دانلود ارتباط بین احساس و نگرش افراد از خود با وضعیت ظاهری (ویراستگی ظاهری) با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود ارتباط بین احساس و نگرش افراد از خود با وضعیت ظاهری (ویراستگی ظاهری) با word دارای 130 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود ارتباط بین احساس و نگرش افراد از خود با وضعیت ظاهری (ویراستگی ظاهری) با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود ارتباط بین احساس و نگرش افراد از خود با وضعیت ظاهری (ویراستگی ظاهری) با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود ارتباط بین احساس و نگرش افراد از خود با وضعیت ظاهری (ویراستگی ظاهری) با word :

در این پژوهش به بررسی دانلود ارتباط بین احساس و نگرش افراد از خود با وضعیت ظاهری (ویراستگی ظاهری) با word می پردازیم. یکی از مفاهیمی که در روانشناسی اجتماعی و مدیریت همواره مورد بحث صاحب نظران بوده، مفهوم نگرش است که درک صحیح از آن می تواند در زمینه های مختلفی از جمله مدیریت و ارتباطات، مفید واقع گردد.نگرش در مورد مسائل مختلف در اثر ارتباط فرد با آن مسائل شکل می گیرد.بنابراین نگرش فرد نسبت به خود ریشه در ارتباط فرد با خود دارد.آمدن فرد دیگری به محدوده ارتباطی هر انسان، فرآیند ارتباطی را پیچیده تر می کند.نگرش منفی نسبت به خود و دیگران باعث ایجاد مشکلاتی در سازمانهای مختلف می شود.از سوی دیگر نگرش مثبت نسبت به خود و دیگران می تواند به بهبود روابط سازمانی کمک کند ( سیدجوادیین، 1383، ص90)

در راستای بررسی عوامل تأثیر گذار بر نگرش افراد نسبت به خودشان ، تحقیقی پیمایشی با عنوان "بررسی احساس و نگرش افراد از خود" در بین مشتریان کار خدماتی خشکشویی و اتوشویی در اردیبهشت ماه 1392 انجام گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای استاندارد با 36 گویه است که از پایایی بالایی برخورداراست. همچنین حجم نمونه ، 207 نفر برآورد گردیده که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. در ادامه با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی به تجزیه و تحلیل داده ها و فرضیه های پژوهش پرداختیم.

با توجه به نتایج حاصل شده از تحلیل داده ها می­توان اینگونه بیان کرد که بین تحصیلات و نگرش افراد از خودشان رابطه­ ی معناداری وجود دارد. در ضمن نگرش افراد از خودشان دربین زنان و مردان و رده های سنی مختلف، متفاوت است.

دانلود ارتباط بین احساس و نگرش افراد از خود با وضعیت ظاهری (ویراستگی ظاهری) با word
فهرست مطالب

چکیده. ‌أ

فصل اول کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسئله. 4

1-3- مبانی نظری پژوهش…. 6

1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 7

1-5- اهداف تحقیق.. 9

1-5-1- سوالات تحقیق9

1-5-2- فرضیات پژوهش9

1-6- تعاریف واژه ها9

1-7- تاریخچه موضوع.. 10

فصل دوم ادبیات پژوهش

2-1- پیشینه تحقیق.. 17

2-2- نگرش افراد از خود. 18

2-3- اهمیت شناخت نگرش… 19

2-4- شناخت نگرش و كاربرد آن در مدیریت… 21

2-5- انواع نگرش… 22

2-6- ویژگى هاى نگرش… 23

2-7- عوامل شکل دهنده نگرش… 24

2-8- عناصر نگرش… 26

2-9- ارتباط بین وضعیت ظاهری و نگرش افراد از خود. 27

2-10- وضعیت ظاهری.. 29

2-11- حجاب ، فراتر از پوشش ظاهری.. 33

2-11-1- پوشش33

2-11-2- گفتار35

2-11-3- رفتار37

2-12- تأثیر خانواده. 38

2-13- جوانی و ویژگی‏های آن.. 39

2-14- تأثیر رسانه‏ های جمعی.. 40

2-15- تعارض فرهنگی.. 42

فصل سوم روش تحقیق

3-1- طرح تحقیق.. 48

3-2- جامعه آماری.. 51

3-3- روش اجرای تحقیق.. 51

3-3-1- انتخاب آزمودنی51

3-3-2- انواع روش های نمونه گیری51

3-4-روش جمع آوری اطلاعات… 52

3-5-روش جمع آوری اطلاعات این تحقیق.. 54

3-6- روش آماری تجزیه وتحلیل داده ها54

3-7-ابزارتحقیق.. 54

3-8- اعتباروروایی ابزار اندازه گیری.. 54

3-9- تجزیه وتحلیل داده ها54

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه. 57

4-2- توصیف داده ها57

4-3- فرضیه های پژوهش و تحلیل داده ها62

4-4- نتایج توصیفی.. 62

4-5- نتایج استنباطی.. 81

4-6- نتایج آزمون فرضیه ها84

فصل پنجم نتایج پژوهش

5-1- نتایج به دست آمده86

5- 2- پیشنهادات و راه حل ها87

5- 3- محدودیت ها88

5-4- پیشنهاد به محققان آتی89

دانلود ارتباط بین احساس و نگرش افراد از خود با وضعیت ظاهری (ویراستگی ظاهری) با word
فهرست منابع. 90

پیوست ها93

پیوست الف-1: پرسشنامه93

پیوست الف-2: خروجی نرم افزار spss95

Abstract116

دانلود ارتباط بین احساس و نگرش افراد از خود با وضعیت ظاهری (ویراستگی ظاهری) با word
فهرست جداول

جدول4-1: توزیع فراوانی و درصد مشتریان مورد مطالعه بر حسب جنسیت… 58

جدول4-2: توزیع فراوانی و درصد مشتریان مورد مطالعه بر حسب سن.. 59

جدول4-3: توزیع فراوانی و درصد مشتریان مورد مطالعه بر حسب میزان تحصیلات… 60

جدول4-4: توزیع فراوانی و درصد مشتریان مورد مطالعه بر حسب رشته تحصیلی.. 61

جدول 4-5: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 1. 62

جدول 4-6: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 2. 63

جدول 4-7: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 3. 63

جدول 4-8: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 4. 64

جدول 4-9: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 5. 64

جدول 4-10: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 6. 65

جدول 4-11: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 7. 65

جدول 4-12: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 8. 66

جدول 4-13: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 9. 66

جدول 4-14: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 10. 67

جدول 4-15: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 11. 67

جدول 4-16: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 12. 68

جدول 4-17: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 13. 68

جدول 4-18: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 14. 69

جدول 4-19: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 15. 69

جدول 4-20: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 16. 70

جدول 4-21: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 17. 70

جدول 4-22: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 18. 71

جدول 4-23: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 19. 71

جدول 4-24: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 20. 72

جدول 4-25: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 21. 72

جدول 4-26: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 22. 73

جدول 4-27: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 23. 73

جدول 4-28: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 24. 74

جدول 4-29: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 25. 74

جدول 4-30: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 26. 75

جدول 4-31: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 27. 75

جدول 4-32: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 28. 76

جدول 4-33: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 29. 76

جدول 4-34: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 30. 77

جدول 4-35: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 31. 77

جدول 4-36: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 32. 78

جدول 4-37: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 33. 78

جدول 4-38: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 34. 79

جدول 4-39: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 35. 79

جدول 4-40: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 36. 80

جدول4-41:بررسی احساس و نگرش مشتریان از خود. 80

جدول4-42: خلاصه داده های ضریب همبستگی اسپیرمن برای فرضیه اول پژوهش…. 81

جدول4-43: خلاصه داده های ضریب همبستگی اسپیرمن برای فرضیه دوم پژوهش…. 82

جدول 4-44: بررسی اثر متغیرهای توصیفی بر روی متغیر اصلی پژوهش…. 83

دانلود ارتباط بین احساس و نگرش افراد از خود با وضعیت ظاهری (ویراستگی ظاهری) با word
فهرست نمودارها

نمودار4-1: توزیع فراوانی و درصد مشتریان مورد مطالعه بر حسب جنسیت… 58

نمودار4-2: توزیع فراوانی و درصد مشتریان مورد مطالعه بر حسب سن.. 59

نمودار4-3: توزیع فراوانی و درصد مشتریان مورد مطالعه بر حسب میزان تحصیلات… 60

نمودار4-4: توزیع فراوانی و درصد مشتریان مورد مطالعه بر حسب رشته تحصیلی.. 61

نمودار 4-5: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 1. 62

نمودار 4-6: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 2. 63

نمودار 4-7: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 3. 63

نمودار 4-8: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 4. 64

نمودار 4-9: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 5. 64

نمودار 4-10: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 6. 65

نمودار 4-11: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 7. 65

نمودار 4-12: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 8. 66

نمودار 4-13: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 9. 66

نمودار 4-14: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 10. 67

نمودار 4-15: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 11. 67

نمودار 4-16: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 12. 68

نمودار 4-17: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 13. 68

نمودار4-18: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 14. 69

نمودار 4-19: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 15. 69

نمودار 4-20: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 16. 70

نمودار 4-21: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 17. 70

نمودار 4-22: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 18. 71

نمودار 4-23: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 19. 71

نمودار 4-24: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 20. 72

نمودار 4-25: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 21. 72

نمودار4-26: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 22. 73

نمودار 4-27: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 23. 73

نمودار 4-28: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 24. 74

نمودار 4-29: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 25. 74

نمودار 4-30: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 26. 75

نمودار 4-31: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 27. 75

نمودار 4-32: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 28. 76

نمودار 4-33: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 29. 76

نمودار 4-34: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 30. 77

نمودار 4-35: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 31. 77

نمودار 4-36: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 32. 78

نمودار 4-37: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 33. 78

نمودار 4-38: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 34. 79

نمودار 4-39: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 35. 79

نمودار 4-40: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 36. 80

نمودار 4-41:بررسی احساس و نگرش مشتریان از خود. 80

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید