دانلود بررسی رابطه بین استرس شغلی با افسردگی شغلی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی رابطه بین استرس شغلی با افسردگی شغلی با word دارای 75 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی رابطه بین استرس شغلی با افسردگی شغلی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود بررسی رابطه بین استرس شغلی با افسردگی شغلی با word

فصل دوم
مقدمه 10
استرس 11
استرس شغلی 12
ارتباط استرس شغلی با فشار کار 13
ارتباط بی خوابی با استرس شغلی 14
ارتباط حقوق و مزایا با ا سترس شغلی 16
فرسودگی شغلی 17
عوامل به وجود آورنده ی فرسودگی شغلی 18
مراحل فرسودگی شغلی 19
فرسودگی جسمانی 20
ارتباط فرسودگی شغلی با حقوق و مزایا 21
ارتباط فرسودگی شغلی با فشار کاری 23
مروری بر تحقیقات انجام شده

فصل سوم
مقدمه 30
روش تحقیق 30
جامعه آماری 31
نمونه آماری 32
روش نمونه گیری 32
ابزار جمع آوری اطلاعات 33
روش تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم
جدول شماره 1-4 : وضعیت پاسخگویان بر حسب جنسیت 36.
جدول شماره 2-4 : وضعیت پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات 37
جدول شماره 3-4 : وضعیت پاسخگویان بر حسب سن 38
جدول شماره 4-4 : وضعیت پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت 39
جدول شماره 5-4 : همبستگی پیرسون جهت رابطه بین فشار کار با فرسودگی شغلی کارکنان 40
جدول شماره 6-4 : همبستگی پیرسون جهت رابطه بین بی خوابی با فرسودگی شغلی کارکنان 40
جدول شماره 7-4 : همبستگی پیرسون جهت رابطه بین روابط خوب با فرسودگی شغلی کارکنان 41
جدول شماره 8-4 : همبستگی پیرسون جهت رابطه بین حقوق ومزایا با فرسودگی شغلی کارکنان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید