دانلود بررسی عوامل موثر برارتقاء بهره وری نیروی انسانی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی عوامل موثر برارتقاء بهره وری نیروی انسانی با word دارای 61 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی عوامل موثر برارتقاء بهره وری نیروی انسانی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی عوامل موثر برارتقاء بهره وری نیروی انسانی با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی عوامل موثر برارتقاء بهره وری نیروی انسانی با word :

دانلود بررسی عوامل موثر برارتقاء بهره وری نیروی انسانی با word

چکیده

این فایل به بررسی عوامل مؤثر بر افزایش بهره‌وری نیروی انسانی در سازمان تأمین اجتماعی می پردازد. روش شناسی فایل ازنظر هدف، كاربردی و ازنظر ماهیت گردآوری داده‌ها از نوع توصیفی پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری موردفایل كاركنان شاغل (رسمی و پیمانی) سازمان تأمین اجتماعی ………… و در طبقات مختلف شغلی هستند که تعداد کارکنان شاغل در سازمان 400 نفر می‌باشند. جهت محاسبه‌ی حجم نمونه‌ی موردنیاز از فرمول مورگان استفاده گردیده است که تعداد 77 نفر به‌عنوان نمونه در نظر گرفته شد. شیوه نمونه‌گیری از نمونه گیری تصادفی سیستماتیک متناسب با حجم نمونه استفاده‌شده است. تجزیه‌وتحلیل نتایج از طریق آزمون کندال تااوسی و آزمون اسپیرمن انجام شد. ابزار تجزیه و تحلیل داده ها استفاده از نرم افزار spss بوده است. جهت پایایی این فایل از روش آلفای كرونباخ و به‌منظور سنجش روایی ابزار از روش روایی صوری استفاده شده است، بدین ترتیب كه پرسشنامه اولیه بین 10 نفر از اساتید رشته مدیریت و كاركنان باتجربه و باسابقه توزیع و با اعمال نظرات اصلاحی ایشان پرسشنامه نهایی تدوین گردید. یافته ها حاکی از این است که بین متغیرهای مشارکت کارکنان، گزینش کارکنان، شیوه رهبری، ساختار سازمانی و سیستم پاداش با بهره وری نیروی انسانی رابطه معنی دارد وجود دارد و تنها بین متغیر آموزش و بهره وری رابطه معنی دار نیست

دانلود بررسی عوامل موثر برارتقاء بهره وری نیروی انسانی با word
فهرست مطالب

فصل اول: کلیات فایل.. 11

1-1-مقدمه.. 12

1-2- بیان مسئله.. 13

1-3- ضرورت و اهمیت فایل.. 15

1-4- اهداف فایل.. 16

1-4-1- هدف اصلی:.. 16

1-4-2- اهداف جزئی:.. 16

1-5- سؤالات یا فرضیات فایل.. 16

1-5-1- سؤال اصلی فایل:.. 16

1-5-2- سؤالات فرعی.. 17

1-5-3- فرضیه‌های فایل:.. 17

1-6- محدودیت‌های فایل.. 17

1-7- قلمرو فایل.. 17

فصل دوم: پیشینه و مبانی نظری.. 19

2-1- ادبیات فایل.. 20

2-3- پیشینه فایل.. 27

2-3- چارچوب مفهومی.. 29

2-4- مدل تحلیلی.. 30

فصل سوم: روش‌شناسی.. 31

3-1- روش فایل.. 32

3-2- جامعه آماری.. 32

3-3- حجم نمونه و شیوه نمونه‌گیری.. 32

3-4- ابزار گرداوری اطلاعات.. 32

3-5- تجزیه‌وتحلیل داده‌ها.. 33

3-6- متغیرهای فایل.. 34

3-8- اعتبار و پایایی.. 40

فصل چهارم: یافته‌ها.. 41

4-1- یافته‌های توصیفی.. 42

4-2- یافته‌های تحلیلی.. 46

4-2-1- آزمون رابطه بین مشارکت کارکنان و بهره وری نیروی انسانی 46

4-2-2- آزمون رابطه بین گزینش کارکنان وبهره وری.. 46

4-2-3- آزمون رابطه بین شیوه رهبری و بهره وری نیروی انسانی 47

4-2-4- آزمون رابطه بین آموزش و بهره وری نیروی انسانی 47

4-2-5- آزمون رابطه بین ساختار سازمانی و بهره وری نیروی انسانی 48

4-2-6- آزمون رابطه بین سیستم پاداش و بهره وری نیروی انسانی 48

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها.. 49

5-1- نتیجه‌گیری فایل.. 50

5-2- پیشنهاد‌ها.. 51

5-3- منابع و مأخذ.. 51

5-4- پیوست‌ها.. 53

دانلود بررسی عوامل موثر برارتقاء بهره وری نیروی انسانی با word
فهرست جداول

جدول(3-8): مربوط به میزان آلفای کرونباخ.. 40

جدول 4-1: فراوانی پاسخگویان بر اساس تاهل.. 42

جدول 4-2: فراوانی پاسخگویان بر اساس سن.. 43

جدول 4-3: فراوانی پاسخگویان بر اساس تحصیلات.. 44

جدول 4-4: فراوانی پاسخگویان بر اساس سابقه خدمت.. 45

جدول 4-5: آزمون رابطه بین مشارکت کارکنان و بهره وری نیروی انسانی 46

جدول 4-6: آزمون رابطه بین گزینش کارکنان و بهره وری نیروی انسانی 46

جدول 4-7: آزمون رابطه بین شیوه رهبری و بهره وری نیروی انسانی 47

جدول 4-8: آزمون رابطه بین آموزش و بهره وری نیروی انسانی 47

جدول 4-9: آزمون رابطه بین ساختار سازمانی و بهره وری نیروی انسانی 48

جدول 4-10: آزمون رابطه بین سیستم پاداش و بهره وری نیروی انسانی 48

دانلود بررسی عوامل موثر برارتقاء بهره وری نیروی انسانی با word
فهرست نمودارها

نمودار(1): نمودار مدل مفهومی در ارتقاء بهره وری نیروی انسانی 30

نمودار ( 2): نمودار فراوانی پاسخگویان بر اساس وضعیت تاهل 42

نمودار (3): نمودار فراوانی پاسخگویان بر اساس سن 43

نمودار (4): نمودار فراوانی پاسخگویان بر اساس تحصیلات 44

نمودار (5): نمودار فراوانی پاسخگویان بر اساس سابقه کاری 45

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پروپوزال بررسی نقش سبک‌های دلبستگی، کمال گرایی و سبک های اسناد در پیش بینی کیفیت زندگی دانشجویان دارای اختلال افسردگی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پروپوزال بررسی نقش سبک‌های دلبستگی، کمال گرایی و سبک های اسناد در پیش بینی کیفیت زندگی دانشجویان دارای اختلال افسردگی با word دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروپوزال بررسی نقش سبک‌های دلبستگی، کمال گرایی و سبک های اسناد در پیش بینی کیفیت زندگی دانشجویان دارای اختلال افسردگی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود پروپوزال بررسی نقش سبک‌های دلبستگی، کمال گرایی و سبک های اسناد در پیش بینی کیفیت زندگی دانشجویان دارای اختلال افسردگی با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پروپوزال بررسی نقش سبک‌های دلبستگی، کمال گرایی و سبک های اسناد در پیش بینی کیفیت زندگی دانشجویان دارای اختلال افسردگی با word :

پروپوزال بررسی نقش سبک‌های دلبستگی، کمال گرایی و سبک های اسناد در پیش بینی کیفیت زندگی دانشجویان دارای اختلال افسردگی

اطلاعات مربوط به پایان‏نامه:

الف- عنوان فایل

1- عنوان به زبان فارسی:

بررسی نقش سبک‌های دلبستگی، کمال گرایی و سبک های اسناد در پیش بینی کیفیت زندگی دانشجویان دارای اختلال افسردگی

2- عنوان به زبان انگلیسی/(آلمانی، فرانسه، عربی):

Study The role of attachment styles ,perfectionism and attribution styles in predicting the quality of life in students with depression .

ج- بیان مسأله اساسی فایل به طور كلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از فایل به صورت مستند) :

بیان مسأله :

در قرن های پیشین انسان ها بیش تر در معرض بیماری های واگیردار قرار داشتند. اما امروزه وجود اختلالات روانی با انواع و شدت های بیشتر به چشم می خورد. بیماری های روانی طیف وسیعی از اضطراب، افسردگی، استرس و جنون خفیف تا شدید را در برمی گیرد که شایع ترین آنها در ایران و جهان افسردگی است(دهستانی و همکاران، 1386).

شیوع این اختلالات در هر طیفی از افراد وجود دارد اما در میان افراد در حال تحصیل و دانشجویان بسیار زیاد است حدود 78 درصد از دانشجویان از نشانه های افسردگی رنج می برند و تا 46 درصد هم نیازمند درمان تخصصی هستند (بک و یانگ[1]، 1994؛ به نقل از آزاد، 1372).

افسردگی و مشکلات روانی همواره زندگی افراد را تحت تأثیر قرار داده و کیفیت زندگی[2] آنان را پایین می آورد (آزاد، 1372) . کیفیت زندگی به عنوان درک افراد از موقعیتشان در زندگی و همچنین در ارتباط با بافت فرهنگی و نظام های ارزشی محیطی زندگیشان و مرتبط با اهداف، معیارها و علایق شان تعریف شده است (سازمان جهانی بهداشت به نقل از نجات، 1387). کیفیت زندگی همواره 5 بعد را در برمی گیرد : 1) فیزیکی، 2) اجتماعی، 3) روانی، 4) روحی، 5) علائم مربوط به بیماری یا تغییرات مربوط به درمان (نجات، 1387).

دلبستگی یک پیوند عاطفی است که با تمایل به جستجو در مجاورت یک فروپاشی و ماندن در کنار آن، که در موقعیت استرس زا مشخص می شود (بالبی[3]، 1969، برگ ، لورا؛ 2007).

فایلات متعددی ارتباط سبک های دلبستگی با اختلالات روان شناختی بویژه اختلال افسردگی را نشان داده‌اند (احمدی طهور سلطانی و همکاران، 1390؛ جهان‌بخش و همکاران، 1390؛ خراشادیزاده و همکاران، 1390). در طی فایلی تحت عنوان رابطه سبک های دلبستگی و افسردگی در دانشجویان، نشان دادند که افراد افسرده از سبک دلبستگی ناایمن دوسوگرا و افراد غیر افسرده از سبک دلبستگی ایمن برخوردارند (احمدی طهور سلطانی و همکاران ، 1390).


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود طراحی دكوراسیون یك آپارتمان و یك المان خاص محیطی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود طراحی دكوراسیون یك آپارتمان و یك المان خاص محیطی با word دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود طراحی دكوراسیون یك آپارتمان و یك المان خاص محیطی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود طراحی دكوراسیون یك آپارتمان و یك المان خاص محیطی با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود طراحی دكوراسیون یك آپارتمان و یك المان خاص محیطی با word :

دانلود طراحی دكوراسیون یك آپارتمان و یك المان خاص محیطی با word

مقدمه:

زندگی شهرنشینی و قرارگیری صرف انسانها در روزمرگی های مدرن در شهرهای صنعتی. آدمی را به صورت یك ماشین زنده كه دارای حیات است درآورده، البته تمامی تلاشهای بشر قاعدتاً باید براساس رسیدن به زندگی راحت تر و سهل تر و جایگزین كردن هر چه بیشتر انرژی فكری انسان بجای انرژی ماهیچه ای باشد. با این وجود به فراموشی سپردن احساسات و فرهنگ، خستگی های زندگی شهری و عدم توجه به محیط زیست و … انسانها را در شهرهای بزرگ رفته رفته به این مسیر سوق می‎دهد كه راهی برای انتقال محیط كاری و زندگی خود به شهرهای كوچك كه كمتر در معرض اینگونه آلودگی ها هستند قرار دهد.

پایتخت كشور ما نیز به صورت یك ابرشهر با آلودگی های گوناگون اعم از محیطی و غیرمحیطی درآمده است و رفته رفته در بین مردم تهران گرایش به خروج از تهران و اسكان گزینی در سایر شهرهای كوچكتر و خوش آب و هواتر دیده می‎شود. یكی از این شهرهای نسبتاً نزدیك شهر رشت می باشد، كه ضمن داشتن آب و هوای خوب امكانات شهری مناسبی هم دارد. این شهر امكانات رفاهی قابل توجه، ترافیك كم، طبیعتی زیبا، نزدیكی به دریا و دارای جاده ها و راههای مسافرتی مناسبی دارد. البته آب و هوایی مرطوب دارد كه عادت كردن به آن خیلی كار دشواری نمی باشد. این در واقع روند اقدام یكی از ساكنان تهران كه تصمیم به نقل مكان به رشت را دارد می‎باشد و به دلیل اینكه محیط مناسب برای زندگی جزء اولین نیازهای انسان است به عنوان دكوراتور كارفرمای این از من دعوت به همكاری كرده‌اند.

این واحد مسكونی در یك مجتمع واقع شده كه به تازگی سفت كاری آن آغاز شده است و پیش بینی می‎شود كه تا پایان پاییز یا حداكثر پایان دی ماه پایان یابد.

فاز اجرای این بعد از پایان سفت كاری این مجتمع آغاز می‎شود و تا آن موقع ساخت ماكت و خرید برخی وسایل یا ساخت برخی المانها صورت می‎گیرد.

البته روند طراحی و ساخت یكی از المانها بطور كامل در این آورده شده است. امید به اینكه تلاش این جانب برای ارائه هرچه بهتر این نتیجه بخش بوده باشد.

و در پایان از پروردگارم، او را شكر می‌كنم و از او می خواهم مرا یاری كند تا به شایستگی سپاس همه آنچه را او به من بخشیده بجای آورم.

دانلود طراحی دكوراسیون یك آپارتمان و یك المان خاص محیطی با word
فهرست:

مقدمه

1- بخش طراحی محیطی

– اولین مذاكره با كارفرما

– تهیه پرسشنامه برای كارفرما

فاز فایل طراحی محیطی:

– فایلات محیطی

– فایلات فردی

– جمع بندی اطلاعات

– پردازش اطلاعات

فاز طراحی محیطی:

– طراحی مقدماتی

– غربال طرحها

– انتخاب طرح برتر

– تهیه نقشه برای ماكت

– ساخت ماكت

2- بخش طراحی المان

فاز فایل طراحی بر مبنای فیوچردیزاین:

بررسی پارامترهای فایلی

– پاسخ به چند سؤال

– پردازش اطلاعات

فاز طراحی المان:

– اسكچ های مقدماتی:

– غربال طرحها:

– انتخاب سه طرح برتر

– ارائه روشهای خلاقه:

– ساخت ماكت و تهیه 3D :

فاز اجرای المان:

– تهیه نقشه های اجرایی و تعیین متریال.

– جدول نازككاری

– توضیح روش ساخت

– تحویل به كارفرما

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی اشتغال زنان از دیدگاه های مختلف با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی اشتغال زنان از دیدگاه های مختلف با word دارای 145 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی اشتغال زنان از دیدگاه های مختلف با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی اشتغال زنان از دیدگاه های مختلف با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی اشتغال زنان از دیدگاه های مختلف با word :

دانلود بررسی اشتغال زنان از دیدگاه های مختلف با word

پیشگفتار

ازآن جا كه همواره توجه به موضوعات و فایل‌های علمی، همراه با پدیده‌ها و نیازهای هر عصر بوده است، امروزه نیز توجه به مسایل زنان و مطالعات پیرامون آنها ونیاز به فایل علمی دررابطه با آن به صورت یك امر ضروری ظاهر شده است. موضوعی كه تقریباً تا یكی دو دهه پیش به دلایل خاص فرهنگی، تاریخی وشاید به خاطر عدم شناخت و اهمیت آن نقش چندانی در مطالعات علوم انسانی نداشته است، اكنون بخشی از كل رشته‌های علوم انسانی را به خود اختصاص داده است و از مباحث پر رونق در محافل علمی و اجرایی در سطح ملی و بین‌المللی گردیده است.

در این راستا توجه به حقوق زن، به عنوان بخشی از مطالعات زنان به دلیل اهمیت بنیادی كه در وضعیت زنان در عرصه‌های گوناگون دارد قابل توجه بیشتری می‌باشد.

پیشنهاد موضوع فایل با عنوان «اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به كنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان»، بهانه‌ای بود تا شاید بتوان با بررسی و بحث بیشتر گره نابرابری را در زمینه حقوق شغلی زنان در ایران از هم گشود و همگام با كشورهایی كه رفع تبعیض نسبت به زنان را پذیرفته‌اند، در این راستا اقدام نمود.

امید است بتوانیم در جهت ارتقاء وضعیت شغلی زنان و احقاق نیمی از جمعیت فعال كشور كه در همه عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی،سیاسی و .. ظرفیت، قابلیت وشایستگی خود را به اثبات رسانیده‌اند،گامی هر چند كوتاه برداریم.

مقدمه

در تعریف حقوق زن می‌توان گفت در سطح كلی، جزیی از حقوق بشر است كه به عنوان حقوق اساسی و غیرقابل انتقالی تلقی شده كه برای زندگی زن به عنوان یك انسان ضروری است و به صورت جزیی تر، حقوق زن عبارت است از آن حقوقی كه برای زندگی انسانی زن به واسطه زن بودن، یعنی جنسیت اوضرورت دارد.بنابراین ضمن این كه عنصر اساسی مفهوم حقوق زن، تساوی با مردان در منع تبعیض نسبت به زنان به سبب جنسیت آنها است،از طرف دیگر عنصری وجود دارد كه بدون آن با اجرای عنصر اول به مقصود اصلی نخواهیم رسید آن تدابیر حمایتی است كه باعث ایجاد شرایط لازم و تساوی و فرصت‌های برابر زن و مرد می‌گردد.

مبنای اصلی برابری زن و مرد به عنوان یكی از مصادیق حقوق بشر به حقوق طبیعی بر می‌گردد، حقوقی كه به صرف انسان‌بودن برای انسان حاصل می‌شود و اراده انسانی در ایجاد آن دخالتی ندارد و قواعد آن ثابت و غیرقابل تغییر می‌باشد؛ بدین معنا كه اگر صاحب حق بودن برخاسته از ذات انسان ولازم و ملزوم انسانیت اوست، پس نابرابری‌های فیزیكی واختلافات مبنی بر نژاد و زبان وجنس و سنن وآداب و محیط زندگی و غیره نمی‌توانند درحقوق انسانی وی موثر افتد.

در سال‌های اخیر، طرفداران حقوق زن، در جهت برابری و رفع تبعیض نسبت به زنان تلاش‌های بسیاری نموده‌اند لكن علی رغم موفقیت‌های نسبی، زنان در جهت رسیدن به برابری حقوق انسانی با مردان راه طولانی در پیش دارند زیرا هنوز تبعیضات زیادی بین زنان ومردان به چشم می‌خورد كه یكی ازآنها تبعیض در زمینه حق اشتغال وداشتن كار می‌باشد.

حق اشتغال یكی از حقوق بنیادین انسان‌ها می‌باشد كه جزو حقوق فطری محسوب می‌گردد. این حق مقوله‌ای با اهمیت بسیار است كه در به ثمر نشستن نیازهای مادی و غیرمادی نقش اساسی دارد، زیرا كار علاوه بر اینكه یك نیاز معنوی می‌باشد راهی برای وصول به نیازهای ضروری است. نیازهای هر انسانی از خواسته‌های جسمانی، روانی واجتماعی وی سرچشمه می‌گیرند و بسیاری از آنها می‌باید از طریق كار واشتغال برطرف شوند. این حق اگر چه حقی به همه افراد بشر می‌باشد لكن برای بهره‌گیری ازآن زنان نسبت به مردان با مشكلات و معضلات بسیاری مواجه هستند.

اسناد بین‌المللی حقوق بشر اعم از اسناد عام و اسناد ویژه طرفدار حقوق زنان،سعی در رفع نابرابری‌ها و تبعیضات شغلی زنان داشته و در تغییر بنیانهای اجتماعی و قانونی تلاش نموده‌اند. كنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان (مصوب 1979) مجموعه منسجمی است از همه استانداردهای حقوق زنان و یكی ازدستاوردهای مهم جامعه بین المللی كه به بررسی ابعاد مختلف حقوق شغلی زنان پرداخته است.

این كنوانسیون نظری بر ایده‌های فمینیستی نداشته و درواقع به موقعیت واقعی زنان در جوامع می‌پردازد و سعی در جهت رفع قوانین غیرمساعد به حال زنان وتبعیض آمیز ازطریق تشویق كشورها به همراهی و الحاق به این كنوانسیون نموده است. آنچه در نهایت به ذهن خطور می‌كند، این است كه تلاش‌های رفع تبعیض از زنان از جنبشهای طرفدار وی گرفته تا اسناد حقوقی و اعلامیه‌های جهانی حامی حقوق بشر همه در پی یافتن راهی برای غلبه بر نابرابری‌ها بوده و هستند، اما با وجود این حمایت‌های جهانی باز هم زنان قادر به رهایی از قفس آهنین چنین وضعیتی برای نیل به حقوق حقه خود نبوده ونیستند.

آنچه باعث شده ایران به كنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان ملحق نشود تصور برخی از علمای دینی در خصوص این سند بین المللی می‌باشد، این گروه هر گونه تغییر وتحول در مقررات فقهی نظیر قضاوت را غیرممكن و تحریف در قوانین اسلامی می‌دانند، با تغییر چنین دیدگاههایی می‌توان به ارتقاء حقوق زنان با موازین حقوق بشر امیدوار بود( كه در اینجا فقه پویا ومدرن باید مساعی خود را در جهت اصلاح قوانین به كار اندازد)

موضوع طرح فایلی با اهداف بنیادی زیر پیگیری شده است:

1- بررسی اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران

2- بررسی اشتغال زنان در كنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان

3- تبیین موانع و تنگناهای موجود درقوانین ایران در خصوص احقاق حقوق زنان در زمینه شغلی

بنابراین با در نظر گرفتن اهداف فوق، سوالاتی كه نسبت به موضوع فایلی مطرح می‌گردد از این قرار است كه:

– آیا زنان در جمهوری اسلامی ایران از كلیه حقوق مربوطه اشتغال برخوردارند؟

– آیا بین حقوق داخلی ایران در زمینه اشتغال زنان، با مقررات مندرج در كنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان وجوه اشتراك یا افتراقی وجود دارد؟

– آیا وضعیت حقوقی اشتغال زنان در ایران به موازات چهارچوب‌های بین‌المللی پیش می‌رود؟

– كنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان چه حقوقی را در مورد اشتغال زنان در نظر گرفته است؟

آنچه مسلم است برای مطالعه بهتر موضوع فایلی و دستیابی به پاسخ سوالات مطروحه، به بررسی معیارها و استانداردهای حقوق شغلی زنان در سایر اسناد بین‌المللی نیز می‌پردازیم چرا كه تنها اصول مندرج در این اسناد را می‌توان به عنوان معیار مفیدی در جهت ارزیابی وضعیت اشتغال زنان در ایران تلقی كرد.

در این فایل، از روش كتابخانه‌ای از منابع اینترنتی استفاده شده است. قوانین و مقررات داخلی، اسناد ومعاهدات بین‌المللی به خصوص كنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان،به عنوان مهم‌ترین ابزار كار فایل مورد استفاده قرار گرفته است.

در رابطه با محدودیت‌ها و موانع فایل باید از كمبود منابع منسجم در رابطه با موضوع ونداشتن كتابخانه مجهز در دانشگاه و عدم همكاری كتابخانه‌های معتبر نام برد.

تنظیم مطالب فایل، در سه بخش صورت گرفته است و هر بخش، مشتمل بر دو بخش می‌باشد. در بخش اول به بررسی اشتغال زنان از دیدگاه‌های مختلف پرداخته‌ایم، چنانكه در فصل اول وضعیت اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی و در فصل دوم اشتغال زنان از دیدگاه اسلام و اسناد بین‌المللی مورد بحث واقع شده است.

بخش دوم تحت عنوان بررسی اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در كنوانسیون (CEDAW) و قوانین موضوعه ایران در 2 فصل نگارش یافته است. در فصل اول به بررسی اصول عمومی و در فصل دوم به بررسی اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان می‌پردازیم.

در بخش سوم نیز به بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی پرداخته‌ایم چنانكه در فصل اول اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی در كنوانسیون (CERAW) و در فصل دوم اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در قوانین موضوعه ایران مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و سپس در پایان به نتیجه‌گیری از مطالب ارائه شده می‌پردازیم.


. Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against women (CEDAW)

. FREDMAN, SANDRA, “Woman and the law” , CLARENDON PRESS.OXFORD, 1997,P.2.

دانلود بررسی اشتغال زنان از دیدگاه های مختلف با word
فهرست مطالب صفحه

پیشگفتار …………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 2

بخش اول: بررسی اشتغال زنان از دیدگاههای مختلف

فصل اول: اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی…………………… 8

گفتار اول : وضعیت اشتغال زنان از نگاه آمار………………………………………… 9

بند اول: اشتغال زنان در دنیا………………………………………………………………….. 12

بند دوم: اشتغال زنان در ایران……………………………………………………………….. 22

گفتار دوم: موانع اشتغال زنان………………………………………………………………. 30

بند اول: موانع اجتماعی…………………………………………………………………………… 31

بند دوم: موانع فرهنگی…………………………………………………………………………… 36

بند سوم: موانع اقتصادی……………………………………………………………………….. 39

فصل دوم: اشتغال زنان از دیدگاه اسلام و اسناد بین‌المللی……………. 43

گفتار اول: اشتغال زنان در اسلام…………………………………………………………… 43

بند اول: كار در اسلام……………………………………………………………………………. 44

بند دوم: موضع اسلام در خصوص وضعیت شغلی زنان…………………………… 49

گفتار دوم: اشتغال زنان در اسناد بین‌المللی…………………………………………… 59

بند اول : مقاوله نامه‌های سازمان بین‌المللی كار (ILO)……………………………….. 60

بند دوم: اسناد بین‌المللی حقوق بشر…………………………………………………………. 64

بخش دوم: بررسی اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در كنوانسیون(CEDAW) و قوانین موضوعه ایران

فصل اول: بررسی اصل عمومی مرتبط با حق اشتغال زنان……………. 72

گفتار اول: حق اشتغال بعنوان یك حق لاینفك حقوق انسانی…………………….. 72

بند اول: حق اشتغال در كنوانسیون (CEDAW)………………………………………….. 72

بند دوم: حق اشتغال در قانون اساسی ایران…………………………………………….. 77

گفتار دوم: حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یكسان…………………………. 81

بند اول: حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یكسیان در كنوانسیون(CEDAW) 81

بند دوم: حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یكسان در قوانین موضوعه ایران 82

گفتار سوم: حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل………………………………………….. 86

بند اول: حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل در كنوانسیون(CEDAW)…………….. 86

بند دوم: حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل در قوانین موضوعه ایران…………… 88

بند سوم: محدودیت‌های موجود بر آزادی انتخاب شغل زنان……………………… 89

گفتار چهارم: حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام و امنیت شغلی……………. 94

بند اول: حق برخورداری از اتقاء مقام……………………………………………………… 94

بند دوم: حق برخورداری برابر از امنیت شغلی…………………………………………. 98

گفتار پنجم: حق دریافت مزد مساوی و برخورداری از تامین اجتماعی……… 101

بند اول: حق دریافت مزد مساوی در مقابل كار مساوی……………………………… 101

بند دوم: حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر……………………………………… 105

فصل دوم: بررسی اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان….. 114

گفتار اول: ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان……………….. 115

بند اول: ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان دركنوانسیون(CEDAW).. 115

بند دوم: ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در قوانین موضوعه ایران 117

گفتار دوم: استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای دوران بارداری و زایمان 118

بند اول: استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای دوران بارداری و زایمان در كنوانسیون(CEDAW)……………………………………………………………………………………………………………. 119

بند دوم: استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای دوران بارداری و زایمان در قوانین موضوعه ایران……………………………………………………………………………………………………………. 122

گفتار سوم: ارائه خدمات حمایتی به والدین…………………………………………….. 133

بند اول: ارائه خدمات حمایتی به والدین در كنوانسیون(CEDAW)………………… 133

بند دوم: ارائه خدمات حمایتی به والدین در قوانین موضوع ایران……………….. 137

گفتار چهارم: حمایت در زمان بارداری……………………………………………………. 142

بند اول: برخورداری از حمایت در زمان بارداری در كنوانسیون (CEDAW)… 142

بند دوم: برخورداری از حمایت در زمان بارداری در قوانین موضوعه ایران.. 143

منابع و ماخذ ………………………………………………………………………………………… 145

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بیوسنتز كلسترول با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بیوسنتز كلسترول با word دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بیوسنتز كلسترول با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بیوسنتز كلسترول با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بیوسنتز كلسترول با word :

دانلود بیوسنتز كلسترول با word

قسمتی از متن:

هیستوپاتولوژیكی تجمع موكوپلی ساكاریدها و موكولیپیدها را در ماكروفاژهای بافت نشان داده و همچنین سلول های كوپفر كبد و سلولهای بدون نورون سیستم عصبی مركزی. در مقایسه با سلول شاهد تجزیه gas chromatography / mass spectrometry از استرول در مورد فیبروبلاستهای بیمار كه در محیط با كمبود كلسترول رشد داده شد، حضور یك پیك استرول افزایشی نشان داده شد و زمان بازداری این پیك با استفاده از لاتوسترول استاندارد مشخص شد. طیف جرمی این پیك به وسیله لاتوسترول استاندارد مشخص شد و طیف ها برای لاتوسترول منتشر شد. سازگار با نقص فعالیت SC5D ، فیبروبلاستهای بیمار، لاتوسترول را تجمع دادند وقتی كه در محیط با كمبود كلسترول رشد یافتند. پس از 6 روز در محیط كشت، لاتوسترول محاسبه شد و كل استرول های فیبروبلاستهای موتان بود در مقایسه با در فیبروبلاستهای شاهد برای پایداری نقص فعالیت آنزیمی SC5D در فیبروبلاستهای بیمار كه به علت موتاسیون ژن SC5D می باشد، رونویسی از فیبروبلاستهای بیمار بوسیله RT- PCR تكثیر یافت و توالی یابی شد. یك موتاسیون منفرد 137 A > C (Y 46S) مشخص شد. این موتاسیون منفرد بوسیله توالی ژنومی تایید شد. هر یك از والدین این زاده موتان برای این جهش هتروزیگوت بودند. رابطه خویشاوندی بین والدین وجود ندارد. با این وجود هر یك از والدین فرانسوی و كانادایی هستند. الل 137 A > C در 116 كروموزوم نرمال آشكار نشد و موقعیت Y46 در یك aaی حفاظت شده در اولین اگزون كد شده قرار دارد. ژن SC5D روی كروموزوم 11 قرار دارد.

دانلود بیوسنتز كلسترول با word
فهرست مطالب

عنوان صفحه

معادله كلی مسیر دانلود بیوسنتز كلسترول با word…………………………………………………………… 1

دانلود بیوسنتز كلسترول با word…………………………………………………………………………………….. 2

دانلود بیوسنتز كلسترول با word- مرحله اول………………………………………………………………….. 2

دانلود بیوسنتز كلسترول با word- مرحله دوم………………………………………………………………….. 4

دانلود بیوسنتز كلسترول با word- مرحله سوم………………………………………………………………… 6

تنظیم دانلود بیوسنتز كلسترول با word……………………………………………………………………………. 7

SREBPS چیست؟……………………………………………………………………………………… 10

ناهنجاریهای مربوط به نقص در دانلود بیوسنتز كلسترول با word……………………………………… 11

– سندروم SLOS……………………………………………………………………………………………………………….. 11

– لاتواسترولوزیز………………………………………………………………………………….. 16

منابع………………………………………………………………………………………………………. 23

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود چرم مصنوعی و تأثیر فرمولاسیون درخواص فیزیكی چرم به انضمام تست كدرشدن با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود چرم مصنوعی و تأثیر فرمولاسیون درخواص فیزیكی چرم به انضمام تست كدرشدن با word دارای 87 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود چرم مصنوعی و تأثیر فرمولاسیون درخواص فیزیكی چرم به انضمام تست كدرشدن با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود چرم مصنوعی و تأثیر فرمولاسیون درخواص فیزیكی چرم به انضمام تست كدرشدن با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود چرم مصنوعی و تأثیر فرمولاسیون درخواص فیزیكی چرم به انضمام تست كدرشدن با word :

دانلود چرم مصنوعی و تأثیر فرمولاسیون درخواص فیزیكی چرم به انضمام تست كدرشدن با word

مقدمه:

همانطور كه می‌دانیم چربهای مصنوعی برخلاف چرم‌های طبیعی كه پس از دباغی كردن پوست گوسفند تهیه می‌گردند از مواد پلیمری كه سنجش اعظم آن را پلی‌وینیل كلراید تشكیل می‌دهد تشكیل یافته‌اند.

پلی‌وینیل كلراید (P.V.C) در سال 1835 در یك فایل آزمایشگاهی شناخته شد. اما به دلیل اقتصادی یك قرن بود در دهه 1920 وقتی كه صنعت پلاستیك پیشرفت كرد شناخته شد. با وجود این پلاستیك‌های با وزن مولكولی پائین باعث مهاجرت آنها به سطح و سپس تبخیر آنها می‌شد. این اتلاف خود باعث شكنندگی می‌شد كه برای رفع این مشكل سطح P.V.C قالب‌ریزی شده را چرب می‌كند كه بویی شبیه پلاستی سایزر (نرم كننده) داشت و باعث رونیامدن مشتری‌ها به آن می‌شد. ایجاد حالت پلاستیكی بوسیله مخلوط كردن P.V.C با مواد پلیمری به زودی معلوم كرد كه بهترین پاسخ به این مشكل است.

مواد مخلوطی با P.V.C در دهه 1920 معرفی شدند. در سال 1928 اولین اختراعاتی كه ثبت شد ماده ته‌نشین شده بوسیله I.G.Farbenindustrie و كربید و كربنهای شیمیایی برای مخلوط لاتكس PVC با پلی‌وینیل استات (PVAC) و پلی‌وینیل كلراید- CO- وینیل استات) PVCAC با 80 تا 95 درصد وزن VC بود. این مخلوط عایق رطوبتی به عنوان جانشین چرم استفاده می‌شد.

(Voss & Dickhansen, 1930, 1933, 1934, 1936, 1935) این اولین استفاده از پلیمر جهت سازگار كنندگی بود.

ماده اولیه لوله P.V.C را از موادی با نام تجاری Vinolit كه محصول شركت آلمان است تهیه می‌كنند (شركت شاهین پلاستیك) سپس این پودر Vinolit را با روغنی به نام DOP كه مخفف (دی اتیل هگزیل فتالات) است مخلوط می‌نمایند و سپس توسط پره‌هایی آنها را Mix می‌كنند. محصول در بشكه‌های بزرگ و به شكل خمیری مانند درمی‌آید در اینجا می‌توان براساس سفارش مشتری رنگ مورد دلخواه را اضافه نمود. پس از اضافه كردن محلول رنگی دوباره محلول را هم می‌زنند و سپس در بشكه‌هایی نگهداری و سریعاً (حدوداً تا نیم ساعت) استفاده می‌نمایند.

نحوه تولید چرم مصنوعی بدین شكل است كه از كاغذی به نام كاغذ ماموت به عنوان زمینه‌ای كه محلول فوق را روی آن قرار دهند استفاده می‌شود- علت نامگذاری این كاغذ بدین منظور است كه كلمه ماموت به معنای فیل و به علت چین و چروكهای روی پوست فیل و تشابه آن با طرح‌های كاغذ فوق می‌باشد- كاغذ ماموت پس از خریداری از زیر غلتك‌هایی عبور كرده تا كاملاً صاف شود (چین و چروكهای فیلی روی كاغذ باقی است) سپس پس از عبور از چند غلتك و صاف شدن سطح كاغذ به زیر یك سینی كه محلول رنگ و مواد پلیمری است هدایت می‌شود نحوه كار بدین شكل است كه مواد مخلوطی پلیمری درون بشكه توسط دستگاه مكش (Suction) كشیده و روی این سینی روان می‌شود. سپس بوسیله یك تیغه در پشت این سینی مواد پلیمری به صورت یك لایه روی كاغذ ماموت پهن می‌گردد (كاغذ ماموت از زیر این سینی عبور می‌كند و سینی دارای سوراخ‌هایی برای عبور مواد پلیمری و انتقال آن روی كاغذ می‌باشد.)

پس از عبور از این مرحله یك لایه مواد پلیمری روی كاغذ روان شده كه وارد یك دستگاه پخت هیتر (استنتر) می‌شود دمای این هیتر حدوداً 170 درجه سانتیگراد است كه توسط روغن داغ می‌شود این استنتر دارای 8 شبكه و 2 Zoon تنظیم می‌باشد.

پس از عبور از استنتر دوم یك لایه دیگر مواد پلیمری به مواد قبلی اضافه و وارد هیتر دوم می‌شود در اینجا هم این هیتر دارای 8 شبكه و 2 Zoon تنظیم است و نهایتاًدر مرحله سوم براساس سفارش مشتری می‌تواند یك لایه پارچه تریكو نیز به پشت چرم اضافه شده و لایه سوم پلیمر به مواد قبلی اضافه ‌شوند- و در هیتر آخر كه دارای 20 شبكه و 4 Zoon و شیر تنظیم است می‌شود- سپس چرم پس از عبور از هیتر تثبیت انتهایی خارج و بوسیله غلتك Calender خنك می‌شود. در انتهای كار یك غلتك جدا كننده برای جدا كردن كاغذ ماموت و چرم تشكیل شده وجود دارد كه طرحهای موجود در كاغذ ماموت را به پشت كار درحقیقت روی كار ما در آینده خواهد بود انتقال داده است و ظاهری زیبا و مشابه چرم طبیعی را به چرم خواهد داد.

همانطور كه قبلاً گفتم در زمان تهیه خمیر پلیمری از رنگ براساس سفارش مشتری استفاده كه این همان رنگ‌های چاپی بوده و معمولاً از حلالهایی مثل Mek كه عبارت است (Methil Ethil Keton) وسیكوهگزانون و تولوئن استفاده می‌شود.

برای فشار نیاوردن رولها از عصایی استفاده شده تا رولها روی یكدیگر فشار نیاورند و از انتها، رولها جمع و به سالن كنترل كیفی برای انجام آزمایشات ارسال می‌گردند.

حال به منظور كار عملی كاربردی موارد ذیل پیشنهاد می‌گردد:

دانلود چرم مصنوعی و تأثیر فرمولاسیون درخواص فیزیكی چرم به انضمام تست كدرشدن با word
فهرست مطالب

عنوان صفحه

تقدیر

پیشگفتار

مقدمه (چكیده)…………………………………………………………………………………………. 1

– فصل اول (مباحث نظری)

پلی‌وینیل كلراید (P.V.C)…………………………………………………………………………….. 6

مخلوط‌های PVC-NBR………………………………………………………………………………… 10

مخلوط‌های PVC-ACRYLIC………………………………………………………………………….. 16

مخلوط‌های PVC-ELATOMER……………………………………………………………………….. 25

مخلوط‌های PVC-POLYALKENE……………………………………………………………………. 27

مخلوط‌های PVC-CPE, PVC-CSR…………………………………………………………………… 30

مخلوط‌های PVC-poly urethane……………………………………………………………………. 37

مخلوط‌های PVC-EVAC,PVC/EVAC-VC…………………………………………………………… 39

مخلوط‌های PVC-ABS………………………………………………………………………………… 43

مخلوط‌های رزین مهندسی و PVC

آلیاژ با PVC……………………………………………………………………………………………. 48

آلیاژ با COPO…………………………………………………………………………………………. 49

عنوان صفحه

آلیاژ با PC………………………………………………………………………………………………. 51

آلیاژ با POM…………………………………………………………………………………………… 52

آلیاژ با PI………………………………………………………………………………………………… 52

آلیاژ با PVP…………………………………………………………………………………………….. 54

– Reasons for benefits and problems of blending………………………………………. 55

– فصل دوم (مباحث عملی)

یك فوم از چه اجزائی تشكیل شده است؟……………………………………………………. 59

عناوین آزمایشات صورت گرفته روی فوم…………………………………………………. 59

آزمایش اول (اگر افزایش مواد فوم‌از با پارامترهای فوم Dop= 65gr)…………….. 61

آزمایش دوم (اثر افزایش Dop بر پارامترهای فوم)………………………………………. 62

آزمایش سوم (اثر افزایش مواد فوم‌از بر پارامترهای فوم Dop= 85 gr)………….. 62

آزمایش چهارم (اثر افزایش كربنات كلسیم بر پارامترهای فوم)…………………….. 63

آزمایش پنجم (اثر افزایش ASUA بر پارامترهای فوم)………………………………….. 64

فرمول ماده فوم‌از و درصد تركیبات آن……………………………………………………… 64

– فصل سوم (تست كدر شدن- بخارگرفتگی (fogging) روی منسوجات و چرم

موضوع و زمینه كاربرد……………………………………………………………………………. 66

مبنای آزمایش…………………………………………………………………………………………. 66

عنوان صفحه

تعریف عبارات و علائم……………………………………………………………………………… 67

تجهیزات و شناساگرها……………………………………………………………………………… 67

آماده‌سازی نمونه‌ها…………………………………………………………………………………. 72

روش انجام آزمایش…………………………………………………………………………………. 73

تشریح نتایج…………………………………………………………………………………………….. 79

گزارش آزمایش………………………………………………………………………………………. 83

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود کنترل کننده های منطقی برنامه پذیر با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود کنترل کننده های منطقی برنامه پذیر با word دارای 216 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود کنترل کننده های منطقی برنامه پذیر با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود کنترل کننده های منطقی برنامه پذیر با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود کنترل کننده های منطقی برنامه پذیر با word :

دانلود کنترل کننده های منطقی برنامه پذیر با word

قسمتی از متن:

كنترل چیست؟

در زندگی روزمره، واژه كنترل بسیار بكار برده می‌شود و اصطلاحاتی نظیر كنترل رشد جمعیت، ترافیك و غیره در گفتگو‌های روزمره بسیار شنیده می‌شود. معمولاً كلمه كنترل وقتی به كار برده می‌شود كه نوعی مهاركردن و تسلط بر یك پدیده مورد نظر باشد. علاقه انسان به تحت اختیار درآوردن و تسلط بر پدیده‌ها باعث پیدایش شاخه جدیدی از دانش‌ها به نام عمل كنترل گردیده است.

علم كنترل، علمی است كه در مورد چگونگی تحت اختیار در آوردن و هدایت رفتار‌های پروسه ها (فرآیند یا پدیده‌ای كه مایل به تحت اختیار در آوردن آن هستیم) صحبت می‌كند.

1-1- خودكارسازی (اتوماسیون)

یك سیستم كنترل كه بدون دخالت عامل انسانی و خود به خود قادر به تنظیم خروجی باشد را سیستم كنترل خودكار یا اتوماتیك می‌گوییم. خط سیر و هدف همه صنایع به سمت افزایش تولید بیشتر می‌باشد و این خط سیر از میان خودكارسازی یا اتوماسیون فرآیند‌ها و ماشین آلات می گذرد. خودكار‌سازی ممكن است به دلیل افزایش كمیت محصول و یا بهبودی در كیفیت و دقت آن صورت بگیرد. اما به هر شكل، این روند همواره با جایگزینی برخی یا همه اعمال و ورودی‌های انسانی مورد نیاز جهت انجام و كنترل عملكرد‌های ویژه، همراه می‌باشد. بسیاری از كارخانه‌ها و كارگا‌ه‌ها به جای اینکه كارگران را عملاً و به طور فیزیكی با انجام وظایف درگیر كنند. از آنها جهت كنترل ماشین‌ها و تجهیزات استفاده می نمایند. این نوع از كنترل نیازمند كارگری است كه نحوه عمل یك فرآیند بخصوص را می داند.

و نیز می داند كه چه ورودی‌هایی نیاز است تا خروجی در سطح دلخواه باقی بماند.

اما به منظور تحقق خودكارسازی یك فرآیند، اپراتور‌ها و كارگران باید توسط شكلی از سیستم‌های خودكار جایگزین گردند. سیستم‌های خودكار قادرند فرآیند را بدون مداخله انسان یا با دخالت اندك كنترل كنند. این امر نیازمند سیستمی است كه قادر باشد یك فرآیند را راه ‌اندازی كرده و آن را متوقف كند.

كنترل اتوماتیك

هر سیستم کنترل را به سه بخش اصلی می توان تقسیم كرد: ورودی، بخش پردازشگر و خروجی.

وظیفه بلوك پردازشگر یا كنترل‌گر، تهیه خروجی به شكل و اندازه دلخواه‌ از سیگنال‌های متفاوت ورودی می‌باشد.

روش‌های مختلفی برای اجرای توابع كنترلی جهت به دست آوردن خروجی‌های مشابه از ورودی های یكسان موجود می‌باشد كه می توان از آن به عنوان بلوك كنترل استفاده كرد. همچنین در كنترل یك سیستم توسط یك اپراتور از نوع انسانی، اپراتور، هم‌ارز بلوك كنترل‌گر یا بخش پردازشگر است. زیرا این اپراتور است كه می داند چه خروجی دلخواهی مورد نیاز است، بنابراین بطور بصری یا بوسیله وسایل اندازه‌گیری در حال اندازه‌گیری و قرائت مداوم متغیر‌های مربوطه، یعنی ورودی‌ها می‌باشد و بسته به اطلاعات بدست آمده، عكس العمل لازمه را نشان خواهد داد و مقادیر پیش داده بلوك كنترل را تغییر خواهد داد تا خروجی دلخواه حاصل شود.

ورودی‌ها

سیگنال‌های ورودی معمولاً توسط مبدل‌های (Transducer) مختلفی كه كیفیت‌های فیزیكی را به سیگنال‌های الكترونیكی تبدیل می‌كنند فراهم می‌شوند. این مبدل‌ها می‌توانند یك كلید فشاری ساده، ترموستات یا كشش سنج و غیره باشند همگی آنها اطلاعات مربوط به كمیت اندازه‌گیری شده را به بخش پردازشگر انتقال می دهند. بسته به نوع مبدل استفاده شده این اطلاعات می توانند به صورت دودویی (دیجیتال) یا پیوسته (آنالوگ) باشند كه به عنوان كمیت ورودی ارائه می‌شوند.

خروجی‌ها

چنانچه قرار باشد كه یك سیستم كنترل بر طریقه عملكرد یك فرآیند، دخالت و تسلط داشته باشد، بایستی قادر به تغییر عناصر كلیدی یا كمیت های مهم فرآیند باشد. این‌ كار با استفاده از المان‌های خروجی از قبیل پمپ‌ها، موتور‌ها، پیستون‌ها، رله‌ها و غیره تحقق می پذیرد. این المان‌ها، سیگنال‌های سیستم كنترل را به دیگر كمیت‌های مورد نیاز، تبدیل می‌كنند. به عنوان مثال، یك موتور، سیگنال‌های الكتریكی اخذ شده از سیستم كنترل را به حركت دورانی تبدیل می‌كند. به بیان دیگر المان‌های خروجی نیز به گونه‌ای، نوعی از مبدل‌ها می باشند. همانند مبدل‌های ورودی، المان‌های خروجی نیز می توانند واحد‌های ساده دودویی و یا متغیر‌های پیوسته در حوزه تغییری بین حالت كاملاً خاموش تا كاملاً روشن (آنالوگ) باشند.

بخش پردازشگر یا بلوك كنترل

این بلوك مشابه با دانسته‌های اپراتور در مورد عملكرد سیستم است كه به این دانسته‌ها، جهت تحت كنترل باقی‌ماندن یك فرآیند نیاز می‌باشد. اپراتور از این آگاهی و نیز مهارت خود استفاده می‌كند و با تلفیق كردن آن با اطلاعات بدست آمده از اندازه‌گیری ورودی، خروجی مطلوب را تولید می‌كند. در سیستم‌های كنترل اتوماتیك، طرح استفاده شده به عنوان بلوك كنترل این وظیفه را به عهده دارد و با توجه به اطلاعات اخذ شده از سیگنال ورودی، خروجی مطلوب را تهیه می‌كند. این طرح كنترلی به دو روش متفاوت قابل اجرا است: با استفاده از سیستم‌های كنترل غیر قابل تغییر توسط اپراتور و نیز با استفاده از كنترل كننده‌های قابل برنامه‌ریزی. در سیستم‌های غیر قابل تغییر توسط اپراتور وقتی كه سیستم كنترل ساخته شد و عناصر آن به یكدیگر مرتبط شدند، دارای توابع و برنامه ثابتی خواهند شد كه دیگر به وسیله اپراتور امكان تغییر در آن وجود ندارد. اما در یك سیستم قابل برنامه‌ریزی، توابع و وظایف كنترلی، برنامه‌ریزی شده و در یك واحد حافظه ذخیره می‌شوند و اگر ضرورتی پیش آمد، می‌توانند بوسیله برنامه‌ریزی مجدد تغییر داده شوند.

دانلود کنترل کننده های منطقی برنامه پذیر با word
فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول مقدمه‌ای بر علم كنترل و مفاهیم منطقی

1-1- خود كارسازی (اتوماسیون)…………………………………………………………………. 2

كنترل اتوماتیك…………………………………………………………………………………………….. 3

ورودی ها ………………………………………………………………………………………………….. 4

خروجی‌ها …………………………………………………………………………………………………… 5

بخش پردازشگر یا بلوك كنترل …………………………………………………………………….. 5

1-2- سیستم‌های دیجیتال و آنالوگ……………………………………………………………….. 7

كنترل آنالوگ……………………………………………………………………………………………….. 8

كنترل دیجیتال …………………………………………………………………………………………….. 9

1-3- انواع فرآیندهای صنعتی……………………………………………………………………….. 10

فرآیندهای پیوسته ……………………………………………………………………………………….. 10

فرآیندهای مرحله‌ای …………………………………………………………………………………….. 11

تولید گام به گام…………………………………………………………………………………………… 11

1-4- استراتژی كنترل …………………………………………………………………………………. 12

كنترل حلقه باز…………………………………………………………………………………………….. 12

كنترل پیش خور…………………………………………………………………………………………… 13

كنترل حلقه بسته………………………………………………………………………………………….. 14

1-5- كنترل كننده‌های پیوسته……………………………………………………………………….. 15

1-6- سیستم‌های كنترل متداول…………………………………………………………………….. 16

سیستم‌های رله‌ای………………………………………………………………………………………… 16

سیستم‌های الكترونیكی………………………………………………………………………………….. 18

حافظه ………………………………………………………………………………………………………… 21

ریزپردازنده ……………………………………………………………………………………………….. 24

1-7- كامپیوتر در كنترل ……………………………………………………………………………… 25

فصل 2 كنترل كننده‌های قابل برنامه‌ریزی (PLC)

2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………… 27

2-2- نگاهی گذرا بر تاریخچه PLC………………………………………………………………… 28

2-3- مقایسه PLC با سایر سیستم‌های كنترلی………………………………………………… 31

2-4- سخت افزار PLC…………………………………………………………………………………. 33

واحد پردازش مركزی (CPU)………………………………………………………………………… 34

حافظه ………………………………………………………………………………………………………… 35

حجم حافظه…………………………………………………………………………………………………. 38

واحدهای ورودی و خروجی ………………………………………………………………………… 39

واحدهای برنامه‌ریزی…………………………………………………………………………………… 43

2-5- انواع سیستم‌های PLC………………………………………………………………………….. 44

PLC های كوچك………………………………………………………………………………………….. 45

PLC های متوسط ………………………………………………………………………………………… 46

PLC های بزرگ…………………………………………………………………………………………… 47

فصل 3 مقدمه‌ای بر زبان برنامه‌نویسی S5

3-1- اشكال مختلف نمایش برنامه…………………………………………………………………. 52

روش نمایش نردبانی …………………………………………………………………………………… 52

روش نمایش فلوچارتی ………………………………………………………………………………… 53

روش نمایش عبارتی ……………………………………………………………………………………. 54

3-2- سیكل زمانی اجرای برنامه…………………………………………………………………… 57

3-3- برنامه‌نویسی سازمان یافته…………………………………………………………………… 58

بلوك‌های برنامه (PB) ………………………………………………………………………………….. 59

بلوك‌های ترتیبی (SB)……………………………………………………………………………………. 59

بلوك‌های تابع ساز (FB) ………………………………………………………………………………. 60

بلوك‌های اطلاعاتی (DB)……………………………………………………………………………….. 61

بلوك‌های سازماندهی (OB)……………………………………………………………………………. 61

3-4- عملوند های مورد استفاده در زبان S5 …………………………………………………. 62

3-5- دستور العمل‌های زبان S5 …………………………………………………………………… 62

دستور العمل‌های اصلی ……………………………………………………………………………….. 62

دستور العمل‌های تكمیلی……………………………………………………………………………….. 63

دستور العمل‌های سیستم………………………………………………………………………………. 63

3-6- خواندن صفر………………………………………………………………………………………. 63

3-7- كنتاكت در حالت عادی باز …………………………………………………………………… 64

3-8- كنتاكت در حالت عادی بسته…………………………………………………………………. 64

3-9- كاربرد پرانتز ها در برنامه نویسی به روش STL …………………………………… 66

3-10- فلگ یا پرچم……………………………………………………………………………………… 68

3-11- بیت RLO………………………………………………………………………………………….. 70

3-12- ست وری ست در فلگ‌ها و خروجی‌ها…………………………………………………. 70

3-13- دستور NOP 0 …………………………………………………………………………………. 73

3-14- كانكتور……………………………………………………………………………………………. 76

3-15- برنامه‌نویسی یك تشخیص دهنده لبه پالس……………………………………………. 77

3-16- دستور پرش غیر شرطی……………………………………………………………………. 79

3-17- دستور پرش شرطی………………………………………………………………………….. 79

3-18- دستور‌های بارگذاری و انتقال ……………………………………………………………. 80

دستور L ……………………………………………………………………………………………………. 81

دستور T ……………………………………………………………………………………………………. 82

3-19- موارد استفاده آكومولاتور…………………………………………………………………. 83

دستور جمع دو عدد……………………………………………………………………………………… 83

دستور تفریق……………………………………………………………………………………………….. 84

3-20- مقایسه كننده‌ها…………………………………………………………………………………. 84

3-21- شمارنده‌ها……………………………………………………………………………………….. 88

3-22- تایمرها…………………………………………………………………………………………….. 92

تایمر پله‌ای (SP)…………………………………………………………………………………………… 96

تایمر پله‌ای گسترده (SE)………………………………………………………………………………. 97

تایمر با تأخیر روشن (SD) …………………………………………………………………………… 98

تایمر با تأخیر خاموش (SF)…………………………………………………………………………… 99

تایمر با تأخیر ماندگاری (SS)…………………………………………………………………….. 100

دستورهای اعلام پایان برنامه …………………………………………………………………… 101

فصل 4 روش برنامه نویسی

4-1- روش برنامه‌نویسی…………………………………………………………………………. 105

4-2- بلوك‌های اطلاعاتی (DB) …………………………………………………………………. 112

4-3- بلوك‌های تابع ساز (FB)…………………………………………………………………… 119

4-4- دستورات تكمیلی ……………………………………………………………………………. 125

دستور AW……………………………………………………………………………………………… 125

دستور OW ……………………………………………………………………………………………. 126 دستور XOW 127

دستور CFW…………………………………………………………………………………………… 127

دستور CSW…………………………………………………………………………………………… 128

دستور SLW……………………………………………………………………………………………. 128

دستور SRW……………………………………………………………………………………………. 129

دستور I………………………………………………………………………………………………….. 129

دستور D ……………………………………………………………………………………………….. 130

دستور ADD……………………………………………………………………………………………. 130

دستور JZ……………………………………………………………………………………………….. 131

دستور JN ……………………………………………………………………………………………… 132

دستور JP……………………………………………………………………………………………….. 132

دستور JM………………………………………………………………………………………………. 132

فصل پنجم شیوه‌های كنترل فرآیند

5-1- كنترل فرآیند…………………………………………………………………………………… 136

برنامه‌های تركیبی …………………………………………………………………………………… 136

برنامه‌های ترتیبی ……………………………………………………………………………………. 136

5-2- دستور DO…………………………………………………………………………………….. 144

5-3- ارسال پیام‌های خطا بر روی صفحه نمایش ………………………………………. 145

5-4- ساختار برنامه‌های ترتیبی ……………………………………………………………….. 148

فصل ششم قابلیت های پیشرفته كنترل كننده‌های قابل برنامه‌ریزی

6-1- ماژول های ورودی/خروجی دیجیتال………………………………………………… 170

6-2- ماژول‌های وظایف ویژه ………………………………………………………………….. 170

محدوده وظایف ماژول‌ها………………………………………………………………………….. 171

6-3- واحدهای ورودی/خروجی آنالوگ…………………………………………………….. 172

تبدیل آنالوگ به دیجیتال …………………………………………………………………………… 172

ورودی‌های A/D………………………………………………………………………………………. 173

برنامه‌ریزی ورودی های آنالوگ……………………………………………………………….. 173

نقاط توقف………………………………………………………………………………………………. 174

كاربردهای آنالوگ به دیجیتال ………………………………………………………………….. 175

6-4- ماژول‌های دیجیتالی به آنالوگ………………………………………………………….. 175

نحوه عمل ………………………………………………………………………………………………. 176

كاربردها ………………………………………………………………………………………………… 176

اطلاعات مربوط به نقایص و وضعیت آنالوگ………………………………………………. 177

6-5- ماژول‌های بهسازی سیگنال……………………………………………………………… 177

6-6- توابع كنترل پیوسته…………………………………………………………………………. 178

ماژول‌های PID………………………………………………………………………………………… 179

برنامه‌ریزی ماژول‌های PID………………………………………………………………………. 180

ماژول‌های كنترل – PID كاربردها …………………………………………………………….. 181

6-7- دیاگرام های گرافیكی و فرآیندنما……………………………………………………… 181

تأثیر بر روند اجرای فرآیند……………………………………………………………………….. 183

برنامه‌ریزی نمودارهای فرآیند نمای پروسه……………………………………………….. 184

6-8- ورودی/خروجی راه در ارتباطات……………………………………………………… 185

فصل هفتم ارتباطات PLC و خود كارسازی

7-1- ارتباطات PLCها …………………………………………………………………………….. 188

استفاده‌های معمول از پورت‌ها یا در گاه‌های ارتباطی PLC ………………………….. 188

ارتباطات سریال – RS232 و شاخه‌های مشتق شده از آن …………………………….. 189

الزامات ارتباطات استاندارد ………………………………………………………………………. 190

فواصل انتقال ………………………………………………………………………………………….. 191

حلقه جریان 20MA ………………………………………………………………………………….. 192

RS 422 – RS423 …………………………………………………………………………………….. 193

7-2- كنترل جریان داده ………………………………………………………………………….. 193

پروتكل برای انتقال ………………………………………………………………………………….. 194

7-3- داده‌های ارسال شده از طریق خطوط ارتباطی PLC…………………………….. 195

7-4- ارتباطات بین چند PLC ……………………………………………………………………. 196

7-5- شبكه‌های محلی ……………………………………………………………………………… 197

PLC ها و شبكه ها ………………………………………………………………………………….. 198

7-6- كنترل توزیع شده …………………………………………………………………………… 198

محدوده نیازها ………………………………………………………………………………………… 199

پیكر بندی های شبكه ها……………………………………………………………………………. 199

دسترسی و كنترل كانال …………………………………………………………………………… 200

پروتكل ها ………………………………………………………………………………………………. 200

7-7- استانداردهای شبكه – ISO،. IEEE، MAP…………………………………………… 201

ISO – اتصال داخلی سیستم‌های باز ………………………………………………………….. 201

GMMAP نگاهی به مشخصات ………………………………………………………………….. 202

مقایسه با اینترنت……………………………………………………………………………………… 203

اجرای استاندارد MAP……………………………………………………………………………… 203

MAP در ارتباطات سطح كارخانه‌ای و سیستم های باز ……………………………….. 204

كارایی MAP …………………………………………………………………………………………… 204

شبكه‌های انحصاری PLC ………………………………………………………………………… 205

ماژول‌های واسطه شبكه ………………………………………………………………………….. 205

شبكه‌های محلی تطبیق پذیر……………………………………………………………………….. 206

فصل هشتم كاربرد PLC

8-1- كاربرد PLC ها در رباتیك……………………………………………………………….. 209

كاربرد PLC به عنوان یك كنترل كننده ربات……………………………………………….. 209

كنترل توالی محدود………………………………………………………………………………….. 210

انعطاف پذیری…………………………………………………………………………………………. 210

كنترل‌های توالی و تركیبی…………………………………………………………………………. 210

فصل نهم انتخاب، نصب و راه‌اندازی سیستم‌های PLC

9-1- روند طراحی برای سیستم‌های PLC …………………………………………………. 213

9-2- انتخاب یك كنترل كننده قابل برنامه‌ریزی ………………………………………….. 213

الزامات ورودی/خروجی ………………………………………………………………………….. 214

حافظه و الزامات برنامه‌ریزی …………………………………………………………………… 215

9-3- نصب…………………………………………………………………………………………….. 216

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی کارکرد خبری اینترنت از نظر دانشجویان با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی کارکرد خبری اینترنت از نظر دانشجویان با word دارای 63 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی کارکرد خبری اینترنت از نظر دانشجویان با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی کارکرد خبری اینترنت از نظر دانشجویان با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی کارکرد خبری اینترنت از نظر دانشجویان با word :

کاردانی رشته عکاسی خبری

دانلود بررسی کارکرد خبری اینترنت از نظر دانشجویان با word دانشکده خبر اردبیل

همراه با آمار توصیفی

چکیده

اینترنت را می توان شبکه ای عظیم و متشکل از میلیون ها رایانه مختلف دانست که از شیکه های مختلف با کاربران گوناگون و دارای اهداف محاسباتی متعدد به وجود آمده است ولی در نهایت به صورت یک شبکه جهان شمول واحد در آمده و در مقیاس جهانی به هم متصل شده است. اینترنت به عنوان مدرن ترین و فراگیرترین رسانه مورد توجه تمامی جوامع می باشد و تمامی جوامع در صدد هستند تا با فایلات علمی بیشتر و دقیق تر از این رسانه نوین به نحو بهتری در جهت پیشبرد اهداف خود استفاده نمایند. نخستین رایانه ای که در ایران به اینترنت متصل شد رایانه مرکز فایلات فیزیک نظری ایران در سال 1372 هجری شمسی بود. در اینترنت مخاطبان می توانند به وسیله ابزارهایی خاص به طور مستقیم و بی واسطه نظر خود را به گردانندگان تلوزیون انتقال دهند.

این فایل از نظر ماهیت و اهداف از نوع کاربردی و از نظر جمع آوری اطلاعات برای پاسخ به سوالات از نوع توصیفی است، جامعه آماری این فایل دانشجویان دانشکده خبر واحد اردبیل اعم از دانشجویان رشته های عکاسی خبری، خبرنگاری، روابط عمومی، فیلم سازی، تبلیغات و بازاریابی و رسانه می باشد. نمونه آماری فایل نیز 92 نفر بوده اند.

نتایج فایل نشان می دهد که اینترنت در زمینه خبر و اطلاع رسانی دارای مزیت های فراوانی است و در این زمینه انقلابی بوجود آورده است که سرعت و گستردگی استرس از آن جمله است.

در عین حال که اینترنت در زمینه خبررسانی مزیت های خوبی بوجود آورده است. اما نباید از معایب آن نیز از جمله افزایش خبرنگاری نشسته نیز در این رابطه غافل بود.

مقدمه

فضای مجازی و وب به عنوان بستر به اشتراک گذاری و اطلاعات امروزه نقش مهمی در شکل گیری هویت مجازی و یا هویت شبکه ای برای مردم کشورهای مختلف دارد. آن ها با حضور در این دنیای مجازی با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند و به تبادل آرا و نظرات خود می پردازند بسیاری از روابط معمولی انسانی در این حوزه رنگ و بوی دیجیتال به خود گرفته است. تمام این اتفاقات چه در حالت خودآگاه و چه در حالت ناخودآگاه توسط افرادی صورت می گیرد که از نظر سطح دانش و موقعیت اجتماعی در شرایط مختلفی قرار دارند و بر حسب نیاز و توان خود اقدام به دریافت و یا نشر اطلاعات می کنند و با این کار در شکل گیری و تکوین پایه های جامعه اطلاعاتی تاثیر بسزایی دارند. در این میان ظهور و توسعه هزاران سایت وبلاگ فارسی زبان از کیفیت، طی چند سال اخیر حکایت از تحولی اساسی در دیدگاه مردم به موضوع اطلاعات و اطلاع رسانی دارد.

در این بین وبلاگ، یک رسانه ی مدرن است و همه گیر بودن، یکی از ویژگی های مهم این رسانه است. رسانه ای که فرد می تواند در آن بدون محدودیت های مرسوم رسانه های دیگر قلم بزند. وبلاگ، سایت اینترنتی است که از سوی عامه ی مردم و اکثریت خاموشی نوشته می شود که به دلیل عدم دسترسی به رسانه ها و عدم نیاز به دانش فنی و تخصصی ، واگویه های خود را در اختیار شهروندان جامعه ی مجازی قرار می دهند.

برخی در این میان معتقدند که وبلاگ تا تبدیل شدن به رسانه ای که تمام ویژگی های مشخص و کامل آن را داشته باشد فاصله زیادی دارد و هنوز کاربران همان صفحه ی شخصی و روزنگاری های فرد را دارد. ولی در مقابل عده ای وبلاگ را رسانه ای کامل می دانند که فراتر از صرفاً شخصی نویسی است. عده ای نیز وبلاگ را رسانه ی ناقص و برخی وبلاگ را رسانه ای غیر رسمی و یا وسیله ی ارتباط شخصی می دانند. اما بدون شک وبلاگ ها بازتاب شرایط جامعه واقعی هستند و وبلاگ نویس ها ژانر اولیه ی ژورنالیسم مدرن را تشکیل می دهند.

دانلود بررسی کارکرد خبری اینترنت از نظر دانشجویان با word
فهرست مطالب

چکیده.. 6

مقدمه.. 10

بیان مسئله.. 12

ضرورت فایل.. 14

اهداف.. 14

اهداف فرعی.. 14

1-2-پیشینه فایل.. 16

2-2-تاریخچه اینترنت:.. 16

3-2-تاریخچه اینترنت در ایران.. 16

4-2-ژورنالیسم الکترونیکی.. 17

1-4-2-مزایای بهره گیری از اینترنت در زمینه خبر و اطلاع رسانی.. 18

2-4-2-معایب بهره گیری از اینترنت در زمینه خبر و اطلاع رسانی:.. 20

5-2-مهمترین کابردهای اینترنت در شبکه های خبری تلویزیونی.. 21

6-2-امپریالیسم خبری.. 22

7-2-ابر رسانه های امپریالیستی جهان.. 28

روش انجام فایل.. 34

جامعه آماری.. 34

ابزارهای گردآوری اطلاعات.. 34

شیوه نمونه گیری.. 34

متون تجزیه و تحلیل داده ها.. 35

بحث و نتیجه گیری.. 58

دانلود بررسی کارکرد خبری اینترنت از نظر دانشجویان با word
فهرست منابع.. 62

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود راهنمای نصب و استفاده از تبخیر كننده شركت كالای گاز بوتان با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود راهنمای نصب و استفاده از تبخیر كننده شركت كالای گاز بوتان با word دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود راهنمای نصب و استفاده از تبخیر كننده شركت كالای گاز بوتان با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود راهنمای نصب و استفاده از تبخیر كننده شركت كالای گاز بوتان با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود راهنمای نصب و استفاده از تبخیر كننده شركت كالای گاز بوتان با word :

دانلود راهنمای نصب و استفاده از تبخیر كننده شركت كالای گاز بوتان با word

قسمتی از متن:

شرح محصول

شركت Algas- SDI یك شركت ثبت شده در زمینه تولید تبخیر كننده مطابق با استانداردهای Asme , ul , CE8FM می باشد. شركت مزبور دارای گواهینامه ISO 9001 در زمینه تولید این محصول می‌باشد. در یك تبخیر كننده با حرارت مستقیم، همانطور كه از اسمش پیداست، نوعی از تبخیر كننده است كه حرارت مستقیم با صفحه مبدل حرارتی در تماس می باشد. در این دستگاه LPG كه به صورت مایع می باشد پس از طی فرآیند مربوطه به صورت تبخیر شده درمی‌آید. اجزای اصلی یك تبخیر كننده با حرارت مستقیم مشتمل بر هفت بخش است:

·شیر ورودی مایع و مجموعه شناور

·مخزن مایع یا مبدل حرارتی

·رگلاتور منبع حرارتی

·ترموستات

·مشعل

·شیر كنترل ظرفیت

·سوپاپ اطمینان

نحوه كاركرد یك تبخیر كننده

زمانی كه شیر قطع جریان به روی منبع مایع باز می‌باشد، توسط فشاری كه در مخزن گاز می باشد، مایع به داخل مبدل حرارتی رانده می‌شود. به محض اینكه سطح مایع بالا می آید، مقداری از این مایع شروع به جوشیدن می‌كند تا اینكه فشار حاصله با فشار ورودی از مخزن برابری می‌كند. موقعی كه مایع گرم می‌شود به سمت بالا حركت می‌كند و این حركت به سمت بالا سبب می‌شود كه شناور نیز به سمت بالا حركت كند، با این حركت جریان مایع به درون مبدل حرارتی قطع خواهد شد.

زمانی كه مشعل یا مشعل ها روشن هستند، گرمای حاصله از مشعل ها سبب جوشش مایع درون مبدل حرارتی می‌شود. زمانی كه هیچ نیازی به بخار نیست فشار این مرتبه بر عكس عمل می‌كند و فشار به سمت مخزن بیشتر می گردد. هر زمانی كه فشار درون مبدل حرارتی به این سمت می رود كه بالاتر از فشار مخزن باشد، اختلاف فشار حاصله باعث می‌شود كه گاز مایع به سمت شیر ورودی مخزن روانه گردد. به خاطر وقوع چنین پدیده ای (عمل جوشیدن) و یا برگشت گاز مایع به درون مخزن) سطح مایع درون مبدل حرارتی پایین می آید. در نتیجه سنسور حرارتی بخار گرمتر را حس می‌كند و مشعل های اصلی خاموش می گردد. به محض اینكه میزان نیاز افزایش می یابد، فشار درون مبدل حرارتی كاسته می‌شود. در نتیجه، مایع به سمت مبدل روانه می گردد، در این زمان سنسور مایع سرد را حس می‌كند و در نتیجه باعث روشن شدن مشعل ها می‌گردد.

طی عملیات مستتر، مشعل ها به طور متناوب روشن و خاموش می گردند تا سطح بخار موردنیاز را همیشه به یك میزان حفظ كنند. به موازات اینكه حجم بخار از سطح موردنیاز بالاتر می گردد، مبدل حجم بسیار كوچكی از مایع را درون خود جای می دهد. به خاطر داشته باشید تنها زمانی كه مبدل حجم بالایی از مایع را درون خود جای می‌دهد زمانی است كه میزان موردنیاز برابر یا بالاتر از ظرفیت تبخیر كننده ها می باشد.

هر زمان كه میزان موردنیاز از ظرفیت تبخیر كننده فراتر می رود، شیر كنترل ظرفیت وارد كار می‌شود كه باعث محدود شدن نرخ خروجی از مبدل تا سقف ظرفیت ماكزیمم تبخیر كننده، می گردد.

شیر كنترل ظرفیت، شیری است كه با فنر ساخته شده است و بالای خروجی مبدل نصب گردیده است. LPG مایع به قسمت فوقانی شیر می رسد و بخار درون مبدل به قسمت تحتانی شیر می رسد. در طی زمان كاركرد نرمال، شیر با فشار فنر باز می‌ماند.

زمانی كه اختلاف فشار مایع/ بخار از نیروی فنر فراتر رود، فشار مایع باعث بسته شدن شیر كنترل ظرفیت می گردد. این عمل باعث تشدید افت فشار خواهد شد. در عوض، عمل شیر مذكور، هرچه بیشتر سبب كاهش حجم خروجی بخار از دستگاه می گردد. با عمل خفه كردن گاز، فشار گاز خروجی كاسته می گردد. این عمل اجازه می دهد كه فشار درون مبدل حرارتی به مقدار سابق برگردد و حجم مناسبی از گاز در اختیار مشعل ها قرار دهد. در صورت كار در چنین شرایطی است كه تبخیر كننده دائماً در حین پروسه و كار باشد.

دانلود راهنمای نصب و استفاده از تبخیر كننده شركت كالای گاز بوتان با word
فهرست

فصل 1- معرفی محصول

شرح محصول

نحوه كاركرد یك تبخیر كننده

شكل 1- تبخیر كننده حرارت مستقیم- بخشهای اصلی سیستم

فصل 2- نصب تجهیزات

رؤوس

باز كردن بسته بندی و مونتاژ اولیه

– باز كردن بسته بندی

– مونتاژ اولیه

جدول شماره 1- فاصله از تبخیر كننده

شكل شماره 2- ابعاد تبخیر كننده

شكل شماره 3- نصب تبخیر كننده های 40 و 80 گالنی

– خط توزیع بخار

جدول شماره 2- ابعاد پیشنهادی خطوط توزیع بخار

– ورودی مایع

– خط بایپاس بخار (اختیاری)

– خط تغذیه مشعل (اختیاری)

– پمپ مایع (اختیاری)

– نصب تجهیزات Economy (اختیاری)

شكل شماره 4- قسمتهای Economy

تفكیك كننده رسوبات (اختیاری)

شكل شماره 5- عملكرد Economy

تست نشتی

فصل 3- عملیات

شروع به كار تبخیر كننده

شكل شماره 6- حالتهای صفحه ترموستات

شكل شماره 7- صفحه ترموستات- وضعیت در حال كار

عملیات جرقه زنی اتوماتیك مجدد

عملكرد Economy

فصل 4- تعمیرات و نگهداری

نگهداری و سرویس دهی

جدول شماره 3- اقلامی كه می بایست به صورت ماهانه سرویس گردند.

جدول شماره 4- اقلامی كه می بایست بطور سالیانه سرویس گردند

تنظیم رگلاتور و ترموستات

شمل شماره 8- تنظیم رگلاتور و ترموستات

فصل 5- عیب یابی و رفع اشكال

  1. پیلوت- درختهای رفع اشكال شماره 1 و 2
  2. مشعل اصلی جرقه نمی خورد- درخت رفع اشكال شماره 3
  3. اگر فشار بخار افت پیدا كند- درخت رفع اشكال شماره 4

– درخت رفع اشكال شماره 1: شمعك روشن نمی شود

– درخت رفع اشكال شماره 2: شمعك روشن می‌شود اما روشن باقی نمی ماند

– درخت رفع اشكال شماره 3: مشعل اصلی روشن نمی گردد

– درخت رفع اشكال شماره 4: فشار خط بخار افت پیدا می‌كند

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید