایع در استان آذربایجان شرقی، پایان نامه كارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشكده علوم تربیتی.
25- لاهیجانیان، الرم الملوك، بررسی وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان رشته الكترونیك آموزشكده های فنی، پایان نامه كارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه تهران، دانشكده علوم تربیتی، 1370
26- میكائیل پور. حسین، بررسی و تخمین كارایی و بهره وری سیستم آموزش و پرورش در ایران، پایان نامه كارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشكده اقتصاد، 1379
27- محسن پور. بهرام، مبانی برنامه ریزی آموزشی، انتشارات سمت. 1379.
28- ملكی. غلامحسین، چكیده مقاله های همایش ملی مهندسی اصطلاحات در آموزش و پرورش انتشارات پژوهشكده تعلیم و تربیت، خرداد 1381
29- متوسلی. محمود، سرمایه گذاری در نیروی انسانی و توسعه اقتصادی، ناشر مؤسسه تحقیقات پولی و بانكی وابسته به بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، اسفند 1370.
30- ملاح. نازنین، ارزیابی كارایی درونی و بیرونی هنرستانهای حرفه ای دولتی دخترانه استان گلستان، پایان نامه كارشناسی ارشد، دانشكده علامه طباطبائی، دانشكده روان شناسی و علوم تربیتی. 81-1380
31- مقاله هایی در باره آموزش در سازمان اداری، نوشته و ترجمه گروهی از اساتید و نویسندگان، تهران، مركز آموزش مدیریت دولتی (1369)
32- نفیسی. عبدالحسین، بررسی نارسائی های ارتباط نظام های آموزش و پرورش و بازار كار و ارائه راه حل های اصلاحی. تهران، انتشارات مدرسه، (1379)
33- نفیسی، عدبالحسین، رویكردهای آموزشی فنی و حرفه ای و چالش های پیش روی آن. تهران، پژوهش نامه آموزشی، شماره 34
34- یونسكو، آموزش حرفه ای در حال گذار، انتشارات مدرسه، 1370
Refrences:
1-lerouk, J.A. and Laflrur, s. (1995), Employability Skills:
       the demonds of the workplace the vocational Aspect of Education
2-pullen,P. and startup, R. (1985), General studies and Employer, the vocational Aspect of Education.
3-Law, D.A. and pepple, J.D (1990), Integrated curriculum: A Nationwide perspective and Integration models that are working, Colorado: Greeley

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پاورپوینت تفکر جانبی ادوارد دوبونو با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 دانلود پاورپوینت تفکر جانبی ادوارد دوبونو با word دارای 35 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت دانلود پاورپوینت تفکر جانبی ادوارد دوبونو با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود پاورپوینت تفکر جانبی ادوارد دوبونو با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پاورپوینت تفکر جانبی ادوارد دوبونو با word :

دانلود پاورپوینت تفکر جانبی ادوارد دوبونو با word

دانلود پاورپوینت تفکر جانبی ادوارد دوبونو با word شامل 35 اسلاید است و برای دانشجویان روانشناسی کاربرد دارد. در ادامه ابتدا بخشی از متن این پاورپوینت را برای شما آورده ایم ، سپس دانلود پاورپوینت تفکر جانبی ادوارد دوبونو با word
فهرست مطالب و در انتها تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزئیات آن را مشاهده کنید و در صورت تمایل در ادامه مطلب آن را دانلود نمایید .

زندگینامه

ادوارد دوبونو Edward de Bono در سال در مالت به دنیا آمد. او در زمان جنگ جهانی دوم در دانشگاه مالت در رشته پزشکی تحصیل کرد. سپس با کمک‌هزینه تحصیلی رودس، به دانشگاه آکسفورد رفت و با دریافت مدرک افتخاری در رشته‌هایروانشناسی و علوم طبیعی و مدرک دکترای فلسفه از آن دانشگاه فارغ‌التحصیل شد. او همچنین دارای مدرک پی‌اچ‌دی از دانشگاه کمبریج و کارشناسی ارشد از دانشگاه مالت است.

فعالیت‌ها

ادوارد دوبونو را به عنوان نویسنده و متفکر می‌شناسند. عمده فعالیت‌های او در زمینه شیوه‌های فکر کردن و آموزش تفکر خلاق است. او توانایی فکر کردن را یک مهارت و در واقع مهم‌ترین مهارت انسانی می‌داند و معتقد است فکر کردن مهارتی آموختنی است و نباید آن را با هوش اشتباه گرفت

و برای چیزهایی نظیر «تفکر ادراک محور و خلاق»، «کشف و شهود» و «آفرینش» اهمیت بیشتری قائل خواهد شد. او پایه‌گذار مفهومی به نام تفکر جانبی است که به نظر او سنگ بنای رنسانس دوم محسوب می‌شود دوبونو کتاب‌های بسیاری در این زمینه نگاشته که تاکنون به زبان‌های متعددی ترجمه شده‌است. وی در همایش‌هایی در دانشگاه‌های آکسفورد، لندن، کمبریج و هاروارد به عنوان سخنران حضور داشته است.

نام بسیاری از مؤسسات، نهادها و شرکت‌های بزرگ در دانلود پاورپوینت تفکر جانبی ادوارد دوبونو با word
فهرست شرکت‌هایی که در حال حاضر از روش‌های دوبونو استفاده می‌کنند به چشم می‌خورد از جمله: مایکروسافت، نیویورک تایمز،زیمنس، مک دونالد، تفنگداران نیروی دریایی ایالات متحده و …

و …

دانلود پاورپوینت تفکر جانبی ادوارد دوبونو با word
فهرست مطالب

زندگینامه

فعالیت‌ها

مکانیزم ذهن

تفکر جانبی

شش کلاه تفکر

پایان

عنوان : تفکر جانبی ادوارد دوبونو

فرمت : پاورپوینت

حجم : 1.53 مگابایت

تعداد صفحات : 35

پیش نمایش تمام صفحات پاورپوینت

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود لغات هیلگارد با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 دانلود لغات هیلگارد با word دارای 123 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف دانلود لغات هیلگارد با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود لغات هیلگارد با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود لغات هیلگارد با word :

دانلود لغات هیلگارد با word

جزوه دانلود لغات هیلگارد با word برای دانشجویان رشته روانشناسی و علاقمندان به این رشته

Addiction physical dependence جسمانی وابستگی

ھشیاری، چابکی، آمادگی Alertness

Alter change (فعل)

دامنھ Amplitude

بیھوشی Anesthetic

برانگیختھ کردن، تحریک کردن Arouse

فقدان کشیدگی طبیعی عضلھ Atonia

رفت و برگشت Back & Forth

ساقھ مغز Brain stem

احساس سرما chills

شبانھ روزی Circadian

خالی کردن، بیرون آوردن Clear out

موافقت کردن، Comply obey

متمرکز Concentrative

نتیجھ گرفتن Conclude

نگھداری انرژی Conserving energy

یکی کردن، یکپارچھ کردن، ,Consolidate integrate

merge

دائما Continually

آرزو، اشتیاق Crave

Cue signal ،نشانھ

عمدی Deliberate

کاھش دادن Depress

کاھش دھنده، مسکّن، Depressant sedativeمحروم کردن Deprive

منحرف کردن Deviate

انحراف Deviation

تفاوت Discrepancy

تغییر قیافھ دادن Disguise

قطع Disruption

گسستگی، تجزیھ Dissociation

اختلال، آشوب Disturbance

تسلط داشتن Dominate

خواب آلود Drowsy

بالا بردن، Enhance increase

Euphoria joy ،شنگولی

Extremity End

خیال پردازی Fantasy

مشتاقانھ Favorably

خواب متغیر و دمدمی Fitful sleep

بر حسب عادت Habitually

خواب زدگی Hypersomnia

Hypnos sleep ،خواب

ھیپنوتیزم پذیری Hypnotic suggestibility

impaired Damaged, weakend

نوزاد Infant

شخص بی خواب Insomniac

منتھی شدن Lead to

رویای روشن Lucid dreaming

+واژه نامه انگلیسی-فارسی

نوع فایل:Pdf

سایز:26.7 MB

تعداد صفحه:123

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تعیین نوع خودپنداره دختران و پسران سال سوم راهنمایی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تعیین نوع خودپنداره دختران و پسران سال سوم راهنمایی با word دارای 112 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تعیین نوع خودپنداره دختران و پسران سال سوم راهنمایی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تعیین نوع خودپنداره دختران و پسران سال سوم راهنمایی با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تعیین نوع خودپنداره دختران و پسران سال سوم راهنمایی با word :

دانلود تعیین نوع خودپنداره دختران و پسران سال سوم راهنمایی با word

چكیده :

هدف از پژوهش حاضر مقایسه خودپندره دختران و پسران نوجوان می‌باشد بدین منظور 30 نفر از دانش‌آموزان دختر و 30 نفر از دانش‌آموزان پسر سال سوم راهنمایی منطقه 4 شهر تهران از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله به گونه تصادفی انتخاب شدند پس از انتخاب نمونه‌های تحقیق از آنها خواسته شد تا به آزمون خودپنداره راجرز پاسخ دهند تا ارتباط آنهامورد بررسی قرار گیرد. پس از جمع‌آوری داده ها از T مستقل برای تجزیه و تحلیل فرضیه پژوهش استفاده گردید و این نتیجه بدست آمد كه بین خودپنداره دختران و پسران نوجوان تفاوت معناداری وجود ندارد.

دانلود تعیین نوع خودپنداره دختران و پسران سال سوم راهنمایی با word
فهرست مطالب

فصل 1
مقدمه ……………………………………………………………………………………………… 3

1-1 بیان مسئله ……………………………………………………………………………… 7

2-1 پرسشهای پژوهش …………………………………………………………………. 10

3-1 ضرورت پژوهش ……………………………………………………………………. 10

4-1 اهمیت پژوهش ………………………………………………………………………… 13

5-1 فرضیات پژوهش ……………………………………………………………………. 13

6-1متغیرها و تعاریف آن……………………………………………………………………. 13

فصل 2

مقدمه ……………………………………………………………………………………………… 16

الف : ادبیات و نظرات خودپنداره:

1-2 خود و تعریف آن ……………………………………………………………………. 19

2-2 تاریخچه كشف مفهوم خود ……………………………………………………… 20

3-2 انواع خود ……………………………………………………………………………….. 23

4-2فرآیند تشكیل خود، خودپنداره و ادراك آن …………………………………… 27

5-2نظریه‌های “خود” و خودپنداره……………………………………………………… 34

5-2-1 خود در دیدگاه فروید………………………………………………………………. 35

5-2-2 خود از دیدگاه آدلر………………………………………………………………….. 38

5-2-3 خود در دیدگاه آلبرت الیس……………………………………………………… 40

5-2-4 خود از دیدگاه اریک برن………………………………………………………….. 41

5-2-5 خود از دیدگاه یونگ………………………………………………………………… 45

5-2-6 خود از دیدگاه گلاسر………………………………………………………………. 46

5-2-7 خود از دیدگاه راجرز………………………………………………………………. 47

5-2-8 خود از دیدگاه مدل انگیزشی…………………………………………………….. 54

5-2-9 خود از دیدگاه کوپر اسمیت……………………………………………………… 56

5-2-10 خویشتن از دیدگاه آلپورت…………………………………………………….. 61

عزت نفس از دیدگاه اسلام………………………………………………………………….. 64

نیازهای مرحله نوجوانی……………………………………………………………………… 67

ب: تحقیقات انجام شده در مورد خودپنداره…………………………………………. 72

فصل 3

مقدمه…………………………………………………………………………………………………. 79

1-3 جامعه آماری و ویژگی آن ………………………………………………………….. 80

2-3 نمونه و ویژگیهای آن ……………………………………………………………… 80

1-2-3 روش نمونه‌گیری …………………………………………………………………… 81

3-3 ابزار پژوهش ………………………………………………………………………….. 81

1-3-3 آزمون خودپنداره راجرز………………………………………………………… 82

2-3-3روایی و پایایی ابزار پژوهش …………………………………………………… 83

4-3روش اجرای آزمون …………………………………………………………………….. 86

5-3نمره‌گذاری آزمون ……………………………………………………………………….. 87

6-3روش جمع‌آوری داده‌ها ……………………………………………………………….. 88

7-3 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها …………………………………………………….. 88

فصل 4

جداول و نمودارها………………………………………………………………………………. 90

فصل 5

مقدمه…………………………………………………………………………………………………. 100

1-5 خلاصه تحقیق…………………………………………………………………………….. 101

2-5 محدودیت ها……………………………………………………………………………….. 102

3-5 پیشنهادات…………………………………………………………………………………… 103

منابع و پیوست ها………………………………………………………………………………. 104

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی رابطه ی اعتیاد به موبایل و رضایتمندی زناشویی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بررسی رابطه ی اعتیاد به موبایل و رضایتمندی زناشویی با word دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی رابطه ی اعتیاد به موبایل و رضایتمندی زناشویی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله بررسی رابطه ی اعتیاد به موبایل و رضایتمندی زناشویی با word

مقدمه    
بیان مساله    
سوالات پژوهش    
اهمیت و ضرورت    
هدف پژوهش    
تعریف مفهومی رضایتمندی زناشویی    
تعریف عملیاتی رضایتمندی زناشویی    
تعریف مفهومی اعتیاد به تلفن همراه    
تعریف عملیاتی اعتیاد به تلفن همراه    
ادبیات پژوهش    
مبانی نظری    
نظریه بوئن    
دیدگاه ساختاری    
خانواده درمانی با دیدگاه روانکاوی    
رویکرد استراتژیک    
دیدگاه  زوج درمانی رفتاری    
دیدگاه شناختی- رفتاری    
تحقیقات پیشین    
فرضیه پژوهش    
روش شناسی پژوهش    
روش پژوهش    
جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری    
جامعه آماری    
نمونه و روش نمونه گیری    
ابزار پژوهش    
روش اجرا    
ملاحظات اخلاقی    
منابع    

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله بررسی رابطه ی اعتیاد به موبایل و رضایتمندی زناشویی با word

الیس آلبرت (1388) زوج درمانی ترجمه جواد صالحی فدردی تهران انتشارات میثاق

تیمورپور نگار مشتاق بیدختی نهاله و پورشهباز عباس(1389). رابطه سبک های دلبستگی رضایت مندی زناشویی و احساس گناه جنسی با میل جنسی در زنان.مجله روانشناسی بالینی سال دوم شماره سوم

ثنایی باقر (1388) مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج تهران چاپ اول انتشارات بعثت

جهانگیر پانته آ(1391). مقایسه عملکرد خانواده و رضایت مندی زناشویی در زنان متاهل شاغل و غیرشاغل(خانه دار) شهر تهران. فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی سال سوم شماره چهارم190-177

دیباج­نیا(1384). بررسی مقایسه­ای خودپنداره دانشجویان سال اول و چهارم دانشکده توانبخشی دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه تربیت مدرس: دومین سمینار سراسری بهداشت روان دانشجویان

ذکایی محمدسعید و ولی زاده وحید(1388). فرهنگ جوانان و تلفن همراه. مجله تحقیقات فرهنگی شماره هفتم 152-119

سلیمانیان علی اکبر (1373) بررسی تاثیر تفکرات غیرمنطقی بر نارضایتی زناشویی پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم

شاهی عبدالستار غفاری ابراهیم و قاسمی خلیل(1390). رابطه سلامت روان و رضایت مندی زناشویی زوجین. دوماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سال پانزدهم شماره دوم 126-119

عدالتی شاطری زهره آقامحمدیان شعرباف حمیدرضا مدرس غروی مرتضی و حسن آبادی حسن(1388). بررسی اثربخشی طرح تایم(غنی سازی ازدواج) بر رضایت زناشویی زوج های دانشجو. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان دوره چهاردهم 98-89

کلانتری عبدالحسین و حسنی حسین(1388). رسانه های نوین و زندگی روزمره. تاثیر تلفن همراه بر هویت و سبک زندگی جوانان 136-119

گل محمدیان محسن یاسمی نژاد پریسا و نادری نادر(1392). رابطه استفاده مفرط از مفرط از تلفن همراه با ابعاد کیفیت زندگی در دانشجویان. ماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سال هفدهم شماره ششم 393-378

گل محمدیان محسن یاسمی نژاد پریسا(1390). هنجاریابی روایی و پایایی مقیاس استفاده آسیب زا از تلفن همراه() در دانشجویان. یافته های نو در روانشناسی سال ششم شماره نوزدهم 52-37

وثوقی منصور(1371) مبانی جامعه شناسی تهران انتشارات خردمند

وحدت­نیا، ف(1384).بررسی مقایسه­ای خودپنداره و رضایت زناشویی در زنان آزاردیده توسط همسر و زنان غیرآزاردیده شهر تهران. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی. ­

–        نصر اصفهانی، نرگس (1392). گنجینه ی طلیی اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده: مبانی درمانی و خانواده درمانی و مشاوره و حمایت از کودکان در برابر ناملایمات، اصفهان: پیام دانشگاهی

–        خدویی زند، محمد مهدی. (1381). هنگامه های خانواده درمانی: دیدگاهی در آسیب شناسی و رواندرمانی خانواده. تازه های رواندرمانی، شماره 25 و

مقدمه

امروزه تلفن همراه به عنوان یکی از مظاهر فناوری ارتباطی نوین در زندگی فردی و اجتماعی بشر جایگاه قدرتمندی دارد و جزء لاینفک مناسبات روزمره محسوب می­شود به طوری که می­توان ادعا کرد برای بسیاری از افراد زندگی بدون آن امکان­پذیر نیست یا دست کم مطلوبیتی ندارد

تلفن همراه در ابتدا به عنوان وسیله­ای با قابلیت جابه­جایی وارد جامعه شد و پس از مدت کوتاهی شیوه­ی ارتباط ما با یکدیگر را دگرگون کرد(پالانت و همکاران، 2001)

تلفن همراه قابلیت هماهنگ کردن فعالیت­ها را به خصوص در فواصل دور افزایش می­دهد. در واقع تلفن همراه می­تواند جریان کار را سرعت و سهولت بخشد. قابلیت تلفن همراه در صرفه­جویی زمان، ارتباط مستقیمی با خانه و زندگی خانوادگی دارد، زیرا به این صورت زمان بیشتری برای زندگی خانوادگی باقی می­ماند. از سوی دیگر ممکن است گفته شود در دسترس بودن موجب فشار بیشتر به شخص می­شود(ذکایی و ولی­زاده، 1388)

بسیاری از مشکلات ارتباطی و اطلاعاتی هموار گشته و راه­های رسیدن به جدیدترین اخبار و اطلاعات در کوتاه­ترین زمان آسان شده است. یکی از این فناوری­ها، تلفن همراه است این فناوری، گذشته از محاسنی که با خود دارد از جمله ارسال و دریافت پیامک، پیامک تصویری، بلوتوث، دوربین عکاسی و فیلمبرداری، دریافت امواج رادیو، تلویزیون و ماهواره، اتصال به اینترنت و بازیهای سرگرم کننده، خطرهایی را هم متوجه خویش کرده است. (پناهی، اصلانی، فرجی و بتواز،1391)

نفوذ کاربردهای تلفن همراه در شئون زندگی پدیده­ای جهانی است و در جامعه­ی ما با وجود فروکش کردن تب اولیه استفاده از آن، مقبولیتش به حدی رسیده که مضرات جدی و اساسی این فناوری مدرن را مخفی و نادیده نگه می­دارد، مضراتی که در حوزه­های متنوع اجتماعی، فرهنگی، رفتاری، روانشناسی و ; به آسیب زایی می­پردازد و با کمی دقت و موشکافی می­توان به دامنه­ی تاثیرات نامطلوب آن پی برد. تلفن همراه امروزه به بخشی از هویت افراد تبدیل شده است. زندگی روزمره ما، به هنگام اوقات فراغت، به هنگام کار، با خانواده یا دوستان، بدون فناوری­های ارتباطی و رسانه­ها غیر قابل تصور است. خانه­های ما امروزه به مکانی برای فرهنگ چندرسانه­ای­ها بدل شده که خدمات دیداری- شنیداری، اطلاعاتی و مخابراتی را با هم ادغام کرده است

مورد پرخاشگری و توهین واقع شدن توسط تلفن تهدید به مرگ و افسردگی ناشی از زورگیری توسط تلفن از دیگر تاثیرات تلفن همراه است

افرادی که نسبت به گسترش فناوری­های نوین در ابعاد گوناگون زندگی روزمره خوشبین هستند، فرصت­های جدیدی را برای مشارکت اجتماعی و دموکراتیک، خلاقیت، خودابرازی و بازی، گسترش فوق­العاده­ی دانش در دسترس که از تنوع، قضاوت و بحث پشتیبانی می­کند، پیش­بینی می­کنند(لیوینگ استون، 2002)

خانواده یکی از نخستین نهادهای اجتماعی محسوب می­شود که ساختار مشخص و معینی دارد که متاثر از تغییرات و تحولات اجتماعی است(وثوقی، 1387)

بر هیچ کس پوشیده نیست که خانواده مامن آرامش و جایگاه به شکوفا رساندن استعدادهاست. افراد در درون خانواده از هم تاثیر می­پذیرند و بر هم تاثیر می­گذارند. مسلما شکوفایی افراد خانواده، متاثر از عملکرد درونی خانواده است(فرانکلین و هافربیر، 2000)

سلامت خانواده در گرو تداوم و سلامت رابطه­ی بین زن و شوهر می­باشد و رابطه­ی زناشویی هسته­ی مرکزی نظام خانواده است و اختلال در آن به منزله­ی تهدیدی جدی برای بقای خانواده محسوب می­شود. امروزه با الکترونیکی شدن وسایل ارتباط جمعی روابط در خانواده­ها رو به سردی می­رود و زندگی زناشویی را مشکل روبرو کرده است

یکی از وظایف هنجارهای اخلاقی جوامع، تنظیم صحیح روابط زن و مرد است و انسانی ترین روش برای تنظیم این روابط، پیوند زناشویی است. طی دهه های گذشته، با تغییر ساختارهای اجتماعی و حذف ارتباطات خانواده گسترده و اجتماعات مکمل، ارتباط زناشویی بیش از گذشته نقطه تمرکز انتظارات زوج و از سوی دیگر عامل دلسردی برای آنها شده است(عدالتی شاطری،آقامحمدیان شعرباف،مدرس غروی و حسن آبادی، 1388)

تلفن همراه باید از منظر زیست­شناسی، روانشناسی اجتماعی، جامعه شناسی، مردم­شناسی، مطالعات فرهنگی و فلسفه مورد مطالعه قرار گیرد. با وجود چند وجهی بودن استفاده از تلفن همراه و عرصه­های گسترده حضور آن در جامعه، کارکردها و تبعات و پیامدهای انسانی، فرهنگی، سیاسی و روانی آن مورد بررسی گسترده علمی واقع نشده است(پالانت و همکاران، 2001)

بیان مساله

بی­تردید تکنولوژی و رشد صنعت بر ابعاد سلامت انسان موثر است. از جمله وسایل ارتباطی که امروزه در دسترس اغلب مردم وجود دارد تلفن همراه است. خاصیت حضور، قابلیت جابه­جایی و دسترسی همیشگی، ناهمزمانی حاصل از انتقال پیامک و قابلیت­های مختلف گوشی­های همراه جدیدتر سبب استفاده بسیار گسترده از تلفن همراه شده است

تلفن همراه به عنوان رسانه­ی غالب فردا، که همه رسانه­ها­ی پیش از خود را در خود جمع کرده است. در خصوصی­ترین تا عمومی­ترین عرصه­های زندگی ما حضوری فراگیر و همه لحظه­ای دارد. این امر سبب­ساز دگرگونی­های زیادی در زندگی روزمره افراد شده است(کلانتری و حسنی، 1388)

تلفن همراه به عنوان ابزار نوین اطلاع رسانی علاوه بر داشتن کاربردهای گسترده در حوزه های گوناگون برخی پیامدهای نامناسب اجتماعی مانند اعتیاد روانی،تزلزل ارزشها، تعاملات اجتماعی،بلوغ زودرس،بلوتوث و پیامک­های غیر اخلاقی­،به خطرافتادن امنیت شخصی را بدنبال دارد(پناهی، اصلانی، فرجی و بتواز، 1391)

در این میان خانواده­های بسیاری درگیر این فناوری نوپا شده­اند که در بعضی مواقع زندگی زناشویی آنها را تهدید می­کند. این تحقیق به رابطه­ی اعتیاد به موبایل و روابط زناشویی می­پردازد، به عبارت دیگر مساله­ی اصلی مورد بحث دگرگونی­های حاصل از اعتیاد به تلفن همراه در زندگی زناشویی و اثرات آن بر زندگی زوجین می­باشد

از انجایی که رسانه­های نوین به بخشی جدایی ناپذیر و بدیهی از زندگی روزمره ما بدل شده­اند، به گونه­ای که شاید بتوان گفت انجام امور بدون آن­ها میسر نیست بر آن شدم که تحقیقی در این زمینه انجام دهم

سوالات پژوهش

آیا اعتیاد به موبایل و رضایت­مندی زناشویی با یکدیگر رابطه دارند؟

اهمیت و ضرورت

بی­تردید تکنولوژی و رشد صنعت بر ابعاد زندگی زناشویی انسان موثر است از آنجایی که تب موبایل در کشور ما بالا رفته و روز به روز بر آن افزوده می­شود و گاهی زوجین برای داشتن زندگی مجازی زندگی واقعی خود را از دست می­دهند و تمام وقت خود را در اختیار این جعبه­ی جادویی می­گذارند که گاهی بدون آن زندگی دیگر معنایی ندارد. پژوهش­ها در این حوزه اندک است به همین دلیل بر آن شدم تا در این دنیای دیجیتال امروز چنین تحقیقی را انجام دهم

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود آیا ارتباط انسان با جن ممکن است؟ با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود آیا ارتباط انسان با جن ممکن است؟ با word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود آیا ارتباط انسان با جن ممکن است؟ با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود آیا ارتباط انسان با جن ممکن است؟ با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود آیا ارتباط انسان با جن ممکن است؟ با word :

دانلود آیا ارتباط انسان با جن ممکن است؟ با word

توضیحات محصول :

آیا انسان می‌تواند با جن رابطه داشته باشد؟ اگر می‌تواند آن‌را چگونه توجیه می‌کنید؟

قرآن مجید وجود جن را تصدیق کرده است و ویژگی ‏ پاسخ های اجمالی زیر را برای او برمی شمارد.

1.جن موجودی است که از آتش آفریده شده، بر خلاف انسان که از خاک آفریده شده است. [1]

2. دارای علم ، ادراک، تشخیص حق از باطل و قدرت منطق و استدلال است. [2]

3. دارای تکلیف و مسئولیت است. [3]

4. گروهی از آن ها مؤمن و صالح و گروهی کافرند. [4]

5. دارای حشر و نشر و معادند. [5]

6. قدرت نفوذ در آسمان‏ها و خبرگیری و استراق سمع داشتند و بعداً منع شدند. [6]

7. با بعضی از انسان‏ها ارتباط برقرار می کردند و با آگاهی محدودی که نسبت به بعضی از اسرار نهایی داشتند، به اغوای انسان‏ها می پرداختند.

آیا مسلمانان شیعه به جهنم نمی روند؟

پرسش

در یک روایت خواندم علی (ع) فرمود: مسلمانان شیعه به جهنم نمی روند. همچنین در کتابی خواندم طبقه اول جهنم مخصوص مسلمانان (امت پیامبر) گناهکار است! کدام درست است؟

پاسخ اجمالی

اساس محاسبه افراد در روز قیامت و بهره مندی آنان از نعمت های بهشت و یا دچار شدن آنان به عقوبت عذاب جهنم بر قاعده ای استوار است که همانا خداوند این اصل و قاعده را در فرازهایی از آیات قرآن کریم برای ما متذکر شده است. خداوند با نفی ویژگی های گروهی و نژادی در این زمینه ملاک را اعمال انسان معرفی می نماید؛ یعنی ثواب و بهشت را ثمره ایمان و عمل صالح و عقوبت جهنم را نتیجه کفر و اعمال ناصواب انسان بر می شمارد

نوع فایل: word

سایز:24.1 kb

تعداد صفحه:8

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق بررسی عوامل موثر بر افت تحصیلی دانش آموزان پسر با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق بررسی عوامل موثر بر افت تحصیلی دانش آموزان پسر با word دارای 50 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق بررسی عوامل موثر بر افت تحصیلی دانش آموزان پسر با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق بررسی عوامل موثر بر افت تحصیلی دانش آموزان پسر با word

چکیده
مقدمه
طرح مسأله
اهمیت مسئله
اهداف پژوهش
فرضیه های پژوهش
تعاریف و اصطلاحات
تعریف نظری
تعریف عملی
افت تحصیل
الف) علل اجتماعی و خانوادگی
ب) علل فردی
نامتناسب بودن روش های تدریس
علل خارجی(خانواده و نقش آن بر افت تحصیلی)
اعم عواملی که تحت عنوان عوامل اجتماعی –خانوادگی مطرح می شود
1-محرومیت فرهنگی
2-فقر و محرومیت اقتصادی
3-عوامل عاطفی و رفتاری خانواده
4-فقدان والدین
5-بی سوادی والدین
6-تعداد اعضای خانواده
7-ترتیب خاص قرار گیری خواهران و برادران در خانواده
علل فردی
1-هوش
2)انگیزش
3) توجه
4-آشفتگی های عاطفی و هیجانی
اضطراب و نگرانی
5) جنسیت
6) نارسایی های جسمانی
7) مشکلات رفتاری
پیشگیری
جامعه آماری
روش نمونه گیری
روایی آزمون
پایانی آزمون
روش تحقیق
تجزیه و تحلیل داده ها
“یافته های مربوط به فرضیه های تحقیق
فرضیه اول
فرضیه دوم
فرضیه سوم
بحث و نتیجه گیری
فرضیه
فرضیه
فرضیه
یافته های دیگر
پیامدهای افت تحصیلی
1- اثرات افت تحصیلی بر دانش آموزان
2- اثرات افت تحصیلی در محیط خانواده
3-هزینه های تحمیل شده بر دولت
محدودیت ها
پیشنهادات
منابع و مأخذ
ضمائم

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود تحقیق بررسی عوامل موثر بر افت تحصیلی دانش آموزان پسر با word

( پارک ، بولی 1381) ترجمه امین الله فاضل شیرازی – دانش آموزان تیزهوش در مدارس عادی
1- سرمه زهره – عباس بازرگان، روش های تحقیق در علوم رفتاری- دانشکده روانشناسی تهران
2- سبحانی، رویا ( 1383) ، بررسی میان سخت رویی با افت تحصیلی – پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
3- محروقی موفق ، لیلا، ( 1383) ، پیش بینی تغییرات رفتاری براساس ویژگی های شخصیتی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم در دانشجویان دانشگاه های تهران
4- کرلینجر، پدهارز ( 1384) ترجمه حسن سرایی – متغیری در پژوهش های رفتاری ، انتشارات سمت
5- مارنات، گری گران ( 1375 ) ، ترجمه حسن پاشا شریفی ، راهنمای سنجش رشد روانی ( جلد اول)

چکیده

این پژوهش بررسی عوامل موثر بر افت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان در شهرستان ایذه می باشد که بین دبیرستان های مختلف نظری و فنی ، دو دبیرستان تکنیک روز و شهید بهشتی به صورت تصادفی انتخاب شدند تا مورد مطالعه قرار بگیرند. ابتدا محققان تصمیم داشتند که پرسشنامه ای برای دانش آموزان مورد مطالعه طرح کنند ولی چون مشخص شد که بیشتر دلایل افت تحصیلی ریشه در خانواده و مشکلات آنها دارد ، پرسشنامه تحقیق برای والدین دانش آموزان طرح گردید که این والدین اغلب آشنا و کسانی هستند که فرزندانشان دچار افت تحصیلی شده بودند

فرضیه هایی نیز قبل از انجام تحقیق پیش بینی شده که بعد از انجام پژوهش درستی آنها مشخص شده که یکی از آنها به این صورت بود که بین افت تحصیلی و رابطه با دوستان ناباب، رابط معنا داری وجود دارد. که بعد از انجام پژوهش، این رابطه مثبت بود و چنین رابطه ای اثبات شد

هدف از این پژوهش ، شناسایی عمل افت تحصیلی جهت بر طرف کردن آنها در صورت وقوع و مهم تر از آنها پیشگیری از وقوع افت تحصیلی است. و گروه پسر نیز به این دلیل انتخاب شد که با بررسی های محققان ، مسأله افت تحصیل در پسران بیشتر از دختران اتفاق می افتد و در گروه منتخب عواقب جدی تری نیز به دنبال دارد و چه بسا منجر به ترک تحصیل می شود

لذا انتظار می رود این نوشته نیز به نوبه خود بتواند گامی سوی روشنایی افکار برداشته و گره گشای مشکلات دانش آموزان بویژه گروه مورد مطالعه باشد

  مقدمه

یکی از مشغله های اصلی بشریت در تمام دوران ، توانا ساختن نسل آینده در اداره امور خویش و سپردن میراث فرهنگی بوده است . قسمت اعظم این وظیفه، در ابتدا توسط خانواده انجام می شد. همزمان با گسترش جوامع و تقسیم کار اجتماعی و اقتصادی وظیفه تعلیم و تربیت به نهاد آموزش و پرورش محول گردید

این نهاد به طور رسمی عهده دار این امر گشت تا بر اساس اصول و اهداف مورد قبول جامعه، توانایی ها و استعداد های کودکان و نوجوانان را شناسایی نماید و به منظور اجتماعی شدن و به عهده گرفتن مسئولیت های آتی تعالیم لازم را به آنان بیاموزد

امروزه دیدگاه مردم در مورد آموزش و پرورش به گونه ای است که استفاده از امکانات تربیتی جامعه را حق طبیعی و مسلم خود می دانند. دلیل عمده این امر آن است که تعلیم و تربیت با سرنوشت انسان در زندگی آینده پیوند خورده است . در عصر حاضر بسیاری از امکانات مادی و نیروهای انسانی در خدمت تعلیم و تربیت قرار گرفته است. همچنین تعلیم و تربیت در بسیاری از جوامع یک سرمایه گزاری بلند مدت محسوب می شود. که به بهای چشم پوشیدن و صرف نظر کردن از رشد کوتاه مدت دیگر امکانات جامعه حاصل می شود . بنابراین اگر تعلیم و تربیت بتواند نیروهای انسانی تحت آموزش خود را در قالب انواع تخصص ها و مهارت های مکمل و مورد لزوم جامعه در آورد و بدین ترتیب نتواند به ایفای نقش خود در زمینه شکوفایی جامعه بپردازد ، در واقع باید گفت که این امکانات و نیرو ها به هدر رفته است . لذا تفکر عاقلانه حکم می کند که سرمایه ها و نیرو های به کار گرفته شده در تعلیم و تربیت به گونه ای برنامه ریزی و سازماندهی شود تا بتواند به اهداف مورد نظر خویش دست پیدا کند

کودکان و نوجوانان در دوران تحصیل ، نگرش مثبت یا منفی نسبت به خود و محیط پیرامون بدست می آورند این مسأله به مقدار زیاد به تجارب موفق یا نا موفق دانش آموزان در دوران تحصیلی بستگی دارد. آنها در مدرسه در مسیر رشد و بالندگی قرار می گیرند. در حقیقت در طول بهترین سالهای عمر خود با عوامل مختلف مؤثر بر تحول شناختی، عاطفی و اجتماعی به کنش متقابل می پردازند

آنها با پیشرفت در تحصیلات و افزایش میزان یادگیری علاوه بر رشد علمی به سلامت روانی پیدا می کنند. برعکس در صورت عدم موفقیت تحصیلی و فشار های روانی ناشی از آن ، بهداشت روانی شان بر هم خورده و بدین گونه خسارتهایی متوجه آنها و جامعه می شود

به همین دلیل باید به مقوله افت تحصیلی توجه بیشتری نمود تا بتوان با شناخت آن، توانایی ها و شایستگی های کودکان و نوجوانان را باور کرد

اغلب خانواده ها وقتی با مردود شدن بچه های خود مواجه می شوند، تازه با یک بازنگری ساده در دخل و خرج خانواده به عمق فاجعه پی می برند. از دید آنان در این هنگام هزینه های تحصیلی ، وقت فرزندشان و در نهایت تمامی وجین و هرس کردن کیفی آنان برای نشستن این محصول به خطا رفته است

فرض کنید باغبانی پس از یک تلاش ، در مزرعه ای به جای درو گندم، با تلی از علف های هرز مواجه شود. او چه احساسی پیدا می کند؟   حال اگر از نگاه ملی به مقوله افت تحصیلی نگاه کنیم، فاجعه از این هم غم بارتر خواهد بود. آمارهای آموزشی فعلی، از 20 درصد افراد بازمانده و جامانده از تحصیل در دوره دبیرستان حکایت میکند و لذا تازه متوجه می شویم که چه بودجه ای از کف این مردم در طول سالهای تحصیلی گذشته هرز رفته است.

    طرح مسأله

خوشبختانه در عصر حاضر توجه زیادی به رشد تحصیلی دانش آموزان می شود و نه تنها کادر آموزشی با تغییر روش های تدریس تلاش می کنند که دانش آموزان را به سمت پیشرفت امور درسی سوق دهند بلکه والدین نیز که اغلب از طریق رسانه ها، برنامه های آموزشی شرک در انجمن های اولیا و مربیان ،مطالعه و ; به اطلاعات مفید بیش از پیش جهت هدایت و پیشبرد فرزندانشان در امر تحصیل کسب کرده اند

بر خلاف جوامع پیشین که فقط شمار محدودی از مدارس آن هم در شهرها و نه در روستاها وجود داشت و فقط عده ی محدودی می توانستند به کسب علم بپردازند، دنیای امروز پر از مدارس در مقاطع مختلف بوده و دبیرانی که به علم آموزی مشغول هستند بر خلاف سابق با سواد تر بوده و بسیار تخصصی عمل می کنند و نیز والدین اکثر تحصیلات عالیه دارند اما در مقایسه به سالهای گذشته، عوامل منحرف کننده متعددی شیوع پیدا کرده که برای کنترل آنها گاه به مشاوره با مشاوران متخصص نیازمند است که دانش آموزان را نسبت به درس و مدرسه بی انگیزه می کندورفته رفته با پدیده افت تحصیلی بر می خوریم

در این تحقیق تلاش شده که با شناسایی علل افت تحصیلی و راهکارهای بر طرف کردن آن، درصد و میزان افت تحصیلی را تا حد امکان پایین آورد . بر این اساس در این پژوهش عمدتا بحث در زمینه عوامل نا مناسب و اثر گذار در جامعه ی دبیرستانی می باشد که گروه پسران بدلیل اینکه بیشتر با مسأله افت تحصیلی درگیر هستند، منتخب پژوهشگران این تحقیق بوده است و دلایل افت تحصیلی در گروه های دیگر مانند (راهنمایی و ابتدایی) یا جامعه دختران را شامل نمی شود

 اهمیت مسئله

همانطوری که می دانید هر بیماری و هر نوع مشکلی که در ابتدای شروع شناسایی می شود، حل کردن آن بسیار راحت تر است تا زمانیکه آن بیماری یا مشکل ریشه دار شده و جوانب مختلفی را تحت تأثیر قرار دهد . ولی باز راحل بهتر از درمان ،پیشگیری و شناسایی راه های بروز مشکلات است . بنابراین شناسایی علل افت تحصیلی برای جلوگیری از وقوع آن ضروری است بطوری که خواهید دید اکثر موارد افت تحصیلی ها قابل پیشگیری می باشند

از آنجایی که مسئله افت تحصیلی در نظام آموزش و پرورش در بسیاری از کشورهای جهان سوم به صورت حاد مطرح است . منابع و امکانات کشور ما بسیار محدود است، این مسئله ،صرفه جویی، دقت در مصرف و تخصیص این منابع به پخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی را الزامی می سازد. بنابراین افزایش سریع جمعیت واجب التعلیم ، بخش عمده ای از در آمد ملی را می بلعد. و علاوه بر آن، مشکل افت تحصیلی در ودارس نیز به حجم این مشکل افزوده می شود

بطور کلی در کشور ما افت تحصیلی یکی از مشکلات کنونی نظام آموزش و پرورش است که همه ساله دهها میلیارد ریال بودجه کشور را به هدر می دهد. یافته های آماری از مدارس کشور نشان دهنده آن است که افت تحصیلی به صورت مردودی، ترک تحصیلی زودرس و یا اشکال دیگر آن مقادیر زیادی از منابع مالی ملی و استعدادهای انسانی جامعه را تلف می کند. بنابراین عدم توجه به علل افت تحصیلی و پیشگیری از آن نه تنها خسارت اقتصادی زیادی را به جامعه و کشور وارد میکند، بلکه باعث افزایش میزان بیکاری ها در آینده شده و سرمایه فرهنگی نیز از بین می رود به نظر می رسد که بهترین راه شناسایی عوامل افت تحصیل برای جلوگیری از بروز آن است

    اهداف پژوهش

در جهان امروز،انسان ها به دنبال شناسایی راه هایی برای بهتر زندگی کردن هستند و هجوم افراد بالاخص جامعه با سواد به سمت کشف مسئله جهت رشد و پیشرفت علم و آگاهی سیار حائز اهمیت است. یکی از مسائل، شناسایی و کشف علل افت تحصیلی و یافتن راهکارهای آکادمیک است و آموزش و پرورش بعنوان یک نهاد اصیل و مهم در امر تعلیم و تربیت نباید مورد بی توجهی قرار بگیرد

زیرا هیچ چیز مانند ضایعات تعلیم و تربیت در سرنوشت ما و دانش آموزان مؤثر نیست ، زیرا نه تنها تعلیم و تربیت ناقص ، بودجه ملی را هدر می دهد ، بلکه از همه مهمتر ، قسمتی از عمر کودکان و نوجوانان را هنگام تحصیل در مدرسه کاملا تلف می کند. همچنین اگر بخش اعظم این افت تحصیلی در دوران بلوغ اتفاق بیافتد، می تواند موجب بروز ناکامی در فرد شود. ارزشیابی های انجام شده در مورد کیفیت آموزشی نشان می دهد که در سالهای اخیر با توجه به فراوانی تعداد مدارس و افراد مدرسه رو ، تغییرات قابل توجهی از لحاظ کیفی در نظام آموزش و پرورش ما حاصل نشده است. به هر حال بخش بروز مشکلات در ندانستن است نه در “نخواستن” . گاه دانش آموزان واقعا نمی دانند راهی که بر گزیده اند به چه جای خطرناک و تاریکی ختم می شود و چه پیامد مهلکی دارد و والدین نیز گاه واقعا نمی دانند با رفتارهای اشتباهی که با فرزندانشان دارند، که ضربه سنگینی به پیشبرد اهداف علمی آنها وارد می کنند بنابراین هر چه بیشتر در این زمینه ها مطالعه و تحقیق شود و پای صحبت دانش آموزان نسشته و از انتظارات آنها بپرسیم بهتر است . هدف اصلی از انجام این پژوهش شناسایی عوامل افت در تحصیل است که بتوان به دنبال آن بهترین روش ها و راهکارهای مطمئن را برای پیشگیری و درمان ببکار گرفت چون کوتاهی در مطالعه عوامل مربوط به علم و فرهنگ ،سست کردن ریشه های پیشرفت در آینده دانش آموزان را باعث می شود. لذا باید هر قدم کوچکی که در راه شناخت و بررسی عوامل تأثیر گذار و جمع آوری اطلاعات جهت طرح و برنامه ریزی های آینده دانش آموزان در معرض افت تحصیل و ارتقاء سطح آگاهی والدین و خانواده ها در این خصوص برداشته شود، مفید و سودمند خواهد بود که انجام این پژوهش نیز گامی است کوچک با همین هدف

 فرضیه های پژوهش

1)بین افت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی پسر و پیوندهای عاطفی آنان با والدین رابطه وجود دارد

2)بین افت تحصیلی و میزان تحصیلات والدین رابطه وجود دارد

3)بین افت تحصیلی و رابطه با دوستان ناباب رابطه وجود دارد

    

تعاریف و اصطلاحات

 تعریف نظری

افت:افت از نظر لغوی به معنی کمبود، کمی، کم وکاست و نقصان است

افت تحصیلی: منظور از افت تحصیلی «کاهش عملکرد تحصیلی دانش آموز از سطح رضایت بخش به سطحی نامطلوب است».  همچنین افت در لغت به معنای ضایعات، ضایع کردن که بیشتر در نظر اقتصاددانان مطرح شده است. اما در بعضی از متون فارسی کلمه ترک تحصیل نیز معادل افت تحصیل در نظر گرفته شده است.به عبارتی افت تحصیلی عبارت است از نزول از یک سطح بالاتر به سطح پایین تر در تحصیل و آموزش

افت تحصیل به معنای دقیق آن، زمانی است که فاصله قابل توجهی بین توان و استعداد بلقوه و توان بالفعل فرد در فعالیتهای درسی و پیشرفت تحصیلی مشهود باشد. گر چه این تعریف می تواند همه کسانی را که به دنبال شکستهای پی در پی تحصیل، از تحصیل عقب مانده و عمدتا به اصطلاح تجدید یا مردود شده اند را در بر گیرد اما مفهوم افت تحصیلی صرفا در رفوزگی و تجدیدی خلاصه نمی شود و می تواند شامل هر دانش آموز و دانشجویی شود که اکتسابهای آموزشگاهی و پیشرفت دانشگاهی او کمتر از توان بلقوه و حد انتظار اوست. لذا بر اساس این تعریف دانش آموزان تیزهوش نیز ممکن است دچار افت تحصیلی و کم آموزی بشوند. لذا افت تحصیلی مسئله ای است عام و نسبی

 

   تعریف عملی

نمر خاصی مبنای تشخیص وقوع افت تحصیلی نیست. بلکه کاهش نمرات از حد تعادل همیشگی برای مدت طولانی مد نظر است که معمولا در چنین حالتی تغیرات روحی ، افسردگی یا پرخاشگری نیز انتظار می رود که متناسب با سن و گروه فرهنگی او باشد.کاهش یکبار نمره در یک درس و یا کاهش نمرات چندین درس که بعلب دلایل شناخته شده ای مانند بیماری های جسمی شناخته شده برای والدین و مربیان آموزشی باشد عمدتا مخاطره آمیز نخواهد بود. و کاهش نمرات با چنین علتی همراه با تغییر روحیه و ناهنجاری ها نخواهد بود. و در عمل، شروع افت تحصیلی، عملکرد پایین تر از حد طبیعی سابق یا مورد انتظار است که همواره با محدودیت هایی در زمینه های روحی-روانی و عملی می باشد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق بررسی رابطه بین خوش‌بینی اسلامی، خوش‌بینی آموخته‌‌شده سلیگمن و امنیت روانی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق بررسی رابطه بین خوش‌بینی اسلامی، خوش‌بینی آموخته‌‌شده سلیگمن و امنیت روانی با word دارای 39 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق بررسی رابطه بین خوش‌بینی اسلامی، خوش‌بینی آموخته‌‌شده سلیگمن و امنیت روانی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق بررسی رابطه بین خوش‌بینی اسلامی، خوش‌بینی آموخته‌‌شده سلیگمن و امنیت روانی با word

چکیده  
مقدمه  
پرسش‌های پژوهش  
روش پژوهش  
جامعه آماری و حجم نمونه  
روش نمونه‌برداری  
ابزار پژوهش  
1 پرسش‌نامه خوش‌بینی اسلامی  
2 پرسش‌نامه خوش‌بینی ـ بدبینی سلیگمن40  
شیوه نمره‌گذاری کلی  
3 پرسش‌نامه ایمنی ـ ناایمنی مازلو (SII)52  
روش نمره‌گذاری  
یافته‌های پژوهش  
تحلیل داده‌ها در ارتباط با سؤال و فرضیه اول و دوم پژوهش  
تحلیل داده‌ها در ارتباط با سؤال و فرضیه سوم پژوهش  
جنسیت  
شغل  
وضعیت تأهل  
سن  
سطح تحصیلات  
* معنادار بودن میانگین در سطح (005)  
نتیجه‌گیری  
تفسیر نتایج مربوط به سؤال اول و دوم و فرضیه اول و دوم پژوهش  
تفسیر اوّل بر اساس مؤلفه‌های خوش‌بینی آموخته‌شده سلیگمن  
تفسیر دوم بر اساس مؤلفه‌های خوش‌بینی اسلامی  
تفسیر سوم بر اساس عوامل ناایمنی و ایمنی روانی  
تفسیر نتایج مربوط به سؤال و فرضیه سوم پژوهش  
جنسیت  
شغل  
وضعیت تأهل  
ســن  
سطح تحصیلات  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود تحقیق بررسی رابطه بین خوش‌بینی اسلامی، خوش‌بینی آموخته‌‌شده سلیگمن و امنیت روانی با word

آقایی، اصغر و همکاران، « رابطه خوش‌بینی و بدبینی با سلامت روان در افراد بزرگسال شهر اصفهان»، مجله دانش و پژوهش در روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)، ش 33، پاییز 1386، ص 130ـ117

آمدی، عبدالواحد ابن محمد تمیمی، غررالحکم ودرالکلم، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1366،

بیانی، احمد، روش‌های تحقیق و سنجش در علوم تربیتی و روان‌شناسی، تهران، رهیافت، 1378،

جمالی زواره، نسرین،« بررسی رابطه کارایی خانواده با خوش‌بینی وسلامت روانی در دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی شهر زواره»، پایان نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، 1387

حسن‌شاهی، محمد مهدی، « بررسی ارتباط میان خوش‌بینی و راهبردهای مقابله با استرس در دانشجویان دانشگاه»، فصلنامه اصول بهداشت روانی، ش 15-16، سال چهارم، پاییز و زمستان

حسینی‌زاده، سید مهدی، جوان و آرامش روان (به کوشش علی نقی فقیهی)، قم، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، 1382

حسینی، سید مهدی، مشاوره قبل از ازدواج،چ پنجم، تهران، آوای نور

خواجه‌امیری خالدی، هاله،« هنجار‌یابی آزمون خوش‌بینی ـ بدبینی سلیگمن بر روی دو گروه سنی 25 ـ 18 و 45 ـ 30 سال در شهر تهران»، پایان نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی، تهران، دانشگاه الزّهرا (دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی)، 1382

زینتی، علی، « بررسی تأثیر احساس ایمنی ـ ناایمنی بر حرمت خود طلاب پایه اول و هفتم در سال تحصیلی 78-77»، پایان نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1377

سرایی، حسن، مقدمه‌ای بر نمونه‌گیری در تحقیق، تهران، سمت، 1384

سلیگمن، مارتین و همکاران، کودک خوش‌بین، ترجمه فروزنده داورپناه، تهران، انتشارات رشد، 1383

شاملو، سعید، بهداشت روانی، چ سیزدهم، تهران، رشد، 1378

شهنی ییلاق، شکرکن و موحد، « رابطه علی بین نگرشهای مذهبی، خوش‌بینی، سلامت روانی و سلامت جسمانی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز»،مجله علوم‌تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه چمران اهواز، دوره سوّم، سال یازده هم، شماره‌های 1 و 2، 1383

عبادی، ندا و علی‌نقی فقیهی، « بررسی اثربخشی آموزش مثبت‌نگری در افزایش امید به زندگی زنان بدون همسر شهر اهواز؛ با تأکید بر قرآن»، مجله روان‌شناسی و دین، ش دوم، سال سوم، تابستان 1389، ص61 ـ 74

عسکری، پرویز و همکاران، « رابطه اعتقادات مذهبی و خوش بینی با سلامت معنوی دانشجویان دانشگاه آزاد اهواز»، فصلنامه یافته‌های نو در روان‌شناسی، ش دهم، سال چهارم، بهار 1388، ص39-27

عطاری، یوسفعلی و همکاران « بررسی روابط ساده و چندگانه نگرش مذهبی، خوش‌بینی و سبک‌های دلبستگی با رضایت زناشویی در دانشجویان مرد متاهل دانشگاه شهید چمران اهواز»، مجله علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره سوّم، ش 1، سال سیزدهم، بهار 1385، ص110-93

فروم، آلن؛ درون‌های ناآرام، ترجمه علی زنجیره‌ای، چاپ اوّل، تهران، نشر اوحدی، 1378

گروسی، سعیده و دیگران،« بررسی رابطه اعتماد اجتماعی و احساس امنیت (مطالعه موردی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد جیرفت)»، فصلنامه دانش انتظامی، دوّم، سال نهم، 1385

کجباف، محمد باقر و دیگران، « هنجاریابی، پایایی و روایی مقیاس خوش‌بینی و بررسی رابطه بین خوش‌بینی، خود‌تسلط‌یابی و افسردگی در شهر اصفهان»،فصلنامه مطالعات روان‌شناختی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه الزهرا(س)، دوره‌ 2، ش 1 و 2، بهار و تابستان 1385، ص68-51

مکارم شیرازی، ناصر، حکومت جهانی مهدی(عج)، قم، نسل جوان، 1357

نجاتی، محمد عثمان، حدیث و روان‌شناسی، ترجمه حمید رضا شیخی، مشهد، بنیاد پژوهشهای اسلامی، 1387

موسوی‌نسب، سید محمدحسین و همکاران، « خوش‌بینی ـ بدبینی و راهبردهای کنارآمدن: پیش‌بینی سازگاری روانشناختی در نوجوانان»، فصلنامه روان‌پزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران، ش 4 (پیاپی 47)، سال دوازدهم، زمستان 1385، ص380

نوری، نجیب الله، « بررسی رابطه بین خوش‌بینی سرشتی، خوش‌بینی از دیدگاه اسلام و رضایتمندی از زندگی»، پایان نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1388

نوری، نجیب الله، « بررسی رابطه میان انگیزه پیشرفت و خوش‌بینی»، فصلنامه روان‌شناسی در تعامل با دین، ش دوّم، سال اوّل، تابستان 1387

نیک‌منش، زهرا و یحیی کاظمی، « تأثیر الگوی آموزش خوش‌بینی به روش قصه‌گویی بر سبک‌اسناد کودکان»، فصلنامه علمی– پژوهشی پژوهش در سلامت روان‌شناختی، دوره دوّم، ش سوّم، پاییز 1387

ویلیام جیمز، دین و روان، ترجمه مهدی قائن، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1356

هومن، حیدرعلی، شناخت روش علمی در علوم رفتاری، چ پنجم، تهران، پارسا، 1383

یونسی، سید جلال، « نقش اساسی معنا‌ شناختی حوادث در کاهش آسیب‌های روانی»، مجله حوزه و دانشگاه، ش 41، زمستان 1383، ص29-8

Brandon, Eric A. (2006). The effect of age on optimism, CALIFORNIA STATE SCIENCE FAIR 2006 PROJECT SUMMARY, project Number S

Conway, Francine; Magai, Carol; Springer, Carolin & Jones C. Optimism and pessimism as predictors of physical and psychological health among grandmothers raising their grandchildren, Journal of Research in personality, Volume 42, Issue 5, Otober 2008, pages 1352-

Friedman, L. C., Nelson, D. V., Baer, P. E., Lane, M., Smith, F. E., & Dworkin, R. J. (1992). The relationship of dispositional optimism, daily life stress, and domestic environment to coping methods used by cancer patients. Journal of Behavioral Medicine, 15, 127–141

Golin, S., Sweeney, P.D., & Schoeffer, D. E. (1981). The causality of causal attributions in depression: A cross-lagged panel correlational analysis. Journal of Abnormal Psychology, 90, 14-

Luthans. F. & Youssef, C. M. (2007). Positive Organizational Behavior in the Workplace:The impact of hope, Optimism, and Resilience. Journal of Management. 2007; 33; 77r

Maslow, A. H. (1952) The S-I Test: a measure of psychological security-insecurity, Palo Alto, Calif: consulting psychologists press

Peterson, C., Semmel, A., von Baeyer, C., Abramson, L. Y., Metalsky, G.I., & Seligman, M.E.P. (1982). The Attributional Style Questionnaire. Cognitive Therapy and Research, 6, 287-

Reber. S. Ditionary of Psychology, Second

Seligman, M. E. P & Csikszentmihalyi, M, (2000). Positive Psychology: An introduction, American Psychologist, 55, 5-

Scheier, M. F., & Carver, C. S. (1985). Optimism, coping, and health: Assessment and implications of generalized outcome expectancies. Health Psychology, 4, 219–247

Smith T. W., Pope M. K., Rhodewalt F, Poulton J. L. (1989). Optimism, neuroticism, coping, and symptom reports: an alternative interpretation of the Life Orientation Test. J Pers Social Psychol; 56: 640–648

Patton, Wendy; Bartrum, Dee A. and Creed, Peter A. (2004) Gender differences for optimism, self esteem, expectations and goals in predicting career planning and exploration in adolescents. International Jouanal for Educational and Vocational Guidance, Volum 4 (3), pages 193-

Steptoe, A., Reivich, K. and Seligman, M.E.P. (1993). Mozart’s Optimism: A study of explanatory style. The Psychologist, 69-

چکیده

هدف از این پژوهش، شناسایی رابطه بین خوش‌بینی اسلامی، خوش‌بینی آموخته‌‌شده سلیگمن و امنیت روانی است. در این پژوهش، از روش همبستگی استفاده شده است. 300 نفر از طلبه‌ها و دانش‌پژوهان مؤسسه آموزش عالی علوم انسانی جامعهالمصطفی(ص) به صورت تصادفی انتخاب شدند که به سه پرسش‌نامه خوش‌بینی اسلامی نوری، خوش‌بینی ـ بدبینی سلیگمن و ایمنی ـ ناایمنی مازلو پاسخ دادند. نتایج به ‌دست آمده نشان می‌دهد که بین این سه متغیر رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. سطح دو‌ نوع خوش‌بینی و امنیت روانی بر اساس متغیرهای جمعیت‌شناختی تفاوت معنادار پیدا می‌کند؛ مردان نسبت به زنان، دانش‌پژوهان نسبت به طلبه‌ها، افراد متأهل نسبت به افراد مجرد، از خوش‌بینی و امنیت روانی بالاتری برخوردارند. در بین چهار گروه سنّی (20ـ40)، گروه سنّی (20ـ25) از خوش‌بینی و امنیت روانی پایین‌تری برخوردارند.

واژگان کلیدی: خوش‌بینی آموخته‌شده، خوش‌بینی اسلامی، امنیت روانی، سبک‌تبیین، توجه‌ مثبت، تبیین مثبت، انتظار مثبت.

 

مقدمه

برخلاف روان‌شناسان پیشین که محور پژوهش‌ها و کارهای علمی‌شان را جنبه‌های منفی و مخرب افکار، باورها و احساس‌های انسان قرار داده و تمام سعی و تلاش‌شان را بر مدار جنبه‌های اختلال‌انگیز افکار و ابعاد بیمار‌گونه روان انسان متمرکز کرده و تمام وقت و انرژی‌شان را روی رفع و زدودن نشانه‌های بیماری‌های روانی هزینه می‌کردند، امروزه بسیاری از روان‌شناسان علاوه بر پرداختن به جنبه‌های مرضی و بیمار‌گونه روان انسان، به جنبه‌های مثبت افکار، باورها، احساس‌ها و رفتارهای انسان نیز توجه دارند

در دهه اخیر، روان‌شناسان مثبت‌گرا بیشتر بر توانمندی‌ها، شایستگی‌ها و داشته‌های انسان تأکید کرده و بر این باورند که هدف روان‌شناسی باید بهبود و ارتقای سطح زندگی انسان و شکوفا کردن استعدادها و توانمندی‌های به ‌ودیعه نهاده شده در‌ درون انسان باشد. بر این اساس، روان‌شناسان مثبت‌گرا به جنبه‌های مثبت روانی انسان، نظیر مثبت‌اندیشی، خوش‌بینی، شادکامی، خلاقیت، هوش هیجانی، خردمندی، خود‌آگاهی و مانند آن پرداخته و سعی دارند تا با روش‌ها و نگاه علمی، حضور مؤلفه‌های مثبت را در ابعاد گوناگون زندگی انسان پر رنگ‌تر و چشم‌گیر‌تر جلوه دهند. در روان‌درمانی نیز از رویکردهای مثبت‌درمانی، امید‌درمانی و معنا‌‌درمانی بهره گرفته و سعی می‌کنند توجه انسان را به جنبه‌های مثبت وجودی و روانی‌اش معطوف سازند

مفهوم خوش‌بینی از مفاهیم مطرح شده در روان‌شناسی مثبت است. اگرچه لازمه خوش‌بینی، تکرار جمله‌ها و عبارت‌های مثبت، نیرو‌‌‌دهنده و انگیزه‌بخش، نظیر «من هر روز گام‌های پیشرفت و ترقی را بر می‌دارم»، «هر روز در مسیر خوش‌بختی، سعادت و پیروزی سیر می‌کنم»، می‌باشد، اما در عین حال، خوش‌بینی چیزی بیش از این مسائل و عمیق‌‌‌تر از اینهاست. تلاش‌های پژوهشگران از چیزی ورای این گزاره‌های امیدوار‌کننده حکایت می‌کند. نتایج به دست آمده بیانگر این مطلب‌اند که خوش‌بینی در چگونگی تفکر و تبیین افراد درباره علل رویدادها و حوادث ریشه دارد. هر فردی برای نسبت دادن پدیده‌ای به علتی معین، گرایش‌های خاص خود را دارد که از آن به سبک تبیین یاد می‌شود

از مطالعه پژوهش‌های متعدد روان‌شناختی به‌دست می‌آید که خوش‌بینی با بسیاری از متغیرها، نظیر سلامت جسمانی،4 سلامت روانی،5 رضایت از زندگی،6انگیزه پیشرفت،7 امید به زندگی،8 سازگاری با بیماری‌های مزمن جسمی،9 راهبرد‌های مقابله با استرس10 و مانند آن رابطه مثبت و معناداری دارد. امنیت روانی، از جمله متغیرهایی است که می‌تواند با خوش‌بینی رابطه داشته باشد

مسلماً بسیاری از ما با واژه امنیت و مشتقات آن، نظیر امنیت روانی، امنیت شغلی، امنیت اجتماعی، امنیت جانی، امنیت ملی و مانند آن آشنا هستیم. امنیت، یکی از نیاز‌های اولیه و غریزی بشر بوده، چنان که از دیر‌باز یکی از دغدغه‌های اساسی بشر، تأمین امنیت در حوزه‌های مختلف زندگی بوده است. بسیاری از جنگ‌ها و صلح‌ها برای تأمین و حفظ امنیت رخ‌داده و می‌دهد. امنیت به دو بخش امنیت درونی و بیرونی دسته‌بندی می‌شود. امنیت درونی یا امنیت روانی، یکی از مهم‌ترین فاکتورهای زندگی سالم هر فرد را تشکیل می‌دهد. با رشد صنعت و تکنولوژی و پیچیده‌شدن جوامع، روابط اجتماعی نیز دست‌خوش تغییرات شده و پیچیدگی‌های خاصی در آن پدید آمده است. همچنین متغیر‌های تأثیر‌گذار بر امنیت روانی، نظیر شغل، طبقه اجتماعی، امید به زندگی، سیاست، عشق، اعتبار اجتماعی و بسیاری از موارد دیگری که می‌توانند امنیت روانی افراد را تضمین یا مختل نمایند، ساحت‌ها و حوزه‌های گسترده‌ای را به ‌خود اختصاص داده‌اند. با توجه به اینکه امنیت اجتماعی لازم و ملزوم امنیت روانی یک جامعه است، نیاز جامعه سالم و انسانی به امنیت روانی برای رشد و تحول در ابعاد گوناگون زندگی، بیشتر از نیاز به آسایش و رفاه است، زیرا در سایه امنیت و آرامش روانی است که هر ‌هدف ابتدایی، متوسط و غایی قابل دسترسی و تحقق یافتنی است، از این‌رو، تأمین امنیت در همه ابعاد آن، به ویژه امنیت روانی و آرامش جمعی، مهم‌ترین وظیفه و مسئولیت دولت‌ها و خواسته ملت‌ها و جوامع به شمار می‌رود

مکاتب روان‌درمانی، اهداف اصلی خود را زدودن نشانه‌های اضطراب و پدید‌آوردن احساس امنیت روانی قرار داده‌اند. رویکردهای گوناگون روان‌درمانی با استفاده از روش‌ها و راهبردهای متفاوت، سعی و تلاش لازم را برای پیشگیری از ابتلا به اضطراب و افسردگی، مبذول داشته‌اند. برخی از رویکردهای جدید روان‌درمانی به تأثیر دین و ایمان نیز در سلامت و بهداشت روان اشاره کرده‌اند. ایمان به خدا از نگاه این دسته از روان‌شناسان، سر‌چشمه‌ای بیکران برای آرامش روانی قلمداد شده است که انسان را در برابر هر گونه اضطراب و نگرانی بیمه کرده و در برابر هر گونه فشار درونی و بیرونی به انسان مصونیت می‌بخشد

دین اسلام خوش‌بینانه‌ترین نگرش و نگاه به خدا، انسان، جهان هستی و زندگی را فراروی بشر قرار می‌دهد. خداوند متعال در آیات متعدد قرآن کریم انسان را به تفکر، تدبر و تعقل در مورد نشانه‌های انفسی و آفاقی، دعوت کرده و از او می‌خواهد که به یادآوری و توجه به ‌نعمت‌ها، زیبایی‌ها و شگفتی‌های جهان هستی بپردازد تا از این راه به مبدأ و خاستگاه این نعمت‌ها و زیبایی‌های وجودی پی برده، به او ایمان آورده، سرِ تسلیم و بندگی به درگاه پاکش ساییده و شکر‌گزار نعمت‌های او باشد. احساس امنیت واقعی فقط در سایه خدا‌باوری حاصل می‌شود، چون میل به احساس امنیت، زائیده ترس از محرک‌های واقعی یا خیالی است. اما فرد مؤمن و موحّد با استناد به دو منبع گران‌سنگ وحیانی (قرآن کریم) و نقلی (روایات)، به پدیده‌ها و رویدادهای اضطراب‌زا و نگران‌کننده زندگی اسناد منطقی می‌دهد؛ به این بیان که پاره‌ای از رویدادها را از جانب خداوند برای آزمایش خویش دانسته و برخی از آنها را محصول رفتارهای نابهنجار خویش در نظر گرفته و در برابر رویدادهای نوع اوّل، صبر و بردباری پیشه کرده و آنها را نردبان ترقی و تکامل مادی و معنوی خویش قرار می‌دهد. همچنین در برابر رویدادهای نوع دوم، احساس پشیمانی و ندامت کرده و درصدد تلافی و جبران بر می‌آید. انسان مؤمن، مشکلات و سختی‌ها را موقتی و قابل حل در نظر گرفته و در همه حال به ‌قدرت بی‌نهایت خداوند متعال متکی شده و به ‌او توکل می‌کند. همچنین با یادآوری، نیایش و توکل به ‌خداوند بر نگرانی‌ها فایق می‌آید

پژوهش‌های متعدد14 نشان داده‌اند که خوش‌بینی رابطه مستقیم و مثبتی با سلامت روانی دارد، زیرا خوش‌بینی، امنیت روانی را در پی دارد، و امنیت روانی به ‌نوبه خود بستر سلامت روانی را فراهم می‌کند، از این‌رو، افرادی که امنیت روانی دارند، از سلامت روانی نیز بهره‌مندند. بیشتر بیماری‌های روانی از ناامنیِ روانی سرچشمه می‌گیرند. فردی که به ‌طور مداوم از محرک‌های درونی و بیرونی احساس ناامنی، ترس و خطر می‌کند، سلامت جسمی و روانی او در معرض خطر واقع می‌شود، در بسیاری از موقعیت‌ها با پرخاشگری یا اضطراب واکنش نشان می‌دهد و در دنیای ذهنی او مدام کشمکش و حالت تدافعی وجود دارد. احساس نا امنی دائمی، متابولیسم بدن را به ‌هم می‌ریزد، زیرا دستگاه ایمنی بدن، توان محدود دارد و از تحمل تنش دائمی ناتوان است، در نتیجه، ادامه این وضع، فرد را به ‌سمت و سوی بیماری‌های جسمی و روانی سوق خواهد‌ داد. امنیت روانی باعث می‌شود که انسان احساس آرامش کند؛ به بیان دیگر، فردی می‌تواند احساس آسودگی و اطمینان کند که احساس تهدید نکرد و امنیت روانی داشته باشد

دو دیدگاه عمده در مورد خوش‌بینی وجود دارد: 1 خوش‌بینی سرشتی16 که توسط کارور17 و شییر18 مطرح شده و پژوهش‌های مختلفی را به ‌سوی خود منعطف ساخته است؛ 2 خوش‌بینی آموخته‌شده که سلیگمن آن را مطرح ساخته و یکی از جدیدترین دیدگاه‌ها در روان‌شناسی شناختی شمرده می‌شود که توانسته نظر بسیاری از افراد مشهور در روان‌شناسی معاصر، از جمله آلبرت الیس،19 آیرون بک20 و سایرین را به ‌خود جلب کند

توجه به چند نکته، اهمیت و ضرورت پرداختن به موضوع مورد پژوهش حاضر را آشکار و روشن می‌سازد

تحقیقات و بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که متغیر خوش‌بینی رابطه مستقیم و معناداری با سلامت جسمی،22 سلامت روانی،23 سلامت معنوی،24 سبک اسناد،25 روابط نزدیک،26 کارآمدی خانواده،27 رضایتمندی از زندگی،28 رضایت شغلی،29 رضایت زناشویی،30 سازگاری با تنش‌های زندگی31 و مانند آن دارد. از جمله متغیرهایی که می‌توان درباره رابطه آن با خوش‌بینی بحث کرد، امنیت روانی است

از سوی دیگر بزرگ‌ترین دستاورد ادیان الهی، به ‌ویژه دین اسلام، حفظ امنیت روحی و روانی انسان‌هاست. و بدیهی است که تأمین امنیت روانی در گرو تأمین و ارضای نیازهای غریزی، فطری و معنوی انسان است

بیشتر روان‌شناسان، رویکرد مادّی به ‌انسان و زندگی دارند و محور پژوهش‌ها و مطالعاتشان جنبه‌های مادّی، زیستی و اجتماعی انسان است، از این‌رو، از جنبه‌های معنوی انسان غفلت کرده و در روش‌های گوناگون روان‌درمانی نیز به جنبه معنوی بیمار اهمیت نمی‌دهند

مربیان و اساتید اخلاق اسلامی در بحث خوش‌بینی و بدبینی، بیشتر روی سوءظن و بدبینی متمرکز شده و روان‌شناسان مسلمان نیز آن گونه که باید و شاید به ‌جنبه‌های خوش‌بینی از دیدگاه اسلام نپرداخته‌اند، و نیز با توجه به اینکه روان‌شناسان غربی بیشتر درباره خوش‌بینی سرشتی بررسی و تحقیق کرده و به خوش‌بینی آموخته شده سلیگمن33 کمتر پرداخته‌اند، پژوهشگر ضرورت پرداختن به این موضوع را احساس نموده و درصدد بررسی رابطه بین خوش‌بینی اسلامی، خوش‌بینی آموخته‌شده سلیگمن و امنیت روانی34 برآمده است

پرسش‌های پژوهش

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مشاجره و اختلافات زوجین با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مشاجره و اختلافات زوجین با word دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مشاجره و اختلافات زوجین با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب
1-مقدمه   
فرضیه   
2-تفاوت های زن و مرد (مشاجره)   
3-چرا زوج ها در شرایط خوشی با هم مشاجره می كنند نه ناخوشی   
4-مهمترین چیزهایی را كه اول باید انجام داد   
5-راه حل ها:   
–    شوهر خود را تحسین كنید   
–    خود را با همسرتان وفق دهید   
–    از شوهرتان قدردانی كنید   
–    لباس پوشیدن برای همسر   
6-یك رابطه خوب چگونه به وجود می آید   
7-احترام به زن   
8-چگونه از مشاجره بپرهیزیم   
9-نمونه آمارگیری شده   
10-نتیجه گیری و پیشنهاد   
11-فهرست منابع و مآخذ   
12-نمونه پرسشنامه   

 

مقدمه:
در این تحقیق تلاش شده است راه های روابط زناشویی موفق را نشان دهیم و دستورالعملی برای ایجاد یك رابطه ی مبتنی بر عشق و علاقه را بازگو گردانیم. این تحقیق نشان می‌دهد كه زن و مرد چگونه در همه زمینه ها تفاوت دارند. زن و مرد نه تنها متفاوت از یكدیگر با هم ارتباط برقرار می سازند، بلكه در احساس، اندیشه، درك، واكنش و عشق با هم تفاوتهایی اصولی دارند. و شاید بتوان گفت كه زن و مرد حتی از دو سیاره متفاوتند. با درك تفاوتهای اصولی زن و مرد در موقعیتی قرار می گیریم كه بسیاری از ناراحتی ها موجود میان خود و همسرانمان را از میان برداریم و می توان سوء تفاهم را تخفیف داد و یا حتی از آن به طور كلی اجتناب كرد. یا با استفاده از روش های مختلف، تنشها را تخفیف داد و در مقابل در روابط زناشویی عشق و مهر را بیشتر كرد.
تنش های موجود در روابط زناشویی اغلب مردم از آن روست كه یكدیگر را درك نمی‌كنند به همین علت بسیاری از زوج ها از مناسبات زناشویی خود ناراحتند. بسیاری از افراد صادقانه به شركای زندگی خود عشق می ورزند ولی با این حال چون تنش از راه می رسد نمی دانند كه برای رفع آن چه باید بكنند. غالب اختلاف های زندگی از عدم اطلاع افراد از نیروهای روحی سرچشمه می گیرد و اگر هر دو به هدف والای زندگی مشترك زناشویی به دیده احترام بنگرند و قدر زندگی خویش را بدانند و از جوانی هم لدت ببرند هرگز غبار كدورت آیینه پیونده مقدسشان را تیره و تار نخواهد كرد و باید تفاوت ها را شناخت و به آنها احترام گذاشت و این سبب كاسته شدن اختلاف ها می شود البته باید متذكر شد كه این تحقیق به مدت تقریبی چهار ماه برای جمع آوری و تكمیل پرسشنامه و تهیه نهایی آن وقت صرف شده و بیش از بیست پرسشنامه تهیه گردید كه هر دو پرسشنامه توسط یك زوج تكمیل شد و فقط دو پرسشنامه تكمیل نشده برگشت. نمودارهای آماری بر اساس اطلاعات همین پرسشنامه بوده كه از اسفند سال هشتاد و چهار تا اول خرداد هشتاد و پنج بوده با امید اینكه مجموعه ایی از این اطلاعات راهنمای كوچكی به تحقق بهتر شدن زندگی افراد باشد.
و در طول تحقیق از چندین كتاب و مجله نیز استفاده شده كه به اختصار اسامی آنها را در فهرست مأخذ و منابع آمده است.

 

حال فرضیه ها:
1-اكثر افراد بعد از ازدواج دوست دارند مستقل زندگی كنند زیرا:
آن را دلیلی برای عدم مشاجره می دانند
2-اكثر افراد تصور می كنند مشاجره ها بعد از بچه دار شدن به وجود می آید.
3-افرادی كه از كتب آیین همسرداری استفاده می كنند در مشاجرات خود منطقی تر فكر می كنند.
4-تعداد زیادی از افراد برای حل مشكلات خود مشاوره را راه خوبی نمی دانند.
تفاوت های زن و مرد:
یكی از تفاوت های آشكاری كه در زن و مرد وجود دارد كنار آمدن هر دو با استرس است. مردها تمایل دارند كه در خود فرو روند و در سكوت به آنچه كه آنان را آزار می‌دهد بپردازند ولی زن ها تمایل دارند در مورد آنچه كه آنان را آزار می‌دهد حرف بزنند. یكی دیگر از تفاوت ها برانگیختن انگیزه است، مردها زمانیكه انگیزه پیدا می كنند كه احساس كنند مورد نیاز هستند. حال آنكه زن ها وقتی احساس كنند دیگران آنان را گرامی می دارند برانگیخته می شوند. همینطور زن و مرد به دلیل طرز تكلم متفاوت، یكدیگر را درست درك نمی كنند، وقتی كه زن و مرد برای نخستین بار همدیگر را ملاقات كردند متوجه این تفاوت شدند اما همین سبب ارتباط خوب آنان شد.
امروز وقتی كه زنان و مردان با هم صحبت می كنند كلمات واحدی را بر زبان می رانند ولی به ندرت منظورشان یكی است. زنان برای ابراز احساسات خود از انواع صفات عالی، استعاره ها و تعمیم های مبالغه آمیز استفاده می كنند اما مردان به اشتباه به معنای واقعی این كلمات توجه دارند و از آن جایی كه منظور زن را به اشتباه فهمیده اند اغلب به گونه ای غیر حمایت گر واكنش نشان می دهند. مثال جملات زنان: ما هرگز از خانه بیرون نمی رویم، مثال جملات مردان: این حقیقت وجود ندارد و هفته پیش با هم بیرون رفتیم.همان طوری كه ملاحظه می شود، مردان سخن زنان را با توجه به معنای لغوی آنان معنی می كنند كه ممكن است موجب سوء تعبیرهایی شود زیرا مردان از زبان صرفاً برای مبادله حقایق و اطلاعات استفاده می كنند در عین حال می دانیم كه چگونه واكنشهای مردان می تواند به مشاجره بینجامد. حال اگر مرد بتواند از معنای حقیقی سخنان همسرش آگاه شودو با رعایت علاقه زن به پاسخ به او پاسخ دهد كاری می‌كند كه همسرش راضی شود و بداند كه به گفته های او توجه می شود. از دیگر تفاوت ها اینكه زن و مرد برای صمیمی شدن نیازهای متفاوتی دارند، بسیاری از زنان تعجب می كنند كه می بینند حتی وقتی كه مرد زنی را دوست دارد. برای نزدیك شدن به او گاه عقب كشیده می شود مردان به غریزه این را خوب می دانند، مسئله تصمیم گیری یا انتخاب مطرح نیست، زنان عقب نشینی مرد را به درستی تفسیر نمی‌كنند زیرا معمولاً زنان خود به دلایل دیگری عقب نشینی می كنند. وقتی كه رنجشی به دل دارد و از آسیب دیدن دوباره می ترسد و یا وقتی كه كاری را به اشتباه انجام می‌دهد زن را مأیوس می‌كند و زن خود را عقب می كشد. مرد خود را عقب می‌كشد زیرا بع استقلال و خودمختاری علاقه دارد. وقتی كه به اندازه كافی خود را به عقب كشید، مانند متر جمع می شود و به جلو می آید. مرد پس از فاصله گرفتن از زن، تحت تأثیر نیازی كه به دوست داشتن و صمیمیت دارد مجدداً به جلو پرتاب می شود تا به صمیمتی كه از قبل به آن نیاز داشت برسد. از تفاوت های دیگر این است كه یكی از عجایب روابط زناشویی این است كه وقتی همه چیز به خیر و خوشی جریان دارد و ما احساس می كنیم كه مورد محبت همسرمان هستیم ناگهان احساس می كنیم كه از همسر خود فاصله می گیریم و به گونه ای عاری از محبت به او واكنش نشان می دهیم. مثلاً: احساس می كنید همسرتان را تا حد پرستش دوست دارید و صبح روز بعد وقتی كه بیدار می شوید احساس می كنید ناراحت هستید و از او رنجشی دارید و یا حتی فكر اینكه همسرتان را دوست ندارید به ذهنتان خطور نمی كند. آنگاه روز بعد با او مشاجره می كنید و ناگهان فكر متاركه ذهنتان را اشغال می‌كند و… زمانی كه با یكی از این موارد رو به رو شدید، مدتی وقت بگذار و خوب فكر كنید. انگار احساسات نفی شده منتظر هستند تا عاشق شویم. همه ما احساسات سركوب شده متعددی داریم. جراحات مربوط به گذشته ها در درون ما پنهان می مانند و به انتظار فرصت می‌نشینند. وقتی ما احساس محبت می كنیم، فرصت مناسبی برای خودنمایی این احساسات نهفته به دست می آید. وقتی احساس امنیت می كنیم، احساسات جریحه دار شده ما مطرح می شوند.
چرا زوجها در شرایط خوشی با هم مشاجره می كنند:
احساسات ناخوشایند مربوط به گذشته ها، نه لزوماً وقتی عاشق می شویم بلكه وقتی احساس خوش، شاهانه یا مصیبت آمیز داریم نمایان می گردند. مثلاً: ممكن است وقتی زن و شوهری به خانه جدید اسباب كشی می كنند، وقتی تزئینات منزل خود را تغییر می دهند، وقتی در جشن فارغ التحصیلی شركت می كنند، وقتی در مراسم جشنی حضور می یابند و یا در جشن نامزدی شركت می كنند، در همه این مناسبت های ویژه زن یا شوهر یا هر دو آنها به اتفاق ممكن است به طور ناگهان روحیه و واكنشهای غریبی پیدا كنند این ناراحتی ها ممكن است به هنگام یا قبل یا بعد از مناسبت ویژه جلوه گه شود.
زمانی كه بدانیم احساسات ناخوشایند و سركوب شده كه نشتها گاه گاه ظاهر می شوند به سادگی می توانیم بفهمیم كه چرا بی مقدمه با همسرمان اختلاف پیدا می كنیم. وقتی كه ناراحت هستیم، 90% آنان مربوط به گذشته ها است و ارتباطی به آن چه كه نظر می كنیم احساسات ما را جریحه دار كرده است ندارد و معمولاً 10% درصد ناراحتی‌ها به تجربه موجود ما ارتباط دارد. تمامی ناراحتی ها و توهین ها و سرزنش‌های دوران كودكی مان را شخصی قلمداد می كنیم و در ذهن خود به آن ها جایی می‌دهیم. وقتی كه این احساسات ناخوشایند و حل و فصل نشده دوران كودكی جلوه گر شوند به سادگی اظهار نظر همسرمان را انتقاد تلقی می كنیم و آن را به این حساب می گذاریم كه او ما را مورد سرزنش قرار داده است. در ابتدای ازدواج آن قدرها حساس نیستیم. مظرح شدن مسایل مربوط به گذشته به زمان احتیاج دارد اما وقتی آشكار شوند بر روی روابط ما با همسرمان تأثیر می گذارد. در بسیاری از روابط زناشویی اگر احساسات جریحه دار شده مربوط به دوران كودكی وجود خارجی نداشتند مشاجره ای میان زن و شوهر صورت خارجی پیدا نمی كرد.

مهمترین چیزهایی را كه اول باید انجام داد:
باید توجه داشت كه مهمترین كارها را باید انجام داد. تمام كارها و وظایف ضروری خود را در لیستی یادداشت كنید و آنها را به ترتیب اولویت انجام دهید. بهتر است برنامه هر شب خود را شب قبل آماده كنید. اگر خود را از شب قبل آماده كار كنید ذهن نیمه آگاهتان حتی در خواب خود را برای انجام دادن آن آماده می‌كند. اول صبح، وقتی سر حال و پر نشاط هستید مهمترین كارهایتان را انجام دهید تا فشار روانی حاصل از آنها ازبین برود. تأخیر در انجام این كار باعث می شود فشار فكری بیشتری تحمل كنید و باعث می شود كه این مسایل را سخت تر و مشكل تر از آنچه كه هستند ببینید.
اكثر یك مسئله را درست و به موقع رفع كنید پی خواهید برد كه آنقدرها هم كه فكر می كردید مشكلات بزرگ و جدی نیستند و می توان زودتر از آنچه كه انتظار دارید رفع كنید. همسرتان دوست ندارد این برنامه را در زندگی روزمره خود بكار ببرند. شاید بهتر است در این كار با هم مشورت كنید و لیست مشتركی تهیه كنید و در انجام این كار به هم كمك كنید. استراحت یكی از ایستگاههایی است كه برای رسیدن به هدف ضروری است. كارهای بزرگ را به اجزاء كوچكتر تقسیم كنید.
راه حل ها: شوهر خود را تحسین كنید:
توده های بشر زندگیهای آرام و ناامید كننده ای دارند. امشب در سراسر امریكا همه مردم زندگی آرام و بی دغدغه خود خو گرفته اند و تنهایی و كسالت زندگی را برای آنها غیر قابل تحمل ساخته است. یك مرد به خاطر موفقیتهایی كه به دست می آورد از كودكی تا پیری توسط دیگران تحسین می شود. و به نظم كسی را نمی توان یافت كه از تحسین صادقانه لذت نبرد. در تمام مراحل تحصیل به دانش آموزان برتر و كسانی كه بهتر درس خوانده اند جوایزی به رسم یادبود اعطا می شود. كسانی كه از نظر ورزشی نیز موفقیتی عادیشان می شود جوایز ارزنده ای دریافت می كنند و اگر دقت كنید خواهید دید كه همسرانتان هدایا و جوایز را كه دریافت كرده اند هنوز پیش خود نگه داشته اند.
حتی افرادی كه سن و سالی از آنها گذشته تشویق تحسین هستند و برای تشویق شدن دست به سعی و تلاش زیادی می زنند. همه، تحسین و تشویق را دوست دارند و در حقیقت تحسین و تشویق تنها چیزی است كه می تواند خستگی یك هفته یا یك ماه كار سخت را از تن انسان بزداید. زنان و مردانی كه دوست دارند موفقیتهایشان به نام خودشان چاپ شود آنها را به جاهای خاصی عرضه می كنند و چند نفر سودجو ضمن چاپ نام آنها در كتاب سال تعدادی از كتابها را به خودشان می فروشند و پول خوبی به جیب می زنند و این از هیچ چیز جز نیاز بشر به تشویق حكایت نمی كند. اما یك مرد، برای تشویق تحسین بیشتر از هر كس به همسرش نیاز دارد. شما می توانید با یك جمله ستایش آمیز مهارتهای ساده و عادی همسر خود را توسعه دهید و از او یك نابغه بسازید. به همان صورت كه خیلی از زنان نگران وضع ظاهر خودشان هستند خیلی از شوهران نیز نگران تیپ و قیافه خود هستند. هرچه بر سن شما افزوده می شود نیاز او به تحسین و تشویق از طرف شما بیشتر می شود. همه ما نیاز داریم كه یك نفر به ما انگیزه بدهد حتی با یك جمله ساده، همین جملات ساده است كه افراد انگیزه می‌دهد و آنها را به سمت حركت و تلاش سوق می‌دهد…
فهرست مأخذ و منابع:
این تحقیق هم كتابخانه ایی بوده و هم از پرسشنامه و جمله استفاده شده.

 

كتاب ها:
(بر اساس تقدم الفبایی نام فامیلی نویسندگان)
1)فوروارد، سوزان- نام كتاب: مردان زن ستیز- ترجمه: شیما نعمت اللهی- چاپ گلبان 1373
3)گری، جان- نام كتاب:‌ مردان مریخی زنان ونوسی- ترجمه: مهدی قراچه داغی- نشر: پیكان، 1377
3)مصطفوی، سید جواد- نام كتاب: بهشت خانواده (جلد اول)- انتشارات هاتف 1381
4)مورگاتن، مارابل- نام كتاب: راز شاد زیستن و نشاط كامل- انتشارات جیحون ترجمه: صادق آسوده 1375

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید